You are here: BP HOME > TLB > Asaṅga/Maitreya: Mahāyānasūtrālaṃkāra > fulltext
Asaṅga/Maitreya: Mahāyānasūtrālaṃkāra

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse OptionChapter I
Click to Expand/Collapse OptionChapter II
Click to Expand/Collapse OptionChapter III
Click to Expand/Collapse OptionChapter IV
Click to Expand/Collapse OptionChapter V
Click to Expand/Collapse OptionChapter VI
Click to Expand/Collapse OptionChapter VII
Click to Expand/Collapse OptionChapter VIII
Click to Expand/Collapse OptionChapter IX
Click to Expand/Collapse OptionChapter X
Click to Expand/Collapse OptionChapter XI
Click to Expand/Collapse OptionChapter XII
Click to Expand/Collapse OptionChapter XIII
Click to Expand/Collapse OptionChapter XIV
Click to Expand/Collapse OptionChapter XV
Click to Expand/Collapse OptionChapter XVI
Click to Expand/Collapse OptionChapter XVII
Click to Expand/Collapse OptionChapter XVIII
Click to Expand/Collapse OptionChapter XIX
Click to Expand/Collapse OptionChapter XX-XXI
Click to Expand/Collapse OptionColophon
mahāyānasūtrālaṃkāraḥ 
(589b20)(22)大乘莊嚴經論卷第一(23)太子右庶子安平男臣李百藥(24)奉 
(129b1) rgya gar skad du || sū tra ā laṃ kā ra bya khyaṃ | bod skad du || mdo sde’i rgyan gyi bśad pa | 
MAHÂYANASÛTRÂLAṂKÂRA 
||om||
namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ 
勅序(25)臣聞。天帝受無上之法景福會昌。輪王致正(26)眞之道。神祇合徳。是則聖人執契玄化潜通。(27)至誠所感。冥功斯應。皇情西顧。法海東流。如(28)開洪範之圖。似得圓光之夢。持綫妙典。發金(29)口而祕綸言。書葉舊章。自龍宮而升麟閣。昔(589c1)迦維馭世。大啓法門。懸明鏡於無象。運虚舟(2)於彼岸。空有兼謝。生滅倶忘。絶智希夷之表。(3)遺形動寂之外。然隨縁利見。應跡生知。震大(4)地而萃人天。放神光而掩日月。百億須彌。倶(5)霑聲教。三千世界。盡入隄封。愍三毒之韁(6)鎖。矜五蔭之纒蓋。惜飛電於浮生。歎懸藤於(7)逝水。八關云闢。開慧識於幽塗。三乘方軌。運(8)慈心於朽宅。龍興霧集。神動天隨。大道爲心。(9)望法雲而遐擧。聞聲悟道。漸初地而依仁。遷(10)㮈苑之喬枝。入祇園之隩室。酌智水之餘(11)潤。承慧日之末光。既而税駕連河。歸眞雙樹。(12)聖靈逾遠。像教浸微。大義或乖。斯文將墜。穿(13)鑿異端。分析多緒。是末非古。殊塗別派。天親(14)初學之輩。尚致西河之疑。龍樹究竟之儔。彌(15)深東魯之歎。仰惟法寶。盡諦無爲。故經文云。(16)佛以法爲師。佛從法生。佛依法住。豈止研幾(17)盡性。妙物窮神。出入無間。苞含元氣而已。(18)若夫惟天爲大。寒暑運其功。謂地蓋厚。山澤(19)通其氣。是以姫文以大聖之姿。幽賛易道。丘(20)明懷同恥之徳。祖述微言。諸經著論。俯同斯(21)旨。大乘莊嚴論者。無著菩薩纂焉。菩薩以(22)如來滅度之後。含章秀發。三十二相。具體而(23)微。八千億結。承風倶解。弘通正法。莊飾經(24)王。明眞如功徳之宗。顯大士位行之地。破小(25)乘執著。成大乘綱紀。其菩提一品。最爲微妙。(26)轉八識以成四智。束四智以具三身。詳諸經(27)論所未曾有。可謂聞所未聞。見所未見(28)聖上受飛行之寶命。總歩驟於前王。屈天師(29)之尊。智周萬物。應人皇之運。道照三明。慈(590a1)惠外宣。神機内湛。端扆而役百靈。垂拱而(2)朝萬國。彌綸造化之初。含吐陰陽之際。功成(3)作樂。既章韶舞。治定制禮。言動翠華。金輪所(4)王。封疆之固惟。遠芥城雖滿。龜鼎之祚無(5)窮。光闡大猷。開導群品。凡諸内典。盡令翻(6)譯。摩伽陀國三藏法師。波羅頗蜜多羅。唐(7)言明友。即中天竺刹利王之種姓也。以大唐(8)貞觀元年十二月入京。法師戒行精勤。才識(9)明敏。至徳隣于初果。多能亞夫將聖。繼澄什(10)之清塵。來儀上國。摽生遠之逸氣。高歩玄(11)門。帝心簡在。皇儲禮敬。其博聞強記。探幽洞(12)微。京城大徳。莫不推許。粤以貞觀四年。恭承(13)明詔。又(14)勅尚書左僕射國公房玄齡。散騎常侍行(15)太子左庶子杜正倫銓定。義學法師慧乘慧(16)朗法常智解曇藏智首道岳惠明僧辯僧珍法(17)琳靈佳慧賾慧淨玄謨僧伽等。於勝光寺共(18)成勝業。又勅太府卿蘭陵男蕭璟監掌修緝。(19)三藏法師云。外國凡大小乘學。悉以此論爲(20)本。若於此不通。未可弘法。是以覃思專精。特(21)加研究。慧淨法師。聰敏博識。受旨綴文。玄謨(22)法師。善達方言。又兼義解。至心譯語。一無紕(23)謬以七年獻春此始。撰定斯畢。勒成十有三(24)卷二十四品。勅太子右庶子安平男李百藥(25)序之云爾(26)(27)(28)(29)(590b1)(2)
大乘莊嚴經論卷第一
(3)無著菩薩造
(4)大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 
saṅs rgyas daṅ byaṅ chub sems dpa’ thams cad la phyag ’tshal lo || 
 
prathamo ’dhikāraḥ 
(5)縁起品第一 
 
CHAPITRE I 
arthajño ’rthavibhāvanāṃ prakurute vācā padaiś cāmalair duḥkhasyottaraṇāya duḥkhitajane kāruṇyatas tanmayaḥ |
dharmasyottamayānadeśitavidheḥ satveṣu tadgāmiṣu śliṣṭām arthagatiṃ niruttaragataṃ pañcātmikāṃ darśayan || 1 || 
(6)偈曰
(7)義智作諸義 言句皆無垢
(8)救濟苦衆生 慈悲爲性故
(9)巧説方便法 所謂最上乘
(10)爲發大心者 略以五義現 
don śes don ston rab tu byed pa dag daṅ tshig rnams dri med pas || sdug bsṅal bsgral (2) phyir sdug bsṅal ’gro la sñiṅ rje’i phyir te de’i bdag ñid |
| theg mchog bstan pa’i rnam pa chos kyi de yis ’gro ba’i sems can la || ’byor ba’i don tshul bla med gyur ba laṅ yi bdag ñid ston par byad || 
1. Il sait le Sens, et il arrange le développement du Sens avec une voix et des mots sans tache, pour sauver du malheur, par pitié dit inonde malheureux, car il est fait de pitié; - en montrant, pour les créatures qui vont par le Véhicule suprême, la quintuple méthode d’atteindre au sens de l’Idéal que le Grand Véhicule prêche et prescrit, méthode inhérente à cet Idéal et qui va à l’insurpassable. 
arthajño ’rthavibhāvanāṃ prakurute iti ka upadeśam1 ārabhya ko ’laṃkarotīti | arthajñaḥ | kam alaṃkāram alaṃkaroti | arthavibhāvanāṃ kurute | kena vācā padaiś cāmalaiḥ | amalayā vāceti pauruṣayā amalaiḥ padair yuktaiḥ sahitair iti vistaraḥ | na hi vinā vācā padavyañjanair artho vibhāvayituṃ sakyata iti | kasmai duḥkhasyottaraṇāya duḥkhitajane kāruṇyatas tanmayaḥ | duḥkhitajane yat kāruṇyaṃ tasmāt kāruṇyataḥ | tanmaya iti kāruṇyamayaḥ | kasyālaṃkāraṃ karoti | dharmasyottamayānadeśitavidheḥ | uttamayānasya deśito vidhir yasmin dharme tasya dharmasya | kasminn alaṃkaroti | satveṣu tadgāmiṣu | nimittasaptam yeṣām mahāyānagāmisatvanimittam2 ity arthaḥ | katividham alaṃkāraṃ karoti | pañcavidhaṃ | śliṣṭām arthagatiṃ niruttaragatāṃ pañcātmikāṃ darśayan śliṣṭam iti yuktāṃ niruttaragatām ity anuttarajñānagatāṃ | tām idānīṃ pañcātmikāṃ arthagatiṃ dvitīyena ślokena darśyati | 
(11)釋曰。莊嚴大乘經論。誰能莊嚴。答義智能莊(12)嚴。問義智云何莊嚴。答開作諸義。問以何開(13)作。答以言及句。問以何等言。以何等句。答以(14)無垢言以無垢句。無垢言者。謂能至涅槃(15)城。無垢句者。謂字句相應。若離無垢言句。則(16)於諸義不能開曉。問以何義故莊嚴。答爲救(17)濟苦衆生故。問衆生自苦。何因救濟。答爲菩(18)薩者大悲爲體生憐愍故。問若救他苦莊嚴(19)何法。答莊嚴如來巧説方便法。問何等方便(20)法。答所謂最上乘。問爲誰故莊嚴。答爲發大(21)乘心者。問以幾義莊嚴。答略以五義示現。問(22)何者五義。偈曰 
don śes don ston rab tu byed pa źes bya ba la sogs pa ni ci źes bstan pa (3) las brtsams pa yin no || su źig brgyan par byed ce na | don śes pa’o | rgyan ci źig brgyan par byed ce na | don ston rab tu byed pa’o || ces śe na || ṅag daṅ tshig rnams dri med pas te | ṅag dri ma med pas źes bya ba ni || groṅ khyer pa la sogs pas so || tshig dri ma med pas źes bya ba ni | tshig daṅ (4) yi ge rigs pa daṅ ’brel ba źes bya brgyas par ’byuṅ ba ste | ṅag daṅ tshig daṅ yi ge dag pa med par ni don bstan par mi nus so || gaṅ gi phyir źe na || sdug bsṅal bsgral ba’i phyir ro || gaṅ las śe na || sdug bsṅal ’gro la sñiṅ rje’i phyir te || de’i bdag gñid sdug bsṅal ba’i (5) ’gro ba la sñiṅ rje ba gaṅ yin ba’i sñiṅ rje de’i phyir ro || de’i bdag ces bya ba ni sñiṅ rje’i bdag ñid do || ci źig gi rgyan du byed ce na || theg mchog bstan pa’i rnam pa chos kyi ste | chos kyi rnam graṅs gaṅ la theg pa mchog bstan pa’i rnam pa yod pa’i chos de’i ’o || gaṅ gi ched du (6) brgyan par byad ce na | des ’gro ba’i sems can la’o || la źes bya ba ’di ni ched yin te | theg pa chen pos ’gro ba’i sems can gyi ched du źes bya ba’i tha tshig go || rgyan rnam pa du źig gis brgyan par byed ce na | rnam pa lṅa ste | ’byor ba’i don tshul bla med gyur ba rnam pa lṅa’i (7) bdag ñid ston par byed do || ’byor ba źes bya ba ni rigs pa’o || bla med gyur ba źes bya ba ni theg pa bla na med par gtogs pa’o || da ni don gyi tshul lṅa’i bdag ñid de tshigs su bcad pa gñis pas ston par byed de || 
“Il sait le Sens, et il arrange le développement du Sens.” Tel est le point de départ, de cet enseignement i. Qui est-ce qui orne? – Celui qui sait le Sens. Quel ornement est-ce qu’il orne? – Il arrange le développement du Sens. Avec quoi’? – Avec une voix et des mots sans tache, Une voix sans tache, c’est une voix urbaine, etc.. Des mots sans tache, ce sont des mots bien appliqués, cohérents, etc. Car, sans la vois, sans mots et syllabes, le Sens ne peut pas être développé. Pourquoi? – Pour sauver du malheur... De quoi fait-il l’ornement? – De l’Idéal que le Grand Véhicule prêche et prescrit, c’est-à-dire l’Idéal où est prêchée la règle du Grand Véhicule. Pour qui orne-t-il? Pour les créatures qui vont par le Grand Véhicule. Le locatif sattveṣu est un locatif de Signer... Combien d’espèces d’ornements fait-il? – Cinq espèces, en montrant la quintuple méthode d’atteindre au Sens, qui est inhérente et qui va à l’Insurpassable. “Inhérente” signifie qu’elle est appliquée à cet Idéal. “L’insurpassable” signifie la connaissance que rien ne surpasse. Et maintenant il montre cette quintuple méthode dans le second vers. 
ghaṭitam iva suvarṇaṃ vārijaṃ vā vibuddhaṃ sukṛtam iva subhojyaṃ bhujyamānaṃ kṣudhārtaiḥ |
vidita iva sulekho ratnapeṭeva muktā vivṛta iha sa dharmaḥ prītimagryāṃ dadhāti || 2 || 
(23)譬如金成器 譬如花正敷
(24)譬如食美膳 譬如解文字
(25)譬如開寶篋 是各得歡喜
(26)五義法莊嚴 歡喜亦如是 
gser las brduṅs byas ’dra źiṅ padma rgyas pa bźin || bkres (130a1) pas ñen pa g-yos legs kha zas zab ’dra |
| ’phrin yig legs pa thos ’dra rin chen sgrom phye ltar || chos de ’dir bśad pa yaṅ dga’ ba’i mchog bskyed do || 
2. Comme de l’or travaillé, comme un lotus épanoui, comme un bon plat bien à point et qui on mange de bon appétit, comme une bonne nouvelle qu’on a sue par une lettre, comme une cassette de pierreries ouverte, cet Idéal expliqué ici produit une joie extrême. 
anena ślokena pañcabhir dṛṣṭāntaiḥ sa hi dharmaḥ pañcavidham artham adhikṛtya deśitaḥ sādhyaṃ vyutpādyaṃ cintyam acintyaṃ pariniṣpannaṃ cādhigamārthaṃ pratyātmavedanīyaṃ bodhipakṣasvabhāvaṃ | so ’nena sūtrālaṃkāreṇa vivṛtaḥ prītim agrāṃ dadhādati | yathākramaṃ ghaṭitasuvarṇādivat | yadā sa dharmaḥ prakṛtyaiva guṇayuktaḥ kathaṃ so ’laṃkriyata ity asya codyasya parihārārthaṃ trtīyaḥ ślokaḥ | 
(27)釋曰。此中五譬即譬彼五義莊嚴。如其次第。(28)能令發大心者信向故。受教故。思惟故。修習(29)故。證得故。問其義云何。答金成譬。爲令信向(590c1)轉彼心故。華敷譬。爲令受教開示彼故。食膳(2)譬。爲令思惟得法味故。解文譬。爲令修習更(3)不思故。開篋譬。爲令證得眞實菩提分寶自(4)覺證故。由此五義分別大乘。能令彼人得生(5)愛樂。問若彼法自性功徳具足。何義更須莊(6)嚴爲。答此問。偈曰 
tshigs su bcad pa ’dis ni dpe ldas chos de’i don rnam par lṅa’i dbaṅ du byas nas ston te | bsgrub par (2) bya ba daṅ | bye brag tu śes par bya ba dnag | bsam par bya ba daṅ | bsam gyis mi khyab pa daṅ | yoṅs su grub pa rtogs pa’i don so so raṅ gis rig par bya ba byaṅ chub kyi phyogs daṅ mthun pa’i ṅo bo ñid do || de mdo sde’i rgyan ’dis rnam par ’krol na go rims bźin du || gser las brduṅs byas (3) pa la sogs pa lta bu yin la | mdo sde’i rgyan ’dis rnam par phye na dga’ ba’i mchog bskyed do || gaṅ gi tshe chos de raṅ bźin gyis yon tan daṅ ldan pa yin na || ji ltar de brgyan par byed ces bya ba’i klan ka ’di yoṅs su spaṅ bar bya ba’i phyir || tshigs su bcad pa gsum pa ste | 
Ce vers consiste en cinq comparaisons; en effet l’Idéal est prêché au point de vue d’un quintuple sens : 1° à établir, 2° à dériver, 3° de réflexion, 4° hors réflexion, 7° absolu, le Sens d’Acquis qu’il faut savoir chacun Quant-à-soi, ayant pour Nature-propre les Ailes d’Illumination. Ce Sens, expliqué ici par le Sûtrâlamkâra, produit une joie extrême, comme fait respectivement l’or travaillé, etc. Puisque cet Idéal est naturellement doué d’avantages, comment donc l’orner? Le troisième vers répond à cette objection. 
yathā bimbaṃ bhūṣāprakṛtiguṇavad darpaṇagataṃ viśiṣṭaṃ prāmodyaṃ janayati nṛṇāṃ darśanavaśāt |
tathā dharmaḥ soktaprakṛtiguṇayukto ’pi satataṃ vibhaktārthas tuṣṭiṃ janayati viśiṣṭām iha satām || 3 || 
(7)譬如莊美質 臨鏡生勝喜
(8)妙法莊嚴已 得喜更第一 
(4) gzugs rgyan raṅ bźin yon tan ldan pa me loṅ naṅ soṅ na || mthoṅ ba’i dbaṅ gis mi rnams rab tu dga’ ba’i mchog bskyed pa |
| de bźin legs gsuṅs rtag tu raṅ bźin yon tan ldan pa yi || chos kyaṅ don rnams phye bas mkhas rnams ’di na dga’ mchog bskyed || 
3. Comme un modèle qui vaut par la parure et la nature, s’il est reflété dans un miroir, donne aux gens une satisfaction spéciale par sa seule vue, de même l’Idéal uni à la vertu des belles paroles et de la nature donne continuellement un contentement tout particulier quand le Sens en est analysé. 
anena kiṃ darśayati | yathā bimbaṃ bhūṣāprakṛtiguṇavad darśaṇagataṃ darśanavaśād viśiṣṭaṃ prāmodyaṃ janayaty evaṃ sa dharmaḥ subhāṣitaiḥ prajkṛtyaiva guṇayukto ’pi satataṃ vibhaktārthas tuṣṭiṃ viśiṣṭāṃ janayati | buddhimatām atas tuṣṭiviśeṣotpādanād alaṃkṛta iva bhavatīti | ataḥ paraṃ tribhiḥ ślokais tasmin dharme trividham upaśaṃsaṃ darśayaty ādarotpādanārthaṃ | 
(9)釋曰。譬如美質加莊像。現在於鏡則生勝(10)喜。何以故。爲有悦故。菩薩亦爾。莊嚴妙法(11)義入自心則生勝喜。何以故。爲有問故。問(12)彼法有何功徳須此莊嚴。強欲令他恭敬信(13)受耶。偈曰 
’dis (5) ci ston źe na | dper na gzugs brgyan daṅ raṅ bźin ñid kyis yon tan daṅ ldan pa me loṅ gi naṅ du soṅ na mthoṅ ba’i dbaṅ gis rab tu dga’ ba’i mchog bskyed pa de bźin du || legs par gsuṅs pa dag gis rtag tu yon tan daṅ ldan pa’i chos de yaṅ don rnam par phye ba blo daṅ ldan pa rnams (6) la dga’ ba khyad par can bskyed de | de bas na dga’ ba’i khyad par can bskyed pa’i phyir brgyan pa daṅ ’dra bar ’gyur ro || de’i ’og tu tshigs su bcad pa gsum gyis chos de la gus pa bskyed pa’i phyir phan yon rnam pa gsum ston te | 
Connue un modèle qui a des vertus par la parure et par la nature, reflété dans lui miroir, produit par sa vue un élan de joie tout particulier, ainsi cet Idéal, qui a tant de vertus par ses belles paroles et sa nature, si le Sens en est assidûment analysé, produit lui contentement tout particulier et devient alors orné en quelque sorte par le fait du contentement qu’il a donné aux bons esprits. Ensuite il montre, en trois vers, trois Avantages dans cet Idéal en vue d’inspirer le respect. 
āghrāyamāṇakaṭukaṃ svādurasaṃ yathāuṣadhaṃ tadvat |
dharmarmo dvayavyavasthāstho vyañjanato ’rtho na ca jñeyaḥ || 4 || 
(14)譬如飮藥苦 病差則爲樂
(15)住文及解義 苦樂亦如是 
ji ltar bsnams na rab dku la || myaṅs na źim pa’i (7) sman bźin du |
| chos kyaṅ de bźin gñis su gnas || don daṅ yi ge śes par bya || 
4. Comme un remède âcre à l’odorat et suave au goût, l’Idéal a deux aspects, et le Sens n’en est pas à connaître d’après la lettre. 
rājeva durārādho dharmo ’yaṃ vipulagāḍhagambhīraḥ |
ārādhitaś ca tadvadvaraguṇadhanadāyako bhavati || 5 || 
(16)譬如難事王 因事得威力
(17)如是難解義 因解得法財 
chos dka’ rgya chen zab mo ’di || rgyal po bźin du mñes par dka’ |
| mñes par byas na de bźin du || yon tan mchog gis nor sbyin byed || 
5. Comme un roi difficile à gagner, tel cet Idéal, étendu, touffu, profond; mais quand on a gagné ses faveurs, on en reçoit un trésor de vertus. 
ratnaṃ jātyamanarthaṃrghaṃ yathā ’parīkṣakajanaṃ na toṣayati |
dharmas tathāyam abudhaṃ viparyayāt toṣayati tadvat || 6 || 
(18)譬如見生寶 不別則不愛
(19)如是聞妙法 不覺亦不喜 
rin chen rigs ldan rin thaṅ med || lta mi (130b1) śes pa’i mi mi mgu |
| de bźin mi mkhas chos ’di la || zlog na de bźin mgu bar ’gyur || 
6. Comme une pierrerie authentique, inestimable, ne donne pas de satisfaction si on n’est pas connaisseur; ainsi cet Idéal, si on n’est pas intelligent; au cas contraire, il satisfait tout comme la pierrerie. 
trividho ’śaṃsaḥ | āvaraṇaprahāṇahetutvam auṣadhopamatvena | svayavyavastha iti vyañjanārthavyavasthaḥ | vibhutvahetutvam abhijñādivaiśeṣikaguṇāiśvaryadānād rājopamatvena | āryadhanopabhogahetutvaṃ ca anarthajātyaratnopamatvena | parīkṣakajana āryajano veditavyaḥ | naivedaṃ mahāyānaṃ buddhavacanaṃ kutas tasyāyam anuśaṃso bhaviṣyatīty atra vipratipannas tasya buddhavacanatvaprasādhanārthaṃ kāraṇavibhājyam ārabhya ślokaḥ | 
(20)釋曰。此三偈次第顯示妙法有三功徳。一顯(21)斷障因功徳。二顯自在因功徳。三顯妙喜(22)因功徳。問此義云何。答如飮苦藥。初時則苦。(23)以難服故。後時則樂。以病差故。此法亦爾。住(24)文時苦。味難得故。解義時樂。障病破故。如事(25)嚴王。初時則苦。難得意故。後時則樂。與威力(26)故。此法亦爾。思惟時苦。深難解故。思度時(27)樂。長聖財故。如見生寶。未別時則不愛。謂(28)無用故。識別時則深重。知有用故。此法亦爾。(29)修行時則不喜。謂空無用故。修度時則深悦。(591a1)知有大用故。
縁起品究竟(2)大乘莊嚴經論成宗品第二
(3)釋曰。有人疑此大乘非佛所説。云何有此功(4)徳可得。我今決彼疑網。成立大乘眞是佛説。(5)偈曰 
phan yon rnam par gsum la | snam gyi dpes ni sgrib pa spoṅ ba’i rgyu ñid de || gñis su gnas źes bya ba ni | yi ge daṅ don du rnam par gnas pa’o || rgyal po’i dpes ni dbaṅ ’byor ba’i (2) rgyu ñid de | mṅon par śes pa la sogs pa yon tan khyad par can rnams kyis dbaṅ phyug sbyin par byed pa’i phyir ro || rin po che rigs daṅ ldan pa’i riṅ thaṅ med pa’i debs ni | ’phags pa’i nor la sbyod pa’i rgyu ñid de | de ltar śes pa’i mi ni ’phags pa’i skye bo yin par rig par bya’o || (3) daṅ po’i skabs rdzogs so | || | kha cig theg pa chen po ’di saṅs rgyas kyi bka’ yaṅ ma yin na | de la phan yon ’di lta ga la yod ces log par źugs pa de dag la ’di saṅs rgyas kyi ba ka’ ñid du sgrub pa’i phyir | gtan tshigs rnam par dbye ba las brtsams te tshigs su bcaṅ pa || 
L’idéal a trois avantages. En tant qu’il fait rejeter les Obstructions, il est comparable au remède. Il a deux aspects, c’est-à-dire la lettre et le Sens. En tant qu’il cause les Maîtrises, puisqu’il donne la libre disposition de vertus toutes particulières telles que les Super-savoirs, etc., il est comparable à un roi. En tant qu’il cause la sous-Passivité des trésors du Saint, il est comparable à une pierrerie authentique et inestimable. Le connaisseur est, dans l’espèce, le Saint.
Mais, dira-t-on, ce Grand Véhicule, il n’est pas la parole du Bouddha! D’où lui viendraient donc pareils Avantages? Les mauvais esprits parlent ainsi. Pour établir que c’est bien la parole du Bouddha, il commence par analyser les raisons. 
ādāv avyākaraṇāt samapravṛtter agocarāt siddheḥ |
bhāvābhāve ’bhāvāt pratipakṣatvād rutānyatvāt || 7 || 
(6)不記亦同行 不行亦成就
(7)體非體能治 文異八因成 
(4) sṅar luṅ ma bstan lhan cig byuṅ || spyod yul ma yin grub pa daṅ |
| yod daṅ med na yod med daṅ || gñen po daṅ ni sgra gźan phyir || 
7. Au début, pas de Prophétie; développement simultané; hors de portée; nécessité logique; en cas d’existence ou de non-existence, pas d’existence; Auxiliaire; autre que la lettre. 
ādāv avyākaraṇāt yady etat saddharmāntarāye paścāt kenāpi utpāditaṃ | kasmād ādau bhavatā na vyākṛtam anāgatabhayavat | samapravṛtteḥ samakālaṃ ca śrāvakayānena mahāyānasya pravṛtter upalabhyate na paścād iti katham asyābuddhavacanatvaṃ vijñāyate | agocarān nāyam evam udāro gambhīraś ca dharmas tārkikāṇāṃ gocaraḥ | tīrtikaśāstreṣu tatprakārānupalambhād iti | nāyam anyair bhāṣito yujyate | ucyamāne ’pi tadanadhimukteḥ | siddhe athānyenābhisaṃbudhya bhāṣitaḥ | siddham asya buddhavacanatvaṃ | sa eva buddho yo ’bhisaṃbudhya evam bhāṣate | bhāvābhāve ’bhāvād yadi mahāyānaṃ kiṃcid asti tasya bhāva siddhim idaṃ buddhavacanam ato ’nyasya mahāyānasyābhāvāt | atha nāsti tasyābhāve śrāvakayānasyāpy abhāvāt | śrāvakayānaṃ budhavacanaṃ na mahāyānam iti na yujyate vinā buddhayānena buddhānām anutpādāt | pratipakṣatvād bhāvyamānaṃ ca mahāyānaṃ sarvanirvikalpajñānāśrayatvena kleśānāṃ pratipakṣo bhavati tasmād buddhavacanaṃ | rutānyatvāt na cāsya yathārutam arthas tasmān na yathārutārthānusāreṇedam abuddhavacanaṃ veditavyaṃ | yad uktam ādāv avyākaraṇād ity anābhogād etad anāgataṃ bhagavatā na vyākṛtam iti kasyacit syād ata upekṣāyā ayoge ślokaḥ | 
(8)釋曰。成立大乘略有八因。一者不記。二者同(9)行。三者不行。四者成就。五者體。六者非體。(10)七者能治。八者文異。第一不記者。先法已盡(11)後佛正出。若此大乘非是正法。何故世尊初(12)不記耶。譬如未來有異世尊即記。此不記故(13)知是佛説。第二同行者。聲聞乘與大乘非先(14)非後一時同行。汝云何知此大乘獨非佛説。(15)第三不行者。大乘深廣非忖度人之所能信。(16)況復能行外道制諸論。彼種不可得。是故(17)不行。由彼不行故是佛説。第四成就者。若汝(18)言餘得菩提者説有大乘。非是今佛説有大(19)乘。若作此執則反成我義。彼得菩提亦即是(20)佛如是説故。第五體者。若汝言餘佛有大乘(21)體此佛無大乘體。若作此執亦成我義。大乘(22)無異體是一故。第六非體者。若汝言此佛無(23)大乘體。則聲聞乘亦無體。若汝言聲聞乘是(24)佛説故有體大乘非佛説故無體。若作此執(25)有大過失。若無佛乘而有佛出説聲聞乘者(26)理不應故。第七能治者。由依此法修行得無(27)分別智。由無分別智能破諸煩惱。由此因故(28)不得言無大乘。第八文異者。大乘甚深非如(29)文義。不應一向隨文取義言非佛語。復次若(591b1)汝言初不記者。由佛無功用心捨故。若作(2)此執是義不然。偈曰 
sṅar luṅ ma bstan źes bya ba ni | gal te ’di dam pa’i chos kyi bar chad byed par phyis ’ga’ źig gis phyuṅ ba yin na || ci’i phyir ma’oṅs pa’i (5) ’jigs pa bźin du sṅa nas luṅ ma bstan | lhan cig byuṅ źes bya ba ni theg pa chen po ñan thos kyi theg pa daṅ dus mñam du byaṅ bar dmigs kyi | phyis ni ma yin na ji ltar ’di saṅs rgyas kyi bka’ ma yin pa ñid du śes | sbyod yul ma yin źes bya ba ni | de ltar zab ciṅ rgya che ba’i chos (6) ’di ni rtog ge pa rnams kyi spyod yul ma yin te | mu stegs can rnams kyi bstan bcos la de ltar bu mi dmigs pa’i phyir ro || brjod du zin kyaṅ de la ma mos pa’i phyir ’di gźan dag gis bśad do źes bya bar yaṅ mi ruṅ ṅo || grub pa źes bya ba ni ’on te gźan źig gis mṅon par rdzogs (7) par saṅs rgyas nas bśad do źe na ni ’di saṅs rgyas kyi bka’ yin pa ñid du grub ste | gaṅ źig mṅon par rdzogs par saṅs rgyas nas | de skad du ’chad pa de ñid saṅs rgyas yin no || yod daṅ med na yod med daṅ || źes bya ba ni | gal te theg pa chen po cuṅ zad cig yod na ni | (131a1) de yod daṅ ’di saṅs rgyas kyi bka’ yin par grub ste | ’di las gźan pa’i theg pa chen po med pa’i phyir ro || ’on te med na ni ṅen med daṅ ñan thos kyi theg pa yaṅ med pas ñan thos kyi theg pa ni saṅs rgyas kyi bka’ yin gyi theg pa chen po ni ma yin no źes (2) bya ba de yaṅ mi ruṅ ste | saṅs rgyas kyi theg pa med par saṅs rgyas rnams mi ’byuṅ pa’i phyir ro || gñen po źes bya ba ni theg pa chen po bsgoms na rnam par mi rtog pa’i ye śes thams cad kyi gnas su gyur pa ñid kyis ñon moṅs pa rnams kyi gñen por ’gyur te | de lta bas na saṅs (3) rgyas kyi bka’ yin no || sgra gźan phyir źes bya ba ni sgra ji bźin gyi don ma yin no || de lta bas na sgra ji bźin gyi don gyi rjes su ’braṅs nas ’da saṅs rgyas kyi bka’ ma yin par rig par ni mi bya’o || la la sṅar luṅ ma bstan źes bśad pa gaṅ yin pa bcom ldan ’das kyis ched du ma (4) dgoṅs nas ma ’oṅs pa ’di luṅ ma bstan par zad do sñam du sems pa la btaṅ sñoms su gźag tu mi ruṅ bar tshigs su bcad pa | 
Au début, pas de Prophétie. Si le Grand Véhicule est une menace pour le Bon Idéal, fabriqué par je ne sais qui dans la suite du temps, comment se fait-il que Bhagavat ne l’a pas prédit dès l’origine aussi bien que les Dangers de l’avenir? – Développement simultané. On constate que le Grand Véhicule s’est développé en même temps que le Véhicule des Auditeurs, et non pas postérieurement. Comment reconnaissez-vous donc que ce n’est pas la parole du Bouddha? – Hors de portée. Cet Idéal a la fois sublime et profond n’est pas à la portée des Dialecticiens, car on ne constate rien de pareil dans les traités des Hérétiques. Il n’est clone pas admissible qu’il ait été énoncé par d’autres, et la preuve, c’est que, une fois énoncé, il ne les convainc pas. – Nécessité logique. Si c’est un autre, arrivé à la Toute Parfaite Illumination, qui a publié cet Idéal, il est alors nécessairement la parole d’un Bouddha; celui-là même est le Bouddha, qui, arrivé à la foute-Parfaite Illumination, parle ainsi. – En cas d’existence ou de non-existence, pas d’existence. S’il existe un Grand Véhicule quelconque, celui-ci, étant donné qu’il existe, est alors nécessairement la parole du Bouddha, puisqu’il n’existe pas d’autre Grand Véhicule que lui, ou bien il n’en existe pas, et dans le cas où il n’en existe pais, il n’existe pas non plus de Véhicule des Auditeurs. On ne peut pas dire que le Véhicule des Auditeurs est, à l’exclusion du Grand Véhicule, la parole dit Bouddha; car, sans un Véhicule des Bouddhas, il ne se produira pas de Bouddha. – Auxiliaire. Le Grand Véhicule, quand on le pratique, devient l’Auxiliaire contre les Souillures, puisqu’il est le Fonda de toute connaissance sans différenciation. Donc il est la parole du Bouddha. – Autre que la lettre. Le Sens n’en est pas comme la lettre; donc on ne peut pas connaître, en s’en tenant au sens littéral, qu’il n’est pas la parole du Bouddha.
A propos de l’argument : “Au début, pas de Prophétie”, on répondra peut-être que Bhagavat n’a pas prédit cet événement à venir par Impassibilité Il montre dans un vers que l’Apathie est ici hors de mise. 
pratyakṣacakṣuṣo buddhāḥ śāsanasya ca rakṣakāḥ |
adhvany anyanāvṛtajñānā upekṣāto na yujyate || 8 || 
(3)諸佛三因縁 現見亦護法
(4)如來智無礙 捨者不應爾 
saṅs rgyas rnams ni mṅon sum spyan || bstan pa dag kyaṅ bsruṅ bar mdzad |
| dus la’aṅ ye śes ma bsgribs pa || de phyir btaṅ sñoms mi ruṅ ṅo || 
8. Les Bouddhas ont la vision immédiate; ils sont les protecteurs de la doctrine; leur connaissance n’a pas d’Obstruction sur la route du temps; donc l’Apathie est ici hors de mise. 
anena kiṃ darśayati | tribhiḥ kāraṇair anāgatasya mahataḥ śāsanopadravasyopkeṣā na yujyate | buddhānām ayatnato jñānapravṛtteḥ pratyakṣacakṣuṣkatayā śāsanarakṣayāś ca yatnavatvāt | anāgatajñānasāmarthyāc ca sarvakālāvyāhatajñānatayeti | yad uktaṃ bhāvābhāve ’bhāvād iti | etad eva śrāvakayānaṃ mahāyānam etenaiva mahābodhiprāptir iti kasyacit syād ataḥ śrāvakayānasya mahāyānatvāyoge ślokaḥ | 
(5)釋曰。若此大乘非佛説者。是爲大障。諸佛有(6)三因縁。何故不記。一無功用智恒起是眼恒(7)見。二恒作正勤守護正法。三如來智力無有(8)障礙。由此三因。汝言捨而不記者。不應道理。(9)復次若汝言有體者。即聲聞乘是大乘體。何(10)以故。即以此乘得大菩提故。若作此執是義(11)不然。偈曰 
(5) tshigs su bcad pa ’dis ci źig ston źe na | rgyu gsum gyis ma ’oṅs pa na bstan pa la gnod pa chen po la btaṅ sñoms su gźag tu mi ruṅ bar ston te | saṅs rgyas rnams ni mṅon sum pa’i spyan ñid kyis ’bad pa mi mṅa’ bar ye śes ’jug pa’i phyir daṅ | bstan pa bsruṅ bar bya ba la ’bad (6) pa daṅ bcas pa’i phyir daṅ | dus thams cad la ye śes thogs pa mi mṅa’ pa ñid kyis ma ’oṅs pa mkhyen pa’i mthus so || la la yod daṅ med na yod med phyir || źes bśad pa gaṅ yin pa ñan thos kyi theg pa ’di ñid theg pa chen po yin pas ’di kho nas byaṅ chub chen po ’thob bo sñam (7) du sems pas de’i phyir ñan thos kyi theg pa | theg pa chen po ñid du mi ruṅ bar tshigs su bcad pa | 
Par là que montre-t-il? Il y a trois raisons pour exclure l’Apathie à propos d’une grande catastrophe qui menacerait la doctrine dans l’avenir. Comme la connaissance des Bouddhas fonctionne sans travail, ils ont la vision immédiate; de plus, ils travaillent de toutes leurs forces à protéger la doctrine; enfin ils disposent d’une connaissance complète de ].’avenir, puisque rien n arrête leur connaissance dans tous les temps.
A propos de l’argument : “En cas d’existence ou de nonexistence, pas d’existence”, on répondra peut-être que le Véhicule des Auditeurs est justement le Grand Véhicule, que c’est lui qui mène à la Grande Illumination. Il montre clans un vers que le Véhicule des Auditeurs ne peut pas être le Grand Véhicule. 
vaikalyato virodhād anupāyatvāt tathāpy anupadeśāt |
na śrāvakayānam idaṃ bhavati mahāyānadharmākhyam || 9 || 
(12)非全非不違 非行非教授
(13)是故聲聞乘 非即是大乘 
ma tshaṅ ba daṅ ’gal ba daṅ || thabs min de ltar ma bstan phyir |
| ñan thos kyi ni theg pa ’di || theg chen chos źes bya ba min || 
9. Il est incomplet; il est contradictoire; il n’est pas le moyen; il n’a pas pareil enseignement. Non, le Véhicule des Auditeurs n’est pas ce qu’on appelle le Grand Véhicule. 
vaikalyāt parārthopadeśasya na hi śrāvakayāne kaścit parārtha upadiṣṭaḥ śrāvakāṇām ātmano nirvidvirāgavimuktimātropāyopadeśāt | na ca svārtha eva pareṣūpadiśyamānaḥ parārtho bhavitum arhati | virodhāt svārthe hi paro niyujyamānaḥ svārtha eva prayujyate sa ātmana eva parinirvāṇārthaprayukto ’nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata iti virodham etat | na ca śrāvakayānenaiva cirakālaṃ bodhau ghaṭamāno buddho bhavitum arhati | anupāyatvāt | anupāyo hi śrāvakayānaṃ buddhatvasya na cānupāyena ciram api prayujyamānaḥ prārthitam arthaṃ prāpnoti | śṛṅgād iva dugdhaṃ na bhastrayā | athānyathāpy atropadiṣṭaṃ yathā bodhisatvena prayoktavyaṃ | tathāpy anupadeśān na śrāvakayānam eva mahāyānaṃ bhavitum arhati | na hi sa tādṛśa upadeśa etasminn upalabhyate | viruddham vā cānyonyaṃ śrāvakayānaṃ cety anyonyavirodhe ślokaḥ | 
(14)釋曰。有四因縁非即以聲聞乘爲大乘體。非(15)全故。非不違故。非行故。非教授故。非全者。(16)聲聞乘無有利他教授。但爲自厭離欲解脱(17)而教授故。非不違者。若言聲聞乘以自方便(18)而教授他。即是他利教授。是義不然。何以故。(19)雖以自利安他。彼亦自求涅槃勤行方便。不(20)可以此得大菩提故。非行者。若汝言若能久(21)行聲聞乘行則得大菩提果。是義不然。非方(22)便故。聲聞乘非大菩提。方便不以久行。非方(23)便能得大乘果。譬如搆角求乳。不可得故。(24)非教授者。如大乘教授聲聞乘無。是故聲聞(25)乘不得即是大乘。復次今更示汝相違義。偈(26)曰 
ma tshaṅ ba źes bya ba ni | gźan gyi don du bstan pa (131b1) ste | ñan thos kyi theg pa las ni ñan thos rnams bdag ñid skyo ba daṅ | ’dod chags daṅ bral ba daṅ | rnam par grol ba tsam gyi thabs śig bstan pa’i phyir gźan gyi don du bstan pa ci yaṅ med la | raṅ gi don kho na gźan dag la bstan pa ni | gźan gyi don du ’gyur bar ’os pa ma yin (2) no || ’gal ba źes bya ba ni gźan raṅ gi don la sbyor ba na raṅ gi don kho na la rab tu sbyor ba yin la | bdag ñid mya ṅan las ’da’ ba’i don du rab tu sbyor bde bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub mṅon par rdzogs par ’tshaṅ rgya bar ’gyur ro źes bya ba ’di ni ’gal te | ñan thos kyi theg pa (3) kho nas ni byaṅ chub kyi phyir riṅ mo źig tu ’bad kyaṅ saṅs rgyas su ’gyur bar ’os pa ma yin no || thabs min źes bya ba ni ñan thos kyi theg pa ni saṅs rgyas ñid kyi thabs ma yin no || thabs ma yin pa ni riṅ mo źig tu btsal kyaṅ ’dod pa’i don ’thob bar mi ’gyur te | rva la sogs pa las ’jo ba (4) bźin no || ’on te ’dir byaṅ chub sems dpas ji ltar bslab bar bya ba gźan du’aṅ bstan to źe na | de ltar ma bstan phyir ñan thos kyi theg pa kho na theg pa chen po yin par ni mi ’os te | ’di las de lta bu bstan pa mi dmigs so || ñan thos kyi theg pa daṅ theg pa chen po phan tshun ’gal ba kho na yin pas phan (5) tshun ’gal bar tshigs su bcad pa | 
Il est incomplet, quant au Sens d’autrui. Car, dans le Véhicule des Auditeurs, il n’y a pas un Sens d’autrui qui soit enseigné, quel qu’il soit; il n’y est enseigné aux Auditeurs que les moyens de se dégoûter, se détacher, se délivrer soi-même. Et le Sens de soi, si on vous le fait voir dans autrui, ne devient pas par là le Sens d’autrui. – Il est contradictoire. On a beau se servir d’autrui dans le Sens de soi; c’est toujours le Sens de soi qu’on met en oeuvre. Et ce Sens, employé pour arriver au Parinirvâṇa du Moi, vous mènerait à la Toute-Parfaite Illumination! Voilà qui est contradictoire. On aurait beau se servir très longtemps du Véhicule des Auditeurs pour arriver à l’Illumination, on ne deviendrait pas un Bouddha. – Il n’est pas le moyen. Le Véhicule des Auditeurs n’est pas le moyen pour devenir un Bouddha; or, si on se sert de ce qui n’est pas un moyen, si longtemps qu’on y mette, on n’arrivera pas au but visé. C’est le cas de la corne qu’on veut traire avec un soufflet. Et de plus il est enseigné ici comment le Bodhisattva doit s’y prendre. – Il n’a pas pareil enseignement, donc le Véhicule des Auditeurs ne peut pas être le Grand Véhicule, car on n’y retrouve pas ce même enseignement.
Le Véhicule des Auditeurs et le Grand Véhicule sont, avons-nous dit, en mutuelle contradiction.
Un vers sain cette contradiction mutuelle. 
āśayasyopadeśasya prayogasya virodhataḥ |
upastambhasya kālasya yat hīnaṃ hīnam eva tat || 10 || 
(27)發心與教授 方便及住持
(28)時節下上乘 五事一切異 
bsam pa daṅ ni bstan pa daṅ || sbyor ba daṅ ni rton pa daṅ |
| dus ’gal phyir na dman pa gaṅ || de ni man pa kho na yin || 
10. Tendance, enseignement, emploi, soutènement, temps, y sont en contradiction. Donc, l’inférieur est vraiment le Petit. 
kathaṃ viruddhaṃ | pañcair virodhaiḥ | āśayopadeśaprayoga upatambhakālavirodhaiḥ | śrāvakayāne hy ātmaparinirvāṇāyaivāśayas tadartham evaupadeśas tadartham eva prayogaḥ parīttaś ca puṇyajñānasaṃbhārasaṃgṛhīta upastambhaḥ kālena cālpena tadarthaprāptir yāvat tribhir api janmabhiḥ | mahāyāne tu sarvaṃ viparyayeṇa | tasmād anyonyavirodhād yad yānaṃ hīnaṃ hīnam eva tat | na tan mahāyānaṃ bhavitum arhati | buddhavacanasyedaṃ lakṣaṇaṃ yat sūtre ’vatarati vinaye saṃdṛśyate dharmatāṃ ca na vilomayati | na caivaṃ mahāyānaṃ sarvadharmaniḥsvabhāvatvopadeśāt | tasmān na buddhavacanam iti kasyacit syād ato lakṣaṇavirodhe ślokaḥ | 
(29)釋曰。聲聞乘與大乘有五種相違。一發心異。(591c1)二教授異。三方便異。四住持異。五時節異。聲(2)聞乘若發心若教授若勤方便。皆爲自得涅(3)槃故。住持亦少。福智聚小故。時節亦少。乃至(4)三生得解脱故。大乘不爾。發心教授勤方便。(5)皆爲利他故。住持亦多。福智聚大故。時節亦(6)多。經三大阿僧祇劫故。如是一切相違。是(7)故不應以小乘行而得大乘果。復次若汝言(8)佛語有三相。一者入修多羅。二者顯示毘(9)尼。三者不違法空。汝以一切法無自性而爲(10)教授。違此三相故非佛語。若作此執是義不(11)然。偈曰 
ji ltar ’gal źe na | ’gal ba rnam pa lda ste | bsam pa daṅ | bstan pa daṅ | sbyor ba daṅ | rton pa daṅ | dus ’gal (6) bdag gis so || ñan thos kyi theg pa las ni bdag mya ṅan las ’das pa kho na’i phyir bsam pa daṅ | de ñid kyi phyir bstan pa daṅ | de ñid kyi phyir sbyor ba daṅ | bsod nams daṅ ye śes kyi tshogs kyis bsdus pa’i rton pa yaṅ chuṅ la dus kyaṅ thuṅ ste | tshe gsum gyis kyaṅ de’i don ’thob bo || (7) theg pa chen po las ni thams cad de las bzlog pa yin te | de lta bas na phan tshun ’gal ba’i phyir theg pa dman pa gaṅ yin pa de ni dman pa kho na yin gyi || de theg pa chen po yin par ni mi ’os so || la la saṅs rgyas kyi bka’i mtshan ñid ni ’di yin te | gaṅ mdo sṅe la yaṅ ’jug | (132a1) ’dul bal yaṅ snaṅ | chos ñid daṅ mi ’gal ba ñid yin na | theg pa chen po ni chos thams cad ṅo bo ñid du ston pa’i phyir de lta yaṅ ma yin te | de lta bas na saṅs rgyas kyi bka’ ma yin no sñam du sems na | de’i phir mtshan ñid daṅ mi ’gal bar tshigs su (2) bcad pa | 
Comment donc en contradiction? Il y a entre eux cinq contradictions: de tendance, d’enseignement, d’emploi, de soutènement, de temps. En effet, dans le Véhicule des Auditeurs, la Tendance va au Parinirvâṇa du Moi, l’enseignenment va dans le même Sens; dans le même Sens aussi l’emploi; le soutènement est réduit, et tient tout entier dans les Provisions de mérites et de savoir; et il faut peu de temps pour atteindre le but, trois naissances y suffisent. Dans le Grand Véhicule, tout est à l’inverse. Par suite de cuite contradiction mutuelle, le Véhicule qui est inférieur est vraiment le Petit; et il ne peut pas être le Grand Véhicule.
On dira peut-être : l’Indice de la parole du Bouddha, c’est qu’elle figure dans le Sûtra, qu’elle se montre dans le Vinaya, et qu’elle ne va pas à l’encontre de l’Idéalité. Or, il n’en va pas ainsi du Grand Véhicule puisqu’il enseigne que tous les Idéaux n’ont pas de Nature-propre. Donc il n’est pas la parole du Bouddha. – Il montre dans un vers qu’il n’y a pris de contradiction d’Indices. 
svake ’vatārāt svasyaiva vinaye darśanād api |
audāryād api gāmbhīryād aviruddhaiva dharmatā || 11 || 
(12)入自大乘經 現自煩惱滅
(13)廣大甚深義 不違自法空 
raṅ gi mdo la’aṅ ’jug pa daṅ || raṅ gi ’dul la’aṅ snaṅ phyir daṅ |
| zab pa’i phyir daṅ rgya che’i phyir || chos ñid daṅ ni ’gal ba med || 
11. Le Grand Véhicule parait dans le Sûtra qui lui est propre; il se montre clans le Vinaya de son ressort propre; par suite de la sublimité et la profondeur, l’Idéalité n’y contredit pas. 
anena ślokena kiṃ darśyati | avataraty evedaṃ svasmin mahāyānasūtre svasya ca śleśasya vinayaḥ saṃdṛśyate | yo mahāyāne bodhisatvānāṃ śleśa uktaḥ | vikalpaśleśā hi bodhisatvāḥ | audāryagambhīryalakṣaṇatvāc ca | na dharmatāṃ vilomayaty athaiva hi dharmatā mahābodhiprāpataye tasmān nāsti lakṣaṇavirodhaḥ | agocarād ity uktam atas tarkagocaratvāyoge ślokaḥ | 
(14)釋曰。今此大乘亦不違三相。入自大乘修多(15)羅故。現自煩惱毘尼故。由菩薩以分別爲煩(16)惱故。廣大甚深即是菩薩法空。不違此空得(17)大菩提故。是故此乘與三相不相違。復次前(18)説不行者。我今更示此義令汝信受。偈曰 
tshigs su bcad pa ’dis ci ston źe na | ’di ni raṅ gi theg pa chen po’i mdo la’aṅ ’jug pa kho na’o || raṅ gi ñon moṅs pa theg pa chen (3) po las byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi ñon moṅs pa ’byuṅ ba gaṅ yin ba ’dul ba la yaṅ snaṅ ste | byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi ñon moṅs pa ni rnam par rtog pa yin no || zab ciṅ rgya che ba’i mtshan ñid kyi phyir chos ñid daṅ yaṅ mi ’gal te | byaṅ chub chen po ’thob par ’gyur ba’i chos (4) ñid ni ’di kho na yin no || de lta bas na mtshan ñid daṅ ’gal ba med do || spyod yul ma yin źes bśad pas de’i phyir rtog ge’i spyod yul ñid du mi ruṅ bas tshigs su bcad pa | 
Que montre-t-il par ce vers? Il figure dans le Sûtra qui lui est propre, le Sûtra du Grand Véhicule; il se montre dans le Vinaya de la Souillure qui lui est propre, ce qu’on appelle dans le Grand Véhicule la Souillure des Bodhisattvas. En effet les Bodhisattvas ont comme Souillure la différenciation. Enfin, puisqu’il a la sublimité et la profondeur pour Indices, il ne va pas à l’encontre de l’Idéalité, car il est l’Idéalité qui mène à la Grande Illumination. Ainsi il n’y a pas contradiction d’Indices.
A propos de l’argument : “Hors de portée”! [v. 7], un vers pour établir que le Grand Véhicule est hors de la portée de la Dialectique. 
niśrito ’niyato ’vyāpī sāṃvṛtaḥ khedavān api |
bālāśrayo matas tarkas tasyāto viṣayo na tat || 12 || 
(19)有依及不定 縁俗亦不普
(20)退屈忖度人 寧解大乘義 
rtog ge rten ciṅ ma ṅes la || ma khyab kun rdzob skyo ba can |
| byis pa la ni brten par ’dod || de phyir de ni de’i yul (5) min || 
12. La Dialectique a un soubassement; elle n’a rien de définitif; elle manque d’extension, elle est contingente; elle se fatigue; elle a pour Fond les esprits puérils; clone le Grand Véhicule n’est pas son domaine. 
adṛṣṭasatyāśreyo hi tarkaḥ kaścid āgamaniśrito bhavati | aniyataś ca bhavati kālāntareṇānyathā pratyavagamāt | avyāpī ca na sarvajñeyaviṣayaḥ | sāṃvṛtasatyaviṣayaś ca na parmārthaviṣayaḥ | khedavāṃś ca pratibhānaparyādanāt | mahāyānas tu na niśritaṃ yāvat akhedavat | śatasāhasrikādyanekasūtropadeśāt | ato na tarkasya tadviṣayaḥ | anupāyatvāt śrāvakayāne na buddhatvaṃ prāptam ity uktam atha mahāyānaṃ katham upāyo yukta ity upāyatvayoge ślokaḥ | 
(21)釋曰。由有五因彼忖度者不能得入大乘境(22)界。彼智有依故。不定故。縁俗故。不普故。退(23)屈故。彼有依者。智依教生。非證智故。不(24)定者。有時更有。異智生故。縁俗者。忖度世(25)諦。不及第一義諦故。不普者。雖縁世諦但得(26)少解。不解一切故。退屈者。諍論辯窮即默然(27)故。大乘者即無所依乃至終不退屈。不退屈(28)者。無量經中有百千偈説大乘法。由得此法(29)辯才無盡。是故大乘非忖度人境。問汝説聲(592a1)聞乘非佛菩提方便。若爾何者是耶。偈曰 
rtog ge de kho na ñid ma mthoṅ ba la brten pa ni luṅ cuṅ zad la brten pa yin no || dus gźan na gźan du śes pa’i phyir ma ṅes pa yaṅ yin no || śes bya thams cad yul ma yin pas ma khyab pa yaṅ yin no || kun rdzob kyi bden pa’i yul can yin gyi | don dam pa’i bden pa’i yul (6) can yaṅ ma yin no || spobs pa yoṅs su gtugs par ’gyur ba’i phyir skyo ba can yaṅ yin no || theg pa chen po ni mdo sde ’bum phrag du ma bstan pa’i phyir brten pa med pa nas skyo ba can ma yin pa’i bar du yin te | de’i phyir de ni rtog ge’i spyod yul ma yin no || thabs ma yin pa’i phyir ñan (7) thos kyi theg pas ni yun riṅ mo źig tu yaṅ saṅs rgyas ñid ’thob par mi nus so źes bśad pa | ’o na theg pa chen po ji ltar thabs su duṅ źe na | thabs ñid du ruṅ bar tshigs su bcad pa || 
En effet la Dialectique, ayant pour Fond ceux qui ne sont pas des Voit-vérités, a pour soubassement, dans une certaine mesure, la Tradition. Elle n’a rien de définitif, puisque la façon de comprendre varie avec le temps. Elle manque d’extension, puisqu’elle n’a pas pour domaine tout le connaissable. Elle n’a pour domaine que la vérité Contingente; elle n’a pas pour domaine le Sens Transcendant. Elle se fatigue, car son Brillant s’épuise. Le Grand Véhicule n’a ni soubassement, etc...ni fatigue. La preuve, c’est qu’il enseigne de nombreux sûtras comme les Cent Mille [lignes de la Prajñâ-Pâramitâ]. Donc, il n’est pas le domaine de la dialectique.
A propos de l’argument: Il n’est pas le moyen” [v. 9], on a dit que le Véhicule des Auditeurs ne fait pas des Bouddhas. Mais le Grand Véhicule, comment donc est-il un moyen applicable?
Un vers pour l’établir. 
audāryād api gāmbhīryāt paripāko ’vikalpanā |
deśanā’to dvayasyāsmin sa copāyo niruttare || 13 || 
(2)廣大及甚深 成熟無分別
(3)説此二方便 即是無上乘 
rgya che’i phyir daṅ zab pa’i phyir || yoṅs su smin daṅ rnam mi rtog |
| de phyir ’di las gñis bstan te || (132b1) de ni bla na med pa’i thabs || 
13. La sublimité et la profondeur font la permaturation et l’indifférenciation; ainsi il prêche les deux, et il est le moyen pour l’Insurpassable. 
anena ślokena kiṃ darśayati | prabhāv audāryadeśanayā satvānāṃ paripāko prabhāv adhimuktito ghaṭanāt | gāmbhīryadeśanayā avikalpanā ata etasya dvayasyāsmin mahāyāne deśanā sa copāyo niruttare jñāne tābhyāṃ yathākramaṃ satvānāṃ paripācanād ātmanaś ca buddhadharmaparipākād iti | ye punar asmāt trasanti tadartham asthānatrāsādīnave kṝaṇatvena ślokaḥ | 
(4)釋曰廣大者。謂諸神通。由極勤方便令他信(5)解故。甚深者。謂無分別智。由難行故如其次(6)第。一爲成熟衆生。二爲成熟佛法。即説此(7)二爲無上菩提方便。此二方便即是無上乘(8)體。問若爾有人於中怖畏。過失云何。偈曰 
tshigs su bcad pa ’dis ci ston źe na | mthu rgya chen po bstan pas sems can rnams yoṅs su smin par byed de | mthu la mos pa’i sgo nas ’bad pa’i phyir ro || zab mo bstan pas rnam par mi rtog ste | de’i phyir theg pa chen po’i ’di las de gñis bstan to | (2) de ni bla na med pa’i ye śes kyi thabs yin te | de gñis kyis go rims bźin du sems can rnams yoṅs su smin par byed pa’i phyir daṅ | bdag ñid kyis saṅs rgyas kyi chos yoṅs su smin par byed pa’i phyir ro || gaṅ dag ’dis skrag pa de’i phyir gnas ma yin pa la skrag pa’i ñes dmigs (3) daṅ rgyu ñid kyi tshigs su bcad pa || 
Par ce vers, qu’est-ce qu’il montre? Par la prédication en sublimité de pouvoirs, les êtres sont per-mûris, puisque la Croyance dans les Pouvoirs y fait travailler. Par la prédication en profondeur, l’indifférenciation se produit. Donc la prédication de ce couple se trouve dans le Grand Véhicule, et il est le moyen pour arriver à la connaissance insurpassable, puisque par l’une et par l’autre respectivenment il fait per-mûrir les créatures et il permûrit les Idéaux des Bouddhas pour lui-même.
Quant à ceux que cette doctrine effraie, il leur montre en un vers qu’ils ont tort de s’effrayer hors de propos, et pourquoi. 
tadasthānatrāso bhavati jagatāṃ dāhakaraṇo mahāpuṇyaskandhaprasavakaraṇād dīrghasamayam |
agotro ’sanmitro ’kṛtamatir apūrvācitaśubhas trasaty asmin dharme patati mahato ’rthād gata iha || 14 || 
(9)不應怖而怖 由怖被燒然
(10)怖引非福故 長時過患起
(11)釋曰。若人非怖畏處妄生怖畏。是人即墮極(12)熱惡道而被燒然何以故。由此怖畏引大非(13)福聚生。由此罪故能令是人經無量劫受大(14)熱惱。問彼人復有何因生此怖畏。偈曰
(15)非性非法朋 少慧少因力
(16)怖此深妙法 退失大菩提 
’gro ba de’i gnas min la skrag pa gduṅ byed ’gyur || bsod nams ma yin phuṅ chen bsags byas yun riṅ du |
| rigs med grogs ṅan sṅon dge ma bsags blo ma sbyaṅs || chos ’dis skrag ’gyur ’di ni don chen ’di las ltuṅ || 
14. Si on s’en effraie hors de propos, il en cuira, puisqu’il en résultera une énorme accumulation de démérites pour un long temps. Qui n’est pas de la Famille, qui n’a pas de vrais amis, qui n’a pas l’esprit façonné, qui n’a pas accumulé d’avance les mérites, à celui-là de s’effrayer en présence de cet Idéal: il est déchu d’un grand Sens, étant ici-bas. 
trāsāsthāne trāsas tadasthānatrāsaḥ | dāhakaraṇo bhavaty apāyeṣu kiṃ kāraṇaṃ | mahato apuṇyaskandhaprasavasya karaṇāt | kiyantaṃ kālam iti dīrghasamayaṃ | evaṃ paścād ādīnavaḥ | yena ca kāraṇena yāvantaṃ ca kālaṃ tat saṃdarśayati | kiṃ punaḥ kāraṇe tu satīti caturvidhaṃ trāsakāraṇaṃ darśayati | gotraṃ cāsya na bhavati sanmitraṃ vā avyutpannamatir vā bhavati mahāyānadharmatāyāṃ pūrvaṃ vānupacitaśubho bhavati | patati mahato ’rthāditi mahābodhisaṃbhārārthāt | aprāptaparihāṇito ’paramādīnavaṃ darśayati | trāsakāraṇam uktam atrāsakāraṇaṃ vaktavyam ity atrāsakāraṇatve ślokaḥ | 
(17)釋曰。若人生怖由四因縁。一非種性。離菩(18)薩性故二非法朋。離善知識故三少慧力。未(19)解大乘法空故。四少因力。先世不種諸波羅(20)蜜自性善根故。由此因縁於甚深妙法横生(21)怖想。由此想故於大菩提福智二聚應得不(22)得。是名爲退。汝今應知。此退過患最極深重。(23)已説怖過及怖因。次説不應怖畏因。偈曰 
skrag pa’i gnas (4) ma yin pa la skrag pa ni de’i gnas ma yin pa la skrag pa ste | ṅan soṅ dag tu gduṅ bar byed par ’gyur ro || de ci’i phyir źe na | bsod nams ma yin pa’i phuṅ po chen po bsags pa byas ba’i phyir ro || dus ji srid du źe na | yun riṅ por te | de ltar na ñes dmigs gaṅ yin pa daṅ | rgyu (5) gaṅ gis yin pa daṅ | dus ji srid du yin pa de bstan to || yaṅ ci’i phyir skrag ce na | skrag pa’i rgyu rnam pa bźi ston te | ’di la rigs med pa’am | grogs ṅan pa’am | theg pa chen po’i chos ñid la blo gros ma sbyaṅs pa’am | sṅon dge ba ma bsags pa’o || don chen ’di las (6) ltuṅ źes bya ba ni | byaṅ chub chen po’i tshogs kyi don las ma thob pa’i ñams pa ste | ’di ni ñes dmigs gźan ston pa yin no || skrag pa’i rgyu bśad nas mi skrag pa’i rgyu bśad par bya ste | mi skrag pa’i rgyu ñid du tshigs su bcad pa | 
(Analyse du composé tadasthânatrâsa.) Il en cuira, dans les états de damnation. Et pourquoi? Parce qu’il eu résultera une énorme accumulation de démérites. Pour combien de temps? Pour Un long temps Voilà le tort à subir plus tard, et pour quelle cause, et combien de temps. Qu’est-ce donc, s’il y a vraiment lieu de s’effrayer? En réponse à cette réflexion, il montre les quatre raisons de s’effrayer: 1° si on n’est pas de la Famille; 2° si on n’a pas de vrais amis; 3° si on n’a pas l’esprit bien tut clair touchant l’Idéalité du Grand Véhicule; ’l° si on n’a pas d’avance accumulé les mérites. “Il est déchu d’un grand Sens” c’est-à-dire du Sens des Provisions de la Grande Illumination. Il montre ainsi un autre tort qui consiste clans la perte par manque de gain.
Il a énoncé les raisons de s’effrayer; il faut dire aussi les raisons de ne pris s’effrayer.
Un vers sur les raisons de ne pas s’effrayer. 
tadanyānyānyābhāvāt paramagahanatvād anugamāt vicitrasyākhyānād dhruvakathanayogād bahumukhāt |
yathākhyānaṃ nārthād bhagavati ca bhāvātigahanāt na dharme ’smiṃs trāso bhavati viduṣāṃ yonivicayāt || 15 || 
(24)無異即互無 有異即險處
(25)無譬種種説 續説多門説
(26)非有如文義 諸佛甚深體
(27)聰慧正觀人 應知不應怖 
de las gźan daṅ gźan med śin du zab (7) ciṅ rjes soṅ phyir || sna tshogs ston źiṅ maṅ po’i sgo nas rtag tu ston daṅ ldan || ji skaṅ bśad bźin don min bcom ldan dgoṅs pa śin tu zab || mkhas pa rnams kyis tshul bźin brtags na chos ’dir skrag mi ’gyur || 
15. Il n’y en a pas d’autre qui soit différente de lui; il est compact par excellence; il est parallèle; il expose la variété; il s’applique à un énoncé constant sous des faces multiples; il n’a pas le Sens comme la lettre; enfin l’existence en ce qui concerne Bhagavat y est très abyssale. Donc ceux qui savent ne doivent pas s’effrayer en présence de cet Idéal, s’ils l’examinent à fond. 
tadanyānyānyābhāvād iti tato ’nyasya mahāyānasthābhāvāt | atha śrāvakayānam eva mahānaṃ syād anyasya śrāvakasya pratyekabuddhasya vābhāvaḥ syāt | sarva eva hi buddhā bhaveyuḥ | paramagahanatvāc ca | sarvajñajñānamārgasya_anugamāc ca tulyakālapravṛttyā | vicitrasyākhyānād | vicitraś cātra saṃbhāramārga ākhyāyate na kevalaṃ śūnyataiva | tasmād abhiprāyikenānena bhavitavyam iti | dhruvakathanayogād bahumukhād abhīkṣṇaṃ cātra śūnyatā kathyate bahibhiś ca paryāyais teṣu teṣu sutrānteṣu tasmād bhavitavyam atra mahatā prayogena | anyathā hi sakṛt pratiṣedhamātrakṛtam abhaviṣyad iti | yathākhyānaṃ nārthāt na cāsya yathārutam artho ’smād api trāso na yuktaḥ | bhagavati ca bhāvātigahanād atigahanaś ca buddhānāṃ bhāvo durājñeyas tasmān nāsmabhis tadajñānāt trasitavyam iti | evaṃ yoniśaḥ pravicayād viduṣāṃ trāso na bhavati | dūrānupraviṣṭajñānagocaratve ślokaḥ | 
(28)釋曰。無異即互無者。若汝言聲聞乘即是大(29)乘無異大乘體。若如是者。即聲聞辟支佛乘(592b1)復無有體。何以故。由得佛故。如是一切皆是(2)佛乘。何因怖耶。有異即險處者。若汝許有異(3)大乘體。此體即是一切智道。最爲第一險處。(4)由難度故此應仰信。何因怖耶。無譬者。於一(5)時中無二大乘並出可以相比。何因怖一不(6)怖二耶。種種説者。今此大乘非獨説空。亦説(7)大福智聚。應解此意。何因獨怖空耶。續説(8)者一切時中決定相續説空汝非乍聞。何因(9)怖耶。多門説者彼彼經中多門異説顯大要(10)用。破諸分別得無分別智。若異此説無大用(11)者。如來但應言空不説如法性實際等。既説(12)有多門何因獨怖空耶。非有如文義者。大乘(13)甚深不如文義。何因隨文取義而怖空耶。(14)諸佛甚深體者。佛性甚深卒難覺識應求了(15)別何因怖耶。由如是等因縁故。聰慧正觀人(16)於此大乘不應怖畏。已説不應怖畏因。次説(17)能行此法智。偈曰 
de las gźan med ces bya ba ni | de las gźan pa’i theg (133a1) pa chen po med pa’i phyir ro || ’on te ñan thos kyi theg pa ñid theg pa chen po yin par gyur na ni | gźan ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas med par ’gyur te | thams cad saṅs rgyas kho nar ’gyur ro || śin tu zab ces bya ba ni | thams cad mkhyen pa’i ye śes (2) kyi lam mo || rjes soṅ źes bya ba ni dus mñam du byuṅ ba’i phyir ro || sna tshogs ston źes bya ba ni | ’di las tshogs kyi lam sna tshogs ston gyi || stoṅ pa ñid ’ba’ źig ni ma yin te | de lta bas na ’di ni dgoṅs pa can yin par ’gyur ro || maṅ po’i sgo nas rtag tu ston daṅ ldan nes bya (3) ba ni ’di dag mdo de daṅ de dag la rnam graṅs maṅ po dag gis yaṅ daṅ yaṅ du stoṅ pa ñid ston te | de lta bas na dgos pa chen po ñid yod par ’gyur ro || de lta ma yin na lan cig dgag pa tsam mdzad par ’gyur ro || ji skad bśad bźin don min źes bya ba ’di’i don ni sgra ji bźin ma yin te | de’i (4) phyir yaṅ skrag par rigs pa ma yin no || bcom ldan ’das dgoṅs pa śin tu zab ces bya ba ni | saṅs rgyas bcom ldan ’das rnams kyi dgoṅs pa ni śin tu zab ste śes par dka’o || de lta bas na bdag cag gis de ma śes pa’i phyir skrag par bya ba ma yin te | mkhas pa rnams kyis de (5) ltar tshul bźin brtogs na skrag par mi ’gyur ro || riṅ du rjes su źugs pa’i ye śes kyi spyod yul ñid yin par tshigs su bcad pa | 
“Il n’y en a pas d’autre qui soit différent de lui”; il n’y a pas de Grand Véhicule autre que lui. Admettons que le Véhicule des Auditeurs soit le Grand Véhicule; il n’y aurait pas d’autre, pas d’Auditeur, pas de Bouddha-pour-soi; car tous deviendraient alors des Bouddhas. “Il est compact par excellence”, étant le chemin de la connaissance omnisciente. “Il est parallèle puisqu’il se développe en même temps. “Il expose la variété”; il expose en effet le chemin varié des Provisions, et non pas la Vacuité exclusivement; il faut donc que ce chemin soit intentionnel. Il s’applique à un énoncé constant sous des faces multiples”; la vacuité v est énoncée à maintes reprises, sous des Rubriques multiples, en tel et tel passage des Sutras; il faut donc qu’elle y ait une grande importance, autrement il aurait suffi d’une négation faite une fois pour toutes. Il n’a pas le Sens connue la lettre”; le Sens n’y est pas compte la lettre; raison de plus pour ne pas s’effrayer. “L’existence, en ce qui concerne Bhagavat, y est très abyssale”; l’existence des Bouddhas est très difficile à bien comprendre; donc il ne faut pas s’effrayer si on ne la connaît pas. Un pareil tri à fond empêche ceux qui savent de s’effrayer.
Il est à la portée d’une connaissance qui a pénétré loin; un vers sur ce point. 
śrutaṃ niśrityādau prabhavati manaskāra iha yo
manaskārāj jñānaṃ prabhavati ca tatvārthaviṣayam |
tato dharmaprāptiḥ prabhavati ca tasmin matirato
yadā pratyātmaṃ sā katham asati tasmin vyavasitiḥ || 16 || 
(18)隨次聞思修 得法及得慧
(19)此智行此法 未得勿非毀 
’di ni daṅ por thos la brten nas yid la byed pa ’byuṅ || tshul bźin yid la byed las yaṅ dag don yul ye śes ’byuṅ |
| de las chos ’thob de yod de (6) las blo gros rab tu skye || gaṅ tshe de ni so so raṅ rig med na ji ltar des || 
16. Sur le soubassement de l’Audition s’élève l’Acte foncièrement mental; de l’Acte mental sort la connaissance qui a pour objet le Sens du Positif; de là provient l’arrivée à l’Idéal; à ce point, la notion se produit. Et si elle se, produit dans le Quant-á-soi, comment donner une solution tant qu’on n’en est pas à ce point? 
śrutaṃ niśrityādau manaskāraḥ prabhavati yo yoniśa ity arthaḥ | yoniśo manasikārāt tatvārthaviṣayaṃ jñānaṃ prabhavati lokottarā samyagdṛṣṭis tatas tat phalasya dharmasya prāptis tatas tasmin prāpte matir vimuktijñānaṃ prādurbhavati | evaṃ yadā pratyātmaṃ sā matir bhavati | katham asati tasminn eṣā vyavasitir niścayo bhavati naivedaṃ buddhavacanam iti | atrāsapadasthānatve ślokaḥ | 
(20)釋曰。若人最初依善知識能起正聞。次於正(21)義能起正憶。次於眞實境界得生正智。次(22)從彼彼得證法果。次從彼後起解脱智。是人(23)此智隨深入遠能行此法。汝若自無此智。不(24)應決定言非佛語。已説能行此法智。次遮怖(25)畏此法句。偈曰 
daṅ por thos pa la brten nas tshul bźin yid la byed pa ’byuṅ ṅo || tshul bźin yid la bya ba ni | tshul bźin du źes bya ba’i tha tshig ste | tshul bźin du yid la byed pa las ’jig rten las ’das pa’i yaṅ dag pa’i lta bde kho (7) na ñid kyi don gyis yul can gyi ye śes ’byuṅ ṅo || de las de’i ’bras bu chos ’thob bo || thob pa de yod na de las rnam bar grol ba’i ye śes rab tu skye’o || de ltar gaṅ gi tshe blo gros de ni so so raṅ gis rig pa yin na | de med na ’di ji ltar ṅes te | ’di saṅs rgyas kyi bka’ ma yin no źes bya (133b1) bar ji ltar ṅes par ’gyur | skrag pa’i gźi’i gnas ma yin pa ñid du tshigs su bcad pa | 
Le mot yo, dans le premier quart de vers, représente yoniçaḥ. La connaissance qui sort de l’Acte mental, c’est la Vue-Régulière supra-mondaine, On arrive ensuite à l’Idéal, qui en est le fruit. La notion désigne la connaissance de la Libération. Étant donné que cette notion se produit dans le Quant-à-soi, comment décider, tant qu’on n’en est pas à ce point, que ceci n’est pas la parole dit Bouddha?
Il n’y a pas lieu de s’effrayer; un vers. 
ahaṃ na boddhā na gabhīraboddhā buddho gabhīraṃ kim atarkagamyaṃ |
kasmād gabhīrārthavidāṃ na mokṣa ity etad uttrāsapadaṃ na yuktam || 17 || 
(26)不解解不深 深非思度解
(27)解深得解脱 諸怖不應爾 
bdag gis mi śes saṅs rgyas zab mo mkhyen ma yin || zab mo ci yi phyir na rtog ge’i yul ma yin |
| ci’i phyir zab mo’i don rig pa dag mthar ’gyur źes || bya ba de ni skrag pa’i gnas su (2) rigs ma yin || 
17. “Je ne comprendrai pas; un Bouddha ne comprend pas ce qui est profond; pourquoi le profond serait-il inaccessible à la Dialectique? pourquoi le salut exclusivement pour ceux qui connaissent le sens profond?” Autant de raisons de s’effrayer qui sont déplacées. 
yadi tāvad aham asya na boddhā_ity uttrāsapadaṃ tan na yuktaṃ | atha buddho ’pi gambhīrasya padārthasya na boddhā sa kiṃ gabhīraṃ deśayiṣyatīty uttrāsapadaṃ tad ayuktaṃ | atha gambhīraṃ kasmād atarkagamyaṃ ity uttrāsapadaṃ tan na yuktaṃ | atha kasmād gabhīrārthavidām evam mokṣo na tārkikāṇām ity uttrāsapadaṃ tan na yuktaṃ | anadhimuktita eva tat siddhau ślokaḥ | 
(28)釋曰。不解者。若汝言如是深法非我所解。如(29)是起怖畏者不應爾。解不深者。若汝言佛解(592c1)亦不深。如其解深何故説深。如是起怖畏者(2)不應爾。深非思度解者。若汝言何故此深。非(3)思量境界。如是起怖畏者不應爾。解深得解(4)脱者。若汝言何故獨解深義能得解脱。非思(5)量人能得解脱。如是起怖畏者不應爾。如是(6)已遮怖畏此法句。次以不信成立大乘。偈曰 
re źig gal te bdag gis ’di mi śes pas skrag pa’i gnas yin no źe na | de ni rigs pa ma yin no || ’on te saṅs rgyas kyaṅ zab mo thugs su chuṅ pa ma yin na | de ci’i phyir zab mo ston par ’gyur źes skrag pa’i gnas yin no źe na | de yaṅ rigs pa ma yin no || ’on (3) te ci’i phyir zab mo rtog ge’i yul ma yin źes skrag pa’i gnas yin no źe na | de yaṅ rigs pa ma yin no || ’on te ci’i phyir zab mo’i don rig pa dag kho na thar pa yin gyi | rtog ge pa rnams ni ma yin źes skrag pa’i gnas yin no źe na | de yaṅ rigs pa ma yin no || ma mos pa ñid kyis (4) grub par tshigs su ba cad pa | 
Si on s’effraie en se disant: “Je ne comprendrai pas”, c’est un tort. Si on s’effraie en se disant: “Un Bouddha même ne comprend pas une question profonde, qu’aurait-il donc de profond à enseigner?”, c’est un tort. Si on s’effraie en se disant: “Pourquoi le profond serait-il inaccessible à la Dialectique?”, c’est un tort. Si on s’effraie en se disant: “La délivrance n’est que pour ceux qui connaissent le Sens profond; elle n’est pas pour les dialecticiens”, c’est un tort.
L’incrédulité même apporte une preuve; un vers. 
hīnādhimuktaḥ sunihīnadhātor hīnaiḥ sahāyaiḥ parivāritasya |
audāryagāmbhīryasudeśite ’smin dharme ’dhimuktir yadi nāsti siddham || 18 || 
(7)由小信界伴 不解深大法
(8)由汝不解故 成我無上乘 
dman par mos śiṅ khams kyaṅ śin tu dman || grogs po dman pa dag gis yoṅs bskor ba |
| zab ciṅ rgya che legs par bśad pa’i chos || ’di la gal te mos med grub pa yin || 
18. Si l’être qui a une croyance inférieure, qui est d’un Plan inférieur, qui est entouré de pauvres camarades, n’a pas la Croyance dans cet Idéal si bien prêché en sublimité et eu profondeur, la preuve est faite. 
yasya hīnā cādhimuktis tataś ca hīna eva dhātuḥ samudāgata ālayavijñānabhāvanā | hīnair eva sahāyaiḥ samānādhimuktidhātukair yaḥ parivāritas tasyāsminn audāryagāmbhīryasudeśite mahāyānadharme yady adhimuktir nāsti ata eva siddham utkṛṣṭam idaṃ mahāyānam iti | aśrutasūtrāntapratikṣepāyoge ślokaḥ | 
(9)釋曰。小信者。狹劣信解故。小界者。阿梨(10)耶識中熏習小種子故。小伴者。相似信界爲(11)眷屬故。此三若小則不信別有大乘。由此不(12)信則成我所立是無上法。已説成立大乘。次(13)遮謗毀大乘。偈曰 
gaṅ źig dman pa la mos pa ni | des na kun gźi rnam par śes (5) pa la bsgos pa’i khams dman pa kho na yaṅ dag par ’grub ste | grogs po dman pa la mos pa’i khams tsam du mtshuṅs pa dag kho nas yoṅs su bskor ba gaṅ yin pa de gal te theg pa chen po’i chos zab ciṅ rgya che ba legs par bśad pa ’di ni mos pa med pa na | de ñid kyis theg pa chen po ’di (6) mchog yin par grub bo || mdo sde ma thos pa spaṅs du mi ruṅ bar tshigs su bcad pa | 
L’être qui a une croyance inférieure, qui se trouve sur un Plan inférieur, en fait de Pratique de la Sensation du Tréfonds, qui est entouré de camarades aussi inférieurs en Croyance et en Plan que lui, si cet être ne croit pas à cet Idéal du Grand Véhicule, bien prêché en sublimité et en profondeur, la preuve est faite: c’est bien là le Grand Véhicule, ce Véhicule éminent!
C’est un tort de repousser des Sûtras sans les entendre; un vers. 
śrutānusāreṇa hi buddhimattāṃ labdhvā śrute yaḥ prakaroty avajñāṃ |
śrute vicitre sati cāprameye śiṣṭe kuto niścayam eti mūḍhaḥ || 19 || 
(14)隨聞而得覺 未聞愼勿毀
(15)無量餘未聞 謗者成癡業 
thos rjes ’braṅs te blo ldan thob nas ni || gaṅ źig thos la rab tu brñas byed pa |
| rnam pa sna tshogs dpag tu med lus la || rmoṅs pa gaṅ gi phyir na ṅes par byed || 
19. Si on est arrivé à être intelligent en se prêtant aux leçons et si on fait le dédaigneux lorsqu’il reste encore tant et tant a entendre, comment prendre un parti? c’est pure folie! 
kāmaṃ tāvad adhimuktir na syād aśrutānāṃ tu sūtrāntānām aviśeṣeṇa pratipakṣo na yuktiḥ | śrutānusāreṇa_eva hi buddhimattvaṃ labdhvā yaḥ śrute eva_avajñāṃ karoti mūḍhaḥ sa saty evāvaśiṣṭe śrute vicitre ca_aprameye ca kutaḥ | kāraṇān niścayam eti na tad buddhavacanam iti | na hi tasya śrutād anyad balam asti tasmād aśrutvā pratikṣepo na yuktaḥ | yad api ca śrutaṃ tad yoniśo manasi kartavyaṃ nāyoniśa ity ayoniśomanasikārādhīnave ślokaḥ | 
(16)釋曰。汝隨少聞得有覺悟。不應隨聞復生謗(17)毀。汝於未聞無信可爾。何以故。不積善故。未(18)聞者多愼勿謗毀。汝無簡別若生謗毀更増(19)癡業。壞前聞故。已遮謗毀。次遮邪思。偈曰 
de la ma mos la ni rag na mṅo sde (7) ma thos pa rnams khyad par med par spoṅ ba ni rigs pa ma yin te | gaṅ źig thos pa’i rjes su ’braṅs pa kho nas blo daṅ ldan pa thob nas thos pa ñid la brñas par byed pa’i rmoṅs pa de thos pa sna tshogs dpag tu med pa lus pa yod bźin du gtan tshigs gaṅ gi phyir | ’di saṅs rgyas kyi bka’ ma yin (134a1) no źes ṅes par byed | de la ni thos pa las stobs gźan med de | de lta bas na ma thos par spoṅ ba ni rigs pa ma yin no || gaṅ thos pa de yaṅ tshul bźin yid la bya’i | tshul bźin ma yin par ni ma yin no źes tshul bźin ma yin par ni ma yin no źes tshul bźin ma yin par yid la byed pa’i ñes (2) dmigs kyi tshigs su bcad pa | 
Admettons qu’on n’ait pas la Croyance: c’est toujours un tort de rejeter indistinctement des Sûtras qu’on n’a pas encore entendus. Si on est arrivé à être intelligent justement en se prêtant aux leçons, et qu’on affiche le dédain des leçons, on est stupide; quand il reste à entendre tant et tant, pour quelle raison déclarer avec assurance: Ceci nest pas la parole du Bouddha? La seule force qu’on a vient justement des leçons. c’est donc lait tort de rejeter sans entendre.
La leçon entendue, il faut en faire un Acte foncièrement mental, si on n’en fait pas un Acte foncièrement mental, c’est un Dommage; un vers. 
yathārute ’rthe parikalpyamāne svapratyayo hānim upaiti buddheḥ |
svākhyātatāṃ ca kṣipati kṣatiṃ ca prāpnoti dharme pratighāvatīva || 20 || 
(20)如文取義時 師心退眞慧
(21)謗説及輕法 縁此大過生 
don sgra ji bźin yoṅs rtogs na || bdag ñid sñems śiṅ blo ñams ’gyur |
| legs par gsuṅs pa’aṅ spaṅs pas na || brlag ’gyur chos la khoṅ khro sgrib || 
20. Si on se fabrique un Sens d’après la lettre, par confiance en soi on se gâte l’esprit, on insulte à le valeur de l’énoncé, on subit une perte; pour l’Idéal, Répulsion et Obstruction. 
svapratyaya iti svayaṃdṛṣṭapraāmarṣako na vijñānām antikād arthaparyeṣṭī | hānim upaiti buddher iti yathābhūtajñānād aprāptiparihānitaḥ | dharmasya ca svākhyātatāṃ pratikṣipati tan nidānaṃ cāpuṇyaprabhāvāt kṣatiṃ prāpnoti | dharme ca pratighātam āvaraṇaṃ ca dharmavyavasanasaṃvartanīyaṃ karmety ayam atrādīnavaḥ | ayathāvataś cārtham avijānato ’pi pratighāto na yukta iti pratighātāyoge ślokaḥ 
(22)釋曰。師心者。謂自見取。非智者。邊求義故。(23)退眞慧者。如實眞解未得退故。謗説者。毀善(24)説故。輕法者。嫉所聞故。縁此非福次身受大(25)苦報。是名大過起。已*遮邪思。次遮惡意。偈(26)曰 
bdag ñid sñems źes bya ba ni | bdag ñid kyi lta ba mchog tu ’dzin gyi mkhas pa (3) las don mi tshol ba’o || blo ñams ’gyur źes bya ba ni | yaṅ dag pa ji lta ba bźin śes pa las mthob par yoṅs su ñams pa’i phyir ro || legs par bśad pa’i chos spoṅ ba ni | de’i bźi las bsod nams ma yin pa ’phel ba’i phyir brlag par ’gyur ro || chos la khoṅ khro ba’i (4) sgrib pa ni chos kyis phoṅs par ’gyur ba’i las te | ’di la ñes dmigs ni de yin no || sgra ji bźin ma yin pa’i don mi śes par yaṅ khoṅ khro bar rigs pa ma yin pas khoṅ khro bar mi ruṅ bar tshigs su bcad pa | 
La confiance en soi, c’est de prétendre examiner par ses propres vues au lieu de chercher le Sens chez ceux qui savent, On se gâte l’esprit, puisqu’on perd par manque à gagner en fait de connaissance adéquate. On insulte la valeur de l’énoncés de l’idéal, et, ceci étant donné’, on subit une perte, par la prédominance des démérites. Et il s’ensuit. aussi Répulsion et Obstruction en ce qui concerne l’Idéal. C’en est l’Acte qui est désastreux pour l’Idéal. Voilà le Dommage.
Un esprit qui n’est pas au fait, qui ne connaît pas distinctement le Sens, ne doit pas avoir de Répulsion; là Répulsion est déplacée; un vers. 
manaḥ pradoṣaḥ prakṛtipraduṣṭo ’yathārute cāpi hy ayuktarūpaḥ |
prāg eva saṃdehagatasya dharme tasmād upekṣaiva varaṃ hy adoṣā || 21 || 
(27)惡意自性惡 不善不應起
(28)況移於善處 應捨大過故 
yid kyi ñes pa raṅ bźin gdug pa ste || mi rigs pa yi gzugs la’aṅ (5) mi rigs na |
| the tshom za ba’i chos la smos ci gos || de phyir btaṅ sñoms bźag legs ñes pa med || 
21. L’esprit de malveillance est naturellement vicieux; même en cas d’inconvenance, c’est encore une inconvenance. A plus forte raison, en cas de doute touchant l’Idéal. L’Apathie vaut mieux; elle ne pèche pas. 
prakṛtipraduṣṭa iti prakṛtisāvadyaḥ | tasmād upekṣaiva varaṃ | kasmāt | sā hy adoṣā | pratighātas tu sadoṣaḥ | 
(29)釋曰。惡意者。是憎嫉心。自性惡者。此心是自(593a1)性罪。尚不可於過失法中起。何況於非過法(2)中起。是故急應須捨大過患故。 
raṅ bźin gdug pa źes bya ba ni || raṅ bźin gyis kha na ma tho ba daṅ bcas pa ste | de lta bas na btaṅ sñoms su gźag pa bla’o || ci’i phyir źe na | de ni ñes pa med kyi khoṅ khro (6) ba ni ñes pa daṅ bcas pa yin no || 
“Naturellement vicieux” signifie: naturellement condamnable. Pourquoi l’Apathie vaut-elle mieux? C’est qu’elle ne pèche pas. Et la répulsion est un péché. 
mahāyānasūtrālaṃkāre mahāyānasiddhyadhikāraḥ prathamaḥ 
成宗品究竟 
theg pa chen po mdo sde’i rgyan las | theg pa chen po sgrub pa’i skabs rdzogs so | || 
22.  
dvitīyo ’dhikāraḥ 
(3)*大乘莊嚴經論歸依品第三 
 
CHAPITRE II>br />LE RECOURS AUX REFUGES. 
śaraṇagamanaviśeṣasaṃgrahaślokaḥ
ratnāni yo hi śaraṇapragato ’tra yāne jñeyaḥ sa eva paramaḥ śaraṇaṇagatānām |
sarvatragābhyupagamādhigamābhibhūtibhedaiś caturvidhamayārthaviśeṣaṇena || 1 || 
(4)釋曰。如此已成立大乘。次依大乘攝勝歸依。(5)偈曰
(6)若人歸三寶 大乘歸第一
(7)一切遍勇猛 得果不及故 
| skyabs su ’gro ba’i khyad par bsdu bar tshigs su bcad pa |
kun tu ’gro daṅ khas len rtogs daṅ zil gnon par || dbye ba’i raṅ bźin don rnam bźi yi khyad par (7) gyis |
| theg pa mchog phyir dkon mchog skyabs rab soṅ ba gaṅ || de ñid skyabs su soṅ ba rnams kyi mchog ces bya || 
Un vers pour résumer l’excellence du Recours aux Refuges.
1. Celui qui a recours au Refuge des Trois Joyaux dans ce Véhicule-ci est le premier entre ceux qui ont Recours aux Refuges, en raison des quatre Sens tout-particuliers, à savoir: d’Universalité, d’Adhésion, d’Acquis, de Suprématie. 
sa eva paramaḥ śaraṇaṃ gatānām iti | kena kāraṇena | caturvidhasvabhāvārthaviśeṣaṇena | caturvidho ’rthaḥ sarvatragābhyupagamādhigamābhibhūtibhedato veditavyaḥ | sarvatragārthaḥ | abhibhavārthaḥ | te punar uttaratra nirdekṣyante | tathāpy atra śaraṇapragatānāṃ bahuduṣkarakāryatvāt kecin notsahante ślokaḥ | 
(8)釋曰。一切歸依三寶中。應知大乘歸依最爲(9)第一。何以故。由四種大義自性勝故。何者四(10)義。一者一切遍義。二者勇猛義。三者得果義。(11)四者不及義。此義後當説。由此四義多有留(12)難。諸歸依者或能不能。能者爲勝。已説歸依(13)勝。次勸勝歸依。偈曰 
de ñid skyabs su ’gro ba rnams kyi mchog ces bya ba ci’i phyir bya źe na | raṅ bźin gyi don gyi khyad par rnam pa bźi’i phyir ro || don rnam pa bźin ni | kun tu ’gro ba daṅ (134b1) khas len pa daṅ | rtags pa daṅ | zil gyis gnon par byed pa’i sgo nas rig par bya ste | kun tu ’gro ba’i don daṅ | khas len pa’i don daṅ | rtogs pa’i don daṅ | zil gyis gnon pa’i don te | de dag ni ’og nas ston to || de lta moṅ kyi mchog la skyabs su ’gro ba bya dka’ ba (2) maṅ ba’i phyir | kha cig mi spro bas skyabs su ’gro bar spro bar bya ba’i phyir tshigs su bcad pa | 
Pour quelle raison est-il le premier entre ceux qui ont Recours aux Refuges? A cause des quatre Sens tout-particuliers. Le Sens se divise en quatre classes: Universalité, Adhésion, Acquis, Suprématie. Donc, Sens d’Universalité; Sens d’Adhésion, Sens d’Acquis, Sens de Suprématie, Les définitions vont venir à la suite.
Pourtant, entre ceux qui ont Recours aux Refuges dans ce Véhicule, il en est à qui le courage manque, tant il y a d’épreuves à subir; un vers. 
yasmād ādau duṣkara eṣa vyavasāyo duḥsādho ’sau naikasahasrair api kalpaiḥ |
siddho yasmāt satvahitādhānamahārthas tasmād agre yāna ihāgraśaraṇārthaḥ || 2 || 
(14)難起亦難成 應須大志意
(15)爲成自他利 當作勝歸依 
gaṅ phyir daṅ por ṅes par bya ba ’di dka’ ste || de ni bskal pa stoṅ phrag du mar bsgrub par dka’ |
| gaṅ phyir grub na sems can phan byed don chen te || de phyir theg chen ’di la skyabs don mchog (3) yin no || 
2. Puisque, en débutant, la résolution est difficile à prendre, puisqu’on a tant de mal à la réaliser à travers tant de milliers d’Éons, puisqu’une fois réalisée elle a ce grand Sens d’engendrer le salut des créatures, c’est donc ici le Véhicule capital avec le Sens capital des Refuges. 
etena tasya śaraṇagamanavyavasāyasya praṇidhānapratipattiviśeṣābhyāṃ yaśohetutvaṃ darśayati | phalaprāptiviśeṣeṇa mahārthatvaṃ | purvādhikṛte sarvatragārthe ślokaḥ | 
(16)釋曰。難起者。所謂勝願。由弘誓故。難成者。(17)所謂勝行。由經無量劫故。由如此難應須發(18)大志意。何以故。爲欲成就他利與自利故。他(19)利者。所謂願行。由願行是名聞因故。自利者。(20)所謂大義。由大義是自體果故。前説四義。今(21)當先説一切遍義。偈曰 
’dis ni skyabs su ’gro bar ṅes pa de smon lam daṅ sgrub pa’i khyad par dag gis grags pa’i rgyu ñid du ston par byed de | ’bras bu thob pa’i khyad par gyi don chen po ñid do || sṅar gleṅs pa kun tu ’gro ba’i don gyi tshigs su bcad pa | 
Il montre ainsi que cette résolution d’avoir Recours aux Refuges est une cause de gloire à cause du Venu et de l’Initiative tout particuliers, et qu’elle a un grand Sens par le fruit tout. particulier qu’on obtient.
Un vers sur le Sens d’Universalité énoncé ci-dessus. 
sarvān satvāṃs tārayituṃ yaḥ pratipanno yano jñāne sarvagate kauśalyayuktaḥ |
yo nirvāṇe saṃsaraṇe ’py ekaraso ’sau saṃsṛtiśāntyekaraso ’sau jñeyo dhīmān eṣa hi sarvatraga evam || 3 || 
(22)衆生遍乘遍 智遍寂滅遍
(23)是名智慧者 四種一切遍 
gaṅ źig sems can thams cad bsgral bar (4) źugs pa daṅ || theg pa ye śes kun tu ’grol mkhas par ldan |
| gaṅ źig mya ṅan ’das la ’khor źi ro gcig pa || de ’dra’i blo ldan de ’dir kun ’gror śes par bya || 
3. Si le Sage a pris l’lnitiative de sauver tous les êtres, s’il est bon connaisseur en fait de Véhicule et de connaissance universelle, s’il trouve dans le Nirvâna une saveur unique de Transmigration et de Paix, alors il est Universel. 
etena caturvidhaṃ sarvatragārthaṃ … 
(24)釋曰。大乘歸依者有四種一切遍。一者衆生(25)一切遍。欲度一切衆生故。二者乘一切遍。善(26)解三乘故。三者智一切遍。通達二無我故。四(27)者寂滅一切遍。生死涅槃體是一味。過惡功(28)徳不分別故。已説一切遍義。次説勇猛義。偈(29)曰 
’dis ni kun du ’gro ba’i don rnam pa bźi ston te | sems can kun tu ’gro ba’i don ni | sems can thams cad (5) bsgral ba’i phyir źugs pas so || theg pa kun tu ’gro ba’i don ni theg pa gsum la mkhas pa daṅ ldan pa’i phyir ro || ye śes kun tu ’gro ba’i don ni gaṅ zag daṅ chos la bdag med par mkhas par mkhas pa daṅ ldan pa’i phyir ro || mya ṅan las ’das pa kun tu ’gro ba’i don ni ’khor ba daṅ źi ba ro gcig (6) pa’i phyir te | de dag gis ñes pa daṅ yon tan la rnam par mi rtog pa’i phyir | de la ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa la bye brag med do || khas len pa’i don du tshigs su bcad pa | 
[Il montre par là les quatre divisions du Sens d’Universalité: 1° Sens d’Universalité des créatures puisqu’il a pris l’Initiative de sauver toutes les créatures. 2° Sens d’Universalité des Véhicules, puisqu’il est expert dans les trois Véhicules. 3° Sens d’Universalité de connaissance, puisqu’il connaît l’Impersonnalité de l’Individu et des Idéaux. 4° Sens d’Universalité du Nirvâna, puisque Transmigration et pacification n’ont qu’une seule saveur; comme il n’y différencie ni qualité ni défaut, Transmigration et Nirvâna ne se distinguent pas.]
[Un vers sur le Sens d’Adhésion.] 
 
(593b1)悕望佛菩提 不退難行行
(2)諸佛平等覺 勇猛勝有三 
gaṅ źig dga’ ba maṅ pos byaṅ chub mchog don gñer || gaṅ źig skyo ba med par dka’ ba yaṅ (7) dag spyod |
| gaṅ źig rnams saṅs rgyas nas saṅs rgyas kun mñam ’gyur || blo ldan de ni khas len mchog tu śes par bya || 
4. [Celui qui travaille pour l’Illumination avec une joie abondante, qui subit les épreuves sans en être lassé, qui devient l’égal de tous les Bouddhas, ce Sage a une Adhésion toute-particulière.] 
 
(3)釋曰。大乘歸依有三種勝勇猛。一願勝勇猛。(4)歸依佛時求大菩提多生歡喜知勝功徳故。(5)二者行勝勇猛。起修行時不退不屈難行行(6)故。三者果勝勇猛。至成佛時與一切諸佛平(7)等覺故。復次由此勇猛。彼諸佛子恒得善(8)生。偈曰 
’dir ni khyad par rnam pa gsum gyis khas len pa ñid kyi khyad par ston te | smon lam gyi khyad par ni ’di ltar saṅs rgyas gaṅ kho na las skyabs su ’gro ba de kho na’i dṅos po (135a1) don du gñer ba ste | de’i yon tan gyi khyad par śes pa ñid kyis rab tu dga’ ba maṅ ba’i phyir ro || sgrub pa’i khyad par ni | ’di ltar skyo ba med par dka’ ba spyod pa’o || thob pa’i khyad par ni ’di ltar mdon par rdzogs par saṅs rgyas nas saṅs rgyas thams cad (2) daṅ mñam pa ñid du ’gyur ba’o || yaṅ khas len pa’i khyad par de ñid saṅs rgyas kyi sras kyi mchog gñid du legs par skyes pas tshigs su bcad pa gźan gyis ston te | 
[Il montre par là la triple excellence de l’Adhésion: 1° Excellente de Veu. Quand il a recours au Refuge près d’un Bouddha, quel qu’il soit, il s’efforce de s’en inspirer, en accroissant sa joie à connaitre les qualités excellentes de son modèle. 2° Excellence d’Initiative. Il subit toutes les épreuves sans en tare excédé. 3° Excellence de Succès. En arrivant à la Toute-Parfaite Illumination, il devient l’égal de tous les Bouddhas.]
[Il montre encore par un autre vers l’excellence de l’Adhésion, en la prouvant par la bonne naissance des Fils des Bouddhas.] 
 
(9)發心與智度 聚滿亦大慈
(10)種子及生母 胎藏乳母勝 
saṅs rgyas sras kyi mchog tu legs par gaṅ skyes pa || sems daṅ śes rab daṅ ni tshogs ldan sñiṅ rje ’di |
| sa bon (3) ma daṅ mṅal nas ma ma mtshuṅs pa med || blo ldan de ni khas len mchog tu śes par bya || 
5. [La naissance du fils des Bouddhas est, tout à l’ait excellente: la Pensée, la Sapience associée aux Provisions, la Pitié sont respectivement la semence, la mère, la matrice et la nourrice incomparable; en vérité il a une Adhésion toute-particulière.] 
 
(11)釋曰。菩薩善生有四義。一者種子勝。以菩提(12)心爲種子故。二者生母勝。以般若波羅蜜爲(13)生母故。三者胎*藏勝。以福智二聚住持爲胎(14)*藏故。四者乳母勝。以大悲長養爲乳母故。(15)復次善生者。由勇猛故恒得勝身。偈曰 
legs par skyes pa de yaṅ btsun par skyes pa’i khyad par gyis ston par byed de | sa bon daṅ | ma daṅ | mṅal gyi gnas daṅ | ma ma mtshuṅs pa med pas so || sems bskyed pa ni sa (4) bon no || śes rab kyi pha rol tu phyin pa ni byaṅ chub sems dpa’i ma’o || bsod nams daṅ ye śes kyi tshogs daṅ ldan pa ni mṅal gyi gnas te rten du gyur pa’i phyir ro || sñiṅ rje ni ma ma ste des bskyed pa’i phyir ro || legs par skyes pa de ñid lus kyi khyad kyis khyad par du byed ciṅ | yaṅ khas (5) len pa de ñid kyi khyad par tshigs su bcad pa gźan gyis ston te | 
[Il montre l’excellente naissance du fils des Bouddhas par la haute dignité des conditions de sa naissance, puisqu’il a une semence, une mère, une matrice, une:nourrice incomparables. La Production de Pensée est la semence; la Perfection de Sapience est la mère du Bodhisattva; les Provisions de mérite et de connaissance, qui sont associées à la Perfection de Sapience, font fonction de matrice, puisqu’elles le contiennent; la Pitié est sa nourrice, puisque c’est elle qui l’élève.]
[Par un autre vers, il montre l’excellence de corps du Bodhisattva si bien né, comme une preuve de l’excellence de l’Adhésion.] 
 
(16)妙相成生力 大樂大方便
(17)如此四成就 是名爲勝身 
sna tshogs mtshan rnams kun gyis de’i lus brgyan || sems can thams cad smin par byed stobs thob |
| saṅs rgyas bde chen mtha’ yas źi ba rñed || sems can kun bskyab thabs chen bśad pa śes || 
6. [Son corps est orné de tous les Indices admirables; il a assez de force pour mûrir toutes les créatures; il goûte le bonheur immense et infini des Bouddhas, qui est l’anéantissement; il sait disposer de grands moyens pour protéger toutes les créatures.] 
 
(18)釋曰。菩薩身勝有四種。一者色勝。得妙相嚴(19)身勝轉輪王等相故。二者力勝。得成熟衆生(20)自在力故。三者樂勝。得寂滅上品佛地無邊(21)樂故。四者智勝。得救一切衆生大巧方便故(22)此四成就是名佛子善生。所謂色成就力成(23)就樂成就智成就。復次由此勇猛得與王子(24)相似。偈曰 
lus kyi khyad (6) par ni khyad par rnam pa bźis ston te | gzugs bzaṅ ba’i khyad par ni | mtshan rnams kyis brgyan pa’i phyir ro || sna tshogs źes smos pa ni,’khor los sgyur ba la sogs pa’i mtshan las khyad par du bya ba’i phyir ro || stobs kyi khyad par ni | sems can thams cad yons su smin par bya (7) ba’i stobs thob pa’i phyir ro || bde ba’i khyad par ni saṅs rgyas kyi bde ba chen po mtha’ yas pa źi ba rñed pa’i phyir ro || ye śes kyi khyad par ni sems can thams cad yoṅs su bskyab par bya ba’i thabs chen po bśam pa śes pa’i phyir ro || phun sum tshogs pa rnam pa ’di bźis rgyal po’i sras btsun (135b1) par skyes so źes bya bar śes te | ’di lta ste | gzugs phun sum tshogs pa daṅ | stobs phun sum tshogs pa daṅ | bde ba phun sum mtshogs pa daṅ | raṅ gi bzo śes pa phun sum tshogs pa’o || yaṅ legs par skyes pa de ñid saṅs rgyas kyi gduṅ rgyun mi gcod pa’i sgo nas tshigs (2) su bcad pa gźan gyis ston te | 
[Il montre l’excellence du corps par quatre excellences: 1° Excellence de beauté du corps, puisqu’il est orné des Indices. “Admirables” s’applique aux Indices de Monarque à la Roue, etc. 2° Excellence de force, puisqu’il a assez de force pour mûrir tous les êtres. 3° Excellence de béatitude puisqu’il goûte la béatitude de l’anéantissement qui est le bonheur immense et infini et es Bouddhas. 4° Excellence de Sapience, puisqu’il sait se servir des grands moyens pour protéger toutes les créatures. C’est en raison de cette quadruple Plénitude que le fils des Bouddhas est appelé le bien-né; à savoir Plénitude de beauté: Plénitude de force; Plénitude de béatitude; Plénitude de connaissance de sa profession.]
[Cette bonne naissance, il la montre encore dans un autre vers par la perpétuité de la dynastie des Bouddhas.] 
 
(25)光授法自在 巧説善治攝
(26)由此四因故 佛種則不斷 
saṅs rgyas kun gyis ’od zer chen pos dbaṅ bskur byin || de ni chos la dbaṅ ba kun daṅ yaṅ dag ldan |
| saṅs rgyas ’khor gyi dkyil ’khor ston pa’i rnam par śes || bslab pa bca’ bas tshar bcad phan ’dogs byed la brtson || 
7. [Le sacre lui est donné pan’ les rayons de toutes les Terres des Bouddhas; il possède la souveraineté absolue sur les Idéaux; il connaît toutes les variétés des prédications dans les cercles des assemblées des Bouddhas; dispensant l’enseignement, il est appliqué à punir et à réconmpenser.] 
 
(27)釋曰。由四因縁王種不斷。一者入位受職。二(28)者増上無違。三者善能決判。四者分明賞罰。(29)善生佛子亦爾。一者蒙*光授。謂一切諸佛與(593c1)大光明令受職故。二者法自在。謂於一切法(2)中智慧自在他無違故。三者能巧説。謂對佛(3)衆中善説法故。四者善治罰謂於學戒者過(4)惡能治功徳能攝故。復次由此勇猛得與大(5)臣相似。偈曰 
rgyu bźis rgyal (3) po’i sras su btsun par skyes pa raṅ gi rigs mi gcod de | dbaṅ skur ba thob pa daṅ | dbaṅ thogs pa med pa daṅ | rtsod pa brtag pa la mkhas pa daṅ | tshar gcod pa daṅ | phan ’dogs par byed pas so || de daṅ chos mthun par byaṅ chub sems dpa’ yaṅ ’od zer dag gis dbaṅ (4) bskur ba thob pa daṅ | ye śes thogs pa med pa’i phyir chos thams cad la dbaṅ daṅ ldan pa daṅ | saṅs rgyas rgyas kyi ’khor gyi dkyil ’khor du ston pa’i rnam pa śes pa daṅ | bslab pa’i gźi bca’ bas ñes pa daṅ ldan pa daṅ yon tan daṅ ldan pa rnams tshar bcad pa daṅ phan ’dogs par byed pa ñid do || (5) yaṅ khas len pa’i khyad par de ñid blon po chen po lta bur tshigs su bcad pa gźan gyis ston te | 
[Pour quatre raisons une dynastie royale se perpétue: par le sacre; par l’autorité; par l’adresse à décider les questions; par la distribution des peines et des récompenses. Le cas du Bodhisattva est analogue: il reçoit Fonction; sa Sapience étant absolue, il exerce une autorité absolue sur les Idéaux; il connaît toutes les variétés des prédications dans les cercles des assemblées des Bouddhas; en dispensant l’enseignement, il punit les fautes et récompense les mérites.]
Il montre dans un autre vers encore l’excellence de l’Adhésion par une comparaison avec un premier ministre.] 
 
(6)入度見覺分 持密利衆生
(7)由此四因故 得似於大臣 
blon po chen po lta bur pha rol phyin la ’jug pa’i phyir || byaṅ chub chen po’i phyogs mthun bdal la rtag tu spyan byed phyir |
| gsaṅ ba’i gnas ni rnam gsum rtag tu yaṅ dag ’dzin pa’i phyir || (6) sems can maṅ ṅon rtag tu rgyun mi ’chad par rab byed phyir || 
8. [Il est pareil à un premier ministre, parce qu’il pénètre dans les Perfections, parce qu’il regarde constamment les développements des Ailes de la Grande Illumination, parce qu’il saisit les trois sortes de secrets, parce qu’il accomplit sans intervalle le Sens de nombreuses créatures.] 
 
(8)釋曰。有四種因是大臣功徳。一者入王禁宮。(9)二者見王妙寶。三者祕王密語。四者自在賞(10)賜。勇猛菩薩亦爾。一者常得善入諸波羅蜜。(11)二者常見處處經中大菩提分寶。由不忘法(12)故。三者常持如來身口意密。四者常能利益(13)無邊衆生。已説勇猛義。次説得果義。偈曰 
’di la rgyu bźis blon po chen por bźag ste | btsun mo’i naṅ du ’gro ba’i phyir naṅ na spyod pa ñid daṅ | mdzod thams cad kyi spyan ñid daṅ | gsaṅ gtam la yid brtan pa ñid daṅ | bgo bśa’ la dbaṅ po ñid kyis (7) so || de daṅ chos mthun par byaṅ chub sems dpa’ yaṅ pha rol tu phyin pa rnams la ’jug pa daṅ | mdo sde de daṅ de dag las byaṅ pchub chen po’i phyogs daṅ mthun pa bdal ba rnams la mi brjed pa’i chos can yin pa’i phyir rtag tu spyan byed pa daṅ | rtag tusku daṅ gsuṅ daṅ thugs kyi (136a1) gsaṅ ba rnam pa gsum ’dzin pa daṅ | sems can mtha’ yas pa’i don byed pa’i phyir | rtag tu rgyun mi ’chad par sems can maṅ po’i don byed pa’o || rtogs pa’i don du tshigs su bcad pa | 
[Il y a quatre raisons qui font le poste de premier ministre il circule à l’intérieur puisqu’il a libre entrée au harem; il voit tous les trésors; il est le confident de tous les secrets; il dispose en maître des rétributions. Le cas du Bodhisattva est analogue il pénètre dans les Perfections; il voit constamment dans tels et tels Sûtras les développements conformes aux Ailes de la Grande Illumination, puisque sa mémoire n’est pas sujette à défaillance il saisit constamment le triple secret du corps, de la parole, de la pensée; il accomplit sans intervalle le Sens de nombreuses créatures.]
[Un vers sur le Sens d’Acquis.] 
 
(14)福徳及尊重 有樂亦苦滅
(15)證樂證法陰 習盡有滅捨 
bsod nams phuṅ chen srid gsum bla ma srid pa’i bde ba daṅ || (2) sdug bsṅal phuṅ po chen por bźi blo mchog bde ba daṅ |
| chos maṅ phuṅ po mchog rab rtag pa’i sku ste dge ba’i tshogs || bag chags bzlog ciṅ srid daṅ źi las rnam par grol ba ’thob || 
9. [Grande Masse de mérites, dignité dans les trois mondes, bonheur dans l’existence, Pacification de la grande Masse de douleur, bonheur de la Pensée excellente, Masse de nombreux Idéaux au corps Suprême et permanent, Provision de bien, arrêt des Imprégnations, arrivée à la délivrance de l’existence et de l’anéantissement.] 
 
(16)釋曰。大乘歸依者得此八果。一者信解時得(17)大福徳聚。二者發心時得三有尊重。三者故(18)意受生時得三有中樂。四者解自他平等時(19)得大苦聚滅。亦得滅一切衆生苦力。五者入(20)無生忍時覺證最上樂。六者得菩提時證大(21)法陰。法陰者所謂法身。如此法身名爲大。名(22)爲勝。名爲常。名爲善聚。是無邊修多羅等法(23)藏故名大。一切法中最上故名勝。永無有盡(24)故名常。爲力無畏等善法積聚故名善聚。七(25)者得熏習聚盡永滅無餘。八者得有滅捨。有(26)捨者不住生死。滅捨者不住涅槃。已説得果(27)義。次説不及義。偈曰 
de la chos ’di la mos pa’i dus ñid na bsod na bsod nams kyi phuṅ po chen po ’thob bo || sems bskyed pa’i (3) dus na srid pa gsum gyi bla ma ñid do || bsams bźin du skye ba yoṅs su ’dzin pa’i dus na srid pa’i bde ba’o || mṅon par rtogs pa’i dus na sems can thams cad bdag ñid du khas blaṅs pas sdug bsṅal gyi phuṅ po chen po rab tu źi ba ste | ’dis rab tu źi bar byed pas na rab tu źi ba’o || (4) mi skye ba’i chos la bzod pa thob pa’i dus na blo mchog gi bde ba’o || mṅon par rdzogs par byaṅ chub pa ’dus na chos maṅ po’i phuṅ po la sogs pa ste | de la saṅs rgyas rnams kyi chos kyi sku ni mdo sde la sogs pa’i chos mtha’ yas pa’i ’byuṅ gnas yin pa’i phyir chos maṅ phuṅ po’o || chos thams (5) cad kyi mchog yin ba’i phyir mchog rab bo || zad mi śes pa’i phyir rtag pa’o || stobs daṅ mi ’jigs pa la sogs pa dge ba’i chos rnams bsags pa’i phyir dge ba’i tshogs so || de lta bu’i sku de la | bag chags bzlog pa daṅ | ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa dag la mi gnas pa’i (6) phyir srid daṅ źi ba dag las rnam par grol ba ’thob ste | rnam pa de brgyad ni rtogs pa’i don to || zil gyis gnon pa’i don du tshigs su bcad pa | 
[Quand il arrive à la Croyance en cet Idéal, il obtient une grande Masse de mérites. Quand il fait la Production de Pensée, il obtient la dignité dans les trois mondes. Quand il va renaître par Préméditation, il goût le le bonheur dé l’existence. Au moment de l’Intuition, comme il reconnaît que tous les êtres ne sont que lui-même, il obtient la Pacification de la grande Masse de douleur. Au moment de la Patience des Idéaux Sans-production, il a le bonheur de la Pensée par excellence. Au moment de la Toute-Parfaite Illumination, Masse de nombreux Idéaux, etc. C’est le Corps d’Idéal des Bouddhas qui est appelé ici la Masse d’Idéaux nombreux, puisqu’il est l’origine d’Idéaux infinis, tels que Sûtras, etc.; ce Corps est le meilleur, parce qu’il est au dessus de tous les Idéaux; il est permanent, puisqu’il dure à jamais; il est la Provision de Bien, puisqu’il est la Provision des Idéaux bons, tels que Forces, Assurances, etc. Tel est ce Corps, u Arrêt des Imprégnations. Comme il ne s’arrête ni clans la Transmigration, ni clans le Nirvâna, il arrive à se délivrer de l’existence et de l’anéantissement. Tel est le Sens d’Acquis dans ses huit divisions.]
[Un vers sur le Sens de Suprématie.] 
 
(28)大體及大義 無邊及無盡
(29)由善世出世 成熟神通故 
blo ldan ñan thos tshogs bcas dge ba rgya chen don che daṅ || mtha’ yas rtag rgyun mi ’chad zad mi śes pas zil gyis gnon |
| dge bde (7) yaṅ ’jig rten ’jig rten ma yin yoṅs smin byed || dbaṅ ’byor rñed pa de ni phuṅ po źi bas zad mi śes || 
10. [Le Sage possède la Suprématie sur les troupes des Auditeurs, etc. par la grandeur du Bien, la grandeur du Sens, le Démesuré, l’Inépuisable. Le Bien qu’il a est ou Mondain, ou non; il est propre à faire mûrir, il aboutit aux Maîtrises; il ne s’épuise pas par la Pacification des Masses.] 
 
(594a1)釋曰。大乘歸依者。所有善根由四因故。一切(2)聲聞辟支佛所不能及。一者大體。二者大義。(3)三者無邊。四者無盡問此云何答大體者。謂(4)世間善根。已得超過二乘故。大義者。謂出世(5)善根。二乘出世但自利故。無邊者。謂成熟善(6)根。能成熟無邊衆生故。無盡者。謂神通善根。(7)至無餘涅槃亦無盡故。已説歸依勝義。次説(8)歸依差別。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ rgyu bźi ñan thos rnams zil gyis gnon te | dge ba’i rtsa brgya che ba ñid daṅ | don che ba ñid daṅ | tshad med pa ñid daṅ | zad mi śes pa ñid kyis so || (136b1) dge ba rnam pa bźi bśad pa gaṅ yin pa de yaṅ ’jig rten daṅ ’jig rten ma yin pa daṅ | yoṅs su smin par byed pa daṅ | dbaṅ ’byor pa rñed pas ste || ’jig rtan pa daṅ | ’jig rten las ’das pa daṅ | yoṅs su smin par byed pa daṅ | dbaṅ ’byor ba’o || yon tan de bźi ni dge ba’i (2) dbaṅ du byas te bstan pa yin no || dbaṅ ’byor ba gaṅ yin pa de ni phuṅ po źi bas zad mi śes par rig par bya ste | phuṅ po’i lhag ma med pa’i mya ṅan las ’das par yaṅ mi zad pa’i phyir ro || skyabs su ’gro ba brjod par tshigs su bcad pa | 
[Le Bodhisattva surpasse les Auditeurs pour quatre raisons l’étendue des Racines de Bien, la grandeur du Sens, le Démesuré, l’Inépuisable. Ces quatre espèces de Bien qui sont énoncées sont respectivement Mondaines ou non, efficaces pour mûrir, et couronnées par les Maîtrises. Ainsi il est [Mondain], Supramondain; il mûrit; il a les Maîtrises. Ces quatre vertus sont enseignées comme les souveraines-maîtresses du Bien. Les Maîtrises ne s’épuisent pas par la Pacification des Masses, puisqu’elles ne sont pas épuisées dans le Nirvâna Sans-reste-Matériel.]
[Un vers sur le Recours aux Refuges.] 
 
(9)希望及大悲 種智亦不退
(10)三出及二得 差別有六種 
’di ni de’i dṅos ’dod pas khas len de yaṅ sñiṅ (3) brtse las rig bya || de las rnam par kun mkhyen phan daṅ bde byed dka’ la skyo ba med |
| des par ’byuṅ la theg pa kun gyis rton pa’i yon tan rtag tu ldan || brda daṅ chos ñid thob pa blo ldan rnams kyi skyabs ’gro ’di mchog yin || 
11. [Le Recours se produit par désir de devenir, par pitié; puis vient la connaissance universelle. la persévérance dans les épreuves pour faire le bonheur et le salut, l’application continuelle aux avantages des Ressources en vue de l’Evasion par tous les Véhicules, l’arrivée à la Convention-verbale et à l’Idéalité; tels sont les Indices du Recours aux Refuges, quant au Sage] 
… asāṃketikaṃ dharmatā prātilambhikaṃ ceti prabhedalakṣaṇā pravṛttir audārikasūkṣmaprabhedena | śaraṇapratipattiviśeṣaṇe ślokaḥ | 
(11)釋曰。歸依差別有六種。一自性。二因。三果。(12)四業。五相應。六品類。悕望爲自性。至心求佛(13)體故。大悲爲因。爲一切衆生故。種智爲果。(14)得無上菩提故。不退爲業。行利他難行行不(15)退不屈故。三出爲相應。具足三乘出離行故。(16)二得爲品類。世俗得法性得麁細差別故。已(17)説功徳差別。次説行差別。偈曰 
’dis ni skyabs su ’gro ba’i ṅo bo ñid daṅ | rgyu daṅ | (4) ’bras bu daṅ | las daṅ ldan pa daṅ | dbye ba’i don rnams bstan te | saṅs rgyas ñid ’dod pas khas len pa ni skyabs su ’gro ba’i ṅo bo ñid yin no || de yaṅ sñiṅ rje las rig par bya’o źes par bya’o źes bya ba ni rgyu’o || de las rnam pa thams cad mkhyen pa ñid ces bya ba ni ’bras bu’o || sems (5) can rnams la phan pa daṅ bde ba byed ciṅ dka’ ba spyad pa dag la mi skyo ba ni las so || des par ’byuṅ bar bya ba la theg pa thams cad kyis rton pa’i yon tan daṅ ldan pa ni ldan pa’o || brdar btags pa daṅ | chos ñid kyis thob pa rags pa daṅ phra ba’i khyad par gyis rab tu dbye ba’i mtshan ñid ni dbye (6) ba’o || skyabs du ’gro ba’i khyad pa’i khyad par gyi tshigs su bcad pa | skyabs su ’gro ba ’dir soṅ don chen te || de ni dpag med yon tan tshig su bcad pa || 
[Par là il montre le Sens du Recours aux Refuges en tant que nature-propre, cause, fruit, acte, application, division. Le désir de devenir un Bouddha en est l’essence; la pitié en est la cause, puisqu’elle en rend capable; la connaissance universelle cri est le fruit; la persévérance dans les épreuves pour faire le bonheur et le salut en est l’acte; l’application, c’est se munir des avantages des Ressources cl’ tous les Véhicules pour l’Issue finale.] Enfin il est de l’ordre de la Convention-verbale, ou de l’ordre de la Récupération de l’Idéalité, c’est-à-dire que son fonctionnement se répartit ainsi, selon qu’il est ou grossier ou subtil.
Un vers pour magnifier l’Initiative du Refuge. 
śaraṇagatim imāṃ gato mahārthāṃ guṇagaṇavṛddhim upaiti so ’prameyām |
sphurati jagad idaṃ kṛpāśayena prathayati cāpratimaṃ mahārthadharmam || 4 || 
(18)歸依有大義 功徳聚増長
(19)意悲遍世間 廣流大聖法 
skyabs su ’gro ba ’dir soṅ don chen te || de ni dpag med yon tan tshogs ’phel ’gyur |
| ’gro ba ’di la sñiṅ rje’i bsams pas khyab || mtshuṅs med ’phags chen chos kyaṅ rgyal bar byed || 
12. A suivre cette méthode de Refuge au grand Sens, il gagne un accroissement démesuré de vertus de toute sorte. Il pénètre le monde entier d’un sentiment de compassion et il propage le grand Idéal saint, qui est incomparable. 
atra śaraṇagamanasthāṃ mahārthāṃ svaparārthapratipattibhyāṃ darśayati | svārthapratipattiḥ punar bahuprakārā ’prameyaguṇavṛddhā | aprameyatvaṃ tarkasaṃkhyā kālāprameyatayā veditavyaṃ | na hi sā guṇavṛddhis tarkeṇa prameyā na saṃkhyā na kālenātyantikatvāt | parārthapratipattir āśayataś ca karuṇā sphuraṇena prayogataś ca mahāyānadharmaprathanena | mahāyānaṃ hi mahāryadṛśāṃ dharmaḥ | 
(20)釋曰。大義謂自他利行。自利行者。謂功徳増(21)長復有多種。若思度。若數數。若時節。皆無有(22)量。由不可思度故。不可數知故。畢竟恒行。時(23)無分齊故。他利行者。作意及悲遍一切衆生(24)故。廣勤方便流大聖法故。大聖法者大乘法(25)故。 
’dir skyabs su ’gro ba’i (7) don che ba ñid ni raṅ daṅ gźan gyi don sgrub pa dag gis ston te | raṅ gi don sgrub pa ni yon tan rnam pa maṅ po dpag tu med pa ’phel bas so || dpag tu med pa ñid ni rtog ge daṅ graṅs daṅ dus kyis dpag tu med pa ñid las rig par bya ste | yon tan ’phel ba de ni rtog ges kyaṅ dpag tu (137a1) med la graṅs kyis kyaṅ ma yin no || gtan du ba yin pa’i phyir dus kyis kyaṅ ma yin no || gźan gyi don sgrub pa yaṅ bsam pa’i sgo nas ni sñiṅ rjes khyab pas so || sbyor ba’i sgo nas theg pa chen po’i chos rgyas par byed pa’i phyir te | theg pa chen po ni (2) ’phags pa chen po rnams kyi chos yin no || 
Il montre la grandeur de Sens qui réside dans cette méthode de Refuge par l’Initiative du Sens personnel et l’Initiative du Sens d’autrui. L’Initiative dit Sens personnel, puisqu’elle accroît des vertus hors-mesure et de toute sorte. [lors-mesure signifie qu’elles n’ont pas de commune mesure avec la Dialectique, avec les nombres, ni avec le temps. Cet accroissement de vertus, en effet, ne peut se mesurer ni par la Dialectique, ni par le calcul, ni par le temps, puisqu’il. les dépasse. L’Initiative du Sens d’autrui tient à la fois de la Tendance, puisqu’il y a extension de la pitié, et de l’emploi, puisqu’il y a propagation de l’Idéal du Grand Véhicule. 
mahāyānasūtrālaṃkāre śaraṇagamanādhikāro dvitīyaḥ 
歸依品究竟 
skyabs su ’gro ba’i skabs rdzogs so | || | 
13.  
tṛtīyo ’dhikāraḥ 
(26)*大乘莊嚴經論種性品第四 
 
CHAPITRE III>br />LA FAMILLE 
gotraprabhedasaṃgrahaślokaḥ
satvāgratvaṃ svabhāvaś ca liṅgaṃ gotraprabhedatā |
ādīnavo ’nuśaṃsaś ca dvidhāupamyaṃ caturvidhā || 1 || 
(27)釋曰。已説歸依義。次説種性差別。偈曰
(28)有勝性相類 過惡及功徳
(29)金譬與寶譬 九種各四種 
rigs rab tu dbye ba bsdu bar tshigs su bcad pa |
yod daṅ mchog daṅ mtshan ñid || rtags daṅ rigs rab dbye ba daṅ |
| ñes dmigs daṅ ni phan yon daṅ || dpe rnams gñis te (3) rnam pa bźi || 
Résumé des sections de la Famille, en un vers.
1. Existence, primauté, nature, Signe, division, Dommage, Avantage, double comparaison; quatre par quatre. 
anena gotrasyāstitvam agratvaṃ svabhāvo liṅgaṃ prabheda ādīnavo ’nuśaṃso dvidhāupamyaṃ cety eṣa prabhedaḥ saṃgṛhītaḥ | ete ca prabhedāḥ pratyekaṃ caturvidhāḥ | anena gotrāstitvavibhāge ślokaḥ | 
(594b1)釋曰。種性有九種差別。一有體。二最勝。三(2)自性。四相貌。五品類。六過惡。七功徳。八金(3)譬。九寶譬。如是九義一一各有四種差別。此(4)偈總擧。餘偈別釋。此中先分別有體。偈曰 
’dis ni rigs yod pa ñid daṅ | mchog ñid daṅ | mtshan ñid daṅ | rtags daṅ | rab tu dbye ba daṅ | ñes dmigs daṅ | phan yon daṅ | dpe źes bya ba khyab ra de dag bsdus te | khyad par de dag kyaṅ so sor rnam pa bźi bźi’o || yod pa ñid du rnam par dbye bar (4) tshigs su bcad pa | 
Ce vers résume les sections de la Famille; existence, rang capital, Nature-propre, marque, classement, Dommage, Avantage, double comparaison. Et chacune de ces sections se subdivise en quatre.
Existence de la Famille, un vers. 
dhātūnām adhimukteś ca pratipatteś ca bhedataḥ |
phalabhedopalabdheś ca gotrāstitvaṃ nirūpyate || 2 || 
(5)由界及由信 由行及由果
(6)由此四差別 應知有性體 
khams rnams daṅ ni mos pa daṅ || sgrub pa tha dad dbye ba daṅ |
| ’bras bu tha daṅ dmigs pa’i phyir || rigs yod ñid du ṅes par brjod || 
2. L’existence de la Famille se constate à la diversité de Plan, de Croyance, d’Initiative, de Susception des fruits. 
nānādhātukatvānām aparimāṇo dhātuprabhedo yathoktam akṣarāśisūtre | tasmād evaṃ jātīyako ’pi dhātubhedaḥ pratyetavya iti | asti yānatraye gotrabhedaḥ | adhimuktibhedo ’pi satvānām upalabhyate prathamata eva kasyacit kvacid eva yāde ’dhimuktir bhavati so ’ntareṇa gotrabhedaṃ na syāt | utpāditāyām api ca pratyayavaśenādhimuktau pratipattibheda upalabhyate kaścin nirvohā bhavati kaścin neti so ’ntareṇa gotraprabhedaṃ na syāt | phalabhedaś copalabhyate hīnamadhyaviśiṣṭā bodhayaḥ so ’ntareṇa gotrabhedaṃ na syāt bījānurūpatvāt phalasya | agratvavibhāge ślokaḥ | 
(7)釋曰。種性有體由四種差別。一由界差別。二(8)由信差別。三由行差別。四由果差別。由界差(9)別者。衆生有種種界無量差別。如多界修多(10)羅説。由界差別故。應知三乘種性有差別。由(11)信差別者。衆生有種種信可得。或有因力起。(12)或有縁力起。能於三乘隨信一乘非信一切。(13)若無性差別則亦無信差別。由行差別者。衆(14)生行行或有能進或有不能進。若無性差別(15)則亦無行差別。由果差別者。衆生菩提有下(16)中上。子果相似故。若無性差別則亦無果差(17)別。由此四差別。是故應知。種性有體。已説種(18)性有體。次説種性最勝。偈曰 
sems can rnams ni khams sna tshogs pa yin pa’i phyir | khams kyi dbye ba dpag tu med de | ji skad du | ba ru’i (5) mdo las bśad pa lta bu’o || de lta bas na khams kyi dbye ba da lta bu yaṅ yid ches par bya dgos pas theg pa gsum gyi rigs tha dad pa yod do || sems can rnams kyi mos pa tha dad pa yaṅ dmigs te | thog ma kho nar la theg pa ’ga’ źig kho na la mos par ’gyur ro || de ni rigs kyi (6) dbye ba med par mi ’gyur ro || rkyen gyi dbaṅ gis mos pa bskyed du zin kyaṅ sgrub pa tha dad pa dmigs te | kha cig ni des par sgrub la | kha cig ni ma yin no || de yaṅ rigs kyi dbye ba med par mi ’gyur ro || ’bras bu tha dad pa byaṅ chub dman pa daṅ | ’briṅ daṅ | khyad par can rnams kyaṅ (7) dmigs te | de yaṅ ’bras bu ni sa bon gyi ṅo bo daṅ mthun pa’i phyir | rigs kyi dbye ba med par mi ’gyur ro || mchog ñid du rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
En raison de la multiplicité des Plans des êtres, la classification des Plans n’a pas de limite; comme il est dit dans l’Aksa-râçisûtra t. Puisqu’il faut donc admettre que la division des Plans est de pareille espèce, il en résulte que la Famille est diverse dans les trois Véhicules. La diversité de la Croyance se constate aussi chez les êtres; tel ou tel croit dés le début à tel ou tel Véhicule; le fait ne se produirait pas sans la diversité de Famille. Puis. une fois que la Croyance a été provoquée par une Rencontre, on constate la diversité d’Initiative: un tel avance, un tel n’avance pas; le fait ne se produirait pas sans la diversité de Famille. La diversité de fruit se constate aussi: l’illumination est inférieure, médiocre, supérieure; le fait ne se produirait pas sans la diversité de Famille: car le fruit correspond à la semence.
Un vers sur le rang capital. 
udagratve ’tha sarvatve mahārthatve ’kṣayāya ca |
śubhasya tannimittatvāt gotrāgratvaṃ vidhīyate || 3 || 
(19)明淨及普攝 大義亦無盡
(20)由善有四勝 種性得第一 
de dge khyad par ’phags pa daṅ || thams cad daṅ ni don chen daṅ |
| mi zad pa yi rgyu mtshan phyir || rigs mchog (137b1) ñid ces brjod pa yin || 
3. Le rang capital de la Famille est établi parce qu’elle est Signe de poussée, de totalité, de grandeur de Sens, de durée à jamais du Bien. 
atra gotrasya caturvidhena nimittatvenāgratvaṃ darśayati | tad dhi gotraṃ kuśalamulānām udagratve nimittaṃ sarvatve mahārthatve akṣayatve ca | na hi śrāvakāṇāṃ tathodagrāṇi na ca sarvāṇi santi balavaiśāradyādyabhāvāt | na ca mahārthānyaparārthatvāt | na cākṣayāṇy anupadhiśeṣanirvāṇāvasānatvāt | lakṣaṇavibhāge ślokaḥ | 
(21)釋曰。菩薩種性由四種因縁。得爲最勝。一(22)由善根明淨。二由善根普攝。三由善根大義。(23)四由善根無盡。何以故。非諸聲聞等善根如(24)是明淨故。非一切人善根攝力無畏等故。餘(25)人善根無他利故。餘人善根涅槃時盡故。菩(26)薩善根不爾。由此爲因。種性最勝。已説種性(27)最勝。次説種性自性。偈曰 
’dir rigs ni rgyu mtshan rnam pa bźis mchog ñid du ston te | rigs de ni dge ba’i rtsa ba rnams khyad par du ’phags pa daṅ | thams cad | don chen po daṅ | mi zad pa ñid kyi rgyu mtshan yin no || ñan thos rnams kyi dge ba’i rtsa ba ni de ltar spyaṅs pa ma (2) yin no || thams cad yod pa yaṅ ma yin te | stobs daṅ mi ’jigs pa la sogs pa med pa’i phyir ro || don chen po yaṅ ma yin te | gźan gyi don med pa’i phyir ro || mi zad pa maṅ ma yin te | phuṅ po’i lhag ma med pa’i mya ṅan las ’da’ bar mthar thug pa’i phyir ro || mtshan (3) ñid rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
Quatre signes servent â montrer que la Famille a un rang capital. La Famille est en effet Signe de poussée, de totalité, de grandeur de Sens, de durée à jamais des Racines de Bien. Cher les Auditeurs, les Racines de bien n’ont pas une pareille poussée; elles ne sont pas non plus totales, puisqu’il y manque les Forces, les Assurances°, etc.; elles n’y uni las la grandeur de Sens, puisque le sens d’autrui y manque; enfin elles n’y durent pas à jamais, puisqu’elles cessent définitivement au Nirvâna Sans-reste-Matériel.
Un vers sur l’Indice. 
prakṛtyā paripuṣṭaṃ ca āśrayaś cāśritaṃ ca tat |
sadasac caiva vijñeyaṃ guṇottāraṇatārthataḥ || 4 || 
(28)性種及習種 所依及能依 
raṅ bźin daṅ ni rgyas pa daṅ || de ni rten daṅ brten pa daṅ |
| yod med gñis daṅ yon tan ni || sgrol ba’i don du śes par bya || 
4. Naturelle, fortifiée, Fond, fondée, être, non-être, la Famille doit son nom à sa fécondité en vertus. 
etena caturvidhaṃ gotraṃ darśayati | prakṛtisthaṃ samudānītam āśrayasvabhāvam āśritasvabhāvaṃ ca tad eva yathākramaṃ | tatpunarhetubhāvena sat phalabhāvenāsat | guṇottāraṇārthana gotraṃ veditavyaṃ guṇā uttaranty asmād uddhavantīti kṛtvā | liṅgavibhāge ślokaḥ | 
(594c1)應知有非有 功徳度義故(2)釋曰。菩薩種性有四種自性。一性種自性。二(3)習種自性。三所依自性。四能依自性。彼如其(4)次第。復次彼有者。因體有故。非有者。果體非(5)有故。問若爾云何名性。答功徳度義故。度(6)者出生功徳義。由此道理。是故名性。已説種(7)性自性。次説種性相貌。偈曰 
’dis rigs rnam pa bźi ston te | raṅ bźin du gnas pa daṅ | yaṅ dag par bsgrubs pa daṅ | rten gyi ṅo bo ñid daṅ || brten (4) pa’i ṅo bo ñid de de dag ñid daṅ go rims bźin no || de ni rgyu’i dṅos por yod do || ’bras bu’i dṅos por med do || rigs ni yon tan sgrol ba’i don du yaṅ rig par bya ste | ’di las yon tan sgrol źiṅ ’byuṅ ba’i phyir ro || rtags rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
Ce vers montre quatre divisions de la Famille: elle est respectivement à l’état de nature, en parfait achèvement, à l’état de Fond, ou à l’état de chose fondée. En tant que cause, elle est; en tant que fruit, elle n’est pas. Le nom de la Famille (gotra) s’explique par gaina “vertu” et utâraṇa “faire sortir”, car elle est féconde en vertus.
Un vers sur la Marque. 
kāruṇyam adhimuktiś ca kṣāntiś cādiprayogataḥ |
samācāraḥ śubhasyāpi gotre liṅgaṃ nirūpyate || 5 || 
(8)大悲及大信 大忍及大行
(9)若有如此相 是名菩薩性 
sbyor ba’i sṅon du (5) sñiṅ rje daṅ || mos pa daṅ ni bzod pa daṅ |
| dge ba yaṅ dag spyod pa ni || rigs kyi rtags su śes par bya || 
5. La Marque qui se constate dans la Famille, c’est la comparaison, la Croyance, la Patience, par emploi initial, et l’accomplissement du bien. 
caturvidhaṃ liṅgaṃ bodhisatvagotre | ādiprayogata eva kāruṇyaṃ satveṣu | adhimuktir mahāyānadharme | kṣāntirduṣkaracaryāyāṃ sahiṣṇutārthena | samācāraś ca pāramitāmayasya kuśalasyeti | prabhedavibhāge ślokaḥ | 
(10)釋曰。菩薩種性有四種相貌。一大悲爲相。(11)哀愍一切苦衆生故。二大信爲相。愛樂一切(12)大乘法故。三大忍爲相。能耐一切難行行故。(13)四大行爲相。遍行諸波羅蜜自性善根故。已(14)説種性相貌。次説種性品類。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’i rigs kyi rtags ni rnam pa bźi ste | sbyor ba’i sṅon rol ñid nas sems can rnams la sñiṅ rje ba daṅ | theg pa chen po’i chos la mos pa daṅ | dka’ ba (6) spyod pa dag la ji mi sñam pa’i don gyis bzod pa daṅ | pha rol tu phyin pa’i raṅ bźin gyi dge ba yaṅ dag par spyod pa’o || rab tu dbye ba rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
Quatre Marques se constatent dans la Famille des Bodhisattvas; par suite de leur emploi dès le début: la compassion pour les êtres, la Croyance à l’Idéal du Grand Véhicule; la Patience aux épreuves, c’est-à-dire l’énergie à les supporter; l’accomplissement du bien, lequel consiste dans les Perfections.
Un vers sur le classement. 
niyatāniyataṃ gotram ahāryaṃ hāryam eva ca |
pratyayair gotrabhedo ’yaṃ samāsena caturvidhaḥ || 6 || 
(15)決定及不定 不退或退墮
(16)遇縁如次第 品類有四種 
rigs ni ṅes daṅ ma ṅes pa || rkyen rnams kyis ni mi ’phrogs daṅ |
| ’phrog pa ñid de mdor na rigs || (7) dbye ba ’di ni rnam pa bźi || 
6. La Famille est définitive, pas définitive, imperdable, perdable au gré des Rencontres; voilà en résumé les quatre divisions de la Famille. 
samāsena caturvidhaṃ gotraṃ niyatāniyataṃ tadeva yathākramaṃ pratyayairahāryaṃ hāryaṃ ceti | ādīnavavibhāge ślokaḥ | 
(17)釋曰。菩薩種性品類。略説有四種。一者決(18)定。二者不定。三者不退。四者退墮。如其次(19)第。決定者遇縁不退。不定者遇縁退墮。已説(20)種性品類。次説種性過失。偈曰 
rigs ni mdor na rnam pa bźi ste || des pa daṅ ma ṅes pa daṅ de dag ñid go rims bźin du rkyen rnams kyis mi ’phrogs pa daṅ | ’phrog pa’o || ñes dmigs rnam par dbye bar tshigs su bcad pa || 
En résumé, la Famille a quatre divisions: elle est définitive ou non, et respectivement imperdable ou perdable au gré des Rencontres.
Un vers sur le Dommage. 
kleśābhyāsaḥ kumitratvaṃ vidhātaḥ paratantratā |
gotrasyādīnavo jñeyaḥ samāsena caturvidhaḥ || 7 || 
(21)應知菩薩性 略説有四失
(22)習惑與惡友 貧窮屬他故 
ñon moṅs goms daṅ grogs ṅan daṅ || phoṅs daṅ gźan gyi (138a1) dbaṅ ñid de |
| mdor na rigs kyi ñes dmigs ni || rnam pa bźi ru śes par bya || 
7. Exercice des Souillures, mauvaises amitiés, indigence, dépendance: tels sont en résumé les quatre Dommages de la Famille. 
bodhisatvagotre samāsena caturvidha ādīnavaḥ yena gotrastho ’guṇeṣu pravartate | kleśabāhulyaṃ | akalyāṇamitratā | upakaraṇavidhātaḥ | pāratantryaṃ ca | anuśaṃsavibhāge ślokaḥ | 
(23)釋曰。菩薩種性過失。略説有四種。一者習(24)惑。功徳不行煩惱多行故。二者惡友。離善知(25)識狎弊人故。三者貧窮。所須衆具皆乏少故。(26)四者屬他。繋屬於人不自在故。已説種性過(27)失。次説種性功徳。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’i rigs kyi ñes dmigs ni | gaṅ gis na rigs la gnas kyaṅ yon tan dag la mig ’jug pa ni mdor na rnam pa bźi ste | ñon moṅs pa maṅ ba (2) daṅ | mi dge ba’i grogs po daṅ | yo byad kyis phoṅs pa daṅ | gźan gyi dbaṅ du gyur ba’o || phan yon rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
Dans la Famille des Bodhisattvas, il y a quatre Dommages qui vous poussent, fût-on de la Famille, en dehors des vertus: la répétition fréquente des Souillures; des amitiés qui ne sont bas bonnes; l’indigence de bons offices; la dépendance.
Un vers sur l’Avantage. 
cirād apāyagamanam āśumokṣaś ca tatra ca |
tanuduḥkhopasaṃvittiḥ sodvegā satvapācanā || 8 || 
(28)功徳亦四種 雖墮於惡道
(29)遲入復速出 苦薄及悲深 
riṅ mo źig naṅ na soṅ du || ’gro źiṅ myur du thar pa daṅ |
| de na’aṅ sdug bsṅal chuṅ du myoṅ || skyo bcas sems can smin (3) bar byed || 
8. Aller lentement à l’Enfer, s’en dégager vite, n’y éprouver qu’une douleur légère, mûrir avec empressement les créatures. 
caturvidho bodhisatvasya gotre ’nuśaṃsaḥ | cireṇāpāyān gacchati | kṣipraṃ ca tebhyo mucyate | mṛdukaṃ ca duḥkhaṃ teṣūpapannaḥ pratisaṃvedayate | saṃvignacetās tadupapannāṃś ca satvān karuṇayamānaḥ paripācayati | mahāsuvarṇagotrāupamye ślokaḥ | 
(595a1)釋曰。菩薩種性。雖有如前過失。若墮惡道應(2)知於中復有四種功徳。一者遲入。不數墮故。(3)二者速出。不久住故。三者苦薄。逼惱輕故。四(4)者悲深。哀愍衆生亦成就故。已説種性功徳。(5)次説種性金譬。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’i rigs la phan yon rnam pa bźi ste | riṅ mo źig na ṅan soṅ du ’gro ba daṅ || de dag nas myur du thar pa daṅ | de dag tu skyes na yaṅ sdug bsṅal chuṅ du myoṅ ba daṅ || sems skyo źiṅ der skyes pa’i sems can rnams sñiṅ rjes yoṅ su smin par byed pa’o | (4) gser gyi rigs chen po daṅ ’dra bar tshigs su bcad pa | 
Il y a quatre-Avantages dans la Famille des Bodhisattvas; on va lentement aux états de damnation; on s’en dégage vite; si on va y renaître, on n’éprouve qu’une douleur légère: le coeur ému de pitié pour les créatures qui vont y renaître, on les permûrit.
Comparaison avec une grande Famille d’or, en un vers. 
suvarṇagotravat jñeyam ameyaśubhatāśrayaḥ |
jñānanirmalatāyogaprabhāvāṇāṃ ca niśrayaḥ || 9 || 
(6)譬如勝金性 出生有四種
(7)諸善及諸智 諸淨諸通故 
gser gyi rigs bźin śes par bya || dge ba dpag tu med pa’i gnas |
| ye śes daṅ ni dri med ldan || mthu rnams kyi yaṅ gnas yin no || 
9. Comme une Famille d’or, c’est un Fond de biens sans mesure, la hase du savoir, de l’Application à la pureté, des Pouvoirs. 
mahāsuvarṇagotraṃ hi caturvidhasya suvarṇasyāśrayo bhavati | prabhūtasya prabhāsvarasya nirmalasya karmaṇyasya ca | tatsādharmyeṇa bodhisatvagotram_aprameyakuśalamūlāśrayaḥ | jñānāśrayaḥ | kleśanairmalyaprāptyāśrayaḥ | abhijñādiprabhāvāśrayaś ca | tasmān mahāsuvarṇagotropaṃ veditavyaṃ | mahāratnagotrāupamye ślokaḥ | 
(8)釋曰。勝金性者所出有四義。一者極多。二者(9)光明。三者無垢。四者調柔。菩薩種性亦爾。一(10)者爲無量善根依止。二者爲無量智慧依止。(11)三者爲一切煩惱障智障得清淨依止。四者(12)爲一切神通變化依止。已説種性金性譬。次(13)説種性寶性譬。偈曰 
gser gyi rigs chen po ni gser rnam ba bźi’i gnas su ’gyur te | maṅ po (5) daṅ | ’od gsal ba daṅ | dri ma med pa daṅ | las su ruṅ ba’o || de daṅ chos mthun par byaṅ chub sems dpa’i rigs kyaṅ dge ba’i rtsa ba dpag tu med pa’i gnas daṅ | ye śes kyi gnas daṅ | ñon moṅs pa’i dri ma med pa’i gnas daṅ | mṅon par śes pa la sogs pa’i mthu’i (6) gnas yin ta | de lta bas na gser gyi rigs chen po lta bur rig par bya’o || rin po che’i rigs chen po daṅ ’dra bar tshigs su bcad pa | 
Une grande Famille d’or est, en effet, un Fond d’or de quatre espèces: abondant, éclatant, sans tache, ouvrable. Par analogie, la Famille des Bodhisattvas est un Fonds de Racines de bien sans mesure, un Fond de savoir, un Fond de pureté que les Souillures ne tachent pas, un Fond de Pouvoirs tels que les Super-savoirs. Elle est donc comparable à une grande Famille d’or.
Comparaison avec une brande Famille de pierreries, en un vers. 
suratnagotravat jñeyaṃ mahābodhinimittataḥ |
mahājñānasamādhyāryamahāsatvārthaniśrayāt || 10 || 
(14)譬如妙寶性 四種成就因
(15)大果及大智 大定大義故 
rin chen mchog rigs bźin śes bya || byaṅ chub chen po’i rgyu mtshan phyir |
| ye śes che daṅ tiṅ ṅe ’dzin ’phags || sems can maṅ (7) po’i don gnas phyir || 
10. Elle est comme une grande Famille de pierreries: puisqu’elle est le Signe de la Grande Illumination, puisqu’elle est la base du grand savoir, de la grande Union sainte, du grand Sens des créatures. 
mahāratnagotraṃ hi caturvidharatnāśrayo bhavati | jātyasya varṇasaṃpannasya saṃsthānasaṃpannasya pramāṇasaṃpannasya ca | tadupamaṃ bodhisatvagotraṃ veditavyaṃ mahābodhinimittatvāt mahājñānanimittatvād āryasamādhinimittatvāt cittasya hi saṃsthitiḥ samādhiḥ mahāsatvaparipākanimittatvāc ca bahusatvaparipācanāt | agotrannasthavibhāge ślokaḥ | 
(16)釋曰。妙寶性者四種成就依止。一者眞成就(17)依止。二者色成就依止。三者形成就依止。四(18)者量成就依止。菩薩種性亦爾。一者爲大菩(19)提因。二者爲大智因。三者爲大定因。定者(20)由心住故。四者爲大義因。成就無邊衆生故。(21)已廣分別性位。次分別無性位。偈曰 
rin po che’i rigs chen po ni rin po che bźi’i gnas su ’gyur te | rigs dan ldan pa daṅ | kha dog phun sum tshogs pa daṅ | dbyibs phun sum tshogs pa daṅ | tshad phun sum tshogs pa’i’o || byaṅ chub sems dpa’i rigs kyaṅ de daṅ ’dra bar rig par bya ste | (138b1) byaṅ chub den po’i rgyu mtshan yin pa’i phyir daṅ | ye śe chen po’i rgyu mtshan yin pa’i phyir daṅ | ’phags pa’i tiṅ ṅe ’dzin gyi rgyu mtshan yin pa’i phyir te | tiṅ ṅe ’dzin ni sems yaṅ dag par gnas pa’o || sems can maṅ po yoṅs su smin par byed pa’i rgyu mtshan yin pa’i phyir te | sems (2) can mtha’ yas pa yoṅs su smin par byed pa’i phyir ro || rigs med pa la gnas pa rnam par dbye bar tshigs su bcad pa | 
Une grande Famille de pierreries est, en effet, un Fond de pierreries de quatre espèces: authentiques, colorées, de bonne conformation, de bonne dimension. De même la Famille des Bodhisattvas, puisqu’elle est le Signe de la Grande Illumination, puisqu’elle est le Signe du grand savoir, puisqu’elle est le Signe de l’Union sainte (en effet, l’Union est une conformation de la Pensée), puisqu’elle est le Signe de la grande Per-maturation des créatures (étant donné qu’elle fait per-munir des créatures en grand nombre’).
Un vers sur ceux qui ne sont pas de la Famille. 
aikāntiko duścarite ’sti kaścit kaścit samudghātitaśukladharmā |
amokṣabhāgīyaśubho ’sti kaścin nihīnaśuklo ’sty api hetuhīnaḥ || 11 || 
(22)一向行惡行 普斷諸白法
(23)無有解脱分 善少亦無因 
la la gcig tu ñes par spyod ṅes yod || la la dkar po’i chos rnams kun tu bcom |
| la la thar ba’i cha mthun dge ba med || dkar po dman pa yod pa rgyu daṅ bral || 
11. Tel vit dans l’inconduite absolument; tel a ruiné tout Idéal de bien; tel encore ne possède aucun bien de l’ordre de la délivrance; tel a des Blancs infimes; tel enfin manque de la cause. 
aparinirvāṇadharmaka etasminn agotrastho ’bhipretaḥ | sa ca samādato dvividhaḥ | tatkālāparinirvāṇadharmā atyantaṃ ca | tatkālāparinirvāṇadharmā caturvidhaḥ | duścaritaikāntikaḥ samucchinnakuślamūlaḥ | hīnakuśalamūlaś cāparipūrṇasaṃbhāraḥ | atyantāparinirvāṇadharmā tu hetuhīno yasya parinirvāṇagotram eva nāsti | prakṛtiparipuṣṭagotramāhātmye ślokaḥ | 
(24)釋曰。無般涅槃法者。是無性位。此略有二種。(25)一者時邊般涅槃法。二者畢竟無涅槃法。(26)時邊般涅槃法者有四種人。一者一向行惡(27)行。二者普斷諸善法。三者無解脱分善根。四(28)者善根不具足。畢竟無涅槃法者無因故。彼(29)無般涅槃性。此謂但求生死不樂涅槃人。已(595b1)説無性。次説令入。偈曰 
(3) don ’di la ni rigs med pa la gnas pa yoṅs su mya ṅan las mi ’da’ ba’i chos can yin par bźed do || de yaṅ mdor bsdu na rnam pa gñis te | de’i dus daṅ gtan yoṅs su mya ṅan las mi ’da’ ba’i chos can no || de’i dus su yoṅs su mya ṅan las mi ’da’ ba’i chos can yaṅ rnam (4) pa bźi ste || gcig tu ñes par spyod pa daṅ | dge ba’i rtsa ba kun tu chad pa daṅ | thar pa’i cha daṅ | mthun pa’i dge ba’i rtsa ba med pa daṅ | dge ba’i rtsa ba dman pa yod pa tshogs yoṅs su ma rdzogs pa’o || gtan yoṅs su mya ṅan las mi ’da’ ba’i chos can ni rgyu daṅ bral ba ste | gaṅ (5) la yoṅs su mya ṅan las ’da’ ba’i rigs ñid med pa’o || raṅ bźin daṅ rgyas pa’i rigs rnam par dbye ba ñid du tshigs su bcad pa || 
Cette stance vise l’individu dépourvu des Idéaux du Parinirvâṇa qui n’est pers dans la Famille, On peut le classer sommairement en deux catégories, selon qu’il manque ou momentanément, ou indéfiniment, des Idéaux du Parinirvâṇa. S’il manque momentanément des Idéaux du Parinirvâṇa, on a encore quatre subdivisions: son inconduite est absolue; – ses Racines de bien sont tranchées; – il n’a pas de Racines de bien de l’ordre de la délivrance; – - il a des Racines de bien infimes, il n’a pas des Provisions pleines. S’il manque indéfiniment des Idéaux, du Parinirvâṇa, alors il lui manque la cause, puisque la Famille du Parinirvâṇa n’est pas pour lui.
Éloge de la Famille à l’état de nature ou fortifiée, en un vers. 
gāmbhīryāudāryavāde parahitakaraṇāyodite dīrghadharme ajñātvaivādhimuktir bhavati suvipulā saṃprapattikṣamā ca |
saṃpattiś cāvasāne dvayagataparamā yad bhavaty eva teṣāṃ tajjñeyaṃ bodhisatvaprakṛtiguṇavatas tatprapuṣṭāc ca gotrāt || 12 || 
(2)廣演深大法 令信令極忍
(3)究竟大菩提 二知二性勝 
zab ciṅ rgya cher bśad pa gźan la phan phyir bstan pa’i chos chen la || mi śes bźin du mos pa śin tu rgya chen ’byuṅ źiṅ sgrub la bzod |
| de dag tha mar (6) rnam pa gñis mchog phun sum tshogs ’gyur gaṅ yin de || byaṅ chub sems dpa’ raṅ bźin yon tan ldan de rgyas pa’i rigs las śes || 
12. Le long Idéal, doctrine de profondeur et de sublimité, né pour faire le salut du monde, – s’ils lui donnent, même sans avoir appris, une Croyance intégrale, avec la Patience dans l’Initiative, et s’ils y trouvent à la fin une plénitude qui surpasse celle des deux autres, c’est qu’ils le doivent à la Famille des Bodhisattvas, si riche de vertus. à l’état naturel, et encore fortifiée. 
yadgābhīryāudāryavādini parahitakriyārthamukte vistīrṇe mahāyānadharme gāmbhīryāudāryārtham ajñātvaivādhimuktir vipulā bhavati | pratipattau cotsāhaḥ | saṃpattiś cāvasāne mahābodhirdvayagatāyāḥ saṃpatteḥ paramā tatprakṛtyā guṇavataḥ paripuṣṭasya ca bodhisatvagotrasya māhātmyaṃ veditavyaṃ | dvayagatā iti dvaye laukikāḥ śrāvakāś ca | parameti viśiṣṭā | phalato gotraviśeṣaṇe ślokaḥ | 
(4)釋曰。廣演深大法者。爲利他故。謂無智者。令(5)得大信。已大信者令成就極忍能行不退。已(6)極忍者令究竟成就無上菩提。二知者。謂諸(7)凡夫及諸聲聞。若得如是彼諸二人。則知自(8)性性徳圓滿性最爲殊勝。問云何勝。偈曰 
zab ciṅ rgya che bar bśad pa gźan la phan par bya ba’i phyir bstan pa theg pa chen po’i chos rgya chen po la zab ciṅ rgya che ba’o || don mi śes bźin du mas brgya (7) chen po ’byuṅ źiṅ sgrub pa la yaṅ mi skyo la | tha mar phun sum tshogs pa rnam pa gñis kyi mchog byaṅ chub chen po phun sum tshogs pa ’thob par ’gyur ba yin pa de ni byaṅ chub sems dpa’i rigs raṅ bźin gyis yon tan daṅ ldan pa daṅ rgyas pa’i che ba yin par rig par bya’o || rnam pa gñis (139a1) źes bya ba ni | gñis po ’jig rten pa daṅ | ñan thos dag go || mchog ces bya ba ni khyad par du ’phags pa’o || ’bras bu’i sgo nas rigs khyad par du bya bar tshigs su bcad pa | 
L’Idéal du Grand Véhicule afirme la profondeur et la sublimité; il a été énoncé pour faire le salut d’autrui. S’il se trouve des gens pour lui donner leur Croyance intégrale. sans avoir mena appris le Sens de profondeur et de sublimité, pour être infatigables à l’Initiative et pour avoir à la fin une plénitude, c’est-ii-dire une Grande Illumination, supérieure à la plénitude qui se trouve dans les deux autres, c’est là même la grandeur de la Famille des Bodhisattvas, riche de vertus par sa nature, et encore fortifiée, Les deux autres, c’est les gens qui vivent dans le Monde et les Auditeurs.
Éloge de la Famille au point, de vue du fruit, en un vers. 
suvipulaguṇabodhivṛkṣavṛddhyai dhanasukhaduḥkhaśamopalabdhaye ca |
svaparahitasukhakriyāphalatvād bhavati samudagrasamūlam udagragotram etat || 13 || 
(9)増長菩提樹 生樂及滅苦
(10)自他利爲果 此勝如吉根 
yon tan śin tu rgya che byaṅ chub śiṅ bskyed phyir || bde daṅ sdug bsṅal chen po źi ’thob bya’i (2) phyir |
| bdag daṅ gźan la phan bde byed pa ’bras bu’i phyir || rigs mchog de ni rtsa ba bzaṅ po lta bu yin || 
13. Pour faire pousser l’arbre de l’Ilumination aux vertus si grandes, pour recueillir la Pacification des plaisirs et des douleurs en niasse, enfin puisque son fruit fait le salut et le bonheur de soi et d’autrui, cette Famille a vraiment de bonnes racines. 
svaparahitaphalasya bodhivṛkṣasya praśastamūlatvam anena bodhisatvagotraṃ saṃdarśitaṃ | 
(11)釋曰。如是種性能増長極廣功徳大菩提樹。(12)能得大樂。能滅大苦。能得自他利樂以爲大(13)果。是故此性最爲第一。譬如吉祥樹根。菩(14)薩種性亦爾 
’dis ni byaṅ chub sems dpa’i rigs byaṅ chub kyi śiṅ raṅ daṅ gźan la phan pa daṅ | bde ba byed pa’i ’bras bu can gyi rtsa ba bzaṅ po ñid yin par bstan to || 
Ce vers montre que la Famille des Bodhisattvas est la racine propice de l’arbre de l’Illumination qui a pour fruit le salut de soi et d’autrui. 
mahāyānasūtrālaṃkāre gotrādhikāras tṛtīyaḥ 
種性品究竟(15)大乘莊嚴經論卷第一(16)(17)(18)(19)大乘莊嚴經論卷第二
(20)無著菩薩造
(21)*大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 
rigs kyi skabs rdzogs (3) so | || | 
14.  
caturtho ’dhikāraḥ 
(22)發心品第五 
 
CHAPITRE IV
PRODUCTION DE LA PENSÉE. 
cittotpādalakṣaṇe ślokaḥ |
mahotsāhā mahārambhā mahārthātha mahodayā |
cetanā bodhisatvānāṃ dvayārthā cittasaṃbhavaḥ || 1 || 
(23)釋曰。如説已分別菩薩種性。次分別菩薩發(24)菩提心相。偈曰
(25)勇猛及方便 利益及出離
(26)四大三功徳 二義故心起 
sems bskyed pa’i mtshan ñid du tshigs su bcad pa |
spro ba che daṅ rtsom pa che || don che ba daṅ ’byuṅ ba che |
| byaṅ chub sems dpa’i sems dpa’ ste || don gñis ldan pa’i sems ’byuṅ ba || 
1. Indice de la Production de Pensée, en un vers.
Un État de pensée de grande énergie, de grande entreprise, de grand Sens, de grand résultat, à double sens; telle est la Production de Pensée des Bodhisattvas. 
mahotsāhā saṃnāhavīryeṇa gambhīraduṣkaradīrghakālapratikṣepotsahanāt | mahārambhā yathāsaṃnāhaprayogavīryeṇa | mahārthā ātmaparahitādhikārāt | mahodayāmahābodhisatvasamudāgamatvāt | so ’yaṃ trividho guṇāḥ paridīpitaḥ puruṣakāraguṇo dvābhyāṃ padābhyām arthakriyāguṇaḥ phalaparigrahaguṇaś ca dvābhyāṃ | dvayārthā mahābodhisatvārthakriyālambanatvāt | iti triguṇā dvayālambanā ca cetanā cittotpāda ity ucyate | cittotpādabhede ślokaḥ | 
(27)釋曰。菩薩發心有四種大。一勇猛大。謂弘誓(28)精進甚深難作長時隨順故。二方便大。謂(29)被弘誓鉀已恒時方便勤精進故。三利益(595c1)大。謂一切時作自他利故。四出離大。謂爲求(2)無上菩提故。復次此四種大顯示三種功徳。(3)第一第二大顯示作丈夫所作功徳。第三大(4)顯示作大義功徳。第四大顯示受果功徳。此(5)三功徳以二義爲縁。所謂無上菩提及一切(6)衆生。由此思故發菩提心。已説發心相。次説(7)發心差別。偈曰 
spro ba chen po ni go cha’i brtson ’gyus kyis te | zab mo daṅ yun riṅ bor dka’ ba (4) spyad pa sgrub pa la spro ba’i phyir ro || rtsom pa chen po ni go cha ji lta ba bźin sbyor ba’i brtson ’grus kyis so || don chen po ni bdag daṅ gźan la phan pa’i ched kyi phyir ro || ’byuṅ ba chen po ni byaṅ chub chen po yaṅ dag par ’grub pa’i phyir ro || ’dis ni yon tan rnam pa gsum yoṅs su bstan te | skyes (5) bu byed pa’i yon tan ni tshig gñis kyis so || don byed pa’i yon tan daṅ ’bras bu yoṅs su ’dzin ba’i yon tan ni tshig gñis kyis so || don gñis daṅ ldan pa ni byaṅ chub chen po daṅ sems can gyi don bya ba la dmigs pa’i phyir ro || yon tan gsum daṅ don gñis la dmigs pa daṅ ldan pa’i sems pa (6) ni sems bskyed pa źes bya’o || sems bskyed pa rab tu dbye bar bar tshigs su bcad pa | 
Grande énergie, puisqu’il est prêt à l’Initiative pour longtemps malgré la difficulté des épreuves, grâce à la vigueur de son équipement. Grande entreprise, grâce à la vigueur de l’emploi en rapport avec l’équipement, Grand Sens, puisqu’elle a trait au salut de soi et d’autrui. Grand résultat, puisqu’elle aboutit à la Grande Illumination. C’est là sa triple vertu, qui est illustrée respectivement: quant à la vertu d’héroïsme, par deux termes; quant à la vertu de faire le Sens et à le vertu de recueillir le fruit., ensemble, par deux termes. Double Sens, en tant qu’elle a pour Phénomène la Grande Illumination et l’accomplissement du Sens des créatures. Ainsi la Production de Pensée est définie comme un État de pensée qui a trois vertus et deux Phénomènes.
Division de la Production de Pensée, en un vers. 
cittotpādo ’dhimokṣo ’sau śuddhādhyāśayiko ’paraḥ |
vaipākyo bhūmiṣu matas tathāvaraṇavarjitaḥ || 2 || 
(8)信行與淨依 報得及無障
(9)發心依諸地 差別有四種 
sems bskyed de ni sa rnams la || mos daṅ lhag bsam dag pa daṅ |
| rnam par smin pa gźan du ’dod || de bźin sgrib pa spaṅs pa’o || 
2. La Production de Pensée est de Croyance, ou d’Archi-Tendance pure, ou de Concoction’’ dans les Terres, ou libre d’Obstruction. 
caturvidho bodhisatvānāṃ cittotpādaḥ | ādhimokṣiko ’dhimukticaryābhūmau | śuddhādhyāśayikaḥ saptasu bhūmiṣu | vaipākiko ’ṣṭamyādiṣu | anāvaraṇako buddhabhūmau | cittotpādaviniścaye catvāraḥ ślokāḥ | 
(10)釋曰。菩薩發心依諸地有四種差別。一信行(11)發心。謂信行他。二淨依發心。謂前七地。三報(12)得發心。謂後三地。四無障發心。謂如來地。已(13)説差別。次當廣釋。問如此發心。以何爲根。何(14)所依止。何所信。何所縁。何所乘。何所住。何(15)等障難。何等功徳。何等自性。何所出離。何處(16)究竟。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi sems bskyed pa ni rnam pa bźi ste | mos (7) pas spyod pa’i sa la ni mos pa las ’byuṅ ba’o || sa bdun la ni lhag pa’i bsam ba rnam par dag pa’o || sa brgyad pa la sogs pa la ni rnam par smin pa’o || saṅs rgyas kyis la ni sgrib pa med pa’o || sems bskyed pa rnam par gtan la dbab par tshigs su bcad pa bźi ste | 
La Production de Pensée chez les Bodlrisattvas est de quatre espèces: de Croyance clans la Terre de Conduite par Croyance: d’Arche-Tendance dans sept Terres; de Concoction dans la huitième et les suivantes; sans Obstruction dans la Terre de Bouddha.
Quatre vers pour déterminer la Production de Pensée. 
karuṇāmūla iṣṭo ’sau sadāsatvahitāśayaḥ |
dharmādhimokṣas tajjñānaparyeṣṭyālambanas tathā || 3 || 
(17)大悲與利物 大法將種智 
de yi rtsa ba sñiṅ rjer (139b1) ’dod || rtag tu sems can phan par sems |
| chos la mos daṅ de bźin de’i || ye śes tshol bar dmigs pa’o || 
3. Sa racine, c’est la compassion; sa Tendance, c’est constamment le salut d’autrui; sa Croyance, c’est; l’Idéal; son Phénomène, c’est les questions touchant la connaissance afférente. 
uttaracchandayāno ’sau pratiṣṭhāśīlasaṃvṛtiḥ |
utthāpanā vipakṣasya paripantho ’dhivāsanā || 4 || 
(18)勝欲亦大護 受障及増善 
goṅ du ’dun pa ’gro ba ste || sdom pa rgya chen de yi rten |
| lam ’gog pa ni mthun phyogs || sloṅ źiṅ daṅ du len pa’o || 
4. Son Véhicule, c’est un Zèle toujours croissant; son Assiette, c’est l’Astreinte à la Morale; son achoppement, c’est l’encuoragement ou l’approbation donnée à l’Adversaire. 
śubhavṛddhyanuśaṃso ’bhau puṇyajñānamayaḥ sa hi |
sadā pāramitāyoganiryāṇaś ca sa kathyate || 5 || 
(19)福智與修度 及以地地滿 
bsod nams ye śes raṅ bźin gyi || (2) dge ba’i ’phel ba de’i phan yon |
| pha rol phyin la rtag sbyor ba || de ni ṅes par ’byuṅ bar brjod || 
5. Son Avantage, c’est la croissance du Bien, car elle est faite de Mérite et de connaissance; son Evasion, L’est l’Application constante aux Perfections. 
bhūmiparyavasāno ’sau pratisvaṃ tatprayogataḥ |
vijñeyo bodhisatvānāṃ cittotpādaviniścayaḥ || 6 || 
(20)初根至後竟 隨次解應知 
’di yi mthar thug sa yin te || so so raṅ gi der sbyor bas |
| byaṅ chub sems dpa’i sems bskyed pa || rnam pa ṅes par śes par bya || 
6. Elle finit, à chaque Terre, par l’Application à celle Terre; telle est la détermination de la Production de Pensée chez les Bodhisattvas. 
tathāyaṃ viniścayaḥ | kiṃmūla eṣa caturvidho bodhisatvānāṃ cittotpādaḥ kimāśayaḥ kimadhimokṣaḥ kimālambanaḥ kiṃyānaḥ kiṃpratiṣṭhaḥ kimādīnavaḥ kimanuśaṃsaḥ kiṃniryāṇaḥ kiṃparyavasāna iti | āha | karuṇāmūlaḥ | sadāsatvahitāśayaḥ | mahāyānadharmādhimokṣaḥ | tajjñānaparyeṣṭyākāreṇa tajjñānālambanāt | uttara_uttaracchandayānaḥ| | bodhisatvaśīlasaṃvarapratiṣṭhaḥ | paripantha ādīnavaḥ | kaḥ punas tatparipantho | vipakṣasyaanyayānacittasyotthāpanā ’dhivāsanā vā | puṇyajñānamayakuśaladharmavṛddhyanuśaṃsaḥ | sadā pāramitā_abhyāsaniryāṇaḥ | bhūmiparyavasānaś ca pratisvaṃ bhūmiprayogāt | yasyāṃ bhūmau yaḥ prayuktas tasya tadbhūmiparyavasānaḥ | samādānasāṃketikacittautpāde ślokaḥ | 
(21)釋曰。菩薩發心以大悲爲根。以利物爲依止。(22)以大乘法爲所信。以種智爲所縁。爲求彼故。(23)以勝欲爲所乘。欲無上乘故。以大護爲所住。(24)住菩薩戒故。以受障爲難。起異乘心故。以増(25)善爲功徳。以福智爲自性。以習諸度爲出離。(26)以地滿爲究竟。由地地勤方便。與彼彼相應(27)故。如此已廣分別。次説受世俗發心。偈曰 
de la rnam par gtan la dbab pa ni ’di yin te (3) byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi sems bskyed pa rnam pa bźi po ’di’i rtsa ba ni gaṅ | bsam pa ni gaṅ | mos pa ni gaṅ | dmigs pa ni gaṅ | ’gro ba ni gaṅ | rten ni gaṅ | ñes dmigs ni gaṅ | phan yon ni gaṅ | des par ’byuṅ ba ni gaṅ | mthar thug pa ni gaṅ źe na | smras pa | sñiṅ rje chen po ni rtsa (4) pa’o || rtag tu sems can la phan par sems pa’o || theg pa chen po’i chos la mos pa’o || de’i ye śes la tshol bar dmigs pa ste | de’i ye śes la tshol ba’i rnam par dmigs pa’i phyir ro || goṅ nas goṅ du ’dun pa ni ’gro ba’o || byaṅ chub sems dpa’i tshul khrims kyi sdom pa ni rten no || lam gcod pa ni (5) ñes dmigs te lam gcod pa de yaṅ gaṅ źe na | mi mthun pa’i phyogs theg pa gźan gyi sems sloṅ źiṅ daṅ du len pa’o || bsod nams daṅ ye śes kyi raṅ bźin gyi dge ba’i rtsa ba ’phel ba ni phan yon ni || rtag tu pha rol tu phyin pa la goms pa ni ṅe par ’byuṅ ba’o || sa ni mthar (6) thug pa yin te | so so raṅ gi sa la sbyor bas gaṅ źigs gaṅ la źugs pa’i sa de ni de’i mthar thug pa yin no || yaṅ dag par blaṅ pa brda las byuṅ ba’i sems bskyed par tshigs su bcad pa | 
Voici comme se fait la détermination. Quelle est la racine de la Production de Pensée chez les Bodhisattvas dans les quatre espèces énoncées? Quelle la Tendance? Quelle la Croyance? Quel le Phénomène? Quel le Véhicule? Quelle l’Assiette? Quel le Dommage? Quel l’Avantage? Quelle l’ Évasion’? Quelle la fin? Il répond: La racine, c’est la compassion; la Tendance, c’est constamment le salut d’autrui; la Croyance, c’est l’Idéal du Grand Véhicule; le Phénomène, c’est la connaissance afférente, sous l’aspect de questions touchant cette connaissance; le Véhicule, c’est un Zèle toujours croissant; l’assiette, c’est l’Astreinte à la morale des Bodhisattvas; l’achoppement veut dire le Dommage; et quel en est le Dommage? c’est l’encouragement ou t` approbation donnée à l’Adversaire, c’est-à-dire à la pensée d’un autre Véhicule; son Avantage, c’est d’augmenter les Idéaux de: Bien faits de Mérite et de connaissance; l’Évasion, c’est l’exercice constant des Perfections; la fin, à chaque Terre, résulte de l’application à cette Terre. La Production de Pensée, une fois appliquée à une Terre, est finie quant à cette Terre.
Un vers sur la Production de Pensée contingente par Réception. 
mitrabalād hetubalān mūlabalāc chrutabalāc chubhābhyāsāt |
adṛḍhadṛḍhodaya uktaś cittotpādaḥ parākhyānāt || 7 || 
(28)友力及因力 根力亦聞力
(29)四力總二發 不堅及以堅 
grogs stobs rgyu stobs rtsa ba’i stobs || thos stobs dge ba goms pa las |
| mi brtan pa 1 (7) daṅ brtan ’byuṅ ba || gźan gyis bstan pa’i sems bskyed bśad || 
7. Par la force d’un ami, par la force d’une cause, par la force des Racines, par la force de l’audition, par l’exercice du bien, la Production de Pensée sur avis venu d’ailleurs a un lever ferme ou non. 
yo hi parākhyānāc cittotpādaḥ paravijñāpanāt sa ucyate samādānasāṃketikaḥ | sa punar mitrabalād vā bhavati kalyāṇamitrānurodhāt | hetubalād vā gotrasāmarthyāt | kulśalamūlabalād vātītapuṣṭitaḥ | chrutabalād vā tatra tatra dharmaparyāye bhāṣyamāṇe bahūnāṃ bodhicittotpādāt | śubhābhyāsād vā dṛṣṭa iva dharme satataśravaṇodgrahaṇadhāraṇādibhiḥ | sa punar mitrabalād adṛḍhodayo veditavyaḥ | hetvādibalād dṛḍhodayaḥ pāramārthikacittotpāde sapta ślokāḥ | 
(596a1)釋曰。若從他説得覺而發心。是名受世俗發(2)心。此發心由四力。一者友力發心。或得善知(3)識隨順故。二者因力發心。或過去曾發心爲(4)性故。三者根力發心。或過去曾行諸善根所(5)圓滿故。四者聞力發心。或處處説法時無量(6)衆生發菩提心故。又習善根者。或現在如法(7)常聞受持等故。復次彼四力發心總爲二種。(8)一者不堅發。謂友力發心故。二者堅發。謂因(9)等三力發心故。已説世俗發心。次説第一義(10)發心。偈曰 
gźan gyis bstan źiṅ gźan gyi rnam par rig byed las sems bskyed pa gaṅ yin pa de ni yaṅ dag par blaṅs pa brda las byuṅ ba źes bya’o || de yaṅ grogs kyi stobs las te | dge ba’i bśes gñen gyi ṅor (140a1) skye ba yaṅ yod do || rgyu’i stobs las te | rigs kyi mthus skye ba yaṅ yod do || dge ba’i rtsa ba’i stobs las te | de’i rigs rgyas pa’i sgo nas kye ba yaṅ yod do || thos pa’i stobs las kye ba yaṅ yod de || chos kyi rnam graṅs de daṅ de bśad pa na (2) maṅ du byaṅ chub tu sems skyed pa’i phyir ro || dge ba goms pa las te | tshe ’di ñid la rtag tu ñan pa daṅ | ’dzin pa daṅ | ’chaṅ ba la sogs pa las kye ba yaṅ yod do || de yaṅ grogs kyi stobs las ni mi brtan par ’byuṅ bar rig par bya’o || rgyu la sogs pa’i stobs las ni (3) brtan pa ’byuṅ ṅo || don dam pa’i sems bskyed par tshigs su bcad pa bdun te | 
La production de Pensée sur avis venu d’ailleeurs, c’est-à-dire à la suite d’un avertissement étranger, es “contingente par Réception”. Elle arrive, soit par la force d’un ami, c’est-à-dire par la complaisance d’un bon ami; soit par la force dmune cause, c’est-à-dire par efficacité de la Famille; soit par la force des Racines de bien, c’est-à-dire par le renforcement de la Famille; soit par la force des leçons etendues, quand la récitation de tel ou tel texte de l’Idéal siscite par l’exercice du bien, quand on écoute, recueille, retient constamment. Si eller résulte de force d’un ami, le elver n’en est pas ferme; de la force d’un cause, etx..., le lever en est ferme.
Sept vers sur la Production de Pensée transcendente. 
sūpāsitasaṃbuddhe susaṃbhṛtajñānapuṇyasaṃbhāre |
dharmeṣu nirvikalpajñānaprasavāt paramatāsya || 8 || 
(11)親近正遍知 善集福智聚
(12)於法無分別 最上眞智生 
rdzogs pa’i saṅs rgyas rab bsñen byas || bsod nams ye śes tshogs rab bsags |
| chos la mi rtog ye śes ni || skyes phyir de ni dam par ’dod || 
8. Si un Bouddha a été bien honoré, si les Provisions de connaissance et de Mérite ont été bien accumulées, elle est transcendante, puisqu’elle enfante une connaissance sans différenciation quant aux Idéaux. 
dharmeṣu ca satveṣu ca tatkṛtyeṣūttame ca buddhatve |
samacittopāttopalambhāt prāmodyaviśiṣṭatā tasya || 9 || 
(17)諸法及衆生 所作及佛體
(18)於此四平等 故得歡喜勝 
chos dan sems can rnams daṅ ni || de yi (4) bya ba saṅs rgyas ñid |
| mchog la sems mñam rñed pa’i phyir || de yi rab dga’ khyad par ’phags || 
9. Comme on y suscepte l’Égalité de Pensée quant aux Idéaux, aux créatures, à leurs affaires, à la suprême Bouddhaté, la joie y est excellente. 
janmāudāryaṃ tasminn utsāhaḥ śuddhir āśayasyāpi |
kauśalyaṃ pariśiṣṭe niryāṇaṃ caiva vijñeyam || 10 || 
(24)生位及願位 亦猛亦淨依
(25)餘巧及餘出 六勝復如是 
skye ba rgya che de la spro || bsam pa yaṅ ni dag pa daṅ |
| lhag ma dag la mkhas pa daṅ || ṅes par ’byuṅ bar śes par bya || 
10. Il faut y connaître la naissance, la sublimité, l’endurance, la pureté de la Tendance, l’habileté au reste, et l’Évasion, 
dharmādhimuktibījāt pāramitāśreṣṭhamātṛto jātaḥ |
dhyānamaye sukhagarbhe karuṇā saṃvardhikā dhātrī || 11 || 
(29)生勝由四義 願大有十種 
chos la mos pa sa bon daṅ || pha rol phyin mchog (5) ma las kyes |
| bsam gtan las byuṅ bde ba’i mṅal || sñiṅ rje bskyed pa’i ma ma’o || 
11. La Croyance à l’Idéal est la semence; les Perfections sont la meilleure des mères; le bonheur de l’Extase est la matrice la Compassion est la nourrice qui l’élève. 
audāryaṃ vijñeyaṃ praṇidhānamahādaśābhinirhārāt |
utsāho boddhavyo duṣkaradīrghādhikākhedāt || 12 || 
(596b1)勇猛恒不退 
smon lam chen po bcu bsgrub phyir || rgya che bar ni śes par bya |
| dka’ ba yun riṅ mi skye’i phyir || spro bar khoṅ du chud par bya || 
12. La sublimité tient à la réalisation c des dix grands Vœux; l’endurance, à une résistance qui dépasse la longue durée des épreuves. 
āsannabodhibodhāt tadupāyajñānalābhataś cāpi |
āśayaśuddhir jñeyā kauśalyaṃ tv anyabhūmigatam || 13 || 
淨依二利生 
byaṅ chub ñe bar rtogs pa daṅ || de yi thabs śes rñed pa’i (6) phyir |
| bsam pa dag pas śes par bya || sa gźan tshul la mkhas pa ñid || 
13. La pureté de la Tendance vient de l’Illumination reconnue prochaine et de la connaissance acquise des moyens afférents; l’habileté s’applique aux autres Terres. 
niryāṇaṃ vijñeyaṃ yathāvyavasthānamanasikāreṇa |
tatkalpanatājñānād avikalpanayā ca tasyaiva || 14 || 
(2)巧便進餘地 出離善思惟
(3)如此六道理 次第成六勝 
ji ltar rnam gźag yid byed pas || de rtog ñid du śes phyir daṅ |
| de ñid la yaṅ mi rtog phyir || ṅes par ’byuṅ bar śes par bya || 
14. L’Évasion est à connaître par l’Acte mental en rapport avec la situation, puisqu’on reconnaît que l’une est pure Imagination, et que l’autre est sans différenciation. 
prathamena ślokenopadeśapratipattyadhigamaviśeṣaiḥ pāramārthikatvaṃ cittotpādasya darśayati | sa ca pāramārthikaś cittotpādaḥ pramuditāyāṃ bhūmāv iti | prāmodyaviśiṣṭāyās tatra kāraṇaṃ darśayati | tatra dharmeṣu samacittatā dharmanairātmyapratibodhāt | satveṣu samacittatā ātmaparamatopagamāt | satvakṛtyeṣu samacittatā ātmana iva teṣāṃ duḥkhakṣayākāṅkṣaṇāt | buddhatve samacittatā taddharmadhātor ātmany abhedapratibodhāt | tasminn eva ca pāramārthikacottotpāde ṣaḍarthā veditavyāḥ | janma audāryam utsāha āśayaśuddhiḥ pariśiṣṭakauśalyaṃ niryāṇaṃ ca | tatra janma mātṛgarbhadhātrīviśeṣād veditavyaṃ | audāryaṃ daśamahāpraṇidhānābhinirhārāt | utsāho dīrghakālikaduṣkarākhedāt | āśayaśuddhir āsannabodhijñānāt tadupāyajñānalābhāc ca | pariśiṣṭakauśalyan anyasu bhūmiṣu kauśalyaṃ | niryāṇaṃ yathāvyavasthānabhūmimanasikāreṇa | kathaṃ manasikāreṇa tasya bhūmivyavasthānasya kalpanājñānāt kalpanāmātram etad iti | tasyaiva ca kalpanājñānasya_avikalpanāt | aupamyamāhātmye ṣaḍ ślokāḥ | 
(13)釋曰。第一義發心顯有三種勝。一教授勝。親(14)近正遍知故。二隨順勝。善集福智聚故。三得(15)果勝。生無分別智故。此發心名歡喜地。由歡(16)喜勝故。問此勝以何爲因。偈曰
(Verse above)

(19)釋曰。四平等者一法平等。由通達法無我故。(20)二衆生平等。由至得自他平等故。三所作平(21)等。由令他盡苦如自盡苦故。四佛體平等。由(22)法界與我無別決定能通達故。已説勝因。次(23)説勝差別。偈曰
(Verse above)

(26)釋曰。第一義發心復有六勝。一生位勝。二願(27)位勝。三勇猛勝。四淨依勝。五餘巧勝。六餘出(28)勝。問此六云何勝。偈曰
(Verse above)

(4)釋曰。生勝由四義者。一種子勝。信大乘法爲(5)種子故。二生母勝。般若波羅蜜爲生母故。三(6)胎藏勝。大禪定樂爲胎*藏故。四乳母勝。大(7)悲長養爲乳母故。願大有十種者。十大願如(8)十地經説。發此願勝故。勇猛恒不退者。能行(9)難行永不退故。淨依二利生者。一知自近菩(10)提。二知利他方便故巧便進餘地者。得趣上(11)地方便故。出離善思惟者。思惟住諸地中所(12)建立法故問云何思惟。答如所建立分齊分(13)別知故。以是分別亦知無分別故。已説發心。(14)次説譬喩顯此發心。偈曰 
tshigs su bcad pa daṅ pos ni | luṅ daṅ bsgrub pa daṅ rtogs (7) pa’i khyad par dag gis sems bskyed pa don dam pa ñid du ston par byed do || don dam pa’i sems bskyed pa de yaṅs rab tu dga’ ba yin pas de’i rab tu dga’ ba khyad par du ’phags pa’i rgyu ston te | de la chos rnams la sems mñam pa ñid ni chos la bdag med par rtogs pa’i (140b1) phyir ro || sems can rnams la sems mñam pa ñid ni bdag daṅ gźan mñam pa ñid du rtogs pa’i phyir ro || sems can gyi bya ba dag la sems mñam pa ñid ni bdag ñid kyi sdug bsṅal daṅ ’dra bar de dag gi sdug bsṅal zad par ’dod pa’i phyir ro || saṅs rgyas ñid la sems mñam (2) pa ñid ni de’i chos kyi dbyiṅs daṅ bdag dbyer med par rtogs pa’i phyir ro || don dam pa pa’i sems bskyed pa de ñid la don dam pa rnam pa drug tu rig par bya ste | skye ba daṅ | rgya che ba daṅ | spro ba daṅ | bsam pa dag pa daṅ | khag ma la mkhas pa daṅ | ṅes par ’byuṅ ba’o || de la skye (3) ba ni sa bon daṅ ma daṅ mṅal daṅ ma ma’i bye brag las rig par bya’o || rgya chen po ni smon lam chen po bcu mṅon par bsgrub pa’i phyir ro || spro ba ni dka’ ba yun riṅ bos mi skyo ba’i phyir ro || bsam pa dag pa ni | byaṅ chub daṅ ñe bar śes pa’i phyir daṅ | de’i thabs śes pa’i phyir ro || (4) lhag ma la mkhas pa ni | sa gźan dag la mkhas pa’o || ṅes par ’byuṅ ba ni | sa ji ltar rnam par gźag pa bźin yid la byed pas so || ji ltar yid la byed pas śe na | ’di ni rtog pa tsam mo źes sa rnam par gźag pa de rtog pa ñid du śes pa’i phyir daṅ | rtog pa ñid du (5) śes pa de ñid la yaṅ rnams par mi rtog pa’i phyir ro || dpe’i che ba ñid du tshigs su bcad pa drug ste | 
Le premier vers montre la transcendance de la Production de Pensée par la doctrine, l’initiative, l’Acquis tout-particuliers. Et, comme la Production de Pensée transcendante s’accomplit à la Terre Joyeuse, il montre à ce propos la raison de cette joie toute particulière. L’Égalité de pensée quant aux Idéaux vient de ce qu’on reconnaît l’Impersonnalité des Idéaux un à un. L’Égalité de pensée quant aux êtres vient de ce qu’on admet l’égalité de soi et d’autrui. L’Égalité de pensée quant aux affaires des êtres vient de ce qu’on souhaite la suppression des douleurs pour eux comme pour soi. L’Égalité de pensée quant à la Bouddhaté vient de ce qu’on ne reconnaît plus de différence en soi par rapport au Plan des Idéaux. Et de plus il faut connaître six Sens quant à cette Production de Pensée transcendante: naissance, sublimité, endurance, pureté de Tendance, habileté au reste, Évasion. La naissance tient à l’excellence de la semence, de la mère, de la matrice, de la nourrice. La sublimité tient a la réalisation des dix grands Vœux. L’endurance tient à une résistance qui dépasse la longue durée des épreuves. La pureté de la Tendance tient à la connaissance de l’Illumination toute proche et à l’acquisition de la connaissance des moyens afférents. L’habileté au reste, c’est l’habileté aux autres Terres. L’Évasion se fait par l’Acte mental en rapport avec la situation. Comment donc? Par l’Acte mental, on reconnaît la situation clans telle ou telle Terre comme une Imagination, et on se dit: Ce n’est rien qu’une Imagination; et on ne différencie plus cette connaissance d’Imagination.
Six vers de comparaisons magnifiantes. 
pṛthivīsama utpādaḥ kalyāṇasuvarṇasaṃnibhaś cānyaḥ |
śuklanavacandrasadṛśo vahniprakhyo ’parocchrāyaḥ jñeyaḥ || 15 || 
(15)如地如淨金 如月如増火 
bskyed pa sa daṅ mtshuṅs pa ste || gźan ni bzaṅ bo’i gser daṅ ’dra |
| zla ba yar gyi tshes ba bźin || gźan ni me daṅ ’drar śes bya || 
15. Une Production est pareille à la terre; une autre ressemble à de l’or honnête; une autre à la lune nouvelle de la quinzaine blanche; une autre est analogue au feu. 
bhūyo mahānidhānavadanyo ratnākaro yathaivānyaḥ |
sāgarasadṛśo jñeyo vajraprakhyo ’calendranibhaḥ || 16 || 
(16)如藏如寶篋 如海如金剛 
gźan ni gter chen bźin śes bya || (6) gźan ni rin chen ’byuṅ gnas bźin |
| rgya mtshor ’dra bar śes bya gźan || rdo rje daṅ ’dra ri rab ’dra || 
16. Puis une autre est connue un grand dépôt; une autre, comme une mine de joyaux, ou comme l’Océan, ou comme le diamant, ou comme une grande montagne. 
bhaiṣajyarājasadṛśo mahāsuhṛtsaṃnibho ’paro jñeyaḥ |
cintāmaṇiprakāśo dinakarasadṛśo ’paro jñeyaḥ || 17 || 
(17)如山如藥王 如友如如意 
sman gyi rgyal bo ’dra ba ste || gźan ni mdza’ chen ’drar śes bya |
| yid bźin nor bu ’dra ba daṅ || gźan ni ñi ma ’drar śes bya || 
17. Ou connue le Roi des remèdes; ou encore comme un grand ami; une autre parait comme la Pierre-philosophale; une autre. comme l’astre du jour. 
gandharvamadhuraghoṣavadanyo rājopamo ’paro jñeyaḥ |
koṣṭhāgāraprakhyo mahāpathasamas yathaivānyaḥ || 18 || 
(18)如日如美樂 如王如庫倉 
gźan ni dri za’i dbyaṅs sñan bźin || gźan (7) ni rgyal po ’drar śes bya |
| de bźin gźan ni mdzod lta bu || lam po che daṅ ’drar śes bya || 
18. Une autre est comme le son harmonieux des Gandharvas; une autre ressemble à un roi, ou encore a un grenier; une autre encore, z une grande route. 
yānasamo vijñeyo gandharvasamaś ca vetasagacetasaḥprabhavaḥ |
ānandaśabdasadṛśo mahānadīśrotasadṛśaś ca || 19 || 
(19)如道如車乘 如泉如喜聲 
theg pa ’dra bar śes bya ste || sems bskyed bkod ma ’dra ba yin |
| kun dga’i sgra daṅ ’dra ba ste || kluṅ chen rgyun daṅ ’dra ba’o || 
19. Une autre, à un véhicule; une autre Production de Pensée est pareille à un Gandharva; ou encore, à un bruit de joie; ou bien au courant d’un grand fleuve. 
meghasadṛśaś ca kathitaś cittotpādo jinātmajānāṃ hi |
tasmāt tathā guṇāḍhyaṃ cittaṃ muditaiḥ samutpādyam || 20 || 
(20)如流亦如雲 發心譬如是 
rgyal sras rnams kyis sems bskyed pa || sbrin (141a1) daṅ ’dra bar bstan pa ste |
| de phyir de ltar yon tan phyug || sems ni dga’ bas yaṅ dag bskyed || 
20. Une autre Production de Pensée, chez les fils des Vainqueurs, est comparée au nuage. Il faut donc produire joyeusement une Pensée si riche de vertus. 
prathama_citta_utpādo bodhisatvāṇāṃ pṛthivīsamaḥ sarvabuddhadharmatatsaṃbhāraprasavasya pratiṣṭhābhūtatvāt | āśayasahagataś ca cittotpādaḥ kalyāṇasuvarṇasadṛśo hitasukhādhyāśayasya vikārābhajanāt | prayogasahagataḥ śuklapakṣanavacandra_upamaḥ kuśaladharmavṛddhigamanāt | adhyāśayasahagato vahnisadṛśa indhanākaraviśeṣeṇevāgnis tasyottarottaraviśeṣādhigamanāt | viśeṣādhigamāśayo hy adhyāśayaḥ | dānapāramitāsahagato mahānidhānopama āmiṣasaṃbhogenāprameyasatvasaṃtarpaṇād akṣayatvāc ca | śīlaparamitāsahagato ratnākara_upamaḥ sarvaguṇaratnānāṃ tataḥ prasavāt | kṣāntipāramitāsahagataḥ sāgara_pamaḥ saravāniṣṭoparipātair akṣobhyatvāt | vīryapāramitāsahagato vajra_upamo dṛḍhatvād abhedyatayā | dhyānapāramitāsahagataḥ parvatarājopamo niṣkampatvād avikṣepataḥ | prajñāpāramitāsahagato bhaiṣajyarāja_upamaḥ sarvakleśajñeyāvaraṇavyādhipraśamanāt | apramāṇasahagato mahāsuhṛtsaṃnibhaḥ sarvāvasthaṃ satvānupekṣakatvāt | abhijñāsahagataś cintāmaṇisadṛśo yathādhimokṣaṃ tatphalasamṛddheḥ | saṃgrahavastusahagato dinakarasadṛśo vineyasasyaparipācanāt | pratisaṃvitsahagato gandharvamadhuraghoṣa_upamo vineyāvarjakadharmadeśakatvāt | pratiśaraṇasahagato mahārājopamo ’vipraṇāśahetutvāt | puṇyajñānasaṃbhārasahagataḥ koṣṭhāgāra_upamo bahupuṇyajñānasaṃbhārakoṣasthānatvāt | bodhipakṣasahagato mahārājapatha_upamaḥ sarvāryapudgalayātānuyātatvāt | śamathavipaśyanāsahagato yāna_upamaḥ sukhavahanāt | dhāraṇāpratibhānasahagato gandharvaupamaḥ udakadhāraṇākṣayodbhedasādharmyeṇa śrutaśrutadharmārthadhāraṇodbhedataḥ | dharmoddānasahagata ānandaśabdasadṛśo mokṣakāmānāṃ vineyānāṃ priyaśravaṇāt | ekāyanamārgasahagato nadīśrotasamaḥ svarasavāhitvāt | anutpattikadharmakṣāntilābhe ekāyanatvaṃ tadbhūmigatānāṃ bodhisatvānām abhinnakāryakriyātvāt | upāyakauśalyasahagato megha_upamaḥ sarvasatvārthakriyātadadhīnatvāt tuṣitabhavanavāsādisaṃdarśanataḥ | yathā meghāt sarvabhājanalokasaṃpattayaḥ | eṣa ca dvāviṃśatyupamaś cittotpāda āryākṣayamatisūtre ’kṣagatānusāreṇānugantavyaḥ | cittānutpādaparibhāṣāyāṃ ślokaḥ | 
(21)釋曰。如此發心與諸譬喩。何義相似。答譬如(22)大地。最初發心亦如是。一切佛法能生持故。(23)譬如淨金。依相應發心亦如是。利益安樂不(24)退壞故。譬如新月。勤相應發心亦如是。一切(25)善法漸漸増故。譬如増火。極依相應發心亦(26)如是。益薪火熾積行依極故。譬如大藏。檀(27)波羅蜜相應發心亦如是。以財周給亦無盡(28)故。譬如寶篋。尸波羅蜜相應發心亦如是。(29)功徳法寶從彼生故。譬如大海。羼提波羅蜜(596c1)相應發心亦如是。諸來違逆心不動故。譬如(2)金剛。毘梨耶波羅蜜相應發心亦如是。勇猛(3)堅牢不可壞故。譬如山王。禪波羅蜜相應發(4)心亦如是。物無能動以不亂故。譬如藥王。(5)般若波羅蜜相應發心亦如是。惑智二病此(6)能破故。譬如善友。無量相應發心亦如是。一(7)切時中不捨衆生故。譬如如意珠。神通相應(8)發心亦如是。隨所欲現能成就故。譬如盛日。(9)攝相應發心亦如是。如日熟穀成熟衆生故。(10)譬如美樂。辯相應發心亦如是。説法教化攝(11)衆生故。譬如國王。量相應發心亦如是。能爲(12)正道不壞因故。譬如倉庫。聚相應發心亦如(13)是。福智法財之所聚故。譬如王路。覺分相應(14)發心亦如是。大聖先行餘隨行故。譬如車乘。(15)止觀相應發心亦如是。二輪具足安樂去故。(16)譬如涌泉。總持相應發心亦如是。聞者雖多(17)法無盡故。譬如喜聲。法印相應發心亦如(18)是。求解脱者所樂聞故。譬如河流。自性相應(19)發心亦如是。無生忍道自然而流不作意故。(20)譬如大雲能成世界。方便相應發心亦如是。(21)示現八相成道化衆生故。如此等及二十二(22)譬。譬彼發心。如聖者無盡慧經廣説應知。(23)已説發心譬喩。次説不發心過失。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi sems bskyed pa daṅ po ni sa daṅ mtshuṅs te | saṅs rgyas kyi chos thams cad daṅ de’i tshogs ’phel ba’i rten du gyur pa’i (2) phyir ro || bsam pa daṅ ldan pa’i sems bskyed pa ni gser bzaṅ po daṅ ’dra ste | phan ba daṅ bde ba’i bsam pa gźan du ’gyur ba mi sten ba’i phyir ro || sbyor ba daṅ ldan pa ni zla ba yar gyi ṅo’i tshes pa bźin te | dge ba’i chos ’phel bar ’gyur ba’i phyir ro || lhag pa’i bsam pa (3) daṅ ldan pa ni me daṅ ’dra ste | śiṅ gi bye brag ṅag gis me bźin du goṅ nas goṅ du khyad par du ’gro ba’i phyir ro || lhag pa’i bsam pa ni khyad par rtogs pa’i bsam pa’o || sbyin ba’i pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa ni gter chen po bźin te | zaṅ ziṅ gi loṅs spyod kyis sems (4) can dpag tu med pa tshim par byed pa daṅ mi zad pa’i phyir ro || tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa ni rin po che’i ’byuṅ gnas lta bu ste | de las yon tan rin po che thams cad ’byuṅ ba’i phyir ro || bzod pa’i pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa ni rgya mtsho daṅ ’dra ste | ñam ṅa ba ’byuṅ ba (5) thams cad kyis mi ’khrugs pa’i phyir ro || brtson ’grus kyi pha rol tu phyin pa daṅ ldan ba ni rdo rje lta bu ste | mi śigs pa ñid kyis sra ba’i phyir ro || bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa ni ri’i rgyal po daṅ ’dra ste | rnam par g-yeṅ bas mi g-yo ba’i phyir ro || śes rab kyi (6) pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa ni sman gyi rgyal po lta bu ste | ñon moṅs pa daṅ śes bya’i sgrib pa’i nad rab tu źi bar byed pa’i phyir ro || tshad med pa daṅ ldan pa ni mza’ bo chen po daṅ ’dra ste | gnas skabs thams cad du sems can thams cad yal bar mi ’dor ba’i phyir ro || mṅon (7) par śes pa daṅ ldan pa ni yid bźin gyi nor bu daṅ ’dra ste | ji ltar mos pa bźin de’i ’bras bu ’byor pa’i phyir ro || bsdu ba’i dṅos po daṅ ldan pa bźi ni ñi ma daṅ ’dra ste | gdul ba’i lo tog yoṅs su smin par byed pa’i phyir ro || so so yaṅ dag par rig pa daṅ ldan pa ni dri za’i (141b1) dbyaṅs sñan pa lta bu ste | gdul bya ’dul bar byed ba’i chos ston pa’i phyir ro || rton pa daṅ ldan pa ni rgyal po lta bu ste | chud mi za ba’i rgyu yin pa’i phyir ro || bsod nams daṅ ye śes kyi tshogs daṅ ldan pa ni mdzod lta bu ste | bsod nams daṅ ye śes kyi tshogs maṅ po’i (2) mdzod kyi gnas yin pa’i phyir ro || byaṅ chub kyi phyogs daṅ mthun pa daṅ ldan pa ni lam po che lta bu ste | ’phags pa’i gaṅ zag thams cad gśegs śiṅ rjes su gśegs pa’i phyir ro || źi gnas daṅ lhag mthoṅ daṅ ldan pa ni | theg pa lta bu ste | bde blag tu khyer ba’i phyir ro || (3) gzuṅs daṅ spobs pa daṅ ldan pa ni bkod ma lta bu ste | chu ’dzin źiṅ mi zad par ’byin pa daṅ chos mthun par thos pa daṅ ma thos pa’i chos kyi tshig daṅ don ’dzin źiṅ mi zad pa ’byin pa’i phyir ro || chos bśad pa daṅ ldan pa ni | kun dga’ ba’i sgra daṅ ’dra ste | thar pa ’dod pa’i (4) gdul bya rnams la sñan pa thos par byed pa’i phyir ro || bgrod pa gcig pa’i lam daṅ ldan pa ni rluṅ gi rgyun daṅ ’dra ste | mi skye ba’i chos la bzod pa thob pa na raṅ gi daṅ gis ’byuṅ ba’i phyir ro || bgrod pa gcig pa ñid ni | sa der gtogs pa’i byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi bya ba byed pa tha mi (5) dad pa’i phyir ro || thabs la mkhas pa daṅ ldan pa ni sprin lta bu ste | ji ltar snod kyi ’jig rten gyi ’byor pa thams cad sprin las ’byuṅ ba ltar | dga’ ldan gyi gnas na bźugs pa la sogs pa ston pa’i sgo nas sems can thams cad kyi don bya ba rnams de la rag las pa’i phyir ro || dpe ñi (6) śu rtsa gñis daṅ ldan pa’i sems bskyed pa de ni | ’phags pa blo gros mi zad pas bstan pa’i mdo las | mi zad pa ñid ’byuṅ ba daṅ sbyar bar khoṅ du chud par bya’o || sems ma bskyed pa smad par tshigs su bcad pa | 
La première Production de Pensée chez les Bodhisattvas est comparée a la terre parce qui elle est la base sur laquelle doivent pousser tous les Idéaux des Bouddhas et les Provisions afférentes. Accompagnée par la Tendance, la Production de pensée est pareille à de l’or honnête, parce que la Tendance au salut et au bonheur n’y est pas susceptible d’altération. Accompagnée par l’emploi, elle est comparable à la lune nouvelle de la quinzaine blanche, parce que les Idéaux de Bien y vont en croissant. accompagnée par l’Archi-Tendance, elle est pareille au feu, parce qu’elle a de plus en plus un Acquis tout particulier, comme un feu qui a un amas tout. particulier de combustible. L’Archi-Tendance, c’est la Tendance à un acquis tout particulier. Accompagnée par la Perfection du Don, elle est comparable à titi grand dépôt, parce qu’elle rassasie, sans s’épuiser elle-même, d’innombrables êtres en leur fournissant des Amorces. Accompagnée par la Perfection de Morale, elle est comparable à une mine de joyaux, parce que tous les joyaux des vertus en naissent. Accompatinée par la Perfection de Patience, elle est pareille a l’Océan, pince que toutes les calamités en tombant sur elle ne sauraient l’ébranler. Accompagnée par la Perfection d’linergie, elle est comparable au diamant, parce qu’elle est trop ferme pour être entamée. Accompagnée par la Perfection d’Extase, elle est comparable l une grande montagne, parce qu’elle est immuable, n’ayant pas de dispersion. Accompagnée par la Perfection de Sapience, elle est comparable an Roi-des remèdes, parce qu’elle calme toutes les souffrances des Obstructions de Souillure et de Connaissable. Accompagnée par les Démesurés, elle est comme un grand ami, parce qu’elle n’a pas d’Apathie pour les êtres, en toute situation. Accompagnée par les Super-Savoirs, elle est comme une Pierre-philosophale, puisqu’elle donne des fruits en rapport avec la Croyance. Accompagnée par les Matières-de-Rapprochement, elle est. comme l’astre du jour, parce qu’elle fait mùrir la moisson des Disciplinables. Accompagnée par les Pleins-Savoirs-Respectifs, elle est comme le son harmonieux des Gandharvas, parce qu’elle prêche l’Idéal qui gagne les Disciplinables. Accompagnée par les Ressources, elle est pareille à un grand roi, parce qu’elle empêche la perte. Accompagnée par une Provision de Mérite et de connaissable, elle est comme un grenier, parce qu’elle est un dépôt de Provisions de Mérite et de connaissable en grand nombre. Accompagnée par les Ailes de l’Illumination, elle est comme une grande route, parce que tous les Individus saints Y passent les uns après les autres. Accompagnée par la Pacification et l’Inspection, elle est compte un véhicule, parce qu’elle transporte le bonheur. Accompagnée par la Mémoire et la Présence-d’esprit, elle est comme un Gandharva puisqu’elle contient et répand sorts s’épuiser le sens des Idéaux entendus ou non, tout comme un Gandharva contient et répand l’eau sans s’épuiser. Accompagnée par les Sommaires de l’Idéal, elle est comme un bruit de joie, puisqu’elle est plaisante à entendre pour les Disciplinables qui désirent la Délivrance, Accompagnée par le chemin au Passage-uniforme, elle ressemble eu courant d’un fleuve, puisqu’elle coule d’elle-même au moment d’obtenir la Patience des Idéaux Sans-production. Le Passage-uniforme reçoit ce nom parce que tous les Bodhisattvas, quand ils se trouvent dans la Terre afférente, ont à accomplir exactement la même tâche. Accompagnée par l’habileté aux moyens, elle ressemble à un nuage, puisque l’accomplissement du Sens de toutes les créatures dépend d’elle, étant donné qu’elle leur exhibe le séjour au ciel Tuṣita, etc., comme du nuage dépendent les plénitudes du monde entier des Récipients. Et il faut bien comprendre que ces vingt et deux Productions de Pensée sont d’accord avec la doctrine de l’Inépuisement dans l’Akṣayamati sûtra.
Un vers pour condamner le manque de Production de Pensée. 
parārthacittāt tadupāyalābhato mahābhisaṃdhyarthasutatvadarśanāt |
mahārhacittodayavarjitā janāḥ śamaṃ gamiṣyanti vihāya tat sukham || 21 || 
(24)思利及得方 解義亦證實
(25)如是四時樂 趣寂則便捨 
cher ’os sems bskyed spaṅs pa’i skye bo dag || gźan don sems (7) daṅ de yi thabs rñed daṅ |
| dgoṅs chen don daṅ de ñid mchog mthoṅ bas || bde ba de spaṅs źi bar ’gro bar ’gyur || 
21. Penser au Sens d’autrui, atteindre les moyens afférents, voir le grand Sens d’arrière-Pensée, voir bien le Positif. les gens à qui manque le lever de la précieuse Pensée iront à la Pacification sans avoir ce bonheur! 
tena cittotpādena varjitāḥ satvāś caturvidhaṃ sukhaṃ na labhante yad bodhisatvānāṃ parārthacintanāt sukhaṃ | yac ca parārtha_upāyalābhāt | yac ca mahābhisaṃdhyarthasaṃdarśanāt gambhīramahāyānasvatābhiprāyikārthavibodhataḥ | yac ca paramatvasya dharmanairātmyasya saṃdarśanāt sukhaṃ | cittotpādapraśaṃsāyāṃ durgatiparikhedanirbhayatām upādāya ślokaḥ | 
(26)釋曰。菩薩有四種樂。一思利樂。謂思惟利益(27)他時。二得方樂。謂至得巧方便時。三解義樂。(28)謂解了大乘意時。四證實樂。謂證人法無我(29)時。若人棄捨衆生趣向寂滅。應知是人不得(597a1)菩薩如是四樂。已呵不發心。發心者應讃歎。(2)偈曰 
sems bskyed pa de spaṅs pa’i sems can rnams kyis bde ba rnam pa bźi mi ’thob ste || byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi gźan gyi don sems pas bde ba gaṅ yin pa daṅ | (142a1) gźan gyi don gyi thabs rñed pas bde ba gaṅ yin pa daṅ | dgoṅs pa chen po’i don mthoṅ pa ste | theg pa chen po’i mdo zab mo dgoṅs pa can gyi don rtogs pas bde ba gaṅ yin pa daṅ | de kho na ñid mchog gi don chos la bdag med pa mthoṅ bas bde ba gaṅ yin (2) pa’o || ṅan ’gro daṅ yoṅs su skyo bas ’jigs pa med pa’i phyir | sems bskyed pa bsṅags par tshigs su bcad pa | 
Les créatures dépourvues de cette Production de Pensée ne recueillent pas quatre sortes de bonheur que les Bodhisattvas possèdent: bonheur qui vient de penser au Sens d’autrui; bonheur qui vient d’atteindre les moyens afférents au Sens d’autrui; bonheur qui vient de voir pleinement le grand Sens d’arrière-Pensée, c’est-à-dire de comprendre le Sens d’intention des Sûtras profonds du Grand Véhicule; bonheur qui vient de voir pleinement le Positif par excellence, qui est l’Impersonnalité des Idéaux.
Un vers pour vanter la Production de Pensée, en tant qu’elle échappe à la crainte des Mauvaises Destinations et du surmenage. 
tasya sahodayāc cittavarasya dhīmataḥ susaṃvṛtaṃ cittam anantaduṣkṛtāt |
sukhena duḥkhena ca modate sadā śubhī kṛpāluś ca vivardhanadvayam || 22 || 
(3)最初發大心 善護無邊惡
(4)善増悲増故 樂喜苦亦喜 
blo ldan sems mchog skyes ma thag tu yaṅ || mtha’ yas ñes pa byed las sems rab bsdoms |
| gñis ’phel byed pas rtag tu dge ba daṅ || brtse ldan bde daṅ (3) sdug bsṅal dag gis dga’ || 
22. Dès que s’est élevée l’excellente Pensée, la pensée du Sage est bien en garde contre les mauvaises actions sans fin, il se réjouit du bonheur et du malheur, toujours, ayant du bien et de la pitié, double accroissement. 
tasya cittavarasya sahodayāt bodhisatvasya susaṃvṛtaṃ cittaṃ bhavaty anantasatvādhiṣṭhānād duṣkṛtād ato asya durgatito bhayaṃ na bhavati | sa ca dvayaṃ vardhayan śubhaṃ ca karma kṛpā ca nityaṃ ca śubhī bhavati kṛpāluś ca tena ca sadā modate | sukhena_api śubhitvāt | duḥkhena_api parārthakriyānimittena kṛpālutvāt | ato ’sya bahukartavyatāparikhedādapi bhayaṃ na bhavati | akaraṇasaṃvaralābhe ślokaḥ | 
(5)釋曰。若菩薩初發大菩提心。爾時依無邊衆(6)生。即得善護不作諸惡。爲此故是人遠離退(7)墮惡道畏。復次由有善及増故於樂常喜。由(8)有悲及増故於苦常喜。爲此故是人遠離退(9)失善道畏。已讃發心。次説因此發心得不作(10)護。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’i sems kyi mchog de skyes ma thag tu sems can mtha’ yas pa’i rten can gyi ñes pa byed pa las sems rab tu bsdams par ’gyur te | de’i phyir ’di ṅan ’gros ’jigs par mi ’gyur ro || de ni dge ba’i las daṅ sñiṅ brtse ba gñis (4) ’phel bar byed pas rtag tu dge ba daṅ ldan ba daṅ | sñiṅ brtse ba daṅ ldan par yaṅ ’gyur te | des na de dge ba daṅ ldan pa’i phyir | bde bas kyaṅ dga’ la sñiṅ brtse ba daṅ ldan pa’i phyir gźan gyi don byed pa’i rgyu mtshan can gyi sdug bsṅal gyis kyaṅ dga’o || de’i phyir ’di bya ba maṅ pos (5) yoṅs su skyo bas kyaṅ ’jigs par mi ’gyur ro || mi byed pa’i sdom ba thob par tshigs su bcad pa | 
Dès que s’est élevée l’excellente Pensée, la pensée du Bodhisattva est bien en défense contre les mauvaises actions qui gouvernent le nombre infini des créatures; par suite il n’a plus la crainte des Mauvaises Destinations. Et, comme il va en accroissant son Acte de bien et sa pitié, il devient PerpétueIlement possesseur de bien et compatissant, et par là il est constamment joyeux, car le bonheur lui donne du bien, et le malheur, étant un Signe pour faire le Sens d’autrui, lui donne la pitié. Par suite, il n’a plus à redouter d’être surmené par un excès de besogne.
Comment on arrive à se garder de l’inertie; un vers. 
yad ānapekṣaḥ svaśarīrajīvite parārtham abhyeti paraṃ pariśramam |
paroghātena tathāvidhaḥ kathaṃ sa duṣkṛte karmaṇi saṃpravatsyati || 23 || 
(11)愛他過自愛 忘己利衆生
(12)不爲自憎他 豈作不善業 
gaṅ tshe gźan gyi don phyir lus daṅ ni || srog la mi lta rab ṅal khas len pa |
| de lta bu de gźan gyi gnod pa yis || ji ltar ṅan par byed pa’i las la ’jug || 
23. Alors que, sans regarder à son corps ni sa vie, il accepte un excès de fatigue pour le Sens d’autrui, comment pareil être se mettrait-il à faire le mal au détriment d’autrui? 
asya piṇḍārtho yasya para eva priyataro nātmā parārthaṃ svaśarīrajīvite ānapekṣatvāt abhyeti paraṃ pariśramam | sa katham ātmārthaṃ paroghātena duṣkṛte karmaṇi pravatsyati_iti | cittāvyāvṛttau ślokau | 
(13)釋曰。若略示彼義。菩薩愛他過於自愛。由此(14)故忘自身命而利於他。不爲自利而損於彼。(15)由此故能於衆生絶諸惡業。已説得不作護。(16)次説得不退心。偈曰 
de’i bsdus pa’i (6) don ni | gaṅ źig gźan gyi don gyi phyir lus daṅ srog la yaṅ mi lta ba’i phyir | gźan ñid ches sdug gi bdag ñid ni ma yin pa de ji ltar gźan gyis gnod pa byas pas bdag gi don du ñes par byed pa’i las la ’jug par ’gyur | sems mi ldog par tshigs su bcad pa gñis (7) te || 
Voici le sens global de ce vers: Celui qui préfère autrui à soimême jusqu’au point de ne pas regarder à son corps ni a sa vie pour le Sens d’autrui, comment se mettrait-il à faire le mai au préjudice d’autrui?
La pensée n’a pas de Régression; deux vers. 
māyopamān vīkṣya sa sarvadharmān udyānayātrām iva copapattīḥ |
kleśāc ca duḥkhāc ca bibheti nāsau saṃpattikāle ’tha vipattikāle || 24 || 
(17)觀法如知幻 觀生如入苑
(18)若成若不成 惑苦皆無怖 
de yis chos kun sgyu ma lta bu daṅ || skye ba skyed mos tshal ’gro ltar rtogs nas |
| ’byor pa’i dus na rgud pa’i dus na’aṅ ’di || ñon moṅs sdug bsṅal dag gis ’jigs pa med || 
24. Il regarde tous les Idéaux comme des illusions, et les Renaissances comme une promenade dans un bosquet; ainsi il n’a pas peur de la Souillure ni de la douleur, au temps de la prospérité comme au temps de l’infortune. 
svakā guṇāḥ satvahitāc ca modaḥ saṃcintyajanma rddhivikurvitaṃ ca |
vibhūṣaṇaṃ bhojanam agrabhūmiḥ krīḍāratir nityakṛpātmakānām || 25 || 
(23)自嚴及自食 園地與戲喜
(24)如是有四事 悲者非餘乘 
raṅ gi yon tan sems can phan ’dogs dga’ || bsams bźin skye ba rdzu ’phrul rnam par ’phrul |
| (142b1) rgyan daṅ ston mo sa mchog rtse dga’ ba || sñiṅ rje’i bdag ñid min pa rnams la med || 
25. Leurs vertus propres, la joie que donne le salut des créatures, la Naissance-par-préméditation et les transformations magiques sont la parure, l’aliment, la terre excellente, l’amusement de ceux qui sont toujours compatissants. 
māyopamasarvadharmalakṣaṇāt sa bodhisatvaḥ saṃpattikāle kleśebhyo na bibheti | udyānayātrā_upama_upapattīlakṣaṇāt vipattikāle duḥkān na bibheti | tasya kuto bhayād bodhicittaṃ vyāvartiṣyate | api ca svaguṇā maṇḍanaṃ bodhisatvānāṃ | parahitāt prītir bhojanaṃ | saṃcintya_upapattir udyānabhūmiḥ | ṛddhivikurvitaṃ krīḍāratir bodhisatvānām evāsti | nābodhisatvānāṃ | 
(19)釋曰。菩薩觀一切諸法如似知幻。若成就時(20)於煩惱不生怖。菩薩觀自生處如入園苑。若(21)不成就時於苦惱亦不生怖。若如是者。更有(22)何意而退菩提心耶。復次偈曰
(Verse above)

(25)釋曰。菩薩以自功徳而爲自嚴。以利他歡喜(26)而爲自食。以作意生處而爲園地。以神通變(27)化而爲戲喜。如此四事。唯菩薩有。於二乘無。(28)菩薩既有此四事。云何當退菩提心。已説不(29)退心。次遮畏苦心。偈曰(597b1)極勤利衆生 大悲爲性故
(2)無間如樂處 豈怖諸有苦(3)釋曰。菩薩以大悲爲體。是故極勤利他。雖入(4)阿鼻地獄如遊樂處。菩薩如是於餘苦中豈(5)生怖畏。因此怖畏而退心耶。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ des chos thams cad sgyu ma lta bur mthoṅ ba’i phyir | ’byar pa’i dus na ñon moṅs pa rnams kyis mi ’jigs la | skye ba skyed mos tshal du ’gro ba lta bur mthoṅ ba’i phyir | (2) rgud pa’i dus na sdug bsṅal gyis mi ’jigs na | de’i byaṅ chub kyi sems ’jigs pa gaṅ gis ldog par ’gyur | gźan yaṅ raṅ gi yon tan gyis rgyan daṅ | gźan la phan ’dogs pas dga’ ba’i ston mo daṅ | bsams bźin du skye ba’i skyed mos tshal gyis daṅ | rdzu (3) ’phrul gyis rnam par ’phrul pa’i rtsed mos dga’ ba’i byaṅ chub sems dpa’ dag kho na la yod kyi | byaṅ chub sems dpa’ ma yin pa rnams la ni med na de dag gis sems ji ltar zlog par ’gyur | sdug bsṅal gyis ’jigs bdag ga par tshigs su bcad pa | 
Le Bodhisattva qui voit que tous les Idéaux ressemblent à des illusions n’a pas à craindre les Souillures au temps de la prospérité; il voit. que les Renaissances ressemblent à une promenade dans un bosquet, et il n’a pas à craindre la douleur au temps de l’infortune. Quelle crainte ferait donc reculer chez lui la Pensée de l’Illumination? De plus leurs propres vertus sont l’ornement des Bodhisattvas; la joie qu’ils ont au salut d’autrui est leur aliment; Renaissance-par-prémédita lion est une terre de bosquet; les transformations magiques sont leurs jeux d’amusement. Pour les Bodhisattvas seulement, et non pas pour d’autres que les Bodhisattvas. Comment donc leur Pensée reculerait-elle?
Un vers pour exclure la peur de la douleur. 
parārtham udyogavataḥ kṛpātmano hy avīcir apy eti yato ’sya ramyatām |
kutaḥ punas trasyati tādṛśo bhavan parāśrayair duḥkhasamudbhavair bhave || 26 || 
 
gźan don brtson ldan sñiṅ (4) rje’i bdag ñid ’di || gaṅ tshe mnar med pa la’aṅ dga’ ’dzin pa |
| de ’dra ba dag srid na gźan rten can || sdug bsṅal ’byuṅ ba rnams kyis ga la ’jigs || 
26. Si par esprit de compassion il travaille tant au Sens d’autrui que l’enfer Avîci lui semble aimable lu ce prix, continrent lui arrivera-t-il d’être effrayé par les douleurs qui s’élèvent dans l’existence sur le rond d’autrui? 
api ca yasya parārtham udyogavataḥ karuṇātmatvād avīcir apy ramyaḥ sa kathaṃ parārthanimittair duḥkha_utpādair bhave punas trāsam āpatsyate yato ’sya duḥkhatrāsaḥ syāc cittasya vyāvṛttir bhavati | satvopekṣāpratiṣedhe ślokaḥ | 
 
gźan yaṅ gźan gyi don la brtson pa gaṅ źig sñiṅ rje’i bdag ñid can yin pa’i phyir | mnar med pa la yaṅ dga’ bar (5) ’dzin pa de ji ltar srid pa na gźan gyi don gyi rgyu mtshan can gyi sdug bsṅal ’byuṅ ba dag gis ’jigs par ’gyur te | gaṅ gi phyir na ’di sdug bsṅal gyis ’jigs pa’am sems ldog par ’gyur | sems can yal bar ’dor bdag ga par tshigs su bcad pa | 
Si clans son effort, pour le sens d’autrui l’Enfer même paraît aimable à ce Compatissant, comment donc se laissera-t-il intimimer dans l’existence par des douleurs qui ont pour Signe le Sens d’autrui? En effet, s’il avait peur de la douleur, la Pensée reculerait!
Un vers pour exclure l’Apathie quant aux êtres. 
mahākṛpācāryasadoṣitātmanaḥ parasya duḥkhair upataptacetasaḥ |
parasya kṛtye samupasthite punaḥ paraiḥ samādāpanato ’tilajjanā || 27 || 
(6)大悲恒在意 他苦爲自苦
(7)自然作所作 待勸深慚羞 
slob dpon brtse chen rtag tu (6) bsten pa’i bdag || pha rol sdug bsṅal dag gis sems gduṅ ba |
| gźan gyi bya ba ñe bar gnas pa la || gźan gyis pa skul ba śin tu ṅo yaṅ tsha || 
27. Si le grand maître de la Pitié habite constamment son âme, si son cœur est brûlé par les douleurs d’autrui, en présence d’un service à rendre à autrui, il rougit de se laisser exciter par d’autres. 
yasya mahākaruṇācāryeṇa nityoṣito ātmā paraduḥkhaiś ca duḥkhitaṃ cetas tasyotpanne parārthaṃ karaṇīye yadi paraiḥ samādāpanā kartavyā bhavati atilajjanā | kausīdyaparibhāṣāyāṃ ślokaḥ | 
(8)釋曰。諸菩薩大悲闍梨常在心中。若見衆生(9)受苦即自生苦。由此道理自然作所應作。若(10)待善友勸發深生極重慚羞。偈曰 
slob dpon sñiṅ rje rtag tu bsten pa’i bdag ñid can pha rol gyi sdug bsṅal dag gis sems gduṅ ba gaṅ yin pa de la gal te gźan gyi (7) don bya ba byuṅ ba la dge ba’i bśes gñe na gźan dag gis bskul bar bya dgos pa ni te bor ṅo tsha ba’o || le lo smad par tshigs su gcad pa | 
Quand le grand maître de la Compassion habite constamment son âme, quand son cœur est brûlé par les douleurs d’autrui, se présente-t-il un service à rendre à autrui? S’il lui faut être stimulé par d’autres, par des Amis-de-Bien, il en rougit extrêmement.
Un vers pour condamner la nonchalance. 
śirasi vinihitoccasatvabhāraḥ śithilagatir na hi śobhate ’grasatvaḥ |
svaparavividhabandhanātibaddhaḥ śataguṇam utsaham arhati prakartum || 28 || 
(11)荷負衆生擔 懈怠醜非勝
(12)爲解自他縛 精進應百倍 
mgo la sems can khur chen khyer ba yi || sems can mchog ni dal gyis ’gro mi mdzes |
| bdag gźan sna tshogs ’chiṅ bas rab bciṅs pa || (143a1) brtson pa brgya ’gyur du ni bya ba’i rigs || 
28. L’être d’élite qui a pris sur sa tête la haute charge des créatures n’a point d’éclat si sou allure est molle. Lié à fond par les liens variés de soi-même et d’autrui, il lui faut une vigueur centuple. 
śirasi mahāntaṃ satvabhāraṃ vinidhāya bodhisatvaḥ śithilaṃ parākramamāṇo na śobhate śataguṇaṃ hi sa vīryaṃ kartum arhati śrāvakavīryāt tathā hi svaparavavidhair vividhair atyarthaṃ baddhaḥ kleśakarmajanmasvabhāvaiḥ | 
(13)釋曰。菩薩發心荷負衆生重擔。若去緩此(14)是醜事。非爲第一端正衆生。菩薩應思。若自(15)若他有種種急縛。謂惑業生。爲解此縛應須(16)百倍精進。過彼聲聞作所應作。 
byaṅ chub sems dpa’ mgo la sems can gyi khur chen po thogs nas pha rol gnon pa dal ba ni mi mdzes gyi | des ñan thos kyi brtson ’grus pas brtson ’grus brgya ’gyur du bya bar rigs te | ’di ltar de ni bdag (2) daṅ gźan gyi ’chiṅ ba rnam pa sna tshogs ñon moṅs pa daṅ las daṅ skye ba’i ṅo bo dag gis śin tu bciṅs pa yin no || 
Le Bodhisattva qui a rais sur sa tête la grande charge des créatures usa pas d’éclat quand il marche mollement. Il lui faut en effet cent fois plus de vigueur qu’à un Auditeur, car il est, lui, lié excessivement par les liens multiples de soi et d’autrui, qui consistent dans les Souillures, l’Acte, la naissance. 
mahāyānasūtrālaṃkāre cittopādādhikāraś caturthaḥ 
發心品究竟 
sems bskyed pa’i skabs rdzogs so | || | 
29.  
pañcamo ’dhikāraḥ 
(17)大乘莊嚴經論二利品第六 
 
CHAPITRE V
L’INITIATIVE 
pratipattilakṣaṇe ślokaḥ |
mahāśrayārambhaphalodayātmikā jinātmajānāṃ pratipattir iṣyate |
sadā mahādānamahādhivāsanā mahārthasaṃpādanakṛtyakārikā || 1 || 
(18)釋曰。已説發心。次説依此發心隨順修行自(19)他利行。偈曰
(20)大依及大行 大果次第説
(21)大取及大忍 大義三事成 
sgrub pa’i mtshan ñid kyi tshigs su bcad pa |
gnas rtsom ’bras bu ’byuṅ ba che bdag ñid || rgyal sras (3) rnams kyi sgrub pa yin par ’dod |
| rtag tu len pa che daṅ bzod pa che || don chen yaṅ dag sgrub ba’i bya ba byed || 
Indice de l’initiative, en un vers.
1. Grand Fond, grande entreprise, grand lever de fruits; telle est l’Initiatives chez les fils des Vainqueurs; et aussi, grand ressort, grande acceptation, accomplissement des devoirs en exécution du grand Sens. 
tatra mahāśrayacittotpādāśrayatvāt | mahā_ārambhāsvaparārthārambhāt | mahāphalodayā mahābodhiphalatvāt | ata eva yathākramaṃ mahādānā sarvasatvopādānāt | mahādhivāsanā sarvaduḥkhādhivāsanāt | mahārthasaṃpādanakṛtyakārikā vipulasatvārthasaṃpādanāt | svaparārthanirviśeṣatve ślokaḥ | 
(22)釋曰。大依者。依止大菩提而發心故。大行者。(23)爲利自他而發行故。大果者。令得無上菩提(24)故。如其次第。大取者。發心時攝一切衆生故。(25)大忍者。發行時忍一切大苦故。大義者。得果(26)時廣利一切衆生業成就故。已説次第。次説(27)自他無差別。偈曰 
de la gnas chen po ni sems pa skyed pa la gnas pa’i phyir ro || rtsom pa chen po ni raṅ daṅ gźan gyi don rtsom pa’i phyir ro || ’bras bu ’byuṅ ba chen po ni ’bras bu byaṅ chub (4) chen po ’thob pa yin pa’i phyir ro || de ñid kyi phyir go rims bźin du len pa che ba ste | sems can thams cad ñe bar len pa’i phyir ro || bzod pa che ba ste | sdug bsṅal thams cad daṅ du len pa’i phyir ro || don chen yaṅ dag sgrub pa’i bya ba byed pa ste | sems can maṅ po’i don (5) yaṅ dag par sgrub pa’i phyir ro || raṅ daṅ gźan gyi don khyad par med par tshigs su bcad pa | 
Grand Fond, car la Production de Pensée en est le Fond; grande entreprise, car elle entreprend le Sens de soi et d’autrui; grand lever de fruits, car le fruit en est la Grande Illumination. Et conséquemment, en rapport respectif; grand ressort, car elle a dans son ressort toutes les créatures; grande acceptation, car elle accepte toutes les douleurs; accomplissement des devoirs en exécution du grand Sens, car elle accomplit le grand Sens des créatures.
Pas de différence entre le Sens de soi et d’autrui; un vers. 
paratralabdhvātmasamānacittatāṃ svato ’dhi vā śreṣṭhatareṣṭatāṃ pare |
tathātmano ’nyārthaviśiṣṭasaṃjñinaḥ svakārthatā kā katamā parārthatā || 2 || 
(28)他自心平等 愛則於彼勝
(29)如是有勝相 二利何差別 
gźan daṅ bdag tu mñam pa’i sems ñid dam || bdag pas gźan ches sdug pa rñed nas ni |
| de ltar bdag pas gźan don mchog tu śes || raṅ gi don gaṅ gźan gyi don gaṅ (6) yin || 
2. Si on est arrivé à l’égalité de pensée pour soi et pour autrui, ou même à préférer autrui à soi-même, une fois qu’on désigne le Sens d’autrui comme supérieur à soi, qu’est-ce que le Sens de soi? qu’est-ce que le Sens d’autrui? 
paratrātmasamānacittatāṃ labdhvā ’dhimuktito vā sāṃketikacittotpādalābhe jñānato vā pāramārthikacittotpādalābhe | ātmato vā punaḥ paratra viśiṣṭatarām iṣṭatāṃ labdhvā tenaiva ca kāraṇenātmanaḥ parārthe viśiṣṭasaṃjñino bodhisatvasya kaḥ svārthaḥ parārtho vā | nirviśeṣaṃ hi tasyobhayamityarthaḥ | parārthaviśeṣaṇe ślokaḥ | 
(597c1)釋曰。菩薩得他自心平等。或由信得。謂世(2)俗發心時。或由智得。謂第一義發心時。菩(3)薩雖有此心。然愛他身則勝自身。於他既有(4)如此勝想。則不復分別何者爲自利何者爲(5)他利。倶無別故。已説無差別。次説*他利勝。(6)偈曰 
gźan daṅ bdag mñam pa’i sems ñid brda las byuṅ ba’i sems bskyed pa rñed pa’i cho mos pa’i sgo nas sam | don dam pa’i sems bskyed pa rñed pa’i tshe | śes pa’i sgo nas rñed nas sam | yaṅ na bdag pas gźan ches śin tu sdug bsṅal ba rñed nas rgyu de ñid kyis (7) bdag pas gźan gyi don la khyad par ’phags par ’du śes pa’i byaṅ chub sems dpa’i la raṅ gi don ni gaṅ źig yin la gźan gyi don gaṅ źig yin te | de la gñis ka khyad par med do źes bya ba’i tha tshig go || gźan gyi don khyad par du bya bar tshigs su bcad pa | 
Arrivé à légalité de pensée pour soi et autrui, soit par la Croyance, quand on arrive à la Production de Pensée contingente, soit par le Savoir, quand on arrive à la Production de Pensée transcendante, Ou bien encore, arrivé à préférer autrui à soi-même, et pour cette raison, à désigner le Sens d’autrui comme supérieur à soi; alors, pour le Bodhisattva, quel est le Sens de soi? ou quel est le Sens d’autrui?
Excellence du Sens d’autrui; un vers. 
paratra loko na tathātinirdayaḥ pravartate tāpanakarmaṇā ripau |
yathā parārthaṃ bhṛśaduḥkhatāpane kṛpātmakaḥ svātmani saṃpravartate || 3 || 
(7)於世無怨業 利彼恒自苦
(8)悲性自然起 是故利他勝 
ji ltar sñiṅ (143b1) rje’i bdag ñid gźan gyi don gyi phyir || bdag la sdug bsṅal mi bzad gduṅ par rab byed pa |
| de ltar ’jig rten gduṅ ba’i las kyis gźan dgra la || śin tu brtse ba med par rab tu ’jug ma yin || 
3. Le monde n’agit pas avec autant de dureté à l’égard d’autrui, quand il y a lieu de torturer un ennemi, que le Compatissant agit à l’égard de soi-même, quand il v a lieu de se torturer par d’atroces douleurs pour le Sens d’autrui. 
yathā svātmanaḥ parārtho viśiṣyate tat sādhayati parārtham ātmano ’tyarthaṃ saṃtāpanāt | parārthaprattipattivibhāge dvau ślokau | 
(9)釋曰。菩薩於諸世間久絶怨業。是故恒爲成(10)就他利。自身受諸勤苦。由大悲爲體自然起(11)故。由此道理則利他爲勝。問如是利他云何(12)隨順。偈曰 
ji ltar ’di’i gźan gyi don bdag ñid gyi don las khyad par du ’phags pa de sgrub (2) par byed de | gźan gyi don du bdag ñid la śin tu gduṅ bar byed ba’i phyir ro || gźan gyi don sgrub par rnam par dbye bar tshigs su bcad pa gñis te | 
Les tortures intenses qu’il s’impose pour le Sens d’autrui démontrent que le Sens d’autrui est supérieur au Sens de soi.
Répartition de l’Initiative pour le Sens d’autrui, en deux vers. 
nikṛṣṭamadhyotttamadharmatāsthite sudeśanāvarjanatā ’vatāraṇā |
vinītir arthe paripācanā śubhe tathāvavādasthitibuddhimuktayaḥ || 4 || 
(13)善説令歸向 令入亦令調
(14)令成亦令住 令覺令解脱 
tha dad ’briṅ daṅ mchog chos ñid gnas la || legs par ston daṅ mgu byed ’jug pa daṅ |
| don la rnam ṅes dge la (3) yoṅs smin byed || de bźin gdams ṅag gnas daṅ blo rnams grol || 
4. A l’égard d’un être installé dans une Idéalité infime, moyenne, supérieure, la bonne prédication, l’attraction, l’Introduction, la Discipline en fait de Sens, la per-maturation en bien, le Conseil, la Halte, la Délivrance de la Raison, 
guṇair viśiṣṭaiḥ samudāgamas tathā kulodayo vyākaraṇābhiṣiktatā |
tathāgatajñānam anuttaraṃ padaṃ parārtha eṣa tryadhiko daśātmakaḥ || 5 || 
(15)集徳及生家 得記并受職
(16)至成如來智 以是利群生 
yon tan khyad par can ’grub de bźin du || rigs su skye daṅ luṅ bstan dbaṅ bskur daṅ |
| de bźin gśegs mkhyen bla med go ’phaṅ ste || bcu gsum bdag ñid ’di ni gźan gyi don || 
5. la Réussite par des vertus excellentes, la naissance dans la Famille, la Prédiction, le Sacre, le Savoir d’un Tathâgata, point suprême; voilà le Sens d’autrui en treize. 
trividhe satvanikāye hīnamadhyaviśiṣṭagotrasthe trayodaśavidho bodhisatvasya parārthaḥ | sudeśanā ’nuśāsanyādeśanāpratihāryābhyāṃ | āvarjanā ṛddhiprātihāryeṇa | avatāraṇā śāsanābhyupagamanāt | vinītir arthe ’vatīrṇānāṃ saṃśayacchedanaṃ | paripācanā kuśale | avavādaś cittasthitiḥ | prajñā vimuktiḥ abhijñādibhir viśeṣakair guṇaiḥ | samudāgamaḥ | tathāgatakule janma | aṣṭamyāṃ bhūbhau vyākaraṇaṃ daśamyām abhiśekaś ca | saha tathāgatajñānena_ity eṣa triṣu gotrastheṣu yathāyogaṃ trayodaśavidhaḥ parārtho bodhisatvasya | parārthapratipattisaṃpattau slokaḥ | 
(17)釋曰。三種衆生。謂住下中上性。菩薩如其所(18)住而攝取之。以十三種隨順利益。一者善説。(19)由隨教及記心故。二者令歸向。由神通力(20)故。三者令入。由向已能令信受正教故。四(21)者令調。由入已斷其疑故。五者令成。由成(22)熟善根故。六者令住。由教授令心住故。七(23)者令覺。由得智慧故。八者令解。脱由得神通(24)等諸勝功徳故。九者集徳。由遍集福智故。十(25)者生家。由生佛家故。十一者得記。由八地受(26)記故。十二者受職。由十地受職故。十三者(27)得如來智。由入佛地故。問如此隨順云何成(28)立。偈曰 
sems can (4) gyi ris rnam pa gsum po rigs dman pa daṅ ’briṅ daṅ khyad par can la gnas pa la byaṅ chub sems dpa’i gźan gyi don rnam pa bcu gsum ste | rjes su bstan pa daṅ | kun brjod pa’i cho ’phrul dag gis legs par ston pa daṅ | rdzu ’phrul gyi cho ’phrul gyis mgu bar byed pa daṅ | bstan (5) pa khas len du gźug pa’i phyir ’jug pa daṅ | źugs pa rnams kyi the tshom gtsod pa’i phyir don la rnam par ṅes par byed daṅ | dge ba’i rtsab yoṅs su smin par byed pa daṅ | ’doms pa daṅ | sems gnas par byed pa daṅ | śes rab rnam par grol bar byed pa daṅ | mṅon bar śes (6) pa la sogs pa yon tan khyad par can rnams yaṅ dag par ’grub par byed pa daṅ | de bźin gśegs pa’i rigs su skye ba daṅ | sa brgyad pa la luṅ bstan pa daṅ | sa bcu pa la dbaṅ bskur ba daṅ | de bźin gśegs pa’i ye śes daṅ ldan pa’o || rnam pa bcu gsum po ’di dag (7) ni ci rigs par rigs la gnas pa gsum byaṅ chub sems dpa’i don yin no || gźan gyi don sgrub pa phun sum tshogs par tshigs su bcad pa | 
A l’égard des trois catégories de créatures situées dans la Famille infime, moyenne, supérieure, le Sens d’autrui a treize parties chez le Bodhisattva. La bonne prédication, par les deux miracles de la Leçon et de la Prédication Intégrale. L’attraction, par le miracle de la Magie. L’Introduction, en faisant adhérer à la Religion. La discipline en fait de Sens qui consiste, après l’Introduction faite, à trancher les doutes. La per-maturation dans le Bien. Le Conseil. La Halte de la Pensée. La Délivrance de Sapience. La Réussite par des vertus excellentes, Super-savoirs, etc. La naissance dans la famille d’un Tathâgata. La Prédiction, à la Huitième Terre. Le Sacre, à la Dixième. Et en même temps le Savoir d’un Tathâgata. Tel est, a l’égard des trois Familles respectivement, le Sens d’autrui en treize divisions chez le Bodhisattva.
Plénitude de l’initiative pour le sens d’autrui; un vers. 
janānurūpāviparītadeśanā nirunnatā cāpy amamā vicakṣaṇā |
kṣamā ca dāntā ca sudūragā ’kṣayā jinātmajānāṃ pratipattir uttamā || 6 || 
(29)不倒及不高 無著亦通達
(598a1)能忍及調順 遠去亦無盡
(2)應知此八義 成就彼十三(3) 
skye bo daṅ mthun phyin ci ma log ’chad || mi ’gyiṅ ba daṅ bdag gi med la mkhas |
| bzod dul śin tu riṅ soṅ mi bzad pa || rgyal sras (144a1) rnams kyi sgrub pa mchog yin no || 
6. Adaptée aux gens et sans rien à rebours dans la prédication, sans morgue, sans égoïsme, clairvoyante, patiente, maîtrisée. capable de longues distances, inépuisable est la suprême Initiative des fils des vainqueurs. 
yathā ’sau parārthapratipattiḥ saṃpannā bhavati tathā saṃdarśayati | kathaṃ cāsau saṃpannā bhavati | yadi gotrasthajanānurūpā ’viparītā ca deśanā bhavati | anunnatā cāvarjanā | amamā cāvatāraṇā | na ṛddhā manyate na cāvatāritān satvān mamāyati | vicakṣaṇā cārthe vinītipratipattir bhavati | kṣamā ca śubhe paripācanāpratipattiḥ | dāntā cāvavādādipratipattiḥ | na hy adāntā ’vavādādiṣu pareṣāṃ samarthaḥ | sudūragā ca kulodayādipratipattiḥ | na hy adūragatayā pratipattyā kulodayādayaḥ pareṣāṃ kartuṃ śakyāḥ | sarvā caiṣā parārthapratipattir bodhisatvānām akṣayā bhavaty abhyupagatasatvākṣayatvād ato ’pi saṃpannā veditavyā | pratipattiviśeṣaṇe dvau ślokau | 
釋曰。不倒者。若人已住於性。菩薩隨機而爲(4)説法不妄授故。不高者。彼歸向時不恃神通(5)而自高故。無著者。彼入正法時不染衆生故。(6)通達者。斷彼疑網故。能忍者。善成熟彼故。調(7)順者。隨順教授非不調教授故。遠去者。隨順(8)生家等非不遠去令他能作故。無盡者。菩薩(9)利益衆生一切時願無盡故。是名成就應知。(10)問此隨順云何勝差別。偈曰 
’dis ni gźan gyi don sgrub pa ’di phun sum tshogs pa yin pa de ston to || ’di ji ltar phun sum tshogs pa yin źen | gal te rigs la gnas pa’i skye bo daṅ mthun źiṅ | phyin ci ma log par ’chad par ’gyur ba daṅ | ’gyiṅ ba (2) med par mgu bar ’gyur ba daṅ | mi mthun pa mi byed pas bdag gi ba med par ’jug pa ste | rdzu ’phrul gyis mi rlom źiṅ sems can źugs pa rnams la bdag gi bar ’dzin pa med pa daṅ | don rnam par ṅe bya ba la mkhas pa’i sgrub pa yin te | dge ba yoṅs su smin par bya ba la (3) bzod pa’i sgrub pa yin | dul bas ’doms pa la sogs pa’i sgrub pa yin te | ma dul bas ni gźan dag la gdams pa la sogs bstan par mi nus so || rigs su skyes pa la sogs pa śin tu riṅ du soṅ ba’i sgrub pa yin no || riṅ du ma soṅ ba’i sgrub pas ni | gźan dag rigs su (4) skyes pa la sogs par bya bar mi nus so || byaṅ chub sems dpa’i sgrub pa ’di dag thams cad kyaṅ khas blaṅs pa’i sems can mi zad pa’i phyir mi zad pa yin te | de’i phyir yaṅ phun sum tshogs pa yin par rig par bya’o || sgrub pa khyad par du bya bar tshigs su bcad pa gñis te | 
Il montre comment cette Initiative pour le Sens d’autrui atteint sa plénitude. Comment l’atteint-elle? Si la prédication est adaptée aux gens qui sont de la Famille et n’a rien à rebours. Si l’attraction est sans morgue; et l’introduction sans égoïsme; c’est-à-dire s’il ne tire pas vanité de sa Magie et s’il ne s’approprie i pas les créatures introduites. Si l’Initiative de Discipline en fait de Sens est clairvoyante. Si l’Initiative de per-maturation en Bien est patiente. Si l’Initiative de Conseil, etc. est maîtrisée; car sans maîtrise de soi, il est incapable en fait de Conseil, etc. à autrui. Si l’Initiative de naissance dans la Famille, etc. est capable de longue distance: car si l’Initiative ne va pas loin, elle ne peut pas assurer à autrui la naissance dans la Famille, etc. Et toute cette Initiative pour le Sens d’autrui est inépuisable chez les Bodhisattvas, parce que la quantité des créatures adhérentes est inépuisable. Par suite encore, elle a sa plénitude.
Deux vers sur l’excellence de l’Initiative. 
mahābhaye kāmijanaḥ pravartate cale viparyāsasukhe bhavapriyaḥ |
pratisvam ādhipraśame śamapriyaḥ sadā tu sarvādhigame kṛpātmakaḥ || 7 || 
(11)習欲大可畏 有愛動而倒
(12)樂滅斷煩惱 大悲求佛法 
(5) ’dod ldan skye bo ’jigs pa che la ’jug || srid dga’ phyin ci log bde g-yo ba la |
| źi dga’ raṅ gi len par rab źi la || sñiṅ rje’i bdag ñid len kun źi la rtag || 
7. Les amoureux vont à de grands dangers; les amis de l’existence, à u n bonheur à rebours et qui est instable; les amis de la Paix, à la Pacification des souffrances en ce qui les touche; mais les Compatissants vont toujours à l’Acquis total. 
jano vimūḍhaḥ svasukhārtham udyataḥ sadā tad aprāpya paraiti duḥkhatām |
sadā tu dhīro hi parārtham udyato dvayārtham ādhāya paraiti nirvṛtim || 8 || 
(20)世間求自樂 不樂恒極苦
(21)菩薩勤樂他 二利成上樂 
skye bo rmoṅs pa raṅ gi bde don brtson || rtag tu de ma thob par sdug bsṅal ’gyur |
| brtan pa rtag tu gźan don (6) brtson pa ni || gñi ga’i don byas mya ṅan ’da’ bar ’gyur || 
8. Le fou, qui ne travaille que dans le Sens de son bonheur, le manque et aboutit au malheur; mais le Sage qui travaille toujours dans le Sens d’autrui réussit dans les deux Sens et aboutit à la Béatitude. 
tatra kāmānāṃ mahābhayatvaṃ bahukāyikacaitasikaduḥkhadurgatigamanahetutvāt | calaṃ viparyāsasukhaṃ rūparūpyabhavapriyāṇām anityatvāt paramārthaduḥkhatvāc ca saṃskāraduḥkhatayā | ādhayaḥ kleśā veditavyā duḥkhādhānāt | vimūḍho janaḥ sadā svasukhārthaṃ pratipannaḥ sukhaṃ nāpnoti duḥkham evāpnoti | bodhisatvas tu parārthaṃ pratipannaḥ svaparārthaṃ saṃpādya nirvṛtisukhaṃ prāpnoty ayam asyāparaḥ pratipattiviśeṣaḥ | gocarapariṇāmane ślokaḥ | 
(13)釋曰。習欲者。謂欲界人。大可畏者。身心苦多(14)及向惡趣故。有愛者。謂色無色界人。動而倒(15)者。彼樂無常故動。行苦故倒。樂滅者。謂自利(16)人。斷煩惱者。由煩惱所持則苦不斷爲離苦(17)故。自斷煩惱而求寂滅。大悲者。謂利他人。求(18)佛法者。此人常求一切佛法。擬利一切衆生(19)故。偈曰(Verse avove)
(22)釋曰。世間愚癡常求自樂。而不得樂反得極(23)苦。菩薩不爾。常勤樂他而二利成就。更得(24)第一大涅槃樂。此是菩薩勝隨順差別。已説(25)利他隨順。次以此行迴向衆生。偈曰 
de la ’dod pa rnams ’jigs pa chen po ñid yin pa ni lus daṅ sems kyi sdug bsṅal maṅ po daṅ | ṅan ’gror ’gro ba’i rgyu yin pa’i phyir ro || phyin ci log gi bde ba g-yo ba ni gzugs daṅ gzugs daṅ gzugs med pa’i srid (7) pa’i dga’ ba rnams mi rtag pa ñid kyi phyir daṅ | ’du byed kyi sdug bsṅal gyis don dam par sdug bsṅal ba’i phyir ro || len pa dag ni ñon moṅs pa rnams su rig par bya ste | sdug bsṅal len pa’i phyir ro || skye bo rmoṅs pa rtag tu raṅ bde ba’i don du źugs pa ni bde ba mi (144b1) ’thob kyi | sdug bsṅal kho na ’thob bo || byaṅ chub sems dpa’ gźan gyi don du źugs pa ni | raṅ daṅ gźan gyi don bsgrubs nas mya ṅan las ’das pa’i bde ba ’thob ste | ’di ni sgrub pa’i khyad par gźan yin no || spyod yul yoṅs su bsṅo bar tshigs su bcad pa | 
L’amour est plein de grands dangers puisqu’il cause tant de douleurs de corps et d’esprit et qu’il conduit aux Mauvaises Destinations. Le bonheur des amis de l’existence, existence dans le Formel ou I-lors-du-Formel, est instable et à rebours, car il est impermanent; il est au Sens transcendant la douleur, puisque les Opérants sont douleur. Les souffrances signifient: les Souillures, parce que les Souillures sont germes de douleur. Le fou qui prend toujours l’Initiative clans le Sens de soi-même n’atteint pas le bonheur; c’est le malheur qu’il atteint. Mais le Bodhisattva, qui prend l’Initiative dans le Sens d’autrui, accomplit totalement le Sens de soi et d’autrui et arrive au bonheur de la Béatitude. Et c’est là encore une autre excellence de son Initiative.
Un vers sur la Per-flexion du Domaine. 
yathā yathā hy akṣavicitragocare pravartate cāragato jinātmajaḥ |
tathā tathā yuktasamānatāpadair hitāya satveṣv abhisaṃskaroti tat || 9 || 
(26)異根於異處 異作有異行
(27)凡是諸所作 迴以利衆生 
rgyal sras (2) spyod tshe ji lta ji lta bur || dbaṅ po’i spyod yul sna tshogs ’jug ’gyur ba |
| de lta de ltar rigs śiṅ mthun tshig gis || sems can phan phyir de mṅon ’du byed do || 
9. De quelque manière que le fils des Vainqueurs fonctionne en circulant dans le Domaine varié des veux, il sur-opère symétriquement pour les créatures, pour leur salut, avec des termes bien appliqués et de même mesure. 
yena yena prakāreṇa cakṣurādīndriyagocare vicitre bodhisatvaḥ pravartate | īryāpathavyāpāracāre vartamānas tena tena prakāreṇa saṃbaddhasādṛśyavacanair hitārthaṃ satveṣu tat sarvam abhisaṃskaroti | yathā gocarapariśuddhisūtre vistareṇa nirdiṣṭaṃ | satveṣv akṣāntipratiṣedhe ślokaḥ | 
(28)釋曰。菩薩迴向隨眼等諸根行種種處作種(29)種威儀業行利益衆生。凡是諸行。若事相應(598b1)及以相似。彼皆迴向一切衆生。如行清淨經(2)中廣説。已説迴向心。次遮不忍心。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ spyod lam byed pa’i spyod pa la ’jug pa na rnam pa gaṅ daṅ gaṅ gis mig la sogs pa’i dbaṅ po’i (3) spyod yul sna tshogs la ’jug pa’i rnam pa de daṅ der ’brel źiṅ ’dra ba’i tshig gis sems can rnams la phan par bya ba’i phyir de thams cad ji ltar spyod yul yoṅs su dag pa’i mdo las rgyas par bstan pa bźin mṅon par ’du byed do || sems can rnams la mi bzod pa dgag par (4) tshigs su bcad pa | 
De quelque manière que le Bodhisattva fonctionne dans le Domaine varié des Organes: Feux, etc., lorsqu’il est en train de circuler dans les occupations des Attitudes, d’une manière correspondante il sur-opère tout cela pour les créatures, clans le Sens du salut, par des propos de comparaisons appropriées. Comme le Gocara-pariçuddhi sûtra l’expose en détail.
Un vers pour exclure le manque de Patience envers les créatures. 
sadā ’svatantrīkṛtadoṣacetane jane na saṃdoṣam upaiti buddhimān |
akāmakāreṇa hi viprapattayo jane bhavantīti kṛpāvivṛddhitaḥ || 10 || 
(3)衆生不自在 常作諸惡業
(4)忍彼増悲故 無惱亦無違 
rtag tu ñes pas raṅ dbaṅ med par byas sems kyis || skye bo na ni blo ldan ñes par mi ’dzin te |
| mi ’dod bźin du log par sgrub par ’gyur ro źes || skye bo dag la sñiṅ rje rnam par ’phel phyir ro || 
10. Puisque les créatures ont un État de pensée vicieux et qui n’est jamais libre, le Sage ne pèche pas à leur propos; il se dit: Ce n’est pas volontairement qu’ils prennent l’Initiative à rebours, – et sa pitié grandit. 
sadā kleśair asvatantrīkṛtacetane jane na saṃdoṣam upaiti bodhisatvaḥ | kiṃ kāraṇaṃ | akāmakārenaiṣāṃ vipratipattayo bhavantīti viditva karuṇāvṛddhigamanāt | pratipattimāhātmye ślokaḥ | 
(5)釋曰。衆生爲煩惱所惱心不自在。是故作諸(6)惡業。菩薩智慧於彼常起大忍増長大悲。是(7)故於彼不起惱心。亦不欲作不隨順事。已遮(8)不忍心。次顯隨順大。偈曰 
rtag tu ñon moṅs pa rnams kyis raṅ dbaṅ med par byas pa’i (5) sems daṅ ldan pa’i skye bo la byaṅ chub sems dpa’ ñes par mi ’dzin to || de ci’i phyir źe na | ’di dag ni mi ’dod bźin du log par sgrub pa dag tu ’gyur ro źes bya bar rig gnas sñiṅ rje ’phel bar ’gyur ba’i phyir ro || sgrub pa’i che ba ñid kyi tshigs su bcad pa | 
Les Souillures ne laissent jamais libre l’esprit des créatures; aussi le sage ne se mite pas à leur propos. Et pourquoi? C’est qu’il sait que les créatures ne prennent pas volontairement l’Initiative à rebours, et sa compassion augmente.
Un vers pour magnifier l’Initiative. 
bhavagati sakalābhibhūyagantrī paramaśamānugatā prapattir eva |
vividhaguṇagaṇair vivardhamānā jagad upaguhya sadā kṛpāśayena || 11 || 
(9)勝出與寂靜 功徳及利物
(10)次第依四義 説大有四種 
sgrub pa ’di ni srid daṅ (6) ’gro ba kun || zil gyis mnan ’gro źi ba mchog daṅ ldan |
| yon tan sna tshogs tshogs kyis rnam par ’phel || byams pa’i bsam pas rtag tu ’gro ba sdud || 
11. L’Initiative va surmontant toutes les existences et les Destinations, escortée de la Pacification par excellence, s’accroissant de toutes sortes de troupes de vertus, embrassant toujours le monde avec une Tendance de compassion. 
caturvidhaṃ māhātmyaṃ saṃdarśayati | abhibhavamāhātmyaṃ sakalaṃ bhavatrayaṃ gatiṃ ca pañcavidhām abhibhayagamanāt | yathoktaṃ prajñāpārāmitāyāṃ | rūpaṃ cet subhūta bhāvo ’bhaviṣyan nābhāvā nadaṃ mahāyānaṃ sadevamānuṣāsuralokam abhibhūya niryāsyatīti vistaraḥ | nirvṛtimāhātmyam apratiṣṭhanirvāṇānugatatvāt | guṇavṛddhimāhātmyaṃ satvāparityāgamāhātmyaṃ ceti | 
(11)釋曰。諸菩薩有四種隨順大。一者勝出大。於(12)三有五趣中而勝出故。如般若波羅蜜經説。(13)須菩提。若色有法非無法者是摩訶衍。不(14)能勝出一切世間天人阿修羅故。二者寂靜(15)大。隨向無住處涅槃故。三者功徳大。福智(16)二聚増長故。四者利物大。常依大悲不捨衆(17)生故 
che ba ñid ni rnam pa bźi ste | zil gyis gnod pa’i che ba ñid ni | srid pa gsum daṅ ’gro ba lṅa po thams cad zil gyis (7) mnan nas ’gro ba’i phyir te | ji skad du | śes rab kyi pha rol tu phyin pa las | rab ’byor gal te gzugs dṅos por ’gyur gyi | dṅos po med pa ma yin na śes rab kyi pha rol tu phyin pa ’dis lha daṅ mi daṅ lha ma yin du bcas pa’i ’jig rten zil gyis mnan nas ṅes par ’byuṅ bar mi (145a1) ’gyur źes bya ba la sogs pa rgyas par gsuṅs pa lta bu’o || mya ṅan las ’das pa’i che ba ñid ni mi gnas pa’i mya ṅan las ’das pa daṅ ldan pa’i phyir ro || yon tan gyi che ba ñid daṅ | sems can yoṅs su mi gtoṅ ba’i che ba ñid ni yon tan gyis ’phel ba (2) pa daṅ | ’gro ba sdud pa’i phyir ro || 
Il montre là quatre sortes de grandeur. Grandeur de dépassement, puisqu’elle va surpassant les trois Existences et les cinq Destinations. Comme il est dit dans la Prajnâ-Pâramitâ: “Si la Forme, ô Subhûti! était ce qui est, et non pas ce qui n’est pas, alors ce Grand Véhicule n’arriverait pas à l’Évasion en surmontant le monde avec les Dieux, les hommes, les Asuras...” et ainsi de suite. Grandeur de Béatitude, puisqu’elle est escortée du Nirvâṇa-qui-n’est-pas-l’arrêt. Grandeur d’accroissement de vertus. Grandeur de non-abandon des créatures. 
mahāyānasūtrālaṃkāre pratipattyadhikāraḥ pañcamaḥ 
二利品究竟 
sgrub pa’i skabs rdzogs so | || | 
12  
ṣaṣṭho ’dhikāraḥ 
(18)*大乘莊嚴經論眞實品第七 
 
CHAPITRE VI
LE POSITIF. 
paramārthalakṣaṇavibhāge ślokaḥ |
na san na cāsan na tathā na cānyathā na jāyate vyeti na cāvahīyate |
na vardhate nāpi viśudhyate punar viśudhyate tatparamārthalakṣaṇaṃ || 1 || 
(19)釋曰。已説隨順修行。次説第一義相。偈曰
(20)非有亦非無 非如亦非異
(21)非生亦非滅 非増亦非減
(22)非淨非不淨 此五無二相
(23)是名第一義 行者應當知 
don dam pa’i mtshan ñid du tshigs su bcad pa |
yod min med min de bźin min gźan min || skye daṅ ’jig med ’bri bar mi ’gyur te |
| ’phel ba med ciṅ rnam par dag pa’aṅ med || rnam par dag (3) ’gyur de ni don dam mtshan || 
Classement des Indices du Transcendant; un vers.
1. Ni être, ni non-être; ni identique, ni autrement –, il ne naît pas, il ne finit pas; il ne décroît pas, il n’augmente pas; il ne se nettoie pas, et il se nettoie. Tel est l’Indice du Transcendant. 
advayārtho hi paramārthaḥ | tam advayārthaṃ pañcabhir ākāraiḥ saṃdarśayati | na satparikalpitaparatantralakṣaṇābhyāṃ na cāsatpariniṣpannalakṣaṇena | na tathā parikalpitaparatantrābhyāṃ pariniṣpannasyaikatvābhāvāt | na cānyathā tābhyām evānyatvābhāvāt | na jāyate na ca vyety anabhisaṃskṛtatvād dharmadhātoḥ | na hīyate na ca vardhate saṃkleśavyavadānapakṣayor nirodhotpāde tadavasthatvāt | na viśudhyati prakṛtyasaṃkliṣṭatvāt na ca na viśudhyati āgantukopakleśavigamāt | ity etat pañcavidham advayalakṣaṇaṃ paramārthalakṣaṇaṃ veditavyaṃ | ātmadṛṣṭiviparyāsapratiṣedhe ślokaḥ | 
(24)釋曰。無二義是第一義。五種示現。非有者。分(25)別依他二相無故。非無者。眞實相有故。非如(26)者。分別依他二相無一實體故。非異者。彼二(27)種如無異體故。非生非滅者。無爲故。非増(28)非減者。淨染二分起時滅時法界正如是住(29)故。非淨者。自性無染不須淨故。非不淨者。客(598c1)塵去故。如是五種無二相。是第一義相應知。(2)已説第一義。次遮於彼起顛倒。偈曰 
gñis med pa’i don ni don dam pa ste | gñis med pa’i don de yaṅ rnam pa ldas yaṅ dag par ston to || kun brtags pa daṅ gźan gyi dbaṅ gi mtshan ñid kyis ni yod pa ma yin no || yoṅs su grub pa’i mtshan ñid kyis ni med pa ma yin no || kun (4) brtags pa daṅ gźan gyi dbaṅ dag daṅ yoṅs su grub par gcig pa ñid med pas de bźin ma yin no || de dag kho na daṅ gźan pa ñid med pas gźan ma yin no || chos kyi dbyiṅs ’dus ma byas pa’i phyir skye ba yaṅ med | ’jig pa yaṅ med do || kun nas ñon moṅs pa daṅ (5) rnam par byaṅ ba dag ’gag pa daṅ skye ba daṅ de bźin gnas pa’i phyir ’bri bar yaṅ mi ’gyur | ’phel bar yaṅ mi ’gyur ro || raṅ bźin gyis kun nas ñon moṅs pa can ma yin pa’i phyir | rnam par dag par ’gyur ba med do || glo bur gyi ñon moṅs pa daṅ bral bas rnam par ma dag (6) pa yaṅ ma yin te | de ltar na gñis med pa’i mtshan ñid rnam pa lṅa po de ni don dam pa’i mtshan ñid kyi par rig par bya’o || bdag tu lta ba’i phyin ci log dgag par tshigs su bcad pa | 
Le Transcendant a pour Sens la non-dualité. Ce Sens de Nondualité, il le montre sous cinq aspects. Ni être, en raison des Indices Imaginaire et Relatif; ni non-être, en raison de l’Indice Absolu. Ni identique, puisque l’Absolu ne fait pas un avec l’Imaginaire et le Relatif; ni autrement, puisqu’il n’est pas différent de tous les deux. Il ne naît pas et ne finit pas, puisque le Plan des Idéaux n’est pas sur-opéré. Il ne décroît pas, et n’augmente pas, puisqu’il reste tel quel, quel que soit des deux, Souillure ou Nettoyage, le parti qui vienne à cesser ou à se produire. Il ne se nettoie pas, puisqu’il n’est absolument pas souillé de nature; et on ne peut pas dire qu’il ne se nettoie pas, puisque les Soussouillures Incidentes s’en vont. Ces cinq Indices de Non-dualité sont l’Indice Transcendant.
Un vers pour exclure I’Idée-à-rebours qui est la Vue du Moi, 
na cātmadṛṣṭiḥ svayam ātmalakṣaṇā na cāpi duḥsaṃsthitatā vilakṣaṇā |
dvayān na cānyad bhrama eṣa tatūditas tataś ca mokṣo bhramamātrasaṃkṣayaḥ || 2 || 
(3)我見非見我 無相非無縁
(4)異二無我故 解脱唯迷盡 
bdag tu lta ba bdag ñid bdag mtshan min || ṅan par gnas min mtshan ñid mi ’dra phyir |
| (7) gñis las gźan med de ni nor pa skyes || de phyir thar pa nor tsam zad pa yin || 
2. La Vue du Moi n’a pas par elle-même pour Indice le Moi; la Malformation ne l’a pas non plus; elle diffère en Indice. Et il n’y a rien en dehors des deux; ce n’est donc qu’un préjugé, et la délivrance est la destruction de Rien-qu’un-préjugé. 
na tāvad ātmadṛṣṭir eva_ātmalakṣaṇā | nāpi duḥsaṃsthitatā | tathā hi sā vilakṣaṇā ātmalakṣaṇāt parikalpitāt | sā punaḥ pañcopādānaskandhāḥ kleśadauṣṭhulyaprabhāvitatvāt | nāpy ato dvayād anyad ātmalakṣaṇam upapadyate | tasmān nāsty ātmā | bhrama eṣa tūtpanno yeyam ātmadṛṣṭis tasmād eva cātmābhāvān mokṣo ’pi bhramamātrasaṃkṣayo veditavyo na tu kaścin muktaḥ | viparyāsaparibhāṣāyāṃ dvau ślokau | 
(5)釋曰。我見非見我者。無我相故。何以故。由我(6)相但是分別故。非無縁者。煩惱習氣所起縁(7)五受陰故。異二無我故者。二謂我見及五受(8)陰。亦非異此二種而有我相。如是我見但是(9)迷謬。實無我相可得故。解脱唯迷盡者。若縁(10)自身起解脱亦唯迷盡。無別有我名解脱者(11)故。已遮妄見。次訶顛倒。偈曰 
re źig bdag tu lta ba ñid ni bdag gi mtshan ñid ma yin no || ṅan par gnas pa ñid kyaṅ ma yin te | ’di ltar de ni bdag gi mtshan ñid du kun brtags pa’i bdag daṅ mtshan ñid ni ’dra ba’i phyir ro || de (145b1) yaṅ ñe bar len pa’i phuṅ po lṅa ste | ñon moṅs pa’i gnas ṅan len gyis rab tu bskyed pa’i phyir ro || ’di gñis las gźan pa’i bdag gi mtshan ñid kyaṅ mi dmigs te | de lta bas na bdag ni med kyi bdag tu lta ba gaṅ yin pa de ni nor pa skyes pa yin no || bdag med pa ñid kyi phyir | thar (2) pa yaṅ nor pa tsam du zad pa yin par rig par bya’i grol ba ni ’ga’ yaṅ med do || phyin ci log smad par tshigs su bcad pa gñis te | 
Ce n’est pas la Vue du Moi qui a pour Indice le Moi; ce n’est pas non plus la Malformation. Et, en effet, l’une diffère en Indice de l’Indice du Moi, qui est Imaginaire. L’autre, c’est les Cinq Masses d’Auto-Subsumption, puisque les Souillures et la Turbulence en sont, l’origine. Et il ne peut y avoir d’autre Indice du Moi que ces deux. Donc le Moi n’existe pas. C’est donc tout simplement un préjugé que la Vue du Moi; et puisqu’il n’y a pas de Moi, la Délivrance aussi est la destruction d’un simple préjugé, et il n’y a personne de délivré.
Deux vers pour condamner l’erreur. 
kathaṃ jano vibhramamātram āśritaḥ paraiti duḥkhaprakṛtiṃ na saṃtatām |
avedako vedaka eva duḥkhito na duḥkhito dharmamayo na tanmayaḥ || 3 || 
(12)云何依我見 不見苦自性
(13)迷苦及苦者 法性與無性 
ji ltar ’khrul pa tsam brten skye bo yis || sdug bsṅal raṅ bźin rgyun chags rtogs mi ’gyur |
| rigs min rig ñid sdug bsṅal sdug bsṅal (3) med || chos kyi raṅ bźin de yi raṅ bźin min || 
3. Comment se fait-il que le monde, fondé sur un simple fantôme, ne comprenne pas que la nature de la douleur est continue, soit qu’il la sente ou qu’il ne la sente pas, qu’il soit malheureux ou non, qu’il soit fait d’idéaux ou non? 
pratītyabhāvaprabhave kathaṃ janaḥ samakṣavṛttiḥ śrayate ’nyakāritam |
tamaḥ prakāraḥ katamo ’yam īdṛśo yato ’vipaśyan sadasan nirīkṣate || 4 || 
(21)云何縁起體 現見生異見
(22)闇故不見有 亦復不有見 
brten nas dṅos rab skye rab skye bar mṅon ’jug pa’i || skye bo ji ltar gźan gyis byas la brten |
| gaṅ phyir yod pa mi mthoṅ med mthoṅ ba || ’di ’dra’i mun nag rnam pa de gaṅ źig | 
4. Comment se fait-il que le monde, qui voit sous ses yeux naître les existences par Rencontre, s’imagine l’intervention d’un autre agent’? Quelle est donc cette obscurité particulière qui peut faire que l’on ne voit pas ce qui est, et qu’on voit ce qui n’est pas? 
kathaṃ nāmāyaṃ loko bhrāntimātram ātmadarśanaṃ niśritya satatānubaddhaṃ duḥkhasvabhāvaṃ saṃskārāṇāṃ na paśyati | avedako jñānena tasyā duḥkhaprakṛteḥ | vedako ’nubhavena duḥkhasyāduḥkhito duḥkhasyāprahīṇatvāt | na duḥkhito duḥkhayuktasyātmano ’satvāt | dharmamayo dharmamātratvāt pudgalanairātmyena | na ca dharmamayo dharmanairātmyena | yadā ca loko bhāvānāṃ pratītyasamutpādaṃ pratyakṣaṃ paśyati taṃ taṃ pratyayaṃ pratītya te te bhāvā bhavantīti | tat katham etāṃ dṛṣṭiṃ śrayate ’nyakāritaṃ darśanādikaṃ na pratītyasamutpannam iti | katamo ’yam īdṛśas tamaḥprakāro lokasya yad vidyamānaṃ pratītyasamutpādam avipaśyan na vidyamānam ātmānaṃ nirīkṣate | śakyaṃ hi nāma tamasā vidyamānam adraṣṭuṃ syān na tvavidyamānaṃ draṣṭum iti | asaty ātmani śamajanmayoge ślokaḥ | 
(14)釋曰。云何依我見不見苦自性者。咄哉世間(15)云何依止。我見起種種迷不能了達諸行。是(16)苦自性而常隨逐邪。迷苦及苦者法性與無(17)性者。苦謂受彼苦觸。苦者謂苦不斷非我與(18)苦相應。名爲苦者。迷苦謂不解苦自性。迷苦(19)者謂不解無我。法性者唯法。由人無我故。無(20)性者非法。由法無我故。偈曰(
(Verse above)

(23)釋曰。云何縁起體現見生異見者。咄哉世間(24)云何現見。諸行各從縁起。而依此體横生異(25)見。謂眼等諸根體非縁起。邪闇故不見有。亦(26)復不有見者。由無明故縁起之法是有而不(27)見有。我體不有而復有見問若爾云何得涅(28)槃。偈曰 
ji ltar na ’jig rten ’di dag tu lta ba nor pa tsam la brten (4) nas ’du byed rnams kyi sdug bsṅal gyis ṅo bo ñid rtag tu rjes su ’prel pa mi mthoṅ ste | sdug bsṅal gyi raṅ bźin de ni ye śes kyis rig par bya mi dgos te | sdug bsṅal ñams su myoṅ bas rig pa yin no || sdug bsṅal ma spaṅs pas sdug bsṅal bar gyur pa yin la (5) sdug bsṅal daṅ ldan pa’i bdag med pa’i phyir sdug bsṅal bar gyur pa med do || gaṅ zag la bdag med pas chos tsam du zad pa’i phyir chos kyi raṅ bźin yin no || chos la bdag med pas chos kyi raṅ bźin ma yin no || yaṅ gaṅ gi tsho ’jig rten gyis de daṅ de la brten nas dṅos (6) po de daṅ de dag ’byuṅ ṅo źes bya bar dṅos po rnams kyi rten ciṅ ’brel par ’byuṅ ba mṅon sum du mthoṅ ba na de ji ltar mthoṅ ba la sogs pa ni gźan gyis byas kyi | rten ciṅ ’brel par ’byuṅ ba ni ma yin no źes bya ba’i lta ba ’di la brten | ’jig rten gyi mun nag gaṅ rten ciṅ (7) ’brel par ’byuṅ ba yod pa ni mi mthoṅ gi | med pa bdag du rtogs pa ’di ’dra ba de gaṅ źig yin te | yod pa ni mun pas mi mthoṅ bar nus kyi | med pa ma thoṅ bar ni ma yin no || bdag med par źi ba ruṅ bar tshigs su bcad pa | 
Comment se fait-il que le monde, se fondant sur la Vue du Moi qui est une simple illusion, ne voit pas que la nature de douleur est constamment attachée aux Opérants? Quand il ne la ressent pas, alors parla connaissance de cette nature de douleur. Quand il la ressent, alors par l’expérience de la douleur. Quand il est malheureux, alors parce que la douleur n’est pas rejetée. Quand il n’est pas malheureux, alors parce que le Moi appliqué à la douleur est en non-être. Qu’il soit fait d’Idéaux, alors parce que l’Individu n’a pas de Personnalité, tout n’étant qu’Idéaux. Qu’il ne soit pas fait d’Idéaux, alors parce que les Idéaux n’ont pas de Personnalité. Et quand le monde voit sous ses yeux la Production par Rencontre des existences, quand il voit d’une Rencontre donnée naître une existence donnée, comment s’en va-t-il croire qu’un autre agent intervient pour produire la vue, etc., et qu’elle ne se produit pas par Rencontre? Quelle est donc cette singulière obscurité qui fait que le inonde ne voit pas le jeu de la Production par Rencontre, qui est, et qu’il regarde le Moi qui n’est pas? Il se peut en effet que l’obscurité empêche de voir ce qui est, mais non pas qu’elle fasse voir ce qui n’est pas.
La Pacification et la Naissance sont possibles sans qu’il y ait de Moi: un vers. 
ta cāntaraṃ kiṃcana vidyate ’nayoḥ sadarthavṛttyā śamajanmanor iha |
tathāpi janmakṣayato vidhīyate śamasya lābhaḥ śubhakarmakāriṇām || 5 || 
(29)生死與涅槃 無二無少異
(599a1)善住無我故 生盡得涅槃 
’di la don dam tshul gyis źi ba daṅ || (146a1) skye ba de gñis khyad par ci yaṅ med |
| ’on kyaṅ dge ba’i las rnams byed pa dag || skye ba zad pas źi ba ’thob par bśad || 
5. Il n’y a absolument aucune différence ici entre la Pacification et la Naissance en fonction de Sens réel; et cependant il est enseigné que les Bienfaisants arriveront à la Pacification par épuisement des naissances. 
na cāsti saṃsāranirvāṇayoḥ kiṃcin nānākaraṇaṃ paramārthavṛttyā nairātmyasya samatayā | tathāpi janmakṣayān mokṣaprāptir bhavaty eva śubhakarmakāriṇāṃ ye mokṣamārgaṃ bhāvayanti | viparyāsaparibhāṣāṃ kṛtvā tatpratipakṣapāramārthikajñānapraveśe catvāraḥ ślokāḥ | 
(2)釋曰。生死涅槃無有二。乃至無有少異。何以(3)故。無我平等故。若人善住無我而修善業。則(4)生死便盡而得涅槃。如是已遮顛倒。次應説(5)彼對治。偈曰 
don dam pa’i tshul bdag med par mñam pa ñid kyis ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa dag la tha dad du bya ba ci yaṅ med do || (2) ’on kyaṅ gaṅ dag thar pa’i lam sgom pa dge ba’i las byed pa dag gi skye ba zad pas thar pa ’thob par ’gyur ba ñid do || phyin ci log smad pa byas nas de’i gñen po don dam pa’i ye śes la ’jug par tshigs su bcad pa bźi ste | 
Il n’y a aucune distinction absolument entre Transmigration et Nirvâṇa au Sens transcendant; et cependant la Délivrance par épuisement des naissances est obtenue par ceux-là seuls qui font des actes de Bien, qui pratiquent le Chemin de la Délivrance.
Maintenant qu’il a condamné l’erreur, il introduit à la connaissance transcendante qui sert d’Auxiliaire contre elle; quatre vers. 
saṃbhṛtya saṃbhāram anantapāraṃ jñānasya puṇyasya ca bodhisatvaḥ |
dharmeṣu cintāsuviniśriś citatvāj jalpānvayām arthagatiṃ paraiti || 6 || 
(6)福智無邊際 生長悉圓滿
(7)思法決定已 通達義類性 
byaṅ chub sems dpa’ bsod nams ye (3) śes kyi || mtha’ yas pha rol tshogs rnams legs bsags nas |
| chos la sems pa śin tu rnam ṅes phyir || don gyi rnam pa brjod pa’i rgyu can rtogs || 
6. Quand il a fait une Provision de Savoir et de Mérite emplie à l’infini, le Bodhisattva, arrivé par la réflexion à une bonne certitude sur les Idéaux, comprend la Méthode de Sens consécutive au verbe. 
arthān sa vijñāya ca jalpamātrān saṃtiṣṭhate tannibhacittamātre |
pratyakṣatām eti ca dharmadhātus tasmād viyukto dvayalakṣaṇena || 7 || 
(13)已知義類性 善住唯心光
(14)現見法界故 解脱於二相 
de yis brjod pa tsam du don rig nas || der snaṅ sems tsam la ni yaṅ dag gnas |
| de nas chos dbyiṅs (4) gñis kyi mtshan ñid daṅ || bral ba mṅon sum ñid du rtogs par ’gyur || 
7. Quand il a reconnu que les Sens ne sont rien que Verbe, il fait halte alors dans cet aspect du Rien-que-Pensée; et le Plan des Idéaux s’offre immédiatement à ses regards; et dès lors il est dissocié de l’Indice de dualité. 
nāstīti cittāt param etya buddhyā cittasya nāstitvam upaiti tasmāt |
dvayasya nāstitvam upetya dhīmān saṃtiṣṭhate ’tadgatidharmaghātau || 8 || 
(19)心外無有物 物無心亦無
(20)以解二無故 善住眞法界 
sems las gźan med par ni blos rig nas || de nas sems kyaṅ med pa ñid du rtogs |
| blo daṅ ldan pas gñis po med rig nas || de mi ldan pa’i chos kyi dbyiṅs lag nas || 
8. Puis connaissant, par la compréhension, que ce qui est autre que la Pensée n’est pas, alors il arrive à comprendre de cette Pensée qu’elle n’est pas. Quand il a compris que la dualité n’est pas, il fait halte dans le Plan des Idéaux qui n’a pas cette manière d’être. 
akalpanājñānabalena dhīmataḥ samānuyātena samantataḥ sadā |
tadāśrayo gahvaradoṣasaṃcayo mahāgadeneva viṣaṃ nirasyate || 9 || 
(25)無分別智力 恒平等遍行
(26)爲壞過聚體 如藥能除毒 
blo daṅ ldan (5) pa’i mi rtog ye śes stobs || rtag tu kun nas mñam par soṅ ba yis |
| de la brten pa’i ñes tshogs tshaṅ tshiṅ dag || dug sman chen pos dug bźin sel bar byed || 
9. Par la force de la connaissance sans différenciation, toujours et partout escortée par l’égalité, la masse touffue des fautes, qui a ce Fond, est expulsée, compte un poison l’est par un puissant antidote. 
ekena saṃbhṛtasaṃbhāratvaṃ dharmacintāsuviniśritatvaṃ samādhiniśrityabhāvanāt manojalpāc ca teṣāṃ dharmāṇām arthaprakhyānāvagamāt tatpraveśaṃ darśayati | asaṃkhyeyaprabhedakālaṃ pāramasya paripūraṇam ity anantapāraṃ | dvitīyena manojalpamātra_anarthān viditvā tadābhāse cittamātre ’vasthānamiyaṃ bodhisatvasya nirvedhabhāgīyāvasthā | tataḥ pareṇa dharmadhātoḥ pratyakṣato gamane dvayalakṣaṇena viyukto grāhyagrāhakalakṣaṇena iyaṃ darśanamārgāvasthā | tṛtīyena yathāsau dhamadhātuḥ pratyakṣatām eti tad darśayati | kathaṃ cāsau dharmadhātuḥ pratyakṣatām eti | cittād anyadālambanaṃ grāhyaṃ nāstīty avagamya buddhyā tasyāpi cittamātrasya nāstitvāvagamanaṃ grāhyaṃbhāve grāhakābhāvāt | dvaye cāsya nāstitvaṃ viditvā dharmadhātau avasthānam atadgatir grāhyagrāhakalakṣaṇābhyāṃ rahita evaṃ dharmadhātuḥ pratyakṣatām eti | caturthena bhāvanāmārgāvasthāyām aśrayaparivartanāt pāramārthikajñānapraveśaṃ darśayati | sadā sarvatra samatānugatena_avikalpajñānabalena yatra tatsamatānugataṃ paratantre svabhāve tadāśrayasya dūra-anupraviṣṭasya doṣasaṃcayasya dauṣṭhulyalakṣaṇasya mahāgadeneva viṣasya nirasanāt | paramārthajñānamāhātmye ślokaḥ | 
(8)釋曰。此偈顯第一集大聚位。福智無邊際者。(9)由差別無數及時節無邊故。生長悉圓滿者。(10)菩薩集此大聚到彼岸故。思法決定已者。依(11)止定心而思惟故。通達義類性者。解所思諸(12)法義類。悉以意言爲自性故。偈曰
(Verse above)

(15)釋曰。此偈顯第二通達分位。由解一切諸義(16)唯是意言爲性。則了一切諸義悉是心光。菩(17)薩爾時名善住唯識。從彼後現見法界。了達(18)所有二相。即解脱能執所執。偈曰
(Verse above)

(21)釋曰。此偈顯第三見道位。如彼現見法界故。(22)解心外無有所取物。所取物無故。亦無能取(23)心。由離所取能取二相故。應知善住法界自(24)性。偈曰
(Verse above)

(27)釋曰。此偈顯第四修道位。菩薩入第一義智(28)轉依已。以無分別智恒平等行及遍處行。何(29)以故。爲壞依止依他性熏習稠林過聚相故。(599b1)問此智力云何。答譬如阿伽陀大藥。能除一(2)切衆毒。彼力如此。偈曰 
gcig gis ni tshogs chen po bas gas pa daṅ | tiṅ ṅe ’dzin la brten nas ṅas ma pa’i phyir chos (6) bsam pa ñid du rnam par ṅes pa ñid daṅ | yid kyi brjod pa yin pa’i phyir chos de dag don du snaṅ bar rtogs lṅa’i phyir de la ’jug pa rab tu ston te | dus rab tu dbye ba graṅs med pas ’di’i pha rol yoṅs su rdzogs pas nas mtha’ yas pha rol yin no || gñis pas ni don rnams (7) yid kyis brjod pa tsam du rig nas der snaṅ ba’i sems tsam la gnas pa ston te | ’di ni byaṅ chub sems dpa’i ṅes par ’byed pa’i cha daṅ mthun pa’i gnas skabs yin no || de phan chad ni chos kyi dbyiṅs gñis kyi mtshan ñid gzuṅ ba daṅ | ’dzin pa’i mtshan ñid daṅ bral ba mṅon (146b1) sum ñid du rtogs te | ’di ni mthoṅ ba’i lam gyi skabs yin no || gsum pas ni ji ltar ’dis chos kyi dbyiṅs mṅon sum ñid du rtogs pa ston to || ji ltar ’dis mṅon sum du rtogs śe na | sems las gźan pa’i dmigs pa gzuṅ ba med do źes bya bar blos rtogs nas gzuṅ (2) ba med na ’dzin pa yaṅ med pa’i phyir sems tsam po de yaṅ med pa ñid du khoṅ du chud do || de gñis med pa ñid du rig nas de daṅ mi ldan pa’i chos kyi dbyiṅs gzuṅ ba daṅ | ’dzin pa’i mtshan ñid dag daṅ bral ba la gnas te | de ltar na chos kyi dbyiṅs mṅon sum ñid du rtogs pa (3) yin no || bźi pas ni bsgom pa’i lam gyi gnas skabs na gnas yoṅs su gyur pas don dam pa’i ye śes la ’jug pa ston te | rnam par mi rtog pa’i ye śes kyi stobs kyis dus kun du mñam pa ñid du soṅ bas de la brten pa’i ñes pa’i tshogs riṅ du rjes su źugs pa | gnas ṅan (4) len gyi mtshan ñid dag dug sman chen pos dug bźin du sel ba’i phyir ro || de gaṅ la mñam ñid du soṅ źe na | gźan gyi dbaṅ gi ṅo bo ñid la’o || don dam pa’i ye śes kyi che ba ñid kyi tshigs su bcad pa | 
Dans le premier vers, l’approvisionnement en Provisions et la bonne certitude après réflexion sur les Idéaux montrent l’entrée dans la connaissance transcendante, puisqu’il comprend alors que l’apparition du Sens des Idéaux tient à la Pratique fondée sur l’Union, et aussi au Verbe Mental. Dans le composé anantapâram, pâram signifie le parachèveraient, et ananta désigne un temps dont les fractions sont incalculables. Dans le second vers, le Bodhisattva, ayant connu que les Sens sont tout simplement Verbe Mental, reste alors dans cette apparence qui n’est Rienque-Pensée; c’est là l’état de l’ordre de Fixité. Ensuite, le Plan des Idéaux s’offre immédiatement à sa vue, et il est dissocié de l’Indice de dualité, Indice de Prenant et Indice de Prenable; c’est là l’état du Chemin de Vue. Par le troisième vers il montre comment le Plan des Idéaux s’offre immédiatement aux yeux. Et comment ce Plan des Idéaux s’offre-t-il immédiatement aux yeux? Dès qu’il a saisi par la compréhension qu’il n’y a pas d’autre Phénomène prenable que la Pensée, il arrive à comprendre aussi que ce Rien-que-Pensée lui-même n’existe pas, puisque là où il n’y a pas de Prenable il n’y a pas de Prenant. Ayant ainsi connu la non-existence de celle-ci dans la dualité, il reste alors dans le Plan des Idéaux. L’expression: “Qui n’a pas cette manière d’être” a signifie qu’il est dépourvu de l’Indice de Prenant et de Prenable. C’est ainsi que le Plan des Idéaux s’offre immédiatement à sa vue. Par le quatrième vers il montre l’entrée dans la connaissance transcendante par suite de la Révolution du Fond dans l’état du Chemin de Pratique: Grâce à la force du savoir sans différenciation toujours et partout escorté d’égalité, il rejette la niasse des fautes, qui a pour Indice la Turbulence, qui a sou Fond [sur la Nature relative, où ce savoir est accompagné d’égalité’, et qui a pénétré bien à fond, comme on rejette un poison par la force d’un antidote.
Un vers pour magnifier la connaissance transcendante. 
munivihitasudharmasuvyavastho matim upadhāya samūladharmadhātau |
smṛtim agatim avagamya kalpamātrāṃ vrajati guṇārṇavapāramāśudhīraḥ || 10 || 
(3)縁佛善成法 心根安法界
(4)解念*唯分別 速窮功徳海 
thub las gsuṅs pa’i dam chos legs bźag pa || rtsa ba’i chos (5) kyi dbyiṅs la blo grol bźag |
| dran rgyu rtog pa rtsam rig brtan pa dag || myur du yon tan rgya mtsho’i pha rol ’gro || 
10. Bien disposé dans le Bon Idéal prescrit par le Muni, asseyant bien sa pensée dans le Plan des Idéaux avec sa racine, comprenant que le mouvement de la Mémoire, n’est qu’Imagination, le Noble arrive vite it l’autre bord de l’Océan des vertus. 
buddhavihite sudharme suvyavasthāpite sa paramārthajñānapraviṣṭo bodhisatvaḥ saṃpiṇḍitadharmālambanasya mūlacittasya dharmadhātau matim upanividhāya yā smṛtir upalabhyate tāṃ sarvāṃ smṛtipravṛttiṃ kalpanāmātrām avagacchaty evaṃ guṇārṇavasya pāraṃ buddhatvam āśu vrajati_ity etat paramārthajñānasya māhātmyaṃ | 
(5)釋曰。此偈顯第五究竟位。縁佛善成法者。諸(6)菩薩於佛善成立一切妙法中作總聚縁故。(7)問云何總聚縁。答心根安法界。此明入第一(8)義智故。由此慧安住法界。是故此心名根。問(9)此後復云何。答解念唯分別。謂此後起觀如(10)前觀事。處處念轉。解知諸念唯是分別非實(11)有故。問如此知已得進何位。答速窮功徳海。(12)謂如是知已佛果功徳海。能速窮彼岸故 
byaṅ chub sems dpa’ don dam pa’i ye śes la źugs pa des saṅs rgyas kyis gsuṅs pa’i dam pa’i chos legs par bźag pa’i rtsa ba’i sems bsdus pa’i chos (6) la dmigs pa’i chos kyi dbyiṅs la blo gros bźag nas dran pa gaṅ daṅ gaṅ skye ba’i dran ba ’jug pa de dag thams cad rtog pa rtsam du khoṅ du chud de | de ltar na myur du yon tan rgya mtsho’i pha rol saṅs rgyas ñid du ’gro bar ’gyur bas ’di ni don dam pa’i ye śes kyi che ba ñid yin no || 
Quand le Bodhisattva est entré jusqu’au savoir transcendant dans le bon Idéal, prescrit par le Bouddha et bien distribué, ayant bien assis sa pensée dans le Plan des Idéaux de la Pensée Radicale, qui a pour Phénomène les Idéaux pris en bloc, il comprend que toute l’activité de la Mémoire, quel que soit le souvenir suscepté, n’est Rien-qu’Imagination, et ainsi il arrive vite à l’autre rive de l’océan des vertus, qui est la Bouddhaté. Telle est la grandeur de la connaissance transcendante. 
mahāyānasūtrālaṃkāre tatvādhikāraḥ ṣaṣṭhaḥ 
眞(13)實品究竟 
de (7) kho na ñid kyi skabs rdzogs so || || 
11.  
saptamo ’dhikāraḥ 
(14)*大乘莊嚴經論神通品第八 
 
CHAPITRE VII
LE POUVOIR. 
prabhāvalakṣaṇavibhāge ślokaḥ |
utpattivākcittaśubhāśubha-adhitatsthānaniḥsārapadā parokṣam |
jñānaṃ hi sarvatragasaprabhedeṣv avyāhataṃ dhīr agataḥ prabhāvaḥ || 1 || 
(15)釋曰。説眞實義已。次顯菩薩神通相。偈曰
(16)起滅及言音 心行亦先住
(17)向彼令出離 六智自在通 
mthu’i mtshan ñid rnam par dbye bas tshigs su bcad pa |
skye daṅ ṅag sems dge daṅ mi dge bskyed || de yi gnas daṅ ’byuṅ ba mṅon sum gaṅ |
| śes pa kun ’gro rab tu dbye bcas la || thogs med bstan pa thob pa’i thu yin no || 
Définition du Pouvoir; un vers.
1. La connaissance qui n’a pas en dehors de sa portée les Points suivants: naissance, langage, pensée, dépôt de bien et de mal, situation, Évasion, avec leurs subdivisions, qui est universelle, sans entrave, c’est là le Pouvoir qui appartient au Sage. 
pareṣām upapattau jñānaṃ cyutopapādābhijñā | vāci jñānaṃ divyaśrotrābhijñāyāṃ vācaṃ tatra gatvopapannā bhāṣante | citte jñānaṃ cetaḥparyāyābhijñā | pūrvaśubhāśubha_ādhāne jñānaṃ pūrvanivāsābhijñā | yatra vineyās tiṣṭhanti tatsthānagamanajñānaṃ ṛddhiviṣayābhijñā | niḥsaraṇe jñānam āsravakṣayābhijñā yathā satvā upapattito niḥsarantīti | eṣu ṣaṭsvartheṣu sarvatra lokadhātau sapramedeṣu padāparokṣam avyāhataṃ jñānaṃ sa prabhāvo bodhisatvānāṃ ṣaḍabhijñāsaṃgṛhītaḥ | prabhāvalakṣaṇavibhāge svabhāvārtha uktaḥ | hetvartham ārabhya ślokaḥ | 
(18)釋曰。起滅者。謂生死智境。知諸衆生生死故。(19)言音者。謂天耳智境。隨彼所起言語悉聞知(20)故。心行者。謂他心智境。能知他人心行差別(21)故。先住者。謂宿命智境。知彼先住善惡所集(22)故。向彼者。謂如意智境。隨彼處處往教化故。(23)出離者。謂漏盡智境。知彼衆生出離應不應(24)故。如此六智。於諸世界六義差別。遍知無礙(25)勇猛自在。是名菩薩神通自性。已説自性。次(26)説修習。偈曰 
gźan (147a1) dag gi skye ba śes pa ni || ’chi ’pho daṅ skye ba mṅon par śes pa yin no || de daṅ de dag tu skyes pa rnams ci smra ba’i tshig śes pa ni | lha’i rna ba’i mṅon par śes pa yin no || sems śes pa ni sems kyi rnam graṅs mṅon par śes pa yin no || sṅon (2) dge ba daṅ mi dge ba bskyed pa śes pa ni || sṅon gyi gnas mṅon par śes pa yin no || gaṅ na gdul bya dag ’khor pa de’i gnas su ’gro ba śes pa ni | rdzu ’phrul gyi yul mṅon par śes pa’o || ji ltar sems can rnams skye ba las ’byuṅ bar ’gyur ba’i ’byuṅ ba śes pa (3) ni | zag pa zad pa’i mṅon par śes pa yin te | de ltar na ’jig rten gyi khams thams cad du don drug po de dag rab tu dbye ba daṅ bcas pa la śes pa mṅon sum du gyur pa thogs pa med pa gaṅ yin pa de ni byaṅ chub sems dpa’ rnams kyi mthu mṅon bar śes pas bsdus pa (4) yin no || mthu’i mtshan ñid rnam par dbye ba la | raṅ bźin gyi don ni bśad zin to || rgyu’i don las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Connaissance qui porte sur la Renaissance des autres; c’est le Super-savoir I touchant la Renaissance d’un monde à un autre. Connaissance portant sur le langage; c’est le Super-savoir de l’Ouïe Divine, touchant le langage que parlent dans tel ou tel monde ceux qui y sont allés renaître. Connaissance qui porte sur la Pensée; c’est le Super-savoir des Rubriques d’états d’esprit. Connaissance qui porte sur le dépôt de bien ou de mal antérieur; c’est le Super-savoir touchant les séjours antérieurs. Connaissance qui porte sur la situation où sont passés actuellement les Disciplinables; c’est le Super-savoir du domaine de la Magie. Connaissance qui porte sur l’Évasion; c’est le Super-savoir de l’Epuisement d’Écoulement, savoir comment les êtres ont une Évasion hors des Renaissances. Voilà les six catégories en question; la connaissance qui porte sur elles sans que nulle part, dans tous les mondes, avec toutes leurs subdivisions, elles soient en dehors de sa portée, sans rien qui l’entrave, c’est là le Pouvoir des Bodhisattvas, contenu dans les six Super-savoirs.
Il a énoncé le Sens de nature-propre; il énonce maintenant le Sens de cause, en un vers. 
dhyānaṃ caturthaṃ suviśuddham etya niṣkalpanājñānaparigraheṇa |
yathāvyavasthānamanaskriyātaḥ prabhāvasiddhiṃ paramāṃ paraiti || 2 || 
(27)第四極淨禪 無分別智攝
(28)如所立方便 依此淨諸通 
bsam gtan bźi pa śin tu dag thob nas || mi rtog ye śes yoṅs su gzuṅ ba daṅ |
| ji ltar rnam gnas yid la byed pa las || mthu (5) ’grub pa yi dam pa thob par ’gyur || 
2. Arrivé à la quatrième Extase qui est très pure, par la possession de la conaissance sans différenciation, au moyen de l’Acte mental afférent classe par classe, il parvient à l’accomplissement par excellence du Pouvoir. 
yena niśrayeṇa yena jñānena yena manasikāreṇa tasya prabhāvasya samudāgamas tatsaṃdarśayati | phalārtham ārabhya ślokaḥ | 
(29)釋曰。如所依禪。如所攝智。如所立方便。菩薩(599c1)作意修習則得最上神通。已説修通。次説得(2)果。偈曰 
rten gaṅ daṅ | ye śes gaṅ daṅ | yid la byed pa gaṅ dag gis mthu de yaṅ dag par ’grub pa de ston to || ’bras bu’i don las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Sur quelle base? par quelle connaissance? par quel Acte mental ce Pouvoir est-il accompli? Ce vers le montre.
Sens de fruit; un vers. 
yenāryadivyāpratimair vihārair brāhmaiś ca nityaṃ viharaty udāraiḥ |
buddhāṃś ca satvāṃś ca sa dikṣu gatvā saṃmānayaty ānayate viśuddhim || 3 || 
(3)三住住無比 所住善供養
(4)令彼得清淨 是説神通果 
gaṅ gis ’phags daṅ lha daṅ tshaṅs pa yi || gnas pa dpe med rgya ches (6) rtag tu gnas |
| phyogs su de soṅ saṅs rgyas sems can dag || yaṅ dag mchod byed rnam par dag pa bskyed || 
3. Par là, il est perpétuellement dans les Stations Brahmiques, saintes, divines, incomparables, sublimes; dans les régions où il va, il honore les Bouddhas et il mène les créatures à la pureté. 
trividhaṃ phalam asya prabhāvasya saṃdarśayati | ātmana āryādisukhavihāram atulyaṃ cotkṛṣṭaṃ ca lokadhātvantareṣu gatvā buddhānāṃ pūjanaṃ satvānāṃ viśodhanaṃ ca | karmārthaṃ ṣaḍvidham ārabhya catvāraḥ ślokāḥ | darśanakarma saṃdarśanakarma cārabhya ślokaḥ | 
(5)釋曰。神通有三種果。一勝住果。此住有三種。(6)一聖住。二梵住。三天住。所得無比無上故。(7)二善供養果。隨所*住處世間衆生大供養故。(8)三令他清淨果。能令供養者得清淨故。問神(9)通有六種業。一自業。二他業。三光業。四戲(10)業。五化業。六淨業此云何。偈曰 
mthu de’i ’bras bu rnam pa gsum ston te | bdag ñid kyis ’phags pa la sogs pa’i bde bar gnas pa mtshuṅs pa med pa mchog daṅ ’jig rten gyi khams (7) gźan dag du soṅ ste | saṅs rgyas rnams la mchod pa daṅ | sems can rnams rnam par sbyoṅ ba’o || las rnam pa drug gi don las brtsams nas tshigs su bcad pa bźi ste | mthoṅ ba’i lam daṅ ston pa’i las las brtsams te tshigs su bcad pa || 
Il montre le triple fruit du Pouvoir: personnellement, il est dans une Station de bonheur saint, etc., sans pareil, élevé; et passant dans d’autres mondes, il honore les Bouddhas et il purifie les créatures.
Quatre vers sur le Sens d’Acte, qui est sextuple. Et d’abord l’acte de voir et l’acte de montrer; un vers. 
māyopamān paśyati lokadhātūn sarvān sasatvān savivartanāśān |
saṃdarśayaty eva ca tān yatheṣṭaṃ vaśī vicitrair api sa prakāraiḥ || 4 || 
(11)世生成壞事 見彼猶如幻
(12)種種他所欲 自在隨意成 
’chags daṅ (147b1) ’jig bcas sems can bcas pa yi || ’jig rten khams kun sgyu ma lta bur mthoṅ |
| dbaṅ ldan ji ltar ’dod bźin de dag daṅ || rnam bcas sna tshogs dag kyaṅ yaṅ dag ston || 
4. Les mondes, avec les créatures, avec les Créations et les Destructions Périodiques, il les voit tous connue une Illusion, et il les montre à son gré, par des procédés variés, car il a les Maîtrises. 
svayaṃ ca sarvalokadhātūnāṃ sasatvānāṃ savivartasaṃvartānāṃ māyopamatvadarśanāt | pareṣāṃ yatheṣṭaṃ tatsaṃdarśanāt | anyaiś ca vicitraiḥ kampanajvalanādiprakāraiḥ | daśavaśitālābhāt | yathā daśabhūmike ’ṣṭabhyāṃ bhūmau nirdiṣṭāḥ | raśmikarmārabhya ślokaḥ | 
(13)釋曰。此偈上半顯示自業。見諸世界及諸衆(14)生若成若壞。猶如幻故。下半顯示他業。謂動(15)地放光等事。隨他所欲自在現故。十種自(16)在如十地經説。偈曰 
bdag ñid kyis kyaṅ ’jig rten gyi khams ’chags pa daṅ ’jig pa daṅ bcas śiṅ sems (2) can daṅ bcas pa thams cad sgyur ma lta bu ñid du mthoṅ la | dbaṅ bcu thob pa’i phyir dbaṅ daṅ ldan pa gźan dag la yaṅ ji ltar ’dod pa bźin de dag daṅ | gźan yaṅ g-yo ba la sogs pa’i rnam pa sna tshogs ston pa’i phyir te | de dag kyaṅ ji skad du | sa bcu pa’i sa brgyad pa las (3) bstan pa lta bu yin no || ’od zer gyi las las brtsams te tshigs su bcad pa || 
Lui-même il voit que tous les mondes, avec les créatures, avec les Créations et les Destructions Périodiques, sont pareils à une Illusion; et il le montre aux autres connue il le veut, et par des procédés différents et variés, soit qu’il fasse trembler ou qu’il enflamme, etc. Puisqu’il a les dix Maîtrises, commes elles sont énoncées dans le Daça-Bhûmika, à la huitième Terre.
Acte de rayonnement; un vers. 
raśmipramokṣair bhṛśaduḥkhitāṃś ca āpāyikān svargagatān karoti |
mārānvayān kṣubdhavimānaśobhān saṃkampayaṃ srāsayate samārān || 5 || 
(17)神光照惡趣 令信生善道
(18)威力震天宮 動殿令魔怖 
’od zer btaṅ bas śin tu sdug bsṅal ba’i || ṅan soṅ ba dag mtho ris ’gro bar byed |
| bdud gnas gźal med khaṅ mtho mdzes pa dag | bdud bcas kun du bskyod ciṅ skrag par byed || 
5. En émiettant des rayons, il fait passer au Ciel les habitants des Enfers, si rudement souffrants; en faisant trembler les demeures du Démon, embellies de hauts palais volants, il les épouvante, et le Démon avec elles. 
dvividhaṃ raśmikarma saṃdarśayati | apāyopapannānāṃ ca prasādaṃ janayitvā svargopapādanaṃ | mārabhavanānāṃ ca samārakāṇāṃ kampanodvejanaṃ | vikrīḍanakarma cārabhya ślokaḥ | 
(19)釋曰。此偈顯示光業。光業二種。一救苦。二怖(20)魔。上半偈明救苦。謂下照惡道衆生。令發信(21)心得生善道故。下半偈明怖魔。謂上照天宮(22)動魔宮殿令魔驚怖故。偈曰 
’od zer (4) gyi las rnam par gñis ston te | ṅan soṅ du skyes pa rnams daṅ pa bskyed nas mtho ris su skye bar byed pa daṅ | bdud kyi gnas bdud daṅ bcas pa rnams bskyod pas mi dga’ bar byed pa’o || rnam par rol pa’i las daṅ sprul pa’i las las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Il montre le double acte du rayonnement; en donnant la Limpidité à ceux qui sont allés renaître aux Enfers, il les fait renaître au Ciel; et il effraie en les secouant les demeures du Démon avec le Démon lui-même.
Acte d’amusement; un vers. 
samādhivikrīḍitam aprameyaṃ saṃdarśayaty agragaṇasya madhye |
sakarmajanmottamanirmitaiś ca satvārtham ātiṣṭhati sarvakālam || 6 || 
(23)遊戲諸三昧 僧中最第一
(24)恒現三種化 以是利衆生 
(5) de ni mchog tshogs naṅ du tiṅ ṅe ’dzin || dpag med rnam par rol pa kun ston źiṅ |
| las daṅ skye daṅ mchog gi sprul pa yis || sems can rnams kyi don du dus kun gnas || 
6. Il exhibe l’amusement sans mesure de l’Union, au milieu de la compagnie capitale; il accomplit en tout temps le Sens des créatures par les Métamorphoses d’acte, de naissance, d’ordre supérieur. 
aprameyasamādhivikrīḍitasaṃdarśanāt buddhaparṣanmaṇḍalamadhye trividhena nirmāṇena sadā satvārthakaraṇāc ca | trividhaṃ nirmāṇaṃ śilpakarmasthānanirmāṇaṃ | vineyavaśena yatheṣṭopapattinirmāṇaṃ | uttamanirmāṇaṃ ca tuṣitabhavanavāsādikaṃ | kṣetrapariśuddhikarma ārabhya ślokaḥ | 
(25)釋曰。此偈上半顯示戲業。於佛衆中遊戲諸(26)定最得自在。下半顯示化業。化有三種。一(27)業化。工巧業處自在化故。二隨化。隨他所(28)欲自在化故。三上化。住兜率天等勝上化(29)故。以是三化恒爲利益。偈曰 
saṅs rgyas kyi ’khor gyi dkyil ’khor gyi naṅ du tiṅ ṅe ’dzin dpag tu med pas rnam par rol pa (6) kun tu ston pa’i phyir daṅ | sprul pa rnam pa gsum gyis rtag tu sems can gyi don byed pa’i phyir te | sprul pa rnam pa gsum ni bzo’i las kyi gnas sprul pa daṅ | ’dul ba’i dbaṅ gis ji ltar ’dod pa bźin skye ba sprul pa daṅ | dga’ ldan gyi gnas na bźugs pa la (7) sogs pa mchog sprul pa’o || źiṅ yoṅs su dag pa’i las las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Il exhibe l’amusement de l’Union sans mesure au milieu du cercle des assemblées des Bouddhas; et il exécute constamment le Sens des créatures par une triple Métamorphose. La triple Métamorphose, c’est la Métamorphose des Arts et Métiers; la Métamorphose des Renaissances à volonté, en rapport avec les Disciplinables; la Métamorphose d’ordre supérieur, qui est la résidence dans le ciel Tuṣita, etc.
Acte de nettoyer le Champ; un vers. 
jñānavaśitvāt samupaiti śuddhiṃ kṣetraṃ yathākāmanidarśanāya
abuddhanāmeṣu ca buddhanāma saṃśrāvaṇāt tān kṣipate ’nyadhātau || 7 || 
(600a1)智力普自在 刹土隨欲現
(2)無佛令聞佛 懸擲有佛境 
ye śes dag la dbaṅ phyir źiṅ rnams ni || ji ltar ’dod bźin bstan phyir dag pa ’thob |
| saṅs rgyas mtshan mi grags bar saṅs rgyas mtshan || yaṅ dag (148a1) bsgrags pas de dag khams gźan ’gyed || 
7. Par sa Maîtrise de la connaissance, il arrive à la pureté pour faire voir un Champ ou l’autre à volonté: comme il fait entendre le none des Bouddhas chez ceux qui sont dépourvus du nom des Bouddhas, il les projette dans un autre monde. 
dvividhapāpaviśodhanayā | bhājanapariśodhanayā jñānavaśitvād yatheṣṭaṃ sphaṭikavaiduryādimayabuddhakṣetrasaṃdarśanataḥ | satvapariśodhanayā ca buddhanāmavirahiteṣu lokadhātuṣūpapannānāṃ satvānāṃ buddhanāmasaṃśrāvaṇayā prasādaṃ grāhayitvā tadavirahiteṣu lokadhātuṣūpapādanāt | yogārtham ārabhya ślokaḥ | 
(3)釋曰。此偈顯示淨業。淨業二種。一淨刹土。二(4)淨衆生。上半偈明淨刹土。由智自在隨彼所(5)欲能現水精琉璃等清淨世界故。下半偈(6)明淨衆生。於無佛世界能令聞佛起淨信心(7)生有佛處故。已説業用。次説相應。偈曰 
yoṅs su sbyoṅ ba rnam pa gñis kyis te | snod yoṅs su sbyoṅ bas ni ye śes la dbaṅ ba’i phyir ji ltar ’dod pa bźin | saṅs rgyas kyi źiṅ śel daṅ bee d’urya la sogs pa’i raṅ bźin du kun tu ston pa’i phyir ro || (2) sems can yoṅs su sbyoṅ bas ni | saṅs rgyas kyi mtshan med pa’i ’jig rten gyi khams dag tu skyes pa’i sems can rnams la saṅs rgyas kyi mtshan yaṅ dag par bsgrags pas dad pa len du bcug nas de daṅ mi ’bral ba’i ’jig rten gyi khams dag tu bskyed pa’i phyir ro || ldan (3) pa’i don las brtsams te tshigs su bcad pa || 
Le nettoyage du mal est double: Il nettoie les Récipients en montrant à son gré les Champs des Bouddhas faits d’or, de béryl, etc., puisqu’il a la Maîtrise de la connaissance. Il nettoie les créatures en faisant entendre le nom des Bouddhas aux créatures qui sont allées renaître dans des mondes où manque le nom des Bouddhas; en leur faisant prendre la Limpidité, il les fait renaître dans des mondes où ce none ne manque pas.
Sens d’Application; un vers. 
śakto bhavaty eva ca satvapāke saṃjātapakṣaḥ śakunir yathaiva |
buddhāt praśaṃsāṃ labhate ’timātrām ādeyavākyo bhavati prajānām || 8 || 
(8)成熟衆生力 諸佛所稱譽
(9)發語無不信 如是説相應 
’dab gśog kun du rgyas pa’i bya bźin du || sems can smin par byed par nus pa ñid |
| saṅs rgyas las ni śin tu bsṅags pa thob || skye dgu rnams la tshig gzuṅ ’os par ’gyur || 
8. Il devient capable de mûrir les êtres, comme l’oiseau riait avec des ailes; il reçoit un éloge considérable du Bouddha, et sa parole est agréable aux créatures. 
trividhaṃ yogaṃ pradarśayati | satvaparipācanaśaktiyogaṃ praśaṃsāyogam ādeyavākyatāyogaṃ ca | vṛttyartham ārabhyaṃ ślokaḥ | 
(10)釋曰。神通相應有三種。一成生相應。譬如鳥(11)翅初得成就。二稱譽相應。常得諸佛之所讃(12)歎。三信受相應。凡所言説人皆信受。已説相(13)應。次説住神通具。偈曰 
ldan pa rnams pa gsum ston ste | sems (4) can yoṅs su smin par byed nus pa daṅ ldan pa daṅ | bsṅags pa nag ldan pa daṅ | tshig gzuṅ bar ’os pa daṅ ldan ba’o || ’jug pa’i don las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Il montre une triple Application: application de force à permûrir les créatures; application d’éloge; application d’agrément de la parole.
Sens de fonction; un vers. 
ṣaḍdhāpy abhijñā trividhā ca vidyā aṣṭau vimokṣā ’bhibhuvas tathā’ṣṭau |
daśāpi kṛtsnāyatanāny ameyāḥ samādhayo dhīragataḥ prabhāvaḥ || 9 || 
(14)六智及三明 八解八勝處
(15)十遍諸三昧 勇猛資神通 
mṅon par śes pa drug daṅ rig pa gsum || rnam thar brgyad daṅ de bźin zil gnon (5) brgyad |
| zad par skye mched bcu daṅ tiṅ ṅe ’dzin || dpag tu med par brtan pa thob pa’i mthu || 
9. Les six Super-savoirs, la triple science, les huit Libérations, les huit Suprématies, les dix Lieux de Totalité, les Unions sans nombre, voilà le Pouvoir qui appartient au Sage. 
ṣaḍbhiḥ prabhedair bodhisatvasya prabhāvo vartate | abhijñāvidyāvimokṣābhibhvāyatanakṛtsnāyatanāpramāṇasamādhiprabhedaiḥ | evaṃ ṣaḍarthena vibhāgalakṣaṇena prabhāvaṃ darśayitvā tanmāhātmyodbhāvanārthaṃ ślokaḥ | 
(16)釋曰。菩薩住神通具有六種差別。一六智。二(17)三明。三八解脱。四八勝處。五十遍入。六諸三(18)昧。如是六義。是分別神通具差別。已説住神(19)通具。次説神通大。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’i mthu ni rab tu dbye ba drug gis ’jug ste | mṅon par śes pa daṅ | rig pa daṅ | rnam par thar pa daṅ | zil gyis gnon pa’i skye mched daṅ | zad par (6) gyi skye mched daṅ | tiṅ ṅe ’dzin dpag tu med pa’i rab tu dbye ba dag gis so || de ltar rnam par dbye ba’i mtshan ñid kyi don drug gis mthu bśad nas | de’i che ba’i bdag ñid brjod pa’i phyir tshigs su bcad pa || 
Le Pouvoir du Bodhisattva fonctionne en six manières: Supersavoirs, sciences, Libérations, Lieux-de-Suprématie, Lieux-deTotalité, innombrables Unions.
Ayant ainsi montré le Pouvoir par un Indice de section à six Sens, il en magnifie la grandeur dans un vers. 
sa hi paramavaśitvalabdhabuddhir jagadavaśaṃ svavaśe vidhāya nityam |
parahitakaraṇaikatābhirāmaś carati bhaveṣu hi siṃhavat sudhīraḥ || 10 || 
(20)能安不自在 常勤於利物
(21)行有無怖畏 勇猛如師子 
de ni dbaṅ mchog thob pa’i blo daṅ ldan || ’gro ba dbaṅ med raṅ dbaṅ (7) bkod rtag tu |
| gźan la phan bya gcig tu mṅon dga’ ste || seṅ ge bźin du rab brtan srid na spyod || 
10. Il a par une Maîtrise suprême acquis la Compréhension; il a remis sous son empire le monde, qui ne se possédait plus; il ne se plait qu’à faire le salut des êtres; il marche dans les existences comme un lion, le Sage. 
trividhaṃ māhātmyaṃ darśayati | vaśitāmāhātmyaṃ svayaṃ paramajñānavaśitvaprāptyā kleśāsvavaśasya jagataḥ svavaśe sthāpanāt | abhiratimāhātmyaṃ sadā parahitakriyaikārāmatvāt | bhavanirbhayatāmāhātmyaṃ ca | 
(22)釋曰。菩薩神通有三種大。一自在大。衆生由(23)煩惱故不得自在。菩薩智力能自在安置故。(24)二歡樂大。由常勤利益衆生一向樂故。三無(25)畏大。行三有中得極勇猛如師子故。 
che ba’i bdag ñid rnam pa gsum ston te || bdag ñid ye śes kyi mchog la dbaṅ thob pas ’gro ba ñon moṅs pas raṅ dbaṅ med pa raṅ dbaṅ yod pa la ’goṅ pa’i phyir dbaṅ gi che (148b1) ba’i bdag ñid daṅ | rtag tu gźan la phan par bya ba la gcig tu mṅon par dga’ ba’i phyir mṅon par dga’ ba’i che ba’i bdag ñid daṅ | srid pas mi ’jigs pa’i che ba’i bdag ñid do || 
Il montre la triple grandeur: grandeur de Maîtrise, puisqu’il a obtenu la Maîtrise suprême de la connaissance, et qu’il rend l’empire de soi au monde, qui était soumis à l’empire des Souillures; - grandeur de sur-joie, puisqu’il se plait toujours uniquement à faire le salut d’autrui; - grandeur d’être affranchi de la crainte des existences. 
prabhāvādhikāraḥ mahāyānasūtrālaṃkāre saptamaḥ 
神通品(26)究竟 
mthu’i skabs rdzogs so || || 
11.  
aṣṭamo ’dhikāraḥ 
(27)*大乘莊嚴經論成熟品第九 
 
CHAPITRE VIII
LA PER-MATURATION. 
bodhisatvaparipāke saṃgrahaḥ ślokaḥ |
rūciḥ prasādaḥ praśamo ’nukampanā kṣamātha medhā prabalatvam eva ca |
ahāryatāṅgaiḥ samupetatā bhṛśaṃ jinātmaje tatparipākalakṣaṇam || 1 || 
(28)釋曰。已説諸菩薩神通。諸菩薩云何自成熟。(29)偈曰(600b1)欲信捨悲忍 念力堅支具
(2)應知自成熟 此九皆上品 
byaṅ chub sems dpa’ yoṅs su smin par bsdu bar (2) tshigs su bcad pa |
dga’ daṅ dad daṅ rab źi sñiṅ brtse daṅ || bzod daṅ yid gźuṅs mthu can ñid daṅ ni |
| mi ’phrogs pa daṅ | yan lag ldan pa rab || de ni rgyal sras yoṅs su smin pa’i mtshan || 
Un vers pour résumer la Per-maturation du Bodhisattva.
1. Délectation, Limpidité, Pacification, compassion, patience, Aptitude, vigueur, inébranlabilité, intégralité, à un haut degré, c’est l’Indice de la Per-maturation chez le fils des Vainqueurs. 
rucir mahāyānadeśanādharme prasādas taddeśike praśamaḥ kleśānām anukampā satveṣu kṣamā duṣkaracaryāyāṃ medhā grahaṇadhāraṇaprativedheṣu prabalatvam adhigame ahāryatā māraparapravādibhiḥ prāhāṇika_aṅgaiḥ samanvāgatatvaṃ | bhṛśamiti rucyādīnām adhimātratvaṃ darśayati | eṣa samāsena bodhisatvānāṃ navaprakāra ātmaparipāko veditavyaḥ | ruciparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(3)釋曰。菩薩有九種自成熟。一者欲成熟。由悕(4)求大法故。二者信成熟。由淨心説者故。三者(5)捨成熟。由滅離煩惱故。四者悲成熟。由憐愍(6)衆生故。五者忍成熟。由能行難行故。六者念(7)成熟。由一切受持故。七者力成熟。由皆能通(8)達故。八者堅成熟。由惡魔外道不能奪故。九(9)者支成熟。由善分圓滿故。如此九種窮最上(10)位。是名成熟相此九成熟。一一有因有體有(11)業。今當説。偈曰 
dga’ ba ni theg pa chen po bśad pa’i chos la’o || dad pa ni de ston par byed pa la’o || (3) rab tu źi ba ni ñon moṅs pa rnams so || sñiṅ brtse ba ni sems can rnams la’o || bzod pa ni dga’ ba spyod pa la’o || yid gźuṅs pa ni len pa daṅ | ’dzin pa daṅ | kho du chud pa dag la’o || mthu can ñid ni rtogs par bya ba la’o || mi ’phrogs pa ni bdud daṅ phas kyi rgol ba (4) dag gis so || yan lag ldan pa ni | spoṅ ba’i yan lag rnam daṅ ldan pa ñid do || rab ces bya ba ni | dga’ ba la sogs pa chen po ñiṅ ston par byed do || rnam pa dgu po de ni mdor na byaṅ chub sems dpa’ rnams kyis bdag yoṅs su smin pa yin par rig par bya’o || dga’ ba (5) yoṅs su smin pa las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Délectation à l’Idéal de la prédication du Grand Véhicule; Limpidité envers qui le prêche; Pacification des Souillures; compassion pour les êtres; patience à subir les épreuves; Aptitude à saisir, à retenir, à pénétrer; vigueur en fait d’Acquis; inébranlabilité aux démons et aux controversistes; intégralité des parties essentielles, “A un haut degré” indique que le plaisir etc. y sont outre mesure. Il faut connaître que c’est là, résumée en neuf termes, la Per-maturation du Moi chez les Bodhisattvas.
Un vers sur la Per-maturation de Délectation. 
sumitratāditrayam ugravīryatā parārdhaniṣṭhottamadharmasaṃgrahaḥ |
kṛpālusaddharmamahāparigrahe mataṃ hi samyakparipākalakṣaṇam || 2 || 
(12)近友聞亦思 勝勇勝究竟
(13)攝法及受法 説欲成熟相 
grogs mchog la sogs gsum daṅ brtson rab daṅ || mthar phyin pa daṅ ni chos mchog sdud |
| dam chos cher gzuṅ phyir ni sñiṅ rje can || yaṅ dag yoṅs su smin pa’i mtshan ñid ’dod || 
2. Avoir les trois, bons amis etc., avoir une énergie farouche, être au But de l’Au-delà, embrasser l’Idéal suprême, voilà I’Indice de la Per-maturation régulière dans la possession du Bon Idéal chez le Compatissant. 
sumitratāditrayaṃ satpuruṣasaṃsevā saddharmaśravaṇaṃ yoniśomanasikāraś ca | ugravīryatā adhimātro vīryārambhaḥ | parārdhaniṣṭhā sarvācintyasthānanirvicikitsatā | uttamadharmasaṃgraho mahāyānadharmarakṣā tatpratipannānām upadravebhyo rakṣaṇāt | bodhisatvasya mahāyānadharmaparigraham_adhikṛtyedaṃ ruciparipākalakṣaṇaṃ veditavyaṃ | yena kāraṇena paripacyate sumitratāditrayeṇa | yaś ca tasyāḥ paripāka ugravīryaparārdhaniṣṭhāyuktaḥ svabhāvaḥ | yatkarma cottamadharmasaṃgrahakaraṇāt tad etena paridīpitaṃ | prasādaparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(14)釋曰。親近善友。聽聞正法如法思惟。此三(15)能起大欲。是名欲因。上大精進一切不思議(16)處究竟無疑。是名欲體。於大乘法有災横處(17)則能守護。菩薩所説信心領受。是名欲業。偈(18)曰 
grogs po mchog la (6) sogs pa gsum ni skyes bu dam pa la brten pa daṅ | dam pa’i chos ñan pa daṅ | tshul bźin yid la byed pa’o || brtson pa’i rab ni brtson ’grus chen po rtsom pa’o || mthar phyin pa’i dam pa ni | bsam gyis mi khyab pa’i gnas thams cad la the tshom med pa’o || chos (7) kyi mchog sdud pa ni theg pa chen po’i chos sruṅ ba ste | de la źugs pa rnams la ’tshe ba dag las sruṅ ba’i phyir ro || de ni byaṅ chub sems dpa’i theg pa chen po’i chos yoṅs su gzuṅ ba’i dbaṅ du byas nas | dga’ ba yoṅs su smin pa’i mtshan ñid yin par rig par (149a1) bya ste | rgyu gaṅ gis yoṅs su smin par ’gyur źe na | grogs po mchog la sogs pa gsum gyis so || de’i yoṅs su smin pa gaṅ yin źe na | brtson pa’i rab daṅ mthar phyin pa’i dam pa daṅ ldan pa’o || las gaṅ yin źe na | chos kyi mchog (2) sdud pa ste | ’dis ni de dag yoṅs su bstan to || dad pa yoṅs su smin pa las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Avoir les trois, bons amis etc.., c’est fréquenter les gens de bien, entendre le Bon Idéal, faire l’Acte mental à fond. L’énergie farouche, c’est se prendre à l’énergie outre mesure. Le But de l’Au-delà, c’est être affranchi de toute incertitude sur tous les points hors-réflexion. Embrasser l’Idéal suprême, c’est défendre l’Idéal du Grand Véhicule, en défendant coutre les calamités ceux qui y ont pris l’Initiative. C’est la l’Indice de la Per-maturation de satisfaction chez le Bodhisattva au point de vue de la possession de l’Idéal du Grand Véhicule: Les trois, bons amis etc., c’est la raison qui fait per-mûrir la Délectation. Sa permaturation elle-même, appliquée à l’énergie farouche et au But de l’Au-delà, c’est sa nature propre; quant it son acte, il consiste dans le Rapprochement avec l’idéal suprême.
Un vers sur la Per-maturation de Limpidité. 
guṇajñatāthāśusamādhilābhitā phalānubhūtir manaso ’dhyabhedatā |
jinātmaje śāstari saṃprapattaye mataṃ hi samyakparipākalakṣaṇam || 3 || 
(19)如來福智聚 淨心不可壞
(20)速受定智果 説信成熟相 
yon tan śes daṅ sems kyaṅ mi phyed daṅ || tiṅ ’dzin myur du thob daṅ ’bras bu myoṅ |
| ston la yid ches bya phyir rgyal sras kyi || yaṅ dag (3) yoṅs su smin pa’i mtshan ñid ’dod || 
3. Connaître les vertus, arriver rapidement à l’Union, jouir dit fruit., avoir l’esprit archi-indivisible, c’est là chez le fils des Vainqueurs, l’indice de la Per-maturation régulière pour s’en remettre au Maître. 
tatparipāko ’pi kāraṇataḥ svabhāvataḥ karmataś ca paridīpitaḥ | guṇajñatā ity api sa bhagavāṃs tathāgata iti vistareṇa kāraṇaṃ | avetya prabhāvalābhād abhedyacittatā svabhāvaḥ | āśusamādhilābhas tatphalasya cābhijñādikasya pratyanubhavanaṃ karma | praśamaparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(21)釋曰。婆伽婆如是廣説。是名信因。得不壞(22)淨。是名信體。得定智果。是名信業。偈曰 
de yoṅs su smin pa yaṅ rgyud daṅ raṅ bźin daṅ las kyis bstan to || yon tan śes pa ni di ltar bcom ldan ’das de ni de bźin gśegs pa źes bya ba la sogs pa rgyas par ’byuṅ lta bu ste rgyu’o || śes nas dad pa thob pa’i (4) phyir sems mi phyed pa ni raṅ bźin no || tiṅ ṅe ’dzin myur du thob pa daṅ | de’i ’bras bu mṅon par śes pa la sogs pa ñams su myoṅ ba ni las so || rab tu źi ba yoṅs su smin pa la brtsams te tshigs su bcad pa | 
Cette Per-maturation, elle aussi, est illustrée au point de vue de la raison, de la nature propre, et de l’acte. Sa raison, c’est qu’on connaît les vertus, quand on se dit: C’est lui Bhagavat, le Tathâgata, etc. tout au long. Sa nature propre, c’est l’état archi-indivisible de l’esprit, quand on est arrivé par intelligence à la Limpidité t, Son acte, c’est d’arriver rapidement à l’Union et de jouir respectivement des Super-savoirs etc.
Un vers sur la Per-maturation de Paix. 
susaṃvṛttiḥ kliṣṭavitarkavarjanā nirantarāyo ’tha śubhābhirāmatā |
jīnātmaje kleśavinodanāya tan mataṃ hi samyakparipākalakṣaṇam || 4 || 
(23)善護於六根 離惡起對治
(24)樂修諸善法 説捨成熟相 
śin tu sdom źiṅ ñon moṅs rtog pa spoṅ || bar (5) chad med ciṅ dge la mṅon par dga’ |
| rgyal ba’i sras kyis ñon moṅs bsal ba’i phyir || yaṅ dag yoṅs su smin pa’i mtshan ñid ’dod || 
4. Se bien garder, éviter les Discussions souillées, n’avoir pas d’obstacle, se délecter au bien, c’est là chez le fils des Vainqueurs l’indice de la Per-maturation exacte pour dissiper les Souillures. 
kleśavinodanā bodhisatvasya praśamaḥ | tatparipāko ’pi kāraṇataḥ svabhāvataḥ karmataś ca paridīpitaḥ | indriyāṇāṃ smṛtisaṃprajanyābhyāṃ susaṃvṛtiḥ kāraṇaṃ | kliṣṭavitarkavarjanā svabhāvaḥ | pratipakṣabhāvanāyāṃ nirantarāyatvaṃ kuśalābhirāmatā ca karma | kṛpāparipākalakṣaṇam adhikṛtya ślokaḥ | 
(25)釋曰。以念倚等善護六根。是名捨因。離不(26)善覺起無間道。是名捨體。一切善法恒樂修(27)習。是名捨業。偈曰 
ñon moṅs sel ba ni byaṅ chub sems dpa’i rab tu źi ba ste | de yoṅs su smin pa yaṅ rgyu daṅ raṅ bźin daṅ las kyis bstan to || (6) dran pa daṅ śes bźin dag gis dbaṅ po rnams śin tu sṅom pa ni rgyu’o || ñon moṅs pa can gyi rnam par rtogs pa spoṅ ba ni raṅ bźin no, | gñen po sgom pa la bar chad med pa daṅ dge pa la mṅon par dga’ ba ni las so || sñiṅ brtse ba yoṅs su smin pa’i mtshan ñid kyi dbaṅ du (7) byas te tshigs su bcad pa | 
Dissiper les Souillures, c’est la Pacification pour le Bodhisattva. Cette Per-maturation, elle aussi, est illustrée au point de vue de la raison, de la nature propre, et de l’acte. Sa raison, c’est qu’on garde bien les organes par la Mémoire et la Pleine Conscience. Sa nature propre, c’est d’éviter, les Conjectures souillées. Son acte, c’est qu’on est sans obstacles dans la Pratique des Auxiliaires, et qu’on se plaît au Bien.
Un vers sur la Per-maturation de Compassion. 
kṛpā prakṛtyā paraduḥkhadarśanaṃ nihīnacittasya ca saṃpravarjanam |
viśeṣagatvaṃ jagadagrajanmatā parānukampāparipākalakṣaṇam || 5 || 
(28)見諸衆生苦 哀憐離小心
(29)受身世間勝 説悲成熟相 
raṅ bźin sñiṅ brtse gźan gyi sdug bsṅal mthoṅ || dman pa’i sems kyaṅ yaṅ dag rab tu spoṅ |
| khyad par ’gro daṅ ’gro ba’i mchog gyur lus || gźan la sñiṅ brtse yoṅs su smin pa’i mtshan || 
5. Compatir naturellement, regarder la douleur d’autrui, écarter toute pensée basse, marcher de façon toute-particulière; avoir une naissance capitale dans le monde, c’est l’Indice de la Per-maturation de compassion pour autrui. 
svaprakṛtyā ca gotreṇa paraduḥkhadarśanena nihīnayānaparivarjanatayā ca paripacyata iti kāraṇaṃ | viśeṣagāmitvaṃ paripākavṛddhigamanāt svabhāvaḥ | sarvalokaśreṣṭhātmabhāvatā karmāvinivartanīyabhūmau | kṣāntiparipākalakṣaṇam ārabhya ślokaḥ | 
(600c1)釋曰。菩薩見衆生苦。是名悲因。起極憐愍(2)遠離小乘心。是名悲體。得一切世間勝諸地(3)不退。是名悲業。偈曰 
de daṅ bźin te rigs daṅ | gźan sdug (149b1) bsṅal bar mthoṅ ba daṅ | theg pa dman pa yoṅs su spoṅ pas yoṅs su smin par ’gyur ba ni rgyu’o || yoṅs su smin pa ’phel bar ’gyur ba’i phyir khyad par du ’gro ba ni raṅ bźin no || phyir mi ldog pa’i sa la ’jig rten thams cad pas lus mchog tu gyur pa ni las so || bzod (2) pa yoṅs su smin pa’i mtshan ñid las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Sa raison, c’est sa nature, autrement dit la Famille, et le spectacle de la douleur d’autrui, et l’éloignement de toute pensée basse, qui en font la Per-maturation. Sa nature propre, c’est un mouvement tout-particulier, puisque la Per-maturation va en croissant. Son acte, c’est la meilleure des existences personnelles dans tous les mondes, quand on est dans la Terre SansRégression.
Un vers sur la Per-maturation de Patience. 
dhṛtiḥ prakṛtyā pratisaṃkhyabhāvanā suduḥkhaśītādyadhivāsanā sadā |
viśeṣagāmitvaśubhābhirāmatā mataṃ kṣamāyāḥ paripākalakṣaṇam || 6 || 
(4)持性數修習 極苦能安忍
(5)善根恒樂進 説忍成熟相 
raṅ bźin brtan pa so sor brtags sgom pa || graṅ sogs śin tu sdug bsṅal rtag mi mjed |
| khyad par ’gro daṅ dge la mṅon par dga’ || bzod pa yoṅs su smin pa’i mtshan ’dod || 
6. Être naturellement ferme, pratiquer en-Comptant, accepter toujours la bonne douleur, le froid, etc., donner une allure touteparticulière, se délecter au bien, c’est l’Indice de la Per-maturation de Patience. 
dhṛtiḥ sahanaṃ kṣāntir iti paryāyās tatparipāke gotraṃ pratisaṃkhyānaṃ bhāvanā ca kāraṇaṃ | tīvrāṇāṃ śītādiduḥkhānām adhivāsanā svabhāvaḥ | kṣamasya viśeṣagāmitvaṃ kuśala_abhirāmatā ca karma | medhāparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(6)釋曰。持耐忍謂名門數習成性。是名忍因。能(7)受極風寒等苦。是名忍體。隨勝生處恒修善(8)法。是名忍業。偈曰 
brtan pa (3) daṅ mi mjed pa daṅ bzod pa źes bya ba ni rnam graṅs te | yoṅs su smin pa la rigs daṅ so sor brtags te sgom pa ni rgyu’o || graṅ ba la sogs pa’i sdug bsṅal mi bzad pa rnams ji mi mjed pa ni raṅ bźin no || bzod pa khyad par du ’gro dbaṅ | dge ba la mṅon par ’dod pa (4) ni las so || yid gźuṅs pa yoṅs su smin pa las brtsam te tshigs su bcad pa | 
Ferme, résistant, patient, sont la même Rubrique. Quant à cette Per-maturation, la raison en est la Famille, et la Pratique en-Comptant. La nature propre, c’est d’accepter les douleurs aiguës, froid etc. Son acte, c’est de donner au Patient une allure toute-particulière et de faire qu’il se délecte au bien.
Un vers sur la Per-maturation d’Aptitude. 
vipākaśuddhiḥ śravaṇādyamoṣatā praviṣṭatā sūktaduruktayos tathā |
smṛter mahābuddhyudaye ca yogyatā sumedhatāyāḥ paripākalakṣaṇam || 7 || 
(9)報淨善隨順 極入善惡説
(10)能起大般若 説念成熟相 
rnam smin dag ciṅ thos sogs dran mi brjed || de bźin legs bśad ñes par smras pa dag |
| rab śes blo chen skye bar ruṅ ba ñid || śin tu yid gźuṅs yoṅs su smin pa’i mtshan | 
7. Pureté de la Concoction, pas de défaillance de l’Audition, pénétration de ce qui est bien out mal dit, capacité de la mémoire pour former la grande Compréhension, c’est l’Indice de la Permaturation d’Aptitude. 
tatra medhānukūlā vipākaviśuddhiḥ kāraṇaṃ | śrutacintitabhāvitacirakṛtacirabhāṣitānām asaṃmoṣatā subhāṣitadurbhāṣitārthasupraviṣṭatā ca smṛter medhāparipākasvabhāvaḥ | lokottaraprajñotpādanayogyatā karma | balavatvapratilambhaparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(11)釋曰。得清淨器。是名念因。隨所聞説善惡二(12)義。聞思修已深了不忘。是名念體。能生出(13)世般若。是名念業。偈曰 
de la (5) yid gźuṅs pa daṅ mthun pa’i rnam par smin pa dag ni rgyu’o || dran pas thos pa daṅ bsams pa daṅ bsgoms pa byas nas riṅ mo źig lon pa daṅ smras nas riṅ mo źig lon pa mi brjed pa daṅ | legs par bśad pa daṅ | ñes par smras pa don rab tu śes pa ni yid gźuṅs (6) pa yoṅs su smin pa’i raṅ bźin no || ’jig rten las ’das pa’i śes rab skye bar ruṅ ba ñid ni las so || mthu thob pa yoṅs su smin pa las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Sa raison, c’est la pureté de la Concoction qui seconde l’Aptitude. Sa nature propre, c’est que la Mémoire ne perd rien de ce qui a été entendu, médité, pratiqué, fait depuis longtemps, dit depuis longtemps, et qu’elle a bien pénétré le sens de ce qui a été dit bien ou mal. Son acte, c’est la capacité de produire une Sapience supra-mondaine.
Un vers sur la Per-maturation de Récupération de la vigueur. 
śubhadvayena dvayadhātupuṣṭatā phalodaye cāśrayayogyatā parā |
manorathāptir jagadagrabhūtatā balopalambhe paripākalakṣaṇam || 8 || 
(14)二聚界圓滿 果起依最上
(15)世間得第一 説力成熟相 
dge ba gñis kyis khams gñis brtas pa daṅ || rten ni ’bras bu skye bar ruṅ ba’i mchog |
| yid (7) la bsam grub ’gro ba’i mchog gyur pa || mthu thob yoṅs su smin pa’i mtshan ñid do || 
8. Nourrir les deux Principes par les deux Biens, rendre le Fond capable de produire le fruit, réussir dans ses désirs, naître au premier rang dans le monde, c’est là l’Indice de Per-maturation en fait de Susception de forces. 
tatra puṇyajñānadvayena tasya puṇyajñānadvayasya bījapuṣṭatā tatparipāke kāraṇaṃ | adhigamaṃ pratyāśrayayogyatā tatparipākasvabhāvaḥ | manorathasaṃpattir jagadagrabhūtatā ca karma | ahāryatāparipākam ārabhya ślokaḥ | 
(16)釋曰。福智二聚種子充滿。是名力因。能得最(17)上依止。是名力體。世間第一隨意成熟。是名(18)力業。偈曰 
de la bsod nams daṅ ye śes gñis kyi bsod nams daṅ ye śes de gñis kyi sa bon brtas pa ni de yoṅs su smin pa’i rgyu’o || rten rtogs par bya bar ruṅ ba ni || de yoṅs su smin (150a1) pa’i raṅ bźin no || yid la bsam pa phun sum tshogs pa grub pa daṅ ’gro ba’i mchog tu gyur pa ni las so || mi ’phrogs pa yoṅs su smin pa las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Pour cette Per-maturation, sa raison, c’est que la semence du couple Mérite et-Savoir est fortifiée par le couple Mérite-etSavoir. Sa nature propre, c’est que le Fond est adapté à l’Acquis. Son acte, c’est la réussite des désirs et la naissance au premier rang dans le monde.
Un vers sur la Per-maturation de l’Inébranlabilité. 
sudharmatāyuktivicāraṇāśayo viśeṣalābhaḥ parapakṣadūṣaṇam |
punaḥ sadā māranirantarāyatā ahāryatāyāḥ paripākalakṣaṇam || 9 || 
(19)深觀妙法理 諸魔不可奪
(20)能與異部過 説堅成熟相 
chos bzaṅs rigs pas rnam dpyad bsam pa can || rtag tu bdud kyis (2) bar chad byed pa med |
| khyad par rñed daṅ gźan gyi phyogs sun ’byin || mi ’phrogs yoṅs su smin pa’i mtshan ñid do || 
9. Tendance à critiquer les Raisonnements sur la bonne Idéalité, profit tout-particulier. affaiblissement de l’Aile adverse, impuissance perpétuelle des Démons à faire obstacle, tel est l’Indice de la Per-maturation d’Inébranlabilité. 
tatparipākasya saddharme yuktivicāraṇākṛta āśayaḥ kāraṇaṃ | māranirantarāyatā svabhāvo yadā māro na punaḥ śaknoty antarāyaṃ kartuṃ | viśeṣa_adhigamaḥ parapakṣadūṣaṇaṃ ca karma | prāhāṇikāṅgasamanvāgamaparipākam adhikṛtya ślokaḥ | 
(21)釋曰。妙法道理作心觀察。是名堅固。惡魔(22)波旬不能障礙。是名堅體。能與他部而作過(23)失。是名堅業。偈曰 
dam pa’i chos la rigs pas rnam par dpyad pa byas pa’i bsam pa ni de yoṅs su smin pa’i rgyu’o || lam la bdud kyi bar chad bya bar mi nus śiṅ bdud (3) kyi bar chad med pa ni raṅ bźin no || khyad par rtogs pa daṅ | gźan gyi phyogs sun ’byin pa ni las so || spoṅ pa’i yan lag daṅ ldan pa yoṅs su smin pa las brtsams te tshigs su bcad pa | 
La raison de cette Per-maturation, c’est la Tendance produite par la critique des Raisonnements sur le Bon Idéal. Sa nature propre, c’est que les Démons sont impuissants a faire obstacle désormais; le Démon ne peut plus faire obstacle. Son acte, c’est l’Acquis tout particulier et l’affaiblissement de l’Aile adverse.
Un vers sur la Per-maturation d’intégralité des Membres de l’Abandon. 
śubhācayo ’thāśrayayatnayogyatā vivekatodagraśubhābhirāmatā |
jinātmaje hy aṅgasamanvaye punar mataṃ hi samyakparipākalakṣaṇam || 10 || 
(24)所有善根聚 依勤能發起
(25)離惡及修善 説支成熟相 
dge ba bsags daṅ rten kyaṅ brtson par ruṅ || dben daṅ dge ba mchog la mṅon par (4) dga’ |
| rgyal ba’i sras kyi yan lag ldan pa yi || yaṅ dag yoṅs su smin pa’i mtshan ñid do || 
10. Accumulation de Bien, capacité d’effort dans le Fond, discernement très éminent, délice au Bien, chez le fils des Vainqueurs, c’est là l’indice de la Per-maturation régulière en fait d’intégralité des Membres. 
tatparipākasya kāraṇaṃ kuśalamūlopacayaḥ | āśrayasya vīryārambhakṣamatvaṃ svabhāvaḥ | viveka_utkṛṣṭatā kuśala_abhirāmatā ca karma | navavidhātmaparipākamāhātmyam ārabhya ślokaḥ | 
(26)釋曰。彼成熟善根聚。是名支因。依此因能發(27)起上精進。是名支體。離諸不善樂修勝善。是(28)名支業。偈曰 
de yoṅs su smin pa’i rgyu ni dge ba’i rtsa ba bsags pa’o || rten brtson ’grus rtsom par bzod pa ni raṅ bźin no || dben pa daṅ dge ba’i mchog la mṅon par dga’ ba ni las so || bdag yoṅs su smin pa rnam pa (5) dgu’i cha ba’i bdag ñid las brtsams te tshigs su bcad pa || 
La raison de cette Per-maturation, c’est l’accumulation des Racines de Bien. Sa nature propre, c’est l’endurance du Fond à se mettre à l’énergie. Son acte, c’est l’éminence du discernement et le délice au bien.
Il magnifie dans un vers les neuf espèces de Per-maturation. 
iti navavidhavas tu pācitātmā paraparipācanayogyatām upetaḥ |
śubhadharmamayasatatapravardhitātmā bhavati sadā jagato ’grabandhubhūtaḥ || 11 || 
(29)如此九種物 自熟亦熟他
(601a1)増善増法身 如世極親者 
de ltar dṅos po rnam dgu smin pa’i bdag || pha rol yoṅs su smin byed ruṅ daṅ ldan |
| chos kyi raṅ bźin rgyun ’phel bdag ñid can || rtag tu ’gro ba’i gñen mchog la mṅon par dga’ ba ni las so || 
11. Ainsi, mûri personnellement de neuf manières, devenu capable de per-mûrir les autres, continuellement accrû dans sa personne en uvres de bien, il devient toujours le premier parent du monde. 
dvividhaṃ tanmāhātmyaṃ | paraparipāke pratiśaraṇatvaṃ | satataṃ dharmakāyavṛddhiś ca | tata eva jagato ’grabandhubhūtaḥ | satvaparipākavibhāge ekādaśa ślokāḥ | 
(2)釋曰。欲等九物能自成熟亦成熟他。常増長(3)一切善根及増長法身。由此二種増故。如似(4)世間第一親者。已説菩薩自得成熟。次説菩(5)薩成熟衆生。偈曰 
bdag yoṅs su smin pa rnam pa???(6) te | gźan yoṅs su smin par bya ba’i ston par gyur pa daṅ | rtag tu chos kyi skus ’phel ba’o || de ñid kyi phyir ’gro ba’i gñen gyi mtshog tu gyur pa yin no || sems can yoṅs su smin pa rnam par dbye ba las brtsams te tshigs su bcad pa bcu gcig go || 
Il a deux titres à l’éloge: il est la Ressource pour la Per-maturation des autres, il développe continuellement le Corps d’Idéal A ce titre, il est le premier parent du monde.
Onze vers sur la Per-maturation des créatures. 
vraṇe ’pi bhojye paripāka iṣyate yathaiva tatsrāvaṇabhogayogyatā |
tathāśraye ’smin dvayapakṣaśāntatā tāṃ tathopabhogatvasuśāntapakṣatā || 12 || 
(6)癰熟則堪治 食熟則堪噉
(7)衆生熟亦爾 二分捨用故 
ji ltar rma daṅ zas la (7) de dag gi || gzag daṅ dpyad du ruṅ ba smin ’dod ltar |
| de bźin rten ’dir phyogs gñis źi ba daṅ || de bźin dpyad pa ñid du smin pa bstan || 
12. On dit d’un abcès ou d’un plat qu’il est bien mûr ion cuit] quand il est bon à vider ou à manger. De même on reconnaît la maturité’ à la Pacification d’une des deux Ailes, à la sousPassivité de l’autre dans ce Fond. 
anena paripākasvabhāvaṃ darśayati | yathā vraṇasya srāvaṇayogyatā paripākaḥ | bhojanasya ca bhogayogyatā | evaṃ satvānām āśraye vraṇabhojanasthānīye srāvaṇasthānīyaṃ vipakṣaśamanaṃ | bhogasthānīyaś ca pratipakṣopabhogaḥ | tadyogyatā āśrayasya paripāka iti | vipakṣapratipakṣāv atra pakṣadvayaṃ veditavyaṃ | dvitīyaḥ ślokaḥ | 
(8)釋曰。二分者。一障分。二治分。障熟須捨。(9)如癰熟須潰。治熟須用。如食熟須噉。是名成(10)熟依止。已説成熟依止。次説成熟差別。偈曰 
’dis ni yoṅs su smin pa’i raṅ bźin ston te | ji ltar ma’i yoṅs su smin pa brtol ran pa yin pa daṅ | kha zas kyis yoṅs (150b1) su smin pa dpyad du ruṅ ba de bźin du | sems can rnams kyi rten rma daṅ kha zas lta bu la gzags pa lta bu mi mthun pa’i phyogs źi ba daṅ dpyad pa lta bu gñen po’i phyogs dpyad pa dag tu ruṅ ba ni rten yoṅs su smin pa ste | phyogs gñis ni ’dir mi mthun pa’i phyogs daṅ | gñen po’i (2) phyogs yin par rig par bya’o || tshigs su bcad pa gñis pa | 
Il montre dans ce vers la nature propre de la Per-maturation. Par exemple, la Per-maturation d’art abcès, c’est qu’il est boit à vider; d’un plat, c’est qu’il est bon à manger, Ainsi, clans le Fond des créatures, qui représente l’abcès ou le plat, la Pacification des Adversaires représente le vidage de l’abcès; la sous-Passivité des Auxiliaires représente l’utilisation du plat. Cette appropriation du Fond, c’est sa Per-maturation, Les deux Ailes désignent ici les adversaires et les Auxiliaires.
Second vers. 
vipācanoktā paripācanā tathā prapācanā cāpy anupācanāparā |
supācanā cāpy adhipācanā matā nipācanotpācananā ca dehiṣu || 13 || 
(11)捨普勝隨善 得常漸爲八
(12)如此諸成熟 是説差別種 
lus can bral bar smin byed de bźin du || yoṅs smin rab smin mthun par smin byed gźan |
| legs par smin byed rtogs pa smin byed daṅ || rtag smin goṅ du smin bye bśad par ’dod || 
13. Il y a chez les êtres corporels Dis-Maturation, Per-maturation; Pro-maturation, Post-Maturation, Bonne-Maturation, Archi-Maturation, In-maturation, Ex-maturation. 
anena paripākaprabhedaṃ darśayati | kleśavigamena pācananā vipācanā | sarvato yānatrayeṇa pācanā paripācanā | vāhyaparipākaviśiṣṭatvāt prakṛṣṭā pācanā prapācanā | yathāvineyadharmadeśanāt tadanurūpā pācanā anupācanā | satkṛtya pācanā supācanā | adhigamena pācanā adhipācanā aviparītārthena | nityā pācanā nipācanā aparihāṇīyārthena | krameṇottarottarapācanā utpācanā | ity ayam aṣṭaprakāraḥ paraparipākaprabhedaḥ | tṛtīyacaturthau ślokau | 
(13)釋曰。成熟他相有八種。一者捨成熟。令滅煩(14)惱故。二者普成熟。化以三乘故。三者勝成熟。(15)過外道法故。四者隨成熟。應機説故。五者善(16)成熟心恭敬故。六者得成熟。令不倒解故。七(17)者常成熟。令永不退故。八者漸成熟。令次第(18)増長故。已説成熟差別。次説成熟心勝。偈曰 
’das ni yoṅs su (3) smin pa’i rab tu dbye ba ston te | ñon moṅs pa daṅ bral bar smin par byed pa ni bral bar smin par byed pa’o || thams cad du theg pa gsum gyis smin par byed pa ni yoṅs su smin par byed pa’o || phyi rol pa’i yoṅs su smin pa las khyad par du ’phags pa’i phyir mchog tu smin (4) par byed pa ni || rab tu smin par byed pa’o || gdul bya ji lta ba bźin du chos ston pa’i phyir | ’tsham par smin par byed pa ni mthun par smin par byed pa’o || gus par smin par byed pa ni legs par smin par byed pa’o || rtogs pas smin par byed pa ni rtogs pa smin par byed pa’o || (5) phyin ci ma log pa’i don gyis rtag tu smin par byed pa ni rtag tu smin par byed pa’o || yoṅs su ñams par mi ’gyur ba’i don gyis goṅ nas goṅ du rim gyis smin par byed pa ni goṅ nas goṅ du smin par byed pa ste | de ltar na rnam pa brgyad po ’i ni gźan yoṅs su smin pa’i rab tu dbya ba (6) yin no || tshigs su bcad pa gsum pa daṅ bźi pa | 
Ce vers montre les divisions de la Per-maturation. La Dismaturation, c’est faire mûrir par l’expulsion des Souillures. La PerMaturation, c’est faire per-mûrir par les trois Véhicules. La Promaturation, c’est la maturation poussée avant, par suite de la Per-Maturation externe toute-particulière. La Post-Maturation, c’est faire mûrir en conformité, en prêchant l’Idéal selon les Disciplinables. La Bonne-Maturation, c’est l’aire mûrir par de bons traitements. L’Archi-Maturation, c’est faire mûrir par l’Acquis, en ne renversant pas le Sens. L’In-maturation, c’est faire mûrir à jamais, parce que le Sens ne peut pas se perdre. L’Ex-maturation, c’est faire mûrie- graduellement de plus en plus. Voilà les huit divisions de la Per-maturation d’autrui.
Troisième et quatrième vers. 
hitāśayeneha yathā jinātmajo vyavasthitaḥ sarvajagadvipācayan |
tathā na mātā na pitā na bandhavaḥ suteṣu bandhuṣv api suvyavasthitāḥ || 14 || 
(19)利子及利親 利己三利勝
(20)菩薩利一切 過彼勝無比 
ji ltar rgyal sras pha pa’i bsam pas ’dir || ’gro kun rnam par smin byed gnas pas ltar |
| de bźin pha daṅ ma daṅ gñen ba śes rnams || bu daṅ gñen po rnams la legs mi gnas || 
14. Comparés au fils des Vainqueurs, quand il fait mûrir le monde entier par sa Tendance au Salut, ni père. ni mère, ni parents ne sont aussi bien disposés pour leur fils ou leur parent, 
tathājano nātmani vatsalo mataḥ kuto ’pi susnigdhaparāśraye jane |
yathā kṛpātmā parasatvavatsalo hite sukhe caiva niyojanātmataḥ || 15 || 
(25)世間不自愛 何況能愛他
(26)菩薩自愛捨 但爲愛他故 
ji ltar brtse bdag bde daṅ (7) phan sbyor phyir || sems can gźan la byams ’dod de ltar ni |
| skye bo bdag la byams par mi ’dod na || rab sdug skye bo gźan bstan smos ci dgos || 
15. Les gens n’ont pas autant de tendresse pour eux-mènes, – a fortiori pour les personnes les plus chères! – que le Compatissant a de tendresse pour les autres créatures, quand il les destine au bonheur et au salut. 
ābhyāṃ kiṃ darśayati | yādṛśena_āśayena bodhisatvaḥ satvān paripācayati tam āśayaṃ darśayati | mātāpitṛbāndhavāśayaviśiṣṭaṃ lokātmavātsalyaviśiṣṭaṃ ca hitasukhasaṃyojanāt | ātmavatsalas tu loka ātmānaṃ hite ca sukhe ca saṃniyojayati | avaśiṣṭaiḥ ślokair yena prayogeṇa satvān paripācayati taṃ pāramitāpratipattyā saṃdarśayati | yādṛśena dānena yathā satvān paripācayati tad ārabhya ślokaḥ | 
(21)釋曰。譬如世人安樂自子安樂自親安樂自(22)身。此心最勝。菩薩普欲成熟一切衆生。過彼(23)三心不可爲比。是故菩薩成熟衆生。其心最(24)勝。問此勝云何成立。偈曰
(Verse above)

(27)釋曰。世人雖欲自愛尚不能自安利處。況能(28)愛他安他利處。菩薩不爾。捨於自愛但爲愛(29)他。是故成熟衆生勝過於彼。問用此心勝云(601b1)何成熟。偈曰 
’di gñis cis ci ston źe na | byaṅ chub sems dpa’ bsam pa ji lta bus sems can rnams yoṅs su smin par byed pa’i (151a1) bsam pa de ston par byed de | phan pa daṅ bde ba la yaṅ dag par sbyor pa’i phyir | pha ma daṅ gñen bśes kyi bsam pa las khyad par du ’phags pa daṅ | ’jig rten bdag la byams pa las khyad par du ’phags pa’i bsam pa yin no || ’jig rten bdag la (2) byams pa ni bdag ñid phan pa ma yin pa daṅ | bde ba ma yin pa la sbyor ro || tshigs su bcad pa lhag ma rnams kyis ni sbyor ba gaṅ gis sems can rnams yoṅs su smin par byed pa de pha rol tu phyin pa sgrub pas yaṅ dag par ston te | sbyin pa ji lta bus sems can rnams ji ltar (3) yoṅs su smin par byed pa de las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Que montre-t-il par ces deux vers? Il montre avec quelle Tendance le Bodhisattva fait per-mûrir les créatures. Cette Tendance surpasse celle d’un père, d’une mère, d’un parent, et aussi la tendresse qu’on a pour soi dans le monde, puisqu’elle unit au bonheur et au salut; tandis que, clans le monde, on ne destine que soi au bonheur et au salut. Dans le reste des vers, il montre ce que le Bodhisattva emploie pour per-mûrir les créatures, c’est à savoir l’Initiative des Perfections.
Par quelle sorte de Don et comment per-mûrit-il les créatures? Un vers. 
na bodhisatvasya śarīrabhogayoḥ pareṣv adeyaṃ punar asti sarvathā |
anugraheṇa dvividhena pācayan paraṃ samair dānaguṇair na tṛpyate || 16 || 
(2)身財一切捨 平等及無厭
(3)所乏令充足 安立於善根 
byaṅ chub sems dpa’i lus daṅ loṅs spyod dag || gźan la mi sbyin pa ni yoṅ med de |
| phan ’dogs rnam pa gñis kyis gźan smin byed || mñam par sbyin pa’i yon tan ṅoms mi ’gyur || 
16. Il n’y a rien absolument, corps et biens, qu’un Bodhisattva ne veuille donner pour les autres; en faisant mûrir autrui par deux sortes de faveurs, il n’est point rassasié des vertus toujours égales du Don. 
trividhena dānena pācayati | sarvasvaśarīrabhogadānena aviṣamadānena atṛptidānena ca | kathaṃ paripācayati dṛṣṭadharmasaṃparāya_anugraheṇa | avighātenecchāparipūrṇāt | anāgatena ca saṃgṛhya kuśalapratiṣṭhāpanāt | yādṛśena śīlena yathā satvān paripācayati tad ārabhya ślokaḥ | 
(4)釋曰。此偈顯示檀波羅蜜成熟衆生。檀有三(5)種。一資生檀。内外身財一切捨故。二平等檀。(6)於諸施田離高下故。三無厭檀。勇猛恒施不(7)疲倦故。以是三檀二世隨攝。於現在世皆令(8)充足。於未來世安立善根。偈曰 
sbyin pa rnam (4) pa gsum gyis sems can yoṅs su smin par byed de | raṅ gi lus daṅ loṅs spyod thams cad sbyin pa daṅ | mi mñam pa med par sbyin pa daṅ | ṅoms pa med par sbyin pas so || ji ltar yoṅs su smin par byed ce na | tshe ’di daṅ tshe phyi ma la phan ’dogs pas te | phoṅs pa med (5) par ’dod pa yoṅs su rdzogs par byed pa’i phyir daṅ | des bsdus nas dge ba la ’god pa’i phyir ro || tshul khrims ji lta bus sems can rnams ji ltar yoṅs su smin par byed pa de las brtsams nas tshigs su bcad pa | 
Il fait mûrir par trois sortes de Dons: en donnant tout ce qu’il a, corps et biens, en donnant sans inégalité: en donnant sans en avoir jamais assez. Comment fait-il per-mûrir? Par une faveur de vie présente et une faveur de vie future, en remplissant. les désirs des êtres sans aucune indigence, et quand il les a Rapprochés par là, en les affermissant dans le bien.
Par quelle sorte de Moralité et comment per-mûrit-il les créatrues? Un vers. 
sadā prakṛtyādhyavihiṃsakaḥ svayaṃrato ’pramatto ’tra paraṃ niveśayan |
paraṃparānugrahakṛt dvidhā pare vipākaniṣyandaguṇena pācakaḥ || 17 || 
(9)常與性及滿 自樂不放逸
(10)引入於戒足 二果常無盡 
bstan pa raṅ bźin lhag par ’tshe ba med || bdag (6) dga’ bag yod ’di la gźan ’god ciṅ |
| phan rnam gñis ’dogs rnam par smin pa daṅ || rgyu mthun yon tan brgyud pas gźan smin byed || 
17. Toujours archi-Innocent par nature. satisfait en soi, sans Négligence, introduisant autrui, rendant service à autrui par transmission de deux façons, il fait mûrir par la vertu de la Concoction et de la coulée. 
pañcavidhena śīlena | dhruvaśīlena prakṛtiśīlena paripūrṇaśīlenādhyavihiṃsakatvāt | paripūrṇo hy avihiṃsako ’dhyavihiṃsakaḥ | daśakuśalakarmapathaparipūritaḥ | yathoktaṃ dvitīyāyāṃ bhamau | adhigamaśīlena svayaṃratatayā nirantarāskhalitaśīlena cāpramattatayā | kathaṃ ca paripācayati | śīle saṃniveśanāt | dvidhānugrahakriyayā dṛṣṭadharme saṃparāye ca | saṃparāyānugrahaṃ pareṣu vipākaniṣyandaguṇābhyāṃ paraṃparayā karoti | tadvipākaniṣyandayor anyonyānukūlyenāvyavacchedāt | yādṛśyā kṣāntyā yathā satvān paripācayati tad ārabhya ślokaḥ | 
(11)釋曰。此偈顯示尸波羅蜜成熟衆生。菩薩有(12)五種尸羅。一者常尸羅。生生常有故。二者自(13)性尸羅。無功用心住眞實體故。三者圓滿尸(14)羅。十善業道皆具足故。如十地經説。四者(15)自樂尸羅。恒自愛樂故。五者不放逸尸羅。念(16)念無犯故。以是五種尸羅二世隨攝。於現在(17)世安立戒品。於未來世令依報二果功徳無(18)絶。偈曰 
tshul khrims rnam pa lṅa ste | bstan pa’i tshul khrims daṅ | raṅ bźin gyi tshul khrims daṅ | lhag par ’tshe ba med pa’i (7) phyir yoṅs su rdzogs pa’i tshul khrims daṅ | dge ba bcu’i las kyi lam yoṅs su rdzogs pa’i phyir ’tshe ba med pa ni lhag par ’tshe ba med pa ste | sa gñis pa las ji skad ’byuṅ ba bźin no || bdag ñid de la dga’ ba’i phyir rtogs pa’i tshul khrims daṅ | bag yod (151b1) pa’i phyir rtag tu ’khrul pa med pa’i tshul khrims kyis so || ji ltar yoṅs su smin par byed ce na | tshul khrims la ’god pas tshe ’di daṅ phyi ma la phan pa rnam pa gñis byed pas so || gźan la tshe phyi ma la phan ’dogs pa ni rnam par smin pa daṅ rgyu mthun pa’i yon tan dag brgyud (2) pas byed de | de’i rnam par smin pa daṅ rgyu mthun ba dag phan tshun mthun pas rgyun mi ’chad pa’i phyir ro || bzod pa ji lta bus sems can rnams ji ltar yoṅs su smin par byed pa de las brtsams nas tshigs su bcad pa | 
Sa Moralité est de cinq sortes: moralité fixe; moralité de nature; moralité complète puisqu’il est archi-Innocent. Archi-Innocent veut dire Innocent complet, puisqu’il parachève les dix Sentiers-d’Actes de Bien. Comme il est dit dans la Seconde Terre. Moralité d’Acquis, puisqu’il se plaît en soi. Moralité sans Achoppement et sans interruption, puisqu’il n’a pas de négligence. Et comment fait-il per-mûrir? En installant dans la Moralité, par l’accomplissement de deux sortes de faveurs: clans la vie présente et dans la vie Future. La faveur dans la vie future, il l’opère par transmission, au moyen des vertus de Concoction et de Coulée chez autrui; car la Concoction et la Coulée sont inséparables, puisqu’elles sont réciproquement solidaires.
Par quelle Patience et comment per-mûrit-il les créatures? 
pare ’pakāriṇyupakāribuddhimān pramarṣayann ugram api vyatikramam |
upāyacittair apakāramarṣaṇaiḥ śubhe samādāpayate ’pakāriṇaḥ || 18 || 
(19)不益得益想 極忍解方便
(20)令彼起隨順 及種諸善根 
gźan gnod byed la phan byed blo ldan pa || gnod (3) byed drag po dag kyaṅ rab tu bzod |
| thabs rig gnod byed bzod pa de dag gis || gnod byed dge ba yaṅ dag len du ’jug || 
18. Si un autre lui fait tort, il le tient pour un bienfaiteur, eu supportant jusqu’au ])ont une offense, méme atroce: sachant les Moyens, par sa patience même contre l’offense, il engage les offenseurs au bien. 
apakāriṇi pare upakāribuddhyā pragāḍhāpakāramarṣaṇakṣāntyā paripācayati | upakāribuddhitvaṃ punaḥ kṣāntipāramitāparipūryānukūlyavṛttitā veditavyaṃ | kathaṃ paripācayati | dṛṣṭadharmānugraheṇa cāpakāramarṣaṇāt | saṃparāyānugraheṇa ca_upāyajñas tair apakāramarṣaṇair āvarjyāpakāriṇāṃ kuśale samādāpanāt | yādṛśena vīryeṇa yathā satvān paripācayati tad ārabhya ślokaḥ | 
(21)釋曰。此偈顯示羼提波羅蜜成熟衆生。若他(22)以不饒益事來向菩薩。菩薩於彼得饒益解(23)起極忍辱。何以故。由彼隨順令我忍波羅蜜(24)得増長故。亦以是忍二世隨攝。於現在世令(25)起歸向。於未來世令種善根。偈曰 
gźan gnod pa byed pa la phan pa byed pa’i blo daṅ ldan pa’i phyir || gnod pa byed pa drag po la ji mi sñam pa’i bzod pas yoṅs su smin par byed de | phan (4) pa byed pa’i blo ñid ni bzod pa’i pha rol tu phyin pa yoṅs su rdzogs par ’gyur ba daṅ mthun par ’jug pa las rig par bya’o || ji ltar yoṅs su smin par byed cen | na | gnod pa byed pa la mi mjed pa’i phyir tshe ’di la phan ’dogs pa daṅ | thabs śes pa gnod pa byed pa la mi mjed pa de (5) dag gis gnod pa byed pa rnams daṅ par byas nas dge ba yaṅ dag par len du ’jug pa’i phyir tshe phyi ma la phan ’dogs pas so || brtson ’grus ji lta bus sems can ji ltar yoṅs su smin par byed pa de las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Si un autre lui fait tort, il le per-mûrit par sa patience à supporter les injures les plus graves, avec cette idée que c’est un bienfait qu’il reçoit. Avoir idée que l’offenseur rend service, c’est se conduire d’accord avec le.parachèvement des Perfections. Comment per-mûrit-il? Par une faveur de vie présente; en supportant les torts; par une faveur de vie future, en amenant les offenseurs au bien, gagnés qu’ils sont par sa patience aux offenses, puisqu’il connaît les moyens.
Par quelle Énergie et comment per-mûrit-il les créatures? 
punaḥ sa yatnaṃ paramaṃ samāśrito na khidyate kalpasahasrakoṭibhiḥ |
jinātmajaḥ satvagaṇaṃ prapācayan paraikacittasya śubhasya kāraṇāt || 19 || 
(26)久劫行上勤 利物心無退
(27)令生一念善 況欲善無量 
rgyal sras brtson ’grus mchog la (6) brten pa ste || sems can tshogs rab smin par byed pa na |
| pha rol sems dge gcig gis phyir yaṅ ni || bskal pa bye ba stoṅ du ’aṅ skyo mi ’gyur || 
19. Avant assumé la cache par excellence, le fils des Vainqueurs ne se lasse pas, pendant des myriades de milliers d’Éons, de faire per-mûrir la multitude, en produisant le Bien avec l’unique Pensée d’autrui. 
adhimātradīrghakālākhede vīryeṇa dīrghakālākheditvam anantasatvaparipācanāt | paraikacittasya kuśalasyārthe kalpasahasrakoṭibhir akhedāt | ata evoktaṃ bhavati yathā paripācayati | kuśalacittasaṃniyojanāt dṛṣṭadharmasaṃparāyānugraheṇeti yādṛśena dhyānena yathā satvān paripācayati tad ārabhya ślokaḥ | 
(28)釋曰。此偈顯示毘梨耶波羅蜜成熟衆生。菩(29)薩於億百千劫行最上精進。爲成熟無邊衆(601c1)生心無退轉。以是精進二世隨攝。於現在世(2)但令得生一念善心。況於未來令無量善根(3)皆得増益。偈曰 
brtson ’grus chen po yun riṅ por mi skyo bas te | yun riṅ por mi skyo ba ñid ni gźan gyi sems dge ba gcig gi phyir (7) yaṅ bskal pa bye ba stoṅ phrag tu mi skyo bas sems can mtha’ yas pa yoṅs su smin par byed pa’i phyir ro || de ñid kyi phyir ji ltar yoṅs su smin par byed ce na | sems dge ba la yaṅ dag par sbyor bas tshe ’di daṅ | tshe phyi ma la phan ’dogs pas so źes bśad par ’gyur (152a1) ro || bsam gtan ji lta bus sems can rnams ji ltar yoṅs su smin par byed pa de las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Par une énergie que la longueur démesurée du temps ne lasse pas. La longueur du temps ne la lasse pas, puisqu’il per-mûrit une infinité de créatures, puisqu’il ne se lasse pas pendant des myriades de milliers d’Ions d’agir dans le Sens du Bien avec l’unique Pensée d’autrui. Par suite, comment est-ce qu’il permûrit? Par une faveur de vie présente et de vie future, eu appliquant à la Pensée de Bien.
Par quelle Extase et comment per-mûrit-il les créatures’! 
vaśitvam āgamya manasy anuttaraṃ paraṃ samāvarjayate ’tra śāsane |
nihatya sarvām avamānakāmatāṃ śubhena saṃvardhayate ca taṃ punaḥ || 20 || 
(4)得上自在禪 離染及見慢
(5)現在令歸向 未來善法増 
yid kyi dbaṅ ni bla na med thob nas || gźan gyis mchod ’dod thams cad ṅes bcom ste |
| mchog gi bstan la gźan dag (2) ’dun byed ciṅ || de dag dge bas yaṅ dag ’phel bar byed || 
20. Arrivé dans son esprit à la Souveraineté, il gagne autrui à la Religion; et comme il a abattu tout désir de dédain, il le fait ensuite grandir eu Bien. 
prāpta_anuttaravaśitvena dhyānena nirāmiṣeṇa ca nihatasarvāvamānābhilāṣeṇa paripācayati | buddhaśāsane parasyāvarjanād āvarjitasya ca kuśaladharmasaṃvardhanāt paripācayati | yādṛśyā prajñayā yathā satvān paripācayati tadārabhya ślokaḥ | 
(6)釋曰。此偈顯示禪波羅蜜成熟衆生。菩薩所(7)得禪定遠離愛見慢等故自在最上。以是禪(8)定二世隨攝。於現在世令歸向第一妙法。於(9)未來世令増長一切善根。偈曰 
bsam gtan gyi dbaṅ bla na med pa thob pa daṅ | zaṅ ziṅ med pa gźan gyis mchod par ’dod pa thams cad ṅes par bcom pas yoṅs su smin par byed de | gźan saṅs rgyas kyi bstan pa la ’dun par (3) byed pa daṅ | ’dun par byas pa la dge ba’i chos spel ba’i sgo nas yoṅs su smin par byed do || śes rab ji lta bus ji ltar yoṅs su smin par byed pa de las brtsams te tshigs su bcad pa | 
Par une Extase arrivée à la Souveraineté et sans Amorces, puisqu’elle a abattu toute velléité de dédain, il fait la Per-maturation; il la fait en amenant autrui à la Religion du Bouddha et en faisant croître les Idéaux de Bien.
Par quelle Sapience et comment per-mûrit-il les créatures? 
sa tatvabhāvārthanaye suniścitaḥ karoti satvān suvinītasaṃśayān |
tataś ca te tajjinaśāsanād arād vivardhayante svaparaṃ guṇaiḥ śubhaiḥ || 21 || 
(10)知眞及知意 能斷一切疑
(11)於法令恭敬 自他功徳滿 
de ñid dgoṅs don tshul las rab ṅes te || sems can tha tshom śin tu sel (4) bar byed |
| de phyir rgyal ba’i bstan la de gus pas || raṅ gźan dge ba’i yon tan rnam ’phel byed || 
21. Certain de la méthode qui mène au Sens Positif et au Sens Impliqué, il fait que les doutes des créatures se disciplinent; en conséquence, par respect pour la Religion du Vainqueur, elles se font grandir et font grandir autrui en vertus de Bien. 
sa bodhisatvas tatvārthanaye cābhiprāyārthanaye ca suviniścitayā prajñayā paripācayati | kathaṃ paripācayati satvānāṃ saṃśayavinayanāt | tataś ca śāsanabahumānāt teṣām ātmaparaguṇasaṃvardhakatvena | niyamanaślokaḥ | 
(12)釋曰。此偈顯示般若波羅蜜成熟衆生。知眞(13)者。解法不顛倒故。知意者。了達衆生心行(14)斷彼疑故。以是般若二世隨攝。於現在世令(15)向大法深生恭敬。於未來世令彼自身功徳(16)及他身功徳皆得圓滿。偈曰 
byaṅ chub sems dpa’ de de kho na’i don gyi tshul daṅ | dgoṅs pa’i don gyi tshul la śin tu rnam par ṅes pa’i śes rab kyis yoṅs su smin par byed do || ji ltar yoṅs (5) su smin par byed ce na | sems can rnams kyi the tshom rnam par sel ba’i phyir ro || de’i phyir de dag bstan pa la gus pas bdag daṅ gźan gyis yon tan yaṅ dag par ’phel bar byed pa ñid kyis so || mjug bsdu ba’i tshigs su bcad pa | 
Le Bodhisattva fait per-mûrir par la Sapience. parce qu’il est certain de la méthode qui mène au Sens Positif et au Sens d’Intention. Comment fait-il per-mûrir? En disciplinant les doutes des créatures; alors, comme elles respectent la Religion, elles font croître les vertus en elles-mèmes et en autrui.
Un vers de conclusion. 
iti sugatigatau śubhatraye vā jagad akhilaṃ kṛpayā sa bodhisatvaḥ |
tanuparamavimadhyamaprakārair vinayati lokasamānabhāvagatyā || 22 || 
(17)善趣及三乘 大悲有三品
(18)盡於未來際 如是熟衆生 
de ltar byaṅ chub sems (6) dpa’ sñiṅ rje yis || ’gro kun bde ’gror ’gro ba ’am dge gsum la |
| rnam pa chuṅ daṅ mchog daṅ ’briṅ dag gis || ’jig rten yod daṅ mñam par ’jug pas ’dul || 
22. Ainsi, sur le chemin de la Bourre Destination ou dans les trois Biens, le Bodhisattva discipline par compassion l’univers entier, avec des procédés menus, moyens, extrêmes, allant tant que le monde existe. 
anena yatra ca vinayati sugatigamane yānatraye vā | yac ca vinayati jagadakhilaṃ | yena ca vinayati kṛpayā | yaś ca vinayati bodhisatvaḥ | yādṛśaiś ca paripācanaprakārais tanuparamavimadhyamaprakāraiḥ | yāvantaṃ ca kālaṃ tatparidīpanāt samāsena paripākamāhātmyaṃ darśayati | tatra tanuḥ prakāro ’dhimukticaryābhūmau bodhisatvasya paramo ’ṣṭamyādiṣu vimadhyamaḥ saptasu veditavyaḥ yāval lokasya bhāvas tatsamānayā gatyā atyantam ity arthaḥ | 
(19)釋曰。此偈顯示大成熟相有三種。一者位大。(20)謂窮四位安立善道及以三乘。二者品大。悲(21)極三品。下者信行地。中者初地至七地。上者(22)八九十地。三者時大。時節無邊盡未來際。(23)菩薩如是利益衆生。是名大成熟相。 
’dis ni sus ’dul ba ste | byaṅ chub sems dpa’ daṅ | gaṅ gis ’dul ba ste sñiṅ rje daṅ | (7) gaṅ ’dul ba ste ’gro ba mtha’ dag daṅ | gaṅ du ’dul ba ste bde ’gror ’gro ba ’am | theg pa gsum daṅ | yoṅs su smin par byed pa’i rnam pa ji lta bu dag daṅ | dus ji srid pa de dag yoṅs su bstan pas yoṅs su smin pa’i che ba’i bdag ñid mdor bstan to || de la rnam pa (152b1) chuṅ du ni mos pas spyod pa la gnas pa’i byaṅ chub sems dpa’i’o || mchog ni brgyad pa la sogs pa la gnas pa’i’o || ’briṅ ni bdun pa la gnas pa’i yin par rig par bya’o || ’jig rten yod pa ji srid pa de daṅ mñam par ’jug pas te | gtan du źes bya ba’i tha tshig (2) go || 
Où discipline-t-il? Sur le chemin de la Bonne. Destination. ou dans les trois Véhicules. Qui discipline-t-il? L’univers entier. Par quoi discipline-t-il? Par la compassion. Qui discipline’? Le Bodhisattva. Par des procédés de. Per-maturation de quelle sorte? Menus, extrêmes, moyens. Combien de temps, enfin’? En l’illustrant, il résume la grandeur de la Per-maturation. Les procédés menus, c’est dans la Terre de la Conduite par croyance; extrêmes, c’est dans la Huitième Terre et les suivantes; moyens, dans les sept premières. Allant tant que le monde existe, c’est-à-dire indéfiniment. 
mahāyānasūtrālaṃkāre paripākādhikāro ’ṣṭamaḥ 
成熟品(24)究竟(25)
大乘莊嚴經論卷第二(26)(27)(28)(29)(602a1)(2)(3)
大乘莊嚴經論卷第三
(4)無著菩薩造
(5)大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 
yoṅs su smin pa’i skabs rdzogs so | || | 
23.  
navamo ’dhikāraḥ 
(6)菩提品第十 
 
CHAPITRE IX
L’ILLUMINATION 
sarvākārajñatāyāṃ dvau ślokau | tṛtīyas tayor eva nirdeśabhūtaḥ |
ameyair duṣkaraśatair ameyaiḥ kuśalācayaiḥ |
aprameyeṇa kālena ameyāvaraṇakṣayāt || 1 || 
(7)釋曰。已説菩薩成熟衆生。次説菩薩得一切(8)種智。偈曰
(9)一切難已行 一切善已集
(10)一切時已度 一切障已斷 
thams cad mkhyen pa ñid la tshigs su bcad pa gñis te | gsum pa ni de dag ñid kyi bśad par gyur pa’o ||
dka’ spyod dpag med brgya phrag daṅ || dpag med dge ba bsags pa daṅ || dpag tu med pa’i dus daṅ ni || (3) dpag med sgrib pa zad pa’i phyir || 
Deux vers sur la Connaissance Omnigénérique. Le troisième explique les deux premiers.
1. Par d’incalculables épreuves, par d incalculables accumulations de Bien, par cure incalculable durée, par l’épuisement d’incalculables Obstructions, 
sarvākārajñatāvāptiḥ sarvāvaraṇanirmalā |
vivṛtā ratnapeṭeva buddhatvaṃ samudāhṛtam || 2 || 
(17)成就一切種 此即爲佛身
(18)譬如大篋開 衆寶無不現 
sgrib pa kun gyi dri med pa || rnam pa thams cad mkhyen ñid ’thob |
| rin chen snod ni phye ba ltar || saṅs rgyas ñid ni yaṅ dag bstan || 
2. La Connaissance Omnigénérique est atteinte, nettoyée de toute Obstruction, coin nie une cassette de bijoux grande ouverte; elle s’appelle la Bouddhas. 
kṛtvā duṣkaram adbhutaṃ śramaśataiḥ saṃcityasarvaśubhaṃ kālenottamakalpayānamahatā sarvāvṛtīnāṃ kṣayāt |
sūkṣmasyāvaraṇasya bhūmiṣu gatasyotpāṭanād buddhatā ratnānām iva sā prabhāvamahatāṃ peṭā samuddhātitā || 3 || 
(26)白法爲佛身 非無亦非有
(27)佛爲法寶因 法則善根因 
ṅal ba rgyas rmad byuṅ dka’ spyad dge kun bsags || bskal mchog dus riṅ ’gro ba’i sgrib kun zad |
| (4) sar gtogs sgrib pa phra bcom saṅs rgyas te || de ni mthu che rin chen snod phye bźin || 
3. Après avoir subi des épreuves prodigieuses, au prix de centaines de fatigues, accumulé tout Bien, épuisé toutes les Obstructions par la grandeur du temps, des Dons, et du Véhicule, l’Obstruction subtile qui persistait dans les Terres éclate, et la Bouddhas se découvre comme une cassette de pierreries grandes en pouvoir. 
samudāgamataḥ svabhāvata aupamyataś ca buddhatvam udbhāvitaṃ | yāvadbhir duṣkaraśatair yāvadbhiḥ kuśalasaṃbhārair yāvatā kālena yāvataḥ kleśajñeya_āvaraṇasya prahāṇāt samudāgacchatyayaṃ samudāgamaḥ | sarvākārajñatāvāptiḥ sarvāvaraṇanirmalā svabhāvaḥ | vivṛtā ratnapeṭā tadaupamyaṃ | tasyaiva buddhatvasyādvayalakṣaṇe sānubhāve dvau ślokau | 
(11)釋曰。此偈顯一切種智因圓滿。一切難已行(12)者。由具足行無量百千種難行行未曾疲倦(13)故。一切善已集者。由具足聚集諸波羅蜜自(14)性善根故。一切時已度者。由具足經長時大(15)劫阿僧祇故。一切障已斷者。由具足斷一切(16)大乘障謂諸地所有微細障故。偈曰
(Verse above)

(19)釋曰。此偈顯一切種智果圓滿有三義分別。(20)一至得。二自性。三譬喩。成就一切種者。謂(21)至得分別。從此已後成就一切種智故。此即(22)爲佛身者。謂自性分別。即説一切種智爲佛(23)身體故。譬如大篋開衆寶無不現者。謂譬喩(24)分別。不可思議菩提分寶皆現前故。已説一(25)切種智爲佛身。次説此身無二相。偈曰
(Verse above)

(28)]釋曰。白法爲佛身者。轉六波羅蜜等一切善(29)法爲佛體故。非無亦非有者。此體非無。何以(602b1)故。眞如無別故。亦復非有。何以故。自性不(2)成就故。是名無二相。佛爲法寶因者。佛説一(3)切法故。及以神通力故。法則善根因者。衆生(4)爲田善根爲穀。如是法寶於所化衆生田生(5)長善根穀故。偈曰 
yaṅ dag par ’grub pa daṅ | ṅo bo ñid daṅ | dpe’i sgo nas saṅs rgyas ñid bstan to || dka’ ba spyod pa brgya phrag ji sñed daṅ | dge ba’i tshogs ji sñed daṅ | dus ji srid daṅ | ñon (5) moṅs pa daṅ | śes bya’i sgrib pa ji tsam spaṅs pas yaṅ dag par ’grub pa ’di ni yaṅ dag par ’grub pa’o || sgrib pa thams cad kyi dri ma med pa rnam pa thams cad mkhyen pa ñid ’thob pa ni ṅo bo ñid do || rin po che’i snod phye ba ni de’i dpe’o || saṅs rgyas ñid de’i gñis su med pa’i (6) mtshan ñid mthu daṅ bcas pa la tshigs su bcad pa gñis te | gsum pa ni de dag ñid kyi bśad par gyur pa’o || 
Il explique la Bouddhas au point de vue de la Réussite, de la nature propre, et de la comparaison. Tant et tant de centaines d’épreuves, tant et tant de Provisions de Bien, tant et tant de durée, tant et tant d’Obstructions rejetées la font réussir; c’est la Réussite. L’arrivée à la Connaissance Omnigénérique nettoyée de toute Obstruction, c’est la nature propre. Comme une cassette ouverte; c’est la comparaison.
Deux vers sur l’Indice de Non-dualité de la Bouddhas et aussi son efficacité. 
sarvadharmāś ca buddhatvaṃ dharmo naiva na kaścana |
śukladharmamayaṃ tac ca na ca tais tannirūpyate || 4 || 
(6)具法亦離法 
chos rnams thams cad saṅs rgyas ñid || chos ni gaṅ yaṅ yod ma yin |
| de ni chos dkar raṅ bźin yaṅ || de yis de ni brjod ma yin || 
4. Tous les Idéaux sont la Bouddhaté, et elle n’est point un Idéal.; elle est faite des Idéaux Blancs, et elle n’est point définie par eux. 
dharmaratnanimittatvāl labdharatnākaropamam |
śubhasya nimittatvāl labdhameghopamaṃ matam || 5 || 
如藏亦如雲
(7)生法雨法雨 故成如是譬 
rin chen chos kyi rgyu (7) mtshan phyir || de ni rin chen ’byuṅ gnas bźin |
| dge pa’i le tog rgyu mtshan phyir || de ni sprin daṅ ’dra bar ’dod || 
5. Parce qu’elle est le Signe des loyaux de Il Idéal, on l’a comparée à une mine de joyaux; parce qu’elle est le Signe des moissons du Bien, on l’a comparée à un nuage. 
sarvadharmāś ca buddhatvaṃ tathatāyā abhinnatvāt tadviśuddhiprabhāvitatvāc ca buddhatvasya na ca kaś ciddharmo ’sti parikalpitena dharmasvabhāvena śukladharmamayaṃ ca buddhatvaṃ pāramitādīnāṃ kuśalānāṃ tadbhāvena parivṛtteḥ | na ca tais tān nirdiśyate pāramitādīnāṃ pāramitādibhāvenāpariniṣpatter idam advayalakṣaṇaṃ | ratnākarameghopamatvam anubhāvaḥ | deśanā dharmaratnānāṃ tatprabhavatvāt kuśalasasyānāṃ ca vineyasaṃtānakṣetreṣu | 
(8)釋曰。此偈重顯前義。具法亦離法者。諸佛具(9)足一切善法故。遠離一切不善法故。如藏亦(10)如雲者。佛寶如藏法寶如雲。問此以何義。答(11)生法雨法雨故成如是譬。佛寶能出生法寶。(12)與大藏相似。法寶能生長一切衆生善根。與(13)大雲相似。已説佛身無二相。次説是無上歸(14)依。偈曰 
de bźin ñid tha dad pa’i raṅ bźin ma yin pa’i phyir daṅ | saṅs rgyas ñid kyaṅ de rnam par dag pas rab tu phye ba’i phyir chos thams cad kyaṅ saṅs rgyas ñid (153a1) yin la chos gaṅ yaṅ kun brtags pa’i chos kyi ṅo bo ñid du yod pa ma yin no || pha rol tu phyin pa la sogs pa dge ba rnams de’i ṅo bor yoṅs su gyur pa’i phyir saṅs rgyas ñid de ni chos dkar po’i raṅ bźin yaṅ yin la | pha rol tu phyin pa la sogs pa pha rol (2) tu phyin pa’i ṅo bor yoṅs su ma grub pa’i phyir | de dag gis de bstan par bya ba yaṅ ma yin te | ’di ni gñis su med pa’i mtshan ñid yin no || rin po che’i ’byuṅ gnas daṅ | sprin lta bu ñid ni mthu yin te | bstan pa’i chos rin po che rnams de las rab tu ’byuṅ ba’i phyir (3) daṅ | gdul bya’i rgyud kyi źiṅ la dge ba’i lo tog rnams rab tu bskrun pa’i phyir ro || 
Tous les Idéaux sont la Bouddhaté, puisque la Bouddhas est inséparable de la Quiddité et puisque la Bouddha té est produite par le nettoyage de la Quiddité. El t d’autre part, elle n’est point un Idéal, en tant que la nature propre de l’Idéal est Imaginaire. Et la Bouddhaté est faite d’Idéaux Blancs puisque les Perfections et autres Biens sont Révolus par son existence. Et elle n’est pas exprimée par les Idéaux Blancs puisque les Perfections etc,.., en tant que Perfections, ne sont pas Absolues. C’est là l’Indice de Non-Dualité. La comparaison avec la mine de joyaux et le nuage marque son efficacité; en effet, elle est l’origine des joyaux de l’Idéal de Prédication et aussi des moissons du Bien dans les champs qui sont les Séries Personnelles des Disciplinables. 
buddhatvaṃ sarvadharmaḥ samuditam atha vā sarvadharmavyapetaṃ prodbhūter dharmaratnapratatasumahato dharmaratnākarābham |
bhūtānāṃ śuklasasya prasavasumahato hetuto meghabhūtaṃ dānād dharmāmbuvarṣapratatasuvihitasyākṣayasya prajāsu || 6 || 
 
saṅs rgyas ñid ni chos kun ldan pa’am yaṅ na chos kun bral ba ste || rin chen chos rab che yaṅs ’byuṅ phyir rin chen chos kyi ’byuṅ gnas bźin |
| skye dgu rnams la legs bśad mi zad (4) chos kyi char chen ’bebs pas na || ’byuṅ po’i lo tog dkar po śin tu che ’phel rgyu phyir sprin daṅ ’dra || 
6. Il est dit que la Bouddhas, c’est tous les Idéaux; ou plutôt elle est en dehors de tous les Idéaux; comme elle donne naissance à ce joyau si grand, si vaste, de l’Idéal, elle semble la mine de joyaux de l’Idéal; comme elle cause la production des moissons de Blanc si grandes chez les êtres, elle devient aussi un nuage, en versant sur les créatures la pluie de l’Idéal, vaste, bien disposée, inépuisable. 
anena tṛtīyena ślokena tam evārthaṃ nirdiśati | sumahataḥ pratatasya dharmaratnasya prodbhūter nimittatvād ratnākarābhaṃ bhūtānāṃ mahataḥ śuklasasya prasavahetutvān meghabhūtaṃ | mahataḥ suvihitasyākṣayasya dharmāmbuvarṣasya dānāt prajāsv ity ayam atra padavigraho veditavyaḥ | tasyaiva buddhatvasya śaraṇatvānuttarye pañca ślokāḥ | 
 
tshigs su bcad pa gsum pa ’dis ni don de ñid ston te | chos rin po che rab tu che źiṅ yaṅs pa ’byuṅ ba’i rgyu mtshan yin pa’i phyir rin po che’i ’byuṅ gnas bźin no || (5) skye dgu rnams la legs par bśad pa mi zad pa’i chos kyi char chen po ’bebs pas na źes bya bar ’dir tshig rnam par sbyar bar rig par bya’o || ’byuṅ po rnams kyi dkar po’i lo tog śin tu chen po ’phel pa’i rgyu yin pa’i phyir sprin daṅ ’dra’o || saṅs rgyas de ñid skyabs bla na med (6) pa yin pa la tshigs su bcad pa lṅa’o || 
Il explique le même Sens dans ce troisième vers:
Comme elle est le Signe de la production du joyau si grand, si vaste, qu’est Idéal, elle semble une mine de joyaux; comme elle cause pour les êtres la production des moissons de Blanc si grandes, elle devient un nuage en donnant aux créatures la pluie de l’Idéal, pluie si grande, si bien disposée, inépuisable. Voilà comment il faut faire l’analyse des mots.
Cette Bouddhaté est un Refuge que rien ne surpasse; cinq vers. 
paritrāṇaṃ hi buddhatvaṃ sarvakleśagaṇāt sadā |
sarvaduścaritebhyaś ca janmamaraṇato ’pi ca || 7 || 
(15)諸佛常救護 衆生三染汚
(16)諸惑諸惡行 及以生老死 
rtag tu ñon moṅs tshogs kun daṅ || ñes par spyod pa thams cad daṅ |
| rga daṅ ’chi ba dag las kyaṅ || saṅs rgyas ñid ni yoṅs su skyob || 
7. La Bouddhas est toujours un rempart. contre toute la troupe des Souillures, contre tontes les mauvaises actions, contre la naissance et la mort. 
anena saṃkṣepataḥ kleśakarmajanmasaṃkleśaparitrāṇa_arthena śaraṇatvaṃ darśayati | 
(17)釋曰。此偈略顯救護義。諸佛常救護者。由畢(18)竟救護故。問救護何法。答衆生三染汚。謂煩(19)惱染汚。業染汚。生染汚。諸惑者。即煩惱染(20)汚。諸惡行者。即業染汚。及以生老死者。即生(21)染汚。問云何救護。答於此三種衆生一切時(22)救護不捨。即是畢竟義。偈曰 
’dis ni mdor na ñon moṅs pa daṅ las daṅ skye ba’i kun nas ñon moṅs pa las yoṅs su skyob (7) pa’i don gyis skyabs ñid yin par ston to || 
Il montre en abrégé dans ce vers que la Bouddhaté est un Refuge en tant qu’elle sert de rempart contre les souillures, les actes, ta naissance, la Pleine-Souillure. 
upadravebhyaḥ sarvebhyo apāyād anupāyataḥ |
satkāyād dhīnayānāc ca tasmāc charaṇam uttamam || 8 || 
(23)諸災及惡趣 身見亦小乘
(24)如是諸衆生 一切皆救護 
’tshe ba dag ni thams cad daṅ || ṅan soṅ daṅ ni thabs min daṅ |
| ’jig tshogs theg pa dman dag las || de phyir skyabs kyi dam pa’o || 
8. Contre toutes les calamités, contre l’enfer, contre les faux Moyens, contre le Corps Réel, contre le Petit Véhicule; elle est donc le Refuge suprême. 
anena dvitīyena_upadrava_ādiparitrāṇād vistareṇa | tatra sarvopadravaparitrāṇatvaṃ yad buddhānubhāvena andhāś cakṣūṃṣi pratilabhante badhirāḥ śrotraṃ vikṣiptacittāḥ svasthacittamītayaḥ śāmyantīty evam ādi | apāyaparitrāṇatvaṃ buddhaprabhayā tadgatānāṃ mokṣaṇāt tadagamane ca pratiṣṭhāpanāt | anupāyaparitrāṇatvaṃ tīrthikadṛṣṭivyutthāpanāt | satkāyaparitrāṇatvaṃ yānadvayena parinirvāpaṇāt | hīnayānaparitrāṇatvam aniyatagotrāṇāṃ mahāyānaikāyanīkaraṇāt | 
(25)釋曰。此偈廣顯救護義。諸災者。謂盲聾瘖瘂(26)狂亂形殘等衆生。由佛力故。盲者得視。聾者(27)得聽。瘂者能言。狂者得正。亂者得定。形殘者(28)得具足。如是救護。惡趣者。謂地獄等衆生放(29)火照觸。令得離苦不復更入。如是救護。身見(602c1)者。謂著我衆生令得人無我解入二乘涅槃。(2)如是救護。小乘者。謂二乘性。不定衆生方便(3)引入大乘。如是救護。偈曰 
gñis pa ’dis ni ’tsheb la sogs pa las yoṅs su skyob pa’i phyir rgya cher bstan to || de (153b1) la ’tshe ba thams cad las yoṅs su skyob pa ñid ni | saṅs rgyas kyi mthus loṅ ba rnams kyis ni mig thob po || ’on pa rnams kyis ni rna ba thob po || sems ’khrugs pa rnams kyis ni raṅ gi sems thob po || nad ’go ba rnams ni źi bar gyur to || źes bya ba de lta bu la sogs pa (2) gaṅ yin pa’o || ṅan soṅ las yoṅs su skyob pa ñid ni saṅs rgyas kyi ’od kyis der soṅ ba rnams thar par byas pa’i phyir daṅ | der mi ’gro ba la ’god pa’i phyir ro || thabs ma yin pa las yoṅs su skyob pa ñid ni mu stegs can gyi lta ba las sloṅ ba’i phyir ro || ’jig tshogs (3) las yoṅs su skyob pa ñid ni theg pa gñis kyis yoṅs su mya ṅan las zlo ba’i phyir ro || theg pa dman pa las yoṅs su skyob pa ñid ni ma ṅes pa’i rigs can rnams theg pa chen po la bgrod pa gcig par byed pa’i phyir ro || 
Dans ce second vers, il montre en détail qu’elle est un rempart contre les calamités etc... Rempart contre toutes les calamités’, par l’efficacité du Bouddha, les aveugles recouvrent la vue, les sourds l’ouïe, les esprits distraits un esprit bien assis, les troubles sont supprimés etc... Rempart contre l’enfer; l’éclat du Bouddha délivre ceux qui y sont et consolide ceux qui n’y sont pas. Rempart contre les faux Moyens; elle redresse les vues des héretiques. Rempart contre le Corps Réel; elle mène au Parc-Nirvâṇa par deux Véhicules, elle l’ait du Grand Véhicule le Passage-uniforme pour ceux qui ne sont pas définitivement d’une Famille. 
śaraṇam anupamaṃ tacchreṣṭhabuddhatvam iṣṭaṃ jananamaraṇasarvakleśapāpeṣu rakṣā |
vividhabhayagatānāṃ sarvarakṣāpayānaṃ pratatavividhaduḥkhāpāyanopāyagānāṃ || 9 || 
(4)佛爲勝歸處 無比故無上
(5)如前種種畏 無不令脱者 
saṅs rgyas ñid de skyabs ni dpe med mchog tu ’dod || (4) sna tshogs ’jigs ’gyur ’jig tshogs kun daṅ theg pa daṅ |
| ṅan soṅ rnam maṅ sdug bsṅal thabs min soṅ ba rnams || skye daṅ ’chi daṅ ñon moṅs ṅan soṅ kun las sruṅ || 
9. Cette Bouddhaté est le Refuge excellent, incomparable; c’est la défense contre les maux de la naissance, de la short, de toutes les Souillures; en quelque péril qu’on soit, elle est la défense universelle; elle est la porte de sortie pour s’échapper de tant de maux qui se prolongent, de l’enfer, des faux Moyens! 
anena tṛtīyena tasyaiva śaraṇatvasyānupamaśreṣṭhasya cānuttaryaṃ tenaivārthena darśayati | 
(6)釋曰。此偈顯歸依勝。由佛無譬喩故爲無上。(7)是故如前所説三種染汚衆生及餘災等衆(8)生。一切皆能救護。偈曰 
gsum pa ’dis ni gaṅ gis na skyabs de ñid dpe med ciṅ mchog ñid kyis bla na med pa yin pa de don de ñid (5) kyis ston to || 
Dans ce troisième vers, il montre par le même Sens l’excellence insurpassable de la Bouddhaté, comme le meilleur des Refuges, l’incomparable. 
bauddhair dharmair yac ca susaṃpūrṇaśarīraṃ yat saddharme vetti sa satvān pravinetum |
yātaṃ pāraṃ yatkṛpayā sarvajagatsu tad buddhatvaṃ śreṣṭham iha eṣyaṃ śaraṇānām || 10 || 
(9)諸佛善滿身 一切世間勝
(10)妙法化衆生 以度悲海故 
saṅs rgyas chos kyis śin tu rdzogs pa’i sku gaṅ yin || dam pa’i chos la sems can rab ’dul mkhyen pa gaṅ |
| ’gro ba kun la thugs rje pha rol phyin pa gaṅ || saṅs rgyas ñid de ’dir ni skyabs kyi mchog tu ’dod || 
10. Elle a le corps rempli des Idéaux des Bouddhas; elle sait tout ait long discipliner les êtres; sa compassion fait, dans tous les mondes, passer à l’autre rive: la Bouddhaté est ici le meilleur des Refuges. 
anena caturthena yaiḥ kāraṇais tat tathānuttaraṃ śaraṇaṃ bhavati tat saṃdarśayati | bauddhair dharmair balavaiśāradyādibhiḥ susaṃpūrṇa_asvabhāvatvāt | svārthaniṣṭhām adhikṛtya saddharmasatvavinayopāyajñānāt karuṇāpāragamanāc ca parārthaniṣṭhām adhikṛtya | 
(11)釋曰。此偈顯歸依勝因。諸佛善滿身一切世(12)間勝者。此由自利究竟。由力無畏等諸善功(13)徳自性滿故。妙法化衆生以度悲海故者。善(14)解教化衆生方便。及度大悲海岸究竟故。偈(15)曰 
bźi pa ’dis ni rgyu gaṅ dag gis (6) skyabs de de ltar bla na med pa yin pa de ston te | raṅ gi don gyi mthar thug pa’i dbaṅ du byas nas saṅs rgyas kyi chos stobs daṅ mi ’jigs pa la sogs pa śin tu rdzogs pa’i ṅo bo ñid kyi phyir ro || gźan gyi don mthar thug pa’i dbaṅ du byas nas dam pa’i chos la sems can ’dul (7) ba’i thabs mkhyen pa’i phyir daṅ | thugs rjes pha rol tu phyin pa’i phyir ro || 
Dans ce quatrième vers, il montre pour quelles raisons elle est ainsi un Refuge insurpassable. Elle q une nature propre toute remplie des Idéaux des Bouddhas, Forces, Assurances etc au point de vue du But qui est le Sens de Soi; elle connaît les moyens de discipliner les créatures dans le Bon Idéal, et elle les mène à l’autre rive de la Compassion, au point de vue du But, qui est le Sens d’autrui. 
ālokāt kālāt sarvasatvānāṃ buddhatvaṃ śaraṇaṃ mahat |
sarvavyasanasaṃpattivyāvṛttyabhyudaye matam || 11 || 
(16)盡於未來際 普及一切生
(17)恒時利益彼 是説歸依大 
’jig rten ji srid sems can gyi || gnod daṅ phun sum tshogs pa kun |
| bzlog ciṅ ’byor par bya ba’i phyir || saṅs rgyas skyabs chen ñid du ’dod || 
11. Tant que dure le monde, la Bouddha Lé est le grand Refuge de toutes les créatures pour écarter toutes les passions et pour donner pleinement la Prospérité. 
anena pañcamena ślokena yāvantaṃ kālaṃ yāvatāṃ satvānāṃ yatrārthe śaraṇaṃ bhavati tat samāsena darśayati | yatrārthe iti sarvavyasanavyāvṛttau saṃpattyabhyudaye ca | āśrayaparāvṛttau ṣaṭ ślokāḥ | 
(18)釋曰。此偈顯歸依大。大有三義。一者時大。窮(19)一切衆生生死際故。二者境大。以一切衆生(20)爲境故。三者事大。恒時作利益救脱其苦令(21)出離故。已説無上歸依。次説如來轉依相。偈(22)曰 
tshigs su bcad pa lṅa pa ’dis ni dus ji srid (154a1) cig tu sems can ji rñed cig gi gaṅ gi don du skyabs yin pa de mdor bstan to || gaṅ gi don du źes bya ba ni | gnod pa thams cad bzlog pa daṅ | phun sum tshogs pa thams cad ’byor par bya ba’i phyir ro || gnas yoṅs su gyur pa la tshigs su bcad pa drug pa ste | 
Dans ce cinquième vers, il montre en résumé pour combien de temps, pour combien de créatures, et dans quel Sens elle est le Refuge. Dans quel Sens? C’est pou’ écarter toutes les passions et pote’ donner pleinement la Prospérité.
Six vers sur la Révolution du Fond. 
kleśajñeyavṛtīnāṃ satatam anugataṃ bījam utkṛṣṭakālaṃ yasminn astaṃ prayātaṃ bhavati suvipulaiḥ sarvahāniprakāraiḥ |
buddhatvaṃ śukladharmapravaraguṇayutā āśrayasyānyathāptis tatprāptir nirvikalpād viṣayasumahato jñānamārgāt suśuddhāt || 12 || 
(23)二障種恒隨 彼滅極廣斷
(24)白法圓滿故 依轉二道成 
(2) gaṅ la ñon moṅs śes bya’i sgrib pa’i sa bon dus riṅ rtag ldan pa || spoṅ ba śin tu rgya che rnam pa kun gyis rab tu bcom gyur źiṅ |
| gnas gyur chos dkar yon tan mchog rab ldan pa thob pa saṅs rgyas ñid || de ni mi rtog rab dag śin tu yul chen ye śes lam gyis ’thob || 
12. La sentence des Obstructions de Souillure et de Connaissable, compagne assidue et de temps immémorial, y est anéantie par tous les procédés les plus intenses de rejet; cette Bouddhaté est un changement du Fond, associé aux éminentes vertus des Idéaux Blancs; on arrive à ce changement par la Voie de la Connaissance, dégagée de la différenciation, grande en objet, et bien nettoyée. 
anena vipakṣabījaviyogataḥ pratipakṣasaṃpattiyogataś cāśrayaparivṛttiḥ paridīpitā | yathā ca tatprāptir dvividhamārgalābhāt | suviśuddhalokottarajñānamārgalābhāt | tatpṛṣṭhalabdhānantajñeyaviṣayajñānamārgalābhāc ca | utkṛṣṭakālam ity anādikālaṃ | suvipulaiḥ sarvahāniprakārair iti bhūmiprakāraiḥ | 
(25)釋曰。此偈顯示轉依有離有得。二障種恒隨(26)彼滅極廣斷者。此明所治遠離。謂煩惱障智(27)障二種種子。無始已來恒時隨逐。今得永滅(28)極者。一切地廣者。一切種此皆斷故。白法圓(29)滿故。依轉二道成者。此明能治成就。謂佛體(603a1)與最上圓滿白法相應。爾時依轉得二道成(2)就。一得極清淨出世智。道二得無邊所識境(3)界智道。是名轉依。偈曰 
’dis (3) ni mi mthun pa’i phyogs kyi sa bon daṅ bral ba daṅ | gñen po phun sum chogs pa daṅ ldan pas gnas yoṅs su gyur pa daṅ | lam rnam pa gñis thob pas de ji ltar ’thob pa yaṅ bstan te | ’jig rten las ’das pa’i ye śes śin tu rnam par dag pa’i lam thob pa daṅ | de’i rdzas la | (4) thob pa śes bya mtha’ yas pa’i yul can gyi ye śes kyi lam ’thob pas so || dus riṅ źes bya ba ni thog ma med pa’i dus nas so || spoṅ ba śin tu rgya che rnam pa kun gyis źes bya ba ni sa’i rnam pa dag gis so || 
Dans ce vers, il illustre la Révolution du Fond en tant qu’on se sépare des semences des Adversaires et qu’on s’unit à la plénitude des Auxiliaires. Comment est-ce qu’on y arrive? Par la possession d’une double Voie: la Voie de la Connaissance Supramondaine, bien nettoyée, et la Voie de la Connaissance de l’infinité du Connaissable, qu’on atteint derrière l’autre, De temps immémorial, c’est-à-dire un temps qui n’a pas de commencement. Tous les procédés les plus intenses de rejet, c’est-à-dire les procédés des Terres. 
sthitaś ca tasmin sa tathāgato jagan mahācalendrastha ivābhyudīkṣate |
śamābhirāmaṃ karūṇāyate janamaghābhirāme ’nyajane tu kā kathā || 13 || 
(4)彼處如來住 不動如山王
(5)尚悲樂滅人 況著諸有者 
de bźin gśegs pa de ni der bźugs nas || ri dbaṅ mtho steṅ bźugs (5) bźin ’gro la gzigs |
| źi bar mṅon dga’i ’gro la ’aṅ thugs rdze na || srid la mṅon dga’i skye bo gźan ci smos || 
13. Installé là, le Tathâgata jette ses regards sur le monde connue s’il était au sommet d’une haute montagne; il s’apitoie sur ceux qui se plaisent -i la Paix; qu’est-ce donc des autres gens qui se plaisent à l’existence? 
anena dvitīyenānyāśrayaparāvṛttibhyas tadviśeṣaṃ darśayati | tatstho hi mahācalendrastha iva dūrāntaranikṛṣṭaṃ lokaṃ paśyati | dṛṣṭvā ca karuṇāyate śrāvakapratyekabuddhān api prāg eva tadanyān | 
(6)釋曰。此偈顯示如來轉依諸轉中勝。何以故。(7)如來轉依住無漏界處。如山王鎭地安住不(8)動。如此轉已見於聲聞縁覺樂寂滅人尚生(9)憐愍。何況遠邊下賤著有苦惱衆生。偈曰 
gñis pa ’dis ni gnas yoṅs su gyur pa de gźan las khyad par du ston te | de la gnas pa ni ri’i dbaṅ po mthon po la bźugs pa bźin du ’jig rten ches śin tu dman (6) pa la gzigs so || gzigs nas kyaṅ ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas rnams la’aṅ thugs rje na | de dag las gźan pa la lta smos kyaṅ ci dgos | 
Dans ce second vers, il montre l’excellence de cette Révolution du Fond par rapport aux autres. Installé là, il regarde le monde loin en bas, comme s’il était sur une haute montagne; et l’ayant regardé, il s’apitoie sur les Auditeurs et les Bouddhas-pour-soi,
plus forte raison sur les autres. 
pravṛttir ūddhittir avṛtir āśrayo nivṛttir āvṛttir atho dvayādvayā |
samāviśiṣṭā api sarvagātmikā tathāgatānāṃ parivṛttir iṣyate || 14 || 
(10)他利及無上 不轉及不生
(11)廣大與無二 無住亦平等
(12)殊勝與遍授 是説如來轉
(13)顯示十功徳 差別義應知 
gnas la ’jug daṅ rab ’jug mi ’jug daṅ || ldog daṅ kun ’jug gñis daṅ gñis min daṅ |
| mñam daṅ khyad ’phags kun ’gro (7) bdag ñid ni || de bźin gśegs pa rnams kyi yoṅs gyur ’dod || 
14. Pro-fonction, Ex-fonction, Non-fonction sur le Fond, Infonction, Ad-fonction, et encore a. dualité, sans-dualité, égale, supérieure, de plus universelle: telle est la Révolution des Tathâgatas. 
anena tṛtīyena taddaśaprabhedaṃ darśayati | sā hi tathāgatānāṃ parivṛttiḥ parārthavṛttir iti pravṛttiḥ | sarvadharmaviśiṣṭatvād utkṛṣṭā vṛttir ity udvṛttiḥ | saṃkleśahetāv avṛttiḥ | āśraya iti yo ’sau parivṛttyāśrayastaṃ darśayati | saṃkleśān_nivṛttito nivṛttiḥ | ātyantikatvād āyatā vṛttir ity āvṛttiḥ | abhisaṃbodhiparinirvāṇadarśanavṛttyā dvayā vṛttiḥ | saṃsāranirvāṇāpratiṣṭhitatvāt saṃskṛtāsaṃskṛtatvena_advayā vṛttiḥ | vimuktisāmānyena śrāvakapratyekabuddhasamā vṛttiḥ | balavaiśāradyādibhiḥ buddhadharmair asamatvād viśiṣṭā vṛttiḥ | sarvayānopadeśagatatvāt sarvagatā vṛttiḥ | 
(14)釋曰。此二偈顯示如來轉依有十種功徳差(15)別。何等爲十。一者他義轉。謂轉依已爲利他(16)故。二者無上轉。謂轉依已一切法中而得自(17)在過二乘轉故。三者不轉轉。謂轉依已染汚(18)諸因不能轉此依彼依轉故。四者不生轉。謂(19)轉依已一切染汚法畢竟不起故。五者廣大(20)轉。謂轉依已示現得大菩提及般涅槃故。六(21)者無二轉。謂轉依已生死涅槃無有二故。七(22)者不住轉。謂轉依已有爲無爲倶不住故。八(23)者平等轉。謂轉依已與聲聞縁覺。同解脱煩(24)惱障故。九者殊勝轉。謂轉依已力無畏等一(25)切佛法無與等故。十者遍授轉。謂轉依已恒(26)以一切乘而教授故。偈曰 
gsum pa ’dis ni de’i phan yon gyi dbye ba ston te | gnas la źes bya ba ni gnas yoṅs su gyur pa gaṅ yin pa de yaṅ dag par ston to || de bźin gśegs pa rnams kyi yoṅs su gyur pa de ni gźan gyi don du (154b1) ’jug pas na ’jug pa’o || chos thams cad las khyad źugs pa’i phyir mchog tu ’jug pa ni rab tu ’jug pa’o || kun nas ñan moṅs pa’i rgyu la mi ’jug pas mi ’jug pa’o || kun nas ñon moṅs pa las ldog pas zlog pa’o || gtan du pa yin pa’i phyir kun tu ’jug pa ni kun tu ’jug (2) pa’o || mṅon par rdzogs par byaṅ chub pa daṅ | yoṅs su mya ṅan las ’da’ ba ston par ’jug pas gñis su ’jug pa’o || ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa la mi gnas pa’i phyir ’dus byas daṅ ’dus ma byas ñid gñis su mi ’jug pa ni gñis ma yin par ’jug pa’o || ñan thos (3) daṅ raṅ saṅs rgyas dag daṅ rnam par grol ba ’dra ba ñid kyis mñam du ’jug pa’o || stobs daṅ mi ’jigs pa la sogs pa saṅs rgyas kyi chos rnams kyis mi mñam pa’i phyir khyad par du ’phags par ’jug pa’o || theg pa thams cad ston bar ’gro ba’i phyir kun tu ’gro ba’i (4) ’jug pa’o || 
Dans ce troisième vers, il en montre les dix espèces. En effet la Révolution des Tathâgatas est une Pro-fonction, parce qu’elle fonctionne pour le Sens d’autrui; c’est une Ex-fonction, à cause de sou excellence, étant supérieure à tous les Idéaux; c’est une Non-fonction, en fait de cause de Pleine-Souillure. Le Fond désigne le Fond de la Révolution. In-fonction, parce qu’elle fonctionne en dehors de la Pleine-Souillure. Ad-fonction, parce qu’elle fonctionne ad infinitum. Fonction à dualité, puisqu’elle fonctionne pour montrer La Pleine Illumination et le Pari-Nirvâṇa. Fonction sans dualité, puisqu’elle est à-Opérants et Sans-Opérants, n’étant arrêtée ni à la Transmigration ni au Nirvâna. Fonction égale avec les Auditeurs et les Bouddhas-pour-soi, puisque les Libérations leur sont communes. Fonction supérieure, puisqu’elle n’a pas en commun avec eux les Idéaux des Bouddhas, Forces, Assurances etc... Fonction universelle, puisqu’elle est présente dans l’enseignement de tous les Véhicules. 
yathāmbaraṃ sarvagataṃ sadāmataṃ tathaiva tat sarvagataṃ sadāmatam |
yathāmbaraṃ rūpagaṇeṣu sarvagaṃ tathaiva tat satvagaṇeṣu sarvagam || 15 || 
(27)如空遍一切 佛亦一切遍
(28)虚空遍諸色 諸佛遍衆生 
ji ltar nam mkha’ rtag tu kun soṅ ’dod || de bźin de yaṅ rtag tu kun soṅ ’dod |
| ji ltar nam mkha’ gzugs gyur kun tu soṅ || de bźin de yaṅ sems can tshogs kun soṅ || 
15. Comme l’espace est toujours universel, ainsi elle est toujours universelle; comme l’espace est universel dans les multitudes des Formes, ainsi elle est universelle dans les multitudes des êtres, 
anena caturthena tatsvabhāvasya buddhatvasya sarvagatatvaṃ darśayati | ākāśasādharmyeṇoddeśanirdeśataḥ pūrvāparārdhābhyāṃ | satvagaṇeṣu sarvagatatvaṃ buddhatvasyātmatvena sarvasatvopagamane pariniṣpattito veditavyaṃ | 
(29)釋曰。此偈顯示佛體一切遍與虚空相似。初(603b1)二句直説。後二句釋説。譬如虚空遍一切色(2)聚。佛體亦爾遍一切衆生聚。若以衆生現非(3)佛故。言佛體不遍者。是義不然。未成就故。(4)偈曰 
bźi pa ’dis ni bstan pa daṅ bśad pa phyed sṅa ma daṅ phyed phyi ma dag gis de’i (5) raṅ bźin gyis saṅs rgyas kyi thams cad du soṅ ba ñid nam mkha’ daṅ chos mthun par ston to || saṅs rgyas kyi sems can gyi tshogs kun tu soṅ ba ñid ni sems can thams cad bdag ñid du źal gyis bźes pa yoṅs su grub pa las rig par bya’o || 
Dans ce quatrième vers, il montre que la Bouddhaté est universelle, puisque c’est sa nature propre; dans la première et la seconde moitié du vers, il énonce et il explique l’analogie avec l’espace. L’universalité de la Bouddhaté dans les multitudes des êtres se constate à ce qu’elle, admet en soi absolument tous les êtres. 
yathodabhājane bhinne candrabimbaṃ na dṛśyate |
tatha duṣṭeṣu satveṣu buddhabimbaṃ na dṛśyate || 16 || 
(5)譬如水器壞 月像不現前
(6)如是衆生過 佛像亦不現 
ji ltar chu yi snod chag na || (6) zla ba’i gzugs brñan mi snaṅ ba |
| de bźin sems can ṅan pa la || saṅs rgyas gzugs kyaṅ mi snaṅ ṅo || 
16. Coin me un Récipient à eau, quand il est brisé, ne montre plus l’image de la lune, ainsi l’image des Bouddhas ne se montre pas dans les créatures perverties. 
anena pañcamena sarvagatatve ’pyabhājanabhūteṣu satveṣu abuddhabimbadarśanaṃ dṛṣṭāntena sādhayati | 
(7)釋曰。此偈顯示佛體雖遍而衆生不見。譬如(8)水器破壞不見月像。如是衆生過失不見佛(9)像。此義得成。偈曰 
lṅa pa ’dis ni thams cad du soṅ ba yin yaṅ snod du ma gyur pa’i sems can rnams la saṅs rgyas kyi sku mi snaṅ ba dpes sgrub par byed do || 
Dans ce cinquième vers, il fait comprendre par un exemple continent, malgré son universalité, l’image des Bouddhas ne se laisse pas voir dans les créatures qui ne sont pas devenues des Récipients. 
yathāgnir jvalate ’nyatra punar anyatra śāmyati |
buddheṣv api tathā jñeyaṃ saṃdarśanamadarśanam || 17 || 
(10)譬如火聚性 或然或滅盡
(11)如是諸佛化 或出或涅槃 
ji ltar me ni gźan du (7) ’bar || gźan du źi bar ’gyur ba ltar |
| de bźin saṅs rgyas rnams la yaṅ || snaṅ daṅ mi snaṅ śes par bya || 
17. Comme le feu qui s’allume ici et s’éteint là, ainsi les Bouddhas, - qu’on le sache; - se montrent ou ne se montrent pas. 
anena ṣaṣṭhena buddhavineyeṣu satsu buddhotpādāt taddarśanaṃ | vinīteṣu parinirvāṇāt tadadarśanaṃ agnijvalanaśamanasādharmyeṇa sādhayati | anābhogāpratiprasrabdhabuddhakāryatve catvāraḥ ślokāḥ | 
(12)釋曰。此偈顯示諸佛教化有出有沒。譬如火(13)性有時熾然有時滅盡。諸佛教化亦復如是。(14)有時示現出世。有時示現涅槃。如是已説如(15)來轉依。次説如來事業恒無功用。偈曰 
drug pa ’dis ni saṅs rgyas kyis gdul ba dag yod na saṅs rgyas ’byuṅ bas de snaṅ la | btul nas yoṅs su mya ṅan las ’da’ bas de mi snaṅ ba me ’bar ba daṅ (155a1) źi ba daṅ chos mthun pas sgrub par byed do || saṅs rgyas kyi mdzad pa lhun gyis grub pa rgyun mi ’chad pa la tshigs su bcad pa bźi ste | 
Dans ce sixième vers, il faitt comprendre, par l’analogie avec le feu qui s’allume et qui s’éteint, que les Bouddhas se montrent quand il y a des Disciplinables et qu’il faut pour eux la naissance d’un Bouddha; l’œuvre de Discipline faite, ils ne se montrent plus; c’est le pari-Nirvâna.
Quatre vers sur la besogne des Bouddhas sans Rémission par Impassibilité. 
aghaṭitebhyas tūryebhyo yathā syāc chabdasaṃbhavaḥ |
tathā jine vinābhogaṃ deśanāyāḥ samudbhavaḥ || 18 || 
(16)意珠及天鼓 自然成自事
(17)佛化及佛説 無思亦如是 
ji ltar rṅa dag ma brduṅs par || sgra ni kun tu ’byuṅ ba ltar |
| de bźin rgyal ba gzo med par || bśad pa dag ni kun tu (2) ’byuṅ || 
18. Comme une musique qui proviendrait d’instruments sans qu’on les ait battus, ainsi naît la prédication cirez le Vainqueur sans aucune Passivité. 
yathā maṇer vinā yatnaṃ svaprabhāvanidarśanam |
buddheṣv api vinābhogaṃ tathā kṛtyanidarśanam || 19 || 
See previous verse 
ji ltar nor bu ’bad mad par || raṅ gi ’od ni ston pa ltar |
| saṅs rgyas rnams kyaṅ gzo med par || de bźin mdzad pa ṅes par ston || 
19. Comme une pierrerie montre sans aucun travail son propre éclat, ainsi les Bouddhas montrent leur activité sacs aucune Passivité. 
ābhyāṃ ślokābhyām anābhogena buddhakāryaṃ sādhayaty aghaṭitatūryaśabdamaṇiprabhāvasādharmyeṇa | 
(18)釋曰。此偈顯示佛事無功用。譬如如意寶珠(19)雖復無心自然能作種種變現。如來亦爾。雖(20)復無功用心自然能起種種變化。譬如天鼓(21)雖復無心自然能出種種音聲。如來亦爾。雖(22)復無功用心自然能説種種妙法。偈曰 
tshigs su bcad pa ’di gñis kyis ni rṅa ma brduṅs pa’i sgra daṅ | nor bu’i ’od daṅ chos mthun par saṅs rgyas kyi mdzad pa lhun (3) gyis grub par sgrub po || 
Dans ces deux vers, il fait comprendre l’activité en Impassibilité des Bouddhas par l’analogie de la musique sans aucun jeu d’instruments et de la pierrerie qui brille sans travail. 
yathākāśe avicchinnā dṛśyante lokataḥ kriyāḥ |
yathaivānāsrave ghātau avicchinnā jinakriyāḥ || 20 || 
(23)依空業無間 而業有増減
(24)依界事不斷 而事有生滅 
ji ltar mkha’ la ’jig rten gyi || bya ba rgyun mi ’chad par snaṅ |
| de bźin zag med dbyiṅs na yaṅ || rgyal ba’i mdzad pa rgyun mi ’chad || 
20. Comme les actions du monde se montrent sans cesse dans l’espace, ainsi les actions des Vainqueurs se montrent. sans cesse dans le Plan Sans-Écoulement. 
yathākāśe kriyāṇāṃ hi hānir abhyudayaḥ sadā |
yathaivānāsrave dhātau buddhakāryodayavyayaḥ || 21 || 
See previous verse 
ji ltar mkha’ la rtag tu ni || bya ba ñams źiṅ ’byuṅ ba ltar |
| de bźin zag med dbyiṅs na yaṅ || saṅs rgyas (4) phrin las skye źiṅ ’bri || 
21. Comme les actions toujours surgissent et se perdent dans l’espace, ainsi les actions des Bouddhas naissent et finissent dans le Plan Sans-Ecoulement. 
ābhyām apy apratiprasrabdhabuddhakāryatvaṃ buddhakṛtyasyāvicchedāt | ākāśa iva lokakriyāṇām avicchede ’pi cānyānyakriyā_udayavyayas tathaiva | anāsravadhātugāmbhīrye ṣoḍaśa ślokāḥ | 
(25)釋曰。此偈顯示佛事無間。譬如世間依空所(26)作無時斷絶。諸佛亦爾。依無漏界而作佛事(27)亦無斷絶。譬如世間依空所作有増有減。諸(28)佛亦爾。依無漏界而作佛事亦有生滅。已説(29)無功用心不捨佛事。次説無漏法界甚深。偈(603c1)曰 
’di gñis kyis ni saṅs rgyas kyi mdzad pa rgyun mi ’chad pa ñid ston te | saṅs rgyas kyi mdzad pa ni rgyun mi ’chad pa’i phyir nam mkha’ ’chad pa med pa la ’jig rten gyi bya ba gźan daṅ gźan ’byuṅ ba daṅ ’jig pa de daṅ ’dra’o || zag pa med pa’i dbyiṅs zab pa (5) la tshigs su bcad pa bcu drug go || 
Dans ces deux vers, il montre que les Bouddhas agissent sans Rémission; puisque la tâche des Bouddhas est incessante. Il en est d’elle comme des actes du gronde dans l’espace; ils n’ont pas de cesse, et pourtant il y en a qui commencent et d’autres qui finissent.
Seize vers sur la profondeur du Plan Sans-Écoulement. 
paurvāparyāviśiṣṭāpi sarvāvaraṇanirmalā |
na śuddhā nāpi cāśuddhā tathatā buddhatā matā || 22 || 
(2)如前後亦爾 及離一切障
(3)非淨非不淨 佛説名爲如 
sṅa ma phyi mar khyad med kyaṅ || sgrib pa kun gyi dri med pa |
| de bźin ñid ni saṅs rgyas ’dod || dag pa ma yin ma dag min || 
22. Quoique spécifiée par une relation de succession, nettoyée qu’elle est de toutes les Obstructions, ni pure ni impure tout ensemble, la Quiddité est la Bouddhas. 
paurvāparyeṇa viśiṣṭatvān na śuddhā | paścāt sarvāvaraṇanirmalatvān nāśuddhā malavigamāt | 
(4)釋曰。此偈顯示法界清淨相。如前後亦爾者。(5)所謂非淨。由自性不染故。及離一切障者。所(6)謂非不淨。由後時客塵離故。非淨非不淨佛(7)説名爲如者。是故佛説是如非淨非不淨。是(8)名法界清淨相。偈曰 
sṅa ma daṅ phyi mar khyad par med pa’i phyir dag pa yaṅ ma yin la | phyis sgrib pa thams cad kyi dri ma med pa’i phyir ma dag pa (6) yaṅ ma yin te | dri ma daṅ bral bas so || 
Elle n’est pas pure, puisqu’elle, est spécifiée par la relation d’antérieur et de postérieur; elle n’est pas impure, puisqu’elle est ensuite nettoyée de toute Obstruction, les taches étant partics. 
śūnyatāyāṃ viśuddhāyāṃ nairātmyān mārgalābhataḥ |
buddhāḥ śuddhātmalābhitvāt gatā ātmamahātmatām || 23 || 
(9)清淨空無我 佛説第一我
(10)諸佛我淨故 故佛名大我 
stoṅ pa ñid ni rnam dag na || bdag med mchog gi bdag thob pas |
| saṅs rgyas dag pa’i bdag thob phyir || bdag ñid chen po’i bdag tu gyur || 
23. Dans la Vacuité toute pure, les Bouddhas, qui ont par l’Impersonnalité trouvé la Voie, trouvent la pureté de la Personne et arrivent ainsi à le grandeur de la Personne. 
tatra cānāsrave dhātau buddhānāṃ paramātmā nirdiśyate | kiṃ kāraṇaṃ | agranairātmyātmakatvāt | agraṃ nairātmyaṃ viśuddhā tathatā sā ca buddhānām ātmā svabhāvārthena tasyāṃ viśuddhāyām agraṃ nairātmyam ātmānaṃ buddhā labhante śuddhaṃ | ataḥ śuddhātmalābhitvāt buddhā ātmamāhātmyaṃ prāptā ity anenābhisaṃdhinā buddhānām anāsrave dhātau paramātmā vyavasthāpyate | 
(11)釋曰。此偈顯示法界大我相。清淨空無我(12)者。此無漏界由第一無我爲自性故。佛説(13)第一我者。第一無我謂清淨如。彼清淨如即(14)是諸佛我自性。諸佛我淨故。故佛名大我者。(15)由佛此我最得清淨。是故號佛以爲大我。由(16)此義意。諸佛於無漏界建立第一我。是名法(17)界大我相。偈曰 
zag pa med pa’i dbyiṅs de la saṅs rgyas rnams kyi bdag ñid kyi mchog ston te | ci’i (7) phyir źe na | bdag med pa mchog gi bdag ñid kyi phyir ro || bdag med pa mchog ni de bźin ñid rnam par dag pa’o || de yaṅ ṅo bo ñid kyi don gyis saṅs rgyas rnams kyi bdag yin no || de rnam par dag na saṅs rgyas rnams kyis bdag med pa mchog gi bdag ñid dag pa ’thob (155b1) po || de bas na saṅs rgyas rnams kyi dag pa’i bdag thob pa’i phyir bdag ñid chen po’i bdag tu gyur pa yin te | dgoṅs pa ’di ni zag pa med pa’i dbyiṅs la saṅs rgyas rnams kyi bdag gi mchog rnam par ’jog go || 
Ici il indique la Personne par excellence des Bouddhas dans le Plan Sans-Écoulement. Pourquoi donc? Parce que leur Personne consiste dans l’Inpersonnalité capitale. L’Impersonnalité capitale, c’est la Quiddité toute pure, et elle est la Personne, au Sens de nature-propre, des Bouddhas Quand elle est toute pure, les Bouddhas arrivent à l’Impersonulité capitale, qui est le Personne toute pure. Arrivés à la Personne toute pure, les Bouddhas arrivent i1 la grandeur de la Personne.. Et c’est avec cette Arrière-pensée que la Personne par excellence des Bouddhas est classée dans le Plan Sans-Écoulement. 
na bhāvo nāpi cābhāvo buddhatvaṃ tena kathyate |
tasmād buddhatathāpraśne avyākṛtanayo mataḥ || 24 || 
(18)非體非非體 如是説佛體
(19)是故作是論 定是無記法 
de phyir saṅs rgyas yod min źiṅ || med par yaṅ ni mi brjod do |
| (2) de ltas saṅs rgyas de skad ’dri || luṅ ma bstan pa’i tshul du ’dod || 
24. C’est pourquoi il est dit que la Bouddhaté n’est ni l’existence ni la non-existence, aussi, la question du Bouddha étant ainsi posée, il n’y a pas eu de dogme prononcé. 
tenaiva kāraṇena buddhatvaṃ na bhāva ucyate | pudgaladharmābhāvalakṣaṇatvāt tadātmakatvāc ca buddhatvasya | nābhāva ucyate tathatālakṣaṇabhāvāt | ato buddhasya bhāvābhāvapraśne bhavati tathāgataḥ paraṃ maraṇān na bhavatīty evamādir avyākṛtanayo mataḥ
(20)釋曰。此偈顯示法界無記相。作體者。人法二(21)相不可説故。非非體者。如相實有故。如是説(22)佛體者。由此因縁故説佛體非體非非體。是(23)故作是論定是無記法者。無記謂死後有如(24)來死後無如來。死後亦有如來亦無如來。死(25)後非有如來非無如來。如是四句不可記故。(26)是故法界是無記相。偈曰 
rgyu de ñid kyi phyir saṅs rgyas ni yod pa źes kyaṅ mi brjod de | de bźin ñid ni gaṅ zag daṅ chos med pa’i mtshan ñid yin pa’i phyir ro || saṅs rgyas ñid ni de’i bdag ñid yin pa’i phyir med pa źes kyaṅ mi brjod do || (3) de bźin ñid kyi mtshan ñid du yod pa’i phyir ro || de bas na saṅs rgyas la de bźin gśegs pa noṅs phan chad yod dam med ces bya ba la sogs pa yod pa daṅ med pa ’dri ba la luṅ ma bstan pa’i tshul du ’dod do || 
C’est pourquoi il n’est pas dit de la Bouddhaté qu’elle est l’existence, puisqu’elle a pour Indice l’inexistence de l’Individu et de l’Idéal, et que c’est là son essence même. Il n’est pas dit qu’elle est la non-existence, puisqu’elle existe. en tant qu’elle a pour Indice la Quiddité. Ainsi la question étant posée de savoir si le. Bouddha existe ou non: “Le Tathâgata existe-t-il après la mort, ou non? etc...” il n’y a pas eu de dogme prononcé. 
dāhaśāntir yathā lohe darśane timirasya ca |
cittajñāne tathā bauddhe bhāvābhāvo na śasyate || 25 || 
(27)譬如鐵熱息 譬如眼瞖除
(28)心智息亦爾 不説有無體 
ji ltar lcags la tsha ba daṅ || mig la rab ri bźi ba ltar |
| saṅs (4) rgyas sems daṅ ye śes la || yod daṅ med par mi brjod do || 
25. Comme la combustion s’apaise au fer, et les ténèbres à la vision, ainsi dans la connaissance spirituelle des Bouddhas, il n’y a ni existence ni non-existence canonique. 
yathā ca lohe dāhaśāntir darśane ca timiram etasya śāntir na bhāvo dāhatimirayor abhāvalakṣaṇatvāt | nābhāvaḥ śāntilakṣaṇena bhāvāt | evaṃ buddhānāṃ cittajñāne ca dāhatimirasthānīyayo rāgāvidyayoḥ śāntir na bhāvaḥ śasyate tadabhāvaprabhāvitatvāc cetaḥprajñāvimuktyā nābhāvas tena tena vimuktilakṣaṇena bhāvāt | 
(29)釋曰。此偈顯示法界解脱相。譬如鐵熱息譬(604a1)如眼瞖除者。如是二物熱息瞖除可説非體(2)非非體。何以故。非體者。由熱瞖無相故。非非(3)體者。由息相有體故。心智息亦爾不説有無(4)體者。諸佛心智以貪爲熱以無明爲瞖。彼二(5)若息亦説非體非非體。何以故。非體者。由貪(6)及無明息故。非非體者。由心慧解脱有故。是(7)名法界解脱相。已説相甚深。次説處甚深。偈(8)曰 
ji ltar lcags la tsha ba źi ba daṅ | mig la rab rib źi ba ni gduṅ ba daṅ rab rib med pa’i mtshan ñid yin pa’i phyir yod pa ’aṅ ma yin la | źi ba’i mtshan ñid du yod pa’i phyir med pa’aṅ ma yin pa de bźin du | saṅs (5) rgyas rnams kyi sems daṅ ye śes la gduṅ ba daṅ rab rib lta bu ’dod chags daṅ ma rig pa dag źi ba ni yod par mi brjod de | sems daṅ śes rab rnam par grol ba dag ni des rab tu phye ba’i phyir ro || med pa yaṅ ma yin te | rnam par grol ba’i mtshan ñid de lta bur yod pa’i phyir ro || 
Comme la combustion s’apaise au fer, et les ténèbres à la vision cette Pacification n’est point existence, puisqu’elle a pour Indice la non-existence de la combustion et des ténèbres; elle n’est point non-existence, puisqu’elle existe en tant qu’elle a pour Indice la Pacification, Ainsi, dans la connaissance de la Pensée chez les Bouddhas, la Pacification de l’Amour et de l’Inscience, qui correspondent à la combustion et aux ténèbres, n’est pas canoniquement déclarée existence, puisqu’elle a pour origine la non-existence de l’Amour et de l’Inscience, par suite de la Libération d’Etat d’Esprit et de Sapience; elle n’est pas déclarée nonexistence, puisqu’elle existe en tant qu’elle a pour Indice telle ou telle Libération, 
buddhānām amale dhātau naikatā bahutā na ca |
ākāśavad adehatvāt pūrvadehānusārataḥ || 26 || 
(9)諸佛無漏界 非一亦非多
(10)前身隨順故 非身如空故 
(6) zag med dbyiṅs na saṅs rgyas rnams || mkha’ ltar lus ni med phyir daṅ |
| sṅon gyi lus rjes ’braṅ ba’i phyir || gcig min maṅ po ñid ma yin || 
26. Dans le Plan sans tache, il n’y a ni unité des Bouddhas ni pluralité, car ils n’ont pas de corps, tout comme l’espace, et ils ont eu antérieurement des corps. 
buddhānām anāsravadhātau naikatvaṃ pūrvadehānusāreṇa | na bahutvaṃ dehābhāvād ākāśavat
(11)釋曰。此偈顯示法界處甚深。諸佛無漏。法界(12)非一亦非多。何以故。非一者。由前身隨順故。(13)非多者。由非身故。問云何非身。答如虚空故。(14)是名法界處甚深。已説處甚深。次説業甚深。(15)偈曰 
zag pa med pa’i dbyiṅs na saṅs rgyas rnams sṅon gyi lus kyi rjes su ’braṅ bas ni gcig pa ñid kyaṅ ma yin la | nam mkha’ ltar (7) lus med pas na maṅ po ñid kyaṅ ma yin no || 
Dans le Plain Sans-Écoulement, il n’y a pas unité des Bouddhas, puisqu’ils ont eu antérieurement: des corps; il n’y a pas pluralité, puisqu’ils n’ont pas de corps, tout comme l’espace. 
balādibuddhadharmeṣu bodhī ratnākaropamā |
jagatkuśalasasyeṣu mahāmeghopamā matā || 27 || 
(16)譬如大寶藏 衆寶之所依
(17)淨界亦如是 佛法之依止 
stobs sogs saṅs rgyas chos rnams la || byaṅ chub rin chen ’byuṅ gnas ’dra |
| ’gro ba’i dge ba’i lo tog la || sprin chen daṅ yaṅ ’dra bar ’dod || 
27. Quant aux Idéaux des Bouddhas, Forces etc., l’illumination est comparable à une mine de joyaux; quant aux moissons de Bien du monde, elle est comparable à un grand nuage. 
puṇyajñānasupūrṇatvāt pūrṇacandropamā matā |
jñānālokakaratvāc ca mahādityopamā matā || 28 || 
(18)釋曰。此偈顯示法界依止業。由清淨法界爲(19)力無畏等諸菩提分寶所依止故。偈曰
(20)譬如密雲布 灑雨成百穀
(21)淨界亦如是 流善熟衆生
(22)釋曰。此偈顯示法界成熟衆生業。由從清淨(23)法界流諸善根成熟衆生故。偈曰
(24)譬如日月盈 皎淨輪圓滿
(25)淨界亦如是 善根聚圓滿
(26)釋曰。此偈顯示法界到究竟業聚。謂福智由(27)清淨法界。如此二聚得圓滿故。偈曰 
bsod nams ye śes rab rdzogs phyir || zla ba ña ba lta bur ’dod |
| ye śes (156a1) snaṅ ba byed pa’i phyir || ñi ma chen po ’dra bar ’dod || 
28. Comme elle est bien pleine de Mérites et de Connaissances, elle est comparable à la pleine lune; comme elle produit la Clarté de la Connaissance, elle est comparable au grand soleil. 
etau ratnākarameghopamatve pūrṇacandramahādityopamatve ca ślokau gatārthau | 
Se previous record 
rin po che’i ’byuṅ gnas daṅ | sprin lta bu ñid daṅ | zla ba ña ba ñid daṅ | ñi ma chen po lta bu’i tshigs su bcad pa ’di gñis kyi don ni go bar zad do || 
Ces deux vers de comparaisons ont un Sens qui va de soi. 
ameyā raśmayo yadvad vyamiśrā bhānumaṇḍale |
sadaikakāryā vartante lokam ālokayanti ca || 29 || 
(28)譬如日輪出 流光照一切
(29)淨界亦如是 流説化群生 
ji ltar ñi ma’i dkyil ’khor gyi || ’od zer dpag (2) tu med ’dres śiṅ |
| rtag tu bya ba gcig la ’jug || ’jig rten la yaṅ snaṅ bar byed || 
29. Tout comme d’innombrables rayons se confondent dans le disque du soleil; tous fonctionnent à une occupation unique, et ils éclairent le monde. 
yathaivānāsrave dhātau buddhānām aprameyatā |
miśraikakāryā kṛtyeṣu jñānālokakarā matā || 30 || 
(2)譬如日光合 同事照世間
(3)淨界亦如是 佛合同業化 
de bźin zag med dbyiṅs na yaṅ || saṅs rgyas dpag tu med ’dres śiṅ |
| mdzad pa gcig ni mdzad pa la || ye śes snaṅ ba mdzad par ’dod || 
30. Ainsi clans le Plan Sans-Écoulement, les Bouddhas sont innombrables; dans leur Lâche, ils confondent leur occupation unique et ils font la Clarté de la Connaissance. 
ekena vyāmiśraraśmy ekakāryasya_upamatayā sādharaṇakarmatāṃ darśayati | raśmīnām ekakāryatvaṃ pācanaśoṣaṇasamānakāryatvād veditavyaṃ | dvitīyenānāsrave dhātau miśraikakāryatvaṃ nirmāṇādikṛtyeṣu | 
(604b1)釋曰。此偈顯示法界説正法業。偈曰
(Verse above)

(4)釋曰。此偈顯示法界化所作業。譬如多日多(5)光一時和合同作一事。謂乾熟等。如是多佛(6)多智一時和合同作一業。謂變化等。偈曰 
gcig gis ni ’od zer ’dres par bya (3) ba gcig pa ñid kyi dpes phrin las ’dra ba ñid ston te | ’od zer rnams kyi bya ba gcig ñid ni smin pa daṅ sems pa la sogs par bya ba mthun pa ñid las rig pa ra bya’o || gñis pas ni zag pa med pa’i dbyiṅs na sbrul pa la sogs pa’i mdzad pa gcig pa ñid ston to || 
Dans le premier vers, il montre leur acte commun par une comparaison avec l’occupation unique des rayons confondus. Les rayons ont une occupation unique, puisqu’ils travaillent identiquement à mûrir, à dessécher, etc. Dans le second vers, il montre que, dans le Plan Sans-Ecoulement, ils confondent leur occupation unique dans la arche des métamorphoses etc. 
yathaikaraśminiḥsārāt sarvaraśmiviniḥsṛtiḥ |
bhānos tathaiva buddhānāṃ jñeyā jñānaviniḥsṛtiḥ || 31 || 
(7)譬如日光照 無限亦一時
(8)淨界佛光照 二事亦如是 
dper na ñi ma’i (4) ’od zer gcig || byuṅ na ’od zer kun ’byuṅ ba |
| de bźin saṅs rgyas rnams kyi yaṅ || ye śes ’byuṅ bar śes par bya || 
31. Qu’un seul rayon se dégage du soleil, et tous les rayons s’en dégagent; ainsi se fait, dans le cas des Bouddhas, le dégagement de leur Cnnnaissance. 
ekakāle sarvaraśmiviniḥsṛtyā sa ca buddhānām ekakāle jñānapravṛttiṃ darśayati | 
(9)釋曰。此偈顯示法界無分別業。譬如日光普(10)照無有分限亦復一時。如是佛光普照無限(11)一時亦復如是。偈曰 
dus gcig tu ’od zer thams cad ’byuṅ ba ltar saṅs rgyas thams cad kyi ye śes dus gcig tu ’jug par ston to || 
Les rayons du soleil se dégagent tous en même temps; ainsi aussi l’activité de la connaissance des Bouddhas, toute en même temps; c’est ce qu’il montre. 
yathaivādityaraśmīnāṃ vṛttau nāsti mamāyitam |
tathaiva buddhajñānānāṃ vṛttau nāsti mamāyitam || 32 || 
(12)譬如諸日光 説有雲等翳
(13)淨界諸佛智 説有衆生障 
ji ltar ñi ma’i ’od zer dag || (5) ’jug la bdag gir bya ba med |
| de bźin saṅs rgyas ye śes kyaṅ || ’jug la bdag gir mdzad mi mṅa’ || 
32. Comme il n’y a rien d’égoïste dans la fonction des rayons du soleil, ainsi il n’y a rien d’égoïste dans le fonctionnement des connaissances des Bouddhas. 
yathā sūryaikamuktābhai raśmibhir bhāsyate jagat |
sakṛt jñeyaṃ tathā sarvaṃ buddhajñānaiḥ prabhāsyate || 33 || 
 
ñi ma’i ’od zer gcig btaṅ bas || ’gro ’di snaṅ bar byed pa ltar |
| de bźin śes bya thams cad la || saṅs rgyas ye śes cig caṅ snaṅ || 
33. Comme le monde est éclairé par les rayons que lance en une fois la clarté du soleil, ainsi le connaissable tout entier est éclairé en une fois par les connaissances des Bouddhas. 
mamatvābhāve jagajjñeyaprabhāsena ca | yathākramaṃ ślokau gatārthau | 
(14)釋曰。此偈顯示法界不作業。譬如日光雲等(15)爲翳是故不照如是佛光衆生過失爲障。五(16)濁多故。是故不有所作。偈曰 
bdag gir bya (6) ba med pa daṅ || śes bya cig car snaṅ bar byed pa la go rims du tshig sus bcad pa ñid te | don brda phrad par zad do || 
Le sens de ces deux vers va de soi; il s’applique à l’absence de tout égoïsme et à l’éclaircissement du connaissable dans le monde. 
yathaivādityaraśmīnāṃ meghādyāvaraṇaṃ matam |
tathaiva buddhajñānānām āvṛtiḥ satvaduṣṭatā || 34 || 
(17)譬如滋灰力 染衣種種色
(18)淨界行願力 解脱種種智 
ji ltar ñi ma’i ’od zer rnams || sbrin la sogs pas bsgribs par ’dod |
| de bźin saṅs rgyas ye śes rnams || sems can gyi ni (7) ñes pas bsgribs || 
34. Les nuages etc. sont l’Obstruction des rayons du soleil exactement ainsi, la perversité des créatures est l’Obstruction des connaissances des Bouddhas. 
yathā raśmīnāṃ meghādyāvaraṇam aprabhāsena | tathā buddhajñānānām āvaraṇaṃ satvānām ābhājanatvena duṣṭatā pañcakaṣāyātyutsadatayā | 
(19)釋曰。此偈顯示法界解脱智業。譬如別衣由(20)滋灰力。有處得種種色。有處不得種種色。三(21)乘淨界亦爾。由行願力諸佛解脱得種種智。(22)二乘解脱不得種種智。偈曰 
ji ltar ’od zer rnams rab tu snaṅ bar bya ba la sbrin la sogs pas bsgribs pa de bźin du | saṅs rgyas kyi ye śes kyaṅ sems can rnams sñigs ma lṅa śes che ba’i ñes pas snod du ma gyur pa ñid kyis bsgribs so || 
Comme les nuages etc, sont l’Obstruction des rasons, puisqu’ils n’éclairent plus; ainsi la perversité des créatures est l’Obstruction des connaissances des Bouddhas. L’abondance excessive des cinq Fanges des créatures les empêche d’être des Récipients. 
yathā pāṃśuvaśād vastre raṅgacitrāvicitratā |
tathā ’vedhavaśān muktau jñānacitrāvicitratā || 35 || 
 
ji ltar mdud pa’i dbaṅ gis na || (156b1) gos la tshon bkra mi bkra ba |
| de bźin ’phen pa’i dbaṅ gis na || grol ba’i ye śes bkra mi bkra || 
35. L’effet de la poussière sur une étoffe, c’est que la couleur a son lustre ou ne l’a pas; ainsi, par l’effet de la Projection sur la Délivrance, la Connaissance a son lustre ou ne l’a pas. 
yathā pāṃśuviśeṣeṇa vastre raṅgavicitratā kvacid avicitratā | tathaiva pūrvaprāṇidhānacaryābalādhānaviśeṣāt buddhānāṃ vimuktau jñānavicitratā bhavati | śrāvakapratyekabuddhānāṃ vimuktāv avicitratā
 
ji ltar mdud pa’i khyad par gyis gos la kha cig tu ni tshon khra bo ñid du ’gyur la | kha cig tu ni khra bo’i de bźin du ston gyi smon lam gyi spyod pa’i stobs bskyed pa’i khyad (2) par las saṅs rgyas rnams kyi rnam par grol ba’i ye śes ni bkra ba ñid du ’gyur la | ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas rnams kyi rnam par grol ba’i ye śes ni khra bo ñid du mi ’gyur ro || 
L’effet de la poussière sur une étoffe, c’est que pair endroits la couleur a son lustre, par endroits elle ne l’a pas. Exactement ainsi, la qualité toute particulière de l’intromission de la Force à exécuter le Venu antérieur fait que clans la Libération des Bouddhas la Connaissance a son lustre; dans la Libération des Auditeurs et des Bouddhas-pour-soi, elle n’a pas son lustre. 
gāmbhīryam amale dhātau lakṣaṇasthānakarmasu |
buddhānām etad uditaṃ raṅgair vākāśacitraṇā || 36 || 
(23)無漏界甚深 相處業三種
(24)諸佛如是説 譬如染畫空 
dri med dbyiṅs la saṅs rgyas kyi || mtshan ñid daṅ ni gnas pa daṅ |
| phrin las zab pa (3) ’di bśad pa || mkha’ la tshon gyis ri mo ’dri || 
36. On parle de la profondeur des Bouddhas, dans le Plan Immaculé, en fait d’Indice, de place, d’acte, comme on parle de peindre l’espace avec des couleurs. 
etad anāsravadhātau buddhānāṃ trividhaṃ gāmbhīryam evam uktaṃ | lakṣaṇagāmbhīryaṃ caturbhiḥ ślokaiḥ | sthānagāmbhīryaṃ pañcamenaikatvapṛthaktvābhyām asthitatvāt | karmagāmbhīryaṃ daśabhiḥ | tat punar lakṣaṇagāmbhīryaṃ viśuddhilakṣaṇaṃ paramātmalakṣaṇam avyākṛtalakṣaṇaṃ vimuktilakṣaṇaṃ cārabhyoktaṃ | karmagāmbhīryaṃ bodhipakṣādiratnāśrayatvakarma satvaparipācanakarma niṣṭhāgamanakarma dharmadeśanākarma nirmāṇādikṛtyakarma jñānapravṛttikarma avikalpanakarma citrākārajñānakarma jñānāpravṛttikarma vimuktisāmānyajñānaviśeṣakarma cārabhyoktaṃ | seyamanāsrave dhātau niṣprapañcatvād ākāśopame gāmbhīryaprabhedadeśanā yathā raṅgair ākāśacitraṇī veditavyā | 
(25)釋曰。此偈重顯前甚深義。無漏界甚深相處(26)業三種者。此無漏界世尊略説三種甚深。一(27)者相甚深。二者處甚深。三者業甚深。相甚深(28)有四種。一清淨相。二大我相。三無記相。四解(29)脱相。如其次第。由前四偈所顯處甚深一種。(604c1)謂一多不住故。由第五偈所顯業甚深有八(2)種。一寶依止業。二成熟衆生業。三到究竟(3)業。四説正法業。五化所作業。六無分別業。七(4)智不作業。八解脱智業。如其次第。由後八偈(5)所顯。諸佛如是説。譬如染畫空者。此無漏界(6)無有戲論。譬如虚空是故甚深。如是甚深差(7)別説者。譬如染於虚空畫於虚空。是義應(8)知。偈曰 
dri med pa’i dbyiṅs la saṅs rgyas rnams kyi zab pa rnam pa ’di gsum bśad do || tshigs su bcad pa bźis ni mtshan ñid zab pa’o || lṅa pas ni gnas pa zab ste | gcig pan dyi daṅ tha dad pa ñid du mi gnas pa’i phyir ro || lhag (4) ma rnams kyis ni phrin las zab pa’o || mtshan ñid zab pa de yaṅ rnam par dag pa’i mtshan ñid daṅ | bdag mchog gi mtshan ñid daṅ | luṅ ma bstan pa’i dṅos pa’i mtshan ñid daṅ | rnam par grol ba’i mtshan ñid las brtsams te bśad do || phrin las zab pa ni byaṅ chub kyi phyogs (5) la sogs pa rin po che’i gnas ñid kyi phyin las daṅ | sems can yoṅs su smin par mdzad pa’i phrin las daṅ | mthar thug par gśegs pa’i phrin las daṅ | chos ston pa’i phrin las daṅ | sbrul pa la sogs pa mdzad pa’i phyir las daṅ | ye śes ’jug pa’i phrin las daṅ | rnam par mi rtog pa’i phrin (6) las daṅ | ye śes rnam par sna tshogs pa’i phrin las daṅ | ye śes mi ’jug pa’i phrin las daṅ | rnam par grol bar ’dra ba las ye śes khyad par du ’phags pa’i phrin las las brtsams te bśad do || zag pa med pa’i dbyiṅs de spros pa med pa’i phyir nam mkha’ daṅ ’dra ba la zab mo’i rab tu (7) dbye ba ston pa de ni dper na nam mkha’ la tshon gyis ’dri ba daṅ ’dra bar rig par bya’o || 
La triple profondeur des Bouddhas clans le Plan Sans-Écoulement, a été ainsi exposée: la profondeur d’indice cri quatre vers [22-25]; la profondeur de place en un vers [26], en tant qu’ils ne s’y tiennent ni tous en un, ni chacun à part; la profondeur d’acte en dix vers [27-36]. De plus, cette profondeur d’Indice a été énoncée au point de vue de l’Indice. de pureté, de l’indice de Personne-par excellence, de l’Indice d’absence de dogme. La profondeur d’acte a été énoncée au point de vue de l’acte de se fonder sur les joyaux, Ailes d’Illumination etc.; de l’acte de per-mûrir les êtres: de l’acte de parvenir au But; de l’acte de prêcher l’Idéal; de l’acte de faire son office par les Métamorphoses etc,; de l’acte de fonctionnement de connaissance; de l’acte d’indifférenciation; de l’acte de connaissance nuancée; de l’acte de non-fonctionnement de connaissance; de l’acte de connaissance spéciale de la Libération en général. Cette prédication des divisions de le profondeur dans le Plan Sans-écouleraient est comme un tableau dans l’espace avec des couleurs, l’espace -comme le Plan Sans-écoulement - n’étant pas susceptible de multiplication. 
sarveṣām aviśiṣṭāpi tathatā śuddhim āgatā |
tathāgatatvaṃ tasmāc ca tadgarbhāḥ sarvadehinaḥ || 37 || 
(9)一切無別故 得如清淨故
(10)故説諸衆生 名爲如來藏 
de bźin ñid ni thams cad la || khyad par med kyaṅ dag gyur pa |
| de bźin gśegs ñid de yi phyir || ’gro kun de yi sñiṅ po can || 
37. La Quiddité, quoique sans particularisation pour tous les êtres, arrivée pourtant à le pureté est l’Essence de Tathâgata; et c’est pourquoi tous les êtres en sont la Matrice. 
sarveṣāṃ nirviśiṣṭā tathatā tadviśuddhisvabhāvaś ca tathāgataḥ | ataḥ sarve satvās tathāgatagarbhā ity ucyate | vibhutvāvibhāge ślokā ekādaśa | 
(11)釋曰。此偈顯示法界是如來藏。一切無別故(12)者。一切衆生一切諸佛等無差別。故名爲如。(13)得如清淨故者。得清淨如以爲自性。故名如(14)來。以是義故可説一切衆生名爲如來藏。已(15)説無漏界甚深。次説諸佛變化。偈曰 
de bźin ñid ni thams cad la khyad par med la | de bźin (157a1) gśegs pa yaṅ de rnams par dag pa’i ñid yin te | de’i phyir sems can thams cad ni de bźin gśegs pa’i sñiṅ po can źes bya ba ’byor pa rnam par dbye ba la tshigs su bcad pa bcu gcig go || 
La Quiddité est pour tous les êtres sans particularisation, et d’autre part le Tathâgata a pour nature propre de la rendre pitre. De là vient que tous les êtres sont appelés des Matrices de Tathâgata.
Onze vers sur la Maîtrise. 
śrāvakāṇāṃ vibhutvena laukikasyābhibhūyate |
pratyekabuddhebhyo manaḥbuddhabhaumena śrāvakasyābhibhūyate || 38 || 
(16)聲聞及縁覺 菩薩與如來
(17)初化退世間 至佛退菩薩 
ñan thos rnams kyi ’byor bas ni || ’jig rten pa yi zil gyis gnon |
| (2) raṅ saṅs rgyas kyis pa yis || ñan thos kyi yaṅ zil gyis gnon || 
38. La Maîtrise des Auditeurs surpasse celle du monde; celle de la Terre de Bouddha-pour-soi surpasse celle des Auditeurs, 
bodhisatvavibhutvasya tatkalāṃ nānugacchati |
tathāgatavibhutvasya tatkalāṃ nānugacchati || 39 || 
 
de yis byaṅ chub sems dpa’ yi || ’byor ba’i char yaṅ mi phod do |
| de yis de bźin gśegs pa yi || ’byor pa’i char yaṅ mi phod do || 
39. Celle-ci ne vaut pas une simple parcelle de la Maîtrise des Bodhisattvas; celle-ci ne vaut pas une, simple parcelle de la Maîtrise des Tathâgatas. 
ābhyāṃ tāvad dvābhyāṃ prabhāvotkarṣaviśeṣeṇa buddhānāṃ vibhutvaṃ darśayati | 
(18)釋曰。此偈顯示増上變化。一切世間變化聲(19)聞變化能退。一切聲聞變化縁覺變化能退。(20)一切縁覺變化菩薩變化能退。一切菩薩變(21)化諸佛變化能退。無有一人變化能退諸佛(22)變化。是故如來變化最得増上。偈曰 
’di gñis kyis ni mthu phul du byuṅ ba’i khyad par gyis saṅs rgyas (3) rnams kyi ’byor pa ñid ston to || 
Dans ces deux vers, il fait voir la Maîtrise des Bouddhas par une gradation de pouvoir. 
aprameyam acintyaṃ ca vibhutvaṃ bauddham iṣyate |
yasya yatra yathā yāvat kāle yasmin pravartate || 40 || 
(23)如是佛變化 無量不思議
(24)隨人隨世界 隨時種種現 
saṅs rgyas rnams kyi ’byor pa ni || gaṅ gi gaṅ du ji ltar daṅ |
| ji tsam dus gaṅ ’jug pa ni || bsam yas dpag tu med par ’dod || 
40. La Maîtrise des Bouddhas est hors-mesure et hors réflexion, quant à la personne, au lieu, à la manière, à la quantité, au temps où elle s’exerce. 
anena tṛtīyena prakāraprabhedagāmbhīryaviśeṣābhyāṃ katham aprameyaṃ kathaṃ vā_acintyam ity āha | yasya pudgalasyārthe tat pravartate yatra lokadhātau yathā tādṛśaiḥ prakārair yāvad alpaṃ vā bahu vā yasmin kāle | avaśiṣṭaiḥ ślaukeḥ manovṛttibhedena vibhutvabhedaṃ darśayati | 
(25)釋曰。此偈顯示甚深變化。此甚深有二種。一(26)者無量。二者不思議。問此事云何。答隨何根(27)人隨何世界隨何時節。如其差別。若多若少。(28)種種變化。如是無量亦不思議。是故如來變(29)化最爲甚深。自下次説別轉變化。偈曰 
gsum pa ’dis rnam pa’i rab tu dbye ba daṅ | zab pa’i khyad par dag gis ston to || ji ltar bsam byis (4) mi khyab pa yin || ji ltar tshad med pa yin źe na | smras pa | de gaṅ zag gaṅ gi don daṅ | ’jig rten kyi rnams gaṅ du daṅ | ji ltar te ci ’dra ba dag gis daṅ | maṅ ñuṅ ci tsam pa daṅ | dus gaṅ gis ’jug pa yin no || tshigs su bcad pa lhag ma rnams kyis ni gźan du gyur par (5) khyad par gyis ’byor ba’i dbye ba ston to || 
Dans ce troisième vers, il montre par la division en sections et par la spécification de la profondeur comment cette Maîtrise est hors-mesure, et comment elle est hors-réflexion, quant à la personne pour qui elle s’exerce; au lieu, c’est-à-dire au Plande-Monde; à la manière telle ou telle; à la quantité, petite ou grande; au temps.
Dans le reste des vers, il montre la division des Maîtrises d’après l’activité de l’esprit. 
pañcendriyaparāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
sarvārthavṛttau sarveṣāṃ guṇadvādaśaśatodaye || 41 || 
(605a1)如是五根轉 變化得増上
(2)諸義遍所作 功徳千二百 
dbaṅ po lṅa rnams gźan gyur na || don kun ’jug daṅ thams cad kyi |
| yon tan bgya phra bcu gñis ’byuṅ || ’byor ba dam pa’i ’thob par ’gyur || 
41. Dans la Révolution des cinq Organes, on constate une Maîtrise absolue: de tous, quant au fonctionnement de tous leurs Sens; et à la production des douze, cents vertus. 
pañcendriyaparāvṛttau dvividhaṃ vibhutvaṃ paramaṃ labhyate | sarveṣāṃ pañcānām indriyāṇāṃ sarvapañca_arthavṛttau | tatra pratyekaṃ dvādaśaguṇaśata_utpattau | 
(3)釋曰。此偈顯示轉五根變化。此變化得二種(4)増上。一者得諸義遍所作。謂一一根皆能互(5)用一切境界故。二者得功徳千二百。謂一一(6)根各得千二百功徳故。偈曰 
dbaṅ po lṅa gźan du gyur na || dbaṅ po lṅa po thams cad don lṅa po thams la ’jug (6) pa’i ’byor ba dam pa daṅ | de la yaṅ so sor yon tan brgya phrag bcu gñis ’byuṅ ba la ’byor pa dam pa rnams la gñis ’thob bo || 
Dans la Révolution des Cinq Organes, on constate une double Maîtrise absolue; 1° de tous les cinq Organes, quant à l’activité de tous les cinq Sens; 2° et là, quant à la production des douze cents vertus respectivement. 
manaso ’pi parāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
vibhutvānucare jñāne nirvikalpe sunirmale || 42 || 
(7)如是意根轉 變化得増上
(8)極淨無分別 恒隨變化行 
yid ni gźan du gyur pa na || ’byor daṅ mthun spyod mi rtog pa’i |
| ye śes śin tu dri med la || ’byor ba dam pa ’thob par ’gyur || 
42. Et dans la Révolution de l’esprit, on constate aussi une maîtrise absolue, quant à la connaissance indifférenciée, immaculée, qui est consécutive à la Maîtrise. 
manasaḥ parāvṛttau vibhutvānucare nirvikalpe suviśuddhe jñāne paramaṃ vibhutvaṃ labhyate | yena sahitaṃ sarvaṃ vibhutvajñānaṃ pravartate | 
(9)釋曰。此偈顯示轉意根變化。意根謂染汚識。(10)由此轉故得極淨無分別智。恒與一切變化(11)隨行共所作故。偈曰 
yid gźan (7) du gyur na ’byor pa daṅ mthun par spyod pa rnam par mi rtog pa’i ye śes śin tu rnam par dag pa la ’byor pa’i mchog rñed par ’gyur te | de daṅ lhan cig ’byor pa’i ye śes thams cad ’jug go || 
Dans la Révolution de l’esprit, on constate une Maîtrise absolue quant à la connaissance consécutive à la Maîtrise, connaissance indifférenciée et bien épurée. Cette Maîtrise accompagne toute connaissance de Maîtrise dans ses exercices. 
sārthodgrahaparāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
kṣetraśuddhau yathākāmaṃ bhogasaṃdarśanāya hi || 43 || 
(12)如是義受轉 變化得増上
(13)淨土如所欲 受用皆現前 
don bcas ’dzin pa gźan gyur na || ji ltar ’dod bźin loṅs spyod dag |
| bstan phyir źiṅ | (157b1) ni dag pa la || ’byor pa dam pa ’thob par ’gyur || 
43. Dans la Révolution des Récepteurs avec les Sens, on constate une Maîtrise absolue, quant au nettoyage du Champ pour faire voir le Passif à volonté. 
arthaparāvṛttau udgraharparāvṛttau ca kṣetraviśuddhivibhutvaṃ paramaṃ labhyate yena yathākāmaṃ bhogasaṃdarśanaṃ karoti | 
(14)釋曰。此偈顯示轉義受變化。義謂五塵受謂(15)五識。由此二轉刹土清淨。所欲現前隨意受(16)用。偈曰 
don gźan du gyur pa daṅ | ’dzin pa gźan du gyur pa na źiṅ rnam par dag pa la ’byor ba’i mchog ’thob par ’gyur te | des ji ltar ’dod pa bźin du loṅs spyod kun du ston par byed do || 
Dans la Révolution des Sens et dans la Révolution des Récepteurs on constate une Maîtrise absolue à nettoyer le Champ, Maîtrise par laquelle on fait voir à volonté le Passif. 
vikalpasya parāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
avyāghāte sadākālaṃ sarveṣāṃ jñānakarmaṇām || 44 || 
(17)如是分別轉 變化得増上
(18)諸智所作業 恒時無礙行 
rnam rtog gźan du gyur na ni || dus rnams (2) rtag tu ye śes daṅ |
| las rnams kun la thogs med la || ’byor pa dam pa ’thob par ’gyur || 
44. Dans la Révolution de la Différenciation, on constate une Maîtrise absolue, quant à ce que connaissances et ne les, tous, en tout temps, ne sofa jamais empêchés. 
vikalpaparāvṛttau sarveṣāṃ jñānānāṃ karmaṇāṃ ca sarvakālam avyāghāte paramaṃ vibhutvaṃ labhyate | 
(19)釋曰。此偈顯示轉分別變化。分別謂意識。由(20)此轉故諸智所作。一切時變化無有障礙。偈(21)曰 
rnam par rtog pa gźan du gyur na ye śes daṅ phrin las thams cad la dus thams cad du thogs pa med pa la ’byor ba’i mchog ’thob par ’gyur ro || 
Dans la Révolution de la Différenciation, on constate une Maîtrise absolue en ce que les connaissances et les actes n’ont jamais d’empêchement. 
pratiṣṭhāyāḥ parāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
apratiṣṭhitanirvāṇaṃ buddhānām acale male pade || 45 || 
(22)如是安立轉 變化得増上
(23)住佛不動句 不住於涅槃 
rten ni gźan du gyur pa na || saṅs (3) rgyas dri med gnas la ni |
| mi gnas myu ṅan ’das pa yi || ’byor ba’i dam pa ’thob par ’gyur || 
45. Dans la Révolution de l’Arrêt, on constate une Maîtrise absolue quant au Nirvina-qui-n’est-pas-l’arrêt, au Point immaculé des Bouddhas. 
pratiṣṭhāparāvṛttāv apratiṣṭhitanirvāṇaṃ paramaṃ vibhutvaṃ labhyate buddhānām anāsrave dhātau | 
(24)釋曰。此偈顯示轉安立變化。安立謂器世界。(25)由此轉故。住佛不動無漏法界。得不般涅(26)槃。恒起増上變化。偈曰 
rten gźan du gyur na saṅs rgyas rnams kyi gzag pa med pa’i dbyiṅs su mi gnas pa’i mya ṅan las ’das pa’i la ’byor pa dam pa ’thob par ’gyur ro || 
Dans la Révolution de l’Arrêt on constate une Maîtrise absolue quant au Nirvâṇa-qui-n’est-pas-l’arrêt, dans le Plain Sans-Écoulement des Bouddhas. 
maithunasya parāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
buddhasaukhyavihāre ’tha dārā ’saṃkleśadarśane || 46 || 
(27)如是欲染轉 變化得増上
(28)住佛無上樂 示現妻無染 
’khrig pa gźan du gyur na ni || (4) saṅs rgyas bde bar gnas pa daṅ |
| mo mthoṅ ñon moṅs med pa la || ’byor ba dam pa ’thob par ’gyur || 
46. Dans la Révolution de l’Accouplement, on constate une Maîtrise absolue, quant à la Station de bien-être des Bouddhas et à la vision sans Souillure de l’épouse. 
maithunasya parāvṛttau dvayor buddhasukhavihāre ca dārā ’saṃkleśadarśane ca | 
(29)釋曰。此偈顯示轉欲染變化。由此轉故得二(605b1)種變化。一者得無上樂住。二者得於妻無染。(2)偈曰 
’khrig pa gźan du gyur na saṅs rgyas kyi bde bar gnas pa daṅ || bud med mthoṅ ñon moṅs pa me dpa daṅ gñis la ’byor pa dam pa ’thob par ’gyur ro || 
Dans la Révolution de l’Accouplement, on la constate quanta deux choses: Station de bien-être des Bouddhas et vision sans souillure de l’épouse. 
ākāśasaṃjñāvyāvṛttau vibhutvaṃ labhyate param |
cintitārthasamṛddhau ca gatirūpavibhāvane || 47 || 
(3)如是空想轉 變化得増上
(4)隨欲一切得 所去皆無擁 
nam mkha’i ’du śes (5) gźan gyur na || bsams pa’i don ni ’byor pa daṅ |
| ’gro gzugs rnam par ’byed pa la || ’byor ba dam pa ’thob par ’gyur || 
47. Dans la Révolution de la Connotation d’espace, on constate une Maîtrise absolue, quant l’atteinte du Sens pensé et quant au développement du mouvement et de la Forme. 
ākāśasaṃjñāvyāvṛttau dvayor eva cintitārthasamṛddhau ca yena gaganagarbho bhavati | gatirūpavibhāvane ca yatheṣṭagamanād ākāśavaśīkaraṇāc ca | 
(5)釋曰。此偈顯示轉空想變化。由此轉故得二(6)種變化。一者所欲皆得。得虚空藏故。二者(7)所去無擁。得虚空解故。偈曰 
nam mkha’i ’du śes rnam par gyur na gñis kho na la ste | gaṅ gis na nam mkha’i mdzod du ’gyur ba bsams pa’i don ’byor ba daṅ | ji ltar ’dod (6) pa bźin du ’gro ba’i phyir daṅ | nam mkha’ byed pa’i phyir ’gro ba daṅ | gzugs rnam par byed pa la ’byor pa’i mchog ’thob par ’gyur ro || 
Dans la Révolution de la Connotation d’espace, on constate une Maîtrise absolue quant à deux choses: accomplissement du Sens pensé, par quoi on devient Matrice-d’espace; et développement du mouvement ell de la Forme, puisqu’on se déplace à volonté et qu’on fait de l’espace à volonté. 
ity ameyaparāvṛttāv ameyavibhutā matā |
acintyakṛtyānuṣṭhānād buddhānām amalāśraye || 48 || 
(8)如是無量轉 如是無量化
(9)不思議所作 諸佛依無垢 
de ltar saṅs rgyas dri med pa’i || gnas na gźan du gyur dpag med pas |
| bsams yas bya ba sgrub pa yi || ’byor pa dpag tu med par (7) ’dod || 
48. Telle est, dans la Révolution hors-mesure, la Maîtrise horsmesure, par suite de l’accomplissement d’un office hors-réflexion, dans le Fond immaculé des Bouddhas. 
ity anena mukhena_prameyā parāvṛttiḥ | tatra cāprameyaṃ vibhutvam acintyakarmānuṣṭhānaṃ buddhānām anāsrave dhātau veditavyaṃ | tasyaiva buddhasya satvaparipākanimittatve sapta ślokāḥ | 
(10)釋曰。此偈總結前義。由無量轉故得無量變(11)化。如是諸佛不思議業。一切皆依無漏法界。(12)是義應知。已説諸佛變化。次説諸佛成熟衆(13)生。偈曰 
de ltar sgo ’dis na saṅs rgyas rnams kyi zag pa med pa’i dbyigs ni gźan du gyur pa yaṅ dag dpag tu med la | de la yaṅ phrin las bsam gyis mi khyab pa sgrub pa’i ’byor ba dpag tu med par rig par bya’o || saṅs rgyas kyi ñid kyis sems can yoṅs su smin par mdzad pa’i rgyu (158a1) la tshigs su bcad pa bdun no || 
Telle est, par cette Embouchure, la Révolution hors-mesure. Et la Maîtrise hors-mesure y consiste dans l’accomplissement d’un office hors-réflexion, dans le Plan Sans-Écoulement des Bouddhas.°Le Bouddha lui-méme est le Signe de la ber-maturation des créatures: sept vers. 
śubhe vṛddho loko vrajati suviśuddhau paramatāṃ śubhe cānārabdhvā vrajati śubhavṛddhau paramatām |
vrajaty evaṃ loko diśi diśi jinānāṃ sukathitair apakvaḥ pakvo vā na ca punar aśeṣaṃ dhruvam iha || 49 || 
(14)令集亦令長 令熟亦令脱
(15)熟熟不無餘 世間無盡故 
’di na ’jig rten phyogs phyogs rgyal ba’i legs bśad pas || dge ba ’phel pa’i ’jig rten rnam dag mchog tu ’gro |
| dge ba ma bsags dge ba ’phel bar mchog tu ’gro || de ltar ma smin pa rtag ’gro ma lus min || 
49. Le monde, s’il est accru en Bien, va au plus haut degré du bon Nettoyage, s’il n’y a pas encore un commencement de Bien, il va au plus haut. degré d’accroissement du Bien. Ainsi va le monte en tous lieux, grâce aux bons propos des vainqueurs, qu’il soit mûr ou non; et il ne manquera jamais de reste, c’est trop sûr. 
anena yādṛśasya paripākasya nimittaṃ bhavati taddarśayati | upacitakuśalamūlānāṃ ca vimuktau paramatāyām anupacitakuśalamūlānāṃ ca kuśalamūlopacaye | apakvaḥ śubhavṛddhau paramatāṃ vrajanapākaṃ vrajati pakvaḥ suviśuddhau paramatāṃ vrajati | evaṃ ca nityakālaṃ vrajati na ca niḥśeṣaṃ lokasyānantatvāt | 
(16)釋曰。此偈顯示次第成熟因。未集善根者令(17)聚集。已集善根者令増長。已長善根者令成(18)熟。已熟善根者令解脱。使得最極清淨。如是(19)十方諸佛各各善説。熟已復熟不般涅槃。何(20)以故。由諸世間無有盡故。偈曰 
’dis (2) ni yoṅs su smin par mdzad pa ci ’dra ba’i rgyu gyur pa de ston te | dge ba’i rtsa ba bsags pa rnams ni rnam par grol ba mchog tu’o || dge ba’i rtsa ba ma bsags pa rnam ni dge ba’i rtsa ba bsags par ro || ma smin pa ni dge ba’i rtsa ba ’phel ba’i mchog tu ’gro bas smin par ’gro’o || (3) smin pa ni śin tu rnam par dag pa’i mchog tu ’gro’o || de ltar dus rtag tu ’gro yaṅ ’jig rten mtha’ yas pa’i phyir ma lus par yaṅ mi ’gyur ro || 
49. Ce vers montre de quelle per-maturation il est le signe: eu Libération par excellence, pour ceux qui ont accumulé les Racines de Bien; en accumulation de Racine de Bien, pour ceux qui n’en ont pas accumulé. S’il n’est pas mûr, en allant à l’accroissement du Bien par excellence il va à la maturation, s’il est mûr, il va au bon nettoyage par excellence. Et ainsi il va perpétuellement; et il n’y a jamais manque de reste, puisque le monde est infini. 
tathā kṛtvā caryāṃ kṛcchrāvāpyāṃ paramaguṇayogād bhutavartī mahābodhiṃ nityāṃ dhruvam aśaraṇānāṃ ca śaraṇam |
labhante yaddhīrā daśadig sadā sadā sarvasamayaṃ tad āścaryaṃ loke suvidhacaraṇān nādbhutam api || 50 || 
(21)難得已具得 處處爲物歸
(22)希有非希有 由得善方便 
de ltar ’jig rten phyogs phyogs brtan rnams rtag par dus kun du || byaṅ chub chen po thob dka’ yon tan mchog ldan rmad byuṅ can |
| rtag (4) brtan skyabs med rnams kyi skyabs gaṅ yin pa thob pa de || ya mtshan che la tshul bzaṅ spyad phyir ya mchen che ba’aṅ med || 
50. Que les Sages trouvent ainsi en tout lieu, en tout temps, toujours, la grande Illumination, qui est si difficile à atteindre, et qui est merveilleuse par l’application aux vertus par excellence, qui est éternelle, et qui est le Refuge assuré de ceux qui n’ont pas de Refuge, oui, c’est un prodige’ et ce n’est pas pourtant un prodige, puisqu’ils font ce qu’il faut. 
anena dvitīyena paripakvānāṃ bodhisatvānāṃ paripākasya_āścaryaṃ nāścaryaṃ | lakṣaṇaṃ sadā sarvasamayam iti nityaṃ nirantaraṃ ca tad anubhūya mārgacaraṇaṃ suvidhicaraṇaṃ
(23)釋曰。此偈顯示已熟菩薩行非希有相。難得(24)已具得處處爲物歸者。無上菩提最上功徳。(25)此未曾有。今已具足相應。由此相應故能恒(26)於十方世界爲物歸處。希有非希有者。如是(27)處處成熟衆生。是爲希有。如此希有亦非希(28)有。何以故。由得善方便故。善方便者。謂隨(29)機道即是清淨行。偈曰 
’dis ni byaṅ chub sems dpa’i yoṅs su smin pa rnams kyi yoṅs su smin pa la ya mtshan che ba daṅ | ya mtshan che ba med pa’i mtshan ñid bstan to || (5) rtag par dus kun tu źes bya ba ni || rtag tu daṅ rgyun mi ’chad par ro || tshul bzaṅ spyad pa ni de daṅ mthun pa’i las spyad pa’o || 
50. Ce vers, le second, montre que l’indice de per-maturation des Bodhisattvas tout mûrs est un prodige et ce n’en est pas un. “En tout temps, toujours” signifie: éternellement, sans intervalle. Faire ce qu’il faut, c’est suivre la voie appropriée. 
kvaciddharmāñ ca kaṃ dharmyaṃ cakraṃ bahumukhaśatair darśayati yaḥ kvacij janmāntardhiṃ kvacid api vicitrāṃ janacarīm |
kvacitkṛtsnāṃ bodhiṃ kvacid api ca nirvāṇam asakṛt na ca sthānāt tasmād vicalati sa sarvaṃ ca kurute || 51 || 
(605c1)轉法及法沒 得道亦涅槃
(2)處處方便起 不動眞法界(3) 
de ni car la lar sgo maṅ brgya nas chos kyi ’khor lo daṅ || la lar skye ba mi snaṅ la lar skye bo’i spyod pa sna (6) tshogs daṅ |
| la lar byaṅ chub thams cad la lar de ni mya ṅan ’das ston kyaṅ || de ni gnas de las kyaṅ rnam par g-yo mi mṅa’ la thams cad mdzad || 
51. Il fait voir tantôt la Roue de la Loi par des centaines et des centaines d’Embouchures, tantôt la disparition de la naissance, et tantôt la circulation éblouissante dans les naissances, tantôt l’Illumination intégrale, et tantôt le Nirvâna, et plus d’une fois; et il ne bouge pas de cette place, et c’est lui qui fait tout! 
anena tṛtīyena yugapadbahumukhaparipācanopāyaprayoge nimittatvaṃ darśayati | yathā yatrasthaḥ satvān vinayati | vicitrā janacarī jātakabhedena | na ca sthānāc calati_ity anāsravād dhātoḥ | 
釋曰。此偈顯示普遍成熟因。轉法及法沒得(4)道亦涅槃者。謂於一刹那中有處示現轉無(5)量法輪。有處示現正法滅盡。有處示現得大(6)菩提。有處示現入於涅槃。此由衆生行不同(7)故。處處方便起不動眞法界者。若衆生應可(8)成熟。如來隨彼住處處處教化。然於無漏法(9)界亦復不動。偈曰 
gsum pa ’dis ni cig car sgo maṅ po nas yoṅs su smin par mdzad pa’i thabs la sbyor ba’i rgyu ston te | ji ltar gaṅ la gnas te (7) sems can rnams ’dul ba’o || skyer bo’i spyod pa sna tshogs ni skyes pa’i rabs kyi khyad par gyis so || gnas de las kyaṅ mi g-yo ba źes bya ba ni zag pa med pa’i dbyiṅs las so || 
Ce vers, le troisième, montre [le Bodhisattva, comme Signe en fait d’emploi des moyens pour per-mûrir par des procédés nombreux et simultanés, comment et en quel lieu il convertit les créatures. La circulation dans les naissances est éblouissante par la diversité des Naissances El il ne bouge pas de cette place, c’està-dire du Plan Sans-Écoulement. 
na buddhānām evaṃ bhavati mama pakvo ’yam iti cāprapācyo ’yaṃ dehī api ca adhunāpācyata iti |
vinā saṃskāraṃ tu prapacam upayāty eva janatā śubhair dharmair nityaṃ diśi diśi samantāt trayamukham || 52 || 
(10)不起分別意 成熟去來今
(11)處處化衆生 三門常示現 
saṅs rgyas rnams ni ’di sñam las can ’di ni bdag gis smin byas śe’am || ’di ni rab tu smin (158b1) bya gźan yaṅ da ltar smin par byed sñam du |
| ’du mdzad mi mṅa’ bar yaṅ phyogs phyogs kun tu rtag par sgo gsum nas || dge ba’i chos rnams kyis ni skye bo rab tu smin par ’gyur ba ñid || 
52. Les Bouddhas ne se disent pas: En voici un qui est mûr pour moi en voici un que j’ai à pousser en maturité! En voici un qui mûrit présentement! Mais c’est la multitude, qui, saris aucun Opérant, va en avant vers la pro-maturation par les Idéaux de Bien, perpétuellement, en tous lieux, de partout, par trois Embouchures. 
anena caturthena tatparipākaprayoganimittatvam anabhisaṃskāreṇa daśayati | trayamukham iti yānatrayeṇa | 
(12)釋曰。此偈顯示自然成熟因。不起分別意成(13)熟去來今者。一切諸佛不作是念。我曾成(14)熟衆生。我當成熟衆生。我今成熟衆生。何(15)以故。由無分別故。處處化衆生三門常示現(16)者。雖無功用而一切時。以諸善根於十方世(17)界。遍以三門成熟衆生。三門者。謂三乘教門(18)故。偈曰 
bźi pa ’dis ni da yoṅs su smin par sbyar ba’i rgyu mṅon par ’du mdzad ma mi mṅa’ bar ston te | (2) sgo gsum nas źes bya ba ni theg pa gsum gyis so || 
Ce vers, le quatrième, le montre comme Signe en fait d’emploi de la per-maturation sans aucun Sur-opérant. Les trois Embouchures, c’est les trois Véhicules. 
yathāyatnaṃ bhānuḥ pratataviṣadair aṃśavisaraiḥ prapākakaṃ sasyānāṃ diśi diśi samantāt prakurūte |
tathā dharmārko ’pi praśamavidhidharmāṃśuvisaraiḥ prapākaṃ sasyānāṃ diśi diśi samantāt prakurūte || 53 || 
(19)如日自然光 照闇成百穀
(20)法日光亦爾 滅惑熟衆生 
ji ltar ñi ma ’bad med phyogs phyogs kun tu ’od zer dag || rab ’byam gsal ba maṅ por lo tog rnam smin byed pa ltar |
| de bźin chos laṅ ñi ma ’aṅ rab źi byed pa chos kyi ’od || rab ’byam dag gis phyogs phyogs kun tu (3) sems can rnam smin mdzad || 
53. Sans effort, le soleil, par les rayons qu’il émet étendus et clairs, agit de partout en tous lieux pour mûrir les moissons; ainsi le soleil de l’Idéal, en émettant les rayons des Idéaux qui prescrivent la Paix, agit de partout en tous lieux pour promûrir les créatures. 
anena pañcamenānabhisaṃskāraparipācanadṛṣṭāntaṃ darśayati | 
(21)釋曰。此偈譬顯自然義。譬如日輪無勤方便(22)自然放光處處破闇成熟百穀。諸佛亦爾。雖(23)無功用以法日光處處滅惑成熟衆生。偈曰 
lṅa pa ’dis ni mṅon par ’du mdzad pa mi mṅa’ bar yoṅs su min par mdzad pa’i dpe ston to || 
53. Ce vers, le cinquième, montre par une comparaison la permaturation sans Sur-opérants. 
yathaikasmād dīpād bhavati sumahān dīpanicayo ’prameyo ’saṃkhyeyo na ca sa punar eti vyayamataḥ |
yathaikasmād buddhād pākābhavati sumahān paripākapākanicayo ’prameyo ’saṃkhyeyo na ca punar eti punar upaiti vyayamataḥ || 54 || 
(24)一燈燃衆燈 極聚明無盡
(25)一熟化多熟 無盡化亦然 
ji ltar mar me gcig las mar me’i tshogs rab maṅ || dpag med graṅs med ’byuṅ yaṅ de la zad pa med |
| de bźin smin pa gcig las mtshin pa’i tshogs rab (4) maṅ || graṅs med dpag med ’byuṅ yaṅ de la zad pa med || 
54. D’une seule flamme sort une grande masse de flammes, hors-mesure, hors calcul, et ensuite elle ne finit plus. Ainsi d’un seul Bouddha sort une grande masse de per-maturation, horsmesure, hors-calcul, et ensuite elle ne finit plus. 
anena ṣaṣṭhena paraṃparayā paripācanaṃ | 
(26)釋曰。此偈顯示展轉成熟因。譬如一燈。傳然(27)衆燈。極大燈聚無量無數而一燈無盡。諸佛(28)亦爾。一佛成熟化多成熟極大衆生聚無量(29)無數。然其化力亦復無盡。偈曰 
drug pa ’dis ni gcig nas gcig tu yoṅs su smin par mdzad bstan to || 
Ce vers, le sixième, montre la per-maturation par transmission. 
yathā toyais tṛptiṃ vrajati na mahāsāgara iva na vṛddhiṃ vā yāti pratataviṣadāmbu praviśanaiḥ |
tathā bauddhau dhātuḥ satatasamitaiḥ śuddhiviśanair na tṛptiṃ vṛddhiṃ vā vrajati paramāścaryam iha tat || 55 || 
(606a1)巨海納衆流 無厭復無溢
(2)佛界攝衆善 不滿亦不増 
ji ltar rgya mtsho chen po ’di na chu yis ṅoms par mi ’gyur źiṅ || chu chen maṅ po rab tu ’babs pas ’phel par yaṅ ni mi ’gyur ba |
| de (5) bźin saṅs rgyas khams kyaṅ dag pa ’jug pa rtag rgyun mi ’chad pas || ṅoms pa mi mṅa’ ’phel par mi ’gyur de ’dir rmad du ’byuṅ ba’i mchog || 
55. Le grand océan n’est jamais saturé d’eau; il n’a jamais de crue par les eaux étendues et. pures qui y pénètrent, Ainsi le Plan des Bouddhas n’est jamais saturé ni grossi par tous les nettoyages qui y pénètrent et s’y réunissent sans cesse. Voilà qui est la merveille par excellence. 
anena saptamena paripakvānāṃ vimuktipraveśe samudrodāharaṇena dharmadhātor atṛptiṃ cāvakāśadānād avṛddhiṃ dhyānādhikatvāt | dharmadhātuviśuddhau catvāraḥ ślokāḥ | 
(3)釋曰。此偈顯示無厭成熟因。譬如巨海廣納(4)百川無有厭足亦無盈溢。爲容受故。佛界亦(5)爾。常攝無量清淨善根。而不滿足亦不増長。(6)由希有故。已説諸佛成熟衆生。次説諸佛法(7)界清淨。偈曰 
bdun pa’i ’dis ni yoṅs su min pa rnams kyi rnam par grol ba ’jug pa la rgya mtshod dper brjod pas chos kyi dbyiṅs la go skabs yod pa’i (6) phyir ṅoms pa yaṅ ma mṅa’ la | lhag pa med pa’i phyir ’phel pa yaṅ mi mṅa’ bar ston to || chos kyi dbyiṅs rnam par dag pa la tshigs su bcad pa bźi’o || 
Ce vers, le septième, montre par une comparaison avec l’Océan que le Plan des Idéaux n’atteint jamais la saturation par l’entrée des créatures per-mûries dans la Délivrance, parce qu’il a toujours de la place libre, et qu’il ne s’accroît pas, puisqu’il n’y a pas plus grand.
Quatre vers sur le nettoyage du Plan des Idéaux. 
sarvadharmadvayāvāratathatāśuddhilakṣaṇaḥ |
vastujñānatadālambavaśitākṣayalakṣaṇaḥ || 56 || 
(8)二障已永除 法如得清淨
(9)諸物及縁智 自在亦無盡 
chos rnams kun gyi de bźin ñid || sgrib gñis dag pa’i mtshan ñid de |
| dṅos po śes pa de la dmigs || daṅ ṅa (7) zad mi śes mtshan ñid do || 
56. Son Indice, c’est le nettoyage de la Quiddité de tous les Idéaux par rapport aux deux Obstructions. Son Indice, c’est la Souveraineté impérissable sur les objets et sur la connaissance qui les a pour Phénomène. 
eṣa svabhāvārtham ārabhyaikaḥ ślokaḥ | kleśajñeyāvaraṇadvayāt sarvadharmatathatāviśuddhilakṣaṇaś ca | vastutadālambanajñānayor akṣayavaśitālakṣaṇaś ca | 
(10)釋曰。此偈顯示法界性義。二障已永除法如(11)得清淨者。謂清淨相。由煩惱障及智障悉永(12)盡故。諸物及縁智自在亦無盡者。謂自在(13)相。由於諸物及縁彼智。二種自在永無盡(14)故。偈曰 
tshigs su bcad pa ’di ni ṅo bo ñid kyi don las brtsams pa yin te | chos thams cad kyi de bźin ñid ñon moṅs pa daṅ || śes bya’i sgrib pa gñis rnam par dag pa’i mtshan ñid daṅ || dṅos po daṅ de la dmigs pa śes pa dag la dbaṅ zad mi śes pa’i (159a1) mtshan ñid do || 
Ce vers, le premier, expose au point de vue du Sens d’Essence. [Le commentaire indique ensuite l’ordre à rétablir dans les mots du vers.] 
| sarvatas tathatājñānabhāvanā samudāgamaḥ |
sarvasatvadvayādhānasarvathākṣayatā phalam || 57 || 
(15)一切種如智 修淨法界因
(16)利樂化衆生 此果亦無盡 
de bźin ñid śes thams cad nas || bsgoms pa las ni yaṅ dag ’byuṅ |
| sems can kun la rnam kun du || gñis bskyed mi zad ’bras bu can || 
57. La Pratique intégrale de la connaissance de la Quiddité, c’est la Réussite; l’Intromission inépuisable et intégrale du Couple pour toutes les créatures, c’est le fruit. 
eṣa hetvarthaṃ phalārthaṃ cārabhya dvitīyaḥ ślokaḥ | sarvatas tathatājñānabhāvanā dharmadhātuviśuddhihetuḥ | sarvata iti sarvadharmaparyāyamukhaiḥ | sarvasatvānāṃ sarvathā hitasukhadvayādhānākṣayatā phalaṃ
(17)釋曰。此偈顯示法界因義。一切種如智修淨(18)法界因者。謂爲清淨法界於一切時修一切(19)種如門智以爲因故。利樂化衆生此果亦無(20)盡者。謂爲教化衆生於一切時與一切衆生(21)利樂二果恒無盡故。偈曰 
gñis pa ’di ni rgyu’i don daṅ ’bras bu’i don las brtsams pa yin te | thams cad nas de (2) bźin ñid śes pa bsgoms pa ni chos kyi dbyiṅs rnam par dag pa’i rgyu’o || thams cad nas źes pa bya ba ni chos kyi rnam grags kyi sgo thams cad nas so || sems can thams cad la rnam pa thams cad du phan pa daṅ bde ba gñis bskyed pa mi zad pa ñid ni ’bras bu’o || 
Ce vers, le second, expose [le Plan des ldéaux] au point de vue du Sens de cause et au point de vue du Sens d’effet. La Pratique intégrale de la connaissance de la Quiddité est la cause du nettoyage du Principe des Idéaux. “Intégrale n signifie: par toutes les Rubriques des Idéaux comme procédés, L’Intromission inépuisable et intégrale du couple que forment le Salut et le Bonheur des créatures, c’est le fruit. 
kāyavākcittanirmāṇaprayogopāyakarmakaḥ |
samādhidhāraṇīdvāradvayāmeyasamanvitaḥ || 58 || 
(22)發起身口心 三業恒時化
(23)二門及二聚 方便悉圓滿 
sku daṅ gsuṅ daṅ thugs (3) sprul ba’i || sbyor ba’i thabs kyi las can te |
| tiṅ ṅe ’dzin daṅ gzuṅs sgo daṅ || dpag tu med pa gñis daṅ ldan || 
58. Il a pour acte et moyen d’emploi la Métamorphose du corps, de la voix, de la pensée; il est associé aux Portes d’Union et de Formule et aussi aux deux Hors-mesure. 
eṣa karmārthaṃ yogārthaṃ cārabhya tṛtīyaḥ ślokaḥ | trividhiṃ kāyādinirmāṇaṃ karma samādhidhāraṇīmukhābhyāṃ dvayena cāprameyeṇa puṇyajñānasaṃbhāreṇa samanvāgamo yogaḥ | 
(24)釋曰。此偈顯示法界業義。發起身口心三業(25)恒時化者。謂起身業口業心業一切時教化(26)衆生故。二門及二聚方便悉圓滿者。論具足(27)二門二聚爲方便故。二門謂三昧門陀羅(28)尼門。二聚謂福徳聚智慧聚。偈曰 
gsum pa ’di ni phrin las kyi don daṅ ldan pa’i don las brtsams pa yin te | sku la sogs pa rnam pa gsum sprul pa ni phrin las so || tiṅ ṅe ’dzin daṅ | gzuṅs kyi sgo (4) dag daṅ | bsod nams daṅ ye śes kyi tshogs dpag tu med pa gñis daṅ ldan pa ni ldan pa’o || 
Ce vers, le troisième, expose [le Plan des Idéaux] au point de vue du Sens d’Acte et du Sens d’Application. Son acte, c’est la métamorphose du corps, etc, Son Application, c’est l’association avec les deux Embouchures d’Union et de Formule, et avec les deux Mors-mesure qui sont la Provision de Mérites et la Provision de Connaissance. 
svabhāvadharmasaṃbhoganirmāṇair bhinnavṛttikaḥ |
dharmadhātur viśuddho ’yaṃ buddhānāṃ samudāhṛtaḥ || 59 || 
(29)自性及法食 變化位差別(606b1)此由法界淨 諸佛之所説 
raṅ bźin chos rdzogs loṅs spyod daṅ || sbrul pa dag gis tha dad ’jug |
| ’di ni saṅs rgyas rnam dag gi || chos dbyiṅs rnam par dag par bśad || 
59. Son fonctionnement varie en fonction de l’Essence, de la Passivité des Idéaux, de la Métamorphose. C’est là ce qu’on entend par le Plan des Idéaux des Bouddhas nettoyé. 
eṣa vṛttyartham ārabhya caturthaḥ ślokaḥ | svābhāvikasāṃbhogikanairmāṇikakāyavṛttyā bhinnavṛttikaḥ | buddhakāyavibhāge sapta ślokāḥ | 
(2)釋曰。此偈顯示法界位義。自性及法食變化(3)位差別者。謂自性身食身化身位差別故。此(4)由法界淨諸佛之所説者。若法界不清淨此(5)位不成故。已説諸佛法界清淨。次説諸佛三(6)身。偈曰 
bźi pa ’di ni ’jug pa’i don las (5) brtsams pa yin te | raṅ bźin daṅ | loṅs spyod rdzogs pa daṅ | sprul pa’i sku ’jug pas tha dad du ’jug pa can yin no || saṅs rgyas kyi sku rab tu dbye ba la tshigs su bcad pa bdun no || 
Ce vers, le quatrième, expose [le Plan des Idéaux] au point de vue du Sens de Fonction. Son fonctionnement varie selon qu’il fonctionne comme corps Essentiel, corps Passionnel, corps Métamorphique. 
svābhāviko ’tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko ’paraḥ |
kāyabhedā hi buddhānāṃ prathamas tu dvayāśrayaḥ || 60 || 
(7)性身及食身 化身合三身
(8)應知第一身 餘二之依止 
saṅs rgyas rnams kyi sku dbye ba || raṅ bźin loṅs spyod rdzogs pa daṅ |
| gźan ni (6) sprul pa’i sku yin te || daṅ po gñis pa’i rten yin no || 
60. Corps Essentiel, corps Passionnel, corps Métamorphique; voilà le corps des Bouddhas; le premier est le Fond des cieux autres. 
trividhiḥ kāyo buddhānāṃ | svābhāviko dharmakāya āśrayaparāvṛttilakṣaṇaḥ | sāṃbhogiko yena parṣanmaṇḍaleṣu dharmasaṃbhogaṃ karoti | nairmāṇiko yena nirmāṇena satvārthaṃ karoti | 
(9)釋曰。一切諸佛有三種身。一者自性身。由轉(10)依相故。二者食身。由於大集衆中作法食故。(11)三者化身。由作所化衆生利益故。此中應知。(12)自性身爲食身化身依止。由是本故。偈曰 
saṅs rgyas rnams kyis sku ni rnam pa gsum ste | raṅ bźin pa ni chos kyi sku gnas yoṅs su gyur pa’i mtshan ñid do || loṅs spyod rdzogs pa ni gaṅ gis ’khor gyi dkyil ’khor dag tu chos la loṅs spyod rdzogs par mdzad pa’o || (7) sprul pa ni gaṅ gis sems can gyi don mdzad pa’o || 
Le corps des Bouddhas est de trois sortes: 1° Essentiel; c’est le Corps des Idéaux; il a pour Indice la Révolution du Fond. 2° Passionnel; c’est par lai qu’il est passible des Idéaux dans les cercles des Assemblées. 3° Métamorphique; c’est par là qu’il fait le Sens des créatures. 
sarvadhātuṣu sāṃbhogyo bhinno gaṇaparigrahaiḥ |
kṣetraiś ca nāmabhiḥ kāyair dharmasaṃbhogaceṣṭitaiḥ || 61 || 
(13)食身於諸界 受用有差別
(14)衆土名身業 一切皆異故 
loṅs spyod rdzogs pa khams kun du || ’khor yoṅs sdud daṅ źiṅ daṅ mtshan |
| sku daṅ chos rdzogs loṅs spyod daṅ || mdzad pa dag gis tha dad do || 
61. Le corps Passionnel varie dans tous les Plans avec les Assemblées de multitudes, avec les Champs, les Noms, les Corps, les actes de Passivité des Idéaux. 
tatra sāṃbhogikaḥ sarvalokadhātuṣu parṣanmaṇḍalabuddhakṣetranām aśarīradharmasaṃbhogakriyābhir bhinnaḥ | 
(15)釋曰。食身於一切世界中諸徒衆諸刹土諸(16)名號諸身諸業。如此諸受用事悉皆不同。偈(17)曰 
de la loṅs spyod rdzogs pa ni ’jig rten gyi khams thams cad na ’khor gyi dkyil (159b1) ’khor daṅ | saṅs rgyas kyi źiṅ daṅ | mtshan daṅ | sku daṅ | chos la loṅs spyod rdzogs pa daṅ | mdzad pa dag gis tha dad pa yin no || 
Le corps Passionnel varie dans tous les Plans de inondes avec les cercles d’assemblées, les Champs des Bouddhas, les noms, les corps, les actes de Passivité des Idéaux. 
samaḥ sūkṣmaś ca tacchiṣṭaḥ kāyaḥ svābhāviko mataḥ |
saṃbhogavibhutāhetur yatheṣṭaṃ bhogadarśane || 62 || 
(18)平等微細身 受用身相合
(19)應知受用身 得是化身因 
raṅ bźin sku ni mñam pa daṅ || phra źiṅ de daṅ ’brel pa daṅ |
| dgyes dgur loṅs spyod ldan pa la || loṅs spyod rdzogs ’byor rgyur ’dod do || 
62. Le corps Essentiel, uniforme et subtil, étant inhérent à celui-ci, est cause de la Maîtrise de Passivité, quand il s’agit de montrer la Passivité à volonté. 
svābhāvikaḥ sarvabuddhānāṃ samo nirviśiṣṭatayā | sūkṣmo durjñānatayā | tena sāṃbhogikena kāyena saṃbaddhaḥ saṃbhogavibhutve ca hetur yatheṣṭaṃ bhogadarśanāya | 
(20)釋曰。平等謂自性身。一切諸佛等無別故。微(21)細者。由此身難知故。受用身謂食身。此身與(22)平等身合由依起故。應知受用身復是化身(23)因者。由所欲受用一切示現故。偈曰 
(2) saṅs rgyas thams cad kyi raṅ bźin gyi sku ni khyad par mi dpa ñid kyis mñam pa daṅ | śes par dka’ ba ñid kyis phra ba daṅ | loṅs spyod rdzogs pa’i sku de daṅ ’brel pa daṅ | ji ltar dgyes par loṅs spyod bstan par bya ba la loṅs spyod rdzogs pa pa ’byor pa’i rgyu yin no || (3) 
Le corps Essentiel est uniforme pour tous les Bouddhas, puisqu’il n’y a pas de différence entre eux. Il est subtil, puisqu’il est difficile à connaître. Il est inhérent au corps Passionnel et il est la cause de la Maîtrise de Passivité, pour montrer la Passivité à volonté. 
ameyaṃ buddhanirmāṇaṃ kāyo nairmāṇiko mataḥ |
dvayor dvayārthasaṃpattiḥ sarvākārā pratiṣṭhitā || 63 || 
(24)化佛無量化 是故名化身
(25)二身二利成 一切種建立 
saṅs rgyas sprul pa dpag med pa || sprul pa’i skur ni ’dod pa ste |
| don gñis phun sum tshogs pa ni || rnam pa thams cad gñis la gnas || 
63. La Métamorphose hors-mesure des Bouddhas, c’est là leur Corps métamorphique. La Plénitude des deux Sens, en tout genre, repose sur ces deux. 
nairmāṇikas tu kāyo buddhānām aprameyaprabhedaṃ buddhanirmāṇaṃ sāṃbhogikaḥ svārthasaṃpattilakṣaṇaḥ | nairmāṇikaḥ parārthasaṃpattilakṣaṇaḥ | evaṃ dvayārthasaṃpattir yathākramaṃ dvayoḥ pratiṣṭhitāḥ sāṃbhogike ca kāye nairmāṇike ca | 
(26)釋曰。由化身諸佛於一切時化作無量差別。(27)佛由此化故名爲化身。二身者謂食身化身。(28)二利者謂自利他利。食身以自利成就爲相。(29)化身以他利成就爲相。如此二利。一切種成(606c1)就故。次第建立食身及化身。偈曰 
saṅs rgyas rnams kyi sprul pa’i sku ni saṅs rgyas kyi sprul pa’i bye brag dpag tu med pa’o || loṅs spyod rdzogs pa ni raṅ gi don phun sum (4) tshogs pa’i mtshan ñid do || sprul pa ni gźan gyi don phun sum tshogs pa’i mtshan ñid do || don gñis phun sum tshogs pa de yaṅ raṅ bźin gyi sku daṅ | loṅs spyod rdzogs pa’i sku daṅ | gñis la go rims pa bźin du gnas so || 
Le corps Métamorphique des Bouddhas, c’est la Métamorphose des Bouddhas, qui a d’innombrables catégories. Le Passionnel a pour Indice la Plénitude du Sens de soi. Le Métamorphique a pour Indice la Plénitude du Sens d’autrui. Ainsi la Plénitude des deux Sens repose respectivement sur les deux Corps, sur le Passionnel et sur le Métamorphique. 
śilpajanmamahābodhisadānirvāṇadarśanaiḥ |
buddhanirmāṇakāyo ’yaṃ mahāmāyo mahopāyo vimocane || 64 || 
(2)工巧及出生 得道般涅槃
(3)示此大方便 令他得解脱 
bzo daṅ skye daṅ byaṅ chub che || mya ṅan ’das pa rtag (5) ston pas |
| saṅs rgyas sbrul pa’i sku ’di ni || rnam par grol pa’i thabs chen no || 
64. Le corps Métamorphique des Bouddhas, en montrant l’adresse professionnelle, la naissance, la Grande Illumination et le Nirvâna toujours, a de grandes magies pour faire la Libération. 
sa punar nirmāṇakāyaḥ sadā vineyārthaṃ śilpasya vīṇāvādanādibhiḥ | janmanaś cābhisaṃbodheś ca nirvāṇasya ca darśanair vimocane mahopāyatvāt parārthasaṃpattilakṣaṇo veditavyaḥ | 
(4)釋曰。復次化身者。於一切時教化衆生。或現(5)工巧。或現出生。或現得菩提。或現般涅槃。如(6)是種種示大方便。皆令衆生而得解脱。此是(7)他利成就相。偈曰 
sprul pa’i sku de ni rtag tu gdul ba’i don du po waṅ len pa la sogs pa bzo daṅ | skya ba daṅ | mṅon par rdzogs par byaṅ chub pa daṅ | mya ṅan las ’das pa ston pa dag gis rnam par grol ba’i (6) thabs chen po yin pa’i phyir || gźan gyi don du phun sum tshogs pa’i mtshan ñid du rig par bya’o || 
Ce corps Métamorphique, en montrant toujours au profit des Disciplinables l’adresse professionnelle, par exemple à jouer du luth, etc.., et la naissance, et la Toute-parfaite Illumination, et le Nirvâna, a de grands moyens pour délivrer; pour cette raison il a comme Indice la Plénitude du Sens d’autrui. 
tribhiḥ kāyais tu vijñeyo buddhānāṃ kāyasaṃgrahaḥ |
sāśrayaḥ svaparārtho yas tribhiḥ kāyair nirdarśitaḥ || 65 || 
(8)應知佛三身 是佛身皆攝
(9)自他利依止 示現悉三身 
sku gsum dag gis saṅs rgyas kyi || sku bsdus par ni śes bya ste |
| sku gsum dag gis raṅ bźin gyi || don ’di rten daṅ bcas par bstan || 
65. Le corps des Bouddhas tient tout entier dans ces trois corps; le Sens de soi et d’autrui se montre avec son Fond par ces trois corps. 
tribhiś ca kāyair buddhānāṃ sarvakāyasaṃgraho veditavyaḥ | ebhis tribhiḥ kāyaiḥ sāśrayaḥ svaparārtho nidarśitaḥ | dvayoḥ svaparārthaprabhāvitatvāt dvayoś ca tadāśritatvād yathā pūrvam uktaṃ | 
(10)釋曰。應知此三身攝一切諸佛身。示現一切(11)自利他利依止故。偈曰 
sku gsum daṅ gis saṅs rgyas (7) rnams kyi sku thams cad bsdus par rig par bya ba la | sku gsum pa de dag gis kyaṅ raṅ daṅ gźan gyi rton rten daṅ bcas par bsten te | gñis po ni raṅ daṅ gźan gyi don gyis rab tu phye ba’i phyir daṅ | de gñis kyaṅ de la brten pa’i phyir te | ji skad sṅar bśad pa bźin no || 
Tout l’ensemble du corps des Bouddhas est dans ces trois corps. Par ces trois corps, le Sons de soi et d’autrui se montre avec son Fond, puisque deux d’entre eux ont l’origine du Sens de soi et d’autrui, et que les deux ont celui-ci [l’Essentiel,’ pour Fond, comme il a été dit ci-dessus [v. 60 et 63]. 
āśrayeṇāśayenāpi karmaṇā te samā matāḥ |
prakṛtyā ’sraṃsanenāpi prabandhenaiṣu nityatā || 66 || 
(12)由依心業故 三佛倶平等
(13)自性無間續 三佛倶常住 
da dag (160a1) rten daṅ dgoṅs pa daṅ || phrin las kyis ni mñam pa ñid |
| raṅ bźin daṅ ni rgyun mi ’chad || rgyun gyis de dag rtag pa ñid || 
66. Ils sont uniformes en Fond, en Tendance et en Acte; il y a permanence en eux par nature, par indéfection et par liaison. 
te ca trayaḥ kāyāḥ sarvabuddhānāṃ yathākramaṃ tribhir nirviśeṣā āśrayeṇa dharmadhātor abhinnatvāt āśayena pṛthak buddhāśayasyābhāvāt | karmaṇā ca sādhāraṇakarmakatvāt | teṣu ca triṣu kāyeṣu yathākramaṃ trividhā nityatā veditavyā yena nityakāyās tathāgatā ucyante | prakṛtyā nityatā svābhāvikasya svabhāvena nityatvāt | asraṃsanena sāṃbhogikasya dharmasaṃbhāgo vicchedāt | prabandhena nairmāṇikasyāntarvyaye punaḥ punar nirmāṇadarśanāt | buddhajñānavibhāge daśa ślokāḥ | 
(14)釋曰。彼三種身如其次第。一切諸佛悉皆平(15)等。由依故。一切諸佛自性身平等。法界無別(16)故。由心故。一切諸佛食身平等。佛心無別故。(17)由業故。一切諸佛化身平等。同一所作故。復(18)次一切諸佛悉同常住。由自性常故。一切諸(19)佛自性身常住。畢竟無漏故。由無間常故。一(20)切諸佛食身常住。説法無斷絶故。由相續常(21)故。一切諸佛化身常住。雖於此滅復彼現故。(22)已説諸佛身。次説諸佛智。偈曰 
saṅs rgyas thams cad kyi sku gsum po de dag gi go rims pa bźin du rnam pa gsum gyis khyad par med de | rten gyis ni chos kyi dbyiṅs tha mi (2) dad pa’i phyir ro || dgoṅs pas ni saṅs rgyas kyi dgoṅs pa tha dad pa med pa’i phyir ro || phrin las kyis ni phrin las thun moṅs ba’i phyir ro || sku gsum po de dag la go rims bźin du gaṅ gis na de bźin gśegs pa rnams sku rtag pa’o źes brjod pa rtag pa ñid rnam pa gsum du rig par bye (3) ste | ṅo bo ñid kyi sku ni raṅ bźin gyis rtag pa’i phyir raṅ bźin gyi rag pa ñid do || loṅs spyod rdzogs pa’i sku ni rgyun mi ’chad pas te | chos la loṅs spyod rdzogs pa rgyun mi ’chad pa’i phyir ro || sprul pa’i sku ni rgyun gyis te || mi snaṅ bar byas nas yaṅ daṅ yaṅ du sprul pa kun tu ston pa’i (4) phyir ro || saṅs rgyas kyi ye śes rnam par dbye ba la tshigs su bcad pa bcu ste | 
Ces trois corps sont sans différence aucune chez tous les Bouddhas à trois titres respectivement; 1° le Fond, puisque le Plan des Idéaux est indivis; 2° la Tendance, puisqu’il n’y a pas de Tendance particulière à un Bouddha; 3° l’Acte, puisque l’acte leur est commun. Et dans ces trois corps il y a une triple permanence respectivement, puisqu’on appelle les Tathâgatas des corps permanents: 1° permanence par nature, puisque le corps Essentiel est permanent par son Essence; 2° permanence par indéfection, puisque le corps Passionnel fait sans interruption la Passibilité des Idéaux; 3° permanence par liaison, puisque le corps Métamorphique, une fois qu’il a disparu, recommence encore et encore, à montrer des métamorphoses.
Dix vers sur la connaissance des Bouddhas. 
ādarśajñānam acalaṃ trayajñānaṃ tadāśritam |
samatāpratyavekṣāyāṃ kṛtyānuṣṭhāna eva ca || 67 || 
(23)四智鏡不動 三智之所依
(24)八七六五識 次第轉得故 
me loṅ ye śes mi g-yo ste || ye śes gsum ni de la brten |
| mñam pa ñid daṅ so sor rtog | bya ba sgrub pa kho na’o || 
67. La connaissance de Miroir est immobile; trois connaissance l’ont pour Fond: d’Égalité, de Perspicacité, d’accomplis seinent de l’office. 
caturvidhaṃ buddhānāṃ jñānam ādarśajñānaṃ samatājñānaṃ pratyavekṣājñānaṃ kṛtyānuṣṭhānajñānaṃ ca | ādarśajñānam acalaṃ trīṇi jñānāni tadāśritāni calāni | 
(25)釋曰。四智鏡不動三智之所依者。一切諸佛(26)有四種智。一者鏡智。二者平等智。三者觀智。(27)四者作事智。彼鏡智以不動爲相。恒爲餘三(28)智之所依止。何以故。三智動故。八七*六五(29)識次第轉得故者。轉第八識得鏡智。轉第七(607a1)識得平等智。轉第2六識得觀智。轉前4五(2)識得作事智。是義應知。偈曰 
saṅs rgyas rnams kyi ye śes ni rnam pa bźi ste | me loṅ lta bu’i ye śes daṅ | (5) mñam pa ñid kyi ye śes daṅ | so sor rtog pa’i ye śes daṅ | bya ba sgrub pa’i ye śes so || me loṅ lta bu’i ye śes ni mi g-yo ba’o || ye śes gsum ni de la brten pa daṅ g-yo ba’o || 
Les Bouddhas ont quatre connaissances: de Miroir, d’égalité, de Perspicacité, d’accomplissement de l’office. La connaissance de Miroir est immobile; les trois autres qui s’y fondent sont mobiles. 
ādarśajñānam amamāparicchinnaṃ sadānugam |
sarvajñeyeṣv asaṃmūḍhaṃ na ca teṣv āmukhaṃ sadā || 68 || 
(3)鏡智縁無分 相續恒不斷
(4)不愚諸所識 諸相不現前 
me loṅ ye śes ṅa yi med || yoṅs su ma chad rtag tu du ldan |
| śes bya kun la ma rmoṅs la || (6) rtag tu de la mṅon phyogs min || 
68. La connaissance de Miroir est sans-moi-ni-mien, sans limite, toujours en suite, sans confusion à l’égard de tous les connaissables, sans être jamais en face d’eux. 
ādarśajñānam amamam aparicchinnaṃ deśataḥ sadānugaṃ kālataḥ | sarvajñeyeṣv asaṃmūḍhaṃ sadāvaraṇavigamāt na ca teṣv āmukham anākāratvāt | 
(5)釋曰。此偈顯示轉第八識得鏡智。鏡智縁無(6)分者。於一切境界不作分段縁故。相續恒不(7)斷者。於一切時常行不斷絶故。不愚諸所識(8)者。了知一切境界障永盡故。諸相不現前者。(9)於諸境界離行相縁無分別故。偈曰 
me loṅ lta bu’i ye śes ni rtag tu ṅa yi ba med pa daṅ | yul gyi sgo nas yoṅs su mchad pa daṅ | dus kyi sgo nas rtag tu ldan pa daṅ | rtag tu sgrib pa daṅ bral ba’i phyir | śes bya thams cad la ma rmoṅs pa yaṅ yin la | rnam pa med pa’i phyir (7) de dag la mṅon du phyogs pa yaṅ ma yin no || 
La connaissance de Miroir n’a ni moi ni mien; elle est sans limite ait point de vue du lieu, toujours en suite au point de vue du temps. Elle n’a jamais de confusion à l’égard de tous les connaissables, puisque les Obstructions ont disparu, et elle n’est jamais en face d’eux, puisqu’elle n’a pas d’aspect. 
sarvajñānanimittatvān mahājñānākaropamam |
saṃbhogabuddhatā jñānapratibimbodayāc ca tat || 69 || 
(10)鏡智諸智因 説是大智藏
(11)餘身及餘智 像現從此起 
ye śes kun gyi rgyu mtshan phyir || ye śes ’byuṅ gnas chen po ’dra |
| loṅs spyod rdzogs pa’i saṅs rgyas ñid || ye śes gzugs brñan ’byuṅ phyir ste || 
69. Comme elle est le signe de toutes les connaissances, elle est pareille à une grande mine de connaissances; comme c’est en elle que se produisent, en manière de reflet, les Passivité, la Bouddhas, la connaissance, elle est telle. 
teṣāṃ ca samatādijñānānāṃ sarvaprakārāṇāṃ hetutvāt sarvajñānānām ākaropamaṃ | saṃbhogabuddhatvatajjñānapratibimbodayāc ca tad ādarśajñānam ity ucyate | 
(12)釋曰。此偈顯示鏡智用。鏡智諸智因説是大(13)智藏者。彼平等智等諸智一切種皆以鏡智爲(14)因。是故此智譬如大藏。由是諸智藏故。餘身(15)及餘智像現從此起者。餘身謂受用身等。餘(16)智謂平等智等。由彼身像及彼智像。一切皆(17)從此智出生。是故佛説此智以爲鏡智。偈曰 
mñam pa ñid kyi ye śes la sogs pa de dag gi rnam pa thams cad kyi rgyu (160b1) yin pa’i phyir ye śes thams cad kyi ’byuṅ gnas lta bu’o || de ni loṅs spyod rdzogs pa’i saṅs rgyas kyaṅ yin la | ye śes kyi gzugs brñan ’byuṅ ba’i phyir | me loṅ lta bu’i ye śes źes kyaṅ bya’o || 
Étant la cause de ces connaissances d’égalité, etc.., dans toutes leurs espèces, elle est comme la mine de toutes les connaissances. Parce qu’il s’y produit en manière de reflet les Passivités, la Bouddhaté, la connaissance afférente, on l’appelle la connaissance de Miroir. 
satveṣu samatājñānaṃ bhāvanāśuddhito ’malaṃ matam |
apratiṣṭhasaśamāviṣṭaṃ samatājñānam iṣyate || 70 || 
(18)衆生平等智 修淨證菩提
(19)不住於涅槃 以無究竟故 
sgom pa dag pas sems can la || mñam pa ñid kyi ye śes ’dod |
| mi gnas źi (2) bar źugs pa ni || mñam ñid ye śes yin par ’dod || 
70. La connaissance d’égalité envers les étres, immaculée par suite du nettoyage de la Pratique, bien entrée dans ce qui n’est pas l’arrêt, c’est la connaissance d’Égalité. 
yad bodhisatvenābhisamayakāleṣu samatājñānaṃ pratilabdhaṃ tadbhāvanāśuddhito bodhiprāptasyāpratiṣṭhitanirvāṇe niviṣṭaṃ samatājñānam iṣyate | 
(20)釋曰。此偈顯示轉第七識得平等智。衆生平(21)等智修淨證菩提者。若諸菩薩證法現前時。(22)即得一切衆生平等智。若修習此智最極清(23)淨。即得無上菩提。不住於涅槃。以無究竟故(24)者。由衆生無盡故無究竟。無究竟故不住涅(25)槃。由此義故説爲平等智。偈曰 
byaṅ chub sems dpas mṅon par rtogs pa’i dus na sems can rnams la mñam pa ñid kyi śes pa thob pa gaṅ yin pa de sgom pa dag pa’i sgo nas byaṅ chub thob pa’i dus na mi gnas pa’i mya ṅan las ’das par źugs pa ni mñam pa ñid (3) kyi ye śes su ’dod do || 
La connaissance d’égalité à l’égard des êtres que le Bodhisattva avait recouvrée au moment de l’Intuition, cette méme connaissance, installée dans le Nirvâna qui-n’est-pas-l’arrêt après que le Bodhisattva est arrivé à l’llulnination par le nettoyage de la Pratique, c’est là la connaissance d’égalité. 
mahāmaitrīkṛpābhyāṃ ca sarvakālānugaṃ matam |
yathādhimokṣaṃ satvānāṃ buddhabimbanidarśakam || 71 || 
(26)大慈與大悲 是二恒無絶
(27)衆生若有信 佛像即現前 
dus rnams kun tu byams pa daṅ || thugs rje chen po dag daṅ ldan |
| sems can rnams la mos pa bźin || saṅs rgyas sku ni ṅes par ston || 
71. Elle a toujours à sa suite la grande Bienveillance et la grande Compassion; elle montre aux créatures, selon leur Croyance, l’imagé des Bouddhas. 
mahāmaitrīkaruṇābhyāṃ sarvakālānugaṃ yathādhimokṣaṃ ca satvānāṃ buddhabimbanidarśakaṃ | yataḥ kecit satvās tathāgataṃ nīlavarṇaṃ paśyanti kecit pītavarṇam ity evamādi | 
(28)釋曰。此偈顯示平等智用。大慈與大悲是二(29)恒無絶者。諸佛如來於一切時隨逐衆生。何(607b1)以故。大慈大悲無斷絶故。衆生若有信佛像(2)即現前者。如其所信隨彼現故。是故或有衆(3)生見如來青色。或有衆生見如來黄色。如是(4)一切此前二智即是法身。偈曰 
dus thams cad du byams pa chen po daṅ | thugs rje chen po daṅ ldan pa daṅ | sems can rnams la mos pa ji lta ba (4) bźin du saṅs rgyas kyi sku ṅes par ston par mdzad pa yin te | ’di ltar sems can kha cig gis ni de bźin gśegs pa kha dog sṅon por | kha cig gis ni kha dog ser por mthoṅ ṅo źes bya ba de lta bu la sogs pa’o || 
En tout temps la grande Bienveillance et la grande Compassion l’escortent, et elle montre aux créatures, selon leur Croyance, l’image des Bouddhas, puisque les uns voient le Tathâgata de couleur bleue; d’autres, de couleur jaune, etc. 
pratyavekṣaṇakaṃ jñāne jñeyeṣv avyāhataṃ sadā |
dhāraṇīnāṃ samādhīnāṃ nidhānopamam eva ca || 72 || 
(5)觀智識所識 恒時無有礙
(6)此智如大藏 總持三昧依 
so sor rtog pa’i ye śes ni || śes bya kun la rtag mi thogs |
| (5) tiṅ ṅe ’dzin daṅ gzuṅs rnams kyi || gter daṅ ’dra ba kho na yin || 
72. La connaissance de Perspicacité n’a jamais d’obstacle à l’égard des connaissables; elle est comme le trésor des Unions et des Formules. 
pariṣanmaṇḍale sarvavibhūtīnāṃ nidarśakam |
sarvasaṃśayavicchedi mahādharmapravarṣakam || 73 || 
(11)恒在大衆中 種種皆示現
(12)能斷諸疑網 雨大法雨故 
’khor gyi dkyil ’khor rnams su ni || ’byor ba thams cad ston mdzad pa |
| the tshom thams cad gcod pa yi || chos chen char ni rab tu ’bebs || 
73. Dans le cercle des Assemblées, elle montre toutes les grandeurs; elle tranche tous les doutes; elle fait pleuvoir le grand Idéal. 
pratyavekṣaṇakaṃ jñānaṃ yathāślokaṃ | 
(7)釋曰。此偈顯示轉第*六識得觀智。觀智於(8)所識一切境界恒無障礙。譬如大藏。與一切(9)陀羅尼門一切三昧門而爲依止。何以故。如(10)是二門皆從此智生故。偈曰
(Verse above)
(13)釋曰。此偈顯示觀智用義如偈説。此觀智即(14)是食身。偈曰 
so sor tog pa’i ye śes ni tshigs su bcad pa ji lta ba bźin no || 
Telle est la connaissance de Perspicacité. 
kṛtyānuṣṭhānatājñānaṃ nirmāṇaiḥ sarvadhātuṣu |
citrāprameyācintyaiś ca sarvasatvārthakārakam || 74 || 
(15)事智於諸界 種種化事起
(16)無量不思議 爲利群生故 
(6) bya ba bsgrub pa’i ye śes ni || khams rnams kun tu sna tshogs śiṅ |
| dpag med bsam yas sbrul pa yis || sems can don ni sgrub pa’o || 
74. La connaissance d’accomplissement de l’office agit dans le Sens de toutes les créatures par des Métamorphoses, dans tous les Plans, émerveillantes, hors-mesure, hors réflexion. 
kṛtyānuṣṭhānajñānaṃ sarvalokadhātuṣu nirmāṇair nānāprakārair aprameyair acintyaiś ca sarvasatvārthakaraṃ | 
(17)釋曰。此偈顯示轉*前*五識得作事智。彼作(18)事智於一切世界中作種種變化事。無量無(19)邊不可思議。如此等業。皆爲利益一切衆生(20)故。此作事智即是化身。偈曰 
bya ba bsgrub pa’i ye śes ni ’jig rten gyi khams thams cad du sbrul pa rnams pa sna tshogs dpag tu med pa bsam gyis mi khyab pa dag gis sems (7) can thams cad kyi don mdzad pa || 
La connaissance d’accomplissement de l’office agit dans le Sens de tous les êtres dans tous les Plans par des; Métamorphoses de toute espèce, hors mesure et hors réllexion. 
kṛtyaniṣpattibhir bhedaiḥ saṃkhyākṣetraiś ca sarvadā |
acintyaṃ buddhanirmāṇaṃ vijñeyaṃ tac ca sarvathā || 75 || 
() 
saṅs rgyas sprul pa de rtag tu || mdzad pa grub pa’i bye brag daṅ |
| graṅs daṅ źiṅ gis rnam kun tu || bsam mi khyab par śes par bya || 
75. Par des accomplissements d’office, par des espèces, par le nombre et par les Champs, toujours, en toute manière, la Métamorphose dus Bouddhas est hors-réllexion. 
tac ca buddhanirmāṇaṃ sadā sarvathā cācintyaṃ veditavyaṃ | kṛtyakriyābhedataḥ saṃkhyātakṣetrataś ca | 
() 
saṅs rgyas kyi sprul pa de ni rtag tu bya ba mdzad pa’i bye brag daṅ graṅs tdaṅ źiṅ gi sgo nas rnam pa thams cad du bsam (161a1) gyis mi khyab par rig par bya’o || 
Cette Métamorphose est hors réflexion, au point de vue, des espèces d’accomplissement d’office, et au point de vue du nombre et du Champ. 
dhāraṇāt samacittāc ca samyagdharmaprakāśanāt |
kṛtyānuṣṭhānataś caiva caturjñānasamudbhavaḥ || 76 || 
(21)攝持及等心 開法亦作事
(22)如是依四義 次第四智起 
’dzin pa’i phyir daṅ sems mñam phyir || yaṅ dag chos rab ston phyir daṅ |
| bya ba sgrub pa ñid kyi phyir || ye śes bźi po yaṅ dag ’byuṅ || 
76. De la Mémoire, de l’égalité de la Pensée. de l’exacte publication de l’Idéal, enfin de l’accomplissement de l’office naissent les quatre connaissances. 
tatra dhāraṇāt śrutānāṃ dharmāṇāṃ | samacittatā sarvasatveṣv ātmaparasamatayā | śeṣaṃ gatārthaṃ | buddhānekatvāpṛthaktve ślokaḥ | 
(23)釋曰。攝持者。謂聞法攝持故。等心者。謂於一(24)切衆生得自他平等故。開法者。謂演説正法(25)故。作事者。謂起種種化業故。依第一義鏡智(26)起。依第二義平等智起。依第三義觀智起。依(27)第四義作事智起。偈曰 
de la ’dzin pa’i phyir ni thos pa’i chos rnams la’o || sems mñam pa’i phyir ni sems (2) can thams cad la bdag daṅ gźan mñam pa ñid kyis so || lhag ma ni don go bar zad do || saṅs rgyas gcig pa ñid daṅ | du ma ñid ma yin pa’i tshigs su bcad pa || 
La Mémoire, celle des Idéaux entendus. Légalité de Pensée, it l’égard de tous les êtres, quand on tient pour égal soi et autrui. Le reste va de soi.
Qu’il n’y a ni unité, ni pluralité des Bouddhas; un vers. 
gotrabhedād avaiyarthyāt sākalyād apy anāditaḥ |
abhedān naikabuddhatvaṃ bahutvaṃ cāmalāśraye || 77 || 
(28)性別及不虚 一切亦無始
(29)無別故不一 依同故不多 
tha dad rigs don yod phyir daṅ || rdzogs daṅ thog ma med pa’i phyir |
| saṅs rgyas gcig min dri med gnas || tha (3) dad min phyir maṅ po ’aṅ min || 
77. Division de Famille; pas d’inutilité; intégralité; pas de commencement; pas de division dans le Fond iminaculé. Pour ces raisons, il n’y a ni unité, ni pluralité. 
eka eva buddha ity etann eṣyate | kiṃ kāraṇaṃ | gotrabhedāt | anantā hi buddhagotrāḥ satvāḥ | tatraika evābhisaṃbuddho nānye ’bhisaṃbhotsyanta iti | kuta etat | puṇyajñānasaṃbhāravaiyarthyaṃ ca syād anyeṣāṃ bodhisatvānām anabhisaṃbodhān na ca yuktaṃ vaiyarthyaṃ | tasmād avaiyarthyād api naika eva buddhaḥ satvārthakriyāsākalyaṃ ca na syāt | buddhasya buddhatve kasyacit apratiṣṭhāpanād etac ca na yuktaṃ | na ca kaścid ādibuddho ’sti vinā saṃbhāreṇa buddhatvāyogād vinā cānyena buddhena saṃsthānāyogād ity anāditvād apy eko buddho na yuktaḥ | bahutvam api neṣyate buddhānāṃ dharmakāyasyābhedād anāsrave dhātau | buddhatvopāyapraveśe catvāraḥ ślokāḥ | 
(607c1)釋曰。此偈顯示諸佛不一不多。不一者。由性(2)別故。不虚故。一切故。無始故。無別故。性別(3)者。由無邊諸佛性別。若言唯有一佛而有當(4)得菩提者。是義不然。故佛不一。不虚者。若(5)福智聚虚則應餘菩薩不得菩提。由二聚不(6)虚故。是義不然。故佛不一。一切者。若言唯有(7)一佛則應是佛不利益一切衆生。由佛建立(8)一切衆生作佛故。是義不然。故佛不一。無始(9)者。若言唯有最初一佛。是佛應無福智二聚(10)而得成佛。是義不然。故佛不一。無別者。若言(11)有別佛無福智二聚。是義不然。故佛不一。不(12)多者。由依同故。一切諸佛法身由依無漏界(13)故。已説諸佛智。次説入佛方便。偈曰 
saṅs rgyas ni gcig kho na’o źes bya ba ’di ni ’dod do || de ci’i phyir źe na | byaṅ chub sems dpa’ gźan gyi gsod nams daṅ ye śes kyi tshogs don med par yaṅ ’gyur ro || don med par ni rigs pa ma yin te | de lta bas na don med pa ma yin pa’i phyir yaṅ (4) rdzogs par ’tshaṅ mi rgya’o źes bya ba ’di ci’i phyir mṅon par rdzogs par ’tshaṅ mi rgya ba’i phyir | byaṅ chub sems dpa’ gźan gyi bsod nams dkyaṅ ye śes kyi tshog don med par yaṅ ’gyur ro || don med par ni rigs pa ma yin te | de lta bas na don med pa ma yin pa’i phyir yaṅ (5) saṅs rgyas gcig kho na ma yin no || su yaṅ rgyas ñid la mi ’god pa’i phyir saṅs rgyas kyi sems can gyi don mdzad pa yaṅ rdzogs par mi ’gyur te | de ni rigs pa ma yin no || tshogs med par yaṅ saṅs rgyas ñid du mi ruṅ la || saṅs rgyas gźan me dpar yaṅ tshogs mi (6) ruṅ ba’i phyir thog ma’i saṅs rgyas ’ga’ yaṅ med pas thog ma med pa’i phyir yaṅ saṅs rgyas gcig tu rig pa ma yin no || zag pa me dpa’i dbyiṅs na chos kyi sku la tha dad pa med pa’i phyir || saṅs rgyas rnams kyi sku maṅ po ñid du yaṅ mi ’dod do || saṅs rgyas ñid la ’jug pa’i (7) thabs kyi tshigs su bcad pa bźi’o || 
Si on dit: Il n’y a qu’un seul Bouddha, c’est inexact. Pourquoi? à cause de la division de la Famille. Car les êtres de la Famille des Bouddhas sont infinis. Alors, parmi eux, un seul arriverait à la Toute-parfaite Illumination, et les autres n’y arriveraient pas’? Pourquoi cela? Et puis, les Provisions de Mérite et de connaissance seraient alors sans utilité, puisque les autres Bodhisattvas n’arriveraient pas à la Toute-parfaite Illumination. Cette inutilité est déraisonnable. Donc pas d’inutilité; par suite, pas de Bouddha unique. Et puis, il n’y aurait pas d’intégralité d’accomplissement du Sens des créatures, s’il y avait un être que le Bouddha n’installe pas clans la Bouddhaté; et cela est déraisonnable. Et il n’y a pas de Bouddha-originel, puisqu’il est impossible de devenir un Bouddha sans Provision, et puisque la Provision est impossible sans un autre Bouddha. Donc, pas de commencement; par suite, pas de Bouddha unique. La pluralité aussi est inadmissible, puisque le Corps d’Idéal est indivis entre les Bouddhas dans le Plan Sans-Ecoulement.
Entrée dans les moyens de la Bouddhaté; quatre vers. 
yā ’vidyamānatā saiva paramā vidyamānatā |
sarvathā ’nupalambhaś ca upalambhaḥ paro mataḥ || 78 || 
(14)分別若恒有 眞實則永無
(15)分別若永無 眞實則恒有 
med pa gaṅ yin de ñid ni || yod pa yi ni dam pa yin |
| rnam pa kun tu mi dmigs pa || dmigs pa yi ni mchog tu ’dod || 
78. Ce qui n’existe pas existe, par excellence; la non-Susception, c’est la Susception par excellence. 
yā parikalpitena svabhāvenāvidyamānatā saiva paramā vidyamānatā pariniṣpannena svabhāvena | yaś ca sarvathā ’nupalambhaḥ parikalpitasya svabhāvasya sa eva parama upalambhaḥ pariniṣpannasvabhāvasya | 
(16)釋曰。若分別自性是恒有。則眞實自性是永(17)無。由不可得故。若分別自性是永無。則眞實(18)自性是恒有。由可得故。偈曰 
kun brtags pa’i ṅo bo ñid du med pa gaṅ yin pa de ñid yoṅ su grub pa ’i ṅo bo ñid du yod pa’i dam pa yin la | (161b1) kun brtags pa’i ṅo bo ñid rnam pa thams cad du mi dmigs pa gaṅ yin pa de ñid yoṅs su grub pa’i ṅo bo ñid mi dmig spa’i mchog yin no || 
Ce qui n’existe pas en tant que Nature Imaginaire existe par excellence en tant que Nature Absolue. La non-Susception complète, celle de la Nature Imaginaire, est la susception par excellence, celle de la Nature Absolue. 
bhāvanā paramā ceṣṭā bhāvanām avipaśyatām |
pratilambhaḥ paraś ceṣṭaḥ pratilambhaṃ ca paśyatām || 79 || 
(19)欲修最上修 不見一切修
(20)欲得最上得 不見一切得 
sgom pa rnam par mi lta ba’i || sgom pa dam par ’dod pa ste |
| thob par lta ba med rnams kyi || thob pa yaṅ ni dam par ’dod || 
79. Ceux qui ne voient pas la Pratique ont la Pratique par excellence; ceux qui ne voient pas le Récupération ont le Rècupération par excellence. 
saiva paramā bhāvanā yo bhāvanāyā anupalambhaḥ | sa eva paramaḥ pratilambho yaḥ pratilambhānupalambhaḥ | 
(21)釋曰。彼如是最上修。彼修不可得。彼如是最(22)上得。彼得不可得。偈曰 
sgom pa mi (2) dmigs pa gaṅ yin pa de ñid sgom pa dam pa yin la | thob pa’i mi dmigs pa gaṅ yin pa de ñid thob pa dam pa yin no || 
La non-Susception de la Pratique, c’est la Pratique par excellence; la Récupération par excellence, c’est la non-Susception de Récupération. 
paśyatāṃ gurutvaṃ tāṃ dīrghaṃ nimittaṃ vīryam ātmanaḥ |
mānināṃ bodhisatvānāṃ dūre bodhir nirūpyate || 80 || 
(23)尊重及長時 觀佛希有法
(24)縁此速得佛 去佛菩提遠 
bla ma riṅ daṅ mtshan ma daṅ || bdag gis brtson ’grus lta ba yi |
| byaṅ chub sems dpa’ ṅa rgyal can || byaṅ chub las ni riṅ źes bya || 
80. Les Bodhisattvas qui regardent la dignité, le lointain, le Signe, l’Energie de leur personne, dans cet état d’esprit l’Illumination est bien loin pour eux. 
ye ca gurutvaṃ bahutvaṃ paśyanti adbhutadharmayuktaṃ | dīrghaṃ ca kālaṃ paśyanti tatsamudāgamāya | nimittaṃ na paśyanti cittālambanaṃ | ātmanaś ca vīryaṃ vayam ārabdhavīryā buddhatvaṃ prāpsyāma iti | teṣām evaṃ mānināṃ bodhisatvānām aupalambhikatvāt dūre bodhir nirūpyate | 
(25)釋曰。若有菩薩於佛世尊極生尊重及長時(26)正勤觀佛未曾有法。縁此觀心及長時精進。(27)而謂我當速得無上菩提。應知如是菩薩去(28)佛菩提則爲甚遠。何以故。彼有慢故。偈曰 
gaṅ dag saṅs rgyas ñid (3) la bla ma ya mtshan gyi chos daṅ ldan par lta ba daṅ | de yaṅ dag par ’grub par bya ba dus riṅ bar lta ba daṅ | mtshan ma ste sems kyi dmigs par lta ba daṅ | bdag gis brtson ’grus brtsams pa yin te | saṅs rgyas ñid thob par bya’o źes bdag ñid kyi brtson ’grus su lta ba’i byaṅ chub (4) sems dpa’ ṅa rgyal can de lta bu de dag ni dmigs pa can yin pa’i phyir | byaṅ chub las riṅ ba źes bya’o || 
Ceux qui regardent la dignité, c’est-à-dire la Bouddhaté, appliquée aux Idéaux merveilleux; et qui regardent aussi le long temps nécessaire à la Réussite; et qui regardent le Signe, c’est-à-dire le Phénomène de Pensée; et qui regardent l’Energie de leur personne, en sedisant: nous avons entrepris l’Energie, nous arriverons à la Bouddhaté, Les Bodhisattvas dans cet état de pensée, parce qu’ils sont en état de Susception, l’Illumination est loin pour eux. 
paśyatām kalpanāmātraṃ sarvam etad yathoditaṃ |
akalpabodhisatvānāṃ prāptā bodhir_nirūpyate || 81 || 
(29)觀法唯分別 此義如前知(608a1)菩薩無分別 説彼速成佛 
ji skad bśad pa ’di dag kun || rtog ba tsam du lta ba yi |
| byaṅ chub sems dpa’ rtogs med rnams || byaṅ chub thob ces ṅes par brjod || 
81. Ceux qui regardent tout ceci comme une simple imagination, ainsi qu’il est déclaré, ces Bodhisattvas sans imaginaire, l’Illumination est atteinte pour eux. 
kalpanāmātraṃ tv etat sarvam iti paśyatāṃ tasyāpi kalpanāmātrasyāvikalpanād akalpabodhisatvānām anutpattikadharmakṣāntilābhāvasthāyām arthataḥ prāptaiva bodhir ity ucyate | buddhānām anyonya naikakāryatve catvāraḥ ślokāḥ | 
(2)釋曰。若菩薩觀一切諸法唯是分別。觀彼分(3)別亦無分別即得入彼無生忍位。由如此義(4)説得菩提。已説入佛方便。次説諸佛同事。偈(5)曰 
’di dag thams cad ni rtog pa (5) tsam źes bya bar lta ba rnams ni rtog pa tsam de la yaṅ mi rtog pa’i phyir byaṅ chub sems dpa’ rtog pa med pa rnams ni mi skye ba’i chos la bzod pa thob pa’i gnas skabs na don du byaṅ chub ’thob pa daṅ ’dra ba ṅes par brjod do | saṅs rgyas rnams phan tshun mdzad pa gcig pa ñid la tshig su bcad (6) pa bźi’o || 
Les Bodhisattvas qui voient que tout ceci est simple imagination et qui ne font plus de différenciation dans ce qui est simple imagination, sont dès lors en état d’arrivée à la Patience des Idéaux Sans Production, et en fait ils ont atteint l’illumination.
Quatre vers sur l’unité d’action mutuelle des Bouddhas. 
bhinnāśrayā bhinnajalāś ca nadyaḥ alpodakāḥ kṛtyapṛthaktvakāryāḥ |
jalāśritaprāṇitanūpabhogyā bhavanti pātālamasaṃpraviṣṭāḥ || 82 || 
(6)應知諸河水 別依亦別事
(7)水少虫用少 未入大海故 
kluṅ dags yi ’og tu ma soṅ ba || gnas rnams tha dad chu yaṅ tha dad ba |
| chu yaṅ źiṅ bya ba tha dad byed || chur gnas srog chags phra mo’i ñer spyad ’gyur || 
82. Les rivières, tant qu’elles ont des lits séparés, des eaux à part, et qu’elles accomplissent leur office à part, ont peu d’eau, et elles ne profitent qu’aux créatures qui viennent en petit nombre y puiser tant qu’elles ne sont pas entrées dans le sein de la terre. 
samudraviṣṭāś ca bhavanti sarvā ekāśrayā ekamahājalāś ca |
miśraikakāryāś ca mahopabhogyā jalāśritaprāṇigaṇasya nityam || 83 || 
(8)一切入大海 一依亦一事
(9)水大虫用大 亦復常無盡 
rgya mtshor soṅ bar gyur na thams cad kyaṅ || gnas rnams gcig ciṅ chu yaṅ che la gcig |
| bya ba gcig ciṅ chu la (7) gnas pa yi || srog chags maṅ po’i rtag tu ñe spyad che || 
83. Mais, une fois entrées dans l’Océan, elles n’ont plus qu’un seul lit, qu’une seule masse d’eau; elles confondent leur unique office; elles profitent en foule à la multitude des créatures qui cherchent de l’eau, perpétuellement. 
bhinnāśrayā bhinnamatāś ca dhīrāḥ svalpāvabodhāḥ pṛthagātmakṛtyāḥ |
parīttasatvārthasadopabhogyā bhavanti buddhatvam asaṃpraviṣṭāḥ || 84 || 
(10)如是諸別解 別意亦別業
(11)解少利益少 未入佛體故 
saṅs rgyas ñid du ma źugs brtan pa rnams || rten kyaṅ thad blo gros tha daṅ ciṅ |
| rtogs chuṅ raṅ gi bya ba tha dad la || sems can ñiṅ don rtog tu ñer spyad ’gyur || 
84. Les Sages, tant qu’ils ont leur Fond à part, leurs idées à part, et qu’ils accomplissent à part leur office personnel, ont peu d’intelligence; et ils ne profitent jamais qu’à un petit nombre de créatures; ils n’ont pas pénétré dans la Bouddhaté. 
buddhatvaviṣṭāś ca bhavanti sarve ekāśrayā ekamahāvabodhāḥ |
miśrekakāryāś ca mahopabhogyāḥ sadā mahāsatvagaṇasya te hi || 85 || 
(12)一切入佛體 一解亦一意
(13)解大利益大 極聚亦無盡 
saṅs rgyas ñid du źugs na de dag kun || rten kyaṅ gcig (162a1) ciṅ rtogs pa che la gcig |
| mdzad pa gcig tu ’dres śiṅ rtag par yaṅ || sems can tshogs che’i ñe bar dspyad pa che || 
85. Mais, une fois entrés dans la Bouddhaté, tous n’ont plus qu’un seul Fond, qu’une seule Intelligence grande; ils confondent leur unique office; ils rendent service en foule à la multitude des créatures, toujours. 
tatra bhinnāśraya nadyaḥ svabhājanabhedāt | kṛtyapṛthaktvakāryāḥ pṛthaktvena kṛtyakaraṇāt | tanūpabhogyā ity alpānām upabhogyāḥ | śeṣaṃ gatārthaṃ | buddhatvaprotsahane ślokaḥ | 
(14)釋曰。別水譬諸菩薩別解。別依譬諸菩薩別(15)意。一水譬諸如來一解。一依譬諸如來一意。(16)由諸河水別故水事業亦別。由水少故水虫(17)受用亦少。何以故。未得同入大海故。諸菩薩(18)亦爾。由解別故作業亦別。由解少故利益衆(19)生亦少。何以故。未得同入佛體故。諸水若入(20)大海。即同一依。即同一體。由水一故事業亦(21)一。由水大故水虫受用亦大。若諸菩薩同入(22)佛體。即同一意。即同一解。由解一故作業亦(23)一。由解大故利益亦大。極一切衆生聚亦無(24)有盡。如是已説諸佛體用次説一偈勸進悕(25)求。偈曰 
de la kluṅ gi gnas tha dad pa ni raṅ gi snod tha dad phyir ro || bya ba byed pa tha dad pa ñid du byed pa’i phyir ro || phra mo’i ñe bar spyad pa (2) źes bya ba ni || chuṅ ṅu rnams kyi ñe bar spyad pa’o || lhag ma ni don go bar zad do || saṅs rgyas ñid la spro bar bya ba’i tshigs su bcad pa || 
Les rivières ont un lit à part, à cause de la diversité de leurs Récipients. Elles accomplissent leur office à part, en faisant isolément leur tâche. Elles profitent à un petit nombre, à peu de créatures. Le reste va de soi.
Un vers pour exhorter à la Bouddhaté. 
iti nirupamaśukladharmayogād hitasukhahetutayā ca buddhabhūmeḥ |
śubhaparamasukhākṣayākaratvāt śubhamatir arhati bodhicittam āptum || 86 || 
(26)無比圓白法 衆生利樂因
(27)樂住無盡藏 智者應求發 
de ltar saṅs rgyas ñid ni dkar po chos || dpe med ldan phyir phan bde’i rgyu yi phyir |
| bde dge dam pa mi zad ’byuṅ gnas phyir || blo ldan byaṅ (3) chub sems dge blaṅ ba’i rigs || 
86. Ainsi, par l’application aux incomparables Idéaux Blancs, et parce que la ’l’erre de Bouddha est la cause du Salut et du Bonheur, étant une mine inépuisable du bonheur suprême du Bien, un Bon esprit doit arriver à la Pensée d’Illumination. 
nirupamaśulkadharmayogāt svārthasaṃpattitaḥ | hitasukhahetutvāc ca buddhatvasya parārthasaṃpattiḥ | anavadyotkṛṣṭākṣayasukhākaratvāc ca sukhavihāro viśeṣataḥ | buddhimān_ahīnabodhicittam ādātuṃ tatpraṇidhānaparigrahāt | 
(28)釋曰。無比圓白法者。由佛自利成就故。衆生(29)利樂因者。由佛利他成就故。樂住無盡藏者。(608b1)由佛善根無過無上是無盡樂藏故。智者應(2)求發者。有智之人應求如此最勝樂住而發(3)大菩提心故。 
de ltar saṅs rgyas ñid ni raṅ gi don phun sum tshogs pas dkar po’i chos dpe med pa daṅ ldan pa’i phyir daṅ | gźan gyi don phun sum tshogs pas phan pa daṅ bde ba’i rgyu yin pa’i phyir daṅ | bde bar gnas pa’i khyad par gyis bde ba kha na ma thob (4) med pa mchog zad mi śes pa’i ’byuṅ gnas yin pa’i phyir blo daṅ ldan pas der smon pa yoṅs su gzuṅ ba’i sgo nas byaṅ chub kyi sems blaṅ ba’i rigs so || 
Par l’application aux incomparables Idéaux Blancs, il remplit son sens propre; parce que la Bouddhaté est cause de Salut et de Bonheur, il remplit le Sens d’autrui. Sa vie est particulièrement heureuse, parce que c’est là une mine de bonheur sans faute, éminent, inépuisable. Le Sage doit prendre la Pensée d’Illumination parce qu’il a fait le Vœu afférent. 
mahāyānasūtrālaṃkāre bodhyadhikāro navamaḥ 
菩提品究竟(4)大乘莊嚴經論卷第三(5)(6)(7)(8)
大乘莊嚴經論卷第四(9)無著菩薩造
(10)*大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 
byaṅ chub kyi skabs rdzogs so | || | 
87.  
daśamo ’dhikāraḥ 
(11)明信品第十一 
 
CHAPTRE X
LA CROYANCE 
uddānam
ādiḥ siddhiḥ śaraṇaṃ gotraṃ citte tathaiva cotpādaḥ |
svaparārthas tatvārthaḥ prabhāvaparipākabodhiś ca || 1 || 
(12)釋曰。已説無上菩提隨順。菩提者所謂信。 
sdom ni daṅ po sgrub skyabs rig || de bźin du ni sems bskyed daṅ |
| raṅ gźan (5) don daṅ de ñid don || mthu daṅ yoṅs smin byaṅ chub bo || 
Sommaire:
1. Début, preuve [I], refuge [II], Famille [III], Production de Pensée [IV], Sens de soi et d’autrui [V], Sens du Positif [VI], Pouvoir [VII], per-maturation [VIII], Illumination [IX]. 
eṣa ca bodhyadhikāra ādim ārabhya yāvat bodhipaṭalānusāreṇānugantavyaḥ | adhimuktiprabhedalakṣaṇavibhāge ślokau | 
此(13)信相今當説。偈曰 
byaṅ chub kyi skabs ’di daṅ po nas bzuṅ ste | ril gyis byaṅ chub kyi le’u rjes su ’braṅs te sbyar bar khoṅ du chuṅ par bya’o || mos pa rnam par dbye ba la tshigs su bcad pa gñis so || 
Depuis le début jusqu’à l’Illumination [I-IX], tout l’ensemble est à embrasser comme une seule section traitant de l’Illumination.
Deux vers sur les Indices des espèces de Croyance. 
jātājātā grāhikā grāhyabhūtā mitrādāttā svātmato bhrāntikā ca |
abhrāntānyā āmukhā naiva cānyā ghoṣācārā caiṣikā cekṣikā ca || 2 || 
(14)已生及未生 正受及似受
(15)他力亦自力 有迷亦不迷
(16)現前不現前 聽法及求義
(17)觀察等十三 分別於信相 
skye daṅ ma skyes ’dzin daṅ gzuṅ (6) gyur daṅ || grogs blaṅs bdag ñid daṅ ni nor pa daṅ |
| ma nor gźan daṅ mṅon sum ma yin gźan || sgras byuṅ tshol ba daṅ ni lta ba ba’o || 
2. Née, non-née, prenante, à prendre, reçue d’un ami, spontanée, erronée, sans erreur, en face ou non, du domaine oral, chercheuse, regardeuse. 
jātā atītapratyutpannā | ajātā anāgatā | grāhikā ādhyātmikī yayālambanam adhimucyate | grāhyabhūtā bāhyā yānālambanatvenādhimucyate | mitrādāttā audārikī | svātmataḥ sūkṣmā | bhrāntikā hīnā viparītādhimokṣāt | abhrāntikā praśāntā | āmukhā antike samavahitapratyayatvāt | anāmukhā dūre viparyayāt | ghoṣācārā śrutamayī | eṣikā cintāmayī | īkṣikā bhāvanāmayī pratyavekṣaṇāt | 
(18)釋曰。信相差別有十三種。一者已生信。謂過(19)去現在信。二者未生信。謂未來信。三者正受(20)信。謂内信。四者似受信。謂外信。五者他力(21)信。謂麁信。由善友力生故。六者自力信。謂細(22)信。由自力生故。七者有迷信。謂惡信。由顛倒(23)故。八者不迷信。謂好信。由無倒故。九者現前(24)信。謂近信。由無障故。十者不現前信。謂遠(25)信。由有障故。十一者聽法信。謂聞信。由聞生(26)故。十二者求義信。謂思信。由思生故。十(27)三者觀察信。謂修信。由修生故。已説信相差(28)別。次説信種差別。偈曰 
skyes pa ni ’das pa daṅ da ltar byuṅ ba’o || ma skyes pa ni ma ’oṅs pa’o || ’dzin pa ni naṅ gi ste | gaṅ gis dmigs pa la mos par byed pa’o || (7) gzuṅ par gyur pa ni || phyi rol gyi sde gaṅ la dmigs pa ñid du mos pa’o || grogs po las blaṅs pa ni rags pa’o || bdag ñid las byuṅ ba ni phra ba’o || nor pa ni dman pa ste log pa rmos pa’i phyir ro || ma nor ni gya nom ba’o || mṅon sum ba ni ñe ba ste | rkyen ñe ba’i phyir ro || mṅon (162b1) sum ma yin pa ni riṅ ste bzlog pa’o || sgra las byaṅ ba ni thos pa las byuṅ ba’o || tshol ba pa ni bsags pa las byuṅ ba’o || lta ba pa ni bsgoms pa las byuṅ ba ste so sor rtog pa’i phyir ro || 
Née, passée ou présente. Non-née, à venir. Prenante, de l’ordre du Moi, celle qui croit au Phénomène. A prendre, externe, celle qui est le Phénomène auquel on croit. Reçue d’un ami, grossière. Spontanée, subtile. Erronée, inférieure, parce que l’on a une Croyance à l’envers. Sans erreur, toute en état de Paix. En face, toute proche, parce que la Rencontre est prochaine. Pas en face, lointaine, dans le cas inverse. Du domaine oral, faite d’Audition. Chercheuse, faite de Réflexion. Regardeuse, faite de Pratique, à cause de sa Perspicacité. 
hāryā kīrṇā ’vyāvakīrṇā vipakṣair hīnodārā āvṛtā ’nāvṛtā ca |
yuktā ’yuktā saṃbhṛtā ’saṃbhṛtā ca gāḍhaṃ viṣṭā dūragā cādhimuktiḥ || 3 || 
(29)可奪間無間 有多亦有少
(608c1)有覆及無覆 相應不相應
(2)有聚亦無聚 極入亦遠入
(3)復此十三義 分別於信種 
’phrog sdaṅ ’dres daṅ mi mthun phyogs ma ’dres || dman daṅ rgya che bsgribs daṅ ma bsgrib daṅ, |
| (2) brtson daṅ ma brtson bsags daṅ ma bsags pa || brtan źugs riṅ du soṅ ba’i mos pa’o || 
3. Perdable, avec ou sans mélange d’Adversaires, inférieure, élevée, obstruée ou non, appliquée ou non, approvisionnée ou non, entrée à fond, loin allante est la Croyance. 
hāryā mṛdvī | vyavakīrṇā madhyā | avyavakīrṇā vipakṣair adhimātrā | hīnā’nyayāne | udārā mahāyāne | āvṛtā sāvaraṇā viśeṣagamanāya | anāvṛtā nirāvaraṇā | yuktā sātatyasatkṛtyaprayogāt | ayuktā tadvirahitā | saṃbhṛtādhigamayogyā | asaṃbhṛtā viparyayāt | gāḍhaṃ viṣṭā bhūmipraviṣṭā | dūragā pariśiṣṭāsu bhūmiṣu | adhimuktiparipanthe trayaḥ ślokāḥ | 
(4)釋曰。信種差別亦有十三。一者可奪信。謂下(5)品信。二者有間信。謂中品信。三者無間信。謂(6)上品信。四者多信。謂大乘信。五者少信。謂小(7)乘信。六者有覆信。謂有障信。由不能勝進故。(8)七者無覆信。謂無障信。由能勝進故。八者相(9)應信。謂熟修信。由恒行及恭敬行故。九者(10)不相應信。謂不熟修信。由離前二行故。十者(11)有聚信。謂有果信。由能得大菩提故。十一者(12)無聚信。謂無果信。由不能得大菩提故。十二(13)者極入信。謂功用信。從初地至七地故。十(14)三者遠入信。謂極淨信。從八地至佛地故。已(15)説信。種次説信障難。偈曰 
’phrogs pa ni chuṅ ṅu’o || ’dres pa ni ’briṅ po’o || mi mthun pa’i phyogs rnams daṅ ma ’dres ba ni chen po’o || dman pa ni theg pa gźan la’o || rgya chen po ni theg pa chen po la’o || bsgribs pa (3) ni khyad par du ’gro bar bya ba la sgrib pa daṅ bcas pa’o || ma bsgribs pa ni sgrib pa med pa’o || brtson pa ni rtag tu daṅ gus par byas te sbyor ba’i phyir ro || mi brtson pa ni de dag daṅ bral ba’o || bsags pa ni rtog par ruṅ ba’o || ma bsags pa ni bzlog pa’o || brtan par źugs pa ni sa (4) la źugs pa’o || riṅ du soṅ ba ni sa lhag ma rnams la’o || mos ba’i bar du gcod pa la tshigs su bcad pa gsum mo || 
Perdable, faible. Mélangée, moyenne. Sans mélange d’Adversaires, extrême, Inférieure, dans un autre Véhicule. Elevée, dans le grand Véhicule. Obstruée, avec ses Obstructions pour se mouvoir tout particulièrement. Sans Obstructions, dégagée des Obstructions. Appliquée, quand on l’emploie en teneur et en honneur. Non-appliquée, dans le cas inverse. Approvisionnée, capable d’Acquis, Non-approvisionnée, dans le cas inverse. Entrée à fond, quand elle a pénétré dans les Terres. Loin allante, dans les autres Terres.
Trois vers sur ce qui l’ait obstacle à la Croyance. 
amanaskārabāhulyaṃ kauśīdyaṃ yogavibhramaḥ |
kumitraṃ śubhadaurbālyam ayoniśomanaskriyā || 4 || 
(16)多忘亦懈怠 行迷并惡友
(17)善羸及邪憶 放逸復少聞 
yid la mi byed maṅ pa daṅ || le lo rnal ’byor ’khrugs pa daṅ |
| grogs ṅan dge ba źan pa daṅ || tshul bźin ma yin yid la byed || 
4. Manque répété d’Acte mental, nonchalance, application capricieuse, mauvais ami, faiblesse du Bien, manque d’Acte mental à fond. 
jātāyā amanasikārabāhulyaṃ paripanthaḥ | ajātāyāḥ kauśīdyaṃ grāhyagrāhakabhūtāyā yogavibhramas tathaivābhiniveśāt | mitrādāttāyāḥ kumitraṃ viparītagrāhaṇāt | svātmato ’dhimukteḥ kuśalamūladaurbalyaṃ | abhrāntāyā ayoniśo amanasikāraḥ paripanthas tadvirodhitvāt | 
(20)釋曰。障者相違義。多忘者。於已生信爲障。懈(21)怠者。於未生信爲障。行迷者。於正受似受信(22)爲障。如先所受能受執著故。惡友者。於他(23)力信爲障。以倒法令受故。善羸者。於自力信(24)爲障。邪憶者。於不迷信爲障。放逸者。於現前(25)信爲障。少聞者。於聽法信爲障。不聽了義故。 
skyes pa la ni yid la me byed (5) pa maṅ ba bar du gcod do || ma skyes pa la ni le lo’o || gzuṅ ba daṅ ’dzin par gyur pa la ni rnal ’byor ’khrus pa ste | de kho na bźin du mṅon par źe na pa’i phyir ro || grogs po las blaṅs pa ni || grogs po ṅan pa ste log par ’dzin du ’jug pa’i phyir ro || bdag ñid mos pa la ni dge ba’i (6) rtsa ba ñam chuṅ ba’o || ma nor ba la ni tshul bźin ma yin pa yid la byed pa bar du gtsad de | de daṅ ’gal ba’i phyir ro || 
Née, son obstacle est le manque d’exercice d’Acte mental. Non-née, la nonchalance. Prenante ou Prenable; une application capricieuse, parce qu’elle s’opiniâtre à rester telle quelle. Reçue d’un ami; un mauvais ami, parce qu’on prend à rebours. Spontanée; la faiblesse des Racines de Bien. Non-erronée; le manque d’Acte mental à fond est l’obstacle, puisque l’un contrarie l’autre. 
pramādo ’lpaśrutatvaṃ ca śrutacintālpatuṣṭatā |
śamamātrābhimānaś ca tathā ’parijayo mataḥ || 5 || 
(18)聞喜及思喜 因定増上慢
(19)應知此等過 障礙於信相 
bag med pa daṅ thos pa ñuṅ || thos daṅ bsam pa ñuṅ ṅus chog |
| źi ba tsam gyis ṅa rgyal daṅ || de bźin ma ’dris yin par ’dod || 
5. Inattention, peu d’Audition, se contenter d’entendre et de réfléchir un peu, tirer vanité de la Pacification toute seule, ne pas remporter la victoire décisive. 
āmukhāyāḥ pramādas tasyā apramādakṛtatvāt | ghoṣācārāyā alpaśrutatvaṃ nītārthasūtrāntāśravaṇāt | eṣikāyāḥ śrutamātrasaṃtuṣṭatvam alpacintāsaṃtuṣṭatvaṃ ca | īkṣikāyāś cintāmātrasaṃtuṣṭatvaṃ śamathamātrābhimānaś ca | hāryāvyavakīrṇayor aparijayaḥ paripanthaḥ | 
(26)聞喜者。於求義信爲障。少思惟故。思喜及定(27)慢者。於觀察信爲障。少修及不細觀察故。問(28)何障障信種。偈曰 
mṅon sum pa la ni bag (7) med pa ste | de ni bag yod pas byas pa’i phyir ro || sgra las byuṅ ba ni thos pa ñuṅ ba ste | ṅes pa’i don gyi mdo ma thos pa’i phyir ro || tshol ba ba la ni thos tsam gyis chog par ’dzin pa daṅ bsam ñuṅ dus chog par ’dzin pa’o || lta ba pa la ni bsam pa tsam gyis chog par ’dzin pa (163a1) daṅ | źi gnas tsam gyis mṅon pa’i ṅa rgyal byed pa’i ṅa rgyal byed pa’o || ’phrogs pa daṅ | ’dres pa dag la ni ma ’dres pa bar du gcod do || 
En-face, son obstacle est l’inattention, puisque c’est l’absence même d’inattention qui la fait. Du domaine oral; le peu d’Audition, parce qu’on écoute les textes des Sutras dans leur sens immédiat. Chercheuse; se contenter d’entendre et se contenter de réfléchir un peu. Regardeuse; se contenter tout simplement de réfléchir et tirer vanité de la simple Pacification, Perdable et mélangée; ne pas remporter la victoire décisive. 
anudvegas tathodvega āvṛtiś cāpy ayuktatā |
asaṃbhṛtiś ca vijñeyā’dhimuktiparipanthatā || 6 || 
(29)不厭及不習 有厭亦有覆
(609a1)無應及無聚 應知障信種 
mi skyo ba daṅ de bźin skyo || sgrib pa daṅ ni mi brtson pa |
| tshogs ma bsags pa mos pa yi || bar du gcod par śes par bya || 
6. Manque d’excitation, excitation, Obstruction, inapplication, manque d’approvisionnement; voilà les obstacles à la Croyance. 
hīnāyā anudvegaḥ saṃsārāt | udārāyā udvegaḥ | anāvṛtāyāś cāvṛttiḥ | yuktāyā ayuktatā | saṃbhṛtāyā asaṃbhṛtiḥ paripanthaḥ | adhimuktāv anuśaṃse pañca ślokāḥ | 
(2)釋曰。不習者於可奪信有聞信爲障。不厭者。(3)於小信爲障。不厭生死故。有厭者。於大信爲(4)障。厭生死故。有覆者。於無覆信爲障。無應(5)者。於相應信爲障。無聚者。於有聚信爲障。已(6)顯示信障難。次讃歎信功徳。偈曰 
dman pa (2) la ni ’khor ba la mi skyo ba’o || rgya chen po la ni skyo ba’o || ma bsgribs pa la ni sgrib pa’o || brtson pa la ni mi brtson pa’o || bsags pa la ni ma bsags pa bar du gcod do || mos pa’i phan yon la tshigs su bcad pa lṅa ste | 
Inférieure, l’obstacle est le manque de l’excitation provoquée par les Transmigrations. Élevée; l’excitation. Non-obstruée; l’Obstruction. Appliquée; l’inapplication. Approvisionnée, le manque d’approvisionnement est l’obstacle.
Cinq vers sur l’Avantage dans la Croyance. 
puṇyaṃ mahadakaukṛtyaṃ saumanasyaṃ sukhaṃ mahat |
avipraṇāśaḥ sthairyaṃ ca viśeṣagamanaṃ tathā || 7 || 
(7)信有大福徳 不悔及大喜
(8)不壞將堅固 進位并得法 
bsod nams che daṅ ’gyod pa med || yid bde ba daṅ bde ba (3) che |
| chud mi za daṅ brtan pa daṅ || de bźin khyad par ’gro ba daṅ || 
7. Grand Mérite, absence de regret, bon état d’esprit, grand bonheur, non-déperdition, solidité, mouvement tout particulier, 
dharmābhisamayaś cātha svaparārthāptir uttamā |
kṣiprābhijñatvam ete hi anuśaṃsādhimuktitaḥ || 8 || 
(9)自利與他利 亦復速諸通
(10)以此諸功徳 讃歎信利益 
chos ni mṅon par rtogs pa daṅ || bdag daṅ gźan don thob pa’i mchog |
| mṅon śes myur ba de dag ni || mos pa yin ni phan yon yin || 
8. Intuition de l’Idéal, arrivée suprême au Sens de soi et d’autrui, Super-savoirs rapides; voilà les Avantages dans la Croyance. 
jātāyāṃ pratyutpannāyāṃ puṇyaṃ mahat | atītāyām akaukṛtyam avipratisārāt | grāhikāyāṃ grāhyabhūtāyāṃ ca mahatsaumanasyaṃ samādhiyogāt | kalyāṇamitrajanitāyām avipraṇāśaḥ | svayam adhimuktau sthairyaṃ | bhrāntikāyāmāmukhāyāṃ śrutamayādikāyāṃ ca yāvat madhyāyāṃ viśeṣagamanaṃ | adhimātrāyāṃ dharmābhisamayaḥ | hīnāyāṃ svārthaprāptiḥ | udārāyāṃ parārthaprāptiḥ paramā | anāvṛtayuktasaṃbhṛtādiṣu śulkapakṣāsu kṣiprābhijñatvam anuśaṃsaḥ | 
(11)釋曰。大福徳者。讃現在信不悔者。讃過去信。(12)不追變故。大喜者。讃正受信及似受信。定(13)相應故。不壞者。讃友力信。正道不壞故。堅固(14)者。讃自力信。不退捨故。進位者。讃不迷信現(15)前信聽法信求義信觀察信有間信。得法者。(16)讃無間信。自利者。讃少信。他利者。讃多信。(17)速通者。讃諸自分信。謂無覆信相應信有(18)聚信極入信速入信。偈曰 
skyes pa daṅ ltar byuṅ ba’i ni bsod nams chen po’o || ’das pa’i ni ’gyod pa (4) med pa ste | yid la gcags pa med pa med pa’i phyir ro || ’dzin pa daṅ gzuṅ bar gyur pa’i ni yid bde ba chen po ste | tiṅ ṅe ’dzin daṅ ldan pa’i phyir ro || dge ba’i grogs bos bskyed pa’i ni chuṅ mi za’o || bdag ñid mos pa’i ni brtan pa’o || ma nor ba daṅ || mṅon du ba daṅ | thos pa las (5) byuṅ ba la sogs pa nas ’briṅ gi ba gyi ni khyad par du ’gro ba’o || chen po’i ni chos mṅon par rtogs pa’o || theg pa dman pa’i ni bdag gi don thob pa’o || rgya chen po’i ni gźan thob pa’i mchog go || ma bsgribs pa daṅ | brtson pa la sogs pa dkar po’i phyogs rnams kyi (6) phan yon ni mṅon par śes pa myur pa ñid do || 
Si elle est née, présente, l’Avantage, c’est un grand Mérite. Passée; l’absence de regret, puisqu’on ne s’en repent pas. Preneuse, et aussi Prenante; un très bon état d’esprit, puisqu’on est appliqué à l’Union. Produite par un Ami de Bien; la nondéperdition. Spontanée; la solidité’. Erronée, en-face, et aussi faite d’Audition, etc., ainsi de suite jusqu’à; moyenne; un mouvement tout particulier. Extrême; l’intuition de l’Idéal. inférieure; l’arrivée au Sens de soi. Élevée; l’arrivée par excellence au Sens d’autrui. Sans Obstruction, appliquée, approvisionnée et autres Croyances de la Série Blanche; les Supersuvoirs rapides sont l’Avantage. 
kāmināṃ sā śvasadṛśī kūrmaprakhyā samādhinām |
bhṛtyopamā svārthināṃ sā rājaprakhyā parārthinām || 9 || 
(19)狗龜奴王譬 次第譬四信
(20)習欲習諸定 自利利他人 
’dod pa can ni de khyi ’dra || tiṅ ṅe dzin pa’i rus sbal bźin |
| raṅ don byed pa’i de bran ’dra || gźan don byed pa’i rgyal po bźin || 
9. Chez les passionnés, elle ressemble à un chien; chez les Unis, à une tortue; chez ceux qui ont le Sens de soi, à mi serviteur; chez ceux qui ont le Sens d’autrui, à un roi. 
yathā śvā duḥkhārtaḥ satatam avitṛptaḥ kṣudhitako yathā kūrmaś cāsau jalavivarake saṃkucitakaḥ | yathā bhṛtyo nityam upacakitamūrtir vicarati | yathā rājā rājñāṃ viṣaye vaśavartī viharati | 
(21)釋曰。譬如餓狗求食無厭。諸習欲人信亦復(22)如是。於一切時種種信故。譬如盲龜水中藏(23)六。諸習外定人信亦復如是。唯知修習世間(24)定故。譬如賊奴畏主。勤作諸自利人信亦復(25)如是。爲怖生死勤方便故。譬如大王自在詔(26)勅。 
ji ltar khyi ni rtag tu ltogs śiṅ sdug bsṅal gyis ñen chog mi śes || ji ltar rus spal de ni chu (7) yin naṅ na kun nas bsums śiṅ ’dug | ji ltar bran ni rtag tu ’jigs śiṅ skrag pa’i lus kyis rnam par rgyu || ji ltar rgyal po yaṅ ni bka’ yis yul la dbaṅ bsgyur gnas pa ltar || 
Elle est comme un chien souffrant, qui a constamment faim sans jamais manger assez; comme une tortue pelotonnée dans le creux des eaux; comme un serviteur qui va toujours tout agité; comme un roi qui va en autocrate dans le domaine de son empire. 
tathā kāmisthātṛsvaparajanakṛtyārtham udite viśeṣo vijñeyaḥ satatam adhimuktayā vividhayā |
mahāyāne tasya vidhivad iha matvā paramatāṃ bhṛśaṃ tasmin dhīraḥ satatam iha tām eva vṛṇuyāt || 10 || 
諸利他人信亦復如是。増上教化無休息(27)故。菩薩自解諸信。復廣分別令他得解。如是(28)勸諸衆生生大乘信。已讃信功徳。 
de bźin g-yem daṅ gnas daṅ raṅ gźan gźan phan bya don byed pa’i || mos pa sna tshogs dag gis rtag (163b1) tu khyad par śes par bya |
| theg pa chen po de la la de mchog tshul bźin rig nas ni || ’di na rtan pas de la de ñid rtag par rab tu tshol || 
10. Telle est, chez le passionné, l’Uni, chez celui qui travaille pour le Sens de soi ou d’autrui, la particularité à reconnaître toujours, par l’effet de la diversité de Croyance. Considérant que c’est dans le Grand Véhicule qu’on en atteint régulièrement le comble, le Sage doit toujours donner par choix sa Croyance au Grand Véhicule. 
api khalu kāminām adhimuktiḥ śvasadṛśī laukikasamādhigatānāṃ kūrmaprakhyā svārthavatāṃ bhṛtyopamā | rājaprakhyā parārthavatāṃ | etam evārthaṃ pareṇopapādya mahāyānādhimuktau samādāpayati | adhimuktilayapratiṣedhe ślokāḥ | 
次遮下(29)劣心。偈曰 
yaṅ ’dod pa can rnams kyi mos ba ni khyi daṅ ’dra’o || ’jig rten pa ’i tiṅ ṅe ’dzin daṅ ldan pa rnams kyi ni rus spal bźin no || raṅ gi don daṅ ldan (2) pa rnams kyi ni bran daṅ ’dra’ | gźan gyi don daṅ ldan pa rnams kyi ni rgyal po bźin no || don de ñid gźan gyis bstan nas | gźan gyis thegs po mos pa yaṅ dag par len du ’jug pa yin no || mos pa la źum pa dgag par tshigs su bcad pa || 
Il est entendu que chez les passionnés, la Croyance est pareille à un chien; chez ceux qui en sont aux Unions d’ordre mondain, à une tortue; chez ceux qui ont le Sens de soi, à un serviteur; chez ceux quai ont le Sens d’autrui, à un roi. Ensuite, après qu’il a bien fait entendre ce Sens, il exhorte à la Croyance au Grand Véhicule.
Un vers pour proscrire le relâchement de la Croyance. 
manuṣaṣya bhūtāḥ saṃbodhiṃ prāpnuvanti pratikṣaṇam |
aprameyā yataḥ satvā layaṃ nāto ’dhivāsayet || 11 || 
(609b1)人身及方處 時節皆無限
(2)三因菩提得 勿起下劣心 
gaṅ phyir sems can mir (3) gyur pa || tshad med skad cig re re la |
| rdzogs pa’i byaṅ chub thob de’i phyir || źum daṅ daṅ du blaṅ mi bya || 
11. Puisque des créatures, hors mesure, nées clans la condition humaine, arrivent chaque instant à la Parfaite Illumination, on ne doit pas admettre de relâchement. 
tribhiḥ kāraṇair layo na yuktaḥ | yato manuṣabhūtā bodhiṃ prāpnuvanti | nityaṃ prāpnuvanti | aprameyāś ca prāpnuvanti | adhimuktipuṇyaviśeṣaṇe dvau ślokau | 
(3)釋曰。人身及方處時節皆無限者。得無上菩(4)提有三因無限。一者人身無限。由人道衆生(5)得無限故。二者方處無限。由十方世界得無(6)限故。三者時節無限。由盡未來際刹那刹那(7)得無限故。三因菩提得勿起下劣心者。由此(8)三因無限。是故諸菩薩於無上菩提不應退(9)屈起下劣心。已遮下劣心。次顯福徳勝。偈(10)曰 
rgyu gsum gyis źum par rigs pa ma yin te | ’di ltar mir gyur pas ’thob pa daṅ || dpag tu med pas ’thob pa daṅ | rtag tu ’thob pa’o || mos pa’i bsod nams kyi khyad (4) par la tshigs su bcad pa gñis te | 
Pour trois raisons, le relâchement est déplacé: 1° Parce que, dans la condition humaine, on arrive à l’Illumination; 2° Parce que continûment on y arrive; 3° Parce qu’on y arrive hors mesure.
Deux vers pour spécifier les Mérites de la Croyance. 
yathā puṇyaṃ prasavate pareṣāṃ bhojanaṃ dadat |
na tu svayaṃ sa bhuñjānas tathā puṇyamahodayaḥ || 12 || 
(11)得福由施彼 非由自受用 
gźan dag la ni zas byin pa’i || bsod nams ’phel ba ji lta bar |
| bdag ñid za ba’i ma yin pa || de bźin don rten gyi chos || 
12. Comme on s’assure du Mérite en donnant à manger aux autres, mais point en mangeant soi-même, ainsi il en est de la grande production de Mérites 
sūtrokto labhyate dharmāt parārthāśrayadeśitāt |
na tu svārthāśrayād dharmād deśitād upalabhyate || 13 || 
(12)依他説大乘 不依自義法 
bstan las mdo las gsuṅs pa yi || bsod nams cher ’byuṅ thob par ltar |
| raṅ gi don gyi rten gyi chos || (5) bstan las thob pa ma yin no || 
13. énoncée dans les Sutras; on l’obtient en prêchant l’Idéal qui a pour Fond le Sens d’autrui, nais on ne l’obtient pas en prêchant l’Idéal qui a pour Fond le Sens de soi. 
yathā bhojanaṃ dadataḥ puṇyam utpadyate parārthādhikārāt | na tu svayaṃ bhuñjānasya svārthādhikārāt | evaṃ parārthāśrayadeśitāt mahāyānadharmāt teṣu teṣu sūtreṣūktaḥ puṇyodayo mahāṃl labhyate | na tu svārthāśrayadeśitāt śrāvakayānadharmāt | adhimuktiphalaparigrahe ślokaḥ | 
(13)釋曰。得福由施彼非由自受用者。譬如以食(14)施彼則得大福。由利他故。非自受用能得大(15)福。由自利故。問若爾菩薩云何得福。答依他(16)説大乘不依自義法。諸菩薩如是依他説大(17)乘經得大福徳。不依自利説小乘經得大福(18)徳。已説勝福。次説得果。偈曰 
ji ltar gźan gyi don gyi dbaṅ du byas nas kha zas byin pa’i bsod nams skye bar ’gyur ba ltar || raṅ gi don gyi dbaṅ du byas nas bdag ñid za ba ma yin pa de bźin du gźan gyi rten theg pa chen po’i chos bstan pa las | theg pa chen po’i mdo de daṅ de dag (6) las gsuṅs pa’i bsod nams ’byuṅ ba chen po ’thob pa ltar raṅ gi don gyi rten ñan thos kyi theg pa’i chos bstan pa las ni ma yin no || mos pa’i ’bras bu yoṅs su bsdu bar tshigs su bcad pa | 
Si on donne de la nourriture, il s’en suit un ’Mérite, parce que l’acte a trait à autrui; si on mange personnellement, il n’y en a pas, parce que l’acte a trait à soi. Quand les Sûtras parlent du grand mérite qui vient de prêcher l’Idéal du Grand Véhicule, c’est. qu’il a pour Fond le Sens d’autrui. Il n’en va pas de même de la prédication de l’Idéal des Auditeurs, qui a pour Fond le Sens de, soi.
Un vers sur la possession des fruits de la Croyance. 
iti vipulagatau mahoghamahāryadharme janiya sadā matimān mahādhimuktim |
vipulasatatapuṇyatadvivṛddhiṃ vrajati guṇair asamair mahātmatāṃ ca || 14 || 
(19)大法起大信 大信果有三
(20)信増及福増 得佛功徳體 
de ltar ’phags pa chen po’i chos ni yaṅs gyur la || blo daṅ ldna bas rtag tu mos pa che bskyed (7) na |
| bsod nams rgya chen rgyun mi ’chad daṅ de ’phel daṅ || yon tan dpag tu med pas bdag ñid chen por ’gyur || 
14. Le Sage, qui a ainsi produit une grande Croyance au grand Idéal Saint dont l’étendue est immense, arrive à un accroissement continu et immense de:.Mérites et de Croyance, et à une grandeur de Vertus incomparables. 
yatra yādṛśyādhimuktyā yo yatphalaṃ parigṛhlāti | vistīrṇe mahāyānadharme ’pariṇīyayodārādhimuktyā matimān trividhaṃ phalaṃ parigṛhṇāti | vipulapuṇyavṛddhiṃ tasyā evādhimukter vṛddhiṃ taddhetukāṃ cātulyaguṇamahātmatāṃ buddhatvaṃ | 
(21)釋曰。大法起大信大信果有三者。謂有智人(22)於大乘聖法而生大信。由此大信得三種果。(23)問得何等果。答信増及福増得佛功徳體。此(24)明一得大信果。信増長故二得大福果。福増(25)長故三得大菩提果。功徳無等及佛體大故。 
gaṅ la daṅ gaṅ źig daṅ mos pa ji lta bus ’bras bu gaṅ yoṅs su ’dzin pa ste | theg pa chen po’i chos rgya chen po la blo gros daṅ ldan pas mos pa yoṅs su ñams par mi (164a1) ’gyur ba rgya chen pos ’bras bu rnam pa gsum po bsod nams rgya chen po ’phel ba daṅ | mos pa de ñid ’phel ba daṅ | de’i rgyu las byuṅ ba yon tan mtshuṅs pa med pas bdag ñid chen po saṅs rgyas ñid yoṅs su ’dzin to || 
Qui recueille le fruit? Quel fruit? Où? Par quel genre de Croyance? Le Sage recueille mi triple fruit dans l’immense Idéal du Grand Véhicule par une Croyance élevée, exempte de déperdition. Il obtient un accroissement de Mérites immense, un accroissement de Croyance, et, comme conséquence, une grandeur de Vertus incomparables qui est la Bouddhaté. 
mahāyānasūtrālaṃkāre adhimuktyadhikāro daśamaḥ 
(26)明信品究竟 
mos pa’i skabs rdzogs so | || | 
15.  
ekādaśo ’dhikāraḥ 
(27)大乘莊嚴經論述求品第十二之一 
 
CHAPITRE XI
QUESTION DE L’IDÉAL 
dharmaparyeṣṭyadhikāre ālambanaparyeṣṭau catvāraḥ ślokāḥ
piṭakatrayaṃ dvayaṃ vā saṃgrahataḥ kāraṇair navabhir iṣṭam |
vāsanabodhanaśamanaprativedhais tad vimocayati || 1 || 
(28)釋曰。如是已説種種信。次説以信求諸法。偈(29)曰(609c1)
三藏或二攝 成三有九因
(2)熏覺寂通故 解脱生死事 
(2) chos yoṅs su tshol ba’i skabs las | dmigs pa yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa bźi’o ||
sde snod dag gis gsum mam gñis kyaṅ ruṅ || bsdus pa’i phyir te rgyu ni dugs ’dod do |
| de ni bag chag rtogs daṅ źi ba daṅ || rab tu rtogs pas rnams par grol bar byed || 
A propos de la question de l’Idéal, quatre vers sur la question du Phénomène.
1. Trois Corbeilles, ou deux, d’ensemble, pour neuf raisons. Par imprégnation, par compréhension, par Pacification, par pénétration, elles libèrent. 
piṭakatrayaṃ sūtravinayābhidharmāḥ | tad eva trayaṃ hīnayānāgrayānabhedena dvayaṃ bhavati | śrāvakapiṭakaṃ bodhisatvapiṭakaṃ ca | tatpunas trayaṃ dvayaṃ vā kenārthena piṭakam ity āha | saṃgrahataḥ sarvajñeyārthasaṃgrahād veditavyaṃ | kena kāraṇena trayaṃ | navabhiḥ kāraṇair vicikitsāpratipakṣeṇa sūtraṃ yo yatrārthe saṃśayitas tasya tanniścayārthaṃ deśanāt | antadvayānuyogapratipakṣeṇa vinayaḥ sāvadyaparibhogapratiṣedhataḥ kāmasukhallikānuyogāntasyānavadyaparibhogānujñānata ātmaklamathānuyogāntasya | svayaṃdṛṣṭiparāmarṣapratipakṣeṇābhidharmo ’viparītadharmalakṣaṇābhidyotanāt | punaḥ śikṣātrayadeśanā sūtreṇa adhiśīlādhicittasaṃpādanatā vinayena śīlavato ’vipratisārādavipratisāreṇa samādhilābhāt | adhiprajñāsaṃpādanābhidharmeṇāviparītārthapravicayāt | punar dharmārthadeśanā sūtreṇa | dharmārthaniṣpattirvinayena kleśavinayasaṃyuktasasya tayoḥ prativedhāt | dharmārthasāṃkathyaviniścayakauśalyam abhidharmeṇeti | ebhir nabhiḥ kāraṇaiḥ piṭakatrayam iṣṭaṃ | tac ca saṃsārād vimocanārthaṃ | kathaṃ punas tad vimocayati | vāsanabodhaśamanaprativedhais tad vimocayati | śrutena cittavāsanataḥ | cintayā bodhanataḥ | bhāvanayā śamathena śamanataḥ | vipaśyanayā prativedhataḥ | 
(3)釋曰。三藏或二攝者。三藏謂修多羅藏毘尼(4)藏阿毘曇藏。或二謂此三由下上乘差別故。(5)復次爲聲聞藏及菩薩藏。問彼三及二。云何(6)名藏。答由攝故。謂攝一切所應知義。問云何(7)成三。答成三有九因。立修多羅者。爲對治疑(8)惑。若人於義處處起疑。爲令彼人得決定故。(9)立毘尼者。爲對治受用二邊。爲離樂行邊遮(10)有過受用。爲離苦行邊聽無過受用。立阿毘(11)曇者。爲對治自心見取。不倒法相此能示故。(12)復次立修多羅者。爲説三學。立毘尼者。爲(13)成戒學。心學由持戒故不悔。由不悔故隨次(14)得定。立阿毘曇者。爲成慧學。不顛倒義此能(15)擇故。復次立修多羅者。爲正説法及義。立毘(16)尼者。謂成就法及義。由勤方便煩惱滅故。立(17)阿毘曇者。爲通達法及義。由種種簡擇此爲(18)方便故。由此九因故立三藏。問別用如此通(19)用云何。答熏覺寂通故解脱生死事。此明解(20)脱生死是其通用。由聞故熏。由思故覺。由止(21)故寂。由觀故通。由此四義生死諸事永得(22)解脱。偈曰 
sde (3) snod gsum ni || mdo sde daṅ | ’dul ba daṅ | chos mṅon pa rnams so || gsum po de dag ñed theg pa dman pa daṅ | theg pa mchog gi bye brag gis rnam pa gñis su gyur te | ñan thos kyi sde snod daṅ | byaṅ chub sems dpa’i sde snod do || gsum pa’o | gñis po de yaṅ ci’i (4) phyir sde snod ces bya źe na | smras pa || bsdus pa’i phyir te | śes bya’i don thams cad bsdus pa’i phyir ro | ci’i phyir gsum yin źe na | rgyu dugs te | the tshom gyi gñen por ni mdo sde ste | gaṅ źig don gdal the tshom za ba de la de ṅes par ya ba’i ched du bśad pa’i phyir ro || (5) mtha’ gñis la sbyor ba’i gñen por ni ’dul ba ste | kha na mtho ba daṅ bcas pa’i yoṅs su spyad pa bkag pa’i sgo nas ’dod pa’i bsod nams la rje su sbyor ba’i mtha’ daṅ | kha na mtho ba med pa’i yoṅs su gnaṅ pa’i sgo nas bdag ñid dub pa la sbyor ba’i mtha’o || raṅ (6) gi lta ba mchog tu ’dzin pa’i gñen por ni chos mṅon pa ste | chos kyi mtshan ñid phyin ci ma log par ston pa’i phyir ro || yaṅ mdo sdes ni bslab pa gsum bśad do || ’dul ba sñi lhag pa’i tshul khrims daṅ | lhag pa’i sems sgrub pa yin te | tshul khrims daṅ ldan pa ni ’gyod (7) pa med pa la sogs pa’i rim gyis tiṅ ṅe ’dzin ’thob pa’i phyir ro || chos mṅon pa bas ni lhag pa’i śes rab sgrub pa yin te | don phyin ci ma log par rab tu ’byed pa’i phyir ro || yaṅ mdo sdes ni chos daṅ don bśad do || ’dul bas ni chos daṅ don sgrub pa ste | ñon moṅs pa (164b1) ’dul ba la rab tu brtson pas de gñis rtogs pa’i phyir ro || chos mṅon pas ni chos daṅ don ’brel ba’i gtam rnam par gtan la dbab pa la mkhas pa ste | rgyu dgu po ’dis snod gsum du ’dod do || de yaṅ ’khor ba las rnam par grol bar bya ba’i ched yin te | des ji lta rnam (2) par grol bar byed ce na | des ni bag chags rtogs daṅ źi ba daṅ || rab tu rtogs pas rnams par grol par byed || thos pas ni sems la bag chags kyi sgo nas so || bsams pas ni rtogs par byed pa’i sgo nas so || bsgoms pas ni gźi gnas kyis źi bar byed pa’i sgo nas daṅ | lhag (3) mthoṅ gis rab tu rtogs pa’i sgo nas so || 
Trois Corbeilles; c’est le Sûtra, le Vinaya, et l’Abhidharma. Classées en Petit Véhicule et Grand Véhicule, les Trois Corbeilles en font alors deux, la Corbeille des Auditeurs et la Corbeille des Bodhisattvas. Qu’on en compte trois ou deux, dans quel Sens dit-on : les Corbeilles? D’ensemble, c’est-à-dire en tant qu’elles sont l’ensemble du Sens de tout le connaissable. Pour quelle raison y en a-t-il trois? Pour neuf raisons. Comme Auxiliaire contre le Scepticisme, le Sûtra.; qui que ce soit qui ait un doute sur quelque Sens que ce soit, le Sûtra lui en donne la solution définitive. Comme Auxiliaire contre la recherche des deux Extrêmes" le Vinaya; quant à l’Extrême qui consiste à rechercher les menus plaisirs du désir, le Vinaya interdit les jouissances qui laissent à redire; quant à l’Extrême qui consiste à rechercher les mortifications personnelles, il autorise les jouissances qui ne laissent rien à redire. Comme Auxiliaire contre le goût des Vues individuelles, l’Abhidarma; il met en lumière les Indices des Idéaux sans rien à rebours. D’autre part, le Sûtra prêche les trois Instructions; le Vinaya en fournit deux, de l’ordre de la Morale et de l’ordre de la Pensée, puisqu’en passant graduellement par l’absence de Repentir etc. on arrive à l’Union. L’Abhidharma en fournit une, de l’ordre de la Sapience, puisqu’il fait le tri du Sens sans rien à rebours. D’autre part encore, le Sûtra prêche, le Sens de l’Idéal; le Vinaya exécute le Sens de l’Idéal, puisque celui qui a la Discipline des Souillures pénètre l’un et l’autre; l’Abhidharma rend habile à trancher les controverses sur le Sens -le l’Idéal. Pour ces neuf raisons on compte trois Corbeilles. Et les Corbeilles ont pour objet de libérer des Transmigrations. Comment donc en libèrent-elles :? Par,imprégnation, par compréhension, par pacification, par pénétration: on imprègne sa pensée à les entendre; on comprend, à y réfléchir; on pacifie, en les pratiquant, par la Pacification; on pénètre par l’Inspection. 
sūtrābhidharmavinayāś caturvidhārthā matāḥ samāsena |
teṣāṃ jñānād dhīmān sarvākārajñatām eti || 2 || 
(23)經律阿毘曇 是各有四義
(24)具解成種智 一偈得漏盡 
mdo daṅ chos mṅon ’dul ba daṅ || mdor na don ni rnam bźir ’dod |
| blo daṅ ldan pas de śes nas || rnam pa thams cad mkhyen pa thob || 
2. Le Sûtra, le Vinaya et l’Abhidharma ont en résumé quatre espèces de Sens. Le Sage, quand il les connaît, à la connaissance omnigénérique. 
te ca sūtravinayābhidharmāḥ pratyekaṃ caturvidhārthāḥ samāsatas teṣāṃ jñānād bodhisatvaḥ sarvajñatāṃ prāpnoti | śrāvakas tv ekasyā api gāthāyā artham ājñāyāsravakṣyaṃ prāpnoti | 
(25)釋曰。若略説三藏一一各有四義。若菩薩能(26)了此義。則成就一切種智若聲聞能了一偈(27)則得諸漏永盡。問云何一一四種義。偈曰 
mdo sde daṅ | chos mṅon pa daṅ | ’dul ba de dag ni mdor bsdu na | so so re re źiṅ don (4) rnam pa bźi bźi ste | byaṅ chub sems dpa’ de rnams śes nas thams cad mkhyen ba ñid ’thob bo || ñan thos kyis ni tshigs su bcad pa gcig gi don śes pas kyaṅ zag pa zad pa ’thob bo || 
Le Sûtra, le Vinaya, l’Abhidharma ont chacun en résumé quatre espèces de Sens; le Bodhisattva qui les connaît devient omniscient. L’Auditeur, lui, arrive à l’Épuisement de l’Écoulement par le seul fait de reconnaître le Sens d’une simple stance. 
āśrayato lakṣaṇato dharmād arthāc ca sūcanāt sūtram |
abhimukhato ’thābhīkṣṇyād abhibhavagatito ’bhidharmaś ca || 3 || 
(28)依故及相故 法故及義故
(29)如是四種義 是説多羅義
(7)對故及數故 伏故及解故
(8)如是四種義 是説毘曇義 
gnas rnams daṅ ni mtshan ñid daṅ || chos don smos phyir mdo yin no |
| mṅon (5) du’i phyir daṅ yaṅ yaṅ daṅ | zil gnon rtogs phyi mṅon pa’i chos || 
3. Le Sûtra se nomme ainsi parce qu’il montre au point de vue Fond. Indice, Idéal et Sens; l’Abhidharma, parce qu’il est en face, à répétition, qu’il a la Suprématie et l’accès. 
kathaṃ pratyekaṃ caturvidhārthaḥ | āśrayakṣaṇadharmārthasūcanāt sūtraṃ | tatrāśrayo yatra deśe deśitaṃ yena yasmai ca | lakṣaṇaṃ saṃvṛtisatyalakṣaṇaṃ paramārthasatyalakṣaṇaṃ ca | dharmāḥ skandhāyatanadhātvāhārapratītyasamutpādādayaḥ | artho ’nusaṃdhiḥ | abhimukhatvād abhīkṣṇatvād abhibhavanād abhigamanāc cābhidharmo veditavyaḥ | nirvāṇābhimukho dharmo ’bhidharmaḥ satyabodhipakṣavimokṣamukhādideśanāt | abhīkṣṇaṃ dharmo ’bhidharma ekaikasya dharmasya rūpyarūpisanidarśanādiprabhedena bahulanirdeśāt | abhibhavatīty abhidharmaḥ parapravādābhibhavanād vivādādhikaraṇādibhiḥ | abhigamyate sūtrārtha etenety abhidharmaḥ | 
(610a1)釋曰。修多羅有此四義。一依二相三法四(2)義。依者是處是人是用。謂隨是何國土。隨(3)是何諸佛。隨是何衆生。如來依此三種説修(4)多羅。相者。謂世諦相及第一義諦相。法者。(5)謂陰界入縁生諦食等法。義者。謂釋所以。偈(6)曰
(Verse above)
(9)釋曰。阿毘曇有此四義。一對二數三伏四(10)解對者是向涅槃法。諦菩提分解脱門等説(11)故。數者是相續法。於一一法色非色可見不(12)可見等差別無量説故。伏者。是勝6上法。於(13)諍論衆中決判法義退彼説故。解者。是釋義(14)法。由阿毘曇修多羅義易可解故。偈曰 
ji ltar na so so re re źiṅ don rnam par bźi yin źe na || gnas daṅ | mtshan ñid daṅ | chos daṅ don smos pa’i phyir mdo sde ste | de la gnas ni yul gaṅ du || gaṅ gis gaṅ gi phyir bśad pa’o || mtshan (6) ñid ni kun rdzob kyi bden pa’i mtshan ñid daṅ | don dam pa’i bden pa’i mtshan ñid do || chos ni phuṅ po daṅ | khams daṅ | skye mche daṅ | zas daṅ | rten ciṅ ’brel bar ’byuṅ ba la sogs pa rnams so || don ni dgoṅs pa’o || mgon du ba’i phyir daṅ | yaṅ daṅ (7) yaṅ gi phyir daṅ | zil gyis gnon pa’i phyir daṅ | rtogs pa’i phyir chos mṅon pa yin par rig par bya ste | mya ṅan las ’das pa la mṅon du phyogs pa’i chos ni chos mṅon pa ste | bden pa daṅ | byaṅ chub kyi phyogs daṅ mthun pa daṅ | rnam par pa’i sgo la sogs pa (165a1) ston pa’i phyir ro || yaṅ daṅ yaṅ du ston pa’i chos ni chos mṅon pa ste | chos re re la gzugs can daṅ | gzugs can ma yin pa daṅ | bstan du yod pa la sogs pa’i bye brag gis maṅ du ston pa’i phyir ro || zil gyis gnon pa’i chos ni | chos (2) mṅon pa ste | brtsad pa daṅ brtsad pa’i gźi la sogs pas phas kyi rgol ba zil gyis gnon pa’i phyir ro || ’dis ni mdo sde’i don rtogs par ’gyur bas na chos mṅon pa’o || 
Comment ont-ils chacun quatre espèces de Sens? Le Sûtra s’appelle ainsi parce qu’il montre le Fond, l’Indice; l’Idéal, le Sens. Ici le Fond signifie le lieu où le Sûtra a été prêché, par qui, et à qui. L’Indice, c’est l’indice de Vérité Contingente et l’Indice de Vérité Transcendante. Les Idéaux, c’est les Masses, les Lieux, les Principes, les Aliments, la Production par Rencontre, etc. Le Sens, c’est établir une relation. L’Abhidharma s’appelle ainsi parce qu’il est en face, à répétition, qu’il a la suprématie et l’accès. L’Idéal qui est en face du Nirv‚.na est l Ahhidharma; c’est lui qui prêche les Vérités, les Ailes d’Illumination, les Embouchures de Délivrance, etc. L’Idéal qui est à répétition, c’est l’Abhidharma; c’est lui qui explique, en s’y reprenant souvent, les Idéaux un à un, répartis en catégories de Formel, Sans-Forme, à désignation, etc. Il a la Suprématie, d’où son nom d’Abhidharma [SuperIdéal]; c’est lui qui triomphe des Hérésies en traitant des points controversés, etc. Il a l’accès, d’où son nom d’Abhidharma; c’est par lui qu’on accède au Sens des Sûtras. 
āpatter utthānād vyutthānān niḥsṛteś ca vinayatvam |
pudgalataḥ prajñapteḥ pravibhāgaviniścayāc caiva || 4 || 
(15)罪起淨出故 人制解判故
(16)四義復四義 是説毘尼義 
ltuṅ daṅ ’byuṅ daṅ ldaṅ ba daṅ || ṅes par ’byuṅ daṅ gaṅ zag daṅ |
| bcas pa daṅ ni rab dbye daṅ | (3) rnam par ṅes phyir ’dul ba ñid || 
4. Le Vinaya existe en raison du péché, de l’origine, du redressement, du dégagement, de l’Individu, de la publication, de la division, de la décision. 
āpattitaḥ samutthānato vyutthānato niḥsaraṇataś ca veditavyaḥ | tatrāpattiḥ pañcāpattinikāyāḥ | samutthānam āpattīnām ajñānāt pramādāt kleśaprācuryādanādarāc ca | vyutthānam āśayato na daṇḍakarmataḥ | niḥsaraṇaṃ saptavidhaṃ | pratideśanā | abhyupagamaḥ śikṣādattakādīnāṃ daṇḍakarmaṇaḥ | samavadyotaḥ prajñapte śikṣāpade punaḥ paryāyeṇa | ajñānāt prasrabdhiḥ samagreṇa saṃghena śikṣāpadastha pratiprasrambhaṇāt | āśrayaparivṛttir bhikṣubhikṣuṇyoḥ strīpuruṣavyañjanaparivartanād asādhāraṇā vedāpattiḥ | bhūtapratyavekṣā dharmoddānākaraiḥ pratyavekṣāviśeṣaḥ | dharmatāpratilambhaś ca satyadarśanena kṣudrānukṣudrāpannābhāve dharmapratilambhāt | punaś caturvidhenārthena vinayo veditavyaḥ | pudgalato yam āgamya śikṣā prajñapyate | prajñaptito yadā ’rocite pudgalāparādhe śāstā saṃnipātya saṃghaśikṣāṃ prajñāpayati | pravibhāgato yaḥ prajñapte śikṣāpade tad uddeśasya vibhāgaḥ | viniścayataś ca tatrāpattiḥ kathaṃ bhavaty anāpattir veti nirdhāraṇāt | ālambanalābhaparyeṣṭau trayaḥ ślokāḥ | 
(17)釋曰。毘尼有二種四義。初四義者。一罪二(18)起三淨四出。罪者。罪自性。謂五聚罪。起者。(19)罪縁起。此有四種。一無知。二放逸。三煩惱疾(20)利。四無恭敬心。淨者。罪還淨。由善心不由(21)治罰。出者。罪出離。此有七種。一者悔過。謂(22)永遮相續。二者順教。謂與學羯磨治罰。三(23)者開許。謂先時已制後時更開。四者更捨。(24)謂僧和合與學者捨。是時先犯還得清淨。五(25)者轉依。謂比丘比丘尼男女轉根出不共罪。(26)六者實觀。謂法憂陀那由勝觀察。七者性(27)得。謂見諦時細罪無體。由證法空法爾所得。(28)復四義者。一人二制三解四判。人者謂犯罪(29)人。制者謂依彼犯人大師集衆説彼過失制(610b1)立學足。解者謂如所制更廣分別。判者謂云(2)何得罪。云何不得罪。如是應持。已説求法。次(3)説求縁。偈曰 
ltuṅ ba daṅ | ’byuṅ ba daṅ | ldaṅ ba daṅ | ṅes par ’byuṅ ba’i sgo nas ’dul ba yin par rig par byas te | de la ltuṅ ba’i ris lṅa’o || ltuṅ ba rnams ’byuṅ ba ni mi śes pa daṅ || ñon moṅs pa maṅ pa daṅ | ma gus pa (4) las so || ltar ba ni bsam pas yin gyi chad pa’i las kyis ni ma yin no || ṅes par ’byuṅ ba ni rnam pa bdun te || bśags pa daṅ | bslab pa byin pa la sogs pa chad pa’i las khas len pa daṅ | bslab pa bcas pa la rnam graṅs kyis gnaṅ ba’i phyir glod pa daṅ | dge (5) ’dun tshogs pas bslab pa’i gźi bag yaṅ su byas pa’i phyir bag yaṅs su byas pa daṅ | dge sloṅ daṅ dge sloṅ ma dag pho smos khyi mtshan gyu pa na ltuṅ ba thun moṅ ma yin pa ni rten yoṅs gyur pa daṅ | chos kyi sdom gyi rnam pa so sor rtog pa’i khyad par te | yaṅ dag (6) par so sor rtog pa daṅ | bden pa mthoṅ bas ltuṅ ba phra mo’i yaṅ phra mo med pa’i chos ñid thob pa’i phyir chos ñid thob pa’o || yaṅ don rnam par bźis ’dul ba yin par rig par bya ste | gaṅ zag las ni gaṅ la brten nas bslab pa ’cha’ ba’o || bcas pa las ni nam gaṅ zag gi ñes pa (7) gsol ba na | ston pas dge ’dun bsdus te bslab pa ’cha’ bar mdzad pa’o || rab tu dbye ba las ni gaṅ bslab pa’i gźi bcas pa la mdor bstan pa ste rnam par phye ba’o || rnam par ṅes pa las ni de la ltuṅ ba ’am | ltuṅ ba med pa ni ji lta bu źe ṅes par ’dzin pa’i phyir ro || dmigs (165b1) brñed pa yoṅs su tshol ba’ la tshigs su bcad pa gsum mo || 
Le Vinaya est à connaître au point de vue du péché, de l’origine, du redressement, du dégagement. Le péché, c’est les cinq catégories de péchés. L’origine des péchés vient de l’ignorance, de l’inattention, de l’abondance des Souillures, du manque de respect. Le redressement vient de Ia Tendance, et non du châtiment. Le Dégagement est de sept sortes : 1° la Confession; 2° l’Adhésion; c’est se prêter aux châtiments a des Postulants, etc.; 3° l’Abrogation; c’est quand, après la Prescription énoncée, l’autorisation est accordée par une Rubrique ultérieure; 4° la Rémission; quand la Communauté à l’unanimité consent à laisser tomber la Prescription; 5° la Révolution du Fond, qui résulte de la Révolution des organes du sexe masculin ou féminin chez une religieuse ou chez un religieux; si le péché n’est pas commun aux deux sexes, il ne compte pas; 6° la Considération du fait accompli; c’est une manière spéciale de considérer au moyen des Sommaires de l’Idéal; 7° la Récupération de l’Idéalité, c’est recouvrer l’Idéalité par la Vue des Vérités, en l’absence de péché menu ou arrière-menu. Le Vinaya a encore quatre autres Sens: 1° d’Individu; c’est la personne à propos de qui la Prescription est publiée; 2° de publication; c’est l’occasion à propos de laquelle le Maître, instruit d’une faute individuelle, réunit la Communauté et publie la Prescription; 3° de division c’est, la Prescription une fois énoncée, la division de son énoncé; 4° de décision; c’est déterminer comment, dans tel cas, il y a péché ou non.
Trois vers sur la question d’arriver à l’idée du Phénomène. 
ālambanaṃ mato dharmaḥ ādhyātmaṃ bāhyakaṃ dvayam |
lābho dvayor dvayārthena dvayoś cānupalambhataḥ || 5 || 
(4)佛説所縁法 應知内外倶
(5)得二無二義 二亦不可得 
dmigs pa chos daṅ naṅ daṅ ni || phyi daṅ gñis ni yin par ’dod |
| don gñis kyis ni gñis po rñed || gñis po dag ni me dmigs pas || 
5. L’Idéal est un Phénomène de l’ordre du moi, du dehors, des deux; on arrive à l’idée des deux par le Sens de dualité puisqu’il n’y a pas susception des deux. 
..... bāhyam ādhyātmikaṃ bāhyaṃ ca | tatra grāhakabhūtaṃ kāyādikamādhyātmikaṃ grāhyabhūtaṃ bāhyaṃ tayor eva tathatādvayaṃ | tatra dvayor ādhyātmikabāhyayor ālambanayor dvayārthena lābho yathākramaṃ | yadi grāhyārthād grāhakārtham abhinnaṃ paśyati grāhakārthāc ca grāhyārthaṃ dvayasya punaḥ samastasyādhyātmikabāhyālambanasya tathatāyā lābhas tayor eva dvayor anupalambhād veditavyaḥ | 
(6)釋曰。佛説所縁法應知内外倶者。佛説一切(7)所縁法有三種。一内二外三倶。彼能取自性(8)身等爲内。所取自性身等爲外。合二自性爲(9)倶。得二無二義二亦不可得者。於此内外二(10)縁如其次第得無二義。問云何得。答若所取(11)義與能取義無別觀。若能取義與所取義無(12)別觀。復次合二爲一。由於内外二縁得如如(13)故。如是彼二無有二義。則此二縁亦不可得。(14)問已説得縁。云何得智。偈曰 
dmigs pa chos ni bśad pa gaṅ yin pa’o || lus la sogs pa ni (2) naṅ daṅ phyi’o || de la ’dzin par gyur pa’i lus la sogs pa ni naṅ ste dmigs pa chos so || gzuṅ ba gyur pa ni phyi’o || de dag ñid kyi de bźin ñid gñis so || de la naṅ du phyi’i dmigs pa gñis ni don gñis kyis go rims bźin dyu rñed de || gal te gzuṅ ba’i don las (3) ’dzin pa’i don tha mi dad par mthoṅ ba’am || ’dzin pa’i don las gzuṅ ba’i don tha mi dad par mthoṅ na’o || phyi naṅ gi dmigs pa gñis po thams cad kyi de bźin ñid rñed pa ni de gñis ñid mi dmigs pa las rig par bya’o || 
Un Idéal, selon la doctrine, est un Phénomène, Le Phénomène, corps, etc., est de l’ordre du moi et aussi du dehors. En tant que Prenant, le Phénomène, corps, etc. est de l’ordre du Moi; en tant que Prenable, il est du dehors; “des deux”, c’est la Quiddité de ces deux-là précisément. On arrive respectivement à l’idée des deux, Phénomène de l’ordre du moi et Phénomène du dehors, par le Sens de dualité. Puis, si on regarde le Sens de Prenant sans le séparer du Sens de Prenable, et le Sens de Prenable sans le séparer du Sens de Prenant, on arrive alors à la Quiddité du Phénomène tant de l’ordre du Moi que du dehors tout ensemble, puisqu’il n’y a plus Susception des deux comme faisant deux. 
manojalpair yathoktārthaprasannasya pradhāraṇāt |
arthakhyānasya jalpāc ca nāmni sthānāc ca cetasaḥ || 6 || 
(15)三縁得三智 淨持意言境
(16)了別義光已 安心唯有名 
yid kyi brjod pas bśad bźin don || rab daṅ (4) don du snaṅ pa ni |
| brjod las yin par rab ’dzin phyir || sems ni miṅ la gnas pa’i phyir || 
6. Si, au moyen du Verbe Mental, quand on est en état de Limpidité sur le Sens énoncé, on retient l’apparence du Sens comme résultant du Verbe, et si on arrête la pensée sur le mot, 
dharmālambanalābhaḥ syāt tribhir jñānaiḥ śrutādibhiḥ |
trividhālambanalābhaś ca pūrvoktas tat samāśritaḥ || 7 || 
Cf. previous record 
thos la sogs pa’i śes gsum gyis || chos kyi dmigs bñed par ’gyur |
| dmigs pa rnam par gsum rñad pa || sṅar bśad de la yaṅ dag brten || 
7. on arrive à l’idée du Phénomène d’Idéal au moyen des trois connaissances, d’Audition, etc, L’arrivée à l’idée du triple Phénomène, comme elle a été énoncée ci-dessus, est fondée sur celle-ci. 
dharmālambanalābhaḥ punas tribhir jñānair bhavati śrutacintābhāvanāmayaiḥ | tatra samāhitena cetasā manojalpair yathoktārthaprasannasya tatpradhāraṇāt | śrutamayena jñānena tallābhaḥ manojalpair iti saṃkalpaiḥ | prasannasyety adhimuktasya niścitasya | pradhāraṇād iti pravicayāt | jalpād arthakhyānasya pradhāraṇāc cintāmayena tallābhaḥ | yadi manojalpād evāyam arthaḥ khyātīti paśyati nānyan manojalpād yathoktaṃ dvayālambanalābhe | cittasya nāmni sthānāt bhāvanāmayena jñānena tallābho veditavyo dvayānupalambhād yathoktaṃ dvayālambanalābhe | ata eva ca sa pūrvoktas trividhālambanalābho dharmālambanalābhasaṃniśrito veditavyaḥ | manasikāraparyeṣṭau pañca ślokāḥ | 
(17)釋曰。三縁謂如前説内外倶三境。三智謂聞(18)思修三慧。由依三縁能得三慧。問云何得。答(19)若於三縁淨持意言境即得聞慧。意言者分(20)別也。淨者信決定。持者擇彼種。由此得聞慧。(21)若於三縁了別義光已即得思慧。謂知義及(22)光不異意言。由此得思慧。若於三縁安心唯(23)有名即得修慧。謂知義及光但唯是名。由此(24)得修慧。如先所説二縁不可得。是故應知彼(25)三縁者。是聞思修三慧依止已説求縁。次説(26)求作意。偈曰 
chos la dmigs pa rñed pa (5) ni || thos pa daṅ | bsams pa daṅ | bsgoms pa las byuṅ ba’i śes pa gsum gyi gyur ro || de la mñam par gźag pa’i sems kyis yid kyi brjod pa dag gi ji skad bśad pa’i don la rab tu daṅ ba de rab tu ’dzin pa’i phyir || thos pa las byuṅ ba’i śes pas de rñed de | yid kyi (6) brjod pa dag gis źes bya ba ni yaṅ dag par rtog pa dag gis so || rab tu daṅ ba ni mos pa ste | ṅes pa’o || rab tu ’dzin pa’i phyir źe sbya ba ni rab tu rnam par ’byed pa’i phyir ro || don du snaṅ ba ni brjod pa las yin par rab tu ’dzin pa’i sphyir bsams pa las byuṅ ba’i śe pas de (7) rñed de | gal te yid kyi brjod pa kho na las don ’di snaṅ gi || dmigs pa gñis rñed pa las ji skad bśad pa ltar yid kyi brjod pa las gźan pa ni ma yin no źes bya bar mthoṅ na’o || sems miṅ la gnas pa’i phyir bsgoms pa las byuṅ ba’i śes bas de rñed par rig par bya ste | gñis (166a1) mi dmigs pas rñed pa las ji skad bśad pa ltar gñis mi dmigs pa’i phyir ro || de ñid kyi phyir dmigs pa rnam pa gsum rñed pa sṅar bśad pa de ni chos kyi dmigs pa rñed pa la yaṅ dag par brten pa yin par rig par bya’o || yid la byed pa yoṅs su tshol ba (2) las tshigs su bcad pa lṅa ste | 
On arrive à l’idée du Phénomène d’Idéal au moyen ’des trois connaissances, faites d’Audition, de réflexion, de pratique. Quand l’esprit est en Union, et qu’on est en état de Limpidité sur le Sens énoncé, si au moyen du Verbe Mental, on maintient ferme ce [Sens’, on arrive à l’idée du Phénomène d’Idéal I par la connaissance faite d’Audition. Le Verbe Mental signifie “des Combinaisons”. Etre en état de Limpidité signifie “avoir la Croyance, avoir la Certitude e. Retenir signifie “trier”. Si an retient l’apparence du Sens à la suite du Verbe, on y arrive alors par la connaissance faite de réflexion. Si on voit que ce Sens apparaît uniquement par l’effet du Verbe Mental, il n’y a rien d’autre alors que le Verbe Mental, comme il a été dit à propos de l’arrivée à l’idée du Phénomène de dualité [v. 5]. Si on arrête la pensée sur le mot, on y arrive par la connaissance faite de Pratique, puisqu’il n’y a plus Susception de dualité, comme il a été dit à propos de l’arrivée à l’idée du Phénomène de dualité.
Cinq vers sur l’Acte mental. 
tridhātukaḥ kṛtyakaraḥ sasaṃbādhāśrayo ’paraḥ |
adhimuktiniveśī ca tīvracchandakaro ’paraḥ || 8 || 
(27)最初謂種性 所作及依止
(28)信安及欲生 依定亦依智 
rigs gsum pa daṅ bya ba byed || mi gnod rten bcas gźan yin te |
| mos pa ’jog par byed daṅ gźan || ’dun pa drag por byed pa daṅ || 
8. A trois Plans, occupé à sa tâche, à fond embarrassé, installant la Croyance, suscitant un Zèle violent, 
hīnapūrṇāśrayo dvedhā sajalpo ’jalpa eva ca |
jñānena saṃprayuktaś ca yogopaniṣadātmakaḥ || 9 || 
Cf. previous record 
dman daṅ rdzogs rten rnam pa gñis || brjod daṅ bcas daṅ brjod med ñid |
| śes pa daṅ ni mtshuṅs (3) ldan pa || rnal ’byor rgyu bdag bcas pa daṅ || 
9. à Fond incomplet ou complet, en deux, à Verbe ou sans Verbe, assicié à la connaissance, avec l’Application comme Bsr causale, 
saṃbhinnālambanaś cāsau vibhinnālambanaḥ sa ca |
pañcadhā saptadhā caiva parijñā pañcadhā ’sya ca || 10 || 
(29)別縁種種縁 通達及修種
(610c1)自性與功力 領受及方便 
de ni ’dres la dmigs pa daṅ || ma ’dres pa la dmigs pa de |
| rnam pa lṅa daṅ rnam bdun ñid || ’di yi yoṅs su śes pa lṅa || 
10. à Phénomène ramassé, à Phénomène dispersé, en cinq et en sept; la per-connaissance en est de cinq sortes. 
catvāraḥ saptatriṃśac ca ākārā bhāvanāgatāḥ |
mārgadvayasvabhāvo ’sau dvyanuśaṃsaḥ pratīcchakaḥ || 11 || 
Cf. previous record 
rnam pa bsgom daṅ ldan pa ni || bźi daṅ gsum cu rtsa bdun no |
| de ni lam gñis raṅ bźin te || (4) phan yon gñis daṅ nod pa daṅ || 
11. Touchant la Pratique, il a trente-sept espèces. Son essence, c’est les deux Voies, il a deux Avantages; il est réceptif, 
prayogī vaśavartī ca parītto vipulātmakaḥ |
yogināṃ hi manaskāra eṣa sarvātmako mataḥ || 12 || 
(2)自在小大等 如是有十八
(3)盡攝諸作意 行者應勤修 
sbyor ba pa daṅ dbaṅ sgyur daṅ || chuṅ daṅ rgya che’i bdag ñid de |
| rnal ’byor rnams kyi yid byed ’di || thams cad bdag ñid yin par ’dod || 
12. d’emploi, autocrate, restreint, immense. Tel est au total, l’Acte Mental chez les Appliqués. 
aṣṭādaśavidho manaskāraḥ | dhātuniyataḥ kṛtyakara āśrayavibhakto ’dhimuktiniveśakaś cchandajanakaḥ samādhisaṃniśrito jñānasaṃprayuktaḥ saṃbhinnālambano vibhinnālambanaḥ parijñāniyato bhāvanākārapraviṣṭaḥ śamathavipaśyanāmārgasvabhāvo ’nuśaṃsamanaskāraḥ pratīcchakaḥ prāyogikamanaskāro vaśavartimanaskāraḥ parīttamanaskāro vipulamanaskāraś ca | tatra dhātuniyato yaḥ śrāvakādigotraniyataḥ | kṛtyakaro yaḥ saṃbhṛtasaṃbhārasya | āśrayavibhakto yaḥ sasaṃbādhagṛhasthāśrayo ’saṃbādhapravrajitāśrayaś ca | adhimuktiniveśako yo buddhānusmṛtisahagataḥ | cchandajanako yas tat saṃpratyayasahagataḥ | samādhisaṃniśrito yaḥ samantakamaulasamādhisahagataḥ savitarkasavicāramātrāvitarkāvicārasahagataś ca | jñānasaṃprayukto yo yogopaniṣad_yogasahagataḥ sa punaryathākramaṃ śrutacintāmanyo bhāvanāmayaś ca | saṃbhinnālambanaḥ pañcavidhaḥ sūtroddānagāthānipātayāvadudgṛhītayāvaddeśitālambanaḥ | vibhinnālambanaḥ saptavidho nāmālambanaḥ padālambano vyañjanālambanaḥ pudgalanairātmyālambano dharmanairātmyālambano rūpidharmālambano ’rūpidharmālambanaś ca | tatra rūpidharmālambano yaḥ kāyālambanaḥ | arūpidharmālambano yo vedanācittadharmālambanaḥ | parijñāniyato yaḥ parijñeye vastuni parijñeye ’rthe parijñāyāṃ parijñāphale tatpravedanāyāṃ ca | tatra parijñeyaṃ vastu duḥkhaṃ parijñeyo ’rthas tasyaivānityaduḥkhaśūnyānātmatā | parijñā mārgaḥ | parijñāphalaṃ vimuktiḥ | tatpravedanā vimuktijñānadarśanaṃ | bhāvanākārapraviṣṭaś caturākārabhāvanaḥ saptatriṃśadākārabhāvanaś ca | tatra caturākārabhāvanaḥ pudgalanairātmyākārabhāvano dharmanairātmyākārabhāvano darśanākārabhāvano jñānākārabhāvanaś_ca | tatra saptatriṃśadākārabhāvanaḥ | aśubhākārabhāvano duḥkhākārabhāvano ’nityākārabhāvano ’nātmākārabhāvanaḥ smṛtyupasthāneṣu | pratilambhākārabhāvano nisevanākārabhāvano vinirdhāvanākārabhāvanaḥ pratipakṣākārabhāvanaḥ samyakprahāṇeṣu | saṃtuṣṭiprātipakṣikamanaskārabhāvano yadā cchandaṃ janayati | vikṣepasaṃśayaprātipakṣikamanaskārabhāvano yadā vyāyacchate vīryam ārabhate yathākramaṃ | auddhatyaprātipakṣikasamādhyākārabhāvano yadā cittaṃ pradadhāti | layaprātipakṣikasamādhyākārabhāvano yadā cittaṃ pragṛhṇāti | ete yathākramaṃ caturṣu ṛddhipādeṣu veditavyāḥ | sthitacittasya lokottarasaṃpattisaṃpratyayākārabhāvano yathā saṃpratyayākārabhāvana evaṃ vyavasāyākārabhāvano dharmāsaṃpramoṣākārabhāvanaś cittasthityākārabhāvanaḥ pravicayākārabhāvana indriyeṣu | eta eva pañca nirlikhitavipakṣamanaskārā baleṣu | saṃbodhisaṃprakhyānākārabhāvanas tatraiva vicayotsāhasaumanasyakarmaṇyatā cittasthitisamatākārabhāvanāḥ saptasaṃbodhyaṅgeṣu | prāptiniścayākārabhāvanaḥ parikarmabhūmisaṃrakṣaṇākārabhāvanaḥ parasaṃprāptyākārabhāvana āryakāntaśīlapraviṣṭākārabhāvanaḥ saṃlikhitavṛttisamudācārakārabhāvanaḥ pūrvaparibhāvitapratilabdhamārgābhyāsākārabhāvano dharmasthitinimittāsaṃpramoṣākārabhāvano ’nimittasthityāśrayaparivṛttyākārabhāvanaś ca mārgāṅgeṣu | śamathavipaśyanābhāvanāmārgasvabhāvayor na kaścin nirdeśaḥ | anuśaṃsamanaskāro dvividho dauṣṭhulyāpakarṣaṇo dṛṣṭinimittāpakarṣaṇaśca | pratīcchako yo dharmasrotasi buddhabodhisatvānām antikād avavādagrāhakaḥ | prāyogikamanaskāraḥ pañcavidhaḥ samādhigocare | saṃkhyopalakṣaṇaprāyogiko yena sūtrādiṣu nāmapadavyañjanasaṃkhyām upalakṣayate | vṛttyupalakṣaṇaprāyogiko yena dvividhāṃ vṛttim upalakṣayate parimāṇavṛttiṃ ca vyañjanānām aparimāṇavṛttiṃ ca nāmapadayoḥ | parikalpopalakṣaṇaprāyogiko yena dvayam upādāya dvayaparikalpam upalakṣayate | nāmaparikalpam upādāyārthaparikalpam arthaparikalpamupādāya nāmaparikalpam aparikalpam akṣaraṃ | kramopalakṣaṇaprāyogiko yena nāmagrahaṇapūrvikām arthagrahaṇapravṛttim upalakṣayate | prativedhaprāyogikaś ca | sa punar ekādaśavidho veditavya āgantukatvaprativedhataḥ saṃprakhyānanimittaprativedhato ’rthānupalambhaprativedhata upalambhānupalambhaprativedhato dharmadhātuprativedhataḥ pudgalanairātmyaprativedhato dharmanairātmyaprativedhato hīnāśayaprativedhata udāramāhātmyāśayaprativedhato yathādhigamadharmavyavasthānaprativedhato vyavasthāpitadharmaprativedhataś ca | vaśavartimanaskārasrividhaḥ āvaraṇasuviśuddhaḥ kleśajñeyāvaraṇasuviśuddho guṇābhinirhārasuviśuddhaś ca | dharmatatvaparyeṣṭau dvau ślokau | 
(4)釋曰。十八種作意者。一種性作意。二所作作(5)意。三依止作意。四信安作意。五欲生作意。六(6)依定作意。七依智作意。八別縁作意。九種(7)種縁作意。十通達作意。十一修種作意。十(8)二自性作意。十三功力作意。十四領受作(9)意。十五方便作意。十六自在作意。十七小(10)作意。十八大作意。種性作意者。由聲聞等(11)三乘性定故。所作作意者。由福智二聚圓滿(12)故。依止作意者。由在家出家迫迮不迫迮(13)差別故。信安作意者。念佛相應故。欲生作意(14)者。隨念佛時信心相應故。依定作意者。有覺(15)有觀等三三昧相應故。依智作意者。從聞思(16)修方便次第生故。別縁作意者。此有五種。於(17)修多羅*憂陀那伽陀阿波陀那。一受二持(18)三讀四思五説故。種種縁作意者。此有七種。(19)名縁句縁字縁人無我縁法無我縁色縁無色(20)縁。色縁謂身縁。無色縁謂受心法縁。通達作(21)意者。此有四種。一通達物。謂知苦體。二通達(22)義。謂知苦無常空無我義。三通達果。謂知解(23)脱。四通達覺。謂知解脱智。修種作意者。此有(24)四種修及三十七種。修四種修者。謂人無(25)我種修。法無我種修。見種修。智種修。三十七(26)種修者。謂不淨苦無常無我四種修。是名四(27)念處種修。復次得習斷對治四種修。是名四(28)正勤種修。復次爲對治知足亂疑掉動沈沒(29)四障故欲進念慧四種修。是名四神足種修。(611a1)復次住心者。爲成就出世間故起信勤不忘(2)心住簡擇五種修。是名五根種修。復次如是(3)五修能治五障即名爲力。是名五力種修。復(4)次於菩提正憶簡擇勇猛慶悦調柔心住平等(5)七種修。是名七覺分種修。復次得決定故。(6)成淨持地業。思惟分別故。聖所受三戒能持(7)故。先所得道勤習故。法住相不忘故。無想(8)心住轉依故。如是八種修。是名八道分種(9)修。自性作意者。此有二種。一奢摩他。二毘(10)鉢舍那。此二是道自性故。功力作意者。力有(11)二種。一拔除熏習。二拔除相見。領受作意者。(12)諸佛菩薩教授所有法流悉受持故。方便作(13)意者。於定所行處方便有五。一解數方便。於(14)名句字數悉通達故。二解具方便。具有二種。(15)一分量具所謂諸字。二非分量具所謂名句(16)等。三解分別方便。分別二種。一依名分別義。(17)二依義分別名非分別者字也。四解次第方(18)便。謂先取名後轉取義。五解通達方便。通達(19)有十一種。一通達客塵。二通達境光。三通達(20)義不可得。四通達不可得不可得。五通達法(21)界。六通達人無我。七通達法無我。八通達下(22)劣心。九通達高大心。十通達所得法。十一通(23)達所立法。自在作意者。自在三種。一惑障極(24)清淨。二惑智二障極清淨。三功徳極清淨。小(25)作意者。謂初清淨。大作意者。謂後二清淨。已(26)説求作意。次説求眞實義。偈曰 
rnal ’byor yid la byed pa ni rnam pa bco brgyad de | rigs ṅes pa daṅ | bya ba byed pa daṅ | rten (5) rnam par dbye ba daṅ | mos pa ’jog par byed pa daṅ | ’dun pa skyed par byed pa daṅ || tiṅ ṅe ’dzin la brten pa daṅ || śes pa daṅ mtshuṅs par ldan pa daṅ | ’dres pa la dmigs pa daṅ | ma ’dres pa la dmigs pa daṅ | yoṅs su śes pa ṅes pa daṅ | sgom pa’i rnam pa la (6) źugs pa daṅ | źi gnas daṅ lhag mthoṅ gi lam gyi raṅ bźin daṅ | phan yon yid la byed pa daṅ | nod par byed pa daṅ | sbyor ba’i yid la byed pa daṅ || dbaṅ sgyur ba’i yid la byed pa daṅ | chuṅ du yid la byed pa daṅ | rgya chen po yid la byed pa’o || de la rigs ṅes (7) pa ni ñan thos la sogs pa’i rigs su ṅes pa gaṅ yin pa’o || bya ba byed pa ni tshogs bsags pa’i gaṅ yin pa’o || rten rnam par dbye ba ni || gnod pa daṅ bcas pa khyim na gnas pa’i rten can daṅ | gnod pa med pa rab tu byuṅ ba’i rten can gaṅ yin pa’o || mos pa ’jog (166b1) par byed pa ni saṅs rgyas rjes su dran pa daṅ ldan pa gaṅ yin pa’o || ’dun pa skyed par byed pa ni de la yid ches pa daṅ ldan pa gaṅ yin pa’o || tiṅ ṅe ’dzin la brten pa ni ñer bsdogs daṅ dṅos gźi’i tiṅ ṅe ’dzin daṅ ldan pa gaṅ yin pa ste | rtog pa daṅ bcas byuṅ ba daṅ (2) bcas pa ste rtog pa med la dpyod pa tsam daṅ | rtog pa yaṅ med | dpyod pa yaṅ med pa’o || śes pa daṅ mtshuṅs par ldan par ni rnal ’byor gyi rgyu daṅ | rnal ’byor mi śes pa daṅ bcas pa gaṅ yin pa ste | de yaṅ go rims bźin du thos pa daṅ bsams pa las byuṅ ba daṅ | (3) bsgoms pa las byuṅ ba’o || ’dres pa la dmigs pa ni rnam pa lṅa ste | mdo daṅ sdom gyi tshigs su bcad pa daṅ | ñe bar gtod pa daṅ | ji sñed gzuṅ ba daṅ | ji sñed bstan pa la dmigs pa’o || ma ’dres pa la dmigs pa ni rnam pa bdun te | miṅ la dmigs pa daṅ | tshig (4) la dmigs pa daṅ | yi ge la dmigs pa daṅ | gaṅ zag la bdag med pa la dmigs pa ni tshor ba daṅ | chos la bdag med pa la dmigs pa daṅ | gzugs can gyi chos la dmigs pa daṅ | gzugs can ma yin pa’i chos la dmigs pa’o || de la guzgs can gyi chos la dmigs pa (5) ni | lus la dmigs pa gaṅ yin pa’o || gzugs can ma yin pa’i chos la dmigs pa ni tshor ba daṅ | sems daṅ | chos la dmigs pa’o || yoṅs su śes pa ṅes pa ni | yoṅs su śes par bya ba’i gźi daṅ | yoṅs su śes par bya ba’i don daṅ | yoṅs su śes pa (6) daṅ | yoṅs su śes pa’i ’bras bu daṅ | de rab tu rig pa rnams la ste | de la yoṅs su śes par bya ba’i gźi ni sdug bsṅal lo || yoṅs su śes par bya ba’i don de ñid la | mi rtag pa daṅ | sdug bsṅal ba daṅ | stoṅ pa daṅ bdag med pa’o || yoṅs su śes pa ni lam mo || (7) yoṅs su śes pa’i ’bras bu ni rnam par grol ba’o || de rab tu rig pa ni rnam par grol ba’i ye śes mthoṅ ba’i || sgom pa’i rnam pa la źugs pa ni | rnam pa bźi bsgom pa daṅ | rnam pa sum cu rtsa bdun bsgom pa’o || de la rnam pa bźi bsgom pa ni || gaṅ zag la bdag med pa’i (167a1) rnam pa bsgom pa daṅ | chos la bdag med pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | mthoṅ pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | śes pa’i rnam pa bsgom pa’o || de la rnam pa sum cu rtsa bdun bsgom pa ni | mi sdug pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | sdug bsṅal gyi rnam pa bsgom pa (2) daṅ | mi rtag pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | bdag med pa’i rnam pa bsgom pa ni dran pa ñe bar gźag pa daṅ gi dus na’o || ’thob pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | rten pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | bsal ba’i rnam pa bsgom pa daṅ | gñen po’i rnam pa bsgom pa ni yaṅ dag par spoṅ (3) ba dag gi dus na’o || chog par ’dzin pa’i gñen po yid la byed pa sgom pa ni gaṅ gi tshe ’dun pa skyed par byed pa na’o || rnam par g-yeṅ ba daṅ | the tshom gyi gñen po yid la byed pa bsgom pa ni gaṅ gi tshe ’bad par byed | brtson ’grus rtsom par byed pa na ste | go rims bźin no || (4) rgod pa’i gñen po tiṅ ṅe ’dzin gyi rnam pa bsgom pa ni gaṅ gi tse sems rab tu ’dzin pa na’o || źub pa’i gñen po tiṅ ṅe ’dzin gyi rnam pa bsgom pa ni | gaṅ gi tshe yaṅ dag par rab tu ’jog pa na ste | ’di daṅ ni go rims bźin du rdzu ’phrul gyi rkaṅ pa bźi po dag gi dus na rig (5) par bya’o || sems gnas pa ’jig rten las ’das pa’i pa’i phun sum tshogs pa la yid ches pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | ji ltar yid ches pa’i rnam pa bsgom pa de bźin du ’bad pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | chos mi brjed pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | sems gnas pa’i rnam pa (6) bsgom pa daṅ | rab tu rnam par ’byed pa’i rnam pa bsgom pa ni dbaṅ po dag gi dus na’o || yid la byed pa lṅa po de dag ñid mi mthun pa’i phyogs spaṅs pa ni stobs dag gi dus na’o || rdzogs pa’i byaṅ chub rab tu snaṅ ba’i rnam pa bsgom pa daṅ | de ñid la rnam par ’byed pa daṅ | (7) spro ba daṅ | yid bde ba daṅ | las su ruṅ ba daṅ | sems gnas pa daṅ | mñam pa ñid kyi rnam pa bsgom pa ni byaṅ chub kyi yaṅ lag bdun dag gi dus na’o || thob par ṅes pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | yoṅs su sbyoṅs ba’i sa śes pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | gźan la go (167b1) bar byed pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | ’phags pa dgyes pa’i tshul khrims la źugs pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | yo byad bsñuṅs pa’i tshul kun tu spyod pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | sṅon bsgoms pas thob pa’i lam goms pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | chos la gnas pa’i rgya mtshan mi (2) brjed pa’i rnam pa bsgom pa daṅ | mtshan ma med pa la sems gnas pas gnas yoṅs su gyur pa’i rnam pa bsgom pa ni | lam gyi yan lag gi dus na’o || źi gnas daṅ lhag mthoṅ bsgom ba lam gyi raṅ bźin dag la ni bśad pa gaṅ yaṅ med do || phan yon yid la byed pa ni rnam (3) pa gñis te | gnas ṅan len sel ba daṅ | lta ba’i mtshan sel ba’o || nod par byed pa ni saṅs rgyas daṅ | byaṅ chub sems dpa’ rnams las chos kyi rgyun gyi gdams ṅag nod par byed pa gaṅ yin pa’o || sbyor ba’i yid la byed pa ni rnam pa lṅa ste | tiṅ ṅe ’dzin gyi spyod yul la graṅs (4) ñe bar rtog pa sbyor ba pa ni gaṅ gis mdo la sogs pa la miṅ daṅ | tshig daṅ yi ge’i graṅs ñe bar rtog par byed pa’o || gnas pa ñe bar rtog par sbyor ba pa ni gaṅ gis gnas rnam pa gñis ñe bar rtog par byed pa ste | tshad yod par gnas pa ni yi ge rnams so || tshad med par gnas pa (5) ni miṅ daṅ tshig dag go || kun tu rtog pa ñe bar rtog pa sbyor ba pa ni || gaṅ gis gñis la brten nas gñis su kun tu rtog pa ñe bar rtog par byed pa ste | miṅ du kun tu rtog pa la brten nas don du kun tu rtog pa daṅ | don du kun tu rtog pa la brten nas | miṅ du kun tu rtog pa’o || yi (6) ge ni kun brtag par bya ba ma yin no || rim pa ñe bar rtog pa sbyor ba ni gaṅ gi miṅ ’dzin pa sṅon du ’gro ba can gyi don ’dzin pa la ’jug pa ñe bar rtog par byed pa’o || rtogs pa sbyor ba ni rnam pa bcu gcig tu rig par bya ste | glo bur ba ñid rtogs pa daṅ | snaṅ b’ai rgyu mtshan (7) rtogs pa daṅ | don mi dmigs pa rtogs pa daṅ | dmigs pa mi dmigs pa rtogs pa daṅ | chos kyi dbyiṅs rtogs pa daṅ | gaṅ zag la bdag med pa rtogs pa daṅ | chos la bdag med pa rtogs pa daṅ | bsam pa dman pa rtogs pa daṅ | yaṅs śiṅ bdag ñid chen po’i (168a1) bsam pa rtogs pa daṅ | ji ltar rtogs pa’i chos rnam par gźag pa rtogs pa daṅ | chos rnam par gźag pa rtogs pa’o || dbaṅ bsgyur ba’i yid la byed pa ni rnam pa gsm ste | ñon moṅs pa’i sgrib pa śin tu rnam par dag pa daṅ | śes bya’i sgrib pa śin tu rnam (2) par dag pa daṅ | yon tan mṅon par sgrub pa śin tu rnams par dag pa’o || chos kyi de kho na ñid kyi don yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa gñis so || 
L’acte mental est de dix-huit espèces: définitif par son Plan, occupé à sa tâche, classé au point de vue du Fond, installant la croyance, suscitant le Zèle, basé sur l’Union, associé à la connaissance, à Phénomène ramassé, à Phénomène dispersé, assuré par la per-connaissance, entré dans les catégories de la Pratique, consistant en Voie de Pacification et Voie d’inspection, Acte mental d’Avantage, réceptif, Acte mental d’emploi. Acte mental autocrate, Acte mental restreint, Acte mental immense. – Définitif par son Plan, quand on est définitivement de la Famille des Auditeurs, etc. Occupé à sa tâche, quand on a accumulé les Provisions. Classé au point de vue du Fond, il a pour Fond un chef de maison dans les Embarras, ou un religieux libre de tout embarras. Installant la Croyance, quand il est accompagné constamment par la pensée des Bouddhas. Suscitant le Zèle, quand il est accompagné par la confiance en eux. Basé sur l’Union, quand il est accompagné par les Unions fondamentales dans leur intégralité, et aussi quand il est accompagné de l’état à Discussion et à Jugement, sans Discussion et à Jugement seul, sans Discussion et saris Jugement. Associé à la connaissance,, quand il a l’Application pour Base causale, quand il est accompagné par l’Application; en ce cas, il est respectivement fait d’Audition et de réflexion, ou Fait de pratique. A Phénomène resserré, il est de cinq espèces, selon que le Phénomène en est recueilli, prêché, etc. dans le Sûtra, l’Uddâna, les Gâthâs, le Nipâta, etc. A Phénomène dispersé, il est de sept espèces, selon qu’il a comme Phénomène le mot, le thème, la lettre, l’Impersonnalité de l’Individu, l’Impersonnalité des Idéaux, les. Idéaux Formels, les Idéaux Informels, Le Phénomène d’Idéal. Formel, c’est le Phénomène de corps, etc. Le Phénomène d’Idéal Informel, c’est le Phénomène de Sensation d’intellect ou d’idéal. - Définitif par Per-connaissance au point de vue de la matière à per-connaître, du Sens à per-connaître, de la per-connaissance, du fruit de là per-connaissance, du progrès du savoir afférent. La matière à per-connaître, c’est la douleur; le Sens à per-connaître, c’est l’impermanence de la douleur, sa nature douloureuse, sa vacuité, sou impersonnalité. La per-connaissance, c’est la Voie. Le fruit de la per-connaissance, c’est la Libération. Le progrès du savoir afférent, c’est la Vue de la connaissance de la Libération. - Entré dans les catégories de la Pratique, la Pratique en est soit de quatre sortes, soit de trente-sept sortes. Pratique de quatre sortes, quand la Pratique a l’aspect d’Impersonnalité de l’Individu, d’Impersonnalité de l’Idéal, de Vue, de Connaissance. Pratique de trente-sept sortes, quand la Pratique a l’aspect de mauvais, de douloureux, d’impermanent, d’impersonnel, dans le cas des Quatre Aide-mémoire’; l’aspect de Récupération, de fréquentation, d’exposition d’auxiliaire, dans le cas des Abandons Réguliers; l’aspect d’Acte mental servant d’Auxiliaire contre un contentement trop facile. quand on produit le Zèle; l’aspect d’Acte mental servant d’Auxiliaire contre la dispersion et les doutes, quand on tend ses ressorts et se prend à l’Énergie successivement; l’aspect d’Union servant d’Auxiliaire coutre l’orgueil, quand on fixe la pensée; l’aspect d’Union servant d’Auxiliaire contre l’affaissement, quand on retient la pensée. Ces sortes se constatent respectivement dans le cas des quatre Pieds de Magie. Une fois la pensée arrêtée, l’aspect de confiance dans la Plénitude Supra-mondaine; et, comme de confiance, aussi de résolution, de souvenir sans défaillance des Idéaux, d’arrêt de la Pensée, de tri scrupuleux, dans le cas des Organes. Les cinq mêmes Actes mentaux débarrassés d’adversaires dans le cas des Forces. L’aspect d’éclaircissement de la Parfaite Illumination, dans le même cas. L’aspect de choix, d’entrain, de bonne humeur, de souplesse, d’arrêt de pensée, d’égalité, dans le cas des sept Membres de la Parfaite Illumination. L’aspect de certitude d’atteindre; l’aspect de nettoyage et de bonne garde de la Terre; l’aspect de l’atteinte d’autrui; l’aspect de l’entrée accomplie dans la Moralité chère aux Saints; l’aspect de bon accueil à une vie réduite; l’aspect d’exercice de la Voie antérieurement mise en pratique et recouvrée; l’aspect d’une mémoire sans défaillance des Signes de l’arrêt sur l’Idéal; l’aspect enfin de Révolution du Fond de l’arrêt sans Signe dans le cas des Membres de la Voie. Il n’y a pas d’indication sur la naturepropre de la Voie de Pacification et d’Inspection et de la Voie de Pratique. - L’Acte mental d’Avantage est de deux sortes: il écarte la Turbulence, et il écarte les Signes de Vue. L’Acte mental accueillant, c’est prendre les Conseils des Bouddhas et des Bodhisattvas dans le courant de l’Idéal. L’Acte mental d’emploi est de cinq sortes dans le domaine de l’Union: emploi du SousIndice de nombre, quand on observe le nombre des mots, des thèmes, des lettres dans les Sûtras, etc.; emploi du Sous-Indice de Fonction, quand on observe les cieux sortes de Fonctions, la Fonction de Mesure, qui est celle des lettres, et la Fonction de Hors-mesure, qui est celle du mot et du thème; emploi du Sous-Indice d’imagination, quand, en partant de la dualité, on observe l’imagination de dualité; en partant de l’imagination de mot, on observe l’imagination de Sens; en partant de l’Imagination de Sens, on observe l’Imagination de mot; la syllabe n’est pas Imagination; emploi du Sous-Indice d’ordre quand on observe le fonctionnement de l’acception du Sens précédée par l’acception du mot; enfin, emploi de la Pénétration, lequel est de onze espèces, selon qu’il s’agit de pénétrer l’Incidence, le Signe d’éclaircissement, la non-Susception du Sens, la non-Susception de la Susception, le Plan des Idéaux, l’Impersonnalité de l’individu, l’Impersonnalité des Idéaux, les Tendances inférieures; les Tendances de grandeur élevées, le classement des Idéaux selon l’Acquis, les Idéaux une fois classés. - L’Acte mental autocrate est de trois sortes: bien nettoyé des Obstructions de Souillures; bien nettoyé des Obstructions de Souillure et de Connaissable; bien nettoyé de la Réalisation des Vertus.
Deux vers sur la question du Positif des Idéaux. 
tatvaṃ yat satataṃ dvayena rahitaṃ bhrānteś ca saṃniśrayaḥ śakyaṃ naiva ca sarvathābhilapituṃ yañ cāprapañcātmakam |
jñeyaṃ heyam_atho viśodhyamamalaṃ yac ca prakṛtyā matam yasyākāśasuvarṇavārisadṛśī kleśād viśuddhirmatā || 13 || 
(27)離二及迷依 無説無戲論
(28)三應及二淨 二淨三譬顯 
rtag tu gñis bral ’khrul pa’i rten gaṅ yin daṅ gaṅ źig rnam kun du || brjod par nus ma yin źiṅ spros pa med pa’i bdag (3) ñid de kho na |
| śes bya spaṅs bya raṅ bźin dri med ’dod gaṅ rnam par sbyaṅs bya ste || de ni nma mkha’ gser daṅ chu ltar ñon moṅs pa las rnams dag ’dod || 
13. Le Positif est tout ceci: ce qui. est constamment à l’écart de la dualité, le Soubassement de l’Erreur, ce qui est absolument inexprimable, ce qui par essence n’a pas de multiplication, et, qui est à connaître, à rejeter, et aussi à nettoyer, et qui est naturellement immaculé. Quand on parle de le nettoyer des Souillures, c’est le même cas que l’espace, l’or, l’eau. 
satataṃ dvayena rahitaṃ tatvaṃ parikalpitaḥ svabhāvo grāhyagrāhakalakṣaṇenātyantamasatvāt | bhrānteḥ saṃniśrayaḥ paratantras tena tatparikalpanāt | anabhilāpyam aprapañcātmakaṃ ca pariniṣpannaḥ svabhāvaḥ | tatra prathamaṃ tatvaṃ parijñeyaṃ dvitīyaṃ praheyaṃ tṛtīyaṃ viśodhyaṃ cāgantukamalādviśuddhaṃ ca prakṛtyā yasya prakṛtyā viśuddhasyākāśasuvarṇavārisadṛśī kleśād viśuddhiḥ | na hy ākāśādīni prakṛtyā aśuddhāni | na cāgantukamalāpagamād eṣāṃ viśuddhir neṣyata iti | 
(29)釋曰。離二及迷依無説無戲論者。此中應知。(611b1)三性倶是眞實。離二者。謂分別性眞實。由能(2)取所取畢竟無故。迷依者。謂依他性眞實。由(3)此起諸分別故。無説無戲論者。謂眞實性眞(4)實。由自性無戲論不可説故。三應及二淨二(5)淨三譬顯者。三應謂初眞實。應知第二眞實(6)應斷。第三眞實應淨。二淨謂一者自性清淨。(7)由本來清淨故。二者無垢清淨。由離客(8)塵故。此二清淨由三種譬喩可得顯現。謂空(9)金水。如此三譬。一則倶譬自性清淨。由空等(10)非不自性清淨故。二則倶譬無垢清淨。由空(11)等非不離客塵清淨故。偈曰 
de kho na ñid rtag tu gñis daṅ bral ba ni kun brtags pa’i ṅo ro bo ñid yin te | gzuṅ ba daṅ ’dzin pa’i mtshan ñid du gtan me dpa’i phyir (4) ro || ’khrul pa’i rten ni gźan gyi dbaṅ ste | des der kun tu rtog pa’i phyir ro || brjod du med ciṅ spros pa med pa’i bdag ñid ni yoṅs su grub pa’i ṅo bo ñid do || de la de kho na ñid daṅ po ni yoṅs su śes par bya ba yin no || gñis pa ni spaṅs bar bya ba yin no || gsum pa ni glo bur (5) gyi dri ma las rnam par sbyaṅ bar bya ba yin te | raṅ bźin gyis rnam par dag go || raṅ bźin gyis rnam par dag pa gaṅ yin pa de ni nam mkha’ daṅ gser ba chu lta bur ñon moṅs pa las rnam par dag pa yin te | nam mkha’ la sogs pa ni raṅ bźin gyis ma dag pa yaṅ ma yin la | de (6) dag glo bur gyi dri ma daṅ bral ba’i sgo nas rnam par dag par mi ’dod pa yaṅ ma yin no || 
Le Positif qui est constamment à l’écart de la dualité, c’est la Nature Imaginaire; car, par l’Indice de Prenant et de Prenable, elle est absolument sans existence. Le Soubassement de l’Erreur, c’est le Nature Relative, puisque celle-ci fait imaginer celle-là. L’inexprimable, ce qui est sans multiplication, c’est la Nature Absolue. De ces trois Positifs, le premier est à reconnaître, le second à rejeter, le troisième à nettoyer des taches incidentes, et en même temps nettoyé naturellement; comme il est naturellement pur, le nettoyer des Souillures, c’est comme s’il s’agissait de l’espace, de l’or, de l’eau. En effet, l’espace, etc. n’est pas sale de nature, et on ne peut pas dire qu’il n’y a pas lieu de nettoyer des saletés incidentes. 
na khalu jagati tasmād vidyate kiṃcid anyaj jagad api tad aśeṣaṃ tatra saṃmūḍhabuddhi |
katham ayam abhirūḍho lokamohaprakāro yadasadabhiniviṣṭaḥ satsamantād vihāya || 14 || 
(12)法界與世間 未曾有少異
(13)衆生癡盛故 著無而棄有 
’gro ba dag na de las gźan yaṅ cuṅ zad yod min la || ’gro ba ma lus pa yaṅ de la kun tu rmoṅs pa’i blo |
| yod pa kun nas spaṅs te med la mṅon źen gaṅ yin pa || ’jig rten rmoṅs (7) pa’i rnam pa tshabs chen ’di go ji lta bu || 
14. En vérité, il n’y a rien d’autre que Lui dans le monde, et le monde entier a la raison brouillée quant à Lui. Comment donc a-t-elle grandi, cette singulière folie du monde, qui fait qu’on s’obstine à ce qui n’existe pas, en laissant complètement de cÙté ce qui est 
na khalu tasmād evaṃlakṣaṇād dharmadhātoḥ kiṃcit anyal loke vidyate dharmatāyā dharmasyābhinnatvāt | śeṣaṃ gatārthaṃ | tatve māyopamaparyeṣṭau pañcadaśa ślokāḥ | 
(14)釋曰。法界與世間未曾有少異者。非法界與(15)世間而有少異。何以故。法性與諸法無差別(16)故。衆生癡盛故著無而棄有者。由衆生愚癡(17)熾盛。於世間無法。不應著而起著。於如如有(18)法。不應捨而棄捨。已説求眞實。次説求眞(19)實譬喩。偈曰 
’jig rten na chos kyi dbyiṅs kyi mtshan ñid de lta bu las gźan ni cuṅ zad kyaṅ med de | chos ñid daṅ chos tha mi daṅ pa’i phyir ro || lhag pa ni don go bar zad do || de kho na ñid la sgyur ma lta bu yoṅs su tshol ba’i tshig su bcad pa (168b1) bco lṅa’o || 
En vérité il n’y a dans le monde rien d’autre que ce Plan des Idéaux ainsi défini puisque l’Idéalité, ne se sépare pas de l’Idéal. Le reste se comprend de soi.
Cinq vers sur la comparaison avec un Trompe-l’úil, à propos du Positif. 
yathā māyā tathā’bhūtaparikalpo nirucyate |
yathā māyākṛtaṃ tadvat dvayabhrāntirnirucyate || 15 || 
(20)如彼起幻師 譬説虚分別
(21)如彼諸幻事 譬説二種迷 
ji ltar sgyu ma de bźin du || yaṅ dag ma yin kun rtog brjod |
| sgyu ma byas pa ji lta bar || de bźin gñis su ’khrul ba brjod || 
15. Comme un Trompe-l’œil, ainsi s’explique l’Imagination de ce qui n’existe pas; comme l’effet d’un Trompe-l’œil s’explique l’erreur de dualité. 
yathā māyā yantraparigṛhītaṃ bhrāntinimittaṃ kāṣṭhaloṣṭādikaṃ tathābhūtaparikalpaḥ paratantraḥ svabhāvo veditavyaḥ | yathā māyākṛtaṃ tasyāṃ māyāyāṃ hastyaśvasuvarṇādyākṛtis tadbhāvena pratibhāsitā tathā tasminn_abhūtaparikalpe dvayabhrāntirgrāhyagrāhakatvena pratibhāsitā parikalpitasvabhāvākārā veditavyā | 
(22)釋曰。如彼起幻師譬説虚分別者。譬如幻師(23)依呪術力變木石等以爲迷因。如是虚分(24)別依他性亦爾。起種種分別爲顛倒因。如彼(25)諸幻事譬説二種迷者。譬如幻像金等種種(26)相貌顯現。如是所起分別性亦爾。能取所取(27)二迷恒時顯現。偈曰 
’khrul ba’i rgyu mtshan śiṅ daṅ boṅ ba la sogs pa sgyu ma’i sṅags kyis btab pa ji lta ba de bźin du yaṅ dag pa ma yin pa’i kun tu rtog pa (2) gźan gyi dbaṅ gi ṅo bo ñid kyi rnam par rig par bya’o || ji ltar sgyu ma de la sgyu ma byas pa rta daṅ glaṅ po che daṅ gser la sogs pa’i gzugs de’i ṅo bor snaṅ ba de bźin du yaṅ dag pa ma yin pa’i kun tu rtog pa de la gñis su ’khrul pa gzuṅ ba daṅ | ’dzin pa ñid du snaṅ ba kun brtags (3) pa’i ṅo bo ñid kyi rnam par rig par bya’o || 
Comme un Trompe-l’œil, comme un Signe d’Erreur, morceau de bois, motte de terre, etc. traité par des formules d’enchantement, telle est l’imagination inexistante, c’est-à-dire la Nature Imaginaire. Comme l’effet d’un Trompe-l’œil, comme une figure d’éléphant, de cheval, d’or, etc. qui dans cette opération apparaît comme si elle existait, de même, dans cette Imagination inexistante, l’Erreur de dualité apparaît en tant que Prenant et Prenable sous l’aspect de Nature Imaginaire. 
yathā tasmin na tadbhāvaḥ paramārthas tatheṣyate |
yathā tasyopalabdhis tu tathā saṃvṛtisatyatā || 16 || 
(28)如彼無體故 得入第一義
(29)如彼可得故 通達世諦實 
ji ltar de la de med pa || de bźin du ni don dam ’dod |
| ji ltar de ni dmigs pa ltar || de bźin du ni kun rdzob ñid || 
16. Dans ceci, il n’y a point existence de cela; il en est ainsi du Sens transcendant. Et pourtant il y a Susception de cela en est ainsi de la Vérité Contingente. 
yathā tasmin na tadbhāvo māyākṛte hastitvādyabhāvas tathā tasmin paratantre paramārtha iṣyate parikalpitasya dvayalakṣaṇasyābhāvaḥ | yathā tasya māyākṛtasya hastyādibhāvenopalabdhis tathābhūtaparikalpasya saṃvṛtisatyatopalabdhiḥ | 
(611c1)釋曰。如彼無體故得入第一義者。如彼謂幻(2)者幻事無有實體。此譬依他分別二相亦無(3)實體。由此道理即得通達第一義諦。如彼可(4)得故通達世諦實者。可得謂幻者幻事體亦(5)可得。此譬虚妄分別亦爾。由此道理即得通(6)達世諦之實。偈曰 
ji ltar de la de med pa ste | sgyu ma byas pa de la glaṅ po che la sogs pa med pa de bźin du gźan gyi dbaṅ de la kun brtags pa (4) gñis kyi mtshan ñid med pa la don dam par ’dod do || ji ltar sgyu ma byas pa de glaṅ po che la sogs pa’i ṅo bor dmigs pa de bźin du || yaṅ dag pa ma yin pa las kun brtags pa da kun rdzob kyi bden par dmigs so || 
Dans ceci, il n’y a point existence de cela; dans l’effet du Trompe-l’œil, il n’y a point existence d’éléphant, etc. De même, dans la Nature Relative, il y a le Sens Transcendant, qui est la non-existence de l’Imaginaire, lequel a pour Indice la dualité. D’autre part, il y a Susception de l’effet du Trompe-l’œil comme si l’éléphant, etc. existait; de même il y a Susception de l’Imagination inexistante, en tant que Vérité Contingente. 
tadabhāve yathā vyaktis tannimittasya labhyate |
tathāśrayaparāvṛttāv asatkalpasya labhyate || 17 || 
(7)彼事無體故 即得眞實境
(8)如是轉依故 即得眞實義 
de med na ni de yi rgyu || gsal bar dmigs pa ji ltar bar |
| de bźin (5) gnas na gźan gyur na || yaṅ dag ma yin rtog pa dmigs || 
17. En l’absence de l’effet, on perfoit la manifestation de son Signe; de même, quand il y a Révolution du Fond, on perçoit la manifestation de l’Imagination inexistante. 
yathā māyākṛtyasyābhāve tasya nimittasya kāṣṭhādikasya vyaktir bhūtārthopalabhyate tathāśrayaparāvṛttau dvayabhrāntyabhāvād abhūtaparikalpasya bhūto ’rtha upalabhyate | 
(9)釋曰。彼事無體故即得眞實境者。若人了彼(10)幻事無體。即得木等實境。如是轉依故即得(11)眞實義者。若諸菩薩了彼二迷無體。得轉依(12)時即得眞實性義。偈曰 
ji ltar sgyu ma byas pa de med na de’i rgyu śiṅ la sogs pa’i don yaṅ dag pa gsal bar dmigs pa de bźin du gnas gźan du gyur na gñis su ’khrul pa med pa’i phyir yaṅ dag pa ma yin pa’i kun tu rtog pa’i don yaṅ dag par (6) dmigs so || 
En l’absence de l’effet du Trompe-l’œil, la manifestation de son Signe, morceau de bois, etc,, est susceptée avec son Sens existant; de même, en cas de Révolution du Fond, l’Erreur de dualité étant absente, on suscepte le Sens existant de l’imagination inexistante. 
tannimitte yathā loko hy abhrāntaḥ kāmataś caret |
parāvṛttāv aparyas taḥ kāmacārī tathā patiḥ yatiḥ || 18 || 
(13)迷因無體故 無迷自在行
(14)倒因無體故 無倒自在轉 
ji ltar ’jig rten ma ’khrul ba || de yi rgyu la ’dod dgur spyod |
| de bźin sdom brtson ma ’khrul ba || gnas gźan gyur la dgyes dgur spyod || 
18. Le monde alors, n’étant plus trompé quant au Signe, se conduit comme il veut; de même, en cas de Révolution du Fond, l’Ascète, n’étant plus tourné à l’envers, se conduit comme il veut. 
yathā tannimitte kāṣṭhādāv abhrānto lokaḥ kāmataś carati svatantras tathā ’śrayaparāvṛttvaparyasta āryaḥ kāmacārī bhavati svatantraḥ | 
(15)釋曰。迷因無體故無迷自在行者。世間木石(16)等雖復無體而爲迷因。若得無迷行則自在(17)不依於他。倒因無體故無倒自在轉者。如是(18)依未轉時雖復無體而爲倒因。若得轉時由(19)無倒故。聖人亦得自在依自在行。偈曰 
ji ltar ’jig rten ma ’khrul ba de’i rgyu śiṅ la sogs pa ’doṅ dgur raṅ dbaṅ du spyod pa de bźin du | ’phags pa ’khrul pa mi (7) mṅa’ ba yaṅ gnas gźan du gyur pa la ’dod dgrul daṅ dbaṅ du spyod do || 
Le monde, quand il n’est plus trompé sur le Signe, morceau de bois, etc., se conduit comme il veut, devient maître de soi; ainsi, en cas de Révolution du Fond, le Saint n’étant plus tourné à l’envers prend sa liberté d’action, est maître de soi. 
tadākṛtiś ca tatrāsti tadbhāvaś ca na vidyate |
tasmād astitvanāstitvaṃ māyādiṣu vidhīyate || 19 || 
(20)是事彼處有 彼有體亦無
(21)有體無有故 是故説是幻 
de lta bu ni de la yod || de yi dṅos po yod ma yin || de ltas sgyu ma la sogs pa || yod daṅ med pa ñid du brjod || 
19. D’une part l’aspect est; d’autre part l’existence n’y est pas. C’est pourquoi on attribue au Trompe-l’œil, etc. et l’être et le non-être. 
eṣa śloko gatārthaḥ 
(22)釋曰。是事彼處有彼有體亦無者。此顯幻事(23)有而非有。何以故。有者是幻像事。彼處顯現(24)故。非有者彼實體不可得故。有體無有故是(25)故説是幻者。如是有體與無體無二。由此義(26)故説彼是幻。偈曰 
tshigs su bcad pa ’di’i don go bar zad do || 
Ce vers se comprend de soi. 
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca |
bhāvābhāvāviśeṣaś ca māyādiṣu vidhīyate || 20 || 
(27)無體非無體 非無體即體
(28)無體體無二 是故説是幻 
de la yod pa med ma yin || med pa yod pa (169a1) ñid ma yin |
| sgyu ma dag la sogs pa la || yod med khyad par med pa ’aṅ brjod || 
20. L’existence dans ce cas n’est pas exactement l’inexistence, et l’inexistence n’est pas exactement l’existence; c’est une distinction d’existence et d’inexistence qui est attribuée au Trompe-l’œil, etc. 
na bhāvas tatra cābhāvo yas tadākṛtibhāvo nāsau na bhāvaḥ | nābhāvo bhāva eva ca yo hastitvādyabhāvo nāsau na bhāvaḥ | tayoś ca bhāvābhāvayor aviśeṣo māyādiṣu vidhīyate | ya eva hi tatra tadākṛtibhāvaḥ | sa eva hastitvādyabhāvaḥ | ya eva hastitvādyabhāvaḥ sa eva tadākṛtibhāvaḥ | 
(29)釋曰。無體非無體非無體即體者。此顯幻事(612a1)非有而有。何以故。非有者。彼幻事無體由無(2)實體故。而有者。彼幻事非無體由像顯現故。(3)無體體無二是故説是幻者。如是無體與體(4)無二。由此義故説彼是幻。偈曰 
de la yod pa na med pa ma yin te | de lta bur yod pa gaṅ yin pa de ni med pa ma yin no || med pa ni yod pa ñid ma yin te | glaṅ po che la sogs par med pa gaṅ yin pa de ni (2) yod pa ma yin no | sgyu ma la sogs pa yod pa daṅ med pa de dag khyad par med par yaṅ brjod do || de la de ltar yod pa gaṅ yin pa de ñid glaṅ po che la sogs par med par yin la | glaṅ po che la sogs par med pa gaṅ yin pa de ñid de ñid de lta bur yod pa ma yin pas so || 
L’existence dans ce cas n’est pas exactement l’inexistence; en tant qu’il y a existence de telle ou telle figure, on ne peut pas dire que cela n’existe absolument pas. Et l’existence n’est pas non plus l’existence; mais l’inexistence d’éléphant, etc,, on ne peut pas dire que cc: n’est pas du tout de l’existence. C’est une indistinction de cette existence et de cette inexistence qui est attribuée au Trompe-l’œil, etc. L’existence de telle ou telle figure dans ce Trompe-l’œil, c’est bien l’inexistence de l’éléphant, etc. mais l’inexistence de l’éléphant, etc., c’est bien l’existence de la figure correspondante. 
tathā dvayābhatātrāsti tadbhāvaś ca na vidyate |
tasmād astitvanāstitvaṃ rūpādiṣu vidhīyate || 21 || 
(5)説有二種光 而無二光體
(6)是故説色等 有體即無體 
de bźin gñis (3) snaṅ de la yod || de yi dṅos po yod ma yin |
| de ltar gzugs la sogs pa la || yod daṅ med pa ñid du brjod || 
21. Ainsi la dualité s’y trouve en apparence, mais non pas en réalité, c’est pourquoi on attribue ii la Forme, etc. l’existence et la non-existence. 
tathā ’trābhūtaparikalpe dvayābhāsatāsti dvayabhāvaś ca nāsti | tasmād astitvanāstitvaṃ rūpādiṣu vidhīyate ’bhūtaparikalpasvabhāveṣu | 
(7)釋曰。説有二種光而無二光體者。此顯虚妄(8)分別有而非有。何以故。有者。彼二光顯現故。(9)非有者。彼實體不可得故。是故説色等有體(10)即無體者。由此義故。故説色等有體即是無(11)體。偈曰 
de bźin du yaṅ dag pa ma yin pa’i dku ntu rtog pa ’di la gñis su snaṅ ba ni yod do || gñis kyi ṅos po med do | de lta bas na yaṅ dag pa ma yi pa’i kun (4) tu rtog pa’i ṅo bo ñid gzugs la sogs pa la yod pa daṅ med pa ñid brjod do || 
Ainsi, dans l’Imagination inexistante, il y a apparence de dualité, mais non existence de dualité. C’est pourquoi on attribue à la Forme, etc. qui consiste essentiellement en Imagination inexistante, à la fois l’existence et la non-existence. 
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca |
bhāvābhāvāviśeṣaś ca rūpādiṣu vidhīyate || 22 || 
(12)無體非無體 非無體即體
(13)是故説色等 無體體無二 
de la yod pa med ma yin || med pa yod pa ñid ma yin |
| gzugs la sogs pa dag la ni || yod med khyad par che ’baṅ brjod || 
22. L’existence dans ce cas n’est pas exactement l’inexistence, l’inexistence n’est pas exactement l’existence; c’est une indistinction d’existence et d’inexistence qui est attribuée à la Forme, etc. 
na bhāvas tatra cābhāvaḥ | yā dvayābhāsatā | nābhāvo bhāva eva ca | yā dvayatā nāstitā | bhāvābhāvāviśeṣaś ca rūpādiṣu vidhīyate | ya eva hi ābhāsatāyā bhāvaḥ sa eva dvayasyābhāva iti | 
(14)釋曰。無體非無體非無體即體者。此顯虚妄(15)分別非有而有。何以故。非有者。彼二光無體(16)由無實體故。而有者。彼二光非無體由光顯(17)現故。是故説色等無體體無二者。由此義故。(18)故説色等無體與體而無有二。問體與無體(19)何不一向定説而令彼二無差別耶。偈曰 
de la yod pa ñid ni med pa ma yi te | gñis su snaṅ ba gaṅ yin (5) pa’o || med pa ñid ni yod pa ma yin te | gñis kyi dṅos po med pa ñid gaṅ yin pa’o || gzugs la sogs pa la yod pa daṅ med pa khyad par med pa yaṅ brjod de | gñis po snaṅ bar yod pa gaṅ yin pa de ñid gñis kyi dṅos por med pa ma yin pas so || 
L’existence n’y est pas l’inexistence, en tant qu’il y e apparence de dualité. L’inexistence n’y est pas l’existence en tant qu’il n’y a pas réalité de dualité. C’est une indistinction d’existence et d’inexistence qui est attribuée à la Forme, etc. Car c’est justement l’existence d’une apparence de dualité qui est en fait l’inexistence de la dualité. 
samāropāpavādābhapratiṣedhārtham iṣyate |
hīnayānena yānasya pratiṣedhārtham eva ca || 23 || 
(20)有邊爲遮立 無邊爲遮謗
(21)退大趣小滅 遮彼亦如是 
sgro ’dogs pa daṅ skur pa (6) yi || mtha’ rnams dgag par bya phyir daṅ |
| theg pa dman pas ’gro ba dag || dgag par bya phyir ’dod pa yin || 
23. Cela, afin d’exclure les deux Extrêmes de l’Excès et du Défaut d’Imputation, et afin d’exclure l’acheminement par le Petit Véhicule. 
kim arthaṃ punar ayaṃ bhāvābhāvayor aikāntikatvam aviśeṣaś ceṣyate | yathākramaṃ | samāropāpavādābhapratiṣedhārtham iṣyate | hīnayānagamanapratiṣedhārthaṃ ca | abhāvasya hy abhāvatvaṃ viditvā samāropaṃ na karoti | bhāvasya bhāvatvaṃ viditvāpavādaṃ na karoti | tayoś cāviśeṣaṃ viditvā na bhāvād udvijayate tasmān na hīnayānena niryāti | 
(22)釋曰。如其次第。一爲遮有邊。二爲遮無邊。三(23)爲遮趣小乘寂滅。是故不得一向定説。問云(24)何遮有邊。答有邊爲遮立。此明由於無體知(25)無體故。不應安立有。問云何遮無邊。答無邊(26)爲遮謗。此明由於有體知世諦故。不應非謗(27)無。問云何遮趣小乘寂滅。答退大趣小滅遮。(28)彼亦如是。此明由彼二無別故。不應厭體入(29)小涅槃。偈曰 
ci’i phyir yod pa daṅ med pa dag gcig tu chad pa daṅ | khyad par med pa ’dir yaṅ ’dod cen | go rims bźin du sgro ’dogs pa daṅ | skur pa ’debs pa’i mtha’ dgag par bya (7) ba’i phyir daṅ | theg pa dman pas ’gro ba dgag pa’i phyir ’dod pa yin te | med pa la med pa ñid du rig nas sgro ’dogs par mi byed do || yod pa la yod pa ñid du rig nas skur ba ’debs par mi byed do || de gñis khyad par med pa ñid du rig nas yod pas yid ’byuṅ bar mi ’gyur te | de (169b1) lta bas na theg pa dman pas ṅes par mi ’byuṅ ṅo || 
Pourquoi donc pose-t-il cette unité fondamentale et cette indistinction de l’existence et de l’inexistence? C’est pour exclure respectivement les deux Extrêmes de l’Excès et du Défaut d’imputation, et pour exclure l’usage du Petit Véhicule, En effet, quand on sait que l’inexistant est inexistant, on ne pèche pas par Excès d’Imputation. Quand on sait que l’existant est existant, on ne pèche pas par Défaut d’imputation. Quand enfin on sait l’indistinction des deux, l’existence ne nous fait plus frissonner, et alors on ne sort pas par le Petit Véhicule. 
bhrānter nimittaṃ bhrāntiś ca rūpavijñaptir iṣyate |
arūpiṇī ca vijñaptir abhāvāt syān na cetarā || 24 || 
(612b1)色識爲迷因 識識爲迷體
(2)色識因無故 識識體亦無 
’khrul ba’i rgyu daṅ ’khrul pa ni || gzugs kyi rnam par rig pa daṅ |
| gzugs can min rnams rig par ’dod || med phyir cig śos kyaṅ med ’gyur || 
24. Le Signe de l’Erreur et l’Erreur, c’est la Notification’ Formelle et la Notification Informelle; en l’absence de l’une, l’autre n’existerait pas, 
rūpabhrānter yā nimittavijñaptiḥ sā rūpavijñaptir iṣyate rūpākhyā | sā tu rūpabhrāntir arūpiṇī vijñaptiḥ | abhāvād rūpāvijñapter itarāpi na syād arūpiṇī vijñaptiḥ | kāraṇābhāvāt | 
(3)釋曰。色識爲迷因識識爲迷體者。彼所迷境(4)名色識。彼能迷體名非色識色識。無體故識(5)識體亦無者。色識無故非色識亦無。何以故。(6)由因無故彼果亦無。偈曰 
gzugs su ’khrul ba’i rgyun rnam par rig pa gaṅ yin pa de ni gzugs kyi rnam (2) par rig pa yin la | gzugs su ’khrul pa gaṅ yi pa de ni gzugs can ma yi pa’i rnam par rig pa yin par ’dod do || gzugs kyi rnam par rig pa med pa’i phyir cig śos gzugs can ma yin pa’i rnam par rig pa yaṅ med de || rgyu med pa’i phyir ro || 
La Notification du Signe de l’Erreur de Forme, c’est la Notification de Forme, qu’on appelle la Forme. Mais l’Erreur de Forme elle-même, c’est la ’Notification Informelle. Si la Notification de Forme n’existait pas, l’autre, la Notification Informelle, n’existerait pas, puisqu’il n’en existerait pas de cause. 
māyāhastyākṛtigrāhabhrānter dvayam udāhṛtam |
dvayaṃ tatra yathā nāsti dvayaṃ caivopalabhyate || 25 || 
(7)幻像及取幻 迷故説有二
(8)如是無彼二 而有二可得 
sgyur ma ’i glaṅ po’i gzugs (3) ’dzin pa || ’khrul phyir gñis su brjod pa ste |
| de la ji bźin gñis med kyaṅ || gñis po dag tu ñe bar dmigs || 
25. Par suite de l’Erreur sur la façon de prendre la figure d’éléphant qui est un Trompe-l’œil, on parle de dualité; il n’y a pas Iii de dualité, et il y a Susception de dualité. 
bimbasaṃkalikāgrāhabhrānter dvayam udāhṛtam |
dvayaṃ tatra yathā nāsti dvayaṃ caivopalabhyate || 26 || 
(13)骨像及取骨 觀故亦説二
(14)無二而説二 可得亦如是 
keṅ rus kyi ni gzugs ’dzin pa || ’khrul phyir gñis su brjod pa ste |
| de la ji bźin gñis med kyaṅ || gñis po dag tu ñe bar dmigs || 
26. Par suite de l’Erreur sur la façon de prendre le squelette t qui est un reflet, on parle de dualité; il n’y a pas l1 de dualité, et il y a Susception de dualité. 
māyāhastyākṛtigrāhyabhrāntito dvayam udāhṛtaṃ | grāhyaṃ grāhakaṃ ca tatra yathā nāsti dvayaṃ caivopalabhyate | pratibimbaṃ saṃkalikāṃ ca manasikurvataḥ tadgrāhabhrānter dvayam udāhṛtaṃ pūrvavat | 
(9)釋曰。幻像及取幻迷故説有二者。迷人於幻(10)像及取幻。由迷故説有能取所取二事。如(11)是無彼二而有二可得者。彼二雖無而二可(12)得。由迷顯現故。問此譬欲何所顯。偈曰
(Verse above)
(15)釋曰。骨像及取骨觀故亦説二者。觀行人於(16)骨像及取骨。由觀故説有能觀所觀二事。無(17)二而説二可得亦如是者。彼二雖無而二亦(18)可得。由觀顯現故。問如是觀已。何法爲所治。(19)何法爲能治。偈曰 
sgyu ma’i glaṅ po che’i (4) gzugs ’dzin pa’i ’khrul pa las gzuṅ pa daṅ || ’dzin pa gñis su brjod de | de la gñis po ji lta bar med kyaṅ gñis su rnam par dmigs so || keṅ rus kyi gzugs brñan yid la byed pa’i der ’dzin pa yaṅ ’khrul pa las gñis su brjod de sṅa ma bźin no || 
Par suite de l’Erreur sur la façon de prendre la figure d’éléphant qui est un Trompe-l’œil, on parle de dualité. Il n’y a la ni Prenant ni Prenable, et il y a pourtant Susception de dualité. Et celui qui opère mentalement sur un squelette reflété, par sui le de l’Erreur sur sa façon de le prendre, parle de dualité, etc. comme ci-dessus. 
tathā bhāvāt tathābhāvād bhāvābhāvaviśeṣataḥ |
sadasanto ’tha māyābhā ye dharmā bhrāntilakṣaṇāḥ || 27 || 
(20)應知所治體 謂彼法迷相
(21)如是體無體 有非有如幻 
’khrul ba’i mtshan (5) ñid chos gaṅ yin || de bźin yod dbaṅ de bźin med |
| yod med khyad par med pa’i phyir || yod daṅ med daṅ sgyu ma ’dra || 
27. Puisque en tant que tels ils existent, que en tarit que tels ils n’existent pas, que l’existence et l’inexistence y sont indistinctes, les Idéaux qui ont pour Indice l’Erreur sont d’être et de non-être, et ont l’apparence d’un Trompe-l’œil. 
ye dharmā bhrāntilakṣaṇā vipakṣasvabhāvās te sadasanto māyopamāś ca | kiṃ kāraṇaṃ | santas tathā bhāvād abhūtaparikalpatvena | asantas tathā ’bhāvāt grāhyagrāhakatvena | tayoś ca bhāvābhāvayor aviśiṣṭatvāt santo ’pya santo ’pi māyāpi caivaṃlakṣaṇās tasmān māyopamāḥ | 
(22)釋曰。應知所治體謂彼法迷相者。此中應知。(23)所治體即是法迷相。法迷相者謂如是如是(24)體故。如是體無體有非有如幻者。如是體説(25)有者。由虚妄分別故。説非有者。由能取所取(26)二體與非體無別故。如是有亦如幻無亦如(27)幻説此相如幻。偈曰 
’khrul pa’i mtshan ñid kyi chos mi mthun pa’i phyogs kyi ṅo ñid gaṅ ñid gaṅ dag yin pa de dag ni yod pa daṅ med pa daṅ sgyu ma lta bu yin no || ci’i phyir źe na | yaṅ dag pa ma (6) yin pa’i kun tu rtog pa ñid du de bźin yod pa’i phyir yod pa yin no || gzuṅ ba daṅ | ’dzin pa ñid du de bźin med pa’i phyir med pa yin no || yod pa daṅ med pa de dag khyad par med pa’i phyir || yod pa yaṅ ma yin la || med pa yaṅ mayin no || sgyu ma’i mtshan ñid kyaṅ de daṅ ’dra (7) ste | de lta bas na sgyu ma lta bu yin no | 
Les Idéaux_ qui ont pour Indice l’Erreur, qui sont essentiellement des Adversaires, sont d’être et de non-être et semblables à un Trompe-l’œil. Pourquoi cela? Ils sont de l’être, puisqu’ils existent en tant que tels, en tant qu’Imagination inexistante. Ils sont de non-être, puisqu’ils n’existent pas en tant que tels, en tant que Prenant et Prenable. Et comme il y a indistinction d’existence et d’inexistence, existant et n’existant pas à la fois, ils sont comparables à un Trompe-l’œil, puisque le Trompe-l’œil a les mêmes Indices. 
tathā ’bhāvāt tathā ’ bhāvāt tathā ’bhāvād alakṣaṇāḥ |
māyopamāś ca nirdiṣṭā ye dharmāḥ prātipakṣikāḥ || 28 || 
(28)應知能治體 念處等諸法
(29)如是體無相 如幻亦如是 
gñen po’i chos ni gaṅ yin pa || de bźin med daṅ de bźin yod |
| de bźin med phyir mtshan ñid med || sgyu ma daṅ yaṅ ’dra bar bstan || 
28. Puisque en tant que tels ils n’existent pas, que en tant que tels ils n’existent pas, et que en tant que tels ils n’existent pas, les Idéaux qui sont Auxiliaires n’ont pas d’Indice, et sont sem-blables à un Trompe-l’œil. 
ye ’pi prātipakṣikā dharmā buddhenopadiṣṭāḥ smṛtyupasthānādayas te ’pyalakṣaṇā māyāś ca nirdiṣṭāḥ | kiṃ kāraṇaṃ tathā ’bhāvād yathā bālair gṛhyante | tathā ’bhāvād yathā deśitāḥ | tathā ’bhāvād yathā saṃdarśitā buddhena garbhāvakramaṇajanmābhiniṣkramaṇābhisaṃbodhyādayaḥ | evam alakṣaṇā avidyamānāś ca khyānti tasmān māyopamāḥ | 
(612c1)釋曰。應知能治體念處等諸法者。此中應知。(2)能治體即是諸法。諸法者。謂佛所説念處等(3)法。如是如是體故。如是體無相如幻亦如是(4)者。彼體亦如幻。何以故。如諸凡夫所取。如是(5)如是有體故。如諸佛所説。如是如是無體故。(6)如是體無相。而佛世尊示現入胎出生踰城(7)出家成正覺。如是無相而光顯現。是故如幻。(8)問若諸法同如幻。以何義故。一爲能治。一爲(9)所治。偈曰 
gñen po’i chos dran pa ñe bar gźag pa la sogs pa saṅs rgyas kyis bstan pa gaṅ dag yin pa de (170a1) dag kyaṅ mtshan ñid med pa daṅ | sgyu ma lta bur bstan to || ci’i phyir źe na | ji ltar byis pa rnams kyis bzuṅ ba de bźin med pa’i phyir daṅ | ji ltar bśad pa de ltar yod pa’i phyir daṅ | ji ltar bcom ldan ’das kyis lhums su ’jug pa daṅ | bltams pa daṅ || (2) mṅon par ’byuṅ ba daṅ | mṅon par rdzogs par byaṅ chub pa la sogs pa kun tu bstan pa de bźin med pa’i phyir te | de ltar na mtshan ñid med pa yin no || yod pa ma yin yaṅ yod pa lta bur snaṅ ste | de lta bas na sgyu ma lta bu yin no || dpe’i don du tshigs su bcad pa | 
Les Idéaux qui ont été enseignés par le Bouddha comme Auxiliaires: les Aide-Mémoire, etc., ces Idéaux aussi sont saris Indice et simple Trompe-l’œil. Pourquoi’? Parce que en tant que tels ils n’existent pas, à la façon que les esprits puérils les prennent. Parce que en tant que tels ils n’existent pas, tels qu’ils ont été prêchés. Parce que en tant que tels ils n’existent pas, tels que le Bouddha les n fait voir, Conception, Naissance, Super-Sortie, Toute-parfaite Illumination, etc. Sans avoir d’Indice, sans être réels, ils paraissent ainsi, et ils ressemblent donc à un Trompe-l’œil. 
māyārājaiva cānyena māyārājñā parājitaḥ |
ye sarvadharmān paśyanti nirmārās te jinātmajāḥ || 29 || 
(10)譬如強幻王 令餘幻王退
(11)如是清淨法 能令染法盡 
sgyu ma’i (3) rgyal po sgyur ma yin || rgyal po gźan gyis pham pa ltar |
| gaṅ dag gis ni chos mthoṅ ba’i || rgyal sras de dag ṅa rgyal med || 
29. C’est comme si un roi de Trompe-l’œil était vaincu par un roi de Trompe-l’œil, les fils des Vainqueurs en regardant tous les Idéaux sont affranchis de Sentiment-personnel. 
ye prātipakṣikā dharmās te māyārājasthānīyāḥ saṃkleśaprahāṇe vyavadānādhipatyāt | ye ’pi sāṃkleśikā dharmās te ’pi rājasthānīyāḥ saṃkleśanirvṛttāv ādhipatyāt | atas taiḥ prātipakṣikaiḥ saṃkleśaparājayo māyārājñeva rājñaḥ parājayo draṣṭavyaḥ | tajjñānāc ca bodhisatvā nirmānā[] bhavanti ubhayapakṣe | aupamyārthe ślokaḥ | 
(12)釋曰。譬如強幻王令餘幻王退者。彼能治淨(13)法亦如幻王。由能對治染法得増上故。彼所(14)治染法亦如幻王。由於境界得増上故。如是(15)清淨法能令染法盡者。如彼強力幻王能令(16)餘幻王退。菩薩亦爾。知法如幻。能以淨法對(17)治染法。是故無慢。問世尊處處説如幻如夢(18)如焔如像如影如響如水月如化。如此八譬(19)各何所顯。偈曰 
gñen po’i chos gaṅ dag yin pa de dag ni sgyu ma’i rgyal po lta bu ste | kun nas ñon moṅs pa spaṅ bar bya’i phyir | rnam par byaṅ ba la dbaṅ byed pa’i (4) phyir ro || kun nas ñon moṅs pa gaṅ dag yin pa de dag kyaṅ dpe’i don gyis rgyal po lta bu yin te | kun nas ñon moṅs pa ’grub pa la dbaṅ byed pa’i phyir ro || de’i phyir gñen po de dag gis kun nas ñon moṅs pa pham par byed pa ni || rgyal pos rgyal po ’bebs pa lta bur blta (5) bar bya ste | de śes pas phyogs gñis ka la byaṅ chub sems dpa’ rnams ṅa rgyal med par ’gyur ro || 
Les Idéaux qui sont des Auxiliaires font. fonction du Roi de Trompe-l’œil, à cause de leur Régence sur le Nettoyage quand il s’agit de rejeter la Pleine Souillure. Et les Idéaux de Pleine. Souillure, eux aussi, font fonction de roi, à cause de leur Régence quand il s’agit de produire la Pleine Souillure. Ainsi la défaite de la Pleine Souillure par les Idéaux qui sont des Auxiliaires est à considérer comme la défaite d’un roi par un roi [de Troupe-l’ail Et parce qu’ils le, savent, les Bodhisattvas sont sans aucun Sentiment-personnel à l’égard des deux partis.
Un vers sur le Sens de la comparaison. 
māyāsvapnamarīcibimbasadṛśāḥ prodbhāsaśrutkopamā vijñeyodakacandrabimbasadṛśā nirmāṇatulyāḥ punaḥ |
ṣaṭ ṣaṭ dvau ca punaś ca ṣaṭ dvayamatā ekaikaśaś ca trayaḥ saṃskārāḥ khalu tatra tatra kathitā buddhair vibuddhottamaiḥ || 30 || 
(20)如幻至如化 次第譬諸行
(21)二六二二六 一一一有三 
saṅs rgyas rnams saṅs rgyas mchog rnams kyis de daṅ de las ’dus byas dag || gsuṅs pa sgyu ma rmi lam smig rgyu gzugs brñan daṅ ’dra mig yor daṅ |
brag ca lta bu (6) daṅ ni chu zla’i gzugs ’dra sprul daṅ ’drar śes bya || drug daṅ drug daṅ gñis daṅ drug tshan gñis daṅ gsum po re rer ’dod || 
30. Pareils à un Trompe-l’œil, à un rêve, à un mirage, à une image, à une ombre, à un écho, à la bure réfléchie dans l’eau, à une Métamorphose, six, six, et deux, et encore six formant couple, et trois un par un; c’est ainsi que les Opérants ont été çà et là énoncés par les Bouddhas, les plus grands des illuminés. 
yat tūktaṃ bhagavatā māyopamā dharmā yāvan nirmāṇopamā iti | tatra māyopamā dharmāḥ ṣaḍādhyātmikāny āyatanāni | asaty ātmajīvāditve tathā prakhyānāt | svapnopamāḥ ṣaṭ bāhyāny āyatanāni tadupabhogasyāvastukatvāt | marīcikopamau dvau dharmo cittaṃ caitasikāś ca bhrāntikaratvāt | pratibimbopamāḥ punaḥ ṣaḍ evādhyātmikāny āyatanāni pūrvakarmapratibimbatvāt | pratibhāsopamāḥ ṣaḍ eva bāhyāny āyatanāny ādhyātmikānām āyatanānāṃ chāyābhūtatvāt tadādhipatyotpattitaḥ | ṣaṭ dvayaṃ matāḥ ṣaṭ dvayamatāḥ | pratiśrutkopamā deśanādharmāḥ | udakacandrabimbopamāḥ samādhisaṃniśritā dharmāḥ samādher udakasthānīyatvād acchatayā | nirmāṇopamāḥ saṃcintyabhavopapattiparigrahe ’saṃkliṣṭasarvakriyāprayogatvāt | jñeyaparyeṣṭau ślokaḥ | 
(22)釋曰。如幻至如化次第譬諸行者。幻譬内六(23)入。無有我等體但光顯現故。夢譬外六入。(24)所受用塵體無有故。焔譬心及心數二法。由(25)起迷故。像復譬内六入。由是宿業像故。影復(26)譬外六入。由是内入影内入増上起故。響譬(27)所説法。法如響故。水月譬依定法。定則如水。(28)法則如月。由彼澄靜法顯現故。化譬菩薩故(29)意受生。不染一切所作事故。二六二二六一(613a1)一一有三者。初二六謂内六入外六入。彼幻(2)夢二譬。所顯二謂心及心數。彼炎譬所顯。復(3)二六謂内六入外六入。彼像影二譬所顯。一(4)一一謂説法三昧受生。彼響月化三譬所顯。(5)已説眞實義。次求能知智。偈曰 
gaṅ du bcom ldan ’das kyis chos rnams ni sgyu ma lta bu’o źes bya ba nas sprul ba lta bu’o źes bya ba’i bar gsuṅs pa de la chos rnam sgyur ma lta bu ni naṅ (7) gi skye mched drug ste | bdag daṅ srog la sogs pa med bźin du de ltar ba’i phyir ro || rmi lam lta bu ni phyi’i skye mched drug ste | de ñe bar spyad pa’i dṅos por med pa’i phyir ro || smig rgyu lta bu ni sems daṅ sems las byuṅ ba’i chos gñis te | ’khrul bar byed pa’i (170b1) phyir ro || yaṅ gzugs brñan lta bu ni naṅ gi skye mched drug kho na ste | sṅon gyi las kyi gzugs brñan yin pa’i phyir ro || mig yor lta bu ni || naṅ gi skye mched rnams kyi grib ma lta bu yin pa’i phyir || phyi’i skye mched drug kho na ste | de’i dbaṅ gis ’byuṅ bas so || drug tshan (2) gñis su ’dod pa ni drug tshan gñis su ’dod pa yin no || brag ca lta bu ni bśad pa’i chos rnams so || chu zla’i gzugs lta bu ni || tiṅ ṅe ’dzin la brten pa’i chos rnams te | tiṅ ṅe ni daṅ ba ñid kyis chu lta bu yin pa’i phyir ro | sprul ba lta bu ni | bsams bźin du srid (3) par skye ba yoṅs su len pa yin te | bya ba thams cad la kun nas ñon moṅs pa med par sbyor ba’i phyir ro || śes bya yoṅs su tshol ba’i tshigs su bcad pa || 
Bhagavat a dit: Les Idéaux sont pareils à un Trompe-l’œil, etc. jusqu’à: pareils à une Métamorphose. Les Idéaux qui sont pareils à un Trompe-l’œil sont les six Lieux’-’ de l’ordre du Moi; en effet, sans qu’il y ait existence de Moi, d’Ame, etc., ils paraissent tels. Pareils à un rêve, c’est les six Lieux du dehors, puisque l’usage qu’on en fait n’a pas de Matière. Deux Idéaux sont pareils à un Mirage: la Pensée et le Système des états-d’esprit, puisqu’ils produisent l’Erreur, Et encore, six sont pareils à une image; c’est les Lieux de l’ordre du Moi, puisqu’ils sont l’image des Actes antérieurs. Six sont pareils à une ombre; c’est les Lieux du dehors, puisqu’ils sont l’ombre des Lieux de l’ordre du Moi; c’est sous la Régence de ceux-ci due ceux-là naissent. Six font couple. Pareils à un écho, c’est les Idéaux de Prédication. Pareils à la lune réfléchie dans l’eau, c’est les Idéaux basés sur l’Union; l’Union représente l`eau par sa limpidité. Pareils à une Métamorphose; en effet, en cas de Renaissance par Préméditation, ils se prêtent à toutes les actions sans être affectés de Pleine Souillure.
Un vers sur la question du connaissable. 
abhūtakalpo na bhūto nābhūto ’kalpa eva ca |
na kalpo nāpi cākalpaḥ sarvaṃ jñeyaṃ nirucyate || 31 || 
(6)不眞及似眞 眞及似不眞
(7)如是四種智 能知一切境 
yaṅ dag min rtog yaṅ dag min || yaṅ dag ma yin min mi rtog |
| rtog min mi rtog ma yin pa || śes bya thams (4) cad yin par brjod || 
31. Imagination inexistante, ni existante ni inexistante, nonImagination, ni Imagination ni non-Imagination: par là est énoncé tout le connaissable. 
abhūtakalpo yo na lokottarajñānānukūlaḥ kalpaḥ | na bhūto nābhūto yas tadanukūlo yāvan nirvedhabhāgīyaḥ | akalpas tathatā lokottaraṃ ca jñānaṃ | na kalpo nāpi cākalpo lokottarapṛṣṭhalabdhaṃ laukikaṃ jñānaṃ | etāvac ca sarvaṃ jñeyaṃ | saṃkleśavyavadānaparyeṣṭau ślokadvayaṃ | 
(8)釋曰。不眞及似眞眞及似不眞者。不眞謂不(9)眞分別智。由不隨順出世智分別故。似眞謂(10)非眞非不眞分別智。從初極通達分由隨順(11)出世智故。眞謂出世無分別智。證眞如故。似(12)不眞謂非分別非不分別智。即出世後得世(13)智故。如是四種智能知一切境者。由此四智(14)具足知一切境界。已説求智。次説求染汚及(15)清淨。偈曰 
yaṅ dag pa ma yin pa’i rtog pa ni || ’jig rten las ’das pa’i ye śe kyi rjes su mthun pa ma yin pa’i rnams par rtog pa gaṅ yin pa’o || yaṅ dag pa yaṅ ma yin la || yaṅ dag pa ma yin pa ni de’i rjes su mthun pa ṅes par ’byed pa’i (5) cha daṅ mthun pa’i bar gaṅ yin pa’o || mi rtog pa ni de bźin ñid daṅ | ’jig rten las ’das pa’i ye śes so || rtog pa yaṅ ma yin mi rtog pa yaṅ ma yin pa ni ’ji rten las ’das pa’i rjes las thob pa ’jig rten pa’i ye śes te | śes bya thams cad ni de tsam du zad do || kun (6) nas ñon moṅs pa daṅ | rnams par byaṅ ba yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa gñis te | 
Imagination inexistante, c’est l’imagination qui n’est pas conforme à la connaissance Supra-mondaine. Ni existante, ni inexistante, c’est celle qui est conforme à cette connaissance, etc. qui est de l’ordre de la Fixité, etc. Non-Imagination, c’est la Quiddité et la connaissance Supra-mondaine. Ni Imagination, ni non-Imagination, c’est la connaissance mondaine atteinte derrière la Supra-mondaine. Et c’est exactement là tout le connaissable.
Deux vers sur le nettoyage de la Pleine Souillure. 
svadhātuto dvayābhāsāḥ sāvidyākleśavṛttayaḥ |
vikalpāḥ saṃpravartante dvayadravyavivarjitāḥ || 32 || 
(16)自界及二光 癡共諸惑起
(17)如是諸分別 二實應遠離 
raṅ gi khams las gñis snaṅ źiṅ || ma rig ñon moṅs lhan cig tu |
| ’jug pa’i rnam rtog raṅ ’byuṅ ste || rdzas gñis rnam par spaṅs pa yi || 
32. De leur Plan propre sortent et se développent des différenciations qui ont l’apparence de dualité, qui fonctionnent en compagnie de l’Inscience et de la Souillure, et qui sont dépourvues des deux catégories. 
svadhātuta iti bhāvāṅgād ālayavijñānataḥ | dvayābhāsā iti grāhyagrāhakābhāsāḥ | sahāvidyayā kleśaiś ca vṛttir eṣāṃ ta ime sāvidyākleśavṛttayaḥ | dvayadravyavivarjitā iti grāhyadravyeṇa grāhakadravyeṇa ca | evaṃ kleśaḥ paryeṣitavyaḥ | 
(18)釋曰。自界及二光癡共諸惑起者。自界謂自(19)阿耶識種子。二光謂能取光所取光。此等(20)分別。由共無明及諸餘惑故得生起。如是諸(21)分別二實應遠離者。二實謂所取實及能取(22)實。如是二實染汚應求遠離。偈曰 
raṅ gi khams las źes bya ba ni || (7) raṅ gi sa bon kun gźi’i rnam par śes pa las so || gñis su snaṅ źes bya ba ni gzuṅ ba daṅ ’dzin par snaṅ pa’o || ma rig pa daṅ | ñon moṅs pa daṅ || lhan cig ’jug pa źes bya ba ni || ’di dag la ma rig pa daṅ ñon moṅs pa rnams daṅ lhan cig ’jug pa yod pas na ’di dag (171a1) ni ma rig pa daṅ | ñon moṅs pa daṅ lhan cig ’jug pa yin no || rdzas gñis spaṅs pa ni || gzuṅs ba’i rdzas daṅ | ’dzin pa’i rdzas pa te | de ltar kun nas ñon moṅs pa yoṅs su btsal bar bya’o || 
De leur Plan, c’est-à-dire de leur semence qui est la Sensation de Tréfonds. L’apparence de dualité, c’est l’apparence de Prenant et Prenable. Les deux catégories, c’est la catégorie de Prenant et la catégorie de Prenable. Ainsi doit être traitée la question de la Souillure. 
ālambanaviśeṣāptiḥ svadhātusthānayogataḥ |
ta eva hy advayābhāsā vartante carmakāṇḍavat || 33 || 
(23)得彼三縁已 自界處應學
(24)如是二光滅 譬如調箭皮 
dmigs pa’i khyad par thob pa yi || raṅ gi dbyiṅs la gnas (2) ldan phyir |
| de ñid gñis su snaṅ med par || ’jug ste pags daṅ mda’ bźin no || 
33. On arrive au Phénomène tout-particulier par Application à l’arrêt sur leur propre Plan; elles fonctionnent alors, en effet, sans apparence de dualité, comme dans le cas du cuir et de la flèche. 
ālambanaviśeṣāptir iti yo dharmālambanalābhaḥ pūrvam uktaḥ | svadhātusthānayogata iti svadhātur vikalpānāṃ tathatā tatra sthānaṃ nāmni sthānāc cetasaḥ | yogata ity abhyāsāt | bhāvanāmārgeṇa ta eva vikalpā advayābhāsā vartante parāvṛttāśrayasya | carmavat kāṇḍavac ca | yathā hi kharatvāpagamāt tad eva carma mṛdu bhavati | agnisaṃtāpanayā tad eva kāṇḍaṃ ṛju bhavati | evaṃ śamathavipaśyanābhāvanābhyāṃ cetaḥprajñāvimuktilābhe parāvṛttāśrayasya ta eva vikalpā na punar dvayābhāsāḥ pravartante ity eva vyavadānaṃ paryeṣitavyaṃ | vijñaptimātratāparyeṣṭau dvau ślokau | 
(25)釋曰。得彼三縁已自界處應學者。三縁謂内(26)外倶。如前説。自界謂諸分別。應如是解。處謂(27)名處。此名處應安心。應學謂修止觀二道。(28)如是二光滅。譬如調箭皮者。謂分別二種光(29)息。譬如柔皮熟令軟。亦如調箭端曲令直(613b1)轉依亦爾。若止若觀一一須修。得心慧二脱(2)則二光不起。
如是清淨應求至得(3)大乘莊嚴經論卷第四(4)(5)(6)(7)大乘莊嚴經論卷第五
(8)無著菩薩造
(9)*大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
(10)述求品之二
(11)釋曰。已説求染淨。次説求唯識。偈曰 
dmigs pa’i khyad par thob pa źes bya ba ni || chos kyi dmigs pa rñed pa daṅ yin pa ste | de ni sṅar bśad zin to || raṅ gi dbyiṅs la gnas ldan phyir | źes bya ba la | raṅ gi dbyiṅs ni rnam par (3) rtog pa rnams kyi de bźin ñid no || de la gnas pa ni miṅ la sems gnas pa’i phyir ro || ldan pa’i phyir źes bya ba ni goms pas sgom pa’i lam daṅ ṅo || gnas yoṅs su gyur pa’i rnam par rtog pa de ñid gñis su snaṅ ba med par ’jug ste | pags pa daṅ mda’ bźin noa || ji ltar (4) pags pa de ñid kheṅs pa daṅ bral bas mñen por ’gyur ba daṅ | mda’ de ñid mes bsros pa daṅ draṅ por ’gyur pa de bźin du źi gnas daṅ | lhag mthoṅ bsgoms pa dag gis sems daṅ | śes rab rnam par grol ba thob na gnas gźan du gyur pa rnam par rtog pa de dag ñid yaṅ (5) gñis su snaṅ bar mi ’jug ste | de ltar rnam par byaṅ ba yoṅs su btsal bar bya’o || rnam par rig pa tsam yoṅs su chol ba la tshigs su bcad pa gñis te | 
On arrive au Phénomène tout-particulier; c’est l’arrivée à l’idée du phénomène d’Idéal dont il a été parlé plus haut [v. i et 7]. Par Application à l’arrêt sur leur propre Plan; le Plan propre des différenciations, c’est la Quiddité; on s’y arrête en arrêtant la pensée sur le mot. L’application, c’est l’exercice répété par la Voie de la Pratique. Elles, les différenciations, fonctionnent sans aucune apparence de dualité chez celui qui a fait la Révolution du Fond. Connue dans le cas du cuir et de la flèche. Le cuir, en perdant sa dureté, devient souple; la flèche, en étant chauffée au feu, devient droite. De même quand on est arrivé à la Libération d’Intellect et de Sapience par la Pratique de la Pacification et la Pratique de l’Inspection, la Révolution du Fond étant faite, les différenciations ne fonctionnent plus avec une apparence de dualité. C’est ainsi qu’est à traiter la question du Nettoyage
Deux vers sur la question de la doctrine du Rien-que-Notification. 
cittaṃ dvayaprabhāsaṃ rāgādyābhāsam iṣyate tadvat |
śraddhādyābhāsaṃ na tadanyo dharmaḥ kliṣṭakuśalo ’sti || 34 || 
(12)能取及所取 此二唯心光
(13)貪光及信光 二光無二法 
sems ni gñis su snaṅ ba ste || de bźin chags sogs snaṅ ba ’am |
| dad la sogs par snaṅ bar ’dod || ñon moṅs (6) dge chos yod ma yin || 
34. C’est la Pensée qui a l’aspect de dualité, et l’ayant, c’est elle aussi qui a l’aspect de passion, etc., de Foi, etc.; il n’y a pas d’autre Idéal qu’elle, soit souillée, soit bonne. 
cittamātram eva dvayapratibhāsam iṣyate grāhyapratibhāsaṃ grāhakapratibhāsaṃ ca | tathā rāgādikleśābhāsaṃ tad eveṣyate | śraddhādikuśaladharmābhāsaṃ vā | na tu tadābhāsād anyaḥ kliṣṭo dharmo ’sti rāgādilakṣaṇaḥ kuśalo vā śraddhādilakṣaṇaḥ | 
(14)釋曰。能取及所取此二唯心光者。求唯識人(15)應知。能取所取。此之二種唯是心光。貪光及(16)信光二光無二法者。如是貪等煩惱光。及信(17)等善法光。如是二光亦無染淨二法。何以故。(18)不離心光別有貪等信等染淨法故。是故二(19)光亦無二相。偈曰 
sems tsam po ’di gzuṅ bar snaṅ ba daṅ | ’dzin par snaṅ ba daṅ | gñis su snaṅ bar ’dod do || de bźin du de ñid ’dod chags la sogs pa ñon moṅs par snaṅ ba ’am | dad pa la sogs pa dge ba’i chos su snaṅ bar ’dod la || de dag tu snaṅ ba las (7) gźan pa kun nas ñon moṅs pa’i chos ’dod chags la sogs pa’i mtshan ñid dam | dge ba dad pa la sogs pa’i mtshan ñid ni med de | 
Il n’y a rien que la Pensée qui a l’aspect de dualité, l’aspect de Prenant et l’aspect de Prenable; ainsi c’est elle aussi qui a l’aspect des Souillures, passion, etc., et qui a l’aspect des Idéaux de Bien, Foi, etc, Mais, en dehors de cet aspect, il n’y a pas d’autre Idéal souillé, ayant pour Indice la passion, etc., ou Idéal de Bien, avant pour Indice la Foi, etc., de même qu’il n’y a pas, en dehors de l’apparence de dualité, d’autre qui ait l’indice de dualité. 
yathā dvayapratibhāsād anyo na dvayalakṣaṇaḥ |
iti cittaṃ citrābhāsaṃ citrākāraṃ pravartate || 35 || 
(20)種種心光起 如是種種相
(21)光體非體故 不得彼法實 
dper na gñis su snaṅ ba las gźan pa gñis kyi mtshan ñid med pa bźin no |
| sems ni sna tshogs snaṅ ba daṅ || rnam pa sna tshogs can du (171b1) ’jug | 
35. C’est donc la Pensée qui se développe sous des apparences nuancées, sous des aspects nuancés. L’apparence qui se produit en elle, c’est l’existence et l’inexistence; mais elle n’appartient pas aux Idéaux. 
tathābhāsābhāvābhāvo na tu dharmāṇāṃ mataḥ | tatra cittam eva vastu tac citrābhāsaṃ pravartate | paryāyeṇa rāgābhāsaṃ vā dveṣābhāsaṃ vā tadanyadharmābhāsaṃ vā | citrākāraṃ ca yugapat śraddhādyākāraṃ | bhāso bhāvābhāvaḥ kliṣṭakuśalāvasthe cetasi | na tu dharmāṇāṃ kuśalānāṃ tatpratibhāsavyatirekeṇa tallakṣaṇābhāvāt | lakṣaṇaparyeṣṭau ślokā aṣṭau | ekenoddeśaḥ śeṣair nirdeśaḥ | 
(22)釋曰。種種心光起如是種種相者。種種心光(23)即是種種事相。或異時起。或同時起。異時起(24)者。謂貪光瞋光等。同時起者。謂信光進光等。(25)光體非體故不得彼法實者。如是染位心數(26)淨位心數。唯有光相而無光體。是故世尊不(27)説彼爲眞實之法。已説求唯識。次説求諸相。(28)偈曰 
de la snaṅ ste yod daṅ med || de phyir chos kyi ma yin no || sems ’di ñid rnam grags kyi ’dod chags su snaṅ ba’am | źe sdaṅ du snaṅ ba’am | de las gźan pa’i chos su snaṅ ba sna tshogs su snaṅ ba daṅ | ci car dad pa daṅ | brtson ’grus la sogs pa’i rnam pa ste | rnam pa (2) sna tshogs can du ’jug go || ñon moṅs pa can daṅ dge ba’i gnas skabs kyi sems la snaṅ ba yod pa’am | med pa ni ñon moṅs pa can daṅ | dge ba’i chos rnams kyi ni ma yin te | der snaṅ ba las ma gtogs pa de’i mtshan ñid me dpa’i phyir ro || mtshan ñid yoṅs su tshol ba la (3) tshigs su bcad pa brgyad de | gcig gis ni bstan to || lhag ma rnams kyis ni bśas do || 
C’est la Pensée qui se développe sous des apparences nuancées, tantÙt sous l’apparence de la passion, ou de la haine, ou d’un autre Idéal alternativement; et aussi sous des aspects nuancés, simultanément sous l’aspect de la Foi, etc. L’apparence, c’est l’existence et l’inexistence dans la Pensée, celle-ci étant en état de Souillure ou de Bien. Mais elle n’appartient pas aux Idéaux, soit de Souillure, soit de Bien, puisque ceux-ci, abstraction faite de cette apparence, n’ont pas cet Indice.
Huit vers sur la question de l’Indice. Le premier énonce; le reste expose. 
lakṣyaṃ ca lakṣaṇaṃ caiva lakṣaṇā ca prabhedataḥ |
anugrahārthaṃ satvānāṃ saṃbuddhaiḥ saṃprakāśitā || 36 || 
(29)所相及能相 如是相差別
(613c1)爲攝利衆生 諸佛開示現 
saṅs rgyas rnams kyis sems can la || phan gdags phyir ni mtshan gźi daṅ |
| mtshan ñid daṅ ni mtshon pa daṅ || rab tu dbye ba yaṅ dag bśad || 
36. L’Indicand, l’Indice, l’Indication ont été expliqués dans leurs sections par les Bouddhas pour rendre service aux créatures. 
anenoddeśaḥ | 
(2)釋曰。相有二種。一者所相。二者能相。此偈(3)總擧。餘偈別釋。偈曰 
’dis ni bstan to || 
Ce vers est l’énoncé. 
sadṛṣṭikaṃ ca yaccittaṃ tatrāvasthāvikāritā |
lakṣyam etat samāsena hy apramāṇaṃ prabhedataḥ || 37 || 
(4)共及心及見 及位及不轉
(5)略説所相五 廣説則無量 
sems ni lta (4) bcas gaṅ yin daṅ || de yi gnas skbs mi ’gyur ba |
| ’di ni mdor nas mtshan gźi ste || rab tu dbye na tshad med do || 
37. La Pensée avec la Vue, la Persistance là, l’inaltérabilité c’est là en abrégé l’Indicand; dans ses sections, il est hors mesure. 
tatra cittaṃ vijñānaṃ rūpaṃ ca | dṛṣṭiś caitasikā dharmāḥ | tatrāvasthā cittaviprayuktā dharmāḥ | avikāritā asaṃskṛtam ākāśādikaṃ tadvijñapter nityaṃ tathāpravṛtteḥ | ity etat samāsena pañcavidhaṃ lakṣyaṃ prabhedenāpramāṇaṃ | 
(6)釋曰。共及心及見及位及不轉者。所相有五。(7)一者色法。二者心法。三者心數法。四者不相(8)應法。五者無爲法。彼共者謂色法。心者謂(9)識法。見者謂心數法。位者謂不相應法。不(10)轉者謂虚空等無爲法。略説所相五廣説則(11)無量者。彼識常起如是五相。此五所相是世(12)尊略説。若廣説者則有無量差別。已説所相(13)諸相。次説能相諸相。偈曰 
de la sems ni rnams par śes pa daṅ gzugs so || lta ba ni sems las byuṅ ba’i chos rnams so || de’i gnas skabs ni sems daṅ ldan pa ma yin pa’i chos (5) rnams so || mi ’gyur ba ni nam mkha’ la sogs pa ’dus ma byas te | de daṅ de’i rnam par rig pa rtag tu de bźin du ’jug pa’i phyir ro || de ltar na mtshan gźi ni mdor bstun rnam pa de lṅa yin no || rab tu dbye na ni tshad med do || 
La Pensée, ici, c’est la Sensation et la Forme. La Vue, c’est les Idéaux du Système des États d’esprit. La persistance là, c’est les Idéaux dissociés de la Pensée. L’Inaltérabilité, c’est l’Inopéré, Espace, etc., puisque la Notification s’en développe toujours identique. Telles sont en résumé les cinq divisions de l’Indicand; mais, en sections, il est hors-mesure. 
yathājalpārthasaṃjñāyā nimittaṃ tasya vāsanā |
tasmād apy arthavikhyānaṃ parikalpitalakṣaṇaṃ || 38 || 
(14)意言與習光 名義互光起
(15)非眞分別故 是名分別相 
ji ltar brjod don bdu śes kyi || rgyu mtshan de yi bag (6) chags daṅ |
| de las kyaṅ don snaṅ ba ni || kun brtags pa yi mtshan ñid do || 
38. Le Signe de Connotation du Sens en fonction du Verbe, l’Imprégnation afférente, et aussi la clarté qui en sort, c’est l’Indice Imaginaire. 
lakṣaṇaṃ samāsena trividhaṃ parikalpitādilakṣaṇaṃ | tatra parikalpitalakṣaṇaṃ trividhaṃ yathājalpārthasaṃjñāyā nimittaṃ tasya jalpasya vāsanā tasmāc ca vāsanādyo ’rthaḥ khyāti avyavahārakuśalānāṃ vināpi yathājalpārthasaṃjñayā | tatra yathā ’bhilāpam arthasaṃjñā caitasikī yathājalpārthasaṃjñā | tasyā yad ālambanaṃ tannimittam evaṃ yac ca parikalpyate yataś ca kāraṇād vāsanatas tad ubhayaṃ parikalpitalakṣaṇamatrābhipretaṃ | 
(16)釋曰。能相略説有三種。謂分別相。依他相。(17)眞實相。此偈顯示分別相。此相復有三種。一(18)有覺分別相。二無覺分別相。三相因分別相。(19)意言者謂義想。義即想境。想即心數。由此想(20)於義能如是如是起意言解。此是有覺分別(21)相。習光者。習謂意言種子。光謂從彼種子直(22)起義光未能如是如是起意言解。此是無覺(23)分別相。 
mtshan ñid ni mdor bsdu na rnam pa gsums te | kun brtags pa la sogs pa’i mtshan ñid do || de la kun brtags pa’i mtshan ñid ni rnam pa gsum ste | ji ltar brjod pa’i don gyi ’du śes kyi rgyu mtshan (7) daṅ | brjod pa de’i bag chags daṅ | bag chags de la kyaṅ tha sñad la mi mkhas pa rnams la brjod pa’i doṅ yi ’dus śes med par don du snaṅ ba gaṅ yin pa’o || de la brjod pa ji lta ba bźin du don du ’dus hes pa sems las byug ba ni ji ltar brjod pa’i don gyi s ’du śes so || (172a1) de’i dmigs pa gaṅ yin pa de ni rgyu mtshan yin no || de ltar na kun rtag pa bya ba gaṅ yin pa daṅ | rgyu bag chags gaṅ las yin pa de gñi ga ’dir kun rtags pa’i mtshan ñid du bźed do || 
L’Indice est, en abrégé, de trois sortes: Indice Imaginaire, etc. L’Indice Imaginaire, à son tour, est de trois sortes; le Signe de Connotation du Sens en fonction du Verbe, l’imprégnation de ce Verbe, et le Sens qui apparaît par suite clé cette Imprégnation, même sans la Connotation du Sens en fonction du Verbe quand on n’est pas au fait du parler courant. La Connotation du Sens en fonction de l’expression verbale, Connotation qui est de l’ordre des Mats-d’esprit, est la Connotation en fonction du Verbe. Ce qui en est le Phénomène, c’en est justement le Signe. Ce qui est imaginé, et sa raison, c’est-à-dire l’Imprégnation qui le fait imaginer, c’est en cieux termes ce qui est entendu ici par Indice Imaginaire. 
yathā nāmārtham arthasya nāmnaḥ prakhyānatā ca yā |
asaṃkalpanimittaṃ hi parikalpitalakṣaṇam || 39 || 
 
miṅ daṅ don ni ji lta bar || don daṅ miṅ du bsnaṅ ba gaṅ |
| yaṅ (2) dag min rtog rgyu mtshan ni || kun brtags pa yin mtshan no || 
39. L’éclaircisse nient du Sens et du Mot en fonction du Mot et du Sens, Signe de l’Imagination qui n’est pas, c’est l’Indice Imaginaire. 
aparaparyāyo yathā nāma cārthaś ca yathānāmārtham arthasya nāmnaś ca prakhyānatā yathānāmārthaprakhyānatā | yadi yathānāmārthaḥ khyāti yathārthaṃ vā nāma ity etad abhūtaparikalpālambanaṃ parikalpitalakṣaṇaṃ etāvad dhi parikalpyate yad uta nāma vā artho veti | 
名義互光起者。謂依名起義。光依義(24)起。名光境界。非眞唯是分別世間。所謂若名(25)若義。此是相因分別相。如此三種相。悉是非(26)眞分別。是名分別相。偈曰 
rnam grags gźan yaṅ miṅ daṅ don ji bźin par ji miṅ daṅ don ji lta bar ro || don daṅ miṅ du snaṅ ba ni don daṅ miṅ du snaṅ ba’o || gal te miṅ ji lta bar don nam | de ji lta bar miṅ du snaṅ ba na yaṅ dag pa ma yin || (3) pa’i kun tu rtog pa’i dmigs pa ’di ni kun brtags pa’i mtshan ñid yin te | kun brtags byar bya ba’i ni ’di ste | miṅ daṅ don źes bya ba ni ’di tsam du zad pas so || 
Autre Rubrique: [Analyse grammaticale des mots composés employés dans le texte; puis] Si le Sens s’éclaire en fonction du Mot, ou le Mot en fonction du Sens, c’est là l’Indice Imaginaire qui est un Phénomène de l’Imagination inexistante. Tout ce qui est imaginé est en effet ou Mot ou Sens. 
trividhatrividhābhāso grāhyagrāhakalakṣaṇaḥ |
abhūtaparikalpo hi paratantrasya lakṣaṇam || 40 || 
(27)所取及能取 二相各三光
(28)不眞分別故 是説依他相 
rnam gsum rnam gsum snaṅ ba can || ’dzin daṅ gzuṅ ba’i mtshan ñid de |
| yaṅ dag ma yin kun rtog ni || (4) gźan gyi dbaṅ gi mtshan ñid do || 
40. Avec une apparence triple et triple, avec l’Indice de Prenable et de Prenant, l’Imagination inexistante est l’Indice du Relatif. 
trividhas trividhaś cābhāso ’syeti trividhatrividhābhāsaḥ | tatra trividhābhāsaḥ padābhāso ’rthābhāso dehābhāsaś ca | punas trividhābhāso manaudgrahavikalpābhāsaḥ | mano yat kliṣṭaṃ sarvadā | udgrahaḥ pañca vijñānakāyāḥ | vikalpo manovijñānaṃ | tatra prathamatrividhābhāso grāhyalakṣaṇaḥ | dvitīyo grāhakalakṣaṇaḥ | ity ayam abhūtaparikalpaḥ paratantrasya lakṣaṇaṃ | 
(29)釋曰。此偈顯示依他相。此相中自有所取相(614a1)及能取相。所取相有三光。謂句光義光身光。(2)能取相有三光。謂意光受光分別光。意謂一(3)切時染汚識。受謂五識身。分別謂意識。彼所(4)取相三光及能取相三光。如此諸光。皆是不(5)眞分別故。是依他相。偈曰 
’di la rnam pa gsum daṅ | rnam pa gsum du snaṅ ba yod pas na | rnam pa gsum daṅ rnam pa gsum du snaṅ ba can no || de la rnam pa gsum du snaṅ ba ni gnas su snag ba daṅ || don du snag ba daṅ || lus su snag ba’o || yaṅ rnam pa gsum (5) du snaṅ ba ni yid daṅ | ’dzin pa daṅ rnam pa rtog pa snaṅ ba ste | yid ni rtag tu ñon moṅs pa can gaṅ yin pa’o || ’dzin pa’ ni rnam par śes pa lṅa’i tshogs so || rtog pa ni yid kyi rnam śes pa’o || de la rnam pa gsum du snaṅ ba daṅ po ni gzuṅ ba’i mtshan ñid do || gñis (6) pa ni ’dzin pa’i mtshan ñid de | de ltar na yaṅ dag pa ma yin pa’i kun tu rtog pa ’di ni gźan gyi dbaṅ gi mtshan yin no || 
L’apparence de trois sortes, c’est l’apparence de mot fléchi, l’apparence de Sens, l’apparence de corps. Il y a encore trois sortes d’apparences: l’apparence d’Esprit, l’apparence de Récepteur, l’apparence de différenciation. L’Esprit, c’est ce qui est toujours souillé. Les Récepteurs, c’est les cinq Corps de Sensations. La différenciation, c’est la Sensation de l’Esprit. La première série de trois apparences a pour Indice le Prenable; la seconde a pour Indice le Prenant. Ainsi cette Imagination inexistante est l’Indice du Relatif. 
abhāvabhāvatā yā ca bhāvābhāvasamānatā |
aśāntaśāntā ’kalpā ca pariniṣpannalakṣaṇam || 41 || 
(6)無體體無二 非寂靜寂靜
(7)以無分別故 是説眞實相 
med daṅ yod ñid daṅ yin daṅ || yod daṅ med pa mñam ñid daṅ |
| ma źi źi daṅ rnam mi rtog || yoṅs su grub pa’i mtshan ñid do || 
41. Existence, inexistence, existence et inexistence tout ensemble, en état de Paix et non, sans différenciation, c’est l’indice Absolu, 
pariniṣpannalakṣaṇaṃ punas tathatā sā hy abhāvatā ca sarvadharmāṇāṃ parikalpitā nābhāvatā ca tadabhāvatvena bhāvāt | bhāvābhāvasamānatā ca tayor bhāvābhāvayor abhinnatvāt | aśāntā cāgantukair upakleśaiḥ śāntā ca prakṛtipariśaddhatvāt | avikalpā ca vikalpāgocaratvāt niṣprapañcatayā | etena trividhaṃ lakṣaṇaṃ tathatāyāḥ paridīpitaṃ svalakṣaṇaṃ kleśavyavadānalakṣaṇam avikalpalakṣaṇaṃ ca | uktaṃ trividhaṃ lakṣanāṃ | 
(8)釋曰。此偈顯示眞實相。眞實謂如也。此相有(9)三種。一自相。二染淨相。三無分別相。無體體(10)無二者。是眞實自相。無體者。一切諸法但分(11)別故。體者。以無體爲體故。無二者。體無體無(12)別故。非寂靜寂靜者。是眞實染淨相。非寂靜(13)者。由客塵煩惱故。寂靜者。由自性清淨故。以(14)無分別故者。是眞實無分別相。由分別不行(15)境界。無戲論故。已説三種能相。復次偈曰 
yoṅs su grub (7) pa’i mtshan ñid ni de bźin ñid yin te | de ni kun brtags pa’i chos thams cad kyi med pa ñid yin no || de’i med pa ñid du yod pa’i phyir yod pa ñid kyaṅ yin no || yod pa daṅ med pa de dag tha mi dad pa’i phyir | yod pa daṅ med pa mñam pa ñid kyaṅ yin no || ñe ba’i ñon moṅs (172b1) pa’i glo bru ba dag gis ma źi ba ñid kyaṅ yin no || raṅ bźin gyis rnam par dag pa’i phyir źi ba ñid kyaṅ yin no || rnam par mi rtog pa ni spros pa med pas rnam par rtog pa’i spyod yul ma yin pa’i phyir ro || ’dis ni de bźin ñid kyi mtshan ñid rnam pa gsum yoṅs su bstan te | raṅ (2) gi mtshan ñid daṅ | kun nas ñon moṅs pa daṅ | rnam par byaṅ ba’i mtshan ñid daṅ | rnam par mi rtog pa’i mtshan ñid do || mtshan ñid rnam pa gsum bśad zin to || 
L’Indice Absolu, c’est la Quiddité. Elle est, en effet, l’inexistence de tous les Idéaux qui sont Imaginaires, et l’existence, puisqu’elle existe par leur inexistence. Existence et inexistence tout ensemble, puisque cette existence et cette inexistence sont indivises. Sans état de Paix, par le fait des sous-Souillures incidentes; en état de Paix puisqu’elle est naturellement toute nettoyée. Sans différenciation, puisqu’elle est hors de portée des différenciations, étant donné qu’elle ne se multiplie pas. Ainsi a été éclairci le triple Indice de la Quiddité; Indice propre; Indice de Nettoyage des Souillures; Indice d’indifférenciation.
Les trois Indices ont été énoncés. 
niṣpandadharmam ālambya yoniśo manasikriyā |
cittasya dhātau sthānaṃ ca sadasattārthapaśyanā || 42 || 
(16)應知五學境 正法及正憶
(17)心界有非有 第五説轉依 
rgyu mthun chos la dmigs nas ni || tshul bźin yid la byed pa daṅ |
| sems kyi dbyiṅs la gnas pa daṅ | don (3) yod pa daṅ med par mthoṅ || 
42. Prenant comme Phénomène l’Idéal de Coulée, Acte mental à fond, arrêt de la Pensée sur le Plan, considération du Sens comme être et non-être. 
lakṣaṇā punaḥ pañcavidhā yogabhūmiḥ | ādhāra ādhānam ādarśa āloka āśrayaś ca | tatrādhāro niṣpandadharmo yo buddhenādhigamo deśitaḥ sa tasyādhigamasya niṣpandaḥ | ādhānaṃ yoniśo manaskāraḥ | ādarśaḥ cittasya dhātau sthānaṃ samādhir yad etat pūrvaṃ nāmni sthānam uktaṃ | ālokaḥ sadasatvenārthadarśanaṃ lokottarā prajñā tathā sac ca sato yathābhūtaṃ paśyaty asaccāsataḥ | āśraya āśrayaparāvṛttiḥ | 
(18)釋曰。彼能相復有五種學境。一能持。二所持。(19)三鏡像。四明悟。五轉依。能持者。謂佛所説正(20)法。由此法持彼能縁故。所持者。即正憶念。由(21)正法所持故。鏡像者。謂心界。由得定故。安心(22)法界如先所説。皆見是名。定心爲鏡法界爲(23)像故。明悟者。出世間慧。彼有如實見有。非(24)有如實見非有。有謂法無我。非有謂能取所(25)取於此明見故。轉依者。偈曰 
mtshon pa ni rnal ’byor gyis rnam lṅa ste | gźi daṅ | bskyed pa daṅ | me loṅ lta bu daṅ | snaṅ ba daṅ rten to || de la gźi ni rgyu mthun pa’i chos te | saṅs rgyas kyis thugs su chud nas bśad pa gaṅ yin pa de ni thugs su chud pa de’i rgyu mthun pa yin (4) no || bskyed pa ni tshul bźin yid la byed pa’o || me loṅ lta bu ni sems kyi dbyiṅs la gnas pa’i tiṅ ṅe ’dzin te | goṅ du miṅ la gnas par bśa dpar gaṅ yin pa de ñid do || snaṅ ba ni don yod pa daṅ | med pa ñid du mthoṅ ba’i ’jig rten las ’das pa’i śes rab ste | gaṅ gis (5) yod pa la yaṅ yod pa yaṅ dag pa ji lta ba bźin du mthoṅ la | med pa la yaṅ med pa yaṅ dag pa ji lta ba bźin du mthoṅ ba’o || rten ni gnas gźan du gyur pa’o || 
L’Indication, c’est les cinq Terres de l’Application: le contenant. l’Intromission, le Miroir, la Clarté, le Fond. Le contenant, c’est l’Idéal de Coulée, autrement dit la Coulée de l’Acquis qui a été prêchée par le Bouddha comme l’Acquis. L’Intromission, c’est l’Acte mental à fond. Le Miroir, c’est l’arrêt. de la Pensée sur le Plan, autrement dit c’est l’Union, qui a été désignée plus haut [XI. 6 et 33] comme l’arrêt sur le mot. La Clarté, c’est voir le Sens en tant qu’être et non-être, autrement dit, c’est la Sapience Supra-mondaine; par elle n il voit exactement l’être de ce qui est et le non-être de ce qui n’est pas. Le Fond, c’est la Révolution du Fond. 
samatāgamanaṃ tasminn āryagotraṃ hi nirmalam |
samaṃ viśiṣṭam anyūnānadhikaṃ lakṣaṇā matā || 43 || 
(26)聖性證平等 解脱事亦一
(27)勝則有五義 不減亦不増 
de ni mñam pa ñid du ’gyur || ’phags rigs śin tu dri med pa |
| mñam daṅ khyad ’phags ’bri med ciṅ || ’phel (6) med pa yi mtshan ñid ’dod || 
43. On y arrive à l’égalité, car la Famille des Saints est immaculée, égale, toute-particulière, sans trop ni manque; c’est là l’Indication. 
samatāgamanamanāsravadhātau āryagotre tadanyair āryaiḥ | tac ca nirmalam āryagotraṃ buddhānāṃ | samaṃ vimuktisamatayā śrāvakapratyekabuddhaiḥ | viśiṣṭaṃ pañcabhir viśeṣaiḥ | viśuddhiviśeṣeṇa savāsanakleśaviśuddhitaḥ | pariśuddhiviśeṣeṇa kṣetrapariśuddhitaḥ | kāyaviśeṣeṇa dharmakāyatayā | saṃbhogaviśeṣeṇa parṣanmaṇḍaleṣv avicchinnadharmasaṃbhogapravartanataḥ | karmaviśeṣeṇa ca tuṣitabhavanavāsādinirmāṇaiḥ satvārthakriyānuṣṭhānataḥ | na ca tasyonatvaṃ saṃkleśapakṣanirodhe nādhikatvaṃ vyavadānapakṣotpāda ity eṣā pañcavidhā yogabhūmir lakṣaṇā | tathā hi tallakṣyaṃ ca lakṣyate | vimuktiparyeṣṭau ṣaṭ ślokāḥ | 
(28)釋曰。聖性證平等解脱事亦一者。聖性謂無(29)漏界。證平等者。諸聖同得故。解脱事亦一(614b1)者。諸佛聖性與聲聞縁覺平等。由解脱同故。(2)勝則有五義不減亦不増者。雖復聖性平等。(3)然諸佛最勝自有五義。一者清淨勝。由漏習(4)倶盡故。二者普遍勝。由刹土通淨故。三者身(5)勝。由法身故。四者受用勝。由轉法輪受用不(6)斷故。五者業勝。由住兜率天等現諸化事利(7)益衆生故。不減者。謂染分減時。不増者。謂淨(8)分増時。此是五種學地解相似。彼解脱所相(9)法及三種能相法故。已説所相能相。次説求(10)解脱。偈曰 
mñam pa ñid du ’gyur ba ni ’phags pa’i rigs thag pa med pa’i dbyiṅs na de las gźan pa’i ’phags pa dag daṅ ṅo || saṅs rgyas rnams kyi ’phags pa’i rigs dri ma med pa de la yaṅ rnam par grol bar mñam pa ñid kyis ñan thos daṅ | raṅ saṅs (7) rgyas dag daṅ mñam pa yin no || khyad par rnam pa lṅas khyad par du ’phags pa yaṅ yin te | rnam par dag pa’i khyad par gyi ni ñon moṅs pa dag chags daṅ bcas te rnam par dag pa’i phyir ro || yoṅs su dag pa’i khyad par gyis ni źiṅ yoṅs su dag pa’i phyir ro || sku’i khyad (173a1) par gyis ni chos kyi sku’i phyir ro || loṅs spyod rdzogs pa’i khyad par gyis ni ’khor gyi dkyil ’khor dag tu chos kyi loṅs spyod rdzogs pa rgyun mi ’chad par ’jug pa’i phyir ro || phrin las kyi khyad par gyis ni dga’ ldan gyi gnas na bźugs pa la sogs (2) pa sprul pa dag gis sems can gyi don mdzad pa rjes su sgrub pa’i phyir ro || de la ni kun nas ñon moṅs pa’i phyogs ’gag pa ni ’bri ba yaṅ med la | rnam par byaṅ ba’i phyogs skye ba na ’phel ba yaṅ med do || de ltar na rnal ’byor gyis rnam pa lṅa po ’di ni mtshon pa yin te | (3) des mtshan gźi daṅ | mtshan ñid de mtshon par byed do || rnam par grol ba yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa drug ste | 
On arrive à l’égalité dans le Plan sans-Écoulement, qui est la Famille des Saints. L’égalité, avec les autres Saints. Et cette Famille Noble des Bouddhas est immaculée. Elle est égale, puisqu’elle a l’égalité de libération avec les Auditeurs et les Bouddhas-pour-soi. Elle est toute-particulière, par cinq particularités particularité de nettoyage à fond, puisque les Souillures avec les Imprégnations sont nettoyées à fond; particularité de nettoyage au large, puisque le Champ est nettoyé au large; particularité de corps, puisque c’est le Corps d’idéal; particularité de Passivité, puisque la Passivité des Idéaux s’y développe sans interruption dans les cercles des assemblées; particularité d’acte, puisque le Sens des créatures v est en cours continu d’exécution au moyen des diverses Métamorphoses, tulles que séjour au ciel Tu.sita, etc, Elle n’a rien qui lui manque, pour barrer le parti de la Pleine-Souillure; elle n’a rien de trop, pour susciter le parti du nettoyage. Telle est l’Indication, autrement dit les cinq Terres d’Application, C’est elle, en effet, qui indique l’lndicand et l’Indice.
Six vers sur la question de la Libération. 
padārthadehanirbhāsaparāvṛttir anāsravaḥ |
dhātur bījaparāvṛtteḥ sa ca sarvatragāśrayaḥ || 44 || 
(11)如是種子轉 句義身光轉
(12)是名無漏界 三乘同所依 
sa bon gźan du gyur pa’i phyir || gnas don lus su snaṅ ba dag |
| gźan du gyur pa zag med dbyiṅs || de ni rten kun ’gro ba can || 
44. La Révolution de l’apparence de mot, de Sens, de corps, par suite de la Révolution du Germe, c’est le Plan sans-Écoulement, et il a un Fond universel. 
bījaparāvṛtter ity ālayavijñānaparāvṛttitaḥ | padārthadehanirbhāsānāṃ vijñānānāṃ parāvṛttir anāsravo dhātur vimuktiḥ | sa ca sarvatragāśrayaḥ śrāvakapratyekabuddhagataḥ | 
(13)釋曰。如是種子轉者。阿梨耶識轉故。句義身(14)光轉者。謂餘識轉故。是名無漏界者。由解脱(15)故。三乘同所依者。聲聞縁覺與佛同依止故。(16)偈曰 
sa bon (4) gźan du gyur pa’i phyir || źes bya ba ni | kun gźi rnam par śes par gźan du gyur pa’i phyir ro || gnas daṅ don daṅ las su snaṅ ba’i rnam par śes pa rnams gźan du gyur pa ni zag pa med pa’i dbyiṅs te | rnam par grol ba’o || de ni rten tu ’gro ba can te | ñan thos daṅ raṅ (5) saṅs rgyas daṅ saṅs rgyas la mṅa’ ba yin no || 
La Révolution du Germe, c’est la Révolution de la Sensation dit Tréfonds. Résultant d’elle, la Révolution des Sensations qui ont l’apparence de mot, de Sens, de corps, c’est le Plan sansÉcoulement, la Libération. Et il a un Fond universel, il se trouve chez les Auditeurs et les Bouddhas-pour-soi. 
caturdhā vaśitā vṛtter manasaś codgrahaś ca ca |
vikalpasyāvikalpe hi kṣetre jñāne ’tha karmaṇi || 45 || 
(17)意受分別轉 四種自在得
(18)次第無分別 刹土智業故 
yid daṅ ’dzin daṅ rnam par rtog || gyur phyir rnam par mi rtog daṅ |
| źiṅ daṅ ye śes las dag la || dbaṅ gi rnam par bźi yin no || 
45. Par suite de la Révolution d’Esprit, de Récepteurs et de ditfférenciation, il se produit une quadruple Souveraineté, sur l’indifférenciation, sur le Champ, sur la Connaissance, sur l’Acte. 
manasaś codgrahasya ca vikalpasya cāvṛtteḥ parāvṛtter ity arthaḥ | caturdhā vaśitā bhavati yathākramam avikalpe kṣetre jñānakarmaṇoś ca | 
(19)釋曰。意受分別轉四種自在得者。若意若受(20)若分別。如此三光若轉即得四種自在。問何(21)者爲四。答次第無分別刹土智業故。一得無(22)分別自在。二得刹土自在。三得智自在。四得(23)業自在。偈曰 
gyur pa’i don ni yid daṅ ’dzin pa daṅ rnam par rtog pa bzlog pa ste | ro rims (6) bźin du rnam par mi rtog pa daṅ źi daṅ ye śes daṅ ye śes daṅ las dag la dbaṅ rnam pa bźin yin no || 
Le mot âvṛtti est employé dans le vers pour parâvṛtti, Les quatre Souverainetés s’exercent respectivement sur l’indifférenciation, sur le champ, sur la connaissance et l’acte. 
acalāditribhūmau ca vaśitā sā caturvidhā |
dvidhaikasyāṃ tadanyasyām ekaikā vaśitā matā || 46 || 
(24)應知後三地 説有四自在
(25)不動地有二 餘地各餘一 
dbaṅ de mi g-yo la sogs pa’i || sa gsum la ni rnam bźi ste |
| gcig la rnam gñis de las gźan || dbaṅ re rer ni ’dod pa yin || 
11.46. Dans la Terre Immobile et les suivantes, ces quatre Souverainetés existent, deux dans une Terre, une respectivement dans chaque autre. 
sā ceyam acalādibhūmitraye caturdhā vaśitā veditavyā | ekasyām acalāyāṃ bhūmau dvividhā | avikalpe na cānabhisaṃskāranirvikalpatvāt | kṣetre ca buddhakṣetrapariśodhanāt | tadanyasyāṃ bhūmāv ekaikā vaśitā sādhumatyaṃ jñānavaśitā pratisaṃvidviśeṣalābhāt | dharmamedhāyāṃ karmaṇyabhijñākarmaṇām avyāghātāt | 
(26)釋曰。應知後三地説有四自在者。謂不動地(27)善慧地法雲地。成就彼四種自在。不動地(28)有二餘地各餘一者。不動地有第一無分別(29)自在。第二刹土自在由無功用無分別故。由(614c1)刹土清淨故。善慧地有第三智自在。由得四(2)辯善巧勝故。法雲地有第四業自在。由諸通(3)業無障礙故。偈曰 
dbaṅ de yaṅ sa mi g-yo ba la sogs pa (7) gsum la rnam pa bźir rig par bya ste | sa mi g-yo ba gcig la rnam pa gñis te | mṅon par ’dad byed pa med par rnam par mi rtog pa’i phyir rnam par mi rtog pa daṅ | saṅs rgyas kyi źiṅ yoṅs su dag pa’i phyir źiṅ la dbaṅ ṅo || de las gźan pa’i sa la ni dbaṅ re re (173b1) ste || legs pa’i blo gros la ni so sor yaṅ dag par rig pa’i khyad par thob pa’i phyir ye śes la dbaṅ ṅo || chos kyi sprin la ni mṅon par śes pa’i las rnams la thogs pa med pa’i phyir las dbaṅ ṅo || 
Cette quadruple Souveraineté existe dans les trois Terres Immobile, etc. Dans une Terre, l’Immobile, elle est double: sur l’Indifférenciation, puisque l’absence de Sur-Opérants a supprimé la différenciation; sur le Champ, puisqu’il y a nettoyage parfait du Champ de Bouddha. Dans chacune des deux autres Terres, il y a respectivement une Souveraineté; dans la Terre de Bon-esprit, Souveraineté sur la connaissance, parce qu’on arrive aux Pleins-Savoirs-Respectifs tout-particuliers; dans la Terre de Nuage-de-Loi, Souveraineté sur l’acte, puisque les Actes des Super-savoirs n’y ont pas d’obstacle. 
viditvā nairātmyaṃ dvividham iha dhīmān bhavagataṃ samaṃ tac ca jñātvā praviśati sa tatvaṃ grahaṇataḥ |
tatas tatra sthānān manasa iha na khyāti tad api tadakhyānaṃ muktiḥ parama upalambhasya vigamaḥ || 47 || 
(4)三有二無我 了入眞唯識
(5)亦無唯識光 得離名解脱 
blo daṅ ldan pas srid gtogs bdag med pa gñis ga ’aṅ rig ’gyur (2) la || de yaṅ mñam par śes nas de ni ’dzin pa’i sgo nas de ñid ’jug |
| de nas de la yid gnas phyir na de la de yaṅ mi snaṅ ṅo || de mi snaṅ ba grol ba yin te mchog tu dmigs daṅ bral ba’o || 
47. Ayant connu ici les deux sortes d’Impersonnalité, qui se trouvent dans les mondes, et les avant connues égales, le Sage entre de la Prise dans le Positif; puis par suite de l’arrêt de l’Esprit là, cela même ne s’éclaire plus ici; cette absence d’éclairage, c’est la Délivrance, le départ par excellence de la Susception. 
aparo vimuktiparyāyaḥ | dvividhaṃ nairātmyaṃ viditvā bhavatrayagataṃ bodhisatvaḥ samaṃ tac ca jñātvā dvividhinair ātmyaṃ parikalpitapudgalābhāvāt parikalpitadharmābhāvāt na tu sarvathaivābhāvataḥ | tatvaṃ praviśati vijñaptimātratāṃ grahaṇato grahaṇamātram etad iti | tatas tatra tatvavijñaptimātrasthānān manasas tad api tatvaṃ na khyāti vijñaptimātraṃ | tadakhyānaṃ muktiḥ parama upalambhasya yo vigamaḥ pudgaladharmayor anupalambhāt | 
(6)釋曰。復有別解脱門。三有二無我了入眞唯(7)識者。由知二無我爲方便故。菩薩於三有中(8)分別人法皆無有體。是故無我。如是知已。(9)亦非一向都無有體。取一切諸法眞實唯識(10)故。亦無唯識光得離名解脱者。菩薩爾時安(11)心唯識。識光亦無即得解脱。何以故。由人法(12)不可得離有所得故。偈曰 
rnam par grol ba’i rnam graṅs gźan yaṅ byaṅ chub sems dpas srid pa gsum du (3) gtogs pa bdag med pa rnam pa gñi ga rig par gyur la | bdag med pa rnam pa gñis po de yaṅ kun brtags pa’i gaṅ zag med pa bźin du | kun brtags pa’i chos me dpar śes pa’i phyir || mñam par śes ans te | rnam pa thams cad ud me dpa’i phri ni ma yin no || (4) ’di ni ’dzin pa tsam mo źes ’dzin pa’i sgo nas de kh na ñid rnam par rig pa tsam la ’jug go || de nas de kho na ñid rnampar rig pa tsam de la yid gnas pa’i phyir | de kh na ndi rnam par rig pa tsma de yaṅ mi snaṅ ṅo || de mi snaṅ ba ni grol ba mchog tu dmigs pa daṅ bral ba (5) gaṅ yin pa ste | gaṅ zag daṅ chos dag mi dmigs pa’i phyir ro || 
Autre rubrique sur la Libération. Ayant reconnu les deux sortes d’Impersonnalité qui se trouvent dans les trois mondes, et ayant connu cette double Impersonnalité comme égale, par suite de l’inexistence de l’Individu Imaginaire et de l’inexistence des Idéaux Imaginaires, mais non pas par suite d’une inexistence absolument totale, le Bodhisattva entre dans le Positif, qui est le Rien-que-Notification, en sortant de la Prise, qui consiste à dire: Il n’y a Rien-que-Prise. Puis, l’Esprit étant arrêté au Rienque-Notification, le Positif, qui est le Rien-que-Notification, ne s’éclaire plus. Quand il ne paraît plus, c’est alors la délivrance, qui consiste dans la disparition par excellence de la Susception, car il n’y a plus Susception d’Individualité ni d’Idéal. 
ādhāre saṃbhārād ādhāne sati hi nāmamātraṃ paśyan |
paśyati hi nāmamātraṃ tatpaśyaṃs tac ca naiva paśyati bhūyaḥ || 48 || 
(13)能持所持聚 觀故唯有名
(14)觀名不見名 無名得解脱 
tshogs kyis gźi daṅ bskyed yod na || miṅ tsam du ni mthoṅ bar ’gyur |
| miṅ tsam mthoṅ ste der mthoṅ na || de yaṅ phyis ni mi mthoṅ ṅo || 
48. Quand, par suite des Provisions dans le Contenant, il y a Intromission, alors voyant Rien-que-Mot, il voit en vérité Rien-que-Mot en le voyant, et il ne le voit plus. 
aparaparyāyaḥ | ādhāra iti śrutau saṃbhārād iti saṃbhṛtasaṃbhārasya pūrvasaṃbhāralābhāt | ādhāne satīti yoniśomanaskāre nāmamātraṃ paśyann ity abhilāpamātram artharahitaṃ | paśyati hi nāmamātram iti vijñaptimātraṃ nāma arūpiṇaś catvāraḥ skandhā iti kṛtvā tatpaśyaṃs tad api bhūyo naiva paśyaty arthabhāve tadvijñaptyadarśanād ity ayam anupalambho vimuktiḥ | 
(15)釋曰。復有別解脱門。能持所持聚者。能持謂(16)所聞法。所持謂正憶念。聚謂福智滿。由先聚(17)力故而有所持。觀故唯有名者。但有言説無(18)有義故。復次唯名者。唯識故。復次唯名者。非(19)色四陰故。觀名不見名無名得解脱者。復次(20)觀所觀名復不見名。由義無體故。又不見識(21)故。又不見非色四陰故。如是名亦不可得。離(22)有所得故。故名解脱。偈曰 
rnam graṅs gźan yaṅ tshog skyis źes bya ba ni tshogs (6) bsags pa’i sṅon gyi tshogs kyi stobs kyis so || gźi źes bya ba ni thos pa’o || bskyed pa yod na źes bya ba ni | tshul bźin yid la byed pa’o || miṅ tsam du mthoṅ bar ’gyur ro źes bya ba ni mṅon par brjod pa tsam du ste | don daṅ bral bar ro || miṅ tsam du mthoṅ ste (7) źes bya ba ni rnam par rig pa tsam du ste | miṅ ni gzugs can ma yi pa’i phuṅ po bźi yin pa’i phyir ro || der mthoṅ na de yaṅ phyis mi mthoṅ ba ñid de | don med na de’i rnam par rig pa mi mthoṅ ba’i phyir ro || de bas na ’di ni mi dmigs pa’i rnam par grol ba yin no || 
Autre rubrique. Le Contenant, c’est l’Audition. Les Provisions, car celui qui s’est bien approvisionné de Provisions a recueilli des Provisions antérieures. L’Intromission, c’est l’Acte Mental. En voyant Rien-que-Mot, c’est-à-dire la simple Expression verbale dépourvue de Sens. Il voit en vérité Rien-que-Mot, c’est-à-dire Rien-que-Notification; car il se dit: Le Nom, c’est les quatre Masses en dehors du Formel. En le voyant, ensuite il ne. le voit plus; c’est-à-dire: Le Sens n’existant pas, il ne voit pas la Notification afférente. Cette absence de Susception, c’est la Libération. 
cittam etat sadauṣṭhulyam ātmadarśanapāśitam |
pravartate nivṛttis tu tad adhyātmasthiter matā || 49 || 
(23)我見熏習心 流轉於諸趣
(24)安心住於内 迴流説解脱 
(174a1) sems ni gnas ṅan len daṅ bcas || bdag lha’i źabs pas zin par ni |
| rab tu ’jug par ’gyur te de || naṅ du gnas phyir ldog par ’dod || 
49. Cette Pensée se développe accompagnée de Turbulence, enlacée par la vue du Moi; on l’empêche en l’arrêtant sur ce qui est de l’ordre du Moi. 
aparaprakāraś cittam etat sadauṣṭhulyaṃ pravartate janmasu | ātmadarśanapāśitam iti dauṣṭhulyakāraṇaṃ darśayati | dvividhenātmadarśanena pāśitamataḥ sadauṣṭhulyam iti | nivṛttis tu tad adhyātmasthiter iti tasya cittasya citta evāvasthānād ālambanānupalambhataḥ | niḥsvabhāvatāparyeṣṭau ślokadvayaṃ 
(25)釋曰。復有別解脱門。我見熏習。心流轉於諸(26)趣者。有二種我見滋灰故言熏習。由此熏習(27)爲因。是故流轉生死。安心住於内。迴流説解(28)脱者。若知所縁不可得。置心於内攝令不散。(29)即迴彼流説名解脱。已説求解脱。次求無自(615a1)體。偈曰 
rnam grags gźan yaṅ sems ’di ni skye ba rnams su gnas ṅan len daṅ bcas par rab tu ’jug go || bdag tu lta (2) ba’i źabs pas zin pas źes bya ba ni gnas ṅan len gyi rgyu ston te | bdag tu lta ba rnam pa gñis kyi zin pas na de’i phyir gnas ṅan len daṅ bcas pa yin no || de naṅ du gnas pa’i phyir ldog go źes bya ba ni | sems de sems kho na la gnas pa’i’ phyir te | dmigs pa mi dmigs (3) pa’i phyir ro || ṅo bo ñid med pa yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa gñis te | 
Autre rubrique. Cette Pensée accompagnée de Turbulence se développe dans les naissances. Les mots “enlacée par la Vue du Moi” montrent la cause de la Turbulence. Elle est nouée par les deux espèces de vues du Moi, et par suite. elle est affectée de Turbulence. Mais on l’empêche en l’arrêtant sur ce qui est de l’ordre du Moi, c’est-à-dire en établissant la Pensée dans la Pensée même, puisqu’il n’y a plus Susception de Phénomènes.
Deux vers sur la question du manque de Nature-propre. 
svayaṃ svenātmanā ’bhāvāt svabhāve cānavasthiteḥ |
grāhavattadādabhāvāc ca niḥsvabhāvatvam iṣyate || 50 || 
(2)自無及體無 及以體不住
(3)如執無體故 法成無自體 
raṅ daṅ raṅ gi bdag ñid du || med phyir gi ṅo bo la |
| mi gnas phyir daṅ ’dzin bźin de || med phyir ṅo bo ñid med ’dod || 
50. Puisqu’ils n’existent pas par soi, ni par leur Moi propre, puisqu’ils ne persistent pas clans leur Nature-propre, et puisque comme la Prise ils n’ont pas d’existence, on leur dénie toute Nature-propre. 
svayam abhāvān niḥsvabhāvatvaṃ dharmāṇāṃ pratyayādhīnatvāt | svenātmanā ’bhāvān niḥsvabhāvatvaṃ niruddhānāṃ punas tenātmanānutpatteḥ | svabhāva ’navasthitatvān niḥsvabhāvatvaṃ kṣaṇikatvād ity etattrividhaṃ niḥsvabhāvatvaṃ saṃskṛtalakṣaṇatrayānugaṃ veditavyaṃ | grāhavat tadabhāvāc ca niḥsvabhāvatvaṃ tadabhāvād iti svābhāvāt | yathā bālānāṃ svabhāvagrāho nityasukhaśacyāt to vā ’nyena vā parikalpitalakṣaṇena tathāsau svabhāvo nāsti tasmād api niḥsvabhāvatvaṃ dharmāṇām iṣyate | .... 
(4)釋曰。自無及體無及以體不住者。自無謂諸(5)法自然無。由不自起故。不自起者。屬因縁故。(6)體無謂諸法已滅者不復起故。及以體不住(7)者。現在諸法刹那刹那不住故。此三種無自(8)體。遍一切有爲相。是義應知。如執無體故法(9)成無自體者。如所執著實無自體。由自體無(10)體故。如諸凡夫。於自體執著常樂我淨。如是(11)異分別相亦復無體。是故一切諸法成無自(12)體。偈曰 
raṅ med pa’i phyir ṅo bo ñid med pa ni chos rnams rkyen la rag las pa’i (4) phyir ro || raṅ gi bdag ñid du med pa’i phyir ṅo go ñid med pa ni ’gags pa rnams yaṅ de’i bdag ñid du mi skye ba’i phyir ro || raṅ gi ṅo bo la mi ṅas pa’i phyir ṅo bo ñid me dpa ni skad cig ma yin pa’i phyir ro || de ltar na ṅo bo ñid med pa rnam pa gsum po ’di ni ’dus byas kyi mtshan ñid (5) gsum daṅ sbyar bar rig par bya’o || ’dzin pa bźin de me dpa’i phyir ṅo bo ñid med pa la de med pa’i phyir źes bya ba ni ṅo bo ñid med pa’i phyir te | ji tlar byis pa rnams ṅo bo ñid rtag pa daṅ | bde ba daṅ | gtsaṅ ba daṅ | bdag gam | kun brtags pa’i mtshan ñid gźan du ’dzin pa de (6) ltar ṅo ob ñid ’di med pas de’i phyir yaṅ chos rnams ṅo bo ñid med pa ñid du ’dod do || 
Puisqu’ils n’existent pas par soi, les Idéaux n’ont pas de Nature-propre; ils dépendent, en effet, de Rencontres. Puisqu’ils n’existent pas par leur Moi propre, ils n’ont pas de Naturepropre; car une fois annulés, ils ne se reproduisent pas par leur Moi propret, Puisqu’ils ne persistent pas dans leur Naturepropre, ils n’ont pas de Nature-propre, car ils sont momentanés. Telles sont les trois espèces de manque de Nature-propre qui accompagnent les trois Indices de l’Opéré. Puisque, comme la prise, ils n’existent pas. Dans le composé tadabhâvât, tad équivaut à sva. C’est comme la Prise chez les esprits puérils ils prennent leur Nature-propre pour permanente, heureuse, pure, personnelle ou affectée de tel autre Indice Imaginaire; il en est de même de la Nature-propre des Idéaux; c’est pourquoi on dénie aux Idéaux toute Nature-propre. 
niḥsvabhāvatayā siddhā uttarottaraniśrayāḥ |
anutpādo ’nirodhaś cādiśantiḥ parinirvṛtiḥ || 51 || 
(13)無自體故成 前爲後依止
(14)無生復無滅 本靜性涅槃 
phyi ma phyi ma’i rten yin pas || ṅo bo ñid ni med pa yis |
| skye med ’gag med gzod nas źi || raṅ bźin mya ṅan ’das pa grub || 
51. De leur manque de Nature-propre résulte graduellement qu’ils n’ont ni Production, ni Barrage, qu’ils sont originellement en Paix et en état de Pari-Nirvâṇa. 
...... niḥsvabhāvatayā ’nutpādādayaḥ | yo hi niḥsvabhāvaḥ so ’nutpanno yo ’nutpannaḥ so ’niruddho yo ’niruddhaḥ sa ādiśānto ya ādiśāntaḥ sa prakṛtiparinirvṛta ity evam uttarottaraniśrayair ebhir niḥsvabhāvatābhir niḥsvabhāvatayā ’nutpādādayaḥ siddhā bhavanti | anutpattidharmakṣāntiparyeṣṭāvāryā | 
(15)釋曰。無自體故成前爲後依止者。由前無性(16)故次第成立後無生等。問此云何。答無生復(17)無滅本靜性涅槃。若無性則無生。若無生則(18)無滅。若無滅則本來寂靜。若本來寂靜則自(19)性涅槃。如是前前次第爲後後依止。此義得(20)成。已説求無自性。次説求無生忍偈曰 
ṅo bo ñid med pas ni skye ba med pa la sogs pa grub ste | gaṅ (7) źig ṅo bo ñid med pa de ni ma skyes pa’o || gaṅ ma skyes pa de ni ma ’gags pa’o || gaṅ ma skyes pa daṅ | ma ’gags pa de ni gzod ma nas źi ba’o || gaṅ gzod nas źi ba de ni raṅ bźiṅ yis yoṅs su mya ṅan las ’das pa’o || de ltar na ṅo bo ñid med pa la sogs pa ’di dag phyi (174b1) ma phyi ma’i rten yin pas ṅo bo ñid med pas skye ba med pa la sogs pa grub pa yin no || mi skye ba’i chos la bzod pa yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa ’phags pa ste | 
S’ils n’ont pas de Nature-propre, ils n’ont logiquement pas de Production, etc, En effet l’absence de Nature-propre n’est point une Production; n’étant pas produite, elle n’a pas de Barrage, n’ayant pas de Barrage, elle est originellement ci) état de Paix; étant originellement en état de Paix, elle est originellement en Pari-Nirvâṇa. Ainsi, en procédant graduellement à partir du manqe de Nature-propret, le manque de Nature-propre prouve l’absence de Production, etc,
Une stance sur la question de la Patience des Idéaux SansProduction. 
ādau tatve ’nyatve svalakṣaṇe svayam athānyathābhāve |
saṃkleśe ’tha viśeṣe kṣāntir anutpattidharmoktā || 52 || 
(21)本來及眞實 異相及自相
(22)自然及無異 染汚差別八 
thog ma daṅ ni de ñid gźan ñid daṅ || raṅ gi mtshan ñid raṅ daṅ gźan du ’gyur |
| kun nas ñon moṅs pa daṅ khyab (2) bar la || skyed ba med pa’i chos la bzod par bśad || 
52. Quant à l’origine, le Positif, la différence, l’Indice propre, le Par-Soi, le changement, la Pleine-Souillure, la particularité, la Patience est dite d’Idéaux Sans-Production. 
aṣṭāsv anutpattidharmeṣu kṣāntir anutpattikadharmakṣāntiḥ | ādau saṃsārasya na hi tasyādyutpattir asti | tatve ’nyatve ca pūrvapaścimānāṃ na hi saṃsāre teṣām eva dharmāṇām utpattirye pūrvam utpannās tadbhāvenānutpatteḥ | na cānyeṣām apūrvaprakārānutpatteḥ | svalakṣaṇe parikalpitasya svabhāvasya na hi tasya kadācid utpattiḥ | svayamanutpattau paratantrasya | anyathābhāve pariniṣpannasya na hi tadanyathā bhāvasyotpattir asti | saṃkleśe prahīṇe na hi kṣayajñānalābhinaḥ sakleśasyotpattiṃ punaḥ paśyanti | viśeṣe buddhadharmakāyānāṃ na hi teṣāṃ viśeṣotpattir asti | ity eteṣv anutpattidharmeṣu kṣāntir anutpattidharmoktā | ekayānatāparyeṣṭau sapta ślokāḥ | 
(23)釋曰。有八種無起法名無生法忍。一者本來(24)無起。由生死非有本起故。二者眞實無起。由(25)法無先後異先起法無故。三者異相無起。由(26)非舊種處更得起故。四者自相無起。由分別(27)性畢竟不起故。五者自然無起。由依他性自(28)性不起故。六者無異無起。由眞實性非有異(29)體起故。七者染汚無起。由盡智時染汚諸見(615b1)不復起故。八者差別無起。由諸佛法身非有(2)差別起故。此八無起法。説名無生法忍。已説(3)求無生忍。次説求一乘。偈曰 
chos brgyad la skye ba med par bzod pa ni mi skye ba’i chos bzod pa’o || de thog ma ni ’khor ba la ste | de la thog ma skye ba med do || de ñid daṅ gźan ñid ni sṅa ma daṅ phyi ma rnams la ste | ’khor ba na chos gaṅ dag sṅar skyes (3) pa de dag ñid skye ba ni med de | de’i ṅo bor mi skye ba’i phyir ro || gźan dag kyaṅ ma yin te | sṅon med pa’i rnam par mi skye ba’i phyir ro || raṅ gi mtshan ñid ni | kun brtags pa’i ṅo bo ñid la ste | de la ni nam yaṅ skye ba med do || raṅ skye ba med pa ni gźan gyi dbaṅ la’o || gźan (4) du ’gyur ba ni yoṅs su grub pa la ste | de la ni gźan du ’gyur bar skye ba med do || kun nas ñon moṅs pa ni spaṅs pa la ste | zad pa śes pa thob pa la kun nas ñon moṅs pa skye bar mi blta’o || khyad par ni saṅs rgyas kyi chos kyi sku rnams la ste | de dag la ni khyad par du (5) skye ba med do || de ltar na chos de dag la skye ba med pa’i chos la bzod par bśad do || theg pa gcig pa ñid yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa bdun te | 
La Patience quant aux huit Idéaux Sans-Production, c’est la Patience des Idéaux Sans-Production. Quant à l’origine de la Transmigration; car celle-ci est sans Production originelle, Quant au Positif et à la différence; il s’agit respectivement des Idéaux antérieurs et postérieurs; car, dans la Transmigration, il n’y a pas Production d’Idéaux qui n’aient pas été produits antérieurement: s’ils existent déjà, ils n’ont pas à être produits; et. il ne peut pas s’en produire d’autres différents par un procédé. sans précédent. Quant à l’indice propre; celui de Nature Imaginaire; car celle-ci n’a jamais de Production. Quant à la Production par-soi; celle de la Nature Relative. Quant au changement celui de la Nature Absolue; car il n’Y a pas pour celle-ci Production de changement. Quant à la Pleine-Souillure; celle qui a été rejetée; car ceux qui possèdent la connaissance d’Épuisement ne voient plus se produire de Pleine-Souillure. Quant à la particularité; celle des Corps de Bouddha et d’idéal; car pour ceux-ci il ne se produit pas de particularité. La Patience quant à ces Idéaux Sans-Production, c’est ce qu’on appelle Patience des Idéaux Sans-Production.
Sept vers sur la question de l’unité de Véhicule. 
dharma nairātmyamuktīnāṃ tulyatvāt gotrabhedataḥ |
dvyāśayāpteś ca nirmāṇāt paryantād ekayānatā || 53 || 
(4)法無我解脱 同故性別故
(5)得二意變化 究竟説一乘 
chos daṅ bdag me dgrol ba rnams || mtshuṅs phyir rigs ni thad dad phyir |
| bsam gñis thob phyir sgrul pa’i phyir || (6) mthar thug phyir na theg gcig ñid || 
53. Même Idéal, même Impersonnalité, même Délivrance différence de Famille; arrivée aux deux Tendances; Métamorphose; limitation; pour ces raisons, il n’y a qu’un seul Véhicule. 
dharmatulyatvād ekayānatā śrāvakādīnāṃ dharmadhātor abhinnatvāt yātavyaṃ yānam iti kṛtvā nairātmyasya tulyatvād ekayānatā śrāvakādīnām ātmābhāvatāsāmānyād yātā yānam iti kṛtvā vimuktitulyatvād ekayānatā yāti yānam iti kṛtvā | gotrabhedād ekayānatā | aniyataśrāvakagotrāṇāṃ mahāyānena niryāṇād yānti tena yānam iti kṛtvā dvyāśayāpter ekayānatā buddhānāṃ ca sarvasatveṣv ātmāśayaprāpteḥ śrāvakāṇāṃ ca tadgotraniyatānāṃ pūrvaṃ bodhisaṃbhāracaritād anātmani baddhāśayaprāpter abhinnasaṃtānādhimokṣalābhato buddhānubhāvena tathāgatānugrahaviśeṣapradeśalābhāya ity ekatvāśayalābhenaikatvāt buddhatacchrāvakāṇām ekayānatā | nirmāṇād ekayānatā yathoktam anekaśatakṛtvo ’haṃ śrāvakayānena parinirvṛta iti vineyānām arthe tathā nirmāṇasaṃdarśanāt | paryantād apyekayānatā yataḥ pareṇa yātavyaṃ nāsti tadyānam iti kṛtvā | buddhatvam ekayānam evaṃ tatra tatra sūtre tena tanābhiprāyeṇaikayānatā veditavyā na tu yānatrayaṃ nāsti | kim arthaṃ punas tena tenābhiprāyeṇaikayānatā buddhair deśitā | 
(6)釋曰。此中八意佛説一乘。一者法同故。謂聲(7)聞等人無別法界。由所趣同故。故説一乘。二(8)者無我同故。謂聲聞等人同無我體。由趣者(9)同故。故説一乘。三者解脱同故。謂聲聞等人(10)同滅惑障。由出離同故。故説一乘。四者性別(11)故。謂不定三乘性人引入大乘。故説一乘。五(12)者諸佛得同自意故。謂諸佛得如此意如我(13)所得。一切衆生亦同我得。由此意故。故説一(14)乘。六者聲聞得作佛意故。謂諸聲聞昔行大(15)菩提聚時有定作佛性。彼時佛加故勝攝故。(16)得自知作佛意。由此人前後相續無別。故説(17)一乘。七者變化故。謂佛示現聲聞而般涅槃(18)爲教化故。如佛自説。我無量無數以聲聞乘(19)示現涅槃。由離此方便更無方便化小根人(20)入大乘故。理實唯一故説一乘。八者究竟故。(21)謂至佛體無復去處。故説一乘。如是處處經(22)中以此八意佛説一乘。而亦不無三乘。問若(23)爾復有何義以彼彼意而説一乘。偈曰 
ñan thos la sogs pa’i chos kyid byiṅs tha mi dad pas na chos kyid byiṅs mtshuṅs pa’i phyir theg pa gcig pa ñid de | bgrod par bya bas na theg pa yin pas so || ñan thos la sogs pa’i gaṅ zag rnams bdag med pa ’dra bas bdag med ba (7) mtshuṅs pa’i phyir theg pa gcig pa ñid de | ’gro ba bos na theg pa yin pas so || rnam par grol ba mtshuṅs pa’i phyir theg pa gcig pa ñid de | ’gro ba bas na theg pa yin pas so || ñan thos la sogs pa’i rigs su ma ṅes pa rnams theg pa chen pos ṅes par ’byuṅ bas na rigs (175a1) tha dad pa’i phyir theg pa gcig pa ñid de | ’dis ’gro bas na theg pa yin pas so || bsam pa gñis thob pa’i phir theg pa gcig pa ñid de | saṅs rgyas rnams kyis sems can thams cad la bdag ñid kyi dgoṅs pa brñes pa’i phyir daṅ | ñan thos de’i (2) ris su ṅe spa sṅo byaṅ chub kyi tshogs spyad pa rnams saṅs rgyas kyi mthus de bźin gśegs pa rjes su bzuṅ ba’i khyad par phyogs tsam thob par bya ba’i phyir rgyud tha mi dad par mos pa’i sgo nas bdag ñid kyis saṅs rgyas kyi dgoṅs pa thob pa’i phyir ro || de ltar na bsam pa (3) gcig pa ñid thob pa bas saṅs rgyas daṅ | ñant hos rnams gcig pa’i phyir theg pa gcig pa ñid do || sbul pa’i phyri theg pa gcig pa ñid de | ji sakd du | ṅa ni lan bgya phrag du mar ñan thos kyi theg pas yoṅs su myaṅ ṅan las ’das so źes gsuṅs pa lte ba ste | gdul bya (4) rnams kyi don du de ltra ston pa’i phyir ro || mthar thug pa’i phyir yaṅ theg pa gcig pa ñid de | gaṅ phan chad bgrod par bya ba med pa de ni theg pa yin pas saṅs rgyas ñid kho na theg pa gcig pa yin no || de ltar bas na mod de daṅ de las ni dgoṅs pa de daṅ des theg pa gcig pa (5) ñid du gsuṅs par rig par bya’i || theg pa gsum med pa ni ma yin no || yaṅ ci’i phyir saṅs rgyas rnams kyis dgoṅs pa de daṅ des theg pa gcig pa ñid du bśad ce na | 
Même Idéal; donc unité de Véhicule; puisque les Auditeurs, etc. n’ont pas un Principe d’Idéaux à part; s’il y faut aller (y‚), il y a donc’ le Véhicule (y‚na), Même Impersonnalité, donc unité de Véhicule; puisque les Auditeurs, etc. tiennent en commun que le Moi n’existe pas; s’il y a quelqu’un qui va, il y a donc le Véhicule. Même Libération, donc unité de Véhicule; s’il,y a action d’aller, il y a le Véhicule. Différence de Famille, donc unité de Véhicule; puisque ceux qui sont de la Famille des Auditeurs sans en être définitivement ont leur Issue par le Grand Véhicule; s’ils vont, il y a le Véhicule. Arrivée aux deux Tendances, donc unité de Véhicule; puisque les Bouddhas d’une part sont arrivés à la Tendance de faire leur Moi de tous les êtres, et les Auditeurs d’autre part, chez qui la Famille est devenue définitive parce qu’ils ont antérieurement travaillé aux Provisions pour l’Illumination, sont arrivés à des Tendances de Bouddha dans leur Moi propre; ils ont acquis la Croyance sans aucune interruption de Série-personnelle 5 pour obtenir par l’Efficacité de Bouddha une portion toute-particulière de la faveur des Tathâgatas; il y a donc unité de Tendance, et par cette unité des Bouddhas et de ces Auditeurs. il y a unité de Véhicule. Métamorphose, donc unité de Véhicule. Comme il est dit “Des centaines de fois j’ai eu le Pari-Nirvâṇa par le Véhicule des Auditeurs”, en montrant ainsi des Métamorphoses dans le Sens des Disciplinables. Enfin, limitation; donc unité de Véhicule; puisqu’il n’y a pas d’autre Véhicule par où aller, c’est donc là le Véhicule, La Bouddhaté est le seul Véhicule; c’est ainsi qu’il faut entendre, avec telle ou telle intention, dans tel ou tel Sûtra l’unité de Véhicule; mais le fait est néanmoins qu’il:v a trois Véhicules. Dans quel Sens les Bouddhas out-ils donc prêché l’unité de Véhicule avec telle ou telle intention? 
ākarṣaṇārtham ekeṣām anyasaṃdhāraṇāya ca |
deśitāniyatānāṃ hi saṃbuddhair ekayānatā || 54 || 
(24)引接諸聲聞 攝住諸菩薩
(25)於此二不定 諸佛説一乘 
kha cig dag ni draṅ phyir daṅ || gźan dag yaṅ dag gzuṅ ba’i phyir |
| rdzogs pa’i saṅs rgyas (6) rnams kyis ni || ma ṅes rnams la theg gcig bśad || 
54. Pour attirer les uns, pour maintenir les autres, les Bouddhas ont prêché à l’usage des non-définitifs l’unité de Véhicule. 
ākarṣaṇārtham ekeṣām iti ye śrāvakagotrā aniyatāḥ | anyeṣāṃ ca saṃdhāraṇāya ye bodhisatvāgotrā aniyatāḥ | 
(26)釋曰。彼彼意有二義。一爲引接諸聲聞故。二(27)爲攝住諸菩薩故。若諸聲聞於自乘性不定。(28)佛爲引接彼人令入大乘。故説一乘。若諸菩(29)薩於自乘性不定。佛爲攝住彼人令不退大(615c1)乘故説一乘。偈曰 
kha cig draṅ ba’i phyir źes bya ba ni ñan thos kyi rigs can ma ṅes pa gaṅ dag yin pa’o || gźan dag yaṅ dag par bzuṅ ba’i phyir źes bya ba ni byaṅ chub sems dpa’i rigs can ma ṅes pa gaṅ dag yin pa’o || 
Pour attirer les uns, ceux de la Famille des Auditeurs qui n’en sont pas définitivement; pour attirer les autres, ceux de la Famille des Bodhisattvas qui n’en sont pas définitivement. 
śrāvako ’niyato dvedhā dṛṣṭādṛṣṭārthayānataḥ |
dṛṣṭārtho vītarāgaś cāvītarāgo ’pya sau mṛduḥ || 55 || 
(2)聲聞二不定 見義不見義
(3)見義不斷愛 斷愛倶軟根 
ñan (7) thos ma ṅe rnams gñis te || theg don mthoṅ daṅ mthoṅ ba’i |
| don mthoṅ ’dod chags bral ba daṅ || ’dod chags bral min ’di dman pa’o || 
55. Il y a deux sortes d’Auditeurs qui ne sont pas définitifs ceux qui ont vu, ceux qui n’ont pas vu le Sens avec le Véhicule. Ceux qui ont vu le Sens sont, ou non, dégagés des passions; ceux-là sont mous. 
śrāvakaḥ punar aniyato dvividho veditavyaḥ | dṛṣṭārthayānaś ca yo dṛṣṭasatyo mahāyānena niryāti adṛṣṭārthayānaś ca yo na dṛṣṭasatyo mahāyānena niryāti | dṛṣṭārthaḥ punar vītarāgaś cāvītarāgaś ca kāmebhyaḥ | asau ca mṛdur dhandhagatiko veditavyaḥ | yo dṛṣṭārtho dvividha uktaḥ | 
(4)釋曰。聲聞不定復有二種。一者見義乘。彼見(5)諦發大乘故。二者不見義乘。彼不見諦發大(6)乘故。見義復有二種。一者斷愛。彼已離欲(7)界欲故。二者不斷愛。彼未離欲。*界欲故。此(8)中見義二人。應知具足軟品。由根鈍故。偈(9)曰 
ñan thos ma ṅes pa yaṅ rnam pa gñis su rig par bya ste | theg pa’i don mthoṅ ba ni bden pa mthoṅ ba theg pa chen (175b1) pos ṅes par ’byuṅ ba gaṅ yin pa’o || theg pa’i do nam mthoṅ ba ni bden pa ma mthoṅ ba theg pa che pos ṅes par ’byuṅ ba gaṅ yin pa’o || don mthoṅ ba yaṅ ’dod pa dag las ’dod chags daṅ bral ba daṅ | ’dod chags daṅ ma bral ba’o || don mthoṅ ba rnam pa gñis su bśad (2) pa gaṅ yin pa de ni dman pa yin te | rtog ba bul ba yin par rig par bya’o || 
Il v a deux sortes d’Auditeurs: ceux qui ont vu le Sens avec le Véhicule, c’est ceux qui ont vu le Sens et prennent comme Issue le Grand Véhicule; les autres sont ceux qui n’ont pas vu le Sens et qui sortent par le Grand Véhicule. Ceux qui ont vu le Sens sont ou non dégagés des passions, au point de vue des désirs. Ceux-là sont mous, ils ont l’allure traînante, les Auditeurs des deux sortes qui ont vu le Sens. 
tau ca labdhāryamārgasya bhaveṣu pariṇāmanāt |
acintyapariṇāmikyā upapattyā samanvitau || 56 || 
(10)二得聖道人 迴向於諸有
(11)迴向不思議 二生相應故 
de gñis ’phags pa’i lam thob pa || srid pa dag tu bsgyur ba’i phyir |
| bsam gyis mi khyab bsgyur ba yi || skye ba daṅ ni yaṅ dag ldan || 
56. Les uns et les autres, par la Perflexion du Chemin Saint, une fois acquis, vers les existences, ont la Renaissance avec une Perflexion hors-réflexion. 
tau ca dṛṣṭārtho labdhasyāryamārgasya bhaveṣu pariṇāmanāt | acintyapariṇāmikyā upapattyā samanvāgatau veditavyau | acintyo hi tasyāryamārgasya pariṇāma upapattau tasmād acintyapariṇāmikī | 
(12)釋曰。如是見義得聖道二人。能以聖道迴向(13)諸有。如是迴向名不思議生。由以聖道迴向(14)生故。如此二人與二生相應。問何者二生。偈(15)曰 
don mthoṅ ba de gñis ni ’phags pa’i lam thob ba srid pa (3) dag tu bsgyur ba’i phyir || bsam gyis mi khyab par bsgyur ba’i skye ba daṅ ldan par rig par bya’o || ’phags pa’i lam de skye bar bsgyur ba ni bsam gyis mi khyab ste | de ltar ba na bsam gyis mi khyab par bsgyur ba yin no || 
Les uns et les autres, ceux qui ont vit le Sens; par la Perflexion vers les existences du Chemin Saint une fois acquis, ils ont la Renaissance avec une Per-flexion bots-réflexion. En effet, la Per-flexion du Chemin Saint vers la Renaissance est hors-réflexion; c’est pourquoi il est parlé d’une Perflexion hors-réflexion. 
praṇidhānavaśād eka upapattiṃ prapadyate |
eko ’nāgāmitāyogān nirmāṇaiḥ pratipadyate || 57 || 
(16)願力及化力 隨欲而受生
(17)願力不斷愛 化住阿那含 
gcig ni smon lam dbaṅ gis na || skye ba rab tu sgrub (4) par byed |
| cig śos phyir mi ’oṅ ba daṅ || ldan phyir sprul pas rab tu sgrub || 
57. L’un, par l’effet du Vœu, s’engage dans la Renaissance; l’autre, par Application au degré Sans-Retour, prend Initiative par les Métamorphoses. 
tayoś caikaḥ praṇidhānavaśād upapattiṃ gṛhṇāti yatheṣṭaṃ yo na vītarāgaḥ | eko ’nāgāmitāyogabalena nirmāṇaiḥ | 
(18)釋曰。二生者。一願自在生。二化自在生。初是(19)未離欲人。後是阿那含人。問如此二人云何(20)軟品。偈曰 
de gñis la gcig ste ’dod chags daṅ ma bral ba gaṅ yin pa de ni smon lam gyi dbaṅ gis ji ltar ’dod pa bźin du skye ba ’dzin to || cig śos ni phyir mi ’oṅ ba daṅ ldan pa’i stobs kyis sprul pa dag (5) gis ’dzin to || 
L’un, celui qui n’est pas dégagé des passions, prend la Renaissance comme il veut, en vertu du Vœu. L’autre, par la force de l’application au degré Sans-Retour, prend par les Métamorphoses. 
nirvāṇābhiratatvāc ca tau dhandhagatikau matau |
punaḥ punaḥ svacittasya samudācārayogataḥ || 58 || 
(21)由二樂涅槃 數數自厭故
(22)二倶説鈍道 久久得菩提 
de gñis yaṅ daṅ yaṅ du ni || raṅ sems kun tu ’byuṅ ldan pas || myaṅ ṅan ’das la mṅon dga’i phyir || rtog pa bul pa yin par ’dod || 
58. Parce qu’il se plaît au Nirvâṇa, l’un et l’autre ont l’allure traînante, à cause de leur application à choyer trop fréquemment leur Pensée. 
tau ca nirvāṇābhiratatvād ubhāv api dhandhagatikau matau ciratareṇābhisaṃbodhataḥ | svasya śrāvakacittasya nirvitsahagatasyābhīkṣṇaṃ samudācārāt | 
(23)釋曰。由此二人先有樂滅心故。恒起自厭心(24)故。是故彼道説爲鈍道。由不能速得無上菩(25)提故。偈曰 
de gñis ga yaṅ raṅ gi ñan thos kyis sems skyo ba daṅ ldan pa yaṅ daṅ yaṅ daṅ du kun tu ’byuṅ bas mya ṅan las ’das pa (6) la lhag par dga’ ba’i phyir rtog pa bul pa yin par ’dod de | yun riṅ mi gźig na mṅon par rdzogs par ’tshaṅ rgya ba’i phyir ro || 
Parce qu’ils se plaisent au Nirvâṇa, l’un et l’autre ont l’allure traînante, car leur Toute-parfaite Illumination tarde à l’excès. C’est qu’ils choient trop souvent leur Pensée propre, celle d’Auditeur, qui est associée au Dégoût. 
so ’kṛtārtho hy abuddhe ca jāto dhyānārtham udyataḥ |
nirmāṇārthī tadāśritya parāṃ bodhim avāpnute || 59 || 
(26)所作未辦人 生在無佛世
(27)修禪爲化故 漸得大菩提 
don byas ma yin de saṅs rgyas || med par skyes nas sbrul don gñer |
| bsam gtan don brtson der brten nas || byaṅ chub dam pa (7) ’thob pa ’gyur || 
59. Celui-ci, qui n’a pas accompli soli Sens, qui est né dans un temps salis Bouddha, qui travaille dans le Sens de l’Extase, a besoin des Métamorphoses: fondé sur elles, il atteint la Suprême Illumination. 
yaḥ punar asāv avītarāgo dṛṣṭasatyaḥ so ’kṛtārthaḥ śaikṣo bhavan buddharahite kāle jāto dhyānārtham udyato bhavati nirmāṇārthī | tacca nirmāṇam āśritya krameṇa parāṃ bodhiṃ prāpnoti | tam avasthātrayasthaṃ saṃdhāyoktaṃ bhagavatā śrīmālāsūtre | śrāvako bhūtvā pratyekabuddho bhavati punaś ca buddha iti | agnidṛṣṭānte ca yadā ca pūrvaṃ dṛṣṭasatyāvasthā sadā buddharahite kāle svayaṃ dhyānam utpādya janmakāyaṃ tyaktvā nirmāṇakāyaṃ gṛhṇāti yadā ca parāṃ bodhiṃ prāpnotīti | vidyāsthānaparyeṣṭau ślokaḥ | 
(28)釋曰。所作未辦人者。謂見諦未斷愛未得阿(29)羅漢果人。此人生在無佛世界。生已自能勤(616a1)修諸禪爲變化故。此人依止此化。漸漸更得(2)無上菩提。如此三位。如佛勝鬘經説。如是(3)聲聞次得縁覺後得作佛。如大譬中説。一者(4)先見諦位。二者佛空時生。自能修禪捨於生(5)身而受化身。三者當得無上菩提。已説求一(6)乘。次説求明處。偈曰 
bden pa mthoṅ ba ’dod chags daṅ ma bral ba don ma byas pa slob pa gaṅ yin pa de ni | saṅs rgyas med pa’i dus su skyes nas sbrul pa don du gñer bas bsam gtan gyi don du brtson par ’gyur źiṅ sbrul pa de la yaṅ brten nas rim gyis byaṅ chub daṅ (176a1) pa thob par ’gyur ṅo || bcom ldan ’das kyis gnas skabs gsum la gnas pa de la dgoṅs nas | dpal phreṅ gi mdo las me’i dpes ñan thos su gyur nas | raṅ saṅs rgyas su ’gyur ro || phyis ni saṅs rgyas su yaṅ ’gyur ro źes gsuṅs te | (2) gaṅ gi tshe sṅon bden pa mthoṅ ba’i gnas skabs daṅ || gaṅ gi tshe saṅs rgyas med pa’i dus su bdag ñid kyis bsam gtan bskyed nas skye ba’i lus bor te | sprul pa’i lus ’dzin pa daṅ | gaṅ gi tshe byaṅ chub dam pa ’thob pa’i gnas skabs so || rig pa’i gnas yoṅs su (3) tshol ba la tshigs su bcad pa | 
Celui-là, le Voit-Vérité qui ne s’est pas dégagé des passions; il n’a pas accompli son Sens, ayant à apprendre encore; étant né dans un temps où il n’y a pas de Bouddha, il travaille dans le Sens de l’Extase, il a besoin des Métamorphoses. En se fondant sur la Métamorphose il arrive graduellement à la Suprême Illumination. C’est en visant ce personnage dans ses trois états que Bhagavat a dit, dans le “rî-m‚l‚ sûtra: “Avant été Auditeur, il devient Bouddha-pour soi, et ensuite Bouddha comme dans le cas classique titi feu”’1; quand il est d’abord à.l’état de Voit-Vérité, quand, en un temps dépourvu de Bouddha, produisant par soi l’Extase, renonçant au corps de naissance, il prend le corps de Métamorphose; enfin quand il arrive à la Suprême Illumination.
Un vers sur la question des Sciences Classiques. 
vidyāsthāne pañcavidhe yogamakṛtvā sarvajñatvaṃ naiti kathaṃcit paramāryaḥ |
ity anyeṣāṃ nigrahaṇānugrahaṇāya svājñārthaṃ vā tatra karoty eva sa yogam || 60 || 
(7)菩薩習五明 總爲求種智
(8)解伏信治攝 爲五五別求 
rig pa’i gnas lṅa dag la brtson par ma byas par || ’phags mchog gis kyaṅ thams cad mkhyen ñid mi ’gyur te |
| de lta bas na gźan dag tshar bcad rjes gzuṅ daṅ || bdag ñid kun śes bya phyir de la de brtson byed || 
60. S’il ne s’est pas appliqué aux cinq Sciences classiques, le Saint par excellence n’arrive absolument pas à ]’Omniscience; aussi il y met son Application pour empêcher les autres, ou pour les seconder, ou pour reconnaître par soi-même. 
pañcavidhaṃ vidyāsthānaṃ | adhyātmavidyā hetuvidyā śabdavidyā cikitsāvidyā śilpakarmasthānavidyā ca | tad yad arthaṃ bodhisatvena paryeṣitavyaṃ tad darśayati | sarvajñatvaprāptyartham abhedena sarvaṃ | bhedena punar hetuvidyāṃ śabdavidyāṃ ca paryeṣate nigrahārtham anyeṣāṃ tad anadhimuktānāṃ | cikitsāvidyāṃ śilpakarmasthānavidyāṃ cānyeṣām anugrahārthaṃ tadarthikānāṃ | adhyātmavidyāṃ svayam ājñārthaṃ | dhātupuṣṭiparyeṣṭau trayodaśa ślokāḥ | pāramitāparipūraṇārthaṃ ye pāramitāpratisaṃyuktā evaṃ manasikārā dhātupuṣṭaye bhavanti ta etābhir gāthābhir deśitāḥ | 
(9)釋曰。菩薩習五明總爲求種智者。明處有五。(10)一内明。二因明。三聲明。四醫明。五巧(11)明。菩薩學此五明總意爲求一切種智。若不(12)勤習五明。不得一切種智故。問別意云何。答(13)解伏信治攝爲五。五別求如其次第學。内明(14)爲求自解學。因明爲伏外執學。聲明爲令他(15)信學。醫明爲所治方學。巧明爲攝一切衆生。(16)已説求明處。次説求長養善根。所謂作意滿(17)足諸波羅蜜。此作意有四十四種。初謂知因(18)作意。乃至最後謂知我勝作意。此等作意今(19)當顯説。偈曰 
rig pa’i gnas ni rnam (4) pa lṅa ste | naṅ rig pa daṅ | gso ba rig pa daṅ | gtan tshigs rig pa daṅ | sgra rig pa daṅ | bzo’i las kyi gnas rig pa’o || de dag gaṅ gi phyir byaṅ chub sems dpas btsal bar bya ste ston te | bye brag med par ni thams cad mkhyen pa ñid thob par bya ba’i phyir ro || (5) bye brag tu ni gtan tshigs rig pa daṅ | sgra rig pa ni gźan de dag la ma mos pa rnmas tshar bcad pai phyir yoṅs su tshol lo || gao ba rig pa daṅ | bzo’i las kyi gnas rig pa ni gźan de dag la mos pa rnams la phan gdags pa’i phyir yoṅs su tshol lo || naṅ rig pa ni (6) bdag ñid kun śes par bya ba’i phyir yoṅs su tshol lo || khams brtas pa yoṅs su tshol ba la tshigs su bcad pa bcu gsum ste | pha rol tu phyir pa yoṅs su rdzogs par bya ba’i phyir | pha rol tu phyin pa daṅ ldan pa’i yid la byed pa gaṅ dag khams brtas par byed pa de (7) dag kho na tshigs su bcad pa ’di dag gis bstan to || de la tshigs su bcad pa daṅ po ni ’di yin te || 
Il y a cinq Sciences Classiques: Science des choses de l’ordre du Moi; Science des Causes; Science des Sons; Science des Cures; Science des Arts-et-Métiers. Il montre dans quel Sens le Bodhisattva doit procéder à la recherche: tout, sans distinction, pour arriver à être omniscient; en détail, la Science des Causes et la Science des Sons, pour réprimer les tins, ceux qui n’ont pas la Croyance; la Science des Cures, la Science des Arts-et-Métiers, pour seconder les autres, ceux qui en ont besoin. La Science des choses de l’ordre du Moi pour reconnaître par lui-même.
Treize vers sur la question de l’Alimentation des plans, Il indique dans ces stances-ci les Actes mentaux, tels ou tels, qui associés respectivement à chacune des Perfections pour rendre la Perfection complète servent à alimenter les Plans. 
hetūpalabdhituṣṭiś ca niśrayatadanusmṛtiḥ |
sādhāraṇaphalecchā ca yathābodhādhimucyanā || 61 || 
(20)知因及念依 共果與信解
(21)四意隨次第 修習諸善根 
rgyu dmigs nas ni dga’ ba daṅ || rten la de rjes dran pa daṅ |
| ’bras bu thun moṅ ’dod pa daṅ | ji ltar byaṅ chub bźin mos pa’o || 
61. Satisfaction de suscepter la cause, soubassement et souvenir continu y-afférent, désir du fruit en commun, Croyance en fonction de Compréhension. 
te punar hetopalabdhituṣṭimanasikārāt | yāvad agratvātmāvadhāraṇamanasikāraḥ | tatra hetūpalabdhituṣṭimanasikāra ādita eva tāvat | gotrastho bodhisatvaḥ svātmani pāramitānāṃ gotraṃ paśyan hetūpalabdhituṣṭyā pāramitādhātupuṣṭiṃ karoti | gotrastho ’nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayatīty ato ’nantaraṃ niśrayatadanusmṛtimanasikāraḥ | sa hi bodhisatvaḥ svātmani pāramitānāṃ saṃniśrayabhūtaṃ bodhicittaṃ samanupaśyann evaṃ manasikaroti niyatam etāḥ pāramitāḥ paripūriṃ gamiṣyanti | tathā hy asmākaṃ bodhicittaṃ saṃvidyate iti | utpāditabodhicittasya pāramitābhiḥ svaparārthaprayoge sādhāraṇaphalecchāmanasikāra āsāṃ pāramitānāṃ parasādhāraṇaṃ va phalāṃ bhavatv anyathā vā mā bhūd ity abhisaṃskaraṇāt | svaparārthaṃ prayujyamāno ’saṃkleśopāyaṃ tatvārthaṃ pratividhyatīty ato ’nantaraṃ yathābodhādhimucyanāmanasikāraḥ | evaṃ sarvatrānukramo veditavyaḥ | yathā buddhair bhagavadbhiḥ pāramitā abhisaṃbuddhā abhisaṃbhotsyante ’bhisaṃbudhyante ca tathā ’ham adhimucye ity abhisaṃskaraṇāt | 
(22)釋曰。此偈有四種作意。一知因作意。二念依(23)作意。三共果作意。四信解作意。菩薩最初住(24)性而作是念。我今自見波羅蜜性知可増長。(25)是名知因作意。次作是念。我今已發大心諸(26)波羅蜜決定當得圓滿。何以故。以此大心爲(27)依止故。是名念依作意。次作是念。我已發心。(28)爲利自他勤修諸波羅蜜。此果若共即願受(29)之。若不共他即願不受。是名共果作意。次作(616b1)是念。我今勤行自他利時。應通達涅槃眞實(2)方便。所謂不染三輪如過去諸佛曾解。未來(3)諸佛當解。現住諸佛今解。我皆正信。是名(4)信解作意。如是後後作意應知。次第亦爾。偈(5)曰 
de dag kyaṅ rgyu dmigs nas dga’ (176b1) ba yid la byed pa nas bdag ñid mchog tu ṅes par ’dzin pa yid la byed pa’i bar dag yin no || de la rgyu dmigs nas dga’ ba yid ’byed pa ni | re źig daṅ po kho nar byaṅ chub sems dpa’i rigs la gnas pa bdag ñid la pha rol tu phyin pa rnams kyi rigs mthoṅ ba daṅ | rgyu (2) dmigs nas dga’ bas pha rol tu phyin pa’i khams brtas par byed do || rigs la gnas pa ni bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub tu sems skyed pas de’i ’og tu rtne la de rjes su dran pa byed pa ste | byaṅ chub sems dpa’ de bdag ñid la pha rol tu phyin (3) pa rnams kyi rten du gyur pa byaṅ chub kyi sems yaṅ dag par rjes su mthoṅ ba daṅ ’di sñam du ’di skad bdag la byaṅ chub kyi sems yod pas na || gdon mi za bar pha rol tu phyin pa’i ’di dag yoṅs su rdzogs par ’gyur ro sñam du yid la byed do || sems bskyed pa ni pha rol tu phyin pa (4) rnams kyis raṅ daṅ gźan gyi don la rab tu sbyor ba’am ’bras bu thun moṅs ’dod pa yid la byed de | pha rol tu phyin pa ’di dag gi ’bras bu ni gźan daṅ thun moṅ du gyur cig || gźan du ma gyur cig sñam du mṅon par ’du byed pa’i phyir ro || raṅ daṅ gźan gyidon la rab tu (5) sbyor ba ni || kun nas ñon moṅs pa medpa’i thabs de kho na ñid kyi don rtogs par ’gyur bas de’i ’og tu ji ltar byaṅ chub pa bźin du os pa yid la byed pa ste | ji ltar saṅs rgyas bcom ldan ’das rnams kyis pha rol tu phyin pa mṅon par rdzogs par saṅs rgyas pa daṅ | (6) mṅon par rdzogs par ’tshaṅ rgya bar ’gyur ba daṅ | mṅon par rdzogs par saṅs rgays pa de bźin du bdag kyaṅ mos so sñam du mṅon par ’du byed pa’i phyir ro || thams cad du yaṅ gi rims ni de lta bur rig par bya’o || 
La liste de ces Actes Mentaux va de la Satisfaction de suscepter la cause jusqu’à l’affirmation du Moi comme valeur capitale [v. 72]. L Acte mental de satisfaction à suscepter la Cause, qui est le premier, consiste en ceci: Le Bodhisattva qui est dans la Famille, voyant en son Moi la Famille des Perfections, fortifie le Plan des Perfections par sa satisfaction à suscepter la cause.  tant dans la Famille, il produit la Pensée en vue de la Toute-parfaite Illumination insurpassable; et aussitÙt après suit l’Acte mental de soubassement et de souvenir continu y-afférent. En effet, le Bodhisattva, voyant en son Moi la Pensée d’illumination qui y est devenue le soubassement, fait alors cet Acte mental: “Certainement, ces Perfections arriveront à être complètes, car j’ai maintenant ainsi la Pensée d’Illumination.” Une fois produite la Pensée d’Illumination, vient l’Acte mental du désir de fruit en commun, relativement à l’Application au Sens de soi et d’autrui par les Perfections; on sur-opère alors ainsi: “Que le fruit de ces Perfections soit en commun, ou autrement qu’il ne soit pas!” En s’appliquant au Sens de soi et d’autrui, il pénètre le Sens Positif, qui est le moyen de n’avoir pas de Pleine-Souillure et, par suite, aussitÙt après vient l’Acte mental de Croyance en fonction de Compréhension. Même gradation à établir partout. Il sur-opère, en effet, ainsi: “Comme les Bouddhas Bhagavats ont illuminé, illumineront, illuminent totalement les Perfections, telle est ma Croyance.” 
caturvidhānubhāvena prīyaṇā khedaniścayaḥ |
vipakṣe pratipakṣe ca pratipattiś caturvidhā || 62 || 
(6)得喜有四種 二惡不能退
(7)應知隨修意 此復有四種 
mthu ni rnam pa bźi (7) dag gis || dga’ daṅ ṅes par mi skyo daṅ |gn | mi mthun phyogs daṅ gñen po la || sgrub pa rnam pa bźi yin no || 
62. Amabilité par les quatre Efficacité, décision d’être infatigable, Initiative quadruple quant à ’Adversaire et à l’Auxilaire. 
anubhāvaprīyaṇāmanasikāraś caturvidhānubhāvadarśanaprīyaṇā caturvidhānubhāvo vipakṣaprahāṇaṃ saṃbhāraparipākaḥ svaparānugraha āyatyāṃ vipākaphalaniḥṣyandaphaladānatā ca | satvasvabuddhadharmaparipākam ārabhyākhedaniścayamanasikāraḥ sarvasatvavipratipattibhiḥ sarvaduḥkhāpattipātaiś cākhedaniścayābhisaṃskaraṇāt paramabodhiprāptaye | vipakṣe pratipakṣe ca caturvidhapratipattimanasikāraḥ | dānādivipakṣāṇāṃ ca mātsaryādīnāṃ pratideśanā pratipakṣāṇāṃ ca dānādīnām anumodanā tadadhipateyadharmadeśanārthaṃ ca buddhādhyeṣaṇā | tāsāṃ ca bodhau pariṇāmanā | 
(8)釋曰。此偈有三種作意。一得喜作意。二不退(9)作意。三隨修作意。菩薩次作是念。我今信解(10)諸波羅蜜得四種喜。謂障斷喜聚滿喜。攝自(11)他二利喜。與依報二果喜。是名得喜作意。次(12)作是念。我今爲成就自他佛法修行諸波羅(13)蜜時。雖遇惡人違逆惡事逼惱終無退心。是(14)名不退作意。次作是念。我今爲得無上菩提。(15)於諸波羅蜜應起四種隨修。所謂應懺悔六(16)波羅蜜諸障。應隨喜六波羅蜜諸行。應勸請(17)六波羅蜜法義。應以六波羅蜜迴向無上菩(18)提。是名隨修作意。偈曰 
mthus dga’ ba yid la byed pa ni mthun rnam pa bźi yaṅ dag par mthoṅ nas dga’ ba’i phyir ro || mthu rnam pa bźi ni | mi mthun (177a1) pa’i phyogs spoṅ ba daṅ | tshogs yoṅs su smin pa daṅ | raṅ daṅ gźan la phan pa daṅ | tshe phyi ma la rnam par smin pa daṅ | rgyu mthun pa’i ’bras bu ’byin pa ñid do || sems can daṅ | rig gi saṅs rgyas kyi chos yoṅs su smin pa las brtsams te gnes par (2) skyo ba med pa yid la byed pa ni sems can thams cad kyi log par sgrub pa daṅ | sdug bsṅal ’bab pa thams cad k