You are here: BP HOME > MI > De unges forbund (The League of Youth) > fulltext
De unges forbund (The League of Youth)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
DE UNGES FORBUND 
THE LEAGUE OF YOUTH 
青年同盟 潘家洵 译 
PERSONERNE:
KAMMERHERRE BRATSBERG, jernværksejer.
ERIK BRATSBERG, hans søn, juridisk kandidat og grosserer.
THORA, hans datter.
SELMA, grossererens frue.
DOKTOR FJELDBO, værkslæge.
SAGFØRER STENSGÅRD.
PROPRIETÆR MONSEN på Storli.
BASTIAN MONSEN, hans søn.
RAGNA, hans datter.
KANDIDAT HELLE, huslærer på Storli.
VÆRKSFORVALTER RINGDAL.
GÅRDBRUGER ANDERS LUNDESTAD.
DANIEL HEJRE.
MADAM RUNDHOLMEN, landhandlerenke.
BOGTRYKKER ASLAKSEN.
EN TJENESTEPIGE hos kammerherrens.
EN OPVARTER.
EN PIGE hos madam RUNDHOLMEN.
FOLK AF ALMUEN, KAMMERHERRENS GÆSTER, o. s. v. o. s. v. 
CHARACTERS.
CHAMBERLAIN BRATSBERG,1 owner of the iron-works.
ERIK BRATSBERG, his son, a merchant.
THORA, his daughter.
SELMA, Erik’s wife.
DOCTOR FIELDBO, physician at the Chamberlain’s works.
STENSGÅRD,2 a lawyer.
MONS MONSEN, of Stonelee.3
BASTIAN MONSEN, his son.
RAGNA, his daughter.
HELLE,4 student of theology, tutor at Stonelee.
RINGDAL, manager of the iron-works.
ANDERS LUNDESTAD, landowner.
DANIEL HEIRE.5
MADAM6 RUNDHOLMEN, widow of a storekeeper and publican.
ASLAKSEN, a printer
A MAID-SERVANT AT THE CHAMBERLAIN’S.
A WAITER.
A WAITRESS AT MADAM RUNDHOLMEN’S.
Townspeople, Guests at the Chamberlain’s, etc. etc. 
人物表
布拉茨柏—宫廷侍从官,铁厂老板
埃吕克•布拉茨柏—他的儿子,商人
托拉—他的女儿
塞尔玛—埃吕克的妻子
费尔博大夫—铁厂医生
史丹斯戈—律师
孟思•孟森—斯通里地方的人
巴斯丁•孟森—他的儿子
瑞娜—他的女儿
赫黎—神学家,斯通里地方的教师
凌达尔—铁厂经理
安德•伦德斯达—地主
丹尼尔•海瑞
伦德尔曼太太—寡妇,亡夫是商店和酒馆老板
阿斯拉克森—印刷所老板
布拉茨柏家的一个女用人
一个茶房
伦铎尔曼太太家的一个女用人
市民, 布拉茨柏家的客人以及其他的人 
(Handlingen foregår på værket i nærheden af en købstad i det søndenfjeldske Norge.) 
The action takes place in the neighborhood of the iron-works, not far from a market town in Southern Norway. 
事情发生在靠近挪威南部一个市镇的铁矿地区。 
FØRSTE AKT
(17de Maj. Aften. Folkefest. En lund ved hovedgården. Musik og dans i baggrunden; brogede lamper på træerne. I midten, noget tilbage, en talerstol; til højre indgang til et stort beværtningstelt; foran samme et bord med bænke. Over på den anden side i forgrunden et andet bord, pyntet med blomster og omgivet af lænestole.)
(Stor folkemasse. Gårdbruger Lundestad, med komitesløjfe i knaphullet, står på talerstolen. Værksforvalter Ringdal ligeledes med komitesløjfe, ved bordet til venstre.) 
ACT FIRST
[The Seventeenth of May.7 A Popular fete in the Chamberlain’s grounds. Music and dancing in the background. Coloured lights among the trees. In the middle, somewhat towards the back, a rostrum. To the right, the entrance to a large refreshment-tent; before it, a table with benches. In the foreground on the left, another table, decorated with flowers and surrounded with lounging-chairs.]
[A Crowd of People. LUNDESTAD, with a committee-badge at his button-hole, stands on the rostrum. RINGDAL, also with a committee-badge, at the table on the left.] 
第一幕
(五月十七日,挪威独立纪念日。宫廷侍从官家院子里正在开群众庆祝会。院子后方有人跳舞奏乐。树林里挂着五颜六色的灯火。中间靠后有一座演说台。右边是供应茶点的帐篷入口,帐篷前面摆着一张桌子和几条长凳。前方左首还有一张桌子,桌子摆着鲜花,四面放着躺椅。)

(一大群人。伦德斯达胸前钮孔上挂着委员会徽章,站在演说台上。凌达尔也戴着委员会徽章,站在桌子左边。) 
LUNDESTAD.
– – Og derfor, ærede sognefolk, – en skål for vor frihed! Således, som vi har taget den i arv fra vore fædre, således vil vi bevare den for os selv og for vore sønner! Hurra for dagen! Hurra for 17de Maj! 
LUNDESTAD.
. . . Therefore, friends and fellow citizens,I drink to our freedom! As we have inherited it from our fathers, so will we preserve it for ourselves and for our children! Three cheers for the day! Three cheers for the Seventeenth of May! 
伦德斯达:
—— 所以,诸位朋友,诸位同胞,我祝贺咱们的自由。咱们的自由是从祖宗手里传下来的,咱们要为自己和子孙把它好好地保持住。纪念节万岁!五月十七日独立节万岁! 
TILHØRERNE.
Hurra, hurra, hurra! 
THE CROWD.
Hurrah! hurrah! hurrah! 
群 众:
万岁!万岁!万岁! 
VÆRKSFORVALTER RINGDAL
(idet Lundestad stiger ned).
Og nu et hurra for gamle Lundestad! 
RINGDAL
[as LUNDESTAD descends from the rostrum.]
And one cheer more for old Lundestad! 
凌达尔:
(伦德斯达正从演说台上走下来)
还有伦德斯达老先生万岁! 
ENKELTE STEMMER.
Hys! Hys! 
SOME OF THE CROWD
[hissing.]
Ss! Ss! 
群众中几个人:
(不满意的声音)
嘘!嘘! 
MANGE STEMMER
(overdøvende).
Hurra for Lundestad! Gamle Lundestad leve! Hurra!
(Tilhørerne spreder sig. Proprietær Monsen, hans søn Bastian, sagfører Stensgård og bogtrykker Aslaksen trænger sig frem gennem sværmen.) 
MANY VOICES
[drowning the others.]
Hurrah for Lundestad! Long live old Lundestad! Hurrah!
[The CROWD gradually disperses. MONSEN, his son BASTIAN, STENSGARD, and ASLAKSEN make their way forward, through the throng. ] 
许多人的声音:
(盖过了别人的声音)
伦德斯达万岁!伦德斯达老先生万岁!万岁!
(群众逐渐散开。孟森和他的儿子巴斯丁以及史丹斯戈、阿斯拉克森从人堆里挤到前面来。) 
MONSEN.
Ja minsæl blir han aflægs nu! 
MONSEN.
’Pon my soul, it’s time he was laid on the shelf! 
孟 森:
这老家伙是个过时货! 
ASLAKSEN.
Det var vore lokale forholde han snakked for! Ho-ho! 
ASLAKSEN.
It was the local situation8 he was talking about! Ho-ho! 
阿斯拉克森:
他讲的是本地老一套的情况!嘿嘿! 
MONSEN.
Den tale har han nu holdt i alle de år, jeg kan mindes. Kom så her –! 
MONSEN.
He has made the same speech year after year as long as I can remember. Come over here. 
孟 森:
我记得他年年说来说去老是这一套!上这边来吧。 
STENSGÅRD.
Nej-nej-nej! Ikke den vej, herr Monsen! Nu kommer vi jo rent bort fra Deres datter. 
STENSGARD.
No, no, not that way, Mr. Monsen. We are quite deserting your daughter. 
史丹斯戈:
不,不,孟森先生,你走错了。咱们把你小姐撂在后头了。 
MONSEN.
Å, Ragna finder os nok igen. 
MONSEN.
Oh, Ragna will find us again. 
孟 森:
啊,没关系,瑞娜会找到咱们的。 
BASTIAN.
Hun har ingen nød; kandidat Helle er med hende. 
BASTIAN.
She’s all right; young Helle is with her. 
巴斯丁:
没问题,有赫黎陪着她。 
STENSGÅRD.
Helle? 
STENSGARD.
Helle? 
史丹斯戈:
赫黎? 
MONSEN.
Ja, Helle. (puffer ham venskabeligt.) Men jeg er med Dem, ser De. Og det er vi da allesammen. Kom så! Her sidder vi i ly for kreti og pleti; her kan vi snakke lidt nærmere om det, som –
(har imidlertid sat sig ved bordet til venstre.) 
MONSEN.
Yes, Helle. But [nudging STENSGARD familiarly] you have me here, you see, and the rest of us. Come on! Here we shall be out of the crowd, and can discuss more fully what --
[Has meanwhile taken a seat beside the table on the left.] 
孟 森:
对,赫黎。
(很亲热地用胳臂肘推推史丹斯戈)你怕什么。这儿有我,还有别人。快走!这儿人少了,咱们可以细谈一谈 (说话时在左面的桌子旁边坐下。) 
RINGDAL
(træder til).
Undskyld, herr Monsen, – det bord er forbeholdt – 
RINGDAL
[approaching.]
Excuse me, Mr. Monsen -- that table is reserved -- 
凌达尔:
(走过来)
对不起,孟森先生—— 这张桌子有人定下了。 
STENSGÅRD.
Forbeholdt? For hvem? 
STENSGARD.
Reserved? For whom? 
史丹斯戈:
定下了?谁定的? 
RINGDAL.
For kammerherrens. 
RINGDAL
For the Chamberlain’s party. 
凌达尔:
侍从官他们定的。 
STENSGÅRD.
Å hvad, kammerherrens! Her er jo ingen af dem tilstede. 
STENSGARD.
Oh, confound the Chamberlain’s party! There’s none of them here. 
史丹斯戈:
什么侍从官不侍从官的!他们一个都没来! 
RINGDAL.
Nej, men vi kan vente dem hvert øjeblik. 
RINGDAL
No, but we expect them every minute. 
凌达尔:
不错,可是他们一会儿就来。 
STENSGÅRD.
Så lad dem sætte sig et andet steds.
(tager en stol.) 
STENSGARD.
Then let them sit somewhere else.
[Takes a chair.] 
史丹斯戈:
回头让他们另找地方。
(坐下) 
GÅRDBRUGER LUNDESTAD
(lægger hånden på stolen).
Nej, bordet får nu stå, som sagt er. 
LUNDESTAD
[laying his hand on the chair.]
No, the table is reserved, and there’s an end of it. 
伦德斯达:
(用手按着椅子)
不行,这张桌子定下了,说什么都不行。 
MONSEN
(rejser sig).
Kom, herr Stensgård; der er ligeså god plads derborte. (går over til højre.) Opvarter! Hm, ingen opvarter heller. Det skulde nu festkomiteen sørget for itide. Å, Aslaksen, gå ind og hent os fire flasker Champagne. Forlang af den dyreste. Sig, Monsen betaler!
(Aslaksen går ind i teltet; de tre øvrige sætter sig.) 
MONSEN
[rising.]
Come, Mr. Stensgard; there are just as good seats over there. [Crosses to the right.] Waiter! Ha, no waiters either. The Committee should have seen to that in time. Oh, Aslaksen, just go in and get us four bottles of champagne. Order the dearest; tell them to put it down to Monsen!
[ASLAKSEN goes into the tent; the three others seat themselves. ] 
孟 森:
(站起来)
走吧,史丹斯戈先生,那儿也有好座位。
(向右走)茶房!哼,连个茶房都没有。委员会办事真马虎。喂,阿斯拉克森,你进去给我们拿四瓶香槟酒。要顶好的。告诉他们记孟森的帐!(阿斯拉克森走进帐篷,其余三人各自坐下。) 
LUNDESTAD
(går stilfærdigt over til dem og vender sig til Stensgård).
De får nu endelig ikke ta’e det fortrydeligt op – 
LUNDESTAD
[goes quietly over to them and addresses STENSGARD.]
I hope you won’t take it ill -- 
伦德斯达:
(悄悄走过来,向史丹斯戈)
你别生气。 
MONSEN.
Nej, fortrydeligt –! Gudbevares! Langtfra det! 
MONSEN.
Take it ill! Good gracious, no! Not in the least. 
孟 森:
生气!哪儿的话!没有的事! 
LUNDESTAD
(fremdeles til Stensgård).
For det er jo sletikke mig personligt; det er festkomiteen, som har besluttet – 
LUNDESTAD
[Still to STENSGARD.]
It’s not my doing; it’s the Committee that decided -- 
伦德斯达:
(还是向史丹斯戈)
这不是我的主意,是委员会决定下来的。 
MONSEN.
Forstår sig. Festkomiteen har at befale og vi skal lystre – 
MONSEN.
Of course. The Committee orders, and we must obey. 
孟 森:
那还用说,委员会怎么吩咐,咱们就该怎么办。 
LUNDESTAD
(som før).
Vi er jo her på kammerherrens grund. Han har velvilligt overladt os både lunden og haven for ikveld; og så mente vi – 
LUNDESTAD
[as before.]
You see, we are on the Chamberlain’s own ground here. He has been so kind as to throw open his park and garden for this evening; so we thought -- 
伦德斯达:
(还是那样)
你想,这是在侍从官自己园子里。今天晚上他好意把园子借给咱们开庆祝会,咱们不能不—— 
STENSGÅRD.
Vi sidder fortræffeligt her, herr Lundestad, – når vi blot får sidde i ro, – jeg mener, for folkesværmen. 
STENSGARD.
We’re extremely comfortable here, Mr. Lundestad -- if only people would leave us in peace -- the crowd, I mean. 
史丹斯戈:
伦德斯达先生,我们在这儿很舒服—— 只要没人搅我们—— 我是指群众说的。 
LUNDESTAD
(venligt).
Ja, ja; så er det jo godt og vel altsammen.
(går mod baggrunden.) 
LUNDESTAD
[unruffled.]
Very well; then it’s all right.
[Goes towards the back. ] 
伦德斯达:
(不动声色)
好,那就没事了。
(走向后方) 
ASLAKSEN
(fra teltet).
Nu kommer opvarteren strax med vinen.
(sætter sig.) 
ASLAKSEN
[entering from the tent.]
The waiter is just coming with the wine.
[Sits. ] 
阿斯拉克森:
(从帐篷里出来)
茶房马上就拿酒来。 
MONSEN.
Eget bord; – under særligt tilsyn af festkomiteen. Og det på selve frihedsdagen! Der har De en prøve på det hele stel. 
MONSEN.
A table apart, under special care of the Committee! And on our Independence Day of all others! There you have a specimen of the way things go. 
孟 森:
委员会给他们特别留下一张桌子,不许人坐!别的日子还不说,偏偏在咱们的独立纪念日!只要瞧瞧这件事,就知道咱们这儿是什么局面了。 
STENSGÅRD.
Men herregud, I gode skikkelige mennesker, – hvorfor finder I jer i sligt? 
STENSGARD.
But why on earth do you put up with all this, you good people? 
史丹斯戈:
你们这班好好先生为什么连气儿都不吭? 
MONSEN.
Gammel nedarvet slendrian, ser De. 
MONSEN.
The habit of generations, you see. 
孟 森:
这是好几代的老脾气了。 
ASLAKSEN.
De er ny her i egnen, herr sagfører Stensgård. Men kendte De bare en liden smule til vore lokale forholde, så – 
ASLAKSEN.
You’re new to the district, Mr. Stensgard. If only you knew a little of the local situation -- 
阿斯拉克森:
史丹斯戈先生,本地老一套的情况你不熟悉,要是你知道一点儿—— 
OPVARTEREN
(bringer Champagne).
Det var jo her, der blev bestilt –? 
A WAITER
[brings champagne.]
Was it you that ordered -- ? 
茶 房:
(拿着香槟酒上)
是您这儿要酒吗? 
ASLAKSEN.
Ja visst. Se så; skænk i! 
ASLAKSEN.
Yes, certainly; open the bottle. 
阿斯拉克森:
不错,是这儿。把瓶子打开。 
OPVARTEREN
(skænker i).
Ja, det var jo for Deres regning, herr Monsen? 
THE WAITER
[pouring out the wine.]
It goes to your account, Mr. Monsen? 
茶 房:
(斟酒)
孟森先生,是不是记您的帐? 
MONSEN.
Altsammen; vær ganske rolig.
(Opvarteren går.) 
MONSEN.
The whole thing; don’t be afraid.
[The WAITER goes. ] 
孟 森:
都记我的帐,放心,漂不了。
(茶房下) 
MONSEN
(klinker med Stensgård).
Nå, velkommen iblandt os, herr overretssagfører! Det glæder mig særdeles at ha’e gjort Deres bekendtskab; og jeg må sige, det er en ære for distriktet, at slig en mand, som De, slår Dem ned her. Vi har læst så meget om Dem i aviserne, både fra sangermøder og andre møder. Herr sagfører Stensgård, De har store talegaver og De har hjerte for det almindelige vel. Gid De nu rigtig med liv og lyst måtte gribe ind i, – hm, gribe ind i – 
MONSEN
[clinks glasses with STENSGARD.]
Here’s welcome among us, Mr. Stensgard! It gives me great pleasure to have made your acquaintance; I cannot but call it an honour to the district that such a man should settle here. The newspapers have made us familiar with your name, on all sorts of public occasions. You have great gifts of oratory, Mr. Stensgard, and a warm heart for the public weal. I trust you will enter with life and vigour into the -- h’m, into the -- 
孟 森:
(跟史丹斯戈碰杯)
史丹斯戈先生,我们欢迎你!能跟你交朋友,我心里真痛快。我觉得像你这么个人能在我们这儿住下,真是地方上的光荣。你的大名,我们在报纸上早看熟了。史丹斯戈先生,你生就一副好口才,并且热心公益。我想你会用全副精神为—— 嗯—— 为—— 
ASLAKSEN.
I de lokale forholde. 
ASLAKSEN.
The local situation. 
阿斯拉克森:
为改善本地情况而努力。 
MONSEN.
Å ja; i de lokale forholde. Skål for det!
(de drikker.) 
MONSEN.
Oh yes, the local situation. I drink to that.
[They drink. ] 
孟 森:
嗯,对,为改善本地情况而努力。我敬你一杯。
(大家喝酒) 
STENSGÅRD.
Liv og lyst skal det ikke skorte på! 
STENSGARD.
Whatever I do, I shall certainly put life and vigour into it. 
史丹斯戈:
不论我干什么,我一定把全副精神拿出来。 
MONSEN.
Bravo! Hør! Et glas til for det løfte! 
MONSEN.
Bravo! Hear, hear! Another glass in honour of that promise. 
孟 森:
好!好!为这句话再干一杯。 
STENSGÅRD.
Nej, stop; jeg har allerede i forvejen – 
STENSGARD.
No, stop; I’ve already -- 
史丹斯戈:
不行了,我已经—— 
MONSEN.
Å snak! Et glas til, siger jeg; – det er et løftets bæger!
(de klinker og drikker igen; under det følgende vedbliver Bastian flittigt at fylde glassene.) 
MONSEN.
Oh, nonsense! Another glass, I say -- to seal the bond! They clink glasses and drink. During what follows BASTIAN keeps on filling the glasses as soon as they are empty. 
孟 森:
喔,哪儿的话!再干一杯,咱们一言为定,咱们一言为定。
(大家碰杯豪饮,继续谈话,巴斯丁不断给大家斟酒。) 
MONSEN.
Forresten, – siden vi nu engang er kommet ind på slige ting –, så må jeg sige, at det ikke egentlig er kammerherren, som holder alting under åget. Nej, den, som står bagved og styrer slæden, det er gamle Lundestad, De! 
MONSEN.
However -- since we have got upon the subject -- I must tell you that it’s not the Chamberlain himself that keeps everything under his thumb. No, sir -- old Lundestad is the man that stands behind and drives the sledge. 
孟 森:
现在既然谈起这件事,我老实告诉你,作威作福、大权独揽的人不是侍从官本人。躲在后头出主意捣鬼的是伦德斯达那老家伙。 
STENSGÅRD.
Ja, det har jeg hørt fra flere kanter. Jeg begriber ikke, at sådan en frihedsmand – 
STENSGARD.
So I am told in many quarters. I can’t understand how a Liberal like him -- 
史丹斯戈:
我听见好些人都这么说。我不明白像他那么个自由党—— 
MONSEN.
Lundestad? Kalder De Anders Lundestad frihedsmand? Ja, han gav sig rigtignok ord for det, i sine unge dage, da det gjaldt at svinge sig op. Derfor tog han også storthingshvervet i arv efter faderen. Gudbevars; alting går nu i arv her! 
MONSEN.
Lundestad? Do you call Anders Lundestad a Liberal? To be sure, he professed Liberalism in his young days, when he was still at the foot of the ladder. And then he inherited his seat in Parliament from his father. Good Lord! everything runs in families here. 
孟 森:
你说的是伦德斯达?你说安德•伦德斯达是个自由党?不错,他年轻没爬上梯子的时候参加过自由党。后来他继承了他父亲的国会议员席。天啊!我们这儿什么都是世袭的。 
STENSGÅRD.
Men alt dette uvæsen måtte der da kunne gøres en ende på. 
STENSGARD.
But there must be some means of putting a stop to all these abuses. 
史丹斯戈:
这些坏事总得想法子清除才行。 
ASLAKSEN.
Ja, død og pine, herr sagfører, – bare gør ende på! 
ASLAKSEN.
Yes, damn it all, Mr. Stensgard -- see if you can’t put a stop to them! 
阿斯拉克森:
对,真他妈的,史丹斯戈先生,看你有办法没有! 
STENSGÅRD.
Jeg siger jo ikke at jeg – 
STENSGARD.
I don’t say that I -- 
史丹斯戈:
我不是说我有—— 
ASLAKSEN.
Jo, netop De! De er manden. De har snakketøj, som folk siger; og De har det, som mere er, De har penneførhed. Min avis står Dem åben, det véd De. 
ASLAKSEN.
Yes, you! You are just the man. You have the gift of gab, as the saying goes; and what’s more: you have the pen of a ready writer. My paper’s at your disposal, you know. 
阿斯拉克森:
你有办法!你干这个正合适。你这人,像老话说的,能言善辩,口若悬河。你不但嘴能说,笔下也来得快。你知道,我的报纸可以任凭你使唤。 
MONSEN.
Men skulde noget ske, så måtte det rigtignok ske snart. Valgmandsvalget skal holdes en af dagene. 
MONSEN.
If anything is to be done, it must be done quickly. The preliminary election9 comes on in three days now. 
孟 森:
要下手就得快。初选还有三天就要投票了。 
STENSGÅRD.
Og Deres mange private affærer vilde ikke være til hinder, dersom valget nu faldt på Dem? 
STENSGARD.
And if you were elected, your private affairs would not prevent your accepting the charge? 
史丹斯戈:
你要是当选了,你的私事能不能让你腾出手来? 
MONSEN.
Mine private affærer vilde vistnok lide under det; men dersom man mente, at kommunens tarv fordred noget sligt, så fik jeg naturligvis finde mig i at sætte personlige hensyn tilside. 
MONSEN.
My private affairs would suffer, of course; but if it appeared that the good of the community demanded the sacrifice, I should have to put aside all personal considerations. 
孟 森:
我的私事当然要受影响。可是要是为了公众利益必须这么办,我也只好把自己的事搁起来。 
STENSGÅRD.
Ja-ja, så er det brav. Og et parti har De allerede, det har jeg godt mærket. 
STENSGARD.
Good; that’s good. And you have a party already: that I can see clearly. 
史丹斯戈:
好,好极了!你已经有了一个党,这一点我看得很清楚。 
MONSEN.
Jeg smigrer mig med, at flertallet af den unge virkelystne slægt – 
MONSEN.
I flatter myself the majority of the younger, go-ahead generation -- 
孟 森:
我敢说,大多数有进取心的青年—— 
ASLAKSEN.
Hm, hm; her er snushaner ude. 
ASLAKSEN.
H’m, h’m! ’ware spies!
[DANIEL HEIRE enters from the tent; he peers about shortsightedly, and approaches.] 
阿斯拉克森:
喂,喂,小心奸细!
(丹尼尔•海瑞从帐篷里出来。他眯缝着近视眼四面张望,一步一步走过来。) 
DANIEL HEJRE
(fra teltet; nærsynet, spejder omkring og kommer nærmere).
Å, turde jeg ikke bede om at få låne en ledig stol; jeg vilde gerne sætte mig derborte. 
HEIRE.
May I beg for the loan of a spare seat; I want to sit over there. 
海 瑞:
我想借条空凳子,我要到那边去坐。 
MONSEN.
Her er faste bænke, som De ser; men kan De ikke sidde her ved bordet? 
MONSEN.
The benches are fastened here, you see; but won’t you take a place at this table? 
孟 森:
你看,这些长凳子都是钉死了的。你就在这桌上坐着好不好? 
DANIEL HEJRE.
Der? Ved det bord? Å jo, såmæn! (sætter sig.) Se, se! Champagne, tror jeg. 
HEIRE.
Here? At this table? Oh, yes, with pleasure. [Sits.] Dear, dear! Champagne, I believe. 
海 瑞:
在这桌上?啊,好极了。(坐下)嗳呀!是香槟酒吧! 
MONSEN.
Ja. De drikker kanske et glas med? 
MONSEN.
Yes; won’t you join us in a glass? 
孟 森:
是的,你要喝一杯吗? 
DANIEL HEJRE.
Nej, tak! Den Champagne, madam Rundholmen leverer, den –; nå ja, et lidet glas kan jeg jo sagtens for godt selskabs skyld –; ja, den som nu bare havde et glas. 
HEIRE.
No, thank you! Madam Rundholmen’s champagne -- Well, well, just half a glass to keep you company. If only one had a glass, now. 
海 瑞:
喔,不喝,谢谢!伦铎尔曼太太的香槟酒—— 也罢,喝半杯奉陪奉陪。可惜没杯子。 
MONSEN.
Bastian, gå ind og hent et. 
MONSEN.
Bastian, go and get one. 
孟 森:
巴斯丁,去拿只杯子来。 
BASTIAN.
Å, Aslaksen, gå ind og hent et glas.
(Aslaksen går ind i teltet. Taushed.) 
BASTIAN.
Oh, Aslaksen, just go and fetch a glass.
[ASLAKSEN goes into the tent. A pause. ] 
巴斯丁:
阿斯拉克森,你去拿。
(阿斯拉克森走进帐篷。半晌无声。) 
DANIEL HEJRE.
Herrerne generer sig da vel ikke for mig? Lad mig endelig ikke –! Tak, Aslaksen! (hilser på Stensgård.) Fremmed ansigt. Nylig ankommen. Formodentlig overretssagfører Stensgård, hvis jeg ikke fejler. 
HEIRE.
Don’t let me interrupt you, gentlemen. I wouldn’t for the world -- ! Thanks, Aslaksen. [Bows to STENSGARD.] A strange face -- a recent arrival! Have I the pleasure of addressing our new legal luminary, Mr. Stensgard? 
海 瑞:
诸位先生,别让我打断你们的话儿。千万别—— 啊!劳驾,阿斯拉克森。(向史丹斯戈先生)这位脸很生—— 大概是新到的客人吧!莫非就是著名律师史丹斯戈先生? 
MONSEN.
Ganske rigtig. (præsenterer.) Overretssagfører Stensgård, herr Daniel Hejre – 
MONSEN.
Quite right. [Introducing them.] Mr. Stensgard, Mr. Daniel Heire -- 
孟 森:
正是。(给他们介绍)这位是史丹斯戈先生,这位是丹尼尔•海瑞先生—— 
BASTIAN.
Kapitalist. 
BASTIAN.
Capitalist. 
巴斯丁:
一位资本家。 
DANIEL HEJRE.
Forhenværende, rettere sagt. Nu har jeg skilt mig ved det hele; er gået fra det, kan man gerne sige. Ja, ikke fallit! Det må De død og pine ikke tro. 
HEIRE.
Ex-capitalist, you should rather say. It’s all gone now; slipped through my fingers, so to speak. Not that I’m bankrupt -- for goodness’ sake don’t think that. 
海 瑞:
从前倒是。现在资本都没了,都从我手指缝里漏出去了。可是我没破产,诸位别误会。 
MONSEN.
Drik, drik nu, mens det skummer. 
MONSEN.
Drink, drink, while the froth is on it. 
孟 森:
喝吧,喝吧,趁着酒还有泡沫儿。 
DANIEL HEJRE.
Men kæltringstreger, ser De; kneb og sligt noget, – noksagt. Nå ja, jeg vil håbe, det blot er forbigående. Når jeg får mine ældre processer og nogle andre affærer fra hånden, så skal minsæl den højvelbårne herr Mikkel for en dag. Skål! Drikker De ikke på det? Hvad? 
HEIRE.
But rascality, you understand -- sharp practice and so forth -- I say no more. Well, well, I am confident it is only temporary. When I get my outstanding law-suits and some other little matters off my hands, I shall soon be on the track of our aristocratic old Reynard the Fox. Let us drink to that -- You won’t, eh? 
海 瑞:
可是无赖的行为—— 欺骗的手段,诸如此类的事情—— 我不多说了。我相信这只是暂时的情形。等我把那些官司和另外几件小事情撕掳开了,我就要动手对付那只有官衔的老狐狸精了。咱们先喝一杯庆祝庆祝,怎么样? 
STENSGÅRD.
Ja, måtte jeg ikke først spørge, hvem den højvelbårne herr Mikkel er? 
STENSGARD.
I should like to know first who your aristocratic old Reynard the Fox may be. 
史丹斯戈:
我想先听听你说的贵族老狐狸精是谁。 
DANIEL HEJRE.
He-he; De skal såmæn ikke se så forlegen ud. De tror da vel aldrig, jeg sigter til herr Monsen? Herr Monsen kan jo dog ikke kaldes højvelbåren ialfald. Nej, det er kammerherre Bratsberg, min kære unge ven! 
HEIRE.
Hee-hee; you needn’t look so uncomfortable, man. You don’t suppose I’m alluding to Mr. Monsen. No one can accuse Mr. Monsen of being aristocratic. No; it’s Chamberlain Bratsberg, my dear young friend. 
海 瑞:
嘻嘻!朋友,你别慌。你当我是指孟森先生说的吗?谁也不会说他是说有官衔的。朋友,不是孟森先生,我说的是布拉茨柏侍从官。 
STENSGÅRD.
Hvad for noget? I forretningssager er da vel kammerherren en hæderlig mand. 
STENSGARD.
What! In money matters the Chamberlain is surely above reproach. 
史丹斯戈:
什么!在钱财上头,侍从官绝对靠得住。 
DANIEL HEJRE.
Siger De det, unge menneske? Hm; noksagt! (rykker nærmere.) For en snes år siden var jeg værd en tønde guld. Fik stor formue efter min fader. De har vel hørt tale om min fader? Ikke det? Gamle Mads Hejre? De kaldte ham Guld-Mads. Han var skibsrheder; tjente ustyrtelige penge i licentz-tiden; lod sine vinduesposter og dørstolper forgylde; havde råd til det; noksagt; – derfor kaldte de ham Guld-Mads. 
HEIRE.
You think so, young man? H’m; I say no more. [Draws nearer.] Twenty years ago I was worth no end of money. My father left me a great fortune. You’ve heard of my father, I daresay? No? Old Hans Heire? They called him Gold Hans. He was a shipowner: made heaps of money in the blockade time; had his window-frames and door-posts gilded; he could afford it -- I say no more; so they called him Gold Hans. 
海 瑞:
是吗?年轻朋友?哼,我不多说了。(凑近些)二十年前我是个大财主。我父亲给我留下一份大产业。你们大概听见过我父亲的名字吧?啊?没听见过老汉斯•海瑞?他外号叫金子汉斯。他是个轮船老板,当年封锁大陆的时候发了大财。家里的窗格子门柱子都是镀金的,他花得起这份儿钱—— 我不多说了。因此人家称呼他金子汉斯。 
ASLAKSEN.
Forgyldte han ikke skorstenspiberne også? 
ASLAKSEN.
Didn’t he gild his chimney-pots too? 
阿拉斯克森:
听说他家里的烟囱帽儿也镀了金,是不是? 
DANIEL HEJRE.
Nej, det er bare en avisløgn; – den opstod længe forinden Deres tid forresten. Men penge brugte han; og det har da jeg også gjort. En kostbar rejse til London –; har De ikke hørt tale om min rejse til London? Førte formelig hofstat med mig; – har De virkelig ikke hørt tale om det? Hvad? – Og hvad har jeg ikke smidt væk til kunster og videnskaber? Og hvorledes har jeg ikke holdt unge talenter frem? 
HEIRE.
No; that was only a penny-a-liner’s lie; invented long before your time, however. But he made the money fly; and so did I in my time. My visit to London, for instance -- haven’t you heard of my visit to London? I took a prince’s retinue with me. Have you really not heard of it, eh? And the sums I have lavished on art and science! And on bringing rising talent to the front! 
海 瑞:
不,那是小记者造的谣言,这句话可早就有了。可是我父亲喜欢挥霍,我年轻时候也喜欢挥霍。比方说,那年我上伦敦去游历-- 你没听说过我上伦敦吗?我带了一大批随员,排场简直像王爷。你真没听说过?还有我花在艺术和科学上的那些钱,为了提拔年轻人花的钱,那就更不用提了! 
ASLAKSEN
(rejser sig).
Tak for mig, mine herrer! 
ASLAKSEN
[rises.]
Well, good-bye, gentlemen. 
阿斯里克森:
(站起来)
诸位先生,对不起,我要失陪了。 
MONSEN.
Nå? Vil De gå fra os? 
MONSEN.
What? Are you leaving us? 
孟 森:
什么?你要走? 
ASLAKSEN.
Ja, jeg vil røre lidt på mig.
(går.) 
ASLAKSEN.
Yes; I want to stretch my legs a bit.
[Goes. ] 
阿斯里克森:
是的,我想活动活动两条腿。
(下。) 
DANIEL HEJRE
(dæmpet).
Han er også en af dem. Lønner som alle de andre; he-he! Véd De vel, jeg har holdt ham et helt år til studeringer? 
HEIRE
[speaking low.]
He was one of them -- just as grateful as the rest, hee-hee! Do you know, I kept him a whole year at college? 
海 瑞:
(低声)
他也沾过我的光,嘻嘻!你们不知道我供他上过一年大学吗? 
STENSGÅRD.
Virkelig? Har Aslaksen studeret? 
STENSGARD.
Indeed? Has Aslaksen been to college? 
史丹斯戈:
真的吗?阿拉斯克森上过大学? 
DANIEL HEJRE.
Ligesom den unge Monsen; – blev aldrig til noget; også ligesom, – noksagt, – hvad jeg vilde sige; måtte opgive ham; mærkede allerede tidligt denne usalige hang til spirituosa – 
HEIRE.
Like young Monsen. He made nothing of it; also like -- I say no more. Had to give him up, you see; he had already developed his unhappy taste for spirits -- 
海 瑞:
像小孟森一样,他也上过大学。可是他白糟蹋功夫,也像——。我不多说了。后来我只好撒手不管,那时候他已经沾上了喝酒的嗜好—— 
MONSEN.
Men De kom rent bort fra, hvad De vilde fortalt herr Stensgård om kammerherren. 
MONSEN.
But you’ve forgotten what you were going to tell Mr. Stensgard about the Chamberlain. 
孟 森:
你忘了刚才要跟史丹斯戈先生讲侍从官的事吗? 
DANIEL HEJRE.
Ej, det er en vidtløftig historie. Da min fader stod på sit højeste, så gik det nedad for den gamle kammerherre, – den nuværendes fader, forstår De; for han var også kammerherre – 
HEIRE.
Oh, it’s a complicated business. When my father was in his glory, things were going downhill with the old Chamberlain -- this one’s father, you understand; he was a Chamberlain too. 
海 瑞:
哦,这件事说起来话长。我父亲得意的时候,老侍从官—— 就是现在这位侍从官的爸爸—— 正走下坡路。你知道,他们爷儿俩都是侍从官。 
BASTIAN.
Naturligvis; alting går i arv her. 
BASTIAN.
Of course; everything runs in families here. 
巴斯丁:
那还用说,这儿什么事都是世袭的。 
DANIEL HEJRE.
Alle tækkelige egenskaber iberegnet. Noksagt. Pengereduktionen, – uforsigtigheder, vidtløftigheder, som han roded sig ind i anno 1816 og derudover, tvang ham til at sælge af jordegodset – 
HEIRE.
Including the social graces -- I say no more. The conversion of the currency, rash speculations, extravagances he launched out into, in the year 1816 or thereabouts, forced him to sell some of his land. 
海 瑞:
社会上的特权都代传。我不多说了。币制改革,疯狂投机,个人挥霍,这些事凑起来逼着他在一八一六年左右不能不出卖一部分土地。 
STENSGÅRD.
Og Deres fader købte? 
STENSGARD.
And your father bought it? 
史丹斯戈:
是你父亲买下来的? 
DANIEL HEJRE.
Både købte og betalte. Nu! Hvad sker? Jeg tiltræder arven; jeg gør forbedringer i tusendtal – 
HEIRE.
Bought and paid for it. Well, what then? I come into my property; I make improvements by the thousand -- 
海 瑞:
我父亲拿现钱买下来的。你猜后来怎么样?产业到了我手里。我做了许许多多改良的事儿—— 
BASTIAN.
Naturligvis. 
BASTIAN.
Of course. 
巴斯丁:
那还用说。 
DANIEL HEJRE.
Skål! – Forbedringer i tusendtal, som sagt; jeg lufter ud i skogene; en årrække går, – så kommer min herr Urian, – jeg mener den nuværende, – og laer handelen gå om igen! 
HEIRE.
Your health, my young friend! -- Improvements by the thousand, I say -- thinning the woods, and so forth. Years pass; and then comes Master Reynard -- the present one, I mean -- and repudiates the bargain! 
海 瑞:
朋友,敬你一杯!我做了许许多多改良的事儿—— 像疏理树林这一类事情。过了几年,小狐狸精出来了—— 我说的是现在这一位—— 从前订的约他一概不承认! 
STENSGÅRD.
Ja, men højstærede herr Hejre, det måtte De da kunnet forhindre. 
STENSGARD.
But, my dear Mr. Heire, you could surely have snapped your fingers at him. 
史丹斯戈:
岂有此理,海瑞先生,你当然可以不理他。 
DANIEL HEJRE.
Ikke så let! Nogle små formaliteter var forglemte, påstod han. Jeg befandt mig desuden dengang i en momentan pengeforlegenhed, som efterhånden gik over til at blive permanent. Og hvor langt rækker man vel nutildags uden kapitaler? 
HEIRE.
Not so easily! Some small formalities had been overlooked, he declared. Besides, I happened then to be in temporary difficulties, which afterwards became permanent. And what can a man do nowadays without capital? 
海 瑞:
事情不那么简单!他说,契约上有些小条款我们没照办。再说,那时候我恰好临时有困难,后来临时的困难又变成了永久的困难。你说这年头儿手里没钱能办什么事? 
MONSEN.
Nej, det er så Gud et sandt ord! Ja, i visse måder rækker man ikke langt med kapitaler heller. Det har jeg fået føle. Ja, selv mine uskyldige børn – 
MONSEN.
You’re right there, by God! And in many ways you can’t do very much with capital either. That I know to my cost. Why, even my innocent children -- 
孟 森:
你说对了!可是,话又说回来了,在好些事儿上头,有了钱也不大顶用。我尝过这滋味儿,我是吃过亏的人。不用说别人,连我的孩子们—— 
BASTIAN
(dunker i bordet).
Uf, faer, – havde jeg visse folk her! 
BASTIAN
[thumps the table.]
Ugh, father! if I only had certain people here! 
巴斯丁:
(用拳头捶桌子)
嘿,爸爸!只要有几个人帮我一把忙! 
STENSGÅRD.
Deres børn, siger De? 
STENSGARD.
Your children, you say? 
史丹斯戈:
你说你的孩子们? 
MONSEN.
Nå ja; se for exempel Bastian. Er han ikke bleven vel oplært kanske –? 
MONSEN.
Yes; take Bastian, for example. Perhaps I haven’t given him a good education? 
孟 森:
是啊,就拿巴斯丁说吧。也许我没给他好教育? 
DANIEL HEJRE.
Trefold! Først i retning henimod student; så i retning henimod maler; og så i retning –, nej, det er sandt, – civilingenieur, det er han da. 
HEIRE.
A threefold education! First for the University; then for painting; and then for -- what is it? -- it’s a civil engineer he is now, isn’t it? 
海 瑞:
他的教育可不坏,三重儿的!先上大学,后学画画儿,后来又—— 又学什么?他现在是土木工程师,对不对? 
BASTIAN.
Ja, det er jeg, død og pine! 
BASTIAN.
Yes, that I am, by the Lord! 
巴斯丁:
惭愧! 
MONSEN.
Ja, det er han; det kan jeg bevise både med regninger og med examensattester! Men hvem har fået kommunalarbejdet? Hvem har fået vejanlæggene her – især i de to sidste år? Det har udlændinger fået, – eller ialfald fremmede, – folk, kortsagt, om hvem man ingenting véd! 
MONSEN.
Yes, that he is; I can produce his bills and his certificates to prove it! But who gets the town business? Who has got the local road-making -- especially these last two years? Foreigners, or at any rate strangers -- in short, people no one knows anything about! 
孟 森:
一点儿都不假,他是土木工程师。我有他的学费收据和学业证书,可以做凭证!可是市政工程谁在搞?这两年地方上的筑路工程是谁包揽的?都是外国人,再不就是外乡人—— 反正都是咱们不认识的人! 
DANIEL HEJRE.
Ja, det går skammeligt til i det hele. Da man til nytår skulde have en sparebankforstander, gik man herr Monsen forbi og valgte et subjekt med forstand (hoster) med forstand på at holde pungen lukket, – hvilket vor splendide vært åbenbart ikke har. Gælder det et tillidshverv i kommunen; – ligedan! Aldrig Monsen; altid en, der nyder tillid – hos magthaverne. Nå; commune sufragium, som der står i romerretten; det vil sige, man lider skibbrud i kommunalfaget, faer! Fy, for pokker? Skål! 
HEIRE.
Yes; it’s shameful the way things go on. Only last New Year, when the managership of the Savings Bank fell vacant, what must they do but give Monsen the go-by, and choose an individual that knew -- [Coughs] -- that knew how to keep his purse-strings drawn -- which our princely host obviously does not. Whenever there’s a post of confidence going, it’s always the same! Never Monsen -- always some one that enjoys the confidence -- of the people in power. Well, well; commune suffragium, as the Roman Law puts it; that means shipwreck in the Common Council, sir.10 It’s a shame! Your health! 
海 瑞:
可不是吗!这些事真丢人。不用往远处说,几年年初储蓄银行经理缺了席,他们不提孟森,反倒找了个—— (咳嗽)死攥着钱口袋不撒手的人—— 咱们这位主人的手面可大方。只要重要位置缺了席,每次都是老一套!补缺的老是当权的那批家伙的亲信人。永远轮不到孟森。这是罗马法里说的commune suffragium,意思是:“市议会翻船” 真丢人!敬你一杯! 
MONSEN.
Tak! Men for at komme til noget andet, – hvorledes går det nu med Deres mange processer? 
MONSEN.
Thanks! But, to change the subject -- how are all your law-suits getting on? 
孟 森:
谢谢!咱们换个题目谈谈吧。你的官司打得怎么样了? 
DANIEL HEJRE.
De er fremdeles under forberedelse; jeg kan ikke sige Dem mere for øjeblikket. Ja, hvilke chikaner er jeg ikke udsat for i den anledning! I næste uge blir jeg desværre nødt til at indkalde hele formandskabet for forligelseskommissionen. 
HEIRE.
They are still pending; I can say no more for the present. What endless annoyance they do give me! Next week I shall have to summon the whole Town Council before the Arbitration Commission.11  
海 瑞:
还没了呢。这会儿我还不能多谈。这些事儿真把人烦死了!下星期我得要求市政当局出席仲裁委员会。 
BASTIAN.
Er det sandt, som folk siger, at De engang har indkaldt Dem selv for forligelseskommissionen? 
BASTIAN.
Is it true that you once summoned yourself before the Arbitration Commission? 
巴斯丁:
听说有一回你自己也参加过仲裁委员会? 
DANIEL HEJRE.
Mig selv? Ja; men jeg mødte ikke. 
HEIRE.
Myself? Yes; but I didn’t put in an appearance. 
海 瑞:
我自己?不错,可是我没到场。 
MONSEN.
Ha-ha! Ikke det, nå? 
MONSEN.
Ha, ha! You didn’t, eh? 
孟 森:
哈哈!你没到场? 
DANIEL HEJRE.
Havde lovligt forfald; skulde over Grønsund, og så var det uheldigvis det år, Bastian havde bygget broen; – plump; De véd, det gik ad undas – 
HEIRE.
I had a sufficient excuse: had to cross the river, and it was unfortunately the very year of Bastian’s bridgeplump! down it went, you know -- 
海 瑞:
我有充分的理由:那年事情不凑巧,正是巴斯丁修了桥—— 我正要过河,扑通一下子,桥塌了—— 
BASTIAN.
Nå, så skulde da fanden –. 
BASTIAN.
Why, confound it all -- ! 
巴斯丁:
他妈的! 
DANIEL HEJRE.
Besindighed, unge mand! Her er så mange, som spænder buen til den brister; brobuen, mener jeg; alting er jo arveligt –; noksagt! 
HEIRE.
Take it coolly, young man! You are not the first that has bent the bow till it breaks. Everything runs in families, you know -- I say no more. 
海 瑞:
年轻朋友,别生气!不能埋怨你一个人。从前的工程师都得负责任。你知道,咱们这儿什么都是世袭—— 我不多说了。 
MONSEN.
Hå-hå-hå! Noksagt, ja! Drik nu De, noksagt! (til Stensgård.) De hører, herr Hejre har fribrev på at yttre sig, som han lyster. 
MONSEN.
Ho ho ho! You say no more, eh? Well, drink, then, and say no more! [To STENSGARD.] You see, Mr. Heire’s tongue is licensed to wag as it pleases. 
孟 森:
哈哈!你不多说了?好,喝酒,别再说了。(向史丹斯戈)你看,海瑞先生的嘴是百无禁忌的,想说什么就说什么。 
DANIEL HEJRE.
Ja, yttringsfriheden er også den eneste statsborgerlige rettighed, jeg sætter pris på. 
HEIRE.
Yes, freedom of speech is the only civic right I really value. 
海 瑞:
不错,只有言论自由才是真有价值的公民权。 
STENSGÅRD.
Kun skade, at den rettighed er begrænset af lovene. 
STENSGARD.
What a pity the law should restrict it. 
史丹斯戈:
可惜法律要限制它。 
DANIEL HEJRE.
He-he! Herr overretssagførerens tænder løber kanske i vand efter en injurieproces? Hvad? Læg endelig ikke hånden imellem, højstærede! Jeg er en gammel praktikus, jeg! 
HEIRE.
Hee-hee! Our legal friend’s mouth is watering for a nice action for slander, eh? Make your mind easy, my dear sir! I’m an old hand, let me tell you! 
海 瑞:
嘻嘻!我们这位律师朋友一心想抓一件遭严重伤害的案子过过瘾,对不对?先生,你不必白操心!不瞒你说,我是行家! 
STENSGÅRD.
Med hensyn til injurier? 
STENSGARD.
Especially at slander? 
史丹斯戈:
说坏话糟蹋人的行家? 
DANIEL HEJRE.
Deres tilgivelse, unge mand! Den harme, De føler, den gør isandhed Deres hjerte ære. Jeg beder Dem glemme, at en olding har siddet her og talt frimodigt om Deres fraværende venner. 
HEIRE.
Your pardon, young man! That outburst of indignation does honour to your heart. I beg you to forget an old man’s untimely frankness about your absent friends. 
海 瑞:
对不起,年轻朋友!你生气足见你这人有情义。我这老头子不识时务,在你朋友背后说实话,请你别见怪。 
STENSGÅRD.
Fraværende venner? 
STENSGARD.
Absent friends? 
史丹斯戈:
在我的朋友背后? 
DANIEL HEJRE.
Sønnen er visst al ære værd; noksagt! Datteren ligeså. Og når jeg i forbigående kom til at kaste et stænk på kammerherrens karakter – 
HEIRE.
I have nothing to say against the son, of course -- nor against the daughter. And if I happened to cast a passing slur upon the Chamberlain’s character -- 
海 瑞:
当然我不讨厌他儿子—— 也不讨厌他女儿。要是我无意中说话糟蹋了侍从官的名誉—— 
STENSGÅRD.
Kammerherrens? Er det kammerherrens, De kalder mine venner? 
STENSGARD.
The Chamberlain’s? Is it the Chamberlain’s family you call my friends? 
史丹斯戈:
侍从官的名誉?你把侍从官一家子当做我的朋友? 
DANIEL HEJRE.
Ja, man gør da ikke visiter hos sine uvenner, véd jeg? 
HEIRE.
Well, you don’t pay visits to your enemies, I presume? 
海 瑞:
我想你不会去拜望仇人吧? 
BASTIAN.
Visiter? 
BASTIAN.
Visits? 
巴斯丁:
拜望? 
MONSEN.
Hvad for noget? 
MONSEN.
What? 
孟 森:
什么? 
DANIEL HEJRE.
Au, au, au! Her har jeg visst røbet noget, som –! 
HEIRE.
Ow, ow, ow! Here am I letting cats out of bags! 
海 瑞:
噢,噢!我说话不留神,走漏了消息! 
MONSEN.
Har De gjort visiter hos kammerherrens! 
MONSEN.
Have you been paying visits at the Chamberlain’s? 
孟 森:
你上侍从官家里去过吗? 
STENSGÅRD.
Sniksnak! Forvanskninger! 
STENSGARD.
Nonsense! A misunderstanding -- 
史丹斯戈:
胡说!这是误会。 
DANIEL HEJRE.
Sandelig, højst fatalt! Men hvor kunde jeg også tænke, at det var en hemmelighed? (til Monsen.) Forresten må De ikke tage mine ord altfor bogstaveligt. Når jeg siger visit, så mener jeg kun sådant et formelt besøg; – rigtignok i livkjole og gule handsker; men hvad –! 
HEIRE.
A most unhappy slip on my part. But how was I to know it was a secret? [To MONSEN.] Besides, you mustn’t take my expressions too literally. When I say a visit, I mean only a sort of formal call; a frock-coat and yellow gloves affair -- 
海 瑞:
只怪我太粗心。可是我怎么知道这是瞒人的事儿?(向孟森)再说,你也别把我的话看得太认真。我说的拜望只是应酬拜访,穿着大礼服,戴着黄手套—— 
STENSGÅRD.
Og jeg siger Dem, jeg har ikke talt et levende ord med den familje! 
STENSGARD.
I tell you I haven’t exchanged a single word with any of that family! 
史丹斯戈:
我告诉你,我没跟他家的人说过一句话。 
DANIEL HEJRE.
Er det muligt? Blev De ikke modtagen andengang heller? Ja, for førstegang nægted man sig hjemme, det véd jeg nok. 
HEIRE.
Is it possible? Were you not received the second time either? I know they were “not at home” the first time. 
海 瑞:
真的吗?第二次上门,他们也不见你?我知道你第一次去的时候,他们说“不在家”。 
STENSGÅRD
(til Monsen).
Jeg havde noget skriftligt at overbringe fra tredjemand i Kristiania; det er det hele. 
STENSGARD
[to MONSEN.]
I had a letter to deliver from a friend in Christiania -- that was all. 
史丹斯戈:
(向孟森)
克拉斯替阿尼遏有个朋友托我转交一封信—— 就为这么点事。 
DANIEL HEJRE
(rejser sig).
Der er, Gud døde mig, noget oprørende i sligt! Der kommer den unge, tillidsfulde, uerfarne på livets bane; opsøger den prøvede verdensmand i hans hus; tyr til ham, der har sit på det tørre, for at begære, – noksagt! Verdensmanden slår døren i; man er ikke hjemme; – nej, man er aldrig hjemme, når det gælder, – noksagt! (udbrydende.) Men det er jo den skammeligste grovhed ovenikøbet! 
HEIRE
[rising.]
I’ll be hanged if it isn’t positively revolting! Here is a young man at the outset of his career; full of simple-minded confidence, he seeks out the experienced man-of-the-world and knocks at his door; turns to him, who has brought his ship to port, to beg for -- I say no more! The man-of-the-world shuts the door in his face; is not at home; never is at home when it’s his duty to be -- I say no more! [With indignation.] Was there ever such shameful insolence! 
海 瑞:
(站起来)
他妈的,真叫人生气!一个刚冒头儿的小伙子一心一意想靠近一个久经世故、在江湖上闯荡过的老前辈,他上门去求教--。我不多说了。那老家伙关紧大门不睬他,每次都挡驾,总说不在家--。我不多说了。(生气)真是,长了耳朵没听见过这么欺负人的事! 
STENSGÅRD.
Å, lad nu den kedelige sag fare. 
STENSGARD.
Oh, never mind that stupid business. 
史丹斯戈:
唉,别提那没意思的事儿了! 
DANIEL HEJRE.
Ikke hjemme! Han, som går der og siger: jeg er altid hjemme for skikkelige mennesker! 
HEIRE.
Not at home! He, who goes about professing that he is always at home to reputable people! 
海 瑞:
不见客!那老家伙逢人便说:只要是品行端正的人上门找他,他从来不挡驾。 
STENSGÅRD.
Siger han det? 
STENSGARD.
Does he say that? 
史丹斯戈:
他真说过这话吗? 
DANIEL HEJRE.
Sådant et mundheld. Herr Monsen blir heller aldrig modtaget. Men jeg begriber ikke, hvorfor han har lagt Dem for had. Ja, jeg siger had; for véd De, hvad jeg hørte igår? 
HEIRE.
A mere empty phrase. He’s not at home to Mr. Monsen either. But I can’t think what has made him hate you so much. Yes, hate you, I say; for what do you think I heard yesterday? 
海 瑞:
其实也是句空话。孟森先生去找他,他也照样挡驾。可是我不明白他为什么那么恨你。他把你恨透了。你知道我昨天听见了什么话? 
STENSGÅRD.
Jeg vil ikke vide, hvad De hørte igår. 
STENSGARD.
I don’t want to know what you heard yesterday. 
史丹斯戈:
我不想知道你昨天听见了什么话。 
DANIEL HEJRE.
Punktum altså. Yttringen var mig forresten ikke påfaldende; – i kammerherre Bratsbergs mund da! Jeg kan blot ikke forstå, hvorfor han skulde lægge „rodhugger“ til. 
HEIRE.
Then I say no more. Besides, the expressions didn’t surprise me -- coming from the Chamberlain, I mean. Only I can’t understand why he should have added “demagogue.” 
海 瑞:
好,那我就不多说了。再说,那些话从侍从官嘴里说出来也不算稀奇。我就是不明白,他为什么还要加上个“捣乱分子”的称呼。 
STENSGÅRD.
Rodhugger? 
STENSGARD.
Demagogue! 
史丹斯戈:
捣乱分子! 
DANIEL HEJRE.
Når De absolut tvinger mig, så må jeg indrømme, at kammerherren har kaldt Dem en rodhugger og en lykkejæger. 
HEIRE.
Well, since you insist upon it, I must confess that the Chamberlain called you an adventurer and demagogue. 
海 瑞:
既然你一定要问,我只好说实话。侍从官说你是投机分子和捣乱分子。 
STENSGÅRD
(springer op).
Hvad for noget? 
STENSGARD
[jumps up.]
What! 
史丹斯戈:
(跳起来)
什么! 
DANIEL HEJRE.
Rodhugger og lykkejæger, – eller lykkejæger og rodhugger, jeg tør ikke indestå for hvorledes ordene faldt. 
HEIRE.
Adventurer and demagogue -- or demagogue and adventurer; I won’t answer for the order. 
海 瑞:
投机分子和捣乱分子—— 再不就是捣乱分子和投机分子,次序我记不清了。 
STENSGÅRD.
Og det har De hørt på? 
STENSGARD.
And you heard that? 
史丹斯戈:
你亲耳听见的? 
DANIEL HEJRE.
Jeg? Havde jeg været tilstede, herr sagfører Stensgård, så skulde De visselig ikke savnet det forsvar, som De fortjener. 
HEIRE.
I? If I had been present, Mr. Stensgard, you may be sure I should have stood up for you as you deserve. 
海 瑞:
我?要是我在场的话,史丹斯戈先生,我准会给你打抱不平。 
MONSEN.
Der ser De, hvad der kommer ud af at – 
MONSEN.
There, you see what comes of -- 
孟 森:
你看,这就是—— 
STENSGÅRD.
Hvor tør den uforskammede person understå sig –? 
STENSGARD.
How dare the old scoundrel -- ? 
史丹斯戈:
那个老混蛋竟敢—— 
DANIEL HEJRE.
Nå, nå, nå! Ikke så ivrig! Det har været figurligt ment, det gier jeg min hals på. Kanske blot en spøgefuld vending. Imorgen kan De jo bede om en forklaring. Ja, for De skal da vel i den store middag? Hvad? 
HEIRE.
Come, come, come! Keep your temper. Very likely it was a mere figure of speech -- a harmless little joke, I have no doubt. You can demand an explanation tomorrow; for I suppose you are going to the great dinner- party, eh? 
海 瑞:
算了,算了!别生气。也许他是打个比方,随便开个小玩笑。明天你可以当面质问他,他明天大请客,你不是也要去赴宴会吗? 
STENSGÅRD.
Jeg skal ikke i nogen middag. 
STENSGARD.
I am not going to any dinner-party. 
史丹斯戈:
我不赴什么宴会。 
DANIEL HEJRE.
To visiter og endda ingen indbydelse –! 
HEIRE.
Two calls and no invitation -- ! 
海 瑞:
拜访了两次,连张请帖都没弄到手! 
STENSGÅRD.
Rodhugger og lykkejæger! Hvad skulde det sigte til? 
STENSGARD.
Demagogue and adventurer! What can he be thinking of? 
史丹斯戈:
 
MONSEN.
Se derborte! Når man taler om fanden, så er han nærmest. Kom, Bastian!
(Monsen og Bastian bort.) 
MONSEN.
Look there! Talk of the devil -- ! Come, Bastian.
[Goes off with BASTIAN. ] 
孟 森:
怎来了!说起魔鬼——!巴斯丁,咱们走吧。
(父子一同下场) 
STENSGÅRD.
Hvad skulde det betyde, herr Hejre? 
STENSGARD.
What did he mean by it, Mr. Heire? 
史丹斯戈:
海瑞先生,侍从官说那句话是什么意思? 
DANIEL HEJRE.
Kan virkelig ikke tjene Dem med noget svar. – De lider? Deres hånd, unge mand! Tilgiv, om jeg ved min frimodighed har såret Dem. Tro mig, De har endnu mange bittre erfaringer at gøre på livets bane. De er ung; De er tillidsfuld og godtroende. Det er smukt; det er rørende sågar; men, men, – godtroenhed er sølv; verdenserfaring er guld; – det er et ordsprog af min egen opfindelse, faer! Gud være med Dem!
(Daniel Hejre går.)
(Kammerherre Bratsberg, hans datter og doktor Fjeldbo kommer fra venstre.) 
HEIRE.
Haven’t the ghost of an idea. -- It pains you? Your hand, young man! Pardon me if my frankness has wounded you. Believe me, you have yet many bitter lessons to learn in this life. You are young; you are confiding; you are trustful. It is beautiful; it is even touching; but -- but -- trustfulness is silver, experience is gold: that’s a proverb of my own invention, sir! God bless you!
[Goes. CHAMBERLAIN BRATSBERG, his daughter THORA, and DOCTOR FIELDBO enter from the left. ] 
海 瑞:
一点儿都猜不出来。你听了心里难受,是不是?对不起,年轻朋友,恕我心直口快冒犯了你。老实说,往后你难受的事儿还多着呢。你年纪轻,心眼儿老实,容易相信人。这是长处,还叫人看着怪感动的。可是—— 可是心眼儿老实是银子,经验阅历是金子:这是我发明的一句格言,先生!上帝保佑你!
(走开。布拉茨柏侍从官、他的女儿托拉和费尔博医生从左边进来。) 
ANDERS LUNDESTAD
(ved talerstolen, slår til lyd).
Herr værksforvalter Ringdal har ordet. 
LUNDESTAD
[strikes the bell on the rostrum.]
Silence for Mr. Ringdal’s speech! 
伦德斯达:
(敲敲演说台上的铃)
诸位请听凌达尔先生讲话。 
STENSGÅRD
(råber).
Herr Lundestad, jeg forlanger ordet! 
STENSGARD
[shouts.]
Mr. Lundestad, I demand to be heard. 
史丹斯戈:
(大声)
伦德斯达先生,我要求发言。 
LUNDESTAD.
Siden! 
LUNDESTAD.
Afterwards. 
伦德斯达:
等会儿。 
STENSGÅRD.
Nej, nu! Straks! 
STENSGARD.
No, now! at once! 
史丹斯戈:
不行!我现在就要说话! 
LUNDESTAD.
De kan ikke få ordet nu. Herr Ringdal har det. 
LUNDESTAD.
You can’t speak just now. Silence for Mr. Ringdal! 
伦德斯达:
这会儿你不能发言,大家请听。凌达尔先生讲话。 
RINGDAL
(på talerstolen).
Ærede forsamling! I dette øjeblik har vi den ære at se i vor midte manden med det varme hjerte og den åbne hånd, – han, som vi i en lang årrække har vant os til at se op til, som til en fader; han, som altid er rede til råd, som til dåd; han, hvis dør aldrig er stængt for noget hæderligt medlem af vort samfund; han, han –; vor ærede hædersgæst ynder ikke lange taler, og derfor, en skål og et hurra for kammerherre Bratsberg og hans familje! De leve! Hurra! 
RINGDAL
[on the rostrum.]
Ladies and gentlemen! We have at this moment the honour of seeing in our midst the man with the warm heart and the open hand -- the man we have an looked up to for many a year, as to a father -- the man who is always ready to help us, both in word and deed -- the man whose door is never closed to any reputable citizen -- the man who -- who -- ladies and gentlemen, our honoured guest is no lover of long speeches; so, without more words, I call for three cheers for Chamberlain Bratsberg and his family! Long life to them! Hurrah! 
凌达尔:
(在演说台上)
诸位女士!诸位先生!现在这儿来了一位贵客,咱们真是万分荣幸!这位顾客热心慷慨,仗义疏财,多少年来咱们一直把他当父亲看待,他随时随地用语言行动帮助咱们,他从来不拒绝品行端正的客人,他—— 诸位女士先生,咱们这位贵客不爱听长篇大段的演说,所以,我不再多说了,我只提议大家向布拉茨柏侍从官和他的家属三呼万岁!祝他们万岁!万岁! 
MÆNGDEN.
Hurra! Hurra! Hurra!
(stormende jubel; man omringer kammerherren, som takker og trykker de nærmestes hænder.) 
THE CROWD.
Hurrah! hurrah! hurrah!
[Great enthusiasm; people press around the CHAMBERLAIN, who thanks them and shakes hands with those nearest him. ] 
群 众:
万岁!万岁!万岁!
(群众踊跃欢呼,把侍从官团团围紧。侍从官向大家道谢,并且跟挨得最近的人拉手。) 
STENSGÅRD.
Får jeg nu ordet? 
STENSGARD.
Now may I speak? 
史丹斯戈:
现在我可以说话了吧? 
LUNDESTAD.
Vær så god. Talerstolen er til tjeneste. 
LUNDESTAD.
By all means. The platform is at your service. 
伦德斯达:
可以。这演说台由你使用。 
STENSGÅRD
(springer op på bordet).
Jeg bygger min egen talerstol! 
STENSGARD
[jumps upon the table.]
I shall choose my own platform! 
史丹斯戈:
(跳上桌子)
我有我自己的演说台。 
DE UNGE
(stimler om ham).
Hurra! 
THE YOUNG MEN
[crowding around him.]
Hurrah! 
一群青年:
(挤上来围着他)
说得好! 
KAMMERHERREN
(til doktoren).
Hvem er det balstyrige menneske? 
THE CHAMBERLAIN
[to the DOCTOR.]
Who is this obstreperous personage? 
侍从官:
(向医生)
这个乱嚷乱叫的人是谁? 
FJELDBO.
Sagfører Stensgård. 
FIELDBO.
Mr. Stensgard. 
费尔博:
是史丹斯戈。 
KAMMERHERREN.
Nå, han! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, it’s he, is it? 
侍从官:
哦,就是他! 
STENSGÅRD.
Hør mig, I feststemte brødre og søstre! Hør mig, I, som har frihedsdagens jubel og sang i eders hjerter, selv om den ligger bunden. Jeg er en fremmed iblandt jer – 
STENSGARD.
Listen to me, my glad-hearted brothers and sisters! Hear me, all you who have in your souls -- though it may not reach your lips -- the exultant song of the day, the day of our freedom! I am a stranger among you -- 
史丹斯戈:
快乐的兄弟姐妹们,听我说几句话!虽然你们嘴里没声音,你们心里都在欢呼歌唱咱们这自由节!我在这儿是个外乡人—— 
ASLAKSEN.
Nej! 
ASLAKSEN.
No! 
阿斯拉克森:
不是! 
STENSGÅRD.
Tak for det nej! Jeg taer det som et længselens og trangens vidnesbyrd. Dog, fremmed er jeg; men det er svoret, at her står jeg med stort og friskt hjertelag for eders sorg og glæde, for eders savn og sejer; havde jeg såsandt derover nogen magt, da – da –! 
STENSGARD.
Thanks for that “No!” I take it as the utterance of a longing, an aspiration. A stranger I am, however; but this I swear, that I come among you with a great and open-hearted sympathy for your sorrows and your joys, your victories and defeats. If it lay in my power -- 
史丹斯戈:
谢谢那位说“不是”的朋友!我把他这句话当做一种对我有所期望的表示。虽然我是外乡人,可是我赌咒,我对于你们的欢乐和痛苦、成功和失败,都抱着深切的同情。要是我有力量—— 
ASLAKSEN.
Det har De, herr overretssagfører! 
ASLAKSEN.
It does, it does! 
阿斯拉克森:
你有,你有力量! 
LUNDESTAD.
Ingen afbrydelse! De har ikke ordet. 
LUNDESTAD.
No interruptions! You have no right to speak. 
伦德斯达:
别插嘴!你不配发言。 
STENSGÅRD.
De endnu mindre! Jeg afsætter festkomiteen! Frihed på frihedsdagen, gutter! 
STENSGARD.
You still less! I abolish the Committee! Freedom on the day of freedom, boys! 
史丹斯戈:
你更不配!我不承认委员会!青年们,自由节的自由万岁! 
DE UNGE.
Hurra for friheden! 
THE YOUNG MEN.
Hurrah for freedom! 
青年们:
自由万岁! 
STENSGÅRD.
Man vil nægte jer mælets brug! I hørte det. Man vil gøre jer til umælende! Væk med sligt voldsherredømme! Jeg vil ikke stå her og holde tale for en målbunden klynge. Snakke vil jeg. Og I skal snakke med. Vi vil snakke fra leveren! 
STENSGARD.
They deny you the right of speech! You hear it -- they want to gag you! Away with this tyranny! I won’t stand here declaiming to a flock of dumb animals. I will talk; but you shall talk, too. We will talk to each other, from the heart! 
史丹斯戈:
他们剥夺你的发言权!你们听见没有—— 他们想把你们的嘴堵住。打倒这种专制行为!我不愿意站在这儿对一群哑巴动物演说。我要说话,可是你们也应该说话。咱们要彼此开诚布公地谈话。 
MÆNGDEN
(under stigende jubel).
Hurra! 
THE CROWD
[with growing enthusiasm.]
Hurrah! 
群 众:
(情绪更加激烈)
说得好! 
STENSGÅRD.
Ikke mere disse golde kisteklædte festmøder! En gylden, en dådstung grøde skal skyde frem af vore syttende-Maj-lag herefter. Maj! Det er jo spiretiden; det er årets unge svulmende jomfrumåned. Til 1ste Juni blir det netop to måneder siden jeg satte mig ned her iblandt jer. Og hvad har jeg ikke set af storhed og af småhed, af stygt og af vakkert her! 
STENSGARD.
We will have no more of these barren, white- chokered festivities! A golden harvest of deeds shall hereafter shoot up from each Seventeenth of May. May! Is it not the season of bud and blossom, the blushing maiden- month of the year? On the first of June I shall have been just two months among you; and in that time what greatness and littleness, what beauty and deformity, have I not seen? 
史丹斯戈:
咱们以后不要这种死气沉沉的无聊庆祝会!从今以后,每年五月十七日都会出现一批新事业!五月!五月不正是发芽开花,一年之中最有生气的月份吗?到六月一日,我在你们这儿就整整两个月了,在两个月里,大大小小,好好坏坏,什么事儿我没见过? 
KAMMERHERREN.
Hvad er det egentlig han taler om, doktor? 
THE CHAMBERLAIN.
What on earth is he talking about, Doctor? 
侍从官:
费尔博大夫,他唠唠叨叨说些什么? 
FJELDBO.
Bogtrykker Aslaksen siger, det er om de lokale forholde. 
FIELDBO.
Aslaksen says it’s the local situation. 
费尔博:
阿拉斯克森说,他讲的是本地老一套的情况。 
STENSGÅRD.
Jeg har set evner glimte og glittre nede i folket. Men jeg har også set den fordærvelsens ånd, som ligger knugende over evnerne og holder dem nede i det lave. Ja, jeg har set unge, varme, tillidsfulde hjerter storme til møde, – men også dem, som stængte døren for sig! 
STENSGARD.
I have seen great and brilliant possibilities among the masses; but I have seen, too, a spirit of corruption brooding over the germs of promise and bringing them to nought. I have seen ardent and trustful youth rush yearning forth -- and I have seen the door shut in its face. 
史丹斯戈:
我看见群众中间有出色的嫩芽,可是同时也看见一股腐朽力量把那些有希望的嫩芽紧紧压住,不让他们发展。我看见诚实热心的青年抱着希望奋勇前进,可是他们的路被人堵住了。 
THORA.
O, Gud! 
THORA.
Oh, Heaven! 
托 拉:
喔,天啊! 
KAMMERHERREN.
Hvad mener han med det? 
THE CHAMBERLAIN.
What does he mean by that? 
侍从官:
他这些话是什么意思? 
STENSGÅRD.
Ja, brødre og søstre i frejdighed! Der er i vejret, i luften, en magt, et spøgelse fra rådne dage, som lægger tyngsel og mørke udover der, hvor der skulde være lys og flugt. I jorden igen med dette spøgelse! 
STENSGARD.
Yes, my brothers and sisters in rejoicing! There hovers in the air an Influence, a Spectre from the dead and rotten past, which spreads darkness and oppression where there should be nothing but buoyancy and light. We must lay that Spectre; down with it! 
史丹斯戈:
快乐的兄弟姐妹们!咱们周围有一种势力在盘旋,它是腐烂死亡的旧时代的幽灵,它把应该是活泼光明的世界搅成一个使人不能喘息的黑暗地狱。咱们必须打倒这幽灵! 
MÆNGDEN.
Hurra! Hurra for 17de Maj! 
THE CROWD.
Hurrah! Hurrah for the Seventeenth of May! 
群 众:
万岁!五月十七日独立纪念日万岁! 
THORA.
Kom, faer –! 
THORA.
Come away, father -- ! 
托 拉:
爸爸,咱们走吧! 
KAMMERHERREN.
Hvad pokker er det for spøgelse? Doktor, hvem taler han om? 
THE CHAMBERLAIN.
What the deuce does he mean by a spectre? Who is he talking about, Doctor? 
侍从官:
他说的幽灵是什么意思?费尔博大夫,他指着谁说? 
FJELDBO
(hurtigt).
Å, det er om –
(hvisker et par ord.) 
FIELDBO
[quickly.]
Oh, it’s about --
[Whispers a word or two. ] 
费尔博:
(急忙)
啊,他说的是——
(凑着他耳朵说了一句话。) 
KAMMERHERREN.
Aha! Nej, gør han virkelig? 
THE CHAMBERLAIN.
Aha! So that’s it! 
侍从官:
哈哈!原来如此! 
THORA
(sagte).
Tak! 
THORA
[softly to FIELDBO.]
Thanks! 
托 拉:
(低声向费尔博)
这还罢了! 
STENSGÅRD.
Vil ingen anden knuse dragen, så vil jeg! Men vi må holde sammen, gutter! 
STENSGARD.
If no one else will crush the dragon, I will! But we must hold together, boys! 
史丹斯戈:
要是别人不敢打老虎,我敢!可是,青年们,咱们必须同心协力! 
MANGE STEMMER.
Ja! Ja! 
MANY VOICES.
Yes! yes! 
许多声音:
对!对! 
STENSGÅRD.
Vi er de unge. Vi ejer tiden; men tiden ejer også os. Vor ret er vor pligt! Albuerum for enhver dådskraft, for enhver vilje, som er af det stærke! Hør mig! Vi vil stifte et forbund. Pengesækken har ophørt at regere i sognet! 
STENSGARD.
We are young! The time belongs to us; but we also belong to the time. Our right is our duty! Elbowroom for faculty, for will, for power! Listen to me! We must form a League. The money-bag has ceased to rule among us! 
史丹斯戈:
咱们都是年轻人!这个时代属于咱们,可是咱们也属于这个时代!咱们的权利正是咱们的义务!咱们应该有发挥才能、意志、力量的机会!大家听我说!咱们必须组织一个同盟。财阀在咱们这儿掌权的时代已经过去了! 
KAMMERHERREN.
Bravo! (til doktoren.) Pengesækken, sagde han; altså dog virkelig –! 
THE CHAMBERLAIN.
Bravo! [To the DOCTOR]. He said the money-bag; so no doubt you’re right -- 
侍从官:
说得好!(向费尔博)他说财阀。你说对了,果然是指孟森。 
STENSGÅRD.
Ja, gutter, vi, vi er valutaen, så sandt der er malm i os. Vore viljer, det er det klingende sølv, som skal gælde mand og mand imellem. Krig og nederlag for hver den, som vil hindre, at vi udmynter os! 
STENSGARD.
Yes, boys; we, we are the wealth of the country, if only there’s metal in us. Our will is the ringing gold that shall pass from man to man. War to the knife against whoever shall deny its currency! 
史丹斯戈:
只要咱们肚子里有东西,咱们就是国家的财富。咱们的意志就是货真价实的黄金,一定要在群众中流通。谁敢妨碍它流通,咱们就跟谁拼命! 
MÆNGDEN.
Hurra! 
THE CROWD.
Hurrah! 
群 众:
好! 
STENSGÅRD.
Man har slængt mig et hånligt bravo i ansigtet her ikveld – 
STENSGARD.
A scornful “bravo” has been flung in my teeth -- 
史丹斯戈:
刚才有人向我叫了一声“倒好”。 
KAMMERHERREN.
Nej! 
THE CHAMBERLAIN.
No, no! 
侍从官:
没有,没有! 
STENSGÅRD.
Ligemeget! Hverken tak eller trusel gælder for den, der vil, hvad han vil. Og dermed Gud befalet! Ja, han; thi det er dog hans ærinde, vi går i vor unge tillidsfulde gerning. Ind til restauratøren altså; – i denne time vil vi stifte vort forbund! 
STENSGARD.
What care I! Thanks and threats alike are powerless over the perfect will. -- And now, God be with us! For we are going about His work, with youth and faith to help us. Come, then, into the refreshment-tent -- our League shall be baptised this very hour. 
史丹斯戈:
我可不在乎!称赞和威吓都不能动摇坚强的意志。上帝保佑咱们!因为咱们怀着信心,仗着年轻,马上就要动手给上帝服务!现在大家都到帐篷里去吧。咱们的同盟马上就要成立了。 
MÆNGDEN.
Hurra! Bær ham! Bær ham!
(han løftes på guldstol.) 
THE CROWD.
Hurrah! Carry him! Shoulder high with him!
[He is lifted shoulder high. ] 
群 众:
好!把他抬起来!把他举得高高的!
(史丹斯戈被群众举起来。) 
STEMMER.
Tal! Mere! Mere! 
VOICES.
Speak on! More! More! 
许多声音:
说下去!往下说!往下说! 
STENSGÅRD.
Samhold, siger jeg? Med de unges forbund er et forsyn i pakt. Det står til os, om vi vil styre verden – her i distriktet!
(han bæres ind i teltet under stormende jubel.) 
STENSGARD.
Let us hold together, I say! Providence is on the side of the League of Youth. It lies with us to rule the world -- here in the district!
[He is carried into the tent amid wild enthusiasm. ] 
史丹斯戈:
我说,咱们要同心协力!咱们青年同盟有上帝保佑。这地方应该归咱们统治!
(一阵狂呼乱嚷,大家把他抬进帐篷。) 
MADAM RUNDHOLMEN
(tørrer øjnene).
Å nej, for en mund der sidder på det menneske! Kunde en ikke gerne kysse ham, herr Hejre? 
MADAM RUNDHOLMEN
[wiping her eyes.]
Oh, Lord, how beautifully he does speak! Don’t you feel as if you could kiss him, Mr. Heire? 
伦铎尔曼太太:
(擦擦眼睛)
喔,天啊,他说得多好听!海瑞先生,你是不是想搂着他亲一亲? 
DANIEL HEJRE.
Nej, kysse ham, det vilde jeg dog ikke. 
HEIRE.
Thank you, I’d rather not. 
海 瑞:
谢谢,我不想。 
MADAM RUNDHOLMEN.
Nej, De! Det tror jeg nok. 
MADAM RUNDHOLMEN.
Oh, you! I daresay not. 
伦德尔曼太太:
喔,对了,你不想。 
DANIEL HEJRE.
Vilde De kanske kysse ham, madam Rundholmen? 
HEIRE.
Perhaps you would like to kiss him, Madam Rundholmen. 
海 瑞:
伦铎尔曼太太,也许你倒想跟他亲个嘴吧。 
MADAM RUNDHOLMEN.
Uf, hvor fæl De er!
(hun går ind i teltet; Daniel Hejre ligeså.) 
MADAM RUNDHOLMEN.
Ugh, how horrid you are!
[She goes into the tent; HEIRE follows her. ] 
伦德尔曼太太:
你这家伙真讨厌。
(她走进帐篷,海瑞跟在她后面。) 
KAMMERHERREN.
Spøgelse, – og drage, – og pengesæk! Det var forskrækkeligt grovt. Men vel tilpas! 
THE CHAMBERLAIN.
Spectre -- and dragon -- and money- bag! It was horribly rude -- but well deserved! 
侍从官:
幽灵—— 老虎—— 财阀!话说得真不客气,可是非常恰当! 
LUNDESTAD
(nærmer sig).
Det gør mig rigtig inderlig ondt, herr kammerherre – 
LUNDESTAD
[approaching.]
I’m heartily sorry, Chamberlain -- 
伦德斯达:
(走过来)
侍从官,我很抱歉—— 
KAMMERHERREN.
Ja, hvor har De havt Deres menneskekundskab henne? Nå, nå; det kan times enhver. God nat, herr Lundestad, og mange tak for iaften. (vender sig til Thora og doktoren.) Men fy for pokker; dette prægtige unge menneske har jeg jo været grov imod! 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, where was your knowledge of character, Lundestad? Well, well; we are none of us infallible. Good-night, and thanks for a pleasant evening. [Turns to THORA and the DOCTOR.] But bless me, I’ve been positively rude to that fine young fellow! ] 
侍从官:
伦德斯达,你看人没睁开眼睛!算了,算了,谁都有看错人的时候。明天见,谢谢你,今天晚上真痛快。(转过去向托拉和医生)可是我对这位青年志士太简慢了! 
FJELDBO.
Ja så? 
FIELDBO.
How so? 
费尔博:
你怎么简慢他了? 
THORA.
Visiten, mener du –? 
THORA.
His call, you mean -- ? 
托 拉:
爸爸,你是不是说他来拜访过你—— 
KAMMERHERREN.
To visiter. Det er sandelig Lundestads skyld; han havde skildret mig ham, som en lykkejæger og som – som noget, jeg ikke husker. Nå, heldigvis kan jeg bøde på det. 
THE CHAMBERLAIN.
He called twice. It’s really Lundestad’s fault. He told me he was an adventurer and -- and I forget what else. Fortunately I can make up for it. 
侍从官:
他来过两回。都是伦德斯达的错儿,他说他是投机分子和—— 别的字眼我忘了呢。幸亏还来得及补救。 
THORA.
Hvorledes –? 
THORA.
How? 
托 拉:
怎么补救? 
KAMMERHERREN.
Kom, Thora; vi vil endnu iaften – 
THE CHAMBERLAIN.
Come, Thora; let us see to it at once -- 
侍从官:
托拉,咱们马上就—— 
FJELDBO.
Å nej, herr kammerherre, er nu det værd at –? 
FIELDBO.
Oh, do you think it’s worth while, Chamberlain -- ? 
费尔博:
侍从官,你看犯得上吗? 
THORA
(sagte).
Hys! 
THORA
[softly.]
How? 
托 拉:
(低声)
嘘! 
KAMMERHERREN.
Har man forløbet sig, så får man gøre det godt igen; det er simpel skyldighed. God nat, doktor! Så fik jeg dog en fornøjelig stund. Det er mere, end De har beredt mig idag. 
THE CHAMBERLAIN.
When one has done an injustice one should lose no time in undoing it; that’s a plain matter of duty. Good-night, Doctor. After all, I’ve spent an amusing hour; and that’s more than I have to thank you for to-day. 
侍从官:
一个人做错了事,应该马上改正,这是很明显的义务。明天见,费尔博大夫。不过今天晚上我还是过得很痛快,我得谢谢你。 
FJELDBO.
Jeg, herr kammerherre? 
FIELDBO.
Me, Chamberlain? 
费尔博:
谢我?侍从官? 
KAMMERHERREN.
Å ja, ja, ja; – både De og andre – 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, yes, yes -- you and others. 
侍从官:
当然,谢谢你,还要谢谢别人。 
FJELDBO.
Men måtte jeg ikke spørge, hvad jeg –? 
FIELDBO.
May I ask what I -- ? 
费尔博:
我做了什么——? 
KAMMERHERREN.
Herr værkslæge, – ingen påtrængenhed. Jeg er aldrig påtrængende. Nå, i Guds navn forresten, – god nat!
(Kammerherren og Thora går ud til venstre; Fjeldbo ser tankefuld efter dem.) 
THE CHAMBERLAIN.
Don’t be curious, Doctor. I am never curious. Come, come -- no offence -- good-night!
[THE CHAMBERLAIN and THORA go out to the left; FIELDBO gazes thoughtfully after them.] 
侍从官:
费尔博大夫,别追究了。我从来不追究别人的事。好,好,别见怪,明天见!
(侍从官父女从左边出去。费尔博若有所思地目送他们下。) 
BOGTRYKKER ASLAKSEN
(fra teltet).
Hej, opvarter! Blæk og pen! Jo, nu går det løs, herr doktor! 
ASLAKSEN
[from the tent.]
Hei, waiter! Pen and ink! Things are getting lively, Doctor! 
阿拉斯克森:
(从帐篷里出来)
喂,茶房!把笔墨拿来!费尔博大夫,事情热闹起来了! 
FJELDBO.
Hvad går løs? 
FIELDBO.
What things? 
费尔博:
什么事? 
ASLAKSEN.
Han stifter forbundet. Det er næsten stiftet. 
ASLAKSEN.
He’s founding the League. It’s nearly founded. 
阿拉斯克森:
他在组织青年同盟,差不多成功了。 
LUNDESTAD
(har nærmet sig sagte).
Skriver der sig mange ind? 
LUNDESTAD
[who has quietly drawn near.]
Are many putting down their names? 
伦德斯达:
(悄悄走过来)
签名的人多不多? 
ASLAKSEN.
Vi har nu omkring 37 foruden enker og sligt. Pen og blæk, siger jeg! Ingen opvarter tilstede; det er de lokale forholdes skyld.
(ud bagved teltet.) 
ASLAKSEN.
We’ve enrolled about seven-and-thirty, not counting widows and so forth. Pen and ink; I say! No waiters to be found! -- that’s the fault of the local situation.
[Goes off behind the tent. ] 
阿拉斯克森:
我们差不多已经有了三十七个人,寡妇和一些别的人还没算在里头。笔墨呢?茶房也找不着!这是本地情况的缺点。(自帐篷后面下。) 
LUNDESTAD.
Puh; dette her har været en varm dag. 
LUNDESTAD.
Puh! It has been hot to-day. 
伦德斯达:
嘿!今儿真热。 
FJELDBO.
Jeg er bange, vi får varmere dage herefter. 
FIELDBO.
I’m afraid we have hotter days to come. 
费尔博:
恐怕更热的日子还在后头呢。 
LUNDESTAD.
Tror De kammerherren blev meget vred? 
LUNDESTAD.
Do you think the Chamberlain was very angry? 
伦德斯达:
你看侍从官是不是很生气? 
FJELDBO.
Å, sletikke; det så De jo. Men hvad siger De om det nye forbund? 
FIELDBO.
Oh, not in the least; you could see that, couldn’t you? But what do you say to the new League? 
费尔博:
喔,一点儿都不,你看不出来吗?你对于这新成立的同盟有什么意见? 
LUNDESTAD.
Hm; jeg siger ingenting. Hvad skal en vel sige? 
LUNDESTAD.
H’m; I say nothing. What is there to be said? 
伦德斯达:
唔,我没意见。有什么可说的? 
FJELDBO.
Men det er jo begyndelsen til en kamp om magten her i distriktet. 
FIELDBO.
It’s the beginning of a struggle for power here in the district. 
费尔博:
这是争夺本地政权的起点。 
LUNDESTAD.
Ja-ja! Kamp er god. Han er en mand med store gaver, han, Stensgård. 
LUNDESTAD.
Well, well -- ; no harm in a fight. He has great gifts, that Stensgard. 
伦德斯达:
争夺怕什么!史丹斯戈这小伙子很有才干。 
FJELDBO.
Og en mand, som vil frem. 
FIELDBO.
He is determined to make his way. 
费尔博:
他一心想出头。 
LUNDESTAD.
Ungdommen vil altid frem. Jeg vilde også frem, da jeg var ung; der er ingenting at sige på det. Men en kunde kanske gå indenfor døren – 
LUNDESTAD.
Youth is always determined to make its way. I was, when I was young; no one can object to that. But mightn’t we look in and see -- 
伦德斯达:
年轻人都想出头。我年轻时候也想出头。谁也不能说这事不应该。可是咱们不妨进去看一看风色——。 
DANIEL HEJRE
(fra teltet).
Nå, herr Lundestad, skal De ind og interpellere? Hvad? Gøre opposition? He-he! For så må De skynde Dem. 
HEIRE
[from the tent.]
Well, Mr. Lundestad, are you going to move the previous question, eh? To head the opposition? Hee-hee! You must make haste! 
海 瑞:
(从帐篷里出来)
伦德斯达先生,你是不是要动议讨论先决问题?出来带头反对?嘻嘻!你得赶快才行。 
LUNDESTAD.
Å, jeg kommer vel altid tidsnok. 
LUNDESTAD.
Oh, I daresay I shall be in time. 
伦德斯达:
啊,你放心,我早晚会动手。 
DANIEL HEJRE.
Forsent, faer! Med mindre De vil stå fadder. (Hurraråb fra teltet.) Der synger degnene Amen; nu er dåbsakten over. 
HEIRE.
Too late, sir! Unless you want to stand godfather. [Cheering from the tent.] There, they’re chanting Amen; the baptism is over. 
海 瑞:
太迟了!要是你愿意做教父,也许还来得及。(帐篷里传来欢呼声)你听,他们在唱“阿门”,洗礼已经做完了。 
LUNDESTAD.
En får vel lov til at høre; jeg skal holde mig stille.
(går ind.) 
LUNDESTAD.
I suppose one may be permitted to listen; I shall keep quiet.
[Enters the tent. ] 
伦德斯达:
我想,进去听听大概没关系吧。我绝不多嘴。
(走进帐篷。) 
DANIEL HEJRE.
Det er også et af de faldende træer! Mangt og mange vil komme til at falde nu! Her vil komme til at se ud, som en skog efter storm. Å, det er dejligt, er det! 
HEIRE.
There goes one of the falling trees! There will be a rare uprooting, I can tell you! The place will soon look like a wood after a tornado. Won’t I chuckle over it! 
海 瑞:
他也是一棵快要倒下的树!瞧着吧,砍树刨根的热闹大场面就在眼前了!咱们这儿情况补救就要像狂风暴雨之后的树林子;我心里怎么能不痛快! 
FJELDBO.
Men sig mig, herr Hejre, hvad kan det egentlig interessere Dem? 
FIELDBO.
Tell me, Mr. Heire, what interest have you in the matter? 
费尔博:
海瑞先生,这事跟你有什么相干? 
DANIEL HEJRE.
Interessere mig? Jeg er ingen interesseret mand, herr doktor! Når jeg fryder mig, så er det på mine medborgeres vegne. Her vil blive liv, indhold, stof! For mig personligt – gudbevares, for mig kan det være ligegyldigt; jeg siger, som Stortyrken sagde om kejseren af Østerrig og kongen af Frankrig: Det er mig det samme, enten svinet æder hunden eller hunden svinet.
(ud i baggrunden til højre.) 
HEIRE.
Interest? I am entirely disinterested, Doctor! If I chuckle, it is on behalf of my fellow citizens. There will be life, spirit, go, in things. For my own part -- good Lord, it’s all the same to me; I say, as the Grand Turk said of the Emperor of Austria and the King of France -- I don’t care whether the pig eats the dog or the dog the pig.
[Goes toward the back on the right. ] 
海 瑞:
相干?费尔博大夫,这事跟我一点儿都不相干。我心里痛快是为大伙儿。往后的事就有生气、有精神了。拿我自己说,反正谁来都一样。从前奥国皇帝跟法国国王打仗的时候,土耳其皇帝说过一句话-- 现在我也这么说-- 无论是猪吃狗,或是狗吃猪,对我反正都一样。
(从右后方出去。) 
MÆNGDEN
(i teltet).
Sagfører Stensgård leve! Han leve! Hurra! Hurra for de unges forbund! Vin! Punsch! Hej; hej! Øl! Hurra! 
THE CROWD
[in the tent.]
Long live Stensgard! Hurrah! Hurrah for the League of Youth! Wine! Punch! Hei, hei! Beer! Hurrah! 
群 众:
(在帐篷里)
史丹斯戈万岁!万岁!青年同盟万岁!葡萄酒!喷奇酒!嘻嘻!啤酒!万岁! 
BASTIAN MONSEN
(fra teltet).
Gud velsigne Dem og alle mennesker! (med tårekvalt stemme.) Uf, doktor, jeg kender mig så stærk ikveld. Jeg må gøre noget! 
BASTIAN
[comes from the tent.]
God bless you and every one. [With tears in his voice.] Oh, Doctor, I feel so strong this evening; I must do something. 
巴斯丁:
(从帐篷里出来)
上帝保佑你,保佑大伙儿!(兴奋得几乎流眼泪)喔,费尔博大夫,今天晚上我觉得有力没处使。我一定得干点儿什么才行。 
FJELDBO.
Genér Dem ikke. Men hvad vil De gøre? 
FIELDBO.
Don’t mind me. What would you like to do? 
费尔博:
别管我。你想干什么? 
BASTIAN.
Jeg tror, jeg går ned på dansesalen og prygler et par af mine venner.
(ud bagved teltet.)
(Stensgård kommer ud fra teltet, uden hat og i stærk bevægelse.) 
BASTIAN.
I think I’ll go down to the dancing-room and fight one or two fellows.
[Goes out behind the tent. ] 
巴斯丁:
我想到跳舞厅里找人打架。
(绕过帐篷,从后面出去。) 
STENSGÅRD.
Kære Fjeldbo, er det dig? 
STENSGARD
[comes from the tent without his hat, and greatly excited.]
My dear Fieldbo, is that you? 
史丹斯戈:
(从帐篷里出来,没戴帽子,非常兴奋)
我的好费尔博,你在这儿? 
FJELDBO.
Til tjeneste, herr folkehøvding! Ja, du er da vel kåret –? 
FIELDBO.
At your service, Tribune of the People! For I suppose you’ve been elected -- ? 
费尔博:
人民领袖,有话请吩咐!你大概是当选了。 
STENSGÅRD.
Naturligvis; men – 
STENSGARD.
Of course; but -- 
史丹斯戈:
那还用说,可是—— 
FJELDBO.
Og hvad skal det så videre kaste af sig? Hvilke tillidshverv i kommunen? En bankbestyrerpost? Eller kanske –? 
FIELDBO.
And what is to come of it all? What nice little post are you to have? The management of the Bank? Or perhaps -- 
费尔博:
以后怎么样?你可以得个什么好差事?银行经理?再不就是—— 
STENSGÅRD.
Å, snak ikke til mig om sligt! Du mener det heller ikke. Du er ikke så flad og tom i brystet, som du gerne vil synes. 
STENSGARD.
Oh, don’t talk to me like that! I know you don’t mean it. You are not so empty and wooden as you like to appear. 
史丹斯戈:
喔,别跟我说这些话。我知道你是开玩笑。你这人爱装傻,其实你并不傻。 
FJELDBO.
Nu skal vi høre! 
FIELDBO.
Empty and wooden, eh? 
费尔博:
装傻? 
STENSGÅRD.
Fjeldbo! Vær mig en ven, som før! Det er blevet øde imellem os. Der var så meget uhyggeligt hos dig, spas og spot, som stødte mig tilbage. Å, det var dog uret af mig! (slår armene om ham.) O, du evige Gud, hvor jeg er lykkelig! 
STENSGARD.
Fieldbo! Be my friend as you used to be! We have not understood each other of late. You have wounded and repelled me with your ridicule and irony. Believe me, it was wrong of you. [Embraces him.] Oh, my great God! how happy I am! 
史丹斯戈:
费尔博!咱们还是像从前似的做朋友吧!这一阵子咱们俩有点儿小误会。你的冷嘲热讽刺痛了我的心,伤害了你我的交情。说句老实话,你对不起我。(搂着他)喔,天呀,我真快活! 
FJELDBO.
Du også! Jeg med; jeg med! 
FIELDBO.
You too? So am I, so am I! 
费尔博:
你也快活?我跟你一样,我跟你一样! 
STENSGÅRD.
Ja, måtte jeg ikke være den usleste usling på jorden, hvis ikke al denne velsignelse gjorde mig god og brav? Hvormed har jeg fortjent det, du? Hvad har jeg syndige skabhals gjort, at jeg blev så rigt benådet? 
STENSGARD.
Yes, I should be the meanest hound on earth if all heaven’s bounty didn’t make me good and true. How have I deserved it, Fieldbo? What have I, sinner that I am, done to be so richly blessed? 
史丹斯戈:
上天待我这么好,要是我不好好儿做人,连条狗都不如了。费尔博,我有什么长处?像我这么个有罪孽的人,怎么配享受这么大的福气? 
FJELDBO.
Her er min hånd! Ikveld holder jeg minsæl af dig! 
FIELDBO.
There is my hand! This evening I am your friend indeed! 
费尔博:
咱们拉拉手!从今以后我是你的好朋友。 
STENSGÅRD.
Tak! Vær trofast og sand. Jeg skal være det. – Ja, er det ikke en usigelig lykke, således at kunne rive dem med sig, alle de mange? Må en ikke blive god af taknemmelighed? Og hvorledes må en ikke elske alle mennesker? Jeg synes, jeg kunde kryste dem i favn allesammen, græde og bede dem om forladelse, fordi Gud har været så partisk at give mig mere end dem. 
STENSGARD.
Thanks! Be faithful and true, as I shall be! -- Oh, isn’t it an unspeakable joy to carry all that multitude away and along with you? How can you help becoming good from mere thankfulness? And how it makes you love all your fellow creatures! I feel as if I could clasp them all in one embrace, and weep, and beg their forgiveness because God has been so partial as to give me more than them. 
史丹斯戈:
谢谢!咱们俩彼此要忠实!啊,群众相信我,跟我走,我心里的痛快真是没法儿说!单凭这一片感激的心情,我就不能不向上,不能不爱我的同胞!我恨不得把大家一齐都搂住,哭着求他们原谅我,因为上帝太偏心,待我比待大家好。 
FJELDBO
(stille).
Ja; så usigelig meget kan den enkelte få. Ikke et kryb, ikke et grønt blad langs vejen kunde jeg træde på ikveld. 
FIELDBO
[quietly.]
Yes, treasures without price may fall to one man’s lot. This evening I would not crush an insect, not a green leaf upon my path. 
费尔博:
(静静地)
不错,人在走运的时候,无价之宝一齐都会送上门。今天晚上,哪怕是条小虫子,哪怕是片绿叶子,我都舍不得用脚踩。 
STENSGÅRD.
Du? 
STENSGARD.
You? 
史丹斯戈:
你? 
FJELDBO.
Punktum! Derom er ikke talen. Jeg vilde kun sige, at jeg forstod dig. 
FIELDBO.
Never mind. That’s apart from the question. I only mean that I understand you. 
费尔博:
不必谈这个了。这跟眼前的事不相干。我只是要表明,我已经了解你。 
STENSGÅRD.
Hvad for en dejlig nat! Musiken og jubelen klinger langt ud over engene. Dernede er det stille. – Ja, den mand, hvis liv ikke taer sin dåb af slig en time, han fortjener ikke at leve på Guds jord. 
STENSGARD.
What a lovely night! Listen to the music and merriment floating out over the meadows. And how still it is in the valley! I tell you the man whose life is not reconsecrated in such an hour, does not deserve to live on God’s earth! 
史丹斯戈:
这一片夜景多可爱!你听音乐和欢笑的声音在草地上飘荡。山谷里多安静!要是一个人在这种时候还不肯把生命献给神圣的事业,他就不配在世界上活下去! 
FJELDBO.
Ja, men sig mig nu, – hvad skal så videre bygges – imorgen, og alle ugedage? 
FIELDBO.
Yes; but tell me now: what do you mean to build up out of it-to-morrow, and through the working-days to come? 
费尔博:
你的话不错,可是从明天起,在将来的日常工作里你打算建设些什么? 
STENSGÅRD.
Bygges? Først gælder det at rive ned. – Du, Fjeldbo, jeg har engang drømt, – eller kanske jeg så det; dog nej, jeg drømte; men så levende; jeg syntes der var kommen dommedag over jorden. Jeg kunde se hele rundingen af den. Ingen sol var der; kun et gult uvejrslys. Der gik en storm; den strøg fra vest og strøg alting med sig; først strøg den vissent løv, så strøg den mennesker; – men de holdt sig på benene endda. Kapperne slog tæt ind om dem, så de fo’r som siddende i flugten. Først så de ud som borgerfolk, der løber efter sine hatte i blæst; men da de kom nærmere, så var det kejsere og konger; og det, de løb efter og greb efter, og som de altid var nærved at nå, men aldrig nåde, det var kroner og rigsæbler. Å, der kom hundreder efter hundreder af alle slags, og ingen vidste, hvad det gjaldt; men mange jamred og spurgte: hvorfra er den dog kommen, denne forfærdelige storm? Da blev der svaret: én røst talte, og denne ene røst gav slig genlyd, at stormen vaktes! 
STENSGARD.
To build up? We have to tear down first. -- Fieldbo, I had once a dream -- or did I see it? No; it was a dream, but such a vivid one! I thought the Day of judgment was come upon the world. I could see the whole curve of the hemisphere. There was no sun, only a livid storm- light. A tempest arose; it came rushing from the west and swept everything before it: first withered leaves, then men; but they kept on their feet all the time, and their garments clung fast to them, so that they seemed to be hurried along sitting. At first they looked like townspeople running after their hats in a wind; but when they came nearer they were emperors and kings; and it was their crowns and orbs they were chasing and catching at, and seemed always on the point of grasping, but never grasped. Oh, there were hundreds and hundreds of them, and none of them understood in the least what was happening; but many bewailed themselves, and asked: “Whence can it come, this terrible storm?” Then there came the answer: “One Voice spoke, and the storm is the echo of that one Voice.” 
史丹斯戈:
建设?咱们先得做破坏的工作。费尔博,从前我做过一个梦——也许是我真看见的吧?不是看见的,是个梦,可是这个梦简直像真事儿!我觉得世界的末日好像到了。地球的轮廓我都看见了。太阳没有了,只剩下一道青灰的闪光。忽然起了一阵风暴,从西边扫过来,东西都在天空中乱飞,先是枯叶子,后来是一群人,可是那些人没让风刮倒,他们的衣服紧贴在身上,所以看起来好像他们是被风卷着走,自己不动脚。起初他们像是在大风里追帽子的平常人,可是走近一看,原来都是皇帝和国王,他们追的是王冠和珠宝,好像老是眼看着就要抓到手,可是永远抓不着。他们的人数足有好几百,可是谁也不明白究竟是怎么回事。其中有好些人一边哭一边问:“这阵风暴是从哪里吹来的?”有人回答说:“一个人发出了‘呼声’,这阵风暴就是那个‘呼声’的回音。” 
FJELDBO.
Når drømte du dette? 
FIELDBO.
When did you dream that? 
费尔博:
你这梦是什么时候做的? 
STENSGÅRD.
Å, engang, – jeg erindrer ikke; for flere år siden. 
STENSGARD.
Oh, I don’t remember when; several years ago. 
史丹斯戈:
我不记得了,大概是前几年的事。 
FJELDBO.
Der har været oprør etsteds i Europa, og så har du spist tungt til aften og læst aviser ovenpå. 
FIELDBO.
There were probably disturbances somewhere in Europe, and you had been reading the newspapers after a heavy supper. 
费尔博:
我想大概那时候欧洲各国正在闹乱子,你吃饱了晚饭就看报,吃的东西没消化,才做这个梦。 
STENSGÅRD.
Den samme isnen, den samme rislen nedad ryggen har jeg følt ikveld. Ja, jeg skal gøre fyldest for mig. Jeg vil være røsten – 
STENSGARD.
The same shiver, the same thrill, that then ran down my back, I felt again to-night. Yes, I will give my whole soul utterance. I will be the Voice -- 
史丹斯戈:
那天晚上我脊梁骨上好像触了电,今天晚上那股子劲儿又来了。我要把灵魂里的话全都说出来。我要做那个“呼声”-- 
FJELDBO.
Hør, kære Stensgård, du skal standse og tænke dig om. Du vil være røsten, siger du. Godt! Men hvor vil du være røsten? Her i fogderiet? Eller, hvis det kommer højt, her i amtet! Og hvem skal være genlyden, der slår, så stormen vækkes? Jo, folk, som proprietær Monsen og bogtrykker Aslaksen og det fedryggede geni, herr Bastian. Og istedet for de flygtende kejsere og konger vil vi få se gårdbruger Lundestad, som løber efter sin storthingsfuldmagt. Hvad blir så det hele? Det blir, hvad syntes først i drømmen, – spidsborgere i blæst. 
FIELDBO.
Come, my dear Stensgard, pause and reflect. You will be the Voice, you say. Good! But where will you be the Voice? Here in the parish? Or at most here in the county! And who will echo you and raise the storm? Why, people like Monsen and Aslaksen, and that fat-headed genius, Mr. Bastian. And instead of the flying emperors and kings, we shall see old Lundestad rushing about after his lost seat in Parliament. Then what will it all amount to? Just what you at first saw in your dream -- townsfolk in a wind. 
费尔博:
别忙,我的好史丹斯戈,仔细想一想。你说你要做“呼声”。很好!可是你打算在什么地方做?在本区呢,还是至多在本州?你发出呼声,谁会响应你?谁会发动风暴?还不就是孟森、阿拉斯克森和笨家伙巴斯丁那一伙人!到那时候咱们看见的不是皇帝国王,而是伦德斯达失掉了议员位置,在大风里乱跑。结果怎么样?风暴卷走的不过是在梦中最初看见的那些平常人。 
STENSGÅRD.
I den nærmeste nærhed, ja! Men ingen véd, hvor langt et uvejr slår. 
STENSGARD.
In the beginning, yes. But who knows how far the storm may sweep? 
史丹斯戈:
不错,起头是这样。可是谁料得定这阵风暴会吹多远? 
FJELDBO.
Sniksnak med dig og dit uvejr! Og når så dertil kommer, at du, blind og besnakket og forlokket, som du er, vender dine våben netop mod det hæderlige og det dygtige iblandt os – 
FIELDBO.
Fiddlesticks with you and your storm! And the first thing you go and do, hoodwinked and blinded and gulled as you are, is to turn your weapons precisely against all that is worthy and capable among us -- 
费尔博:
什么风暴不风暴的,简直是胡闹!你糊里糊涂地上了人家的当,一开头就攻击本地的好人和有才干的人—— 
STENSGÅRD.
Det er ikke sandt! 
STENSGARD.
That is not true. 
史丹斯戈:
你这话说错了。 
FJELDBO.
Det er sandt! Monsen på Storli fik tag i dig straks du kom her til bygden; og gør du dig ikke fri for ham, så blir det din ulykke. Kammerherre Bratsberg er en hædersmand; det kan du stole på. Véd du, hvorfor herr proprietæren har lagt ham for had? Jo, fordi – 
FIELDBO.
It is true! Monsen and the Stonelee gang got hold of you the moment you came here; and if you don’t shake him off it will be your ruin. Chamberlain Bratsberg is a man of honour; that you may rely on. Do you know why the great Monsen hates him? Why, because -- 
费尔博:
我没说错!你一到这儿,孟森和斯通里的那帮家伙就把你包围起来了。要是你不把他们撇得远远的,你准得遭殃。布拉柏茨侍从官是个正派人,这一点你可以放心。你知道孟森那家伙为什么恨他?因为—— 
STENSGÅRD.
Jeg tåler ikke et ord mere! Ikke et eneste ord, som fornærmer mine venner! 
STENSGARD.
Not a word more! I won’t hear a word against my friends! 
史丹斯戈:
别再说了!我不愿意听别人说我朋友的坏话。 
FJELDBO.
Se tilbunds i dig selv, Stensgård! Er herr Mons Monsen virkelig din ven? 
FIELDBO.
Look into yourself, Stensgard! Is Mr. Mons Monsen really your friend? 
费尔博:
你自己仔细想一想,史丹斯戈!孟森先生真是你朋友吗? 
STENSGÅRD.
Proprietær Monsen har med al velvilje åbnet sit hus for mig – 
STENSGARD.
Mr. Monsen has most kindly opened his doors to me -- 
史丹斯戈:
孟森先生跟我很亲近。 
FJELDBO.
Han åbner forgæves sit hus for de bedre her. 
FIELDBO.
To people of the better sort he opens his doors in vain. 
费尔博:
身份高的人不愿意亲近他。 
STENSGÅRD.
Å, hvem kalder du de bedre? Nogle storsnudede embedsmænd! Jeg véd det nok. Men hvad mig angår, så har man på Storli modtaget mig med en forekommenhed og en anerkendelse, som – 
STENSGARD.
Oh, whom do you call the better sort? A few stuck-up officials! I know all about it. As for me, I have been received at Stonelee with so much cordiality and appreciation -- 
史丹斯戈:
哦,谁是身份高的人?无非是几个摆架子的臭官僚!什么事瞒得过我!斯通里的那些人很客气地接待我,对我很器重—— 
FJELDBO.
Anerkendelse; ja desværre, – der er vi ved kernepunktet. 
FIELDBO.
Appreciation? Yes, unfortunately -- there we are at the root of the matter. 
费尔博:
器重?糟糕!问题就在这儿。 
STENSGÅRD.
Aldeles ikke! Jeg er mand for at se uhildet. Proprietær Monsen har evner, han har læsning, han har sans for de offentlige anliggender. 
STENSGARD.
Not at all! I can see with unprejudiced eyes. Mr. Monsen has abilities, he has reading, he has a keen sense for public affairs. 
史丹斯戈:
不见得!我眼睛雪亮。孟森先生有才干,有学问,对于公共事业有责任心。 
FJELDBO.
Evner? Å ja, på sin vis. Læsning også; han holder bladene og har deraf mærket sig, hvilke taler du har holdt, og hvilke artikler du har skrevet. Og at han har sans for de offentlige anliggender, det har han naturligvis lagt for dagen ved at samstemme både i dine taler og i dine avisartikler. 
FIELDBO.
Abilities? Oh, yes, in a way. Reading, too: he takes in the papers, and has read your speeches and articles. And his sense for public affairs he has, of course, proved by applauding the said articles and speeches. 
费尔博:
才干?嗯,也算有点儿!也有学问,他天天看报,念你的演说,念你的文章。他称赞你的演说和文章也就证明他对公共事业有责任心。 
STENSGÅRD.
Hør, Fjeldbo, nu kommer igen bundfaldet op i dig. Kan du da aldrig holde dig fri for dette skidenfærdige i tankegangen? Hvorfor altid forudsætte enten usle eller latterlige bevæggrunde? A, du mener det ikke! Nu ser du så trofast ud igen. Jeg vil sige dig det bedste, det rette kernepunkt. Kender du Ragna? 
STENSGARD.
Now, Fieldbo, up come the dregs of your nature again. Can you never shake off that polluting habit of thought? Why must you always assume mean or ridiculous motives for everything? Oh, you are not serious! Now you look good and true again. I’ll tell you the real root of the matter. Do you know Ragna? 
史丹斯戈:
费尔博,你脑子里的渣滓又在作怪。你怎么永远扔不掉思想里的脏东西?为什么你总觉得别人一举一动都安着坏心眼儿?啊,我知道你是开玩笑。现在你不开玩笑了,让我把事情的底细告诉你。你认识瑞娜吗? 
FJELDBO.
Ragna Monsen? Ja; sådan på anden hånd. 
FIELDBO.
Ragna Monsen? Oh, after a fashion -- at second hand. 
费尔博:
孟森的女儿?嗯,也算认识吧——听别人说过。 
STENSGÅRD.
Ja, hun kommer undertiden til kammerherrens. 
STENSGARD.
Yes, I know she is sometimes at the Chamberlain’s. 
史丹斯戈:
我知道她有时也上侍从官家里去。 
FJELDBO.
I al stilhed. Hun og frøken Bratsberg er veninder fra konfirmationstiden. 
FIELDBO.
In a quiet way, yes. She and Miss Bratsberg are old schoolfellows. 
费尔博:
不错,偷偷地走动。她跟布拉茨柏小姐是老同学。 
STENSGÅRD.
Og hvad siger du så om hende? 
STENSGARD.
And what do you think of her? 
史丹斯戈:
你觉得瑞娜怎么样? 
FJELDBO.
Jo, efter alt, hvad jeg har hørt, må hun være en meget fortræffelig pige. 
FIELDBO.
Why, from all I have heard she seems to be a very good girl. 
费尔博:
嗯,据我听人说,她仿佛是个很好的女孩子。 
STENSGÅRD.
Å, du skulde se hende i hjemmet. Hun har ingen anden tanke end de to små søskende. Og hvorledes skal hun ikke have plejet sin moder! Du véd, moderen var sindssyg de sidste år, hun levede. 
STENSGARD.
Oh, you should see her in her home! She thinks of nothing but her two little sisters. And how devotedly she must have nursed her mother! You know the mother was out of her mind for some years before she died. 
史丹斯戈:
喔,你还没看见她在家里过日子呢!她的心整天都在两个小妹妹身上。从前她服侍她母亲,一定也是非常尽心的。你知道她母亲去世之前犯了好几年的精神病。 
FJELDBO.
Javisst; jeg var selv læge der en tid. Men sig mig, kære ven, jeg skulde dog vel ikke tro at –? 
FIELDBO.
Yes, I was their doctor at one time. But surely, my dear fellow, you don’t mean that -- 
费尔博:
不错,有一阵子我常去给他们看病。可是,好朋友,难道你—— 
STENSGÅRD.
Jo, Fjeldbo, jeg elsker hende virkelig; til dig kan jeg sige det. Ja, jeg skønner godt, hvad der undrer dig. Du finder det påfaldende, at jeg så hurtigt ovenpå –. Ja, du véd jo, jeg har været forlovet i Kristiania? 
STENSGARD.
Yes, Fieldbo, I love her truly; to you I can confess it. Oh, I know what you are surprised at. You think it strange that so soon after -- of course you know that I was engaged to Christiania? 
史丹斯戈:
对,费尔博,我真心爱她,我不必瞒你。我知道你为什么纳闷儿。你一定觉得很奇怪,事情才过了没多久—— 不用说你一定知道我在克立斯替阿尼遏定过婚? 
FJELDBO.
Ja, man har fortalt det. 
FIELDBO.
Yes, so I was told. 
费尔博:
知道,我听别人说过。 
STENSGÅRD.
Det hele forhold var en skuffelse. Jeg måtte bryde det; det var bedst for alle parter. Du kan tro, jeg har lidt nok under den sag; jeg har følt mig pint og knuget –. Nå, gudskelov, nu er jeg ude af det; det var også min grund til at flytte bort. 
STENSGARD.
The whole thing was a disappointment. I had to break it off -- it was best for all parties. Oh, how I suffered in that affair! The torture, the sense of oppression I endured -- ! Now, thank heaven, I am out of it all. That was my reason for leaving town. 
史丹斯戈:
那件事糟透了。我不能不退婚,退了婚大家有好处。喔,为了那件事我的痛苦真是说不尽。我的心好像有刀子扎,又好像压着一块大石头!谢谢老天爷,现在我好不容易才从火坑里跳了出来。所以我不愿意再在京城里待下去。 
FJELDBO.
Og ligeoverfor Ragna Monsen er du sikker på dig selv? 
FIELDBO.
And with regard to Ragna Monsen, are you quite sure of yourself? 
费尔博:
这回你把瑞娜•孟森看准了? 
STENSGÅRD.
Ja, det er jeg, du! Her er ingen fejltagelse mulig. 
STENSGARD.
Yes, I am, indeed. There’s no mistake possible in this case. 
史丹斯戈:
看准了。这回一定错不了。 
FJELDBO.
Men så i Guds navn, gør alvor af det! Det er en stor lykke! O, jeg kunde sige dig så meget – 
FIELDBO.
Well, then, in heaven’s name, go in and win! It means your life’s happiness! Oh, there’s so much I could say to you -- 
费尔博:
好,那么,你就放开手干吧!这是你的终身幸福!喔,我有一肚子话想跟你说。 
STENSGÅRD.
Kan du virkelig det? Har hun yttret noget? Til frøken Bratsberg kanske? 
STENSGARD.
Really? Has she said anything? Has she confided in Miss Bratsberg? 
史丹斯戈:
当真?瑞娜说过什么没有?她把心事告诉布拉柏茨小姐了吗? 
FJELDBO.
Du forstår mig ikke. Men hvorledes er det muligt, at du midt under alt dette kan gå her og svire i politiske orgier? At bygdsladderen kan få indpas i et sind som – 
FIELDBO.
No; that’s not what I mean. But how can you, in the midst of your happiness, go and fuddle yourself in these political orgies? How can town tattle take any hold upon a mind that is -- 
费尔博:
我想谈的不是这件事。我不明白的是,你眼前正在过快乐日子,为什么又要搞这乱七八糟的政治?人家嘴里胡扯的话怎么就会把你这样的人吸引住了。 
STENSGÅRD.
Og hvorfor ikke? Mennesket er da ikke en så aldeles enkelt maskine heller. Jeg er det ialfald ikke. Desuden, netop igennem disse kampe og brydninger går vejen til hende. 
STENSGARD.
Why not? Man is a complex machine -- I am, at any rate. Besides, my way to her lies through these very party turmoils. 
史丹斯戈:
怎么不会?人是个复杂的机器——至少我是这样。再说,我正要借重这些政治纠纷把瑞娜弄到手。 
FJELDBO.
En forbandet triviel vej. 
FIELDBO.
A terribly prosaic way. 
费尔博:
这办法太庸俗。 
STENSGÅRD.
Fjeldbo, jeg er ærgærrig; det véd du godt. Jeg må frem i verden. Når jeg tænker på, at jeg er tredive år, og endnu står ved begyndelsen, så kender jeg samvittighedens tænder i mig. 
STENSGARD.
Fieldbo, I am ambitious; you know I am. I must make my way in the world. When I remember that I’m thirty, and am still on the first round of the ladder, I feel my conscience gnawing at me. 
史丹斯戈:
费尔博,我是有志向的人,你是知道的。我一定得往上爬。我一想起自己已经三十岁了,还在梯子的末一级,我就觉得好像良心的牙齿在咬我。 
FJELDBO.
Ja, men det er ikke dens visdomstænder. 
FIELDBO.
Not with its wisdom teeth. 
费尔博:
良心要你的时候,用的不是智慧的牙齿。 
STENSGÅRD.
Det kan ikke nytte at snakke til dig. Du har aldrig følt denne jagende og æggende trang. Du har drevet og dovnet alle dine dage, – som student, til examen, i udlandet, og nu her – 
STENSGARD.
It’s of no use talking to you. You have never felt the spur of ambition. You have dawdled and drifted all your days -- first at college, then abroad, now here. 
史丹斯戈:
跟你说话白费力。你从来不想往上爬,你不懂得那滋味儿。你一向糊里糊涂过日子——最初在大学,后来在外国,现在在这儿,都是白糟蹋时间。 
FJELDBO.
Å ja, kanske; men det har ialfald været dejligt. Og der følger ingen slappelse efter, som den, man føler, når man stiger ned af bordet, efterat – 
FIELDBO.
Perhaps; but at least it has been delightful. And no reaction follows, like what you feel when you get down from the table after -- 
费尔博:
也许是吧,可是我的日子过得很轻松,并且没有像你从桌子上跳下来之后心里那股子不好受的味儿—— 
STENSGÅRD.
Alt andet; men dette tåler jeg minsæl ikke! Du gør en ond gerning med sligt. Du tager løftelsen fra mig – 
STENSGARD.
Stop that! I can bear anything but that. You are doing a bad action -- you are damping my ardour. 
史丹斯戈:
住嘴!你别的说的都没关系,这种话我可受不了。你太岂有此理——你扫我的兴。 
FJELDBO.
Ja, men véd du hvad; når løftelsen sidder så løst – 
FIELDBO.
Oh, come! If your ardour is so easily damped -- 
费尔博:
嗳呀!要是你这么容易扫兴—— 
STENSGÅRD.
Lad være, siger jeg! Hvad ret har du til at bryde ind i min lykke? Tror du ikke jeg er ærlig kanske? 
STENSGARD.
Stop, I say! What right have you to break in upon my happiness? Do you think I am not sincere? 
史丹斯戈:
住嘴,听见没有!你为什么要叫我不痛快?难道你当我说的不是正经话? 
FJELDBO.
Jo, det ved himlen, jeg tror! 
FIELDBO.
Yes, I am sure you are. 
费尔博:
我知道你说的是正经话。 
STENSGÅRD.
Nå, hvad skal det så til at gøre mig tom og ækkel og mistroisk mod mig selv? (larm og råb i teltet.) Hør; hør! De drikker min skål! Hvad der kan gribe så mange, – ved den evige Gud, det har sandhed i sig!
(Frøken Bratsberg, frøken Monsen og kandidat Helle fra venstre går over pladsen i mellemgrunden.) 
STENSGARD.
Well, then, why go and make me feel empty, and disgusted, and suspicious of myself? [Shouts and cheers from the tent.] There -- listen! They are drinking my health. An idea that can take such hold upon people -- by God, it must have truth in it!
[THORA BRATSBERG, RAGNA MONSEN, and MR. HELLE enter from the left and cross, half-way back. 
史丹斯戈:
既然知道,为什么你要使我感觉空虚,心里烦腻,并且对自己怀疑呢?
(帐篷里传来欢呼声)你听!他们正在为我干杯呢!一句话就能抓住这么些人,其中一定有道理!(托拉、瑞娜、赫黎从左边进来,往右后方走。) 
KANDIDAT HELLE
(til frøken Bratsberg).
Se der, frøken; der står netop sagfører Stensgård. 
HELLE.
Look, Miss Bratsberg; there is Mr. Stensgard. 
赫 黎:
布拉茨柏小姐,你看,史丹斯戈先生在那边。 
THORA.
Ja, så følger jeg ikke længere. Godnat, Ragna! Godnat; godnat! 
THORA.
Then I won’t go any further. Good-night, Ragna dear. 
托 拉:
那么,我不跟你们走了。瑞娜,明天见。 
HELLE OG FRØKEN MONSEN.
Godnat; godnat!
(de går ud til højre.) 
HELLE
and Miss Monsen. Good-night, good-night.
[They go out to the right. ] 
赫黎和瑞娜:
(同时)
明天见,明天见。
(从右边出去。) 
THORA
(nærmere).
Jeg er jernværksejer Bratsbergs datter. Jeg har et brev til Dem fra faer. 
THORA
[advancing.]
I am Miss Bratsberg. I have a letter for you, from my father. 
托 拉:
(走上来)
我是布拉茨柏侍从官的女儿。我父亲有封信给你。 
STENSGÅRD.
Til mig –? 
STENSGARD.
For me? 
史丹斯戈:
有封信给我? 
THORA.
Vær så god; her er det.
(vil gå.) 
THORA.
Yes; here it is.
[Going. ] 
托 拉:
正是,信在这儿。
(转身就走。) 
FJELDBO.
Får jeg ikke lov at følge? 
FIELDBO.
May I not see you home? 
费尔博:
要我送你回家吗? 
THORA.
Nej tak; følg ikke. Godnat!
(ud til venstre.) 
THORA.
No, thank you. I can go alone. Good-night.
[Goes out to the left. ] 
托 拉:
不,谢谢。我不用人送。再见。
(从左边出去。) 
STENSGÅRD
(læser ved en papirlygte).
Hvad for noget? 
STENSGARD
[reading the letter by a Chinese lantern.]
What is this! 
史丹斯戈:
(凑着一盏彩灯纸笼看信)
这是什么? 
FJELDBO.
Men, kære, – hvad skriver kammerherren? 
FIELDBO.
Well -- what has the Chamberlain to say to you? 
费尔博:
嗯-- 侍从官跟你说什么? 
STENSGÅRD
(brister i latter).
Det havde jeg dog ikke ventet! 
STENSGARD
[bursts into loud laughter.]
I must say I didn’t expect this! 
史丹斯戈:
(放声大笑)
哈哈!真想不到! 
FJELDBO.
Men sig mig da –? 
FIELDBO.
Tell me -- ? 
费尔博:
什么事? 
STENSGÅRD.
Kammerherre Bratsberg er en ynkelig karl. 
STENSGARD.
Chamberlain Bratsberg is a pitiful creature. 
史丹斯戈:
布拉茨柏侍从官没出息。 
FJELDBO.
Og det vover du – 
FIELDBO.
You dare to -- 
费尔博:
你敢—— 
STENSGÅRD.
Usel; usel! Sig det igen til hvem du vil. Nå, lad forresten være. (gemmer brevet.) Det blir imellem os!
(Forsamlingen kommer ud af teltet.) 
STENSGARD.
Pitiful! Pitiful. Tell any one you please that I said so. Or rather, say nothing about it -- [Puts the letter in his pocket.] Don’t mention this to any one!
[The COMPANY come out from the tent. ] 
史丹斯戈:
我说他,没出息!没出息!你告诉谁都没关系。再不,不提也好——(把信掖在衣袋里)这件事别告诉人!
(群众从帐篷里出来。) 
PROPRIETÆR MONSEN.
Herr formand! Hvor er herr Stensgård? 
MONSEN.
Mr. President! Where is Mr. Stensgard? 
孟 森:
主席先生!史丹斯戈先生在哪儿? 
MÆNGDEN.
Der står han! Hurra! 
THE CROWD.
There be is! Hurrah! 
群 众:
在那儿!万岁! 
LUNDESTAD.
Herr overretssagføreren har glemt sin hat.
(rækker ham den.) 
LUNDESTAD.
Mr. President has forgotten his hat.
[Hands it to him. ] 
伦德斯达:
主席先生把帽子忘了。
(把帽子递给他。) 
BOGTRYKKER ASLAKSEN.
Værsågod; her er punsch! En hel bolle! 
ASLAKSEN.
Here; have some punch! Here’s a whole bowlful! 
阿拉斯克森:
来,这儿有喷奇酒!喝一大杯! 
STENSGÅRD.
Tak; ikke mere. 
STENSGARD.
Thanks, no more. 
史丹斯戈:
谢谢,我不能再喝了。 
MONSEN.
Og så husker vel medlemmerne, at imorgen samles vi på Storli hos mig for at – 
MONSEN.
And the members of the League will recollect that we meet to-morrow at Stonelee -- 
孟 森:
青年同盟盟员别忘了咱们明天在斯通里开会。 
STENSGÅRD.
Imorgen? Nej, det var jo ikke imorgen –? 
STENSGARD.
To-morrow? It wasn’t to-morrow, was it -- ? 
史丹斯戈:
明天?不是明天吧? 
MONSEN.
Jo visst; for at vedtage den rundskrivelse, som – 
MONSEN.
Yes, certainly; to draw up the manifesto 
孟 森:
是明天,开会起草宣言的稿子。 
STENSGÅRD.
Nej, imorgen kan jeg sandelig ikke godt –. Jeg skal se iovermorgen eller dagen derefter. Nå, godnat, mine herrer; hjertelig tak for idag, og hurra for fremtiden! 
STENSGARD.
No, I really can’t to-morrow -- I shall see about it the day after to-morrow, or the day after that. Well, good-night, gentlemen; hearty thanks all round, and hurrah for the future! 
史丹斯戈:
不行,明天我有事。改后天吧,再不就是大后天。再见,朋友们。谢谢大家,咱们的前途万岁! 
MÆNGDEN.
Hurra! Vi følger ham hjem? 
THE CROWD.
Hurrah! Let’s take him home in triumph! 
群 众:
万岁!咱们欢送他回家! 
STENSGÅRD.
Tak; tak! De må endelig ikke – 
STENSGARD.
Thanks, thanks! But you really mustn’t -- 
史丹斯戈:
谢谢,谢谢!诸位真的不必! 
ASLAKSEN.
Vi følger Dem allesammen. 
ASLAKSEN.
We’ll all go with you. 
阿拉斯克森:
我们都跟你一块儿走。 
STENSGÅRD.
Lad gå. Godnat, Fjeldbo; ja, for du følger vel ikke? 
STENSGARD.
Very well, come along. Good-night, Fieldbo; you’re not coming with us? 
史丹斯戈:
很好,一块儿走。明天见,费尔博,你不跟我们一块儿走吗? 
FJELDBO.
Nej. Men det vil jeg sige dig, at hvad du yttred om kammerherre Bratsberg – 
FIELDBO.
No; but let me tell you, what you said about Chamberlain Bratsberg -- 
费尔博:
不。可是我告诉你,你说布拉茨柏侍从官的那些话—— 
STENSGÅRD.
Hys, hys; det var overdrevet i udtrykket. En streg over det! – Nå ja, mine ærede venner, vil I være med, så kom; jeg går i spidsen. 
STENSGARD.
Hush, hush! It was an exaggeration -- I withdraw it! Well, my friends, if you’re coming, come; I’ll take the lead. 
史丹斯戈:
嘘,嘘!我的话太过火了,只当我没说。朋友们,你们要走,就一块儿走。我带头。 
MONSEN.
Deres arm, Stensgård. 
MONSEN.
Your arm, Stensgard! 
孟 森:
史丹斯戈,让我挽着你的胳臂走! 
BASTIAN.
Sangere! Stem i! Noget rigtig fædrelandsk! 
BASTIAN.
A song! Strike up! Something thoroughly patriotic! 
巴斯丁:
唱歌!奏乐!来一支爱国的曲子! 
MÆNGDEN.
Sang; sang! Musik!
(En folkesang spilles og synges. Toget marscherer ud til højre i baggrunden.) 
THE CROWD.
A song! A song! Music!
[A popular air is played and sung. The procession marches out by the back to the right. ] 
群 众:
唱歌!唱歌!奏乐!
(大家唱一支流行歌曲,有音乐伴奏。队伍从后面右首出去。) 
FJELDBO
(til Lundestad, som er bleven tilbage).
Et stadseligt følge. 
FIELDBO
[to LUNDESTAD, who remains behind.]
A gallant procession. 
费尔博:
(向留着没走的伦德斯达)
多英勇的队伍。 
LUNDESTAD.
Å ja. Men en stadselig fører også. 
LUNDESTAD.
Yes -- and with a gallant leader. 
伦德斯达:
对—— 还有英勇的领袖。 
FJELDBO.
Og hvor går så De, herr Lundestad? 
FIELDBO.
And where are you going, Mr. Lundestad? 
费尔博:
伦德斯达先生,你现在上哪儿? 
LUNDESTAD.
Jeg? Jeg går hjem og lægger mig.
(han hilser og går. Doktor Fjeldbo blir alene tilbage.)

(Teppet falder.) 
LUNDESTAD.
I? I’m going home to bed.
[He nods and goes off. DOCTOR FIELDBO remains behind alone.] 
伦德斯达:
我?我回家睡觉去。(他点头走开。费尔博医生独自留下。) 
ANDEN AKT
(Havestue hos kammerherrens. Elegante møbler, pianoforte, blomster og sjeldne planter. Indgangsdør i baggrunden. På venstre side dør til spisesalen; til højre flere åbne glasdøre ud til haven.)
(Bogtrykker Aslaksen står ved indgangsdøren. En pige er ifærd med at bære et par frugtskåler ind til venstre.) 
ACT SECOND.
[A garden-room at the Chamberlain’s, elegantly furnished with a piano, flowers, and rare plants. Entrance door at the back. On the left, a door leading to the diningroom; on the right, several glass doors lead out to the garden.]
[ASLAKSEN stands at the entrance door. A MAID-SERVANT is carrying some dishes of fruit into the dining-room.] 
第二幕
(侍从官家对着花园的一间屋子,屋内布置得精致讲究,有钢琴,有名贵花草。正门在后方。左边一扇门通饭厅。右边好几扇玻璃门通花园。)
(阿拉斯克森站在正门口。一个女用人端着几碟水果正要进饭厅。)
 
PIGEN.
Ja, men De hører jo, selskabet sidder tilbords endnu. De må komme igen siden. 
THE MAID.
Yes, but I tell you they’re still at table; you must call again. 
女用人:
知道,可是他们没散席呢。你再来一趟吧。 
ASLAKSEN.
Nej, får jeg så heller lov til at vente? 
ASLAKSEN.
I’d rather wait, if I may. 
阿拉斯克森:
要是可以的话,我倒愿意等着。 
PIGEN.
Ja, hvis De heller vil det. De kan sætte Dem der sålænge.
(hun går ind i spisesalen. Aslaksen sætter sig ved døren. Ophold. Doktor Fjeldbo kommer fra baggrunden.) 
THE MAID.
Oh, yes, if you like. You can sit there for the present.
[She goes into the dining-room. ASLAKSEN takes a seat near the door. Pause. DR. FIELDBO enters from the back. ] 
女用人:
好,你愿意等就等吧。你可以在那儿坐一会。
(女用人走进饭厅。阿拉斯克森给拣个座位靠近门坐下。静默。费尔博医生从后边进来。) 
FJELDBO.
Nå, goddag, Aslaksen; er De her? 
FIELDBO.
Ah, good evening, Aslaksen: are you here? 
费尔博:
哦,阿拉斯克森,你在这儿? 
PIGEN
(kommer tilbage).
Å, hvor sent doktoren kommer! 
THE MAID
[returning.]
You’re late this evening, sir. 
女用人:
(从饭厅里出来)
费尔博大夫,今天您来晚了。 
FJELDBO.
Jeg blev kaldt ud i sygebesøg. 
FIELDBO.
I was called to see a patient. 
费尔博:
我刚给一个病人瞧完病。 
PIGEN.
Både kammerherren og frøkenen har spurgt så meget efter Dem. 
THE MAID.
The Chamberlain and Miss Bratsberg have both been inquiring about you. 
女用人:
侍从官和我们小姐直打听您。 
FJELDBO.
Så det har de? 
FIELDBO.
Indeed? 
费尔博:
真的? 
PIGEN.
Ja doktoren må endelig gå ind. Eller skal jeg kanske sige til at –? 
THE MAID.
Yes. Won’t you go in at once, sir; or shall I say that -- ? 
女用人:
可不是吗?您马上进去好不好?再不,我去—— 
FJELDBO.
Nej, nej; lad være. Jeg skal altid få en bid mad sidenefter; nu venter jeg her sålænge. 
FIELDBO.
No, no; never mind. I can have a snack afterwards; I shall wait here in the meantime. 
费尔博:
不忙,不忙。回头我随便吃点儿什么就行了。这会儿我先在这儿坐一坐。 
PIGEN.
Ja, de er snart færdige.
(hun går ud i baggrunden.) 
THE MAID.
Dinner will soon be over.
[She goes out by the back.] 
女用人:
快散席了。
(从后面出去。) 
ASLAKSEN
(lidt efter).
Og De kan lade sligt gæstebudsbord gå fra Dem, – med kage og fin vin og alt godt? 
ASLAKSEN
[after a pause.]
How can you resist such a dinner, Doctor -- with dessert, and fine wines, and all sorts of good things? 
阿拉斯克森:
(顿了一顿)
费尔博大夫,你怎么舍得不去吃这么顿好酒席—— 山珍海味,水果点心,各种好酒,那么些好东西? 
FJELDBO.
Ja, for pokker, man får snarere formeget end for lidt af det gode her i egnen. 
FIELDBO.
Why, man, it seems to me we get too many good things hereabouts, rather than too few. 
费尔博:
朋友,我觉得咱们这儿好东西太多了,不是太少了。 
ASLAKSEN.
Det kan jeg ikke være enig med Dem i. 
ASLAKSEN.
There I can’t agree with you. 
阿拉斯克森:
这句话我不敢赞成。 
FJELDBO.
Hm. Men sig mig, – det er nogen, De venter på? 
FIELDBO.
H’m. I suppose you are waiting for some one. 
费尔博:
嗯。你大概是在等人吧? 
ASLAKSEN.
Det er nogen, jeg venter på, ja! 
ASLAKSEN.
Yes, I am. 
阿拉斯克森:
不错,我在等人。 
FJELDBO.
Og hjemme står det tåleligt til? Deres kone –? 
FIELDBO.
And are things going tolerably at home? Your wife -- ? 
费尔博:
你家里光景还过得去吗?你老婆——? 
ASLAKSEN.
Ligger tilsengs som sædvanligt; hoster og tæres væk. 
ASLAKSEN.
In bed, as usual; coughing and wasting away. 
阿拉斯克森:
还躺在床上,净咳嗽,一天不如一天。 
FJELDBO.
Og den næstældste? 
FIELDBO.
And your second child? 
费尔博:
你的第二个孩子呢? 
ASLAKSEN.
Å, han er og blir nu vanfør; det véd De jo. Det skal så være for os; – hvad fanden kan det nytte at snakke om sligt! 
ASLAKSEN.
Oh, he’s a cripple for the rest of his days; you know that. That’s our luck, you see; what the devil’s the use of talking about it? 
阿拉斯克森:
唉,一辈子残废了。这些事儿你都知道。我们命该如此,提它干什么? 
FJELDBO.
Lad mig se på Dem, Aslaksen! 
FIELDBO.
Let me look at you, Aslaksen! 
费尔博:
阿拉斯克森,让我瞧瞧你的脸! 
ASLAKSEN.
Nå; hvad vil De se? 
ASLAKSEN.
Well; what do you want to see? 
阿拉斯克森:
你瞧什么? 
FJELDBO.
Idag har De drukket. 
FIELDBO.
You’ve been drinking to-day. 
费尔博:
今天你喝过酒了。 
ASLAKSEN.
Det gjorde jeg igår også. 
ASLAKSEN.
Yes, and yesterday, too. 
阿拉斯克森:
不错,昨天也喝了。 
FJELDBO.
Igår; ja, det fik endda så være; men idag og – 
FIELDBO.
Well, yesterday there was some excuse for it; but to-day -- 
费尔博:
昨天喝酒还有可说,可是今天—— 
ASLAKSEN.
End de derinde da? Jeg synes de også drikker. 
ASLAKSEN.
What about your friends in there, then? Aren’t they drinking, too? 
阿拉斯克森:
那么,饭厅里你的那些朋友怎么说呢?他们不是也在喝酒吗? 
FJELDBO.
Ja, kære Aslaksen, De har ret på en måde; men vilkårene er nu så forskellige her i verden. 
FIELDBO.
Yes, my dear Aslaksen; that’s a fair retort; but circumstances differ so in this world. 
费尔博:
阿拉斯克森,这话驳得有理。可是世界上各人境遇不同。 
ASLAKSEN.
Jeg har ikke valgt mine vilkår. 
ASLAKSEN.
I didn’t choose my circumstances. 
阿拉斯克森:
我的境遇不是自己安排的。 
FJELDBO.
Nej, Vorherre har valgt for Dem. 
FIELDBO.
No; God chose them for you. 
费尔博:
不错,是上帝给你安排的。 
ASLAKSEN.
Nej, det har han ikke. Det er mennesker, som har valgt. Daniel Hejre valgte, da han tog mig ud af trykkeriet og satte mig til at studere. Og kammerherre Bratsberg valgte, da han ruinerte Daniel Hejre, så jeg måtte gå tilbage til trykkeriet igen. 
ASLAKSEN.
No, he didn’t -- men chose them. Daniel Heire chose, when he took me from the printing-house and sent me to college. And Chamberlain Bratsberg chose, when he ruined Daniel Heire and sent me back to the printing- house. 
阿拉斯克森 :
不对,不是上帝安排的,是人给我安排的。丹尼尔•海瑞当初把我从印刷所送进大学的时候,他给我做了安排。后来布拉茨柏侍从官搞垮了丹尼尔•海瑞,把我从大学拉出来送回印刷所,也给我做了安排。 
FJELDBO.
Nu taler De mod bedre vidende. Kammerherre Bratsberg har aldrig ruineret Daniel Hejre; Daniel Hejre ruinerte sig selv. 
FIELDBO.
Now you know that’s not true. The Chamberlain did not ruin Daniel Heire; Daniel Heire ruined himself. 
费尔博:
你这话靠不住。布拉茨柏侍从官并没搞垮丹尼尔•海瑞。丹尼尔•海瑞是自己搞垮的。 
ASLAKSEN.
Lad gå! Men hvor turde Daniel Hejre ruinere sig selv, når han havde sligt ansvar mod mig? Vorherre har også sin skyld, forstår sig. Hvorfor skulde han give mig evner og anlæg? Nå, dem kunde jeg da endelig brugt som en skikkelig håndværksmand; men så kommer den gamle sludderbøtte – 
ASLAKSEN.
Perhaps! But how dared Daniel Heire ruin himself, in the face of his responsibilities towards me? God’s partly to blame, too, of course. Why should he give me talent and ability? Well, of course, I could have turned them to account as a respectable handicraftsman; but then comes that tattling old fool -- 
阿拉斯克森:
也许是吧!可是丹尼尔•海瑞对我有那么些责任,他把自己搞垮了怎么对得起我?当然,上帝也要负一部分责任。上帝为什么要给我才干能力?不用说,我本来可以利用我的才干能力做个规规矩矩的手艺人,可是偏偏来了那个爱管闲事的老家伙—— 
FJELDBO.
Det er stygt, hvad De der siger. Daniel Hejre tog sig dog visst af Dem i den bedste mening. 
FIELDBO.
It’s base of you to say that. Daniel Heire acted with the best intentions. 
费尔博:
你说这话太没良心。丹尼尔•海瑞当初是一片好意。 
ASLAKSEN.
Ja, hans gode mening kan s’gu lidet hjælpe mig. – Derinde, hvor de nu sidder og klinker og drikker skåler, der sad jeg også; var som en af de andre; var fint opklædt –! Det var vel noget for mig, det; for mig, som havde læst så mangt, og som havde tørstet så længe efter at få del i alt det, som herligt er i verden. Jo, pyt! Hvor længe var Jeppe i paradis? Knald og fald, ud af det igen; – hele herligheden faldt i fisk, som vi siger i trykkeriet. 
ASLAKSEN.
What good do his “best intentions” do me? You hear them in there, clinking glasses and drinking healths? Well, I, too, have sat at that table in my day, dressed in purple and fine linen, like the best of them -- ! That was just the thing for me, that was -- for me, that has read so much and had thirsted so long to have my share in all the good things of life. Well, well; how long was Jeppe in Paradise?12 Smash, crash! down you go -- and my fine fortunes fell to pi, as we printers say. 
阿拉斯克森:
他一片“好意”我沾了什么光?你没听见他们在饭厅里喝酒碰杯的声音?从前我也在那张桌子上坐着喝过酒。身上穿得挺讲究,比他们谁也不次--!那种日子很对劲儿,合我的脾胃,因为我念了一肚子书,一直想过好日子-- 可是在天堂里享了几天福?扑通!哗啦!一个筋斗栽下来,好像排字房的铅字架子翻了身。 
FJELDBO.
Ja-ja; men De var jo dog ikke så slemt stillet; De havde jo Deres håndværk at ty til. 
FIELDBO.
But, after all, you were not so badly off; you had your trade to fall back upon. 
费尔博:
可是后来你的光景也不算坏,你还可以干你的旧行业。 
ASLAKSEN.
Det er en god snak, det. Efter sligt noget er ens stand ikke længere ens stand. De tog fodfæstet væk under mig og satte mig ud på en glat is, – og så må jeg endda høre slængord, fordi jeg snubler. 
ASLAKSEN.
That’s easily said. After getting out of your class you can’t get into it again. They took the ground from under my feet, and shoved me out on the slippery ice -- and then they abuse me because I stumble. 
阿拉斯克森:
说说很容易。一个人让人家从圈子里挤出来之后,别打算再挤进去。人家把我站脚的地方抢走了,把我推到滑溜溜的冰块儿上—— 我栽筋斗,他们还埋怨我自己没站稳。 
FJELDBO.
Nå; jeg vil visselig ikke gå hårdt irette med Dem – 
FIELDBO.
Well, far be it from me to judge you harshly -- 
费尔博:
我决不埋怨你。 
ASLAKSEN.
Nej, det gør De også ret i. – Det er et underligt røre! Daniel Hejre og forsynet og kammerherren og skæbnen og omstændighederne – og jeg selv også! jeg har tidt tænkt på at klare det ud fra hinanden og skrive en bog om det; men det er så forbandet indfiltret at – (skotter mod døren til venstre.) Se så; nu går de fra bordet.
(Selskabet, damer og herrer, går under munter samtale fra spisesalen ud i haven. Mellem gæsterne er sagfører Stensgård med Thora under den venstre og Selma under den højre arm. Doktor Fjeldbo og bogtrykker Aslaksen står oppe ved døren i baggrunden.) 
ASLAKSEN.
No; you have no right to. -- What a queer jumble it is! Daniel Heire, and Providence, and the Chamberlain, and Destiny, and Circumstance -- and I myself in the middle of it! I’ve often thought of unravelling it all and writing a book about it; but it’s so cursedly entangled that -- [Glances towards the door on the left.] Ah! They’re rising from table.
[The party, ladies and gentlemen, pass from the dining-room into the garden, in lively conversation. Among the guests is STENSGARD, with THORA on his left arm and SELMA on his right. FIELDBO and ASLAKSEN stand beside the door at the back. ] 
阿拉斯克森:
对,你不应该埋怨我。真怪!丹尼尔•海瑞、上帝、侍从官、命运、境遇,这些乱七八糟的东西搅在一块儿,把我裹在核心里。我老想解开这疙瘩,写成一本书,可是疙瘩系得那么紧--(朝左边的门瞟了一眼)啊!他们散席了。
(男客女客有说有笑地从饭厅走进花园。史丹斯戈也在客人中间。他左手挽着托拉,右手挽着塞尔玛。费尔博和阿拉斯克森站着后面正门旁边。) 
STENSGÅRD.
Ja, jeg er jo fremmed her; damerne får sige, hvor jeg skal føre Dem hen. 
STENSGARD.
I don’t know my way here yet; you must tell me where I am to take you, ladies. 
史丹斯戈:
这儿的路我还不熟,太太小姐们,请你们说要我陪你们上哪儿? 
SELMA.
Ud i det fri; De må se haven. 
SELMA.
Out into the air; you must see the garden. 
塞尔玛:
上外头去,你得瞧瞧我们的花园。 
STENSGÅRD.
O ja, det skulde være dejligt!
(ud gennem den forreste glasdør til højre.) 
STENSGARD.
Oh, that will be delightful. They go out by the foremost glass door on the right. 
史丹斯戈:
啊,好极了。
(他们从右边最靠前的玻璃门里出去。) 
FJELDBO.
Men i Guds navn, det var jo Stensgård! 
FIELDBO.
Why, by all that’s wonderful, there’s Stensgard! 
费尔博:
真怪!史丹斯戈会在这儿! 
ASLAKSEN.
Ja, det er ham, jeg skal have fat i. Jeg har rendt længe nok efter ham; heldigvis traf jeg da Daniel Hejre –
(Daniel Hejre og Erik Bratsberg kommer fra spisesalen.) 
ASLAKSEN.
It’s him I want to speak to. I’ve had a fine chase after him; fortunately I met Daniel Heire -- DANIEL HEIRE and ERIK BRATSBERG enter from the dining-room. 
阿拉斯克森:
我就是找他说话。我到处找他,幸亏碰见了丹尼尔•海瑞。
(丹尼尔•海瑞和埃吕克•布拉茨柏从饭厅里进来。) 
DANIEL HEJRE.
He-he; det var minsæl en excellent Sherry! Jeg har ikke smagt magen, siden jeg var i London. 
HEIRE.
Hee-hee! Excellent sherry, upon my word. I’ve tasted nothing like it since I was in London. 
海 瑞:
嘻嘻!这白葡萄酒真不错。从伦敦回来我还没喝过这么好的酒。 
ERIK BRATSBERG.
Ja, ikke sandt? Den kan live et menneske op? 
ERIK.
Yes, it’s good, isn’t it? It puts life into you. 
埃吕克:
嗯,不错,是不是?喝了长精神。 
DANIEL HEJRE.
Ak, ak; det er en sand fryd at se sine penge så vel anvendte! 
HEIRE.
Well, well -- it’s a real pleasure to see one’s money so well spent. 
海 瑞:
嗯,嗯,钱花的不冤枉,真痛快。 
ERIK BRATSBERG.
Hvorledes? (leende.) Nå; ja, ja vel, ja!
(de går ud i haven.) 
ERIK.
How so? [Laughing.] Oh, yes; I see, I see.
[They go into the garden. ] 
埃吕克:
怎么见得不冤枉?
(大笑)哦,对,对,我明白了!(他们俩走进花园。) 
FJELDBO.
De skal tale med Stensgård, siger De? 
FIELDBO.
You want to speak to Stensgard, you say? 
费尔博:
你说你要找史丹斯戈说话? 
ASLAKSEN.
Jeg skal så. 
ASLAKSEN.
Yes. 
阿拉斯克森:
对。 
FJELDBO.
I forretninger? 
FIELDBO.
On business? 
费尔博:
有公事? 
ASLAKSEN.
Forstår sig; festberetningen i bladet – 
ASLAKSEN.
Of course; the report of the fete -- 
阿拉斯克森:
当然,为庆祝会的新闻稿。 
FJELDBO.
Ja, véd De hvad, – så må De vente derude sålænge – 
FIELDBO.
Well, then, you must wait out there in the meantime. 
费尔博:
好吧,你暂时现在外头等一等。 
ASLAKSEN.
Ude i gangen? 
ASLAKSEN.
In the passage? 
阿拉斯克森:
在过道里等? 
FJELDBO.
I forstuen, ja! Her er hverken tid eller sted –; jeg skal passe på, når Stensgård blir et øjeblik alene; hører De –! 
FIELDBO.
In the anteroom. This is scarcely the time or place -- but the moment I see Stensgard alone, I’ll tell him -- 
费尔博:
在侯客室里等。你来的时间不合适,地方也不合适——好吧,等他一有空儿,我就告诉他。 
ASLAKSEN.
Bevares vel; jeg skal vente til min tid kommer.
(går ud i baggrunden.)
(Kammerherre Bratsberg, gårdbruger Lundestad, værksforvalter Ringdal og et par andre herrer fra spisesalen.) 
ASLAKSEN.
Very well; I’ll bide my time.
[Goes out by the back. CHAMBERLAIN BRATSBERG, LUNDESTAD, RINGDAL, and one or two other gentlemen come out of the dining-room. ] 
阿拉斯克森:
好,我耐着性子等着就是。
(从后面出去。布拉茨柏侍从官、伦德斯达、凌达尔和另外两位男客从饭厅里进来。) 
KAMMERHERREN
(i samtale, til Lundestad).
Uvorrent, siger De? Nu, formen vil jeg ikke videre opholde mig ved; men der var guldkorn i den tale; det kan jeg forsikkre Dem. 
THE CHAMBERLAIN
[conversing with LUNDESTAD.]
Violent, you say? Well, perhaps the form wasn’t all that could be desired; but there were real gems in the speech, I can assure you. 
侍从官:
(向伦德斯达)
你说什么?太激烈?嗯,那篇演说的格式也许不妥当,可是内容真不错。 
LUNDESTAD.
Ja-ja; når kammerherren er fornøjet, så kan sagtens jeg være det. 
LUNDESTAD.
Well, if you are satisfied, Chamberlain, I have no right to complain. 
伦德斯达:
侍从官,要是你听了满意,我还有什么可说的。 
KAMMERHERREN.
Det skulde jeg også mene. Nå, der har vi da doktoren! Og med en tom mave sandsynligvis? 
THE CHAMBERLAIN.
Why should you? Ah, here’s the Doctor! Starving, I’ll be bound. 
侍从官:
可不是吗?哦,费尔博大夫来了。一定挨饿了吧。 
FJELDBO.
Siger intet, herr kammerherre; her er ikke langt til spisekammeret; – jeg betragter mig halvvejs som hjemme i huset. 
FIELDBO.
It doesn’t matter, Chamberlain. The servants will attend to me. I feel myself almost at home here, you know. 
费尔博:
没关系,侍从官。用人们会给我张罗。你知道,在这儿我觉得跟在自己家里一样。 
KAMMERHERREN.
Se, se; gør De det? Det skulde De dog ikke gøre før tiden. 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, you do, do you? I wouldn’t be in too great a hurry. 
侍从官:
喔,是吗?我要是你,我可不这么急性。 
FJELDBO.
Hvorledes? De tager det da vel ikke ilde op? De har jo selv tilladt mig – 
FIELDBO.
What? Am I taking too great a liberty? You yourself permitted me to -- 
费尔博:
什么?是不是我太冒昧了?你亲口允许过我—— 
KAMMERHERREN.
Hvad jeg har tilladt Dem, det er tilladt. – Nå, nå; betragt De Dem som hjemme, og se De kan finde vejen til spisekammeret. (slår ham let på skuldren og vender sig til Lundestad.) Se, det er en; ham kan De kalde en lykkejæger og – og det andet, som jeg ikke husker. 
THE CHAMBERLAIN.
What I permitted, I permitted. Well, well, make yourself at home, and forage for something to eat. [Slaps him lightly on the shoulder and turns to LUNDESTAD.] Now, here’s one you may call an adventurer and -- and the other thing I can’t remember. 
侍从官:
我允许过的事情,当然算数。好,好,别客气,去找点儿东西吃。(轻轻拍拍费尔博肩膀,转过去向伦德斯达)这个人你可以叫他投机分子-- 还有什么?那个名字我记不起了。 
FJELDBO.
Men, herr kammerherre! 
FIELDBO.
Why, Chamberlain -- ! 
费尔博:
侍从官,你说什么? 
LUNDESTAD.
Nej, jeg forsikkrer – 
LUNDESTAD.
No, I assure you -- 
伦德斯达:
没什么,别着急。 
KAMMERHERREN.
Ingen disputer ovenpå maden; det er ikke tjenligt. Nu får vi snart kaffeen derud.
(går med gæsterne ned i haven.) 
THE CHAMBERLAIN.
No arguments after dinner; it’s bad for the digestion. They’ll serve the coffee outside presently.
[Goes with the guests into the garden. ] 
侍从官:
刚吃过饭别吵架,吵架妨碍消化。外头就要喝咖啡了。
(带着客人进花园。) 
LUNDESTAD
(til Fjeldbo).
Skulde De hørt så underlig, som kammerherren er idag? 
LUNDESTAD
[to FIELDBO.]
Did you ever see the Chamberlain so strange as he is to-day? 
伦德斯达:
(向费尔博)
你看见过侍从官像今天晚上这么古怪吗? 
FJELDBO.
Det mærkede jeg allerede igåraftes. 
FIELDBO.
I noticed it yesterday evening. 
费尔博:
昨天晚上我觉得。 
LUNDESTAD.
Tænk, han vil endelig, at jeg skal have kaldt herr Stensgård for en lykkejæger og sligt noget! 
LUNDESTAD.
He will have it that I called Mr. Stensgard an adventurer and something else of that sort. 
伦德斯达:
他一口咬定,我从前说过史丹斯戈先生是个投机分子一类的人物。 
FJELDBO.
Å, pyt, herr Lundestad; om nu så var? Men undskyld; jeg må ned og hilse på husets damer.
(går ud til højre.) 
FIELDBO.
Oh, well, Mr. Lundestad, what if you did? Excuse me; I must go and talk to the ladies.
[Goes out to the right. ] 
费尔博:
啊,伦德斯达先生,你就算说了又怎么样呢?对不起,我要去陪女客门说话了。
(从右边出去。) 
LUNDESTAD
(til Ringdal, som ordner et spillebord).
Hvorledes hænger det dog sammen, at sagfører Stensgård kommer her? 
LUNDESTAD
[to RINGDAL, who is arranging a card table.]
How do you account for Mr. Stensgard’s appearance here to-day? 
伦德斯达:
(向正在安排牌桌的凌达尔)
史丹斯戈先生今天来吃饭,你说是怎么回事? 
RINGDAL.
Ja, sig De mig det. Han stod ikke på listen fra først af. 
RINGDAL
Yes, how? He wasn’t on the original list. 
凌达尔:
是啊,谁知道是怎么回事?原来的名单上没有他。 
LUNDESTAD.
Altså bagefter? Efter den tiltale, kammerherren fik igår –? 
LUNDESTAD.
An afterthought, then? After his attack on the Chamberlain yesterday -- ? 
伦德斯达:
这么说,是后来添上去的?是在昨天他把侍从官臭骂一顿之后——? 
RINGDAL.
Ja, kan De skønne sligt? 
RINGDAL
Yes, can you understand it? 
凌达尔:
不错,你不明白吗? 
LUNDESTAD.
Skønne det? Å jo; å jo. 
LUNDESTAD.
Understand it? Oh, yes, I suppose I can. 
伦德斯达:
明白?哦,不错,我明白了。 
RINGDAL
(sagtere).
Mener De, kammerherren er ræd for ham? 
RINGDAL
[more softly.]
You think the Chamberlain is afraid of him? 
凌达尔:
(放低声音)
你看侍从官是不是怕他? 
LUNDESTAD.
Jeg mener, han er varsom, – mener jeg.
(de går samtalende op mod baggrunden og derpå ud i haven; på samme tid kommer Selma og Stensgård frem i den forreste havedør.) 
LUNDESTAD.
I think he is prudent -- that’s what I think.
[They go up to the back conversing, and so out into the garden. At the same time SELMA and STENSGARD enter by the foremost door on the right. ] 
伦德斯达:
我看他是谨慎-- 这是我的看法。
(他们一边说话一边往后走,进了花园。同是塞尔玛和史丹斯戈从右边最靠前的门里进来。) 
SELMA.
Jo, vil De nu se; der borte over trætoppene skimter vi både kirketårnet og hele den øverste del af byen. 
SELMA.
Yes, just look -- over the tops of the trees you can see the church tower and all the upper part of the town. 
塞尔玛:
不错,你瞧—— 从树顶上望出去,可以看见教堂的塔和上半个城。 
STENSGÅRD.
Ja virkelig; det havde jeg ikke troet. 
STENSGARD.
So you can; I shouldn’t have thought so. 
史丹斯戈:
不错,看得见。我没想到能看得这么远。 
SELMA.
Synes De ikke udsigten heroppefra er dejlig? 
SELMA.
Don’t you think it’s a beautiful view? 
塞尔玛:
你看这儿的风景美不美? 
STENSGÅRD.
Alting er dejligt her; haven og udsigten og solskinnet og menneskene! O, du gode Gud, hvor det altsammen er dejligt! Og her bor De hele sommeren? 
STENSGARD.
Everything is beautiful here: the garden, and the view, and the sunshine, and the people! Great heaven, how beautiful it all is! And you live here all the summer? 
史丹斯戈:
这儿什么都美:花园、风景、太阳、人物、嗳呀,真是无一不美!整个夏天你们都在这儿住吗? 
SELMA.
Nej, ikke jeg og min mand; vi kommer og går. Vi har et stort prægtigt hus inde i byen, meget prægtigere end her; ja, De skal nok få se det. 
SELMA.
No, not my husband and I; we come and go. We have a big, showy house in town, much finer than this; you’ll see it soon. 
塞尔玛:
不,我和我丈夫来来去去,不经常住在这儿。在城里我们有所讲究的大房子,比这所漂亮多了。不久你瞧吧。 
STENSGÅRD.
Og Deres familje bor kanske også i byen? 
STENSGARD.
Perhaps your family live in town? 
史丹斯戈:
大概你家里人都在城里住吧? 
SELMA.
Familje? Hvem skulde den familje være? 
SELMA.
My family? Who are my family? 
塞尔玛:
我家里人?谁是我家里人? 
STENSGÅRD.
Ja, jeg vidste ikke – 
STENSGARD.
Oh, I didn’t know -- 
史丹斯戈:
喔,我不知道-- 
SELMA.
Vi eventyrprinsesser har ingen familje. 
SELMA.
We fairy princesses have no family. 
塞尔玛:
我们这些仙国公主没有家。 
STENSGÅRD.
Eventyrprinsesser? 
STENSGARD.
Fairy princesses? 
史丹斯戈:
仙国公主? 
SELMA.
Idethøjeste har vi kun sådan en ond stedmoder – 
SELMA.
At most we have a stepmother -- 
塞尔玛:
我们顶多有个狠心的晚娘。 
STENSGÅRD.
En heks, ja! Og De er altså prinsesse? 
STENSGARD.
A witch, yes! So you are a princess! 
史丹斯戈:
不错,坏心肠的丑婆子!原来你是一位公主! 
SELMA.
Over alle de sunkne slotte, hvor det spiller om thorsdagsnatten. Doktor Fjeldbo mener, det må være en meget behagelig livsstilling; men, – ja, nu skal De høre – 
SELMA.
Princess of all the sunken palaces, whence you hear the soft music on midsummer nights. Doctor Fieldbo thinks it must be pleasant to be a princess; but I must tell you -- 
塞尔玛:
我是掌管一切仙宫水殿的公主,夏天晚上你可以听见宫殿里仙乐飘扬。费尔博大夫觉得当个公主一定很快活,可是-- 
ERIK BRATSBERG
(fra haven).
Nå, endelig finder man da den lille frue! 
ERIK
Bratsberg [coming from the garden]. Ah, at last I find the little lady! 
埃吕克:
(从花园里进来)
喔,好容易才把小宝贝找着了! 
SELMA.
Ja, fruen fortæller herr Stensgård sit levnetsløb. 
SELMA.
The little lady is telling Mr. Stensgard the story of her life. 
塞尔玛:
小宝贝正在给史丹斯戈先生讲自己的故事。 
ERIK BRATSBERG.
Se, se; og hvad figur spiller ægtemanden i fruens levnetsløb? 
ERIK.
Oh, indeed. And what part does the husband play in the little lady’s story? 
埃吕克:
哦,原来是这么回事。但不知她丈夫在故事里是个什么角色? 
SELMA.
Prins, naturligvis. (til Stensgård.) De véd, der kommer altid en prins og løser trolddommen, og så er alting godt og vel, og så er der glæde og gratulation i verden, og så er eventyret ude. 
SELMA.
The Prince, of course. [To STENSGARD.] You know the prince always comes and breaks the spell, and then all ends happily, and every one calls and congratulates, and the fairy-tale is over. 
塞尔玛:
当然是王子咯。(向史丹斯戈)最后总是王子出城,破了魔法,大家欢天喜地,互相道喜,神仙故事就这样结束了。 
STENSGÅRD.
Å; det var for kort. 
STENSGARD.
Oh, it’s too short. 
史丹斯戈:
喔,太短了。 
SELMA.
Ja kanske, – på en måde. 
SELMA.
Perhaps -- in a way. 
塞尔玛:
嗯,也许是吧。 
ERIK BRATSBERG
(slår armen om hende).
Men ud af det eventyr spandt der sig et nyt, og der blev prinsessen dronning! 
ERIK
[putting his arm round her waist.]
But a new fairy-tale grows out of the old one, and in it the Princess becomes a Queen! 
埃吕克:
(一只胳臂搂着她的腰)
可是老故事又翻成了新故事,公主变成了王后! 
SELMA.
På samme vilkår, som de rigtige prinsesser? 
SELMA.
On the same conditions as real Princesses? 
塞尔玛:
她的情况跟一般真的公主一样不一样? 
ERIK BRATSBERG.
Hvilke vilkår? 
ERIK.
What condition? 
埃吕克:
什么情况? 
SELMA.
De må udenlands; bort til et fremmed rige. 
SELMA.
They must go into exile -- to a foreign kingdom. 
塞尔玛:
一般公主必须逃到外国去过流亡日子。 
ERIK BRATSBERG.
En cigar, herr Stensgård? 
ERIK.
A cigar, Mr. Stensgard? 
埃吕克:
史丹斯戈先生,来支雪茄好吗? 
STENSGÅRD.
Tak; ikke nu.
(Doktor Fjeldbo og Thora fra haven.) 
STENSGARD.
Thank you, not just now. DOCTOR FIELDBO and THORA enter from the garden. 
史丹斯戈:
谢谢,现在不抽。
(费尔博医生和托拉从花园里进来。) 
SELMA
(imod dem).
Kære Thora, er du der! Du er da vel ikke syg? 
SELMA
[Going toward them.]
Is that you, Thora dear? I hope you’re not ill? 
塞尔玛:
(迎上去)
喔,托拉,你是不是病了? 
THORA.
Jeg? Nej. 
THORA.
I? No. 
托 拉:
我?我没病。 
SELMA.
Jo, jo; det er du visst; jeg synes, du konsulerer doktoren så ivrigt i de sidste dage. 
SELMA.
Oh, but I’m sure you must be; you seem to be always consulting the doctor of late. 
塞尔玛:
哦,我看你一定有病,这一阵子你常找大夫。 
THORA.
Nej, jeg forsikkrer dig – 
THORA.
No, I assure you -- 
托 拉:
不,我没病。 
SELMA.
Snak; lad mig føle! Du brænder. Kære doktor, tror De ikke den hede går over. 
SELMA.
Nonsense; let me feel your pulse! You are burning. My dear Doctor, don’t you think the fever will pass over? 
塞尔玛:
胡说!让我按按你的脉!呦,你烧得多厉害!我的好大夫,你看她这阵烧容易不容易退? 
FJELDBO.
Alting skal have sin tid. 
FIELDBO.
Everything has its time. 
费尔博:
什么事都有一定的期限。 
THORA.
Frost er da heller ikke bedre – 
THORA.
Would you rather have me freezing -- ? 
托 拉:
难道你要我冷得像块冰? 
SELMA.
Nej, den jævne middelvarme, – så siger min mand også. 
SELMA.
No, a medium temperature is the best -- ask my husband. 
塞尔玛:
对,不冷不热额头温度最合适-- 不信你问我丈夫。 
KAMMERHERREN
(kommer fra haven).
Hele familjen samlet i fortrolig klynge? Det er just ikke meget høfligt mod gæsterne. 
THE CHAMBERLAIN
[enters from the garden.]
The whole family gathered in secret conclave? That’s not very polite to the guests. 
侍从官:
(从花园里进来)
一家子凑在一块儿谈心?这太简慢客人了。 
THORA.
Kære faer, nu skal jeg straks – 
THORA.
I am just going, father dear -- 
托 拉:
爸爸,我正要-- 
KAMMERHERREN.
Aha, det er Dem, damerne gør kur til, herr Stensgård. Det skal jeg besørge. 
THE CHAMBERLAIN.
Aha, it is you the ladies are paying court to, Mr. Stensgard! I must look to this. 
侍从官:
哈哈,史丹斯戈先生,女客跟你这么亲热!我得小心点儿。 
THORA
(sagte til Fjeldbo).
Bliv!
(hun går ud i haven.) 
THORA
[softly to FIELDBO.]
Remain here!
[She goes into the garden. ] 
托 拉:
(低声向费尔博)
你别走!
(走进花园。) 
ERIK BRATSBERG
(byder Selma armen) Har fruen noget imod –? 
ERIK
[offers SELMA his arm.]
Has Madame any objection -- ? 
埃吕克:
(把胳臂递给塞尔玛)
夫人请——? 
SELMA.
Kom!
(begge ud til højre.) 
SELMA.
Come!
[They go out to the right. ] 
塞尔玛:
走!
(两人从右边出去。) 
KAMMERHERREN
(ser efter dem).
At få de to skilt ad, det er nu ikke til at tænke på. 
THE CHAMBERLAIN
[looking after them.]
It’s impossible to get these two separated. 
侍从官:
(眼睛盯着他们)
简直没法子把他们俩拆开。 
FJELDBO.
Det vilde også være en syndig tanke. 
FIELDBO.
It would be sinful to try. 
费尔博:
想把他们拆开是造孽的事情。 
KAMMERHERREN.
Ja, hvorledes dog Vorherre er dårernes formynder! (råber ud.) Thora, Thora, så hav dog et øje med Selma! Hent et shawl til hende; og lad hende ikke løbe således omkring; hun forkøler sig! Ja, vi mennesker er kortsynte, doktor! Véd De noget middel mod den fejl? 
THE CHAMBERLAIN.
Fools that we are! How Providence blesses us in spite of ourselves. [Calls out.] Thora, Thora, do look after Selma! Get a shawl for her, and don’t let her run about so: she’ll catch cold! How short-sighted we mortals are, Doctor! Do you know any cure for that disease? 
侍从官:
咱们这些人真傻!可是上帝照样保佑咱们。(大声)托拉,托拉,小心招呼塞尔玛!给她拿个披肩,别让她这么乱跑,小心她着凉。费尔博大夫,咱们这些人眼睛近视得厉害!你看有没有法子治? 
FJELDBO.
Ja; lærepengene. Dem skal man anbringe bag øret, så ser man klarere en anden gang. 
FIELDBO.
The spectacles of experience; through them you will see more clearly a second time. 
费尔博:
戴一副经验眼镜可以治近视。戴上经验眼镜,看东西就清楚多了。 
KAMMERHERREN.
Ej-ej! Tak for det råd. Men De, som regner Dem for hjemme her, De skal såmæn også tage Dem lidt af Deres fremmede. 
THE CHAMBERLAIN.
You don’t say so! Thanks for the advice. But since you feel yourself at home here, you must really pay a little attention to your guests. 
侍从官:
是吗!谢谢你指教。可是既然你在这儿觉得跟在自己家里一样,你得帮我好好儿招待客人。 
FJELDBO.
Ja, vel; Stensgård, skal kanske vi to –? 
FIELDBO.
Certainly; come, Stensgard, shall we -- ? 
费尔博:
是,是。喂,史丹斯戈,咱们——? 
KAMMERHERREN.
Å nej, kære, – derude går min gamle ven, Hejre – 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, no, no -- there’s my old friend Heire out there -- 
侍从官:
不,不,我的老朋友海瑞在外头—— 
FJELDBO.
Ja, han regner sig også for hjemme her. 
FIELDBO.
He thinks himself at home here, too. 
费尔博:
海瑞也觉得在这儿像在自己家里一样,不是做客。 
KAMMERHERREN.
Ha, ha, ha! Han gør så, ja! 
THE CHAMBERLAIN.
Ha, ha, ha! So he does. 
侍从官:
哈哈哈!不错。 
FJELDBO.
Nå, vi to skal slå os sammen og prøve vort bedste.
(går ud i haven.) 
FIELDBO.
Well, we two will join forces, and do our best.
[Goes into the garden. ] 
费尔博:
我们俩一定同心协力给你办事。
(走进花园。) 
STENSGÅRD.
Herr kammerherren nævnte Daniel Hejre. Jeg må sige, jeg blev forundret over at se ham her. 
STENSGARD.
You were speaking of Daniel Heire, Chamberlain. I must say I was rather surprised to see him here. 
史丹斯戈:
侍从官,刚才你们谈到丹尼尔•海瑞。不瞒你说,我没想到他会在这儿。 
KAMMERHERREN.
Gjorde De det? Herr Hejre og jeg er skolekammerater og ungdomsvenner. Vi har desuden stødt sammen i såmange livsforholde – 
THE CHAMBERLAIN.
Were you? Mr. Heire and I are old school and college friends. Besides, we have had a good deal to do with each other in many ways since -- 
侍从官:
是吗?海瑞先生和我是中学大学的老同学,再说,从前我们彼此有过好些来往。 
STENSGÅRD.
Ja, om de sammenstød gav herr Hejre adskilligt tilbedste igåraftes. 
STENSGARD.
Yes, Mr. Heire was good enough to give his own account of some of these transactions, yesterday evening. 
史丹斯戈:
不错,昨天晚上海瑞先生在我面前谈了一些。 
KAMMERHERREN.
Hm! 
THE CHAMBERLAIN.
H’m! 
侍从官:
嗯。 
STENSGÅRD.
Havde han ikke været, så skulde jeg visselig ikke således i min stemning kogt over, som jeg gjorde. Men han har en måde at omtale personer og begivenheder på, som –; idetheletaget, der sidder en slem mund på ham. 
STENSGARD.
Had it not been for him, I certainly should not have let myself boil over as I did. But he has a way of speaking of people and things, that -- in short, he has a vile tongue in his head. 
史丹斯戈:
要不是听了他那些话,昨天我不会那么激烈,他喜欢说长道短,乱批评人。总而言之,他的嘴不安分。 
KAMMERHERREN.
Min kære unge ven, – herr Hejre er min gæst; det får De ikke lov at glemme. Fuld frihed i mit hus; men med forbehold: intet uridderligt i omtale af dem, jeg omgåes. 
THE CHAMBERLAIN.
My dear young friend -- Mr. Heire is my guest; you must not forget that. My house is liberty hall, with only one reservation: my guests must not be discussed to their disadvantage. 
侍从官:
我的年轻朋友,你别忘了海瑞先生是我的客人。我的家是自由厅,干什么都行,只有一件事不行:不许人家说我客人的坏话。 
STENSGÅRD.
Jeg beer meget om forladelse –! 
STENSGARD.
I beg your pardon, I’m sure -- ! 
史丹斯戈:
喔,对不起,我实在—— 
KAMMERHERREN.
Nå, nå, nå; De hører til den unge slægt, som ikke regner det så nøje. Hvad herr Hejre angår, så tvivler jeg på, at De kender ham tilbunds. Herr Hejre er ialfald en mand, hvem jeg skylder overmåde meget. 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, never mind; you belong to the younger generation, that’s not so punctilious. As for Mr. Heire, I don’t think you really know him. I, at any rate, owe Mr. Heire a great deal. 
侍从官:
喔,没关系。你是年轻人,年轻人不大注意这些事。至于海瑞先生这个人,恐怕你没十分看清楚。不管他对别人怎么样,我得过他的好处可不少。 
STENSGÅRD.
Ja, det påstod han rigtignok; men jeg troede ikke, at – 
STENSGARD.
Yes, he gave one to understand; but I didn’t think -- 
史丹斯戈:
不错,他话里是有这意思,不过恐怕—— 
KAMMERHERREN.
Jeg skylder ham det bedste af vor familjelykke, herr Stensgård! Jeg skylder ham min svigerdatter. Ja, det er virkelig så. Daniel Hejre tog sig af hende i hendes barndom; hun var et lidet vidunder; gav allerede koncerter ti år gammel; ja, De har da visst hørt hende nævne? Selma Sjøblom –? 
THE CHAMBERLAIN.
I owe him the best part of our domestic happiness, Mr. Stensgard! I owe him my daughter-in- law. Yes, that is really so. Daniel Heire was kind to her in her childhood. She was a youthful prodigy; she gave concerts when she was only ten years old. I daresay you have heard her spoken of -- Selma Sjoblom.13  
侍从官:
史丹斯戈先生,我的家庭幸福也多半亏了他!要不是他,我就不会有现在这位儿媳妇。这是句老实话。丹尼尔•海瑞从小就待她好。她是个女神童,十岁就开音乐表演会。她叫塞尔玛•萧伯洛,你也许听人说起过。 
STENSGÅRD.
Sjøblom? Ja, ganske visst; hendes fader var svensk. 
STENSGARD.
Sjoblom? Yes, of course; her father was Swedish? 
史丹斯戈:
萧伯洛?喔,听见过,她父亲是不是瑞典人? 
KAMMERHERREN.
Musiklærer, ja! Han kom hertil for en hel del år siden. En musikers kår er, som De véd, i regelen ikke de bedste; og hans livsvaner er vel heller ikke altid til fromme for –; nå, herr Hejre har stedse været en talentjæger; han tog sig af barnet, fik hende sendt til Berlin; og da så faderen var død og Hejres formuesforfatning havde forandret sig, kom hun tilbage til Kristiania, hvor hun naturligvis snart blev optagen i de bedste kredse. Derved, ser De, blev der en mulighed for at hun og min søn kunde støde sammen. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, a music-teacher. He came here many years ago. Musicians, you know, are seldom millionaires; and their habits are not always calculated to -- ; in short, Mr. Heire has always had an eye for talent; he was struck with the child, and had her sent to Berlin; and then, when her father was dead and Heire’s fortunes were on the wane, she returned to Christiania, where she was, of course, taken up by the best people. That was how my son happened to fall in with her. 
侍从官:
不错,是位音乐教师,好多年前就上这儿来了。你知道,音乐家难得是富翁,音乐家的性格脾气都不容易做富翁-- 总之一句话,有才干的人逃不过海瑞先生的眼睛,他一眼就赏识了那女孩子,把她送到柏林去留学。后来她父亲去世了,海瑞先生的光景也一天不如一天了,她才回到克立斯替阿尼遏。不用说,到了那儿自有阔人照应她。这样,我儿子才认识她。 
STENSGÅRD.
Ja, på den vis har gamle Daniel Hejre rigtignok været et redskab – 
STENSGARD.
Then in that way old Daniel Heire has indeed been an instrument for good -- 
史丹斯戈:
这么说,老丹尼尔•海瑞简直是净给人家当傀儡—— 
KAMMERHERREN.
Således griber det ene ind i det andet her i livet. Redskaber, det er vi allesammen; De også; det vil da sige, et nedbrydende – 
THE CHAMBERLAIN.
That is how one thing leads to another in this life, you see. We are all instruments, Mr. Stensgard; you, like the rest of us; an instrument of wrath, I suppose -- 
侍从官:
你知道,世界上的事都是从一件牵扯到另一件。史丹斯戈先生,我们都是傀儡,你也跟别人一样。你大概是专发脾气的傀儡。 
STENSGÅRD.
Å, herr kammerherre, jeg beer Dem; jeg er ganske skamfuld – 
STENSGARD.
Oh, don’t speak of it, Chamberlain. I am utterly ashamed -- 
史丹斯戈:
喔,别提昨天的事了,侍从官。我惭愧得要命。 
KAMMERHERREN.
Skamfuld? 
THE CHAMBERLAIN.
Ashamed? 
侍从官:
惭愧? 
STENSGÅRD.
Ja, det var i højeste grad upassende – 
STENSGARD.
It was most unbecoming -- 
史丹斯戈:
我昨天实在不像话。 
KAMMERHERREN.
Mod formen kunde der måske være et og andet at indvende, men meningen var god. Og det vil jeg bede Dem om: når De herefter har noget på hjerte, så kom til mig; tal åbent med mig, ærligt og ligefrem. Ser De, vi vil jo dog alle det bedste; det er jo min pligt – 
THE CHAMBERLAIN.
The form was perhaps open to criticism, but the intention was excellent. And now I want to ask you, in future, when you are contemplating any move of the sort, just to come to me and tell me of it openly, and without reserve. You know we all want to act for the best; and it is my duty -- 
侍从官:
你那篇演说的格式也许有问题,可是意思好得很。现在我想嘱咐你,将来你打算再做这种事情的时候,先上我这儿来一趟,把事情老老实实告诉我。你知道,咱们都想把事情办好。我的责任是—— 
STENSGÅRD.
Og De tillader, at jeg taler åbent med Dem? 
STENSGARD.
You will permit me to speak frankly to you? 
史丹斯戈:
你许我在你面前说老实话吗? 
KAMMERHERREN.
Ja, det ved Gud, jeg gør. Tror De ikke, jeg længe har set, at livet her på visse hold har taget en retning, som er alt andet end ønskelig? Men hvad skulde jeg gøre? I højsalig kong Carl Johans tid levede jeg for det meste i Stockholm. Nu er jeg gammel; det er desuden min natur imod at bryde frem med reformer, eller at blande mig personligt ind i hele dette offentlige røre. De derimod, herr Stensgård, De har alle betingelser; derfor vil vi holde sammen. 
THE CHAMBERLAIN.
Of course I will. Do you think I haven’t long realised that matters here have in some ways taken a most undesirable turn? But what was I to do? In the late King’s time I lived for the most part in Stockholm. I am old now; and besides, it is not in my nature to take the lead in reforms, or to throw myself personally into the turmoil of public affairs. You, on the other hand, Mr. Stensgard, have every qualification for them; so let us hold together. 
侍从官:
当然,那还用说。你以为我没老早看出来我们这儿的情形有点儿不对头?可是那时候我有什么办法?老国王在位的时候,我住在斯德哥尔摩的日子多。现在我老了。再说,我的性格不适宜领导改良运动或者投入政治漩涡。史丹斯戈先生,你跟我正相反,干这些事最合适。所以我们俩应该靠拢。 
STENSGÅRD.
Tak, herr kammerherre! Tak, tak!
(Værksforvalter Ringdal og Daniel Hejre fra haven.) 
STENSGARD.
Thanks, Chamberlain; many, many thanks! RINGDAL and DANIEL HEIRE enter from the garden. 
史丹斯戈:
谢谢,侍从官,我非常感激!
(凌达尔和丹尼尔•海瑞从花园里进来。) 
RINGDAL.
Og jeg siger Dem, det må være en misforståelse. 
RINGDAL
And I tell you it must be a misunderstanding. 
凌达尔:
我告诉你,一定是你听错了。 
DANIEL HEJRE.
Ja så? Det var løjerligt! Jeg skulde misforstå mine egne øren? 
HEIRE.
Indeed? I like that! How should I misunderstand my own ears? 
海 瑞:
当真?我那么糊涂!亲耳听见的还错的了? 
KAMMERHERREN.
Noget nyt, Hejre? 
THE CHAMBERLAIN.
Anything new, Heire? 
侍从官:
海瑞,有什么新闻没有? 
DANIEL HEJRE.
Ikke andet, end at Anders Lundestad er ifærd med at gå over til Storlipartiet. 
HEIRE.
Only that Anders Lundestad is going over to the Stonelee party. 
海 瑞:
没别的,就是安德•伦德斯达投到斯通里那边去了。 
KAMMERHERREN.
Å; nu spaser du! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, you’re joking! 
侍从官:
哦,你别开玩笑! 
DANIEL HEJRE.
Beer om forladelse, højstærede; har det fra hans egen mund. Gårdbruger Lundestad agter på grund af svækket helbredstilstand at træde tilbage i privatlivet; og så kan man jo slutte sig til resten. 
HEIRE.
I beg your pardon, my dear sir; I have it from his own lips. Mr. Lundestad intends, on account of failing health, to retire from political life; you can draw your own conclusions from that. 
海 瑞:
对不起,我不是开玩笑。这是他亲口告诉我的。伦德斯达先生说,因为身体不好,想要退出政界。这句话是什么意思,你自己去想吧。 
STENSGÅRD.
Og det har De fra hans egen mund? 
STENSGARD.
He told you so himself? 
史丹斯戈:
这话是他亲口告诉你的吗? 
DANIEL HEJRE.
Ja såmæn; han forkyndte den vigtige begivenhed midt i en lyttende klynge dernede; he-he! 
HEIRE.
Of course he did. He made the momentous announcement to an awe-struck circle down in the garden; hee-hee! 
海 瑞:
那还用说。他在花园里郑重其事地宣布这件事,大家听了都愣住了。嘻嘻! 
KAMMERHERREN.
Men, min gode Ringdal, hvorledes kan dette hænge sammen? 
THE CHAMBERLAIN.
Why, my dear Ringdal, what can be the meaning of this? 
侍从官:
凌达尔,这里头有什么文章? 
DANIEL HEJRE.
Å, det er da ikke vanskeligt at gætte. 
HEIRE.
Oh, it’s not difficult to guess. 
海 瑞:
喔,并不难猜。 
KAMMERHERREN.
Jo, tilforladelig. Men dette er jo en stor sag for distriktet. Kom med, Ringdal; vi må sandelig tale med manden.
(han og Ringdal går ned i haven.) 
THE CHAMBERLAIN.
Indeed it is, though. This is a most important affair for the district. Come along, Ringdal; we must find the man himself.
[He and RINGDAL go down the garden. ] 
侍从官:
不容易猜。这是本地一件大事。凌达尔,走,咱们一定得找他本人谈一谈。
(侍从官和凌达尔走进花园。) 
DOKTOR FJELDBO
(fra den bageste havedør).
Er kammerherren gået ud? 
FIELDBO
[entering by the furthest back garden-door.]
Has the Chamberlain gone out? 
费尔博:
(从最靠后的园门里进来)
侍从官出去了吗? 
DANIEL HEJRE.
Hys; de vise skal holde råd! Stor nyhed, doktor! Lundestad frasiger sig storthingshvervet. 
HEIRE.
Sh! The sages are deliberating! Great news Doctor! Lundestad is going to resign. 
海 瑞:
嘘!大人物正在开会!有重要新闻,费尔博大夫!伦德斯达要辞职了。 
FJELDBO.
Å, det er ikke muligt? 
FIELDBO.
Oh, impossible! 
费尔博:
哦,没有的事! 
STENSGÅRD.
Ja, kan du begribe det? 
STENSGARD.
Can you understand it? 
史丹斯戈:
你说这是怎么回事? 
DANIEL HEJRE.
Jo, nu blir her røre og rummel. Det er de unges forbund, som begynder at virke, herr Stensgård! Véd De, hvad De skulde kalde den forening? Ja, jeg skal sige Dem det siden. 
HEIRE.
Ah, now we may look out for real sport. It’s the League of Youth that’s beginning to work, Mr. Stensgard. Do you know what you should call your League? I’ll tell you some other time. 
海 瑞:
嗯,往后咱们等着瞧热闹吧。史丹斯戈先生,青年同盟的力量在发生作用了。你说你们的党该叫什么名字?过几天我告诉你。 
STENSGÅRD.
Tror De virkelig, det er vort forbund –? 
STENSGARD.
Do you think it’s really our League -- ? 
史丹斯戈:
你是难道真是我们的党——? 
DANIEL HEJRE.
Det er der minsæl ingen tvivl om. Nå, så får vi altså dog den glæde at skikke herr proprietariussen afgårde som storthingsmand. Å, gid han allerede var afgårde! – jeg skulde såmæn gerne skydse ham –; noksagt; he-he!
(går ud i haven.) 
HEIRE.
Not the least doubt about it. So we’re to have the pleasure of sending our respected friend Mr. Mons Monsen to Parliament! I wish he were off already; -- I’d give him a lift with pleasure -- I say no more; hee-hee!
[Goes into the garden. ] 
海 瑞:
毫无疑问。看样子我们就要选举我们这位敬爱的朋友孟森先生当国会议员了!我但愿他已经当选了。我愿意帮他一把忙——。我不多说了。嘻嘻。
(走进花园。) 
STENSGÅRD.
Men sig mig, Fjeldbo, – hvorledes rimer du alt dette sammen? 
STENSGARD.
Tell me, Fieldbo -- how do you explain all this? 
史丹斯戈:
费尔博,你懂不懂这是怎么回事? 
FJELDBO.
Der er andre ting, som er vanskeligere at rime sammen. Hvorledes kommer du her? 
FIELDBO.
There are other things still more difficult to explain. How come you to be here? 
费尔博:
还有些别的事比这更难懂。比方说,你怎么会上这儿来? 
STENSGÅRD.
Jeg? Ligesom de øvrige, naturligvis; jeg er indbuden. 
STENSGARD.
I? Like the rest, of course -- by invitation. 
史丹斯戈:
我?我跟别的客人一样—— 当然是帖子请来的。 
FJELDBO.
Ja, det blev du igåraftes, hører jeg; – efter din tale – 
FIELDBO.
I hear you were invited yesterday evening -- after your speech -- 
费尔博:
我听说你的请帖是昨天晚上到手的—— 在你发表演说之后—— 
STENSGÅRD.
Nu ja? 
STENSGARD.
What then? 
史丹斯戈:
这有什么关系? 
FJELDBO.
Men at du modtog den indbydelse –! 
FIELDBO.
How could you accept the invitation? 
费尔博:
你怎么会收下他的请帖? 
STENSGÅRD.
Ja, hvad fanden skulde jeg gøre? Jeg kunde da ikke fornærme de skikkelige mennesker. 
STENSGARD.
What the deuce was I to do? I couldn’t insult these good people. 
史丹斯戈:
我不收下怎么办?我不能得罪这些大人物。 
FJELDBO.
Så! Kunde du ikke det? I din tale kunde du det dog. 
FIELDBO.
Indeed! You couldn’t? What about your speech then? 
费尔博:
当真!你不能得罪他们?那么,你为什么要发表那篇演说? 
STENSGÅRD.
Snak! I min tale var det principer, jeg angreb, ikke personer. 
STENSGARD.
Nonsense! It was principles I attacked in my speech, not persons. 
史丹斯戈:
你好糊涂!我在演说词里攻击的是原则,不是个人。 
FJELDBO.
Og hvorledes forklarer du nu kammerherrens indbydelse? 
FIELDBO.
And how do you account for the Chamberlain’s invitation? 
费尔博:
侍从官请你吃饭是什么道理? 
STENSGÅRD.
Ja, kære ven, der er jo kun én måde at forklare den på. 
STENSGARD.
Why, my dear friend, there can only be one way of accounting for it. 
史丹斯戈:
好朋友,只要一个道理。 
FJELDBO.
Nemlig, at kammerherren er bange for dig? 
FIELDBO.
Namely, that the Chamberlain is afraid of you? 
费尔博:
就是,他怕你。 
STENSGÅRD.
Han skal, ved Gud, ikke få grund til det! Han er en hædersmand. 
STENSGARD.
By heaven, he shall have no reason to be! He is a gentleman. 
史丹斯戈:
嗳呀,这是什么话,他何必怕我!他是个正人君子。 
FJELDBO.
Det er han. 
FIELDBO.
That he is. 
费尔博:
他是正人君子。 
STENSGÅRD.
Og ligger der ikke noget rørende i, at den gamle mand tager sagen på den måde? Og hvor frøken Bratsberg var dejlig, da hun bragte brevet! 
STENSGARD.
Isn’t it touching the way the old man has taken this affair? And how lovely Miss Bratsberg looked when she brought me the letter! 
史丹斯戈:
他老人家气量那么大,叫人怎么不感动?而且布拉茨柏小姐给我送请帖的时候她的态度真可爱! 
FJELDBO.
Men sig mig, – optrinet fra igår er da vel ikke kommet på tale her? 
FIELDBO.
But look here -- they haven’t mentioned the scene of yesterday, have they? 
费尔博:
我问你,昨天的事儿,他们是不是一字都没提? 
STENSGÅRD.
Å langtfra; de er altfor dannede mennesker til at røre ved sligt. Men det bider mig i samvittigheden; siden vil jeg gøre en undskyldning – 
STENSGARD.
Not a word; they have far too much tact for that. But I am filled with remorse; I must find an opportunity of apologising -- 
史丹斯戈:
一字都没提。他们是有分寸的人,当然不会提。可是我满心后悔,必须找个机会道歉。 
FJELDBO.
Nej, det må jeg bestemt fraråde! Du kender ikke kammerherren – 
FIELDBO.
I strongly advise you not to! You don’t know the Chamberlain -- 
费尔博:
我劝你千万别这么办!你不知道侍从官的脾气—— 
STENSGÅRD.
Ja-ja; så skal mine handlinger tale for mig. 
STENSGARD.
Very well; then my acts shall speak for me. 
史丹斯戈:
也罢,将来瞧我的行动吧。 
FJELDBO.
Du vil da ikke bryde med Storlifolket? 
FIELDBO.
You won’t break with the Stonelee party? 
费尔博:
你不想跟斯通里的那帮人断绝关系? 
STENSGÅRD.
Jeg vil bringe en udsoning tilveje; jeg har jo min forening; den er allerede en magt, som du ser. 
STENSGARD.
I shall bring about a reconciliation. I have my League; it’s a power already, you see. 
史丹斯戈:
我想给双方调解讲和。我有青年同盟;你知道,这已经是一种力量。 
FJELDBO.
Ja, men én ting, mens jeg husker det; – din kærlighed til frøken Monsen –; jeg råded dig igår til at gøre alvor af den sag – 
FIELDBO.
By-the-bye, while I remember -- we were speaking of Miss Monsen -- I advised you to go in and win -- 
费尔博:
哦,我想起来了,咱们谈到孟森小姐的时候,我劝过你放开手去干。 
STENSGÅRD.
Ja, ja, det kan vi altid – 
STENSGARD.
Oh, there’s no hurry -- 
史丹斯戈:
喔,忙什么。 
FJELDBO.
Nej, hør; jeg har tænkt nøjere over det. Du skal slå den plan af tankerne. 
FIELDBO.
But listen; I have been thinking it over: you had better put all that out of your head. 
费尔博:
可是后来我又想了一想,我觉得你最好还是别打这主意。 
STENSGÅRD.
Ja, det tror jeg du har ret i. Gifter man sig ind i en udannet familje, så gifter man sig på en måde med hele familjen. 
STENSGARD.
I believe you are right. If you marry into an underbred family, you marry the whole tribe of them. 
史丹斯戈:
你这话很有道理。我要是跟一个下等人家结了亲,就跟那一家子分不清了。 
FJELDBO.
Å ja; både af den og af andre grunde – 
FIELDBO.
Yes, and there are other reasons -- 
费尔博:
不错,并且还有别的理由。 
STENSGÅRD.
Monsen er en udannet person, det ser jeg nu. 
STENSGARD.
Monsen is an underbred fellow; I see that now. 
史丹斯戈:
孟森是个下等人,这一点我现在看清了。 
FJELDBO.
Ja, han er just ingen beleven mand. 
FIELDBO.
Well, polish is not his strong point. 
费尔博:
他这人修养不大够。 
STENSGÅRD.
Nej, det er s’gu visst! Han går og taler ilde om folk, som han ser i sit hus; det er uridderligt. På Storli lugter der af dårlig tobak i alle stuer – 
STENSGARD.
No, indeed it’s not! He goes and speaks ill of his guests; that’s ungentlemanly. His rooms all reek of stale tobacco -- 
史丹斯戈:
对,确实不够!他到处说客人的坏话,这不像上等人。他家里每间屋子都有一股子霉烟丝味儿。 
FJELDBO.
Men, kære, – at du ikke har mærket den tobakslugt, før nu –? 
FIELDBO.
My dear fellow, how is it you haven’t noticed the stale tobacco before? 
费尔博:
真怪。你从前怎么闻不出那股霉烟丝味儿? 
STENSGÅRD.
Det er sammenligningen, som gør det. Jeg kom på en falsk fod her i bygden fra første færd af. Jeg faldt i kløerne på partigængere, som tuded mig ørerne fulde. Det skal være forbi! Jeg vil ikke gå her og slide mig op som redskab for egennytte eller for råhed og dumhed. 
STENSGARD.
It’s the contrast that does it. I made a false start when I settled here. I fell into the clutches of a clique, and they bewildered me with their clamour. But there shall be an end to that! I won’t go and wear my life out as a tool in the hands of self-interest or coarse stupidity. 
史丹斯戈:
不比不知道,比了才知道。我初来的时候走错了道儿。我上了那帮人的圈套,他们说得天花乱坠,把我迷惑住了。可是从今以后我一定要跳出这圈套!我不能白给自私自利或是糊涂透顶的家伙当傀儡。 
FJELDBO.
Men hvad vil du så bruge din forening til? 
FIELDBO.
But what will you do with your League? 
费尔博:
你打算把青年同盟怎么样? 
STENSGÅRD.
Foreningen blir uforandret; den er grundlagt på en så temmelig bred basis; – ja, det vil sige, den er stiftet til at modarbejde slette indflydelser; – jeg ser først nu, fra hvilken kant de indflydelser kommer. 
STENSGARD.
The League shall remain as it is; it’s founded on a pretty broad basis. Its purpose is to counteract noxious influences; and I am just beginning to realise what side the noxious influences come from. 
史丹斯戈:
照现在的样子不变动,他的基础很宽广。它的目的是对抗一切恶势力。现在我才开始看清楚恶势力是从哪方面来的。 
FJELDBO.
Men tror du „de unge“ vil se det samme? 
FIELDBO.
But do you think the “Youth” will see it in the same light? 
费尔博:
可是“青年”的看法会跟你一样吗? 
STENSGÅRD.
Det skal de. Jeg tør vel forlange, at slige karle retter sig efter min bedre indsigt. 
STENSGARD.
They shall! I have surely a right to expect fellows like that to bow before my superior insight. 
史丹斯戈:
不许他们不一样!我的眼光比那些人远,他们应该听我的话。 
FJELDBO.
Men hvis de nu ikke vil? 
FIELDBO.
But if they won’t? 
费尔博:
要是他们不听呢? 
STENSGÅRD.
Så kan de gå sin egen gang. Jeg behøver dem ikke længere. Og mener du desuden, at jeg, i halsstarrig blindhed, og for et uselt konsekventsmageris skyld, skulde lade min fremtid glide ind i et fejl spor og aldrig komme til målet? 
STENSGARD.
Then they can go their own way. I have done with them. You don’t suppose I am going to let my life slip into a wrong groove, and never reach the goal, for the sake of mere blind, pig-headed consistency! 
史丹斯戈:
那就让他们自己干自己的,我撒手不管了。我不能为了盲目地硬求前后一致,走上错误的路,永远达不到目的。 
FJELDBO.
Hvad mener du med målet? 
FIELDBO.
What do you call the goal? 
费尔博:
你的目的是什么? 
STENSGÅRD.
Et liv, som svarer til mine evner, og som fylder alle mine interesser ud. 
STENSGARD.
A career that gives scope for my talents, and fulfills my aspirations. 
史丹斯戈:
我的目的是一桩可以施展我的才干、满足我的志向的事业。 
FJELDBO.
Ingen svævende talemåder! Hvad mener du med målet? 
FIELDBO.
No vague phrases! What do you mean by your goal? 
费尔博:
别净说空话!你的目的究竟是什么? 
STENSGÅRD.
Nå, til dig kan jeg sagtens sige det. Med målet mener jeg: engang i tiden at blive storthingsmand eller statsråd, og at blive lykkelig gift i en rig og anset familje. 
STENSGARD.
Well, to you I can make a clean breast of it. My goal is this: in the course of time to get into Parliament, perhaps into the Ministry, and to marry happily into a family of means and position. 
史丹斯戈:
好吧,在你面前不妨说实话。我的目的是:将来要当个国会议员,再不就是当部长,并且娶个有钱有势人家的女儿做老婆。 
FJELDBO.
Se, se; og så tænker du, ved hjælp af kammerherrens forbindelser, –? 
FIELDBO.
Oh, indeed! And by help of the Chamberlain’s social connections you intend to -- ? 
费尔博:
哦,原来如此!你想靠侍从官的社会关系——? 
STENSGÅRD.
Ved hjælp af mig selv tænker jeg at nå det! Det vil komme og det skal komme; men ganske af sig selv. Nå, det har forresten lange udsigter; – lad det kun! Indtil da vil jeg leve og nyde her i skønhed og solskin – 
STENSGARD.
I intend to reach the goal by my own exertions! I must and will reach it; and without help from any one. It will take time, I daresay; but never mind! Meanwhile I shall enjoy life here, drinking in beauty and sunshine -- 
史丹斯戈:
不,我要用自己的力量达到我的目的。我一定要做到,并且一定做得到,不用谁帮忙。当然,我不见得一下子就做得到,可是没关系!我可以现在这儿享几天福,陶醉在美丽愉快的生活里—— 
FJELDBO.
Her? 
FIELDBO.
Here? 
费尔博:
在这儿? 
STENSGÅRD.
Ja, her! Her er fine sæder; her er ynde over tilværelsen; her er gulvet lagt ligesom blot til at trædes på af lakerte støvler; her er lænestolene dybe, og damerne sidder smukt i dem; her går samtalen let og elegant, som en kasteleg; her plumper ingen råhed ind og gør selskabet stille. Å, Fjeldbo, – her først føler jeg hvad fornemhed er. Ja, vi har dog virkelig vor adel; en liden kreds; en adel i dannelse; og den vil jeg tilhøre. Føler du ikke selv, at man luttres her? At rigdommen her er af et andet slags? Når jeg tænker på Monsens rigdom, så forestiller jeg mig den i skikkelse af store bunker fedtede papirsedler, af ølsmudsede panteobligationer; – men her, her er det metal, skinnende sølv! Og med menneskene er det ligedan. Kammerherren, – hvilken prægtig, fin gammel gubbe! 
STENSGARD.
Yes, here! Here there are fine manners; life moves gracefully here; the very floors seem laid to be trodden only by lacquered shoes. Here the arm-chairs are deep and the ladies sink exquisitely into them. Here conversation moves lightly and elegantly, like a game at battledore; here no blunders come plumping in to make an awkward silence. Oh, Fieldbo -- here I feel for the first time what distinction means! Yes, we have indeed an aristocracy of our own; a little circle; an aristocracy of culture; and to it I will belong. Don’t you yourself feel the refining influence of this place? Don’t you feel that wealth here loses its grossness? When I think of Monsen’s money, I seem to see piles of fetid bank-notes and greasy mortgages -- but here! here it is shimmering silver! And the people are the same. Look at the Chamberlain -- what a fine high-bred old fellow! 
史丹斯戈:
不错,在这儿!这儿的气派真大方,日子过得真高雅!不用说别董大,就连地板好像也只有穿漆皮鞋的人才能踩。这儿的椅子扶手那么高,垫子那么厚,女客坐在里头多优雅。这儿谈的话又轻松又美妙,好像打板球,没人会抽冷子说句冒失话,害得大家脸上下不来。喔,费尔博-- 这是我生平第一次体会到高贵生活的滋味儿!咱们这儿有个高贵的社会,有个小圈子,有个贵族的文化团体,我愿意待在这圈子里。你不觉得这儿有一股提炼性格的力量吗?你不觉得金钱在这儿不显得俗气吗?我一想起孟森的钱,就好像看见一堆一堆腥臭的钞票、肮脏的债券-- 可是在这儿呢!钱就变成了雪亮的银子!人也是一样。瞧瞧侍从官-- 多么文雅高贵的一位老先生! 
FJELDBO.
Det er han. 
FIELDBO.
He is, indeed. 
费尔博:
真是。 
STENSGÅRD.
Og sønnen, – djerv, ligefrem, dygtig! 
STENSGARD.
And the son -- alert, straightforward, capable! 
史丹斯戈:
还有他儿子—— 多机灵,多直爽,多能干! 
FJELDBO.
Ganske visst. 
FIELDBO.
Certainly. 
费尔博:
一点不错。 
STENSGÅRD.
Og svigerdatteren, du! Hun er en perle! – gode Gud, hvilken rig og ejendommelig natur – 
STENSGARD.
And then the daughter-in-law! Isn’t she a pearl? Good God, what a rich, what a fascinating nature! 
史丹斯戈:
还有他那位儿媳妇!你看她像不像一颗夜明珠?嗳呀,好一副柔媚迷人的性格! 
FJELDBO.
Det har Thora – det har frøken Bratsberg også. 
FIELDBO.
Thora -- Miss Bratsberg has that, too. 
费尔博:
托拉-- 布拉茨柏小姐也有这副性格。 
STENSGÅRD.
Ja vel; men se, hun er nu mindre betydelig. 
STENSGARD.
Oh, yes; but she is less remarkable. 
史丹斯戈:
不错,不错,可是不大看得出来。 
FJELDBO.
Å, du kender hende ikke. Du véd ikke, hvor hun er dyb og stille og trofast. 
FIELDBO.
Oh, you don’t know her. You don’t know how deep, and steadfast, and true her nature is. 
费尔博:
喔,你不知道她的性格。你不知道她多幽静,多稳重,多端正。 
STENSGÅRD.
Men svigerdatteren da! Så ligefrem, næsten hensynsløs; og så anerkendende, så erobrende –! 
STENSGARD.
But, oh, the daughter-in-law! So frank, almost reckless; and yet so appreciative, so irresistible 
史丹斯戈:
喔,可是他那位儿媳妇真了不起!那么豪爽,待人几乎毫无拘束,可是有那么懂好歹,那么叫人爱-- 
FJELDBO.
Jeg tror virkelig, du er forelsket i hende. 
FIELDBO.
Why, I really believe you’re in love with her. 
费尔博:
你大概爱上她了吧。 
STENSGÅRD.
I en gift kone? Er du gal, menneske! Hvad skulde det føre til? Nej, men jeg blir forelsket; det føler jeg godt. Ja, hun er rigtignok dyb, stille og trofast! 
STENSGARD.
With a married woman? Are you crazy? What good would that do me? No, but I am falling in love -- I can feel that plainly. Yes, she is indeed deep, and steadfast, and true. 
史丹斯戈:
爱一个有夫之妇?你疯了?爱她有什么好处?可是我是在爱一个人—— 我自己心里很明白。真是,她又幽静、又稳重、又端正。 
FJELDBO.
Hvem? 
FIELDBO.
Who? 
费尔博:
谁? 
STENSGÅRD.
Frøken Bratsberg, naturligvis. 
STENSGARD.
Miss Bratsberg, of course. 
史丹斯戈:
当然是布拉茨柏小姐喽。 
FJELDBO.
Hvad for noget? Du tænker da vel aldrig på –? 
FIELDBO.
What? You’re never thinking of -- ? 
费尔博:
什么?难道你想——? 
STENSGÅRD.
Jo, det ved Gud, jeg gør! 
STENSGARD.
Yes, by heaven I am! 
史丹斯戈:
是,我真想! 
FJELDBO.
Nej, men jeg forsikkrer dig, det går aldeles ikke an! 
FIELDBO.
I assure you it’s quite out of the question. 
费尔博:
我告诉你,这件事绝对做不到。 
STENSGÅRD.
Ho-ho! Viljen er en verdensmagt, du! Vi skal se, det går an. 
STENSGARD.
Ho-ho! Will rules the world, my dear fellow! We shall see if it doesn’t. 
史丹斯戈:
哈哈!天下无难事,只怕有心人!做得到做不到,咱们等着瞧吧。 
FJELDBO.
Men dette er jo den rene skære letsindighed! Igår var det frøken Monsen – 
FIELDBO.
Why, this is the merest extravagance! Yesterday it was Miss Monsen -- 
费尔博:
唉,这简直不像话!昨天还是孟森小姐—— 
STENSGÅRD.
Ja, se, det var en overilelse; men det frarådede du mig jo selv – 
STENSGARD.
Oh, I was too hasty about that; besides, you yourself advised me not to -- 
史丹斯戈:
孟森小姐的事儿怪我太性急。再说,你也劝过我别—— 
FJELDBO.
Jeg fraråder dig på det bestemteste at tænke på nogen af dem. 
FIELDBO.
I advise you most emphatically to dismiss all thought of either of them. 
费尔博:
我正经劝你在她们俩身上都别再打瞎主意。 
STENSGÅRD.
Så? Du agter kanske selv at erklære dig for en af dem? 
STENSGARD.
Indeed! Perhaps you yourself think of throwing the handkerchief to one of them? 
史丹斯戈:
哦!是不是你自己看上了她们中间的一个? 
FJELDBO.
Jeg? Nej, det forsikkrer jeg dig – 
FIELDBO.
I? No, I assure you -- 
费尔博:
我?没有的事。 
STENSGÅRD.
Ja, det skulde nu heller ikke have holdt mig tilbage, om så var. Vil man stå mig ivejen, vil man spærre fremtiden for mig, så kender jeg ingen hensyn. 
STENSGARD.
Well, it wouldn’t have mattered if you had. If people stand in my way and want to balk me of my future, why, I stick at nothing. 
史丹斯戈:
嗯,有也没关系。谁要是妨碍我的前程,挡住我的道儿,什么事我都干得出来。 
FJELDBO.
Vogt dig, at ikke jeg siger det samme! 
FIELDBO.
Take care I don’t say the same! 
费尔博:
小心,我也会说这句话! 
STENSGÅRD.
Du! Hvad ret har du til at gøre dig til formynder og værge for kammerherre Bratsbergs familje? 
STENSGARD.
You! What right have you to pose as guardian and protector to Chamberlain Bratsberg’s family? 
史丹斯戈:
你?你凭什么自命为布拉茨柏侍从官一家子的保护人? 
FJELDBO.
Jeg har en vens ret idetmindste. 
FIELDBO.
I have at least the right of a friend. 
费尔博:
我至少是他们的朋友。 
STENSGÅRD.
Pyt; den snak fanger du ikke mig med. Du har egennyttens ret, har du! Det tilfredsstiller din smålige forfængelighed at gå og være pot og pande her i huset; derfor skal jeg holdes borte. 
STENSGARD.
Pooh! that sort of talk won’t do with me. Your motive is mere self-interest! It gratifies your petty vanity to imagine yourself cock-of-the-walk in this house; and so I am to be kept outside the pale. 
史丹斯戈:
呸!这种话对我算白说。你的打算都是为自己!你在侍从官家里,唯我独尊,大模大样,满心痛快,所以不让我插脚。 
FJELDBO.
Ja, det var det bedste, som kunde times dig. Du står her på en hul grund. 
FIELDBO.
That is the best thing that could happen to you. Here you are standing on hollow ground. 
费尔博:
这样对你最安全。你脚底下站的是空心地。 
STENSGÅRD.
Gør jeg virkelig? Tusend tak! Den grund skal jeg vide at bygge støtter under. 
STENSGARD.
Am I indeed? Many thanks. I shall manage to prop it up. 
史丹斯戈:
真的吗?谢谢你!让我想法子把地填瓷实。 
FJELDBO.
Prøv; men jeg spår dig, det ramler forinden. 
FIELDBO.
Try; but I warn you, it will fall through with you first. 
费尔博:
好,你试试吧。可是我警告你。等不到你把地填瓷实,你的两只脚早就陷下去了。 
STENSGÅRD.
Hå-hå! Du har rævestreger bag øret? Godt, at det kom for dagen. Jeg kender dig nu; du er min uven; den eneste, jeg har her. 
STENSGARD.
Ho-ho! So you are intriguing against me, are you? I’m glad I have found it out. I know you now; you are my enemy, the only one I have here. 
史丹斯戈:
哈哈!想不到你在暗地里算计我!幸亏我发觉得早。现在我认识你了。你是我的仇人,是我在这儿独一无二的仇人。 
FJELDBO.
Det er jeg ikke! 
FIELDBO.
Indeed I am not. 
费尔博:
我不是你的仇人。 
STENSGÅRD.
Det er du! Du har altid været det; lige fra skoletiden. Se dig omkring her, hvorledes alle anerkender mig, uagtet jeg er fremmed for dem. Du derimod, du, som kender mig, du har aldrig anerkendt mig. Det er overhovedet det usle ved dig, at du aldrig kan anerkende nogen; du har gået derinde i Kristiania og drevet om i thevandsselskaber og fyldt tilværelsen med at sige småvittigheder. Sligt hævner sig, du! Sansen for det, som er mere værd i livet, – for det, som der er løftelse og flugt i, den sløves, og så står man der og duer til ingenting. 
STENSGARD.
Indeed you are! You have always been so, ever since our school-days. Just look around here and see how every one appreciates me, stranger as I am. You, on the other hand, you who know me, have never appreciated me. That is the radical weakness of your character -- you can never appreciate any one. What did you do in Christiania but go about from tea-party to tea-party, spreading yourself out in little witticisms? That sort of thing brings its own punishment! You dull your sense for all that makes life worth living, for all that is ennobling and inspiring; and presently you get left behind, fit for nothing. 
史丹斯戈:
你是!从咱们同学时候起,你就总爱跟我作对。我在这儿虽然是个外人,可是你瞧,谁不看重我?你是我的熟人,可是一向看不起我。你老看不起人-- 这是你的大毛病。在克立斯替阿尼遏的时候,你除了从东家串到西家,喝喝茶,聊聊天,信口开河,说几句俏皮话之外,还干什么?过那种日子你自己会吃亏!你把脑子弄迟钝了,不能领会高尚纯洁、有价值的东西,要不了多久,你就事事落后,什么都不懂得了。 
FJELDBO.
Duer jeg til ingenting. 
FIELDBO.
Am I fit for nothing? 
费尔博:
我什么都不懂得? 
STENSGÅRD.
Har du nogensinde duet til at anerkende mig? 
STENSGARD.
Have you ever been fit to appreciate me? 
史丹斯戈:
你一向懂得领略我的长处吗? 
FJELDBO.
Hvad skal jeg da anerkende? 
FIELDBO.
What was I to appreciate in you? 
费尔博:
叫我领略你什么长处? 
STENSGÅRD.
Min vilje, om ikke andet. Den anerkendes af alle de andre; – af det menige folk ved festen igår, af kammerherre Bratsberg og hans familje – 
STENSGARD.
My will, if nothing else. Every one else appreciates it -- the crowd at the fete yesterday -- Chamberlain Bratsberg and his family -- 
史丹斯戈:
就算没别的长处,我的意志总值得你看重吧?昨天庆祝会上那么些人—— 还有侍从官一家子—— 他们谁都看重我这一点—— 
FJELDBO.
Af proprietær Monsen og hans dito, af –; død og plage, det er sandt, – herude står en og venter på dig – 
FIELDBO.
Mr. Mons Monsen and his ditto -- ! And by- the-bye, that reminds me -- there’s some one out here waiting for you -- 
费尔博:
对,还有孟森先生和他的化身!哦,提起他,我倒想起来了—— 外头有人等你呢。 
STENSGÅRD.
Hvem er det? 
STENSGARD.
Who? 
史丹斯戈:
谁? 
FJELDBO
(går mod baggrunden).
En, som anerkender dig. (åbner døren og kalder.) Aslaksen, kom ind! 
FIELDBO
[going towards the back.]
One who appreciates you. [Opens the door and calls.] Aslaksen, come in! 
费尔博:
(朝后面走去)
是个看重你的人。(开门叫喊)阿斯拉克森,进来! 
STENSGÅRD.
Aslaksen? 
STENSGARD.
Aslaksen? 
史丹斯戈:
阿拉斯克森? 
ASLAKSEN
(kommer).
Nå, endelig da! 
ASLAKSEN
[entering.]
Ah, at last! 
阿拉斯克森:
(进来)
啊,好容易等着了! 
FJELDBO.
På gensyn; jeg skal ikke forstyrre vennerne.
(går ud i haven.) 
FIELDBO.
Good-bye for the present; I won’t intrude upon friends in council.
[Goes into the garden. ] 
费尔博:
我失陪了。你们商量事情,我不打搅你们。
(走进花园。) 
STENSGÅRD.
Men hvad i pokkers navn vil De her? 
STENSGARD.
What in the devil’s name do you want here? 
史丹斯戈:
你跑到这儿来找我干什么? 
ASLAKSEN.
Jeg må nødvendig tale med Dem. De lovte mig igår en beretning om foreningens stiftelse og – 
ASLAKSEN.
I must speak to you. You promised me yesterday an account of the founding of the League, and -- 
阿拉斯克森:
我有话跟你说。你昨天答应给我一篇青年同盟成立的文章,并且—— 
STENSGÅRD.
Den kan ikke komme –; det må vi vente med til en anden gang. 
STENSGARD.
I can’t give it you; it must wait till another time. 
史丹斯戈:
这篇文章现在不能给你,过些时候再说。 
ASLAKSEN.
Umuligt, herr Stensgård; avisen skal ud imorgen tidlig – 
ASLAKSEN.
Impossible, Mr. Stensgard; the paper appears to-morrow morning. 
阿拉斯克森:
史丹斯戈先生,不行,明天早晨报纸要出版。 
STENSGÅRD.
Sniksnak! Det hele må forandres. Sagen er trådt ind i et nyt stadium; her er kommet andre momenter til. Hvad jeg yttrede om kammerherre Bratsberg, må aldeles omredigeres, før det kan bruges. 
STENSGARD.
Nonsense! It has all to be altered. The matter has entered on a new phase; new forces have come into play. What I said about Chamberlain Bratsberg must be entirely recast before it can appear. 
史丹斯戈:
胡说!那篇文章整个儿都得改。这件事有了新发展,添了许多新力量。我说布拉茨柏侍从官的那段话必须完全重新写过才能发表。 
ASLAKSEN.
Nej, det om kammerherren, det er allerede trykt. 
ASLAKSEN.
Oh, that about the Chamberlain, that’s in type already. 
阿拉斯克森:
喔,关于侍从官的那段话已经排好了。 
STENSGÅRD.
Nå, så ud med det igen! 
STENSGARD.
Then it must come out of type again. 
史丹斯戈:
那你一定得拆版。 
ASLAKSEN.
Ud med det? 
ASLAKSEN.
Not go in? 
阿拉斯克森:
不把它排进去? 
STENSGÅRD.
Ja, jeg vil ikke ha’e det på den måde. De ser på mig? Tror De ikke jeg forstår at styre foreningens anliggender, kanske? 
STENSGARD.
I won’t have it published in that form. Why do you stare at me? Do you think I don’t know how to manage the affairs of the League? 
史丹斯戈:
不修改,我不能让它登出来。你为什么瞪着眼瞧我?难道你怕我不会处理青年同盟的事情吗? 
ASLAKSEN.
Jo, gudbevares; men jeg må bare sige Dem – 
ASLAKSEN.
Oh, certainly; but you must let me tell you -- 
阿拉斯克森:
喔,当然不是,可是我得告诉你—— 
STENSGÅRD.
Ingen indvendinger, Aslaksen; sligt tåler jeg minsæl ikke! 
STENSGARD.
Not arguing, Aslaksen; that I can’t stand and won’t stand! 
史丹斯戈:
阿拉斯克森,别跟我抬杠,不许你多说话。 
ASLAKSEN.
Herr sagfører Stensgård, véd De, at den smule tørre brød, jeg har, den sætter De på spil? Véd De det? 
ASLAKSEN.
Do you know, Mr. Stensgard, that you are doing your best to take the bread out of my mouth? Do you know that? 
阿拉斯克森:
史丹斯戈先生,你知道不知道,你这种做法是存心把我挤得没饭吃?你明白不明白? 
STENSGÅRD.
Nej, det véd jeg sletikke. 
STENSGARD.
No; I know nothing of the sort. 
史丹斯戈:
我不明白。 
ASLAKSEN.
Jo, så er det. I vinter, før De kom hertil, var mit blad i opkomst. Jeg redigerte det selv, skal jeg sige Dem; og jeg redigerte det med princip. 
ASLAKSEN.
But you are. Last winter, before you came here, my paper was looking up. I edited it myself, I must tell you, and I edited it on a principle. 
阿拉斯克森:
实际上你是跟我过不去。去年冬天你没来的时候,我这张报办得很有起色。我告诉你,那时候我自己当编辑,我有一定的原则。 
STENSGÅRD.
De? 
STENSGARD.
You? 
史丹斯戈:
你? 
ASLAKSEN.
Ja, jeg! Jeg sagde til mig selv: det er det store publikum, som skal bære et blad; men det store publikum er det slette publikum, – det ligger nu i de lokale forholde; og det slette publikum vil have et slet blad. Se, så redigerte jeg bladet – 
ASLAKSEN.
Yes, I! -- I said to myself: it’s the great public that supports a paper; now the great public is the bad public -- that comes of the local situation; and the bad public will have a bad paper. So you see I edited it -- 
阿拉斯克森:
不错,是我!我自己跟自己说:支持一张报纸的是广大社会。现在的社会是个坏社会—— 这是本地老一套情况的产物-- 坏社会只能看坏报纸。所以我就把报纸编得—— 
STENSGÅRD.
Slet! Ja, det er ubestrideligt. 
STENSGARD.
Badly! Yes, that’s undeniable. 
史丹斯戈:
编得很坏!这是无可抵赖的。 
ASLAKSEN.
Ja, og det stod jeg mig på. Men så kom De og indførte ideer i distriktet; og så fik bladet en farve, og derfor faldt alle Anders Lundestads venner fra; de, som er tilbage, de betaler slet – 
ASLAKSEN.
Well, and I prospered by it. But then you came and brought ideas into the district. The paper took on a colour, and then Lundestad’s supporters all fell away. The subscribers that are left won’t pay their subscriptions -- 
阿拉斯克森:
可是我很赚钱。后来你来了,带来了新思想。报纸的性质改变了,拥护伦德斯达的读者都跑掉了。剩下那些订报的人不肯付报费-- 
STENSGÅRD.
Ja, men bladet blev godt. 
STENSGARD.
Ah, but the paper has become a good one. 
史丹斯戈:
报纸可是变好了。 
ASLAKSEN.
Jeg kan ikke leve af et godt blad. Nu skulde her vækkes røre; her skulde gøres ende på, som De lovte igår; stormændene skulde stilles i gabestokken; der skulde komme slige ting ind, som alle måtte læse, – og så svigter De – 
ASLAKSEN.
I can’t live on a good paper. You were to make things lively; you were to grapple with abuses, as you promised yesterday. The bigwigs were to be pilloried; the paper was to be filled with things people were bound to read -- and now, you leave me in the lurch -- 
阿拉斯克森:
靠着好报纸我不能过日子。你本来打算轰轰烈烈干一场,昨天你自己说,还打算跟坏人斗一斗。你先把要人们的丑面目揭出来,报纸上登满了大家不能不看的新闻-- 现在你一下子把我撇在泥坑里不管了-- 
STENSGÅRD.
Ho-ho! De mener, jeg skulde tjene Dem og skandalen? Nej, mange tak, min gode mand! 
STENSGARD.
Ho-ho! You think I am going to keep you supplied with libels! No, thank you, my good sir! 
史丹斯戈:
哈哈!你要我老给你写骂人的文章!朋友,你别痴心妄想了。 
ASLAKSEN.
Herr sagfører Stensgård, De må ikke drive mig til det yderste, for ellers går det galt. 
ASLAKSEN.
Mr. Stensgard, you mustn’t drive me to desperation, or you’ll repent it. 
阿拉斯克森:
史丹斯戈先生,你别逼着我跳墙。逼出事来怕你会后悔。 
STENSGÅRD.
Hvad mener De med det? 
STENSGARD.
What do you mean? 
史丹斯戈:
这话是什么意思? 
ASLAKSEN.
Jeg mener, at jeg så må gøre bladet indbringende på en anden vis. Gud skal vide, jeg gør det ikke med lyst. Før De kom, ernærte jeg mig redeligt med ulykkelige hændelser og selvmord og slige uskyldige ting, som tidt ikke var passeret engang. Men nu har De fået vendt op og ned på det altsammen; nu må her anden kost til – 
ASLAKSEN.
I mean that I must make the paper pay in another way. Heaven knows I should be sorry to do it. Before you came I made an honest living out of accidents and suicides and other harmless things, that often hadn’t even happened. But now you have turned everything topsy- turvy; people now want very different fare -- 
阿拉斯克森:
我的意思是说,我一定要另想办法让报纸赚钱。天知道,我本心并不愿意这么办。你没来的时候我靠着登载惨祸、自杀。以及其他无关紧要、有时候甚至是捏造的新闻,规规矩矩挣钱过日子。现在你把事情搞得一团糟,大家要看另一种新闻—— 
STENSGÅRD.
Ja, det vil jeg bare sige Dem: går De på egen hånd, går De et skridt udenfor mine ordre og gør bevægelsen her til et middel for Deres smudsige egennytte, så går jeg til bogtrykker Alm og stifter et nyt blad. Vi har penge, vi, ser De! Og så skal Deres avislap være ødelagt inden fjorten dage. 
STENSGARD.
Just let me tell you this: if you break loose in any way, if you go a single step beyond my orders, and try to exploit the movement in your own dirty interests, I’ll go to the opposition printer and start a new paper. We have money, you must know! We can bring your rag to ruin in a fortnight. 
史丹斯戈:
你记着我这句话:要是你敢乱走一步,有一个字不照我的意思办,想借机会浑水里给自己捞一把,我就去找对方的印刷所另办一种新报纸。你要知道,我们有的是钱!半个月功夫我们就能挤垮你的破报馆。 
ASLAKSEN
(bleg).
Det gør De ikke! 
ASLAKSEN
[pale.]
You wouldn’t do that! 
阿拉斯克森:
(脸色发白)
你真会这么干? 
STENSGÅRD.
Jo, det gør jeg; og jeg skal være mand for at redigere bladet, så det får det store publikum for sig. 
STENSGARD.
Yes, I would; and you’ll see I can edit a paper so as to appeal to the great public. 
史丹斯戈:
我真会这么干。你瞧着,我办的报纸准能投合大众的脾胃。 
ASLAKSEN.
Så går jeg i denne stund til kammerherre Bratsberg – 
ASLAKSEN.
Then I’ll go this instant to Chamberlain Bratsberg -- 
阿拉斯克森:
那我马上去找布拉茨柏侍从官。 
STENSGÅRD.
De? Hvad vil De der? 
STENSGARD.
You? What have you to do with him? 
史丹斯戈:
你?你找他干什么? 
ASLAKSEN.
Hvad vil De her? Tror De ikke jeg skønner, hvorfor kammerherren har bedt Dem? Det er, fordi han er ræd for Dem og for hvad De vil gøre; og det drager De nytte af. Men er han ræd for hvad De vil gøre, så er han vel også ræd for hvad jeg vil trykke; og det vil jeg drage nytte af! 
ASLAKSEN.
What have you to do with him? Do you think I don’t know why you are invited here? It’s because he is afraid of you, and of what you may do; and you are making capital of that. But if he’s afraid of what you may do, he’ll be no less afraid of what I may print; and I will make capital of that! 
阿拉斯克森:
你找他干什么?你以为我不知道他为什么请你来吃饭?那是因为他怕你,并且怕你做出什么来,因此你就拿这机会做本钱。可是要是他怕你做出什么来。他也会怕我在报纸上登出什么来,因此我也要拿这机会做本钱! 
STENSGÅRD.
Det skulde De vove? De! Slig en stymper –! 
STENSGARD.
Would you dare to? A wretched creature like you -- ! 
史丹斯戈:
你敢?像你这么个下流的家伙——! 
ASLAKSEN.
Ja, det skal jeg vise Dem. Skal Deres skåltale ud af bladet, så skal kammerherren betale mig for at ta’e den ud. 
ASLAKSEN.
I’ll soon show you. If your speech is to be kept out of the paper, the Chamberlain shall pay me for keeping it out. 
阿拉斯克森:
别忙,你瞧着吧。要是不登你的演说稿,侍从官一定得给我不登的代价。 
STENSGÅRD.
Vov det; vov det bare! De er drukken, menneske –! 
STENSGARD.
Try it; just try it! You’re drunk, fellow -- ! 
史丹斯戈:
好,你去试试吧!你这家伙大概是喝醉了! 
ASLAKSEN.
Ikke mere end til måde. Men jeg blir som en løve, når man vil tage den fattige brødbid fra mig. De kan ikke sætte Dem ind i, hvorledes jeg har det hjemme; en sengeliggende kone, et vanført barn – 
ASLAKSEN.
Only in moderation. But I’ll fight like a lion if you try to take my poor crust out of my mouth. Little you know what sort of a home mine is: a bedridden wife, a crippled child -- 
阿拉斯克森:
醉得不算厉害。可是要是你想抢掉我这碗苦饭,我会跟你拼命。你不知道我家里是什么情形:一个躺着不能动的老婆,一个残疾孩子—— 
STENSGÅRD.
Pak Dem! Vil De søle mig ned i Deres gemenhed? Hvad kommer Deres værkbrudne koner og vanskabte unger mig ved? Vover De at stille Dem ivejen for mig, understår De Dem bare at spærre en eneste udsigt, så skal De komme til at ligge på fattigkassen før året er omme! 
STENSGARD.
Off with you! Do you think I want to be soiled with your squalor? What are your bedridden wives and deformed brats to me? If you stand in my way, if you dare so much as to obstruct a single one of my prospects, you shall be on the parish before the year’s out! 
史丹斯戈:
滚开!你想叫我沾你身上的腥臭味儿吗?你老婆有病,你孩子残疾,干我屁事!可是要是你敢做任何一件妨碍我前途发展的事,保管你过不了年就得上街要饭! 
ASLAKSEN.
Jeg skal vente en dag – 
ASLAKSEN.
I’ll wait one day -- 
阿拉斯克森:
我再等你一天。 
STENSGÅRD.
Nå; De begynder at få fornuftens brug igen. 
STENSGARD.
Ah, you’re coming to your senses. 
史丹斯戈:
啊,你脑子清醒起来了。 
ASLAKSEN.
Jeg skal i et extranummer underrette abonnenterne om, at redaktøren, som følge af en ved festgildet pådragen upasselighed – 
ASLAKSEN.
I shall announce to the subscribers in a hand- bill that in consequence of an indisposition contracted at the fete, the editor -- 
阿拉斯克森:
明天我发一张通知给订报的人,就说,因为编辑人在庆祝会上得了点病,所以—— 
STENSGÅRD.
Ja, ja; gør det; senere kan det jo nok hænde, vi kommer tilrette med hinanden. 
STENSGARD.
Yes, do so; I daresay, later on, we shall come to an understanding. 
史丹斯戈:
不错,这么办很好。我想,过些时候咱们彼此会了解。 
ASLAKSEN.
Gid det var så vel. – Herr overretssagfører Stensgård, – husk på: den avis, den er mit eneste lam.
(ud i baggrunden.) 
ASLAKSEN.
I trust we may. -- Remember this, Mr. Stensgard: that paper is my one ewe lamb.
[Goes out by the back. ] 
阿拉斯克森:
我希望有这么一天。史丹斯戈先生,请你记着一句话:这张报纸是我的宝贝。
(从后面出去。) 
GÅRDBRUGER LUNDESTAD
(i den forreste havedør).
Nå, herr sagfører Stensgård? 
LUNDESTAD
[at the foremost garden door.]
Ah, Mr. Stensgard! 
伦德斯达:
(在最靠前的园门口)
哦,史丹斯戈先生! 
STENSGÅRD.
Nå, herr gårdbruger Lundestad? 
STENSGARD.
Ah, Mr. Lundestad! 
史丹斯戈:
哦,伦德斯达先生! 
LUNDESTAD.
De går her så alene? Dersom det var Dem belejligt, vilde jeg nok gerne tale lidt med Dem. 
LUNDESTAD.
You here alone? If you have no objection, I should like to have a little talk with you. 
伦德斯达:
你一个人在这儿?要是你愿意,我想跟你说几句话。 
STENSGÅRD.
Med fornøjelse. 
STENSGARD.
With pleasure. 
史丹斯戈:
很好。 
LUNDESTAD.
Først må jeg nu sige Dem det, at dersom De har hørt, jeg skulde have sagt noget ufordelagtigt om Dem, så må De ikke tro det. 
LUNDESTAD.
In the first place, let me say that if any one has told you that I have said anything to your disadvantage, you mustn’t believe it. 
伦德斯达:
首先我要说,要是有人告诉你,我说过你坏话,你千万别信他。 
STENSGÅRD.
Om mig? Hvad skulde De have sagt? 
STENSGARD.
To my disadvantage? What do you mean? 
史丹斯戈:
说我的坏话?这是什么意思? 
LUNDESTAD.
Ingenting; det forsikkrer jeg Dem. Men her findes så mange ørkesløse mennesker, som bare går omkring og syr folk sammen. 
LUNDESTAD.
Oh, nothing; nothing, I assure you. You see, there are so many busybodies here, that go about doing nothing but setting people by the ears. 
伦德斯达:
喔,没什么,你放心。你要知道,咱们这儿爱管闲事的人太多,成天搬嘴弄舌,挑拨是非。 
STENSGÅRD.
Ja, i det hele taget, – vi to er desværre kommet i en noget skæv stilling til hinanden. 
STENSGARD.
Well, on the whole -- I’m afraid our relations are a little strained. 
史丹斯戈:
嗯,也许咱俩的关系有点儿不正常。 
LUNDESTAD.
Det er en ganske naturlig stilling, herr Stensgård. Det er det gamles stilling til det nye; det går altid så. 
LUNDESTAD.
They are quite natural relations, Mr. Stensgard: the relation of the old to the new; it is always so. 
伦德斯达:
咱们的关系很正常,史丹斯戈先生,老一代跟新一代的关系一向是这样。 
STENSGÅRD.
Å bevares, herr Lundestad, De er da ikke så gammel. 
STENSGARD.
Oh, come, Mr. Lundestad, you are not so old as all that. 
史丹斯戈:
喔,伦德斯达先生,你还说不上这么老。 
LUNDESTAD.
Å jo, å jo, jeg blir gammel nu. Jeg har nu siddet i thinget siden 1839. Nu synes jeg det kunde være på tiden at få afløsning. 
LUNDESTAD.
Yes, indeed, I’m getting old. I have held my seat ever since 1839. It’s time I should be relieved. 
伦德斯达:
我是老了。从一八三九年起,我就当国会议员。现在是该我卸肩的时候了。 
STENSGÅRD.
Afløsning? 
STENSGARD.
Relieved? 
史丹斯戈:
卸肩? 
LUNDESTAD.
Tiderne skifter, ser De. Nye opgaver taer vækst; og til at bære dem frem kræves der nye kræfter. 
LUNDESTAD.
Times change, you see. New problems arise, and for their solution we want new forces. 
伦德斯达:
你看,时代改变了。新问题发生了,解决新问题需要新力量。 
STENSGÅRD.
Ærligt og oprigtigt, herr Lundestad, – vil De altså virkelig vige for Monsen? 
STENSGARD.
Now, frankly, Mr. Lundestad -- are you really going to give up your seat to Monsen? 
史丹斯戈:
伦德斯达先生,老实告诉我,你是不是想把国会议员的位置让给孟森先生? 
LUNDESTAD.
For Monsen? Nej, for Monsen vil jeg ikke vige. 
LUNDESTAD.
To Monsen? No, certainly not to Monsen. 
伦德斯达:
让给孟森?不,当然不是让给他。 
STENSGÅRD.
Men så forstår jeg ikke –? 
STENSGARD.
Then I don’t understand -- 
史丹斯戈:
那我就不明白了—— 
LUNDESTAD.
Sæt nu, jeg veg for Monsen; tror De så, han havde udsigt til at blive valgt? 
LUNDESTAD.
Suppose, now, I did retire in Monsen’s favour: do you think he would be elected? 
伦德斯达:
要是我辞职让孟森,你看他会不会当选? 
STENSGÅRD.
Ja, det er vanskeligt at sige. Valgmandsvalget skal jo rigtignok allerede foregå iovermorgen, og stemningen er vistnok endnu ikke tilstrækkelig bearbejdet; men – 
STENSGARD.
It’s hard to say. As the preliminary election comes on the day after to-morrow, there may scarcely be time to prepare the public mind; but -- 
史丹斯戈:
这话很难说。后天就是初选投票的日子,恐怕来不及给大家做准备。可是—— 
LUNDESTAD.
Jeg tror ikke det vilde lykkes. Mit og kammerherrens parti vil ikke stemme på ham. Ja, „mit parti“, det er nu sådan en talemåde; jeg mener ejendomsmændene, de gamle slægter, som sidder fast på sin jord og hører hjemme her. De vil ikke kendes ved Monsen. Monsen er en indflytter; der er ingen, som véd noget sådan rigtig tilbunds om Monsen og hans sager. Og så har han nu måttet hugge meget ned omkring sig for at vinde plads; hugget ud både skoge og familjer, kan en sige. 
LUNDESTAD.
I don’t believe he would manage it. The Chamberlain’s party, my party, would not vote for him. Of course “my party” is a figure of speech; I mean the men of property, the old families, who are settled on their own land and belong to it. They won’t have anything to do with Monsen. Monsen is a newcomer; no one really knows anything about Monsen and his affairs. And then he has had to cut down so much to clear a place for himself -- to fell both trees and men, you may say. 
伦德斯达:
我看他不见得有办法。侍从官一派的人—— 也就是我这一派的人—— 不会投他的票。不用说,“我这一派”这句话不过是打比方,我的意思是说本地有产业有根基的名门世家。他们瞧不起孟森。要是他想给自己腾出一块空地方,他先得—— 连人带树—— 砍除一大片。 
STENSGÅRD.
Ja, men hvis De altså mener, at der ingen udsigt er – 
STENSGARD.
Well, then, if you think he has no chance -- 
史丹斯戈:
那么,要是你看他没希望的话—— 
LUNDESTAD.
Hm! Det er sjeldne gaver, De har fået idetheletaget, herr Stensgård. Vorherre har udrustet Dem rigeligt. Men der er en liden ting, som han skulde givet Dem på købet. 
LUNDESTAD.
H’m! You are a man of rare gifts, Mr. Stensgard. Providence has dealt lavishly with you. But it has made one little oversight: it ought to have given you one thing more. 
伦德斯达:
嗯!史丹斯戈先生,你是个才能出众的人。老天在你身上很慷慨,可惜有个小地方做得不周到。他应该再多给你一件东西。 
STENSGÅRD.
Og hvad skulde det være? 
STENSGARD.
And what might that be? 
史丹斯戈:
那是什么? 
LUNDESTAD.
Sig mig, – hvorfor tænker De aldrig på Dem selv? Hvorfor har De sletingen ærgærrighed? 
LUNDESTAD.
Tell me -- why do you never think of yourself? Why have you no ambition? 
伦德斯达:
老实告诉我—— 你为什么从来不给自己打算?你为什么没有大志向? 
STENSGÅRD.
Ærgærrighed? Jeg? 
STENSGARD.
Ambition? I? 
史丹斯戈:
大志向?我? 
LUNDESTAD.
Hvorfor går De her og spilder Deres kræfter på andre? Kort og godt, – hvorfor vil De ikke selv ind i thinget? 
LUNDESTAD.
Why do you waste all your strength on other people? In one word -- why not go into Parliament yourself? 
伦德斯达:
你为什么把自己的力气都花在别人身上?说简单些—— 你为什么不想把自己当国会议员? 
STENSGÅRD.
Jeg? Det er ikke Deres alvor! 
STENSGARD.
I? You are not serious? 
史丹斯戈:
我?你这话是当真吗? 
LUNDESTAD.
De har jo skaffet Dem stemmeret, hører jeg. Men nytter De ikke lejligheden nu, så kommer der en anden ind, og han blir kanske fast i sadlen, og da er han ikke så let at fordrive. 
LUNDESTAD.
Why not? You have qualified, I hear. And if you don’t seize this opportunity, then some one else will come in; and when once he is firm in the saddle, it may not be so easy to unseat him. 
伦德斯达:
为什么不当真?我听说你有资格。要是你不抓住这机会,有人就要插进来了。等到他脚跟一站稳,再想把他推出去可就费事了。 
STENSGÅRD.
Men, for Guds skyld, mener De, hvad De siger, herr Lundestad? 
STENSGARD.
Great heavens, Mr. Lundestad! do you really mean what you say? 
史丹斯戈:
嗳呀,伦德斯达先生!你说的是真话吗? 
LUNDESTAD.
Det fører jo ikke til noget; når De ikke vil, så – 
LUNDESTAD.
Oh, I don’t want to commit you; if you don’t care about it -- 
伦德斯达:
喔,我并不想硬拉你。要是你不愿意的话—— 
STENSGÅRD.
Vil? Vil? Jeg må oprigtig tilstå Dem, jeg er ikke så aldeles blottet for ærgærrighed, som De tror. Men antager De virkelig, at sligt kan ske? 
STENSGARD.
Not care about it! Well, I must confess I’m not so utterly devoid of ambition as you suppose. But do you really think it possible? 
史丹斯戈:
不愿意!不瞒你说,我并不像你说的那么一点儿志向都没有。可是你看是不是做得到? 
LUNDESTAD.
Ske kunde det nok. Jeg skulde gøre mit bedste. Kammerherren vilde visst også gøre sit; han kender jo Deres talegaver. De unge har De for Dem og – 
LUNDESTAD.
Oh, there’s nothing impossible about it. I should do my best, and so, no doubt, would the Chamberlain; he knows your oratorical gifts. You have the young men on your side -- 
伦德斯达:
喔,没什么做不到。我一定全力支持你,并且,不用说,侍从官也愿意帮忙,他知道你口才好。还有年轻人拥护你。 
STENSGÅRD.
Herr Lundestad, De er, ved Gud, min sande ven! 
STENSGARD.
Mr. Lundestad, by heaven, you are my true friend! 
史丹斯戈:
嗳呀,伦德斯达先生,你真是我的好朋友! 
LUNDESTAD.
Å, det mener De nu ikke så stort med. Var jeg Deres ven, så tog De byrden fra mig; De har unge skuldre; De kunde bære den så let. 
LUNDESTAD.
Oh, you don’t mean much by that. If you really looked upon me as a friend, you would relieve me of this burden. You have young shoulders; you could bear it so easily. 
伦德斯达:
喔,你这句话不见得很有诚意。要是你真把我当朋友看,你应该给我卸下这副重担子。你年纪轻,肩膀宽,挑着不费力。 
STENSGÅRD.
Råd over mig i så henseende; jeg skal ikke svigte. 
STENSGARD.
I place myself entirely at your disposal; I will not fail you. 
史丹斯戈:
我完全听你使唤,决不失信。 
LUNDESTAD.
Så De er altså ikke uvillig –? 
LUNDESTAD.
Then you are really not disinclined to -- 
伦德斯达:
这么说,你不是不愿意——? 
STENSGÅRD.
Her er min hånd! 
STENSGARD.
Here’s my hand on it! 
史丹斯戈:
绝不反悔! 
LUNDESTAD.
Tak! Tro mig, herr Stensgård, De kommer ikke til at angre på det. Men nu må vi fare varsomt frem. Valgmænd må vi begge to sørge for at blive, – jeg for at foreslå Dem til min efterfølger og examinere Dem lidt i forsamlingen, og De for at gøre rede for Deres meninger – 
LUNDESTAD.
Thanks! Believe me, Mr. Stensgard, you will not regret it. But now we must go warily to work. We must both of us take care to be on the electoral college -- I to propose you as my successor, and put you through your facings before the rest; and you to give an account of your views -- 
伦德斯达:
谢谢!放心,史丹斯戈先生,保管你不会后悔。可是现在咱们行动要仔细。咱俩一定得想法子被选入选民团—— 我提你做我的后任,在大家面前考验你,叫大家信服你,然后你再发表自己的意见—— 
STENSGÅRD.
Å, er vi først så vidt, så er vi ovenpå. I valgmandsforsamlingen er jo De almægtig. 
STENSGARD.
If we once get so far, we are safe. In the electoral college you are omnipotent. 
史丹斯戈:
要是咱们做到这一步,事情就成了。到了选民团里,你就万能了。 
LUNDESTAD.
Der er måde med almægtigheden; – De må naturligvis bruge Deres talegaver; De får se at bortforklare det, som kan være mest kantet og stødende – 
LUNDESTAD.
There is a limit to omnipotence. You must of course bring your oratory into play; you must take care to explain away anything that might seem really awkward or objectionable -- 
伦德斯达:
万能也有个限度。不用说,你必须施展你的口才,你必须把人家看着实在别扭和不对头的事解释清楚—— 
STENSGÅRD.
De mener da vel ikke, at jeg skal bryde med mit parti? 
STENSGARD.
You don’t mean that I am to break with my party? 
史丹斯戈:
你是不是要我跟我的党分手? 
LUNDESTAD.
Se nu bare sindigt på sagen. Hvad vil det sige, at her er to partier? Det vil sige, at her på den ene side findes endel mænd eller slægter, som er i besiddelse af de almindelige borgerlige goder, – jeg mener ejendom, uafhængighed, og andel i magten. Det er det parti, jeg hører til. Og på den anden side findes der mange yngre medborgere, som gerne vil erhverve sig disse samfundsgoder. Se, det er Deres parti. Men dette parti kommer De jo ganske naturligt og ligefrem til at træde ud af, når De nu får andel i magten og derhos skaffer Dem en stilling her som rigtig fast ejendomsmand; – ja, for det er nødvendigt, herr Stensgård! 
LUNDESTAD.
Now just look at the thing reasonably. What do we mean when we talk of two parties? We have, on the one hand, certain men or families who are in possession of the common civic advantages -- I mean property, independence, and power. That is the party I belong to. On the other hand, we have the mass of our younger fellow citizens who want to share in these advantages. That is your party. But that party you will quite naturally and properly pass out of when you get into power -- to say nothing of taking up a solid position as a man of property -- for, of course, that is essential, Mr. Stensgard. 
伦德斯达:
咱们把问题好好儿看一看。咱们常说两个党,究竟是什么意思?那就是说,有两批人。一批是享受普通公民利益的人-- 所谓普通公民利益,就是财产、独立和权力。我属于这一党。另一批是也想分享这些利益的年轻些的公民。那就是你的党。可是等到你一掌权—— 更不用说稳稳当当地做财主—— 你会十分自然合理地退出你那个党—— 史丹斯戈先生,这是必要的一步。 
STENSGÅRD.
Ja, det tror jeg også det er. Men tiden er knap; en sådan stilling erhverves ikke i en håndevending. 
STENSGARD.
Yes, I believe it is. But the time is short; and such a position is not to be attained in a day. 
史丹斯戈:
不错,我想是必要的。可是时间很短促,这个地位不是一天能到手的。 
LUNDESTAD.
Å nej, den gør nok ikke det; men De kunde vel kanske også hjælpe Dem bare med udsigten – 
LUNDESTAD.
That’s true; but perhaps the prospect of such a position would be enough -- 
伦德斯达:
不错,可是先给这么个地位开辟一条道路,也许就足够—— 
STENSGÅRD.
Udsigten? 
STENSGARD.
The prospect -- ? 
史丹斯戈:
开辟一条路? 
LUNDESTAD.
Skulde De have så svært meget imod at tænke på et godt gifte, herr Stensgård? Her er rige arvinger i bygden. En mand, som De, med fremtiden for sig, – en mand, som kan gøre regning på at komme ind i de højeste poster, – tro mig, Dem vil ingen vrage, når De spiller Deres kort fint. 
LUNDESTAD.
Have you any rooted objection to a good marriage, Mr. Stensgard? There are heiresses in the country-side. A man like you, with a future before him -- a man who can reckon on attaining the highest offices -- believe me, you needn’t fear a repulse if you play your cards neatly. 
伦德斯达:
史丹斯戈先生,你是不是坚决不愿意跟有钱的女人结婚?这儿乡下财主女儿多得很,像你这么个前程远大、稳坐高官的人,我担保,只要你手法巧妙,不必担心碰钉子。 
STENSGÅRD.
Så hjælp mig med spillet! For Guds skyld –! De åbner vidder for mig; store syner! Alt det, jeg har håbet og higet efter; at gå som en frigører fremst i folket; alt det fjerne, jeg har drømt om, det rykker mig nu så levende nær! 
STENSGARD.
Then, for heaven’s sake, help me in the game! You open wide vistas to me -- great visions! All that I have hoped and longed for, and that seemed so dreamlike and far away, stands suddenly before me in living reality -- to lead the people forward towards emancipation, to -- 
史丹斯戈:
既然如此,感激不尽,千万帮我一把忙!你在我脑子里开辟了一个新天地-- 给我指出了伟大的前景!我一向盼望的、梦想的、好像渺渺茫茫难以到手的东西,现在一下子都来到了我眼前-- 我要领导大家走上解放的道路,我要-- 
LUNDESTAD.
Ja, vi skal være lysvågne, herr Stensgård! Deres ærgærrighed er allerede på benene, ser jeg. Det er godt. Resten vil gå af sig selv. – Nå, tak sålænge! Jeg skal aldrig glemme Dem, at De vilde tage magtens byrde fra mine gamle skuldre!
(Gæster og husets folk kommer efterhånden ind fra haven. To tjenestepiger bringer lys og byder forfriskninger om under det følgende.) 
LUNDESTAD.
Yes, we must keep our eyes open, Mr. Stensgard. I see your ambition is already on the alert. That’s well. The rest will come of itself. -- In the meantime, thanks! I shall never forget your readiness to take the burden of office from my shoulders.
[The whole party gradually enters from the garden. Two maid-servants bring in candles and hand round refreshments during the following scene. ] 
伦德斯达:
不错,史丹斯戈先生,咱们做事要睁开眼睛。我看你的劲头已经上来了。很好。以后的事情自然有办法。现在我先谢谢你!你肯一口答应把这副担子从我这老头儿的肩膀上卸下来,我永远忘不了。
(众人陆续从花园里进来。两个女用人在下面一段时间里拿进蜡烛,还给大家递送茶点。) 
SELMA
(går op mod pianoet til venstre i baggrunden).
Herr Stensgård, De må være med; vi skal lege pantelege. 
SELMA
[goes towards the piano at the back, left.]
Mr. Stensgard, you must join us; we are going to have a game of forfeits. 
塞尔玛:
(向右后方的钢琴走过去)
史丹斯戈先生,你也来吧,我们正要玩“罚东西”的游戏。 
STENSGÅRD.
Med fornøjelse; jeg er udmærket oplagt!
(går ligeledes mod baggrunden, træffer aftale med hende, sætter stole tilrette o. s. v.) 
STENSGARD.
With pleasure; I am just in the mood.
[Follows her towards the back, makes arrangements with her, places chairs, etc., etc. ] 
史丹斯戈:
很好,我正想玩儿。
(他跟着她走向后方,帮她摆椅子,安排东西。) 
ERIK BRATSBERG
(dæmpet).
Hvad pokker er det, faer fortæller, herr Hejre? Hvad er det for en tale, sagfører Stensgård skal have holdt heroppe igår? 
ERIK
Bratsberg [in an undertone]. What the deuce is this my father is saying, Mr. Heire? What speech has Mr. Stensgard been making yesterday? 
埃吕克:
(低声)
海瑞先生,我父亲到底在说什么?昨天史丹斯戈先生演说的内容是什么? 
DANIEL HEJRE.
He-he; véd man ikke det? 
HEIRE.
Hee-hee! Don’t you know about it? 
海 瑞:
嘻嘻!你不知道吗? 
ERIK BRATSBERG.
Nej; vi byfolk var jo til middag og bal inde i klubben. Men faer siger, at herr Stensgård har aldeles brudt med Storlifolket, at han var så forskrækkelig grov imod Monsen – 
ERIK.
No; we townspeople had our dinner and ball at the Club. My father declares Mr. Stensgard has entirely broken with the Stonelee gang -- that he was frightfully rude to Monsen -- 
埃吕克:
不知道。我们城里一批人昨天在俱乐部吃饭跳舞。我父亲告诉大家,史丹斯戈先生跟斯通里的那帮人已经翻了脸-- 说他对孟森非常不客气-- 
DANIEL HEJRE.
Imod Monsen? Nej, der har De visst hørt fejl, højstærede – 
HEIRE.
To Monsen! No, you must have misunderstood him, my dear sir. 
海 瑞:
对孟森?不,你一定把他的意思弄错了,我的好先生。 
ERIK BRATSBERG.
Ja, der stod rigtignok så mange omkring, så jeg fik ikke rigtig rede i det; men jeg hørte ganske bestemt at – 
ERIK.
Well, there were a whole lot of people about, so that I couldn’t quite follow what he said; but I certainly heard -- 
埃吕克:
他说话的时候人很多,所以我也听不大清楚他说的是什么,可是我确实听见—— 
DANIEL HEJRE.
Noksagt; vent til imorgen, da får De historien til frokost i Aslaksens avis.
(går fra ham.) 
HEIRE.
Wait till to-morrow -- I say no more. You’ll have the whole story with your coffee, in Aslaksen’s paper.
[They separate. ] 
海 瑞:
等着明天瞧吧-- 我不多说了。明天早晨你喝咖啡看阿拉斯克森的报纸的时候就都知道了。
(两人分手。) 
KAMMERHERREN.
Nå, min kære Lundestad, holder De endnu fast på de griller –? 
THE CHAMBERLAIN.
Well, my dear Lundestad, are you sticking to those crotchets of yours? 
侍从官:
伦德斯达,你还死抱着你那些古怪的想法? 
LUNDESTAD.
Det er ingen griller, herr kammerherre; når en mand står fare for at fortrænges, så bør han vige frivilligt. 
LUNDESTAD.
They are no crotchets, Chamberlain; rather than be ousted, one should give way gracefully. 
伦德斯达:
侍从官,不是古怪想法。与其让人家轰出去,不如自己体体面面走下台。 
KAMMERHERREN.
Talemåder! Hvem tænker vel på at fortrænge Dem? 
THE CHAMBERLAIN.
Nonsense; who is dreaming of ousting you? 
侍从官:
胡说!谁想把你轰出去? 
LUNDESTAD.
Hm; jeg er en gammel vejrprofet. Her er omslag i luften. Nå, jeg har alt stedfortræderen. Sagfører Stensgård er villig – 
LUNDESTAD.
H’m; I’m an old weather-prophet. There has been a change in the wind. Besides, I have my successor ready. Mr. Stensgard is willing -- 
伦德斯达:
嗯,我是个善于看风的人。风向改变了。再说,我把后任都预备下了。史丹斯戈先生愿意—— 
KAMMERHERREN.
Sagfører Stensgård? 
THE CHAMBERLAIN.
Mr. Stensgard? 
侍从官:
史丹斯戈先生? 
LUNDESTAD.
Ja, var det ikke meningen? Jeg tog det for et vink, da kammerherren sagde, at den mand måtte en støtte, og at en skulde slutte sig til ham. 
LUNDESTAD.
Wasn’t that what you meant? I took it for a hint when you said he was a man we must make friends with and support. 
伦德斯达:
你从前说的不就是这意思吗?你说过,他这人咱们应该拉拢支持,我把你这句话当作了暗示。 
KAMMERHERREN.
Ja, jeg mente i hans optræden mod alt dette fordærvelige svindlervæsen, som drives på Storli. 
THE CHAMBERLAIN.
I meant in his onslaught upon all the corruption and swindling that goes on at Stonelee. 
侍从官:
我的意思是说,在他攻击斯通里的那帮人、骂他们欺诈腐化的时候,咱们应该支持他。 
LUNDESTAD.
Men hvorledes kunde kammerherren være så sikker på, at Stensgård vilde bryde med de folk? 
LUNDESTAD.
But how could you count so confidently upon his breaking with that crew? 
伦德斯达:
可是你怎么拿得稳他会跟那伙人翻脸呢? 
KAMMERHERREN.
Kære, det viste sig jo igåraftes. 
THE CHAMBERLAIN.
He did it openly enough last evening, my dear fellow. 
侍从官:
嗨,你真糊涂,他昨天晚上的态度还不够明白吗? 
LUNDESTAD.
Igåraftes? 
LUNDESTAD.
Last evening? 
伦德斯达:
昨天晚上? 
KAMMERHERREN.
Ja, da han talte om Monsens fordærvelige indflydelse i sognet. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, when he spoke of Monsen’s deplorable influence in the district. 
侍从官:
是啊,在他说到孟森在本地的恶势力的时候。 
LUNDESTAD
(med åben mund).
Om Monsens –? 
LUNDESTAD
[open-mouthed.]
Of Monsen’s -- ? 
伦德斯达:
(张嘴吃惊)
他说孟森的恶势力? 
KAMMERHERREN.
Ja visst; på bordet – 
THE CHAMBERLAIN.
Of course; that time on the table -- 
侍从官:
那还用说。那是他站在桌子上的时候—— 
LUNDESTAD.
Oppe på bordet; ja? 
LUNDESTAD.
On the table? Yes? 
伦德斯达:
站在桌子上?是吗? 
KAMMERHERREN.
Han var forskrækkelig grov; kaldte ham en pengesæk, og en basilisk, eller en lindorm, eller noget lignende. Ha, ha, det var virkelig morsomt at høre på. 
THE CHAMBERLAIN.
He was frightfully rude; called him a money-bag, and a griffin or a basilisk, or something, Ha-ha! -- it was great sport to hear him. 
侍从官:
他很不客气,他骂孟森是财阀,是怪鸟,是毒蛇,还有别的。哈哈!听他骂人怪有意思。 
LUNDESTAD.
Var det morsomt at høre på? 
LUNDESTAD.
Great sport, was it? 
伦德斯达:
怪有意思? 
KAMMERHERREN.
Ja, jeg nægter ikke, Lundestad, at jeg under de folk, hvad de får af den slags. Men nu må vi støtte ham; thi efter et sligt blodigt angreb – 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, I own I’m not sorry to see these people a little roughly handled. But now we must back him up; for after such a savage attack -- 
侍从官:
怪有意思。老实说,这帮人挨几句骂,我觉得不算过分。可是现在咱们一定得支持他,因为在这顿臭骂之后-- 
LUNDESTAD.
Som det igår, ja? 
LUNDESTAD.
As that of yesterday, you mean? 
伦德斯达:
你说的是昨天那顿臭骂? 
KAMMERHERREN.
Ja vel. 
THE CHAMBERLAIN.
Of course. 
侍从官:
当然。 
LUNDESTAD.
Det på bordet? 
LUNDESTAD.
Upon the table? 
伦德斯达:
站在桌子上骂的话? 
KAMMERHERREN.
Ja, det på bordet. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, upon the table. 
侍从官:
不错,站在桌子上骂的话。 
LUNDESTAD.
Om Monsen? 
LUNDESTAD.
Against Monsen? 
伦德斯达:
骂孟森的话? 
KAMMERHERREN.
Ja, om Monsen og hans slæng. Nu vil de naturligvis søge at hævne sig; og det kan man da ikke fortænke dem i – 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, against Monsen and his set. Of course they’ll try to have their revenge; you can’t blame them -- 
侍从官:
不错,骂孟森和他手下那帮人的话。他们挨了骂当然想报仇,这也怪不得他们。 
LUNDESTAD
(afgjort).
Sagfører Stensgård må støttes, – det er klart! 
LUNDESTAD
[decidedly.]
Mr. Stensgard must be supported -- that is clear. 
伦德斯达:
(坚决地)
咱们要支持史丹斯戈先生-- 这是一定的! 
THORA.
Kære faer, du skal være med i legen. 
THORA.
Father dear, you must join in the game. 
托 拉:
爸爸,你也过来跟我们玩儿吧。 
KAMMERHERREN.
Å snak, barn – 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, nonsense, child -- 
侍从官:
喔,别瞎扯了,孩子—— 
THORA.
Jo visst; kom; Selma vil det endelig. 
THORA.
Yes, indeed you must; Selma insists upon it. 
托 拉:
你一定得来。你不来,塞尔玛不答应。 
KAMMERHERREN.
Ja, ja, så får jeg vel føje mig. (dæmpet idet de går.) Det er dog sørgeligt med Lundestad; han begynder virkelig at blive sløv; tænk, han har sletikke forstået, hvad Stensgård – 
THE CHAMBERLAIN.
Very well, I suppose I must give in. [In an undertone as they go towards the back.] I’m quite distressed about Lundestad; he is really failing; fancy, he didn’t in the least understand what Stensgard -- 
侍从官:
还不,看样子我不能不答应了。(一面跟托拉向后方走去,一面低声地)伦德斯达真是老糊涂了,你想,他一点儿都听不懂史丹斯戈说的话-- 
THORA.
O, kom, kom; nu skal vi lege!
(Hun drager ham med ind i kredsen, hvor legen er i fuld gang mellem de unge.) 
THORA.
Oh, come, come; they’ve begun the game.
[She drags him into the circle of young people where the game is in full swing.] 
托 拉:
喔。快走,快走,他们已经开始了。
(她把侍从官拖到玩得兴高采烈的年轻人圈子里。) 
ERIK BRATSBERG
(råber fra sin plads).
Herr Hejre, De er udnævnt til pantdommer! 
ERIK
[calls from his place.]
Mr. Heire, you are appointed forfeit-judge. 
埃吕克:
(在自己座位上喊)
海瑞先生,大家推你当裁判。 
DANIEL HEJRE.
He-he; det er såmæn min første udnævnelse i verden. 
HEIRE.
Hee-hee! It’s the first appointment I ever had. 
海 瑞:
嘻嘻!这是我生平第一个差事。 
STENSGÅRD
(ligeledes i kredsen).
På grund af Deres bekendtskab med justitsen, herr Hejre! 
STENSGARD
[also in the circle.]
On account of your legal experience, Mr. Heire. 
史丹斯戈:
(也在圈子里)
海瑞先生,因为你有法律经验。 
DANIEL HEJRE.
Å, mine elskelige unge venner, det skulde være mig en fryd at dømme jer allesammen –; noksagt! 
HEIRE.
Oh, my amiable young friends, I should be delighted to sentence you all -- I say no more! 
海 瑞:
喔,可爱的年轻朋友们,我要罚你们大家——。我不多说了! 
STENSGÅRD
(smutter hen til Lundestad, som står i forgrunden til venstre).
De talte med kammerherren. Hvad var det om? Var det noget om mig? 
STENSGARD
[slips up to LUNDESTAD, who stands in front on the left.]
You were speaking to the Chamberlain. What about? Was it about me? 
史丹斯戈:
(悄悄溜到站在左前方的伦德斯达身边)
刚才你跟侍从官说话,说的是什么?是不是说我? 
LUNDESTAD.
Desværre; det var om dette her igåraftes – 
LUNDESTAD.
Unfortunately it was -- about that affair of yesterday evening -- 
伦德斯达:
对不起,是说你-- 是说昨天晚上那件事—— 
STENSGÅRD
(vrider på sig).
Død og plage! 
STENSGARD
[writhing.]
Oh, confound it all! 
史丹斯戈:
(难受)
喔,该死! 
LUNDESTAD.
Han syntes, De havde været forskrækkelig grov, sa’e han. 
LUNDESTAD.
He said you had been frightfully rude. 
伦德斯达:
他说你非常不客气。 
STENSGÅRD.
Ja, tror De ikke det piner mig – 
STENSGARD.
Do you think it isn’t a torture to me? 
史丹斯戈:
你当我心里不难受吗? 
LUNDESTAD.
De kunde nu bøde på det. 
LUNDESTAD.
Now is your chance to atone for it. 
伦德斯达:
现在是你立功赎罪的时候了。 
ERIK BRATSBERG
(råber ned).
Herr Stensgård, raden er til Dem! 
ERIK
[calls.]
Mr. Stensgard, it’s your turn. 
埃吕克:
(喊叫)
史丹斯戈先生,轮到你了。 
STENSGÅRD.
Jeg kommer! (hurtigt, til Lundestad.) Hvorledes bøde på det? 
STENSGARD.
Coming. [Quickly to LUNDESTAD.] What do you mean? 
史丹斯戈:
来了!(急忙向伦德斯达)你这话是什么意思? 
LUNDESTAD.
Finder De lejlighed, så gør kammerherren en undskyldning. 
LUNDESTAD.
Find an opportunity and apologise to the Chamberlain. 
伦德斯达:
找个机会向侍从官赔不是吧。 
STENSGÅRD.
Det skal jeg, ved Gud, gøre! 
STENSGARD.
By heaven, I will! 
史丹斯戈:
对,我真愿意赔不是! 
SELMA.
Skynd Dem; skynd Dem! 
SELMA.
Make haste, make haste! 
塞尔玛:
快点,快点! 
STENSGÅRD.
Jeg kommer, frue! Her er jeg!
(Legen fortsættes under latter og lystighed. Nogle ældre herrer spiller kort til højre. Lundestad sætter sig til venstre; Daniel Hejre nær ved.) 
STENSGARD.
I’m coming! Here I am!
[The game goes on with noise and laughter. Some elderly gentlemen play cards on the right. LUNDESTAD takes a seat on the left; DANIEL HEIRE near him. ] 
史丹斯戈:
就来!来了!
(笑语欢腾,众人玩得十分高兴。有几个年长的男客在右边打纸牌。伦德斯达在左边坐下,海瑞挨着他。) 
DANIEL HEJRE.
Den hvalp siger, jeg har havt med justitsen at gøre! 
HEIRE.
That whelp twits me with my legal experience, does he? 
海 瑞:
那小子拿我的法律经验开玩笑,是不是? 
LUNDESTAD.
Han er noget uvorren i sin mund, det kan ikke nægtes. 
LUNDESTAD.
He’s rather free with his tongue, that’s certain. 
伦德斯达:
他的嘴爱胡说,这是实情。 
DANIEL HEJRE.
Derfor går også hele familjen og logrer for ham. He-he; det er ynkeligt at se, hvor rædde de er. 
HEIRE.
And so the whole family goes and fawns upon him. Hee-hee! They’re pitifully afraid of him. 
海 瑞:
因此他们全家都巴结他。嘻嘻!他们对他怕得要命。 
LUNDESTAD.
Nej, der ser De galt, herr Hejre; kammerherren er ikke ræd. 
LUNDESTAD.
No, there you are wrong, Mr. Heire; the Chamberlain is not afraid of him. 
伦德斯达:
不,海瑞先生,你弄错了,侍从官并不怕他。 
DANIEL HEJRE.
Ikke det? Tror De jeg er blind, højstærede? 
HEIRE.
Not afraid? Do you think I’m blind, my good sir? 
海 瑞:
不怕他?哼哼,你当我是瞎子,我的好先生? 
LUNDESTAD.
Nej, men –; ja, De kan da vel tie? Godt; jeg skal sige Dem, hvorledes det hænger sammen. Kammerherren tror, det var Monsen, det gjaldt igår. 
LUNDESTAD.
No, but -- I can trust you to keep the secret? Well, I’ll tell you all about it. The Chamberlain thinks it was Monsen he was attacking. 
伦德斯达:
不怕他,可是-- 你别把话说出去,我把实话告诉你。侍从官以为他骂的是孟森。 
DANIEL HEJRE.
Monsen? Å, visvas! 
HEIRE.
Monsen? Oh, absurd! 
海 瑞:
孟森?喔,岂有此理! 
LUNDESTAD.
Minsæl, herr Hejre! Ringdal eller frøkenen har vel bildt ham det ind – 
LUNDESTAD.
Fact, Mr. Heire! Ringdal or Miss Thora must have got him persuaded that -- 
伦德斯达:
真的,海瑞先生!侍从官一定是信了凌达尔或是托拉小姐的话—— 
DANIEL HEJRE.
Og så går han hen og be’r ham til stor middag! Nej, det er, Gud døde mig, udmærket! Nej; véd De hvad, det kan jeg ikke tie med. 
HEIRE.
And so he goes and asks him to a state dinner- party! Deuce take me, if that isn’t the best thing I’ve heard for long! No, really now, I can’t keep that bottled up. 
海 瑞:
所以就请他参加这大宴会!他妈的,真是多少年没听见过的新鲜事儿!不行,这回我可憋不住了。 
LUNDESTAD.
Hys, hys! Husk, hvad De lovte mig. Kammerherren er jo Deres gamle skolekammerat; og om han end har faret lidt hårdt frem imod Dem – 
LUNDESTAD.
Sh, sh! Remember your promise. The Chamberlain’s your old school-fellow; and even if he has been a little hard upon you -- 
伦德斯达:
嘘,嘘!别忘了你答应我的话。侍从官是你的老同学。即使他有些对不起你的地方—— 
DANIEL HEJRE.
He-he; jeg skal betale ham det med renter – 
HEIRE.
Hee-hee! I’ll pay him back with interest! 
海 瑞:
嘻嘻!我要加倍回敬他! 
LUNDESTAD.
Vogt Dem vel; kammerherren er mægtig. Leg ikke med løver. 
LUNDESTAD.
Take care! The Chamberlain is powerful. Don’t play tricks in the lion’s den! 
伦德斯达:
小心!侍从官有势力。别在老虎嘴上拔胡子! 
DANIEL HEJRE.
Bratsberg en løve? Pyt; han er dum, faer; det er jeg ikke. Å, hvilke dejlige chikaner, hvilke spydigheder, hvilke stikpiller jeg skal lave ud af dette her, når jeg engang får vor store proces i gang! 
HEIRE.
Bratsberg a lion? Pooh, he’s a blockhead, sir, and I am not. Oh, won’t I get a rare crop of taunts, and jibes, and innuendoes out of this, when once our great suit comes on! 
海 瑞:
你说布拉茨柏是老虎?呸,他是傻瓜,我可不傻。瞧着吧,等我们这场官司一开头。我准可以抓一大批嘲笑挖苦的好材料! 
SELMA
(råber fra kredsen).
Herr dommer, hvad skal den gøre, som ejer dette pant? 
SELMA
[calls from the circle.]
Learned judge, what shall the owner of this forfeit do? 
塞尔玛:
(在圈子里喊)
裁判先生,这回输的人该罚他什么? 
ERIK BRATSBERG
(ubemærket, til Daniel Hejre).
Det er Stensgårds! Find på noget morsomt. 
ERIK
[unnoticed, to HEIRE.]
It’s Stensgard’s! Think of something amusing. 
埃吕克:
(乘人不备,向海瑞)
这回输的人是史丹斯戈先生!罚他做点什么逗人笑的玩意儿。 
DANIEL HEJRE.
Det pant? He-he, lad mig se; han kunde jo per eksempel, – noksagt. Han skal holde en tale! 
HEIRE.
That forfeit? Hee-hee, let me see; he might, for example -- yes, -- he shall make a speech! 
海 瑞:
这回罚他?嘻嘻,让我想想。罚他—— 这么办吧—— 对!罚他做一篇演说! 
SELMA.
Det er herr Stensgårds pant. 
SELMA.
It’s Mr. Stensgard’s forfeit. 
塞尔玛:
这是史丹斯戈先生应得的处罚。 
ERIK BRATSBERG.
Herr Stensgård skal holde en tale! 
ERIK.
Mr. Stensgard is to make a speech. 
埃吕克:
史丹斯戈先生应该做一篇演说。 
STENSGÅRD.
Å nej; lad mig slippe; jeg kom slet nok fra det igår. 
STENSGARD.
Oh no, spare me that; I came off badly enough last night. 
史丹斯戈:
喔,不行,饶了我吧。昨天晚上我就说得够遭了。 
KAMMERHERREN.
Fortrinligt, herr Stensgård; jeg forstår mig også lidt på veltalenhed. 
THE CHAMBERLAIN.
Excellently, Mr. Stensgard; I know something of public speaking. 
侍从官:
你说得好极了,史丹斯戈先生,演说的事我不太外行。 
LUNDESTAD
(til Daniel Hejre).
Gudsdød; bare han nu ikke forplumrer sig. 
LUNDESTAD
[to HEIRE.]
If only he doesn’t put his foot in it now. 
伦德斯达:
(向海瑞)
只要他这回不走错步子栽跟头就行。 
DANIEL HEJRE.
Forplumrer sig? He-he. De er fin, De! Et velsignet indfald! (halvhøjt til Stensgård.) Kom De galt fra det igår, så kan De jo slå Dem selv på munden idag. 
HEIRE.
Put his foot in it? Hee-hee! You’re a sharp one! That’s an inspiration! [In an undertone to STENSGARD.] If you came off badly last night, why not put yourself right again to-night? 
海 瑞:
走错步子?嘻嘻!你真厉害!这是个很好的启示!(低声向史丹斯戈)要是你昨天晚上把话说糟了,为什么今天晚上不弥补一下子? 
STENSGÅRD
(får en pludselig idé).
Lundestad, her er lejligheden! 
STENSGARD
[seized with a sudden idea.]
Lundestad, here is the opportunity! 
史丹斯戈:
(灵机一动)
伦德斯达,机会来了! 
LUNDESTAD
(undvigende) Spil Deres kort fint.
(søger sin hat og lister sig efterhånden mod døren.) 
LUNDESTAD
[evasively.]
Play your cards neatly.
[Looks for his hat and slips quietly towards the door. ] 
伦德斯达:
(闪闪烁烁)
好好儿干吧。
(找着帽子,悄悄溜向门口。) 
STENSGÅRD.
Ja, jeg skal holde en tale! 
STENSGARD.
Yes, I will make a speech! 
史丹斯戈:
好,我就做一片演说。 
DE UNGE DAMER.
Bravo! Bravo! 
THE YOUNG LADIES.
Bravo! Bravo! 
年轻女客们:
好极了!好极了! 
STENSGÅRD.
Tag Deres glasse, mine damer og herrer! Nu holder jeg en tale, der begynder i et eventyr; thi jeg føler eventyrets strøm af livsmod lufte igennem mig i denne kreds. 
STENSGARD.
Fill your glasses, ladies and gentlemen! I am going to make a speech which shall begin with a fable; for here I seem to breathe the finer air of fable-land. 
史丹斯戈:
诸位,请把你们的酒杯斟满!我这篇演说开头是个寓言,因为在这儿我好像呼吸的是寓言世界的空气。 
ERIK BRATSBERG
(til damerne).
Hør! hør!
(Kammerherren tager sit glas fra spillebordet til højre og bliver stående der. Ringdal, doktor Fjeldbo og et par andre herrer kommer ind fra haven.) 
ERIK
[to the LADIES.]
Hush! Listen!
[The CHAMBERLAIN takes his glass from the cardtable on the right, beside which he remains standing. RINGDAL, FIELDBO, and one or two other gentlemen come in from the garden. ] 
埃吕克:
(向女客们)
别做声!听!
(侍从官从右边牌桌上拿起酒杯,站在桌旁。凌达尔、费尔博和另外一两位男客从花园里进来。) 
STENSGÅRD.
Det var i vårdagene. Da kom der en ung gøg flyvende ind i lien. Gøgen er en lykkefugl; og der var stort fuglegilde nedenunder ham på den flade mark, og både vildt og tamt kræ flokkedes der. Ud fra hønsegårdene tripped de; op fra gåsedammene kom de vaggende; ned fra Storlien strøg en tung tiur i lav, braskende flugt, tog fæste og bruste med fjærene og kradsed med vingerne og gjorde sig endnu bredere, end han var; og alt imellem galte han: krak, krak, krak, hvilket vil sige så meget som: jeg er kaksen fra Storlien, jeg! 
STENSGARD.
It was in the spring time. There came a young cuckoo flying over the uplands. Now the cuckoo is an adventurer. There was a great Bird-Parliament on the meadow beneath him, and both wild and tame fowl flocked to it. They came tripping out of the hen-yards; they waddled up from the goose-ponds; down from Stonelee hulked a fat capercailzie, flying low and noisily; he settled down, and ruffled his feathers and flapped his wings, and made himself even broader than he was; and every now and then he crowed, “Krak, krak, krak!” as much as to say: I’m the game-cock from Stonelee, I am! 
史丹斯戈:
那时候是春天。一只小布谷鸟从高岗上飞过来。那只布谷鸟是个投机分子。那时候下面草地上正在开百鸟会议,野鸟家禽一群一群从各地飞来开会。有的从鸡棚里跳出来,有的从鸭池里摇摇摆摆走上来。忽然从斯通里飞来了一只又笨又肥的大松鸡,刷拉刷拉在大家头顶上转圈儿。它落下地来,张开羽毛,抖抖翅膀,把身子抖得比原来更大了。它嘴里一声一声地叫:“克拉克,克拉克,克拉克!”好像在说:“我就是斯通里的大公鸡!” 
KAMMERHERREN.
Fortræffeligt! Hør! 
THE CHAMBERLAIN.
Capital! Hear, hear! 
侍从官:
说得真好!听,听! 
STENSGÅRD.
Og så var der en gammel hakkespæt. Langsefter træstammerne vimsed han rakt op og ned, bored med sit spidse næb, gramsed orme i sig, og alt det, som sætter galde, og til højre og til venstre hørte man: prik, prik, prik; – det var hakkespætten – 
STENSGARD.
And then there was an old woodpecker. He bustled up and down the tree-trunks, pecking with his pointed beak, and gorging himself with grubs and everything that turns to gall. To right and left you heard him going: prik, prik, prik! And that was the woodpecker. 
史丹斯戈:
这时候又来了一只老啄木鸡,抱着树身忽上忽下地用尖嘴啄吃幼虫和树瘤子。只听见它嘴里乱叫:“普利克,普利克,普利克!”这就是啄木鸟。 
ERIK BRATSBERG.
Nej, om forladelse, var ikke det en stork eller en –? 
ERIK.
Excuse me, wasn’t it a stork, or a -- ?14  
埃吕克:
对不起,恐怕是一只灰鹤吧,再不就是一只—— 
DANIEL HEJRE.
Noksagt! 
HEIRE.
Say no more! 
海 瑞:
别多嘴! 
STENSGÅRD.
Det var den gamle hakkespæt. Men så kom der liv i laget; thi de fandt en at kagle ondt om; og så stimled de sammen og kagled i kor, så længe, til den unge gøg begyndte at kagle med – 
STENSGARD.
That was the old woodpecker. But now there came life into the crew; for they found something to cackle evil about. And they flustered together, and cackled in chorus, until at last the young cuckoo began to join in the cackling -- 
史丹斯戈:
这就是老啄木鸟。不多会儿,鸟群里热闹起来了,因为它们发现了起哄的好题目。大家飞在一块儿,唧唧喳喳一起叫,到后来那只小布谷鸟也凑上来跟着叫唤-- 
FJELDBO
(ubemærket).
For Guds skyld, menneske, ti stille! 
FIELDBO
[unnoticed.]
For God’s sake, man, be quiet! 
费尔博:
(乘人不备)
喂,朋友,别说了! 
STENSGÅRD.
Men den, det gjaldt, det var en ørn, som sad i ensom ro på et brat fjeld. Om ham vare de alle enige. „Han er en skræmsel for bygden“, sa’e en hæs ravn. Men ørnen skar ned i skrå flugt, greb gøgen, og bar ham op i højden. – Det var et hjerterov! Og der oppe fra, der så lykkefuglen vidt og dejligt ud over det lave; der var stilhed og solskin; der lærte han at dømme sværmen fra hønsegårdene og fra de uryddede lier – 
STENSGARD.
Now it was an eagle they cackled about -- an eagle who dwelt in lonely dignity upon a beetling cliff.15 They were all agreed about him. “He’s a bugbear to the neighbourhood,” croaked a hoarse raven. But the eagle swooped down into their midst, seized the cuckoo, and bore him aloft to his eyrie. -- Heart conquered heart! From that clear summit the adventurer-cuckoo looked far and wide over the lowlands; there he found sunshine and peace; and there he learned to judge aright the swarm from the hen-yards and the clearings -- 
史丹斯戈:
它们围着乱叫唤的是一只鹰—— 这只大鹰高高地独立在峭壁上。大家对鹰的看法都不一样。一只哑嗓子大乌鸦呱呱地乱叫:“鹰是本地的大魔王。”可是鹰翻身扑下来,抓住布谷鸟,把它带到高冈的鹰窝里。这叫做好汉爱好汉!从那笔直的悬崖上,投机分子布谷鸟顾盼自豪地往下看,它在上头找着了和平和光明。从上往下看,它才能认识那群鸡鸭野鸟的真面貌-- 
FJELDBO
(højt).
Punktum; punktum! Musik! 
FIELDBO
[loudly.]
Bravo, bravo! And now some music. 
费尔博:
(高声)
好,好!奏乐。 
KAMMERHERREN.
Hys; forstyr ham ikke. 
THE CHAMBERLAIN.
Hush! Don’t interrupt him. 
侍从官:
嘘!别打断他。 
STENSGÅRD.
Herr kammerherre Bratsberg, – her ender jeg mit eventyr, og træder frem for Dem i de manges nærværelse og beder Dem om tilgivelse for igår. 
STENSGARD.
Chamberlain Bratsberg -- here my fable ends; and here I stand before you, in the presence of every one, to beg your forgiveness for last night. 
史丹斯戈:
布拉茨柏侍从官—— 故事讲完了。现在我当着大家给你赔不是,昨天晚上我对你太放肆,请你饶恕我。 
KAMMERHERREN
(et halvt skridt tilbage).
Mig –! 
THE CHAMBERLAIN
[falls a step backwards.]
Mine -- ? 
侍从官:
(惊得倒退一步)
对我太放肆? 
STENSGÅRD.
Tak for den måde, hvorpå De har hævnet Dem over mine ubesindige yttringer. I mig har De fra nu af en rustet stridsmand. Og dermed, mine damer og herrer, en skål for ørnen på fjeldtinden; en skål for herr kammerherre Bratsberg. 
STENSGARD.
I thank you for the magnanimous vengeance you have taken for my senseless words. In me you have henceforth a faithful champion. And now, ladies and gentlemen, I drink the health of the eagle on the mountain-top -- the health of Chamberlain Bratsberg. 
史丹斯戈:
我愿意你宽宏大量,不计较我说的那些糊涂话。从今以后我愿意在你手下做一个忠实的拥护者,诸位,现在我敬祝高山上的鹰-- 布拉茨柏侍从官-- 的健康。 
KAMMERHERREN
(famler efter bordet).
Tak, herr overretssagfører! 
THE CHAMBERLAIN
[clutching at the table.]
Thank you, Mr. -- Mr. Stensgard. 
侍从官:
(用手抓桌子)
史—— 史丹斯戈先生。谢谢你。 
GÆSTERNE
(de fleste i pinlig forlegenhed).
Herr kammerherre! Herr kammerherre Bratsberg. 
THE GUESTS
[for the most part in painful embarrassment.]
The Chamberlain! Chamberlain Bratsberg! 
客人们:
(大部分人都惊讶得不知所措)
侍从官!布拉茨柏侍从官! 
KAMMERHERREN.
Mine damer! Mine herrer! (sagte.) Thora! 
THE CHAMBERLAIN.
Ladies! Gentlemen! [Softly.] Thora! 
侍从官:
诸位女士!诸位先生!(低声)托拉! 
THORA.
Faer! 
THORA.
Father! 
托 拉:
爸爸! 
KAMMERHERREN.
Ah, doktor, doktor, hvad har De gjort! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, Doctor, Doctor, what have you done -- ? 
侍从官:
喔,费尔博大夫,事情都坏在你身上! 
STENSGÅRD
(med glasset i hånden, strålende fornøjet).
Og nu på plads igen! Hej, Fjeldbo, kom med, – i de unges forbund! Her har vi legen gående! 
STENSGARD
[with his glass in his hand, radiant with self- satisfaction.]
Now to our places again! Hullo, Fieldbo! Come, join in -- join in the League of Youth! The game’s going merrily! 
史丹斯戈:
(拿着酒杯,得意扬扬)
大家各归原位!喂,费尔博!过来-- 加入-- 加入我们的青年同盟!我们这玩意儿真热闹! 
DANIEL HEJRE
(i forgrunden til venstre).
Ja minsæl har vi legen gående!
(Lundestad forsvinder i bagdøren.)

(Teppet falder.) 
HEIRE
[in front, on the left.]
Yes, on my soul, the game’s going merrily!
[LUNDESTAD slips out by the door in the back.] 
海 瑞:
(在左前方)
对,这玩意儿真热闹!(伦德斯达悄悄从后门溜出去。) 
TREDJE AKT
(Elegant forværelse med indgang i baggrunden. Til venstre dør til kammerherrens kontor; længere tilbage dør til dagligstuen. Til højre en dør til værksforvalterens kontorer; foran samme et vindu.)
(Thora sidder grædende på sofaen til venstre. Kammerherren går heftigt op og ned.) 
ACT THIRD
[An elegant morning-room, with entrance-door in the back. On the left, the door of the CHAMBERLAIN’s Study; further back, a door leading to the drawing-room. On the right, a door leading to RINGDAL’S offices; further forward, a window.]
[THORA is seated on the sofa, left, weeping. The CHAMBERLAIN paces angrily up and down.] 
第三幕
(一间讲究的起居室,通外面的门在后方。左边是通侍从官书房的门,往后去,还有一扇门通客厅。右边一扇门通到凌达尔的办公室,再往前来,有一扇窗。)

(托拉坐在左边沙发上哭。侍从官怒气冲冲地在屋子里来回走动。) 
KAMMERHERREN.
Ja, nu har vi efterspillet. Gråd og jammer – 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, now we have the epilogue -- tears and lamentations -- 
侍从官:
对,伤心、落泪—— 这是咱们的下场白—— 
THORA.
O, Gud give vi aldrig havde set det menneske! 
THORA.
Oh, that we had never seen that man! 
托 拉:
嗳,咱们认识那家伙真倒霉! 
KAMMERHERREN.
Hvilket menneske? 
THE CHAMBERLAIN.
What man? 
侍从官:
哪个家伙? 
THORA.
Den afskyelige sagfører Stensgård, naturligvis. 
THORA.
That wretched Mr. Stensgard, of course. 
托 拉:
当然是史丹斯戈那坏家伙。 
KAMMERHERREN.
Du skulde heller sige: gid vi aldrig havde set den afskyelige doktor! 
THE CHAMBERLAIN.
You should rather say: Oh, that we had never seen that wretched Doctor. 
侍从官:
你还不如说:“嗳,咱们认识那坏家伙大夫真倒霉。” 
THORA.
Fjeldbo? 
THORA.
Doctor Fieldbo? 
托 拉:
你说的是费尔博大夫吗? 
KAMMERHERREN.
Ja, Fjeldbo; Fjeldbo, ja! Var det ikke ham, som løj mig fuld –? 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, Fieldbo, Fieldbo! Wasn’t it he that palmed off a parcel of lies upon me -- ? 
侍从官:
当然,费尔博,费尔博!对我撒一套谎话的还不就是他? 
THORA.
Nej, kære velsignede faer, det var mig. 
THORA.
No, my dear father, it was I. 
托 拉:
不,爸爸,撒谎的是我。 
KAMMERHERREN.
Dig? Begge to altså! I ledtog sammen; bag min ryg! Det er dejligt! 
THE CHAMBERLAIN.
You? Well, then, both of you! You were his accomplice -- behind my back. A nice state of affairs! 
侍从官:
你?这么说,你们两个人都有份儿。你帮着他在我背后捣鬼。干得好事情! 
THORA.
O, faer, dersom du vidste – 
THORA.
Oh, father, if you only knew -- 
托 拉:
喔,爸爸,要是你知道—— 
KAMMERHERREN.
Å, jeg véd nok; mere end nok; meget mere!
(Doktor Fjeldbo kommer fra baggrunden.) 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, I know enough; more than enough; much more! DR. FIELDBO enters from the back. 
侍从官:
喔,我知道的事儿够多了,嫌多了,太多了!
(费尔博医生从后面进来。) 
FJELDBO.
Godmorgen, herr kammerherre! Godmorgen, frøken. 
FIELDBO.
Good morning, Chamberlain! Good morning, Miss Bratsberg! 
费尔博:
你好,侍从官!你好,布拉茨柏小姐! 
KAMMERHERREN
(vedbliver at gå op og ned).
Nå, er De der, – De, ulykkesfugl – 
THE CHAMBERLAIN
[still pacing the room.]
So you are there, are you -- bird of evil omen! 
侍从官:
(依然来回走动)
你来了吗—— 你这不吉利的倒霉鬼! 
FJELDBO.
Ja, det var en højst ubehagelig begivenhed. 
FIELDBO.
Yes, it was a very unpleasant affair. 
费尔博:
不错,那件事闹得很别扭。 
KAMMERHERREN
(ser ud af vinduet).
Finder De dog det? 
THE CHAMBERLAIN
[looking out at the window.]
Oh, you think so? 
侍从官:
(望着窗外)
喔,你也觉得别扭? 
FJELDBO.
Jeg tror, De må have bemærket, hvorledes jeg hele tiden holdt øje med Stensgård. Ulykkeligvis, da jeg hørte der skulde leges pantelege, tænkte jeg der ingen fare var – 
FIELDBO.
You must have noticed how I kept my eye upon Stensgard all the evening. Unfortunately, when I heard there was to be a game of forfeits, I thought there was no danger -- 
费尔博:
你一定看见昨天晚上我一直没放松史丹斯戈。可是倒霉的是,我一听说大家要玩“罚东西”的游戏,我就以为不要紧了—— 
KAMMERHERREN
(stamper i gulvet).
Stilles i gabestokken af slig en vindmager! Og hvad har ikke mine gæster måttet tro om mig? At jeg var usel nok til at ville købe denne person, denne – denne –, som Lundestad kalder ham! 
THE CHAMBERLAIN
[stamping on the floor.]
To be made a laughing-stock by such a windbag! What must my guests have thought of me? That I was mean enough to want to buy this creature, this -- this -- as Lundestad calls him! 
侍从官:
(跺脚)
让这么个吹牛家伙拿我开玩笑!昨晚那些客人不知把我当做什么人!他们一定以为我卑鄙得想收买这个——这个——伦德斯达说的什么家伙! 
FJELDBO.
Ja, men – 
FIELDBO.
Yes, but -- 
费尔博:
不错,可是—— 
THORA
(ubemærket af faderen).
Tal ikke! 
THORA
[unnoticed by her father.]
Don’t speak. 
托 拉:
(趁她父亲没看见)
别说话! 
KAMMERHERREN
(efter et kort ophold, vender sig mod Fjeldbo).
Sig mig oprigtigt, doktor, – er jeg virkelig dummere, end de fleste andre mennesker? 
THE CHAMBERLAIN
[after a short pause, turns to FIELDBO.]
Tell me frankly, Doctor: -- Am I really denser than the general run of people? 
侍从官:
(顿了一顿,转向费尔博)
费尔博大夫,老实告诉我,难道我真比一般人都笨吗? 
FJELDBO.
Hvor kan De spørge så, herr kammerherre? 
FIELDBO.
How can you ask such a question, Chamberlain? 
费尔博:
侍从官,你怎么问这么一句话? 
KAMMERHERREN.
Men hvorledes kunde det da gå til, at jeg rimeligvis var den eneste, som ikke forstod, at den forbistrede tale var myntet på mig? 
THE CHAMBERLAIN.
Then how did it happen that I was probably the only person there who didn’t understand that that confounded speech was meant for me? 
侍从官:
要不然,怎么别人都知道那篇倒霉演说骂的是我,只有我一个人不知道呢? 
FJELDBO.
Skal jeg sige Dem det? 
FIELDBO.
Shall I tell you why? 
费尔博:
要不要我把原因告诉你? 
KAMMERHERREN.
Ja visst skal De så. 
THE CHAMBERLAIN.
Certainly. 
侍从官:
当然要。 
FJELDBO.
Det er, fordi De selv ser Deres stilling her i bygden med andre øjne, end befolkningen forresten. 
FIELDBO.
It is because you yourself regard your position in the district differently from other people. 
费尔博:
因为你对自己在本地的身份的看法,跟别人对你的看法不一样。 
KAMMERHERREN.
Jeg ser min stilling, som min salig faer så sin stilling her. Min salig faer vilde man aldrig vovet at byde sligt. 
THE CHAMBERLAIN.
I regard my position as my father before me regarded his. No one would ever have ventured to treat him so. 
侍从官:
我对我自己身份的看法,跟我父亲从前对他身份的看法没有两样。可是从来没人敢这么对待他。 
FJELDBO.
Deres salig faer døde også omkring året 1830. 
FIELDBO.
Your father died about the year 1830. 
费尔博:
你父亲是一八三O年左右去世的。 
KAMMERHERREN.
Å ja; her er kommet mangt og meget i opløsning siden den tid. Men skylden er forresten min egen. Jeg har blandet mig formeget med de godtfolk. Derfor må jeg nu finde mig i at stilles sammen med gårdbruger Lundestad! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, yes; many a barrier has broken down since that time. But, after all, it’s my own fault. I have mixed myself up too much with these good people. So now I must be content to have my name coupled with Anders Lundestad’s! 
侍从官:
嗯,不错,这些年来社会上许多界限已经消灭了。可是归根结底,还是怪我自己不好。我跟这些大人物太接近了,所以我只好任凭别人把我的名字跟伦德斯达的名字连在一起说! 
FJELDBO.
Ja, rent ud sagt, det ser jeg ingen forklejnelse i. 
FIELDBO.
Well, frankly, I see no disgrace in that. 
费尔博:
说老实话,这也算不上丢脸。 
KAMMERHERREN.
Å, De forstår mig meget godt. Jeg pukker naturligvis ikke på noget slags fornemhed, eller på titler eller sligt. Men hvad jeg holder i ære, og hvad jeg forlanger at andre skal holde i ære, det er den gennem alle slægter nedarvede retskaffenhed i vor familje. Det er det, jeg mener, at når man, som Lundestad, griber ind i det offentlige liv, så kan man ikke bevare sin karakter og sin vandel så aldeles pletfri. Derfor får Lundestad også finde sig i, at man søler ham til. Men man skal lade mig i ro; jeg står udenfor partierne. 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, you know quite well what I mean. Of course I don’t plume myself on rank, or titles, or anything of that sort. But what I hold in honour, and expect others to hold in honour, is the integrity handed down in our family from generation to generation. What I mean is that when a man like Lundestad goes into public life, he cannot keep his character and his conduct entirely free from stain. In the general mud-throwing, he is sure to find himself bespattered. But they might leave me in peace; I stand outside their parties. 
侍从官:
喔,你一定很明白我的意思。我当然不是拿地位、头衔这一类东西夸耀自己。可是我自己看重并且希望别人也看重的是,我家历代相传的清白家风。我的意思是,像伦德斯达那种人一入政界,要他规规矩矩、清清白白,是做不到的事。到了大家胡乱攻击的时候。他一定会挨骂。可是他们何必把我牵扯在里头。我又没有党派。 
FJELDBO.
Ikke så ganske, herr kammerherre. De glæded Dem ialfald, sålænge De troede, at angrebet gjaldt Monsen. 
FIELDBO.
Not so entirely, Chamberlain; at least you were delighted so long as you thought it was Monsen that was attacked. 
费尔博:
不见得吧,侍从官,至少在你觉得挨骂的是孟森的时候,你心里挺舒服。 
KAMMERHERREN.
Nævn ikke det menneske! Det er ham, som har slappet den moralske sans her i egnen. Desværre har han da også gjort min herr søn svimmel i hovedet. 
THE CHAMBERLAIN.
Don’t mention that fellow! -- It is he that has relaxed the moral sense of the district. And now he has gone and turned my son’s head, confound him! 
侍从官:
别再提那家伙!败坏本地风气的就是他。现在他把我儿子也勾引坏了,这家伙真该死! 
THORA.
Erik? 
THORA.
Erik’s? 
托 拉:
把埃吕克勾引坏了? 
FJELDBO.
Deres søn? 
FIELDBO.
Your son’s? 
费尔博:
把你儿子勾引坏了? 
KAMMERHERREN.
Ja; hvad skulde han ind i de handelsforretninger? Det fører jo dog ikke til noget. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes; what tempted him to go and set up in business? It leads to nothing. 
侍从官:
可不是吗!好端端地为什么要去做买卖?做买卖不会有好结果。 
FJELDBO.
Men, kære herr kammerherre, han må jo dog leve og – 
FIELDBO.
Why, my dear Chamberlain, he must live and -- 
费尔博:
侍从官,你别埋怨他,他总得过日子—— 
KAMMERHERREN.
Å, med sparsomhed kunde han såmæn godt leve af sin mødrenearv. 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, with economy he could quite well live on the money that came to him from his mother. 
侍从官:
只要他肯省俭,他母亲留给他的那点钱足够他过日子。 
FJELDBO.
Ja, kanske han kunde leve af den; men hvad skulde han leve for? 
FIELDBO.
He might perhaps live on it; but what could he live for? 
费尔博:
那点钱也许够他过日子,可是他总得有点事情做,你叫他做什么好? 
KAMMERHERREN.
For? Nå, behøvte han absolut noget at leve for, så er han jo juridisk kandidat; han kunde jo leve for sin videnskab. 
THE CHAMBERLAIN.
For? Well, if he absolutely must have something to live for, hasn’t he qualified as a lawyer? He might live for his profession. 
侍从官:
做什么好?嗯,要是他一定要做点事,他不是有资格当律师吗?他可以拿这个当职业。 
FJELDBO.
Nej, det kunde han ikke; thi det er hans natur imod. Han kunde heller ikke tænke på at komme i embede for det første; bestyrelsen af Deres ejendomme har De forbeholdt Dem selv; Deres søn har ingen børn at opdrage. Og når han så under slige omstændigheder ser fristende eksempler for sig, – ser folk, som fra ingenting er ifærd med at skabe en halv million – 
FIELDBO.
No, that he couldn’t do; it is against his nature. Then there was no official appointment he could well hope for; you have kept the management of your property in your own hands; and your son has no children to educate. Under these circumstances, when he sees tempting examples around him -- people who have started from nothing and are worth their half million -- 
费尔博:
不行,他不能当律师。当律师跟他性格不合。他没有做官的希望。你的产业都是自己管,不让他插手。他没有儿女可教育。照这种情形,他看见周围那些叫人眼红的榜样-- 看见那些白手起家,挣到五十万家私的人-- 
KAMMERHERREN.
En halv million? Å, véd De hvad, lad os nu blive ved de hundred tusend. Men hverken den halve million eller de hundrede tusend skrabes sammen med så aldeles rene hænder; – jeg mener ikke ligeoverfor verden; gudbevares; lovene kan man jo nok holde sig efterrettelig; men ligeoverfor ens egen bevidsthed. Sligt noget kan jo naturligvis ikke min søn bekvemme sig til. De kan derfor være ganske rolig: grosserer Bratsbergs virksomhed kaster såmæn ingen halv million af sig.
(Selma, i spadseredragt, kommer fra baggrunden.) 
THE CHAMBERLAIN.
Their half million! Oh, come now, let us keep to the hundred thousands. But neither the half million nor the hundred thousands can be scraped together with perfectly clean hands: -- I don’t mean in the eyes of the world; Heaven knows it is easy enough to keep within the law; but in respect to one’s own conscience. Of course my son cannot descend to anything questionable; so you may be quite sure Mr. Erik Bratsberg’s financial operations won’t bring in any half millions. SELMA, in walking dress, enters from the back. 
侍从官:
五十万!喔,范围小点,咱们单说十万的吧。五十万也好,十万也好,要是手不脏,一定捞不着。我并不是说公然做坏事,谁都知道,不犯法并不是难事。我说的是良心问题。不用说,我儿子决不肯做不名誉的事,所以你瞧着吧,埃吕克•布拉茨柏做买卖一定挣不了五十万家私。
(塞尔玛穿着出门衣服从后面进来。) 
SELMA.
Godmorgen! Er ikke min mand her? 
SELMA.
Good-morning! Is Erik not here? 
塞尔玛:
你早!埃吕克不在这儿吗? 
KAMMERHERREN.
Godmorgen, barn. Søger du efter din mand? 
THE CHAMBERLAIN.
Good-morning, child! Are you looking for your husband? 
侍从官:
你早,孩子!你是不是找你丈夫? 
SELMA.
Ja, han sagde, han skulde herud. Proprietær Monsen kom til ham tidligt i morges, og så – 
SELMA.
Yes, he said he was coming here. Mr. Monsen called upon him early this morning, and then -- 
塞尔玛:
是,他说要上这儿来。今天一清早孟森先生来找他,后来—— 
KAMMERHERREN.
Monsen? Kommer Monsen til jer? 
THE CHAMBERLAIN.
Monsen? Does Monsen come to your house? 
侍从官:
孟森?孟森常上你们那儿去吗? 
SELMA.
Engang imellem; det er mest i forretninger. Men, kære Thora, hvad er det? Har du grædt? 
SELMA.
Now and then; generally on business. Why, my dear Thora, what’s the matter? Have you been crying? 
塞尔玛:
有时候去,去的时候大概都有事。嗳呀,我的亲托拉,你怎么啦?你是不是刚哭过? 
THORA.
Å, det er ingenting. 
THORA.
Oh, it’s nothing. 
托 拉:
喔,没什么。 
SELMA.
Jo, det er! Hjemme var Erik forstemt, og her –; jeg ser det på jer allesammen; der er noget ivejen. Hvad er det? 
SELMA.
No, it’s not nothing! At home Erik was out of humour, and here -- I can see it in your looks: there is something wrong. What is it? 
塞尔玛:
喔,不会没什么!在家里,埃吕克发脾气,在这儿—— 我从你脸上看得出一定出了事。到底是什么事? 
KAMMERHERREN.
Nå, nå; det er ialfald ikke noget for dig. Du er for fin til at bære byrder, min lille Selma. Gå I to ind i dagligstuen sålænge. Har Erik sagt, at han kommer, så kommer han vel også. 
THE CHAMBERLAIN.
Nothing you need trouble about, at any rate. You are too dainty to carry burdens, my little Selma. Go into the drawing-room for the present. If Erik said he was coming, he will be here soon, no doubt. 
侍从官:
反正是不用你操心的事。你太娇嫩,肩膀上挑不起重担子,我的小塞尔玛。先上客厅去坐坐吧。要是埃吕克说过要上这儿来,他一定就会来。 
SELMA.
Lad os gå; – og vogt mig endelig for trækluften! (slår armene om hende.) O, jeg kunde knuse dig, søde Thora!
(begge damerne går ind til venstre.) 
SELMA.
Come, Thora -- and be sure you don’t let me sit in a draught! [Embracing her.] Oh, I could hug the life out of you, my sweet Thora!
[The two ladies go off to the left. ] 
塞尔玛:
走吧,托拉-- 别让我坐在风口里!(拥抱她)喔,我的好托拉,我恨不能把你爱死!
(她们从左边出去。) 
KAMMERHERREN.
De er altså kommet op i det med hinanden, de to spekulanter. De burde gå i kompagni sammen. Monsen & Bratsberg, – det vilde klinge smukt! (det banker i baggrunden.) Kom ind!
(Sagfører Stensgård træder ind af døren.) 
THE CHAMBERLAIN.
So they are hand in glove, are they, the two speculators! They should go into partnership. Monsen and Bratsberg -- how nice it would sound! [A knock at the door in the back.] Come in!
[STENSGARD enters.] 
侍从官:
哼,原来两个投机分子勾搭得这么紧!他们合伙做买卖。孟森和布拉茨柏-- 这两个名字连起来多好听!(有人敲后面的门)进来!
(史丹斯戈进来。) 
KAMMERHERREN
(viger et skridt tilbage).
Hvad for noget! 
THE CHAMBERLAIN
[recoiling a step.]
What is this? 
侍从官:
(倒退一步)
这是怎么回事? 
STENSGÅRD.
Ja, her har De mig igen, herr kammerherre! 
STENSGARD.
Yes, here I am again, Chamberlain! 
史丹斯戈:
侍从官,是我,我又来了! 
KAMMERHERREN.
Jeg ser det. 
THE CHAMBERLAIN.
So I see. 
侍从官:
我知道。 
FJELDBO.
Men er du gal, menneske? 
FIELDBO.
Are you mad, Stensgard? 
费尔博:
你疯了吧?史丹斯戈? 
STENSGÅRD.
De trak Dem tidligt tilbage igåraftes. Da Fjeldbo havde oplyst mig om sammenhængen, var De allerede – 
STENSGARD.
You retired early yesterday evening. When Fieldbo had explained to me how matters stood, you had already -- 
史丹斯戈:
侍从官,昨天晚上你走得很早。等到费尔博把事情对我解释明白,你已经! 
KAMMERHERREN.
Jeg beder Dem, – enhver forklaring vil være overflødig – 
THE CHAMBERLAIN.
Excuse me -- all explanations are superfluous -- 
侍从官:
对不起,一切解释都是废话—— 
STENSGÅRD.
Ganske visst; De må heller ikke tro, det er derfor jeg er kommen. 
STENSGARD.
I understand that; therefore I have not come to make any. 
史丹斯戈:
我知道,所以我不是来解释的。 
KAMMERHERREN.
Ikke det, nu? 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, indeed? 
侍从官:
真的吗? 
STENSGÅRD.
Jeg véd, jeg har æreskændt Dem. 
STENSGARD.
I know I have insulted you. 
史丹斯戈:
我知道我把你得罪了。 
KAMMERHERREN.
Det véd jeg også; og forinden jeg laer Dem jage på porten, vilde De kanske sige mig, hvorfor De kommer her. 
THE CHAMBERLAIN.
I know that too; and before I have you turned out, perhaps you will be good enough to tell me why you are here. 
侍从官:
不用你说,我也知道。趁我还没把你撵出去,你不妨说说你今天来干什么。 
STENSGÅRD.
Fordi jeg elsker Deres datter, herr kammerherre! 
STENSGARD.
Because I love your daughter, Chamberlain. 
史丹斯戈:
侍从官,因为我爱你女儿。 
FJELDBO.
Hvad –! 
FIELDBO.
What -- ! 
费尔博:
你真是——! 
KAMMERHERREN.
Hvad siger han, doktor? 
THE CHAMBERLAIN.
What does he say, Doctor? 
侍从官:
他说什么,费尔博大夫? 
STENSGÅRD.
Ja, De kan ikke sætte Dem ind i det, herr kammerherre. De er en gammel mand; De har ikke noget at kæmpe for – 
STENSGARD.
Ah, you can’t grasp the idea, Chamberlain. You are an old man; you have nothing to fight for -- 
史丹斯戈:
啊,侍从官,你没法子了解这意思。你年纪大了,没有什么必须争取的事了—— 
KAMMERHERREN.
Og De understår Dem –! 
THE CHAMBERLAIN.
And you presume to -- ? 
侍从官:
你竟敢——? 
STENSGÅRD.
Jeg kommer for at bede om Deres datters hånd, herr kammerherre. 
STENSGARD.
I am here to ask for your daughter’s hand, Chamberlain. 
史丹斯戈:
侍从官,我现在是来向你女儿求婚的。 
KAMMERHERREN.
De –, De –? Vil De ikke tage plads? 
THE CHAMBERLAIN.
You -- you -- ? Won’t you sit down? 
侍从官:
你—— 你——?你坐下。 
STENSGÅRD.
Tak; jeg står. 
STENSGARD.
Thanks, I prefer to stand. 
史丹斯戈:
谢谢,我愿意站着。 
KAMMERHERREN.
Hvad siger De til dette her, doktor? 
THE CHAMBERLAIN.
What do you say to this, Doctor? 
侍从官:
费尔博大夫,你看这是怎么回事? 
STENSGÅRD.
Å, Fjeldbo siger alt godt; han er min ven; den eneste virkelige ven, jeg har. 
STENSGARD.
Oh, Fieldbo is on my side; he is my friend; the only true friend I have. 
史丹斯戈:
哦,费尔博是帮我的。他是我朋友,是我唯一的好朋友。 
FJELDBO.
Nej, nej, menneske; aldrig i evighed, dersom du – 
FIELDBO.
No, no, man! Never in this world, if you -- 
费尔博:
喂,别胡说!我绝不是你的朋友,要是你—— 
KAMMERHERREN.
Var det derfor herr værkslægen fik ham indført i vort hus? 
THE CHAMBERLAIN.
Perhaps it was with this view that Doctor Fieldbo secured his friend’s introduction into my house? 
侍从官:
莫非费尔博大夫就是打着这主意,才想法子把他的朋友引到我家里来? 
STENSGÅRD.
De kender mig kun af min optræden iforgårs og igår. Og det er ikke nok. Jeg er heller ikke idag den samme, som før. Samværet med Dem og Deres er faldet som en vårregn over mig. I en eneste nat er der slået spirer ud! De må ikke støde mig tilbage i det uhyggelige igen. Jeg har aldrig siddet inde med det dejlige i livet, før nu; det har været som fugle på taget for mig – 
STENSGARD.
You know me only by my exploits of yesterday and the day before. That is not enough. Besides, I am not the same man to-day that I was then. My intercourse with you and yours has fallen like spring showers upon my spirit, making it put forth new blossoms in a single night! You must not hurl me back into my sordid past. Till now, I have never been at home with the beautiful in life; it has always been beyond my reach -- 
史丹斯戈:
侍从官,你知道我昨天和前天干的那些事,这是不够的。再说,我今天跟从前不一样了。自从我跟你和你府上的有了来往之后,我精神上好像撒了一场春雨,一夜工夫开了好些新鲜花朵儿!你千万别把我踢出去,叫我重新再过从前那种肮脏日子。以前,我从来没贴近过人生的美丽的东西,我老是摸不到手--- 
KAMMERHERREN.
Men min datter –? 
THE CHAMBERLAIN.
But my daughter -- ? 
侍从官:
可是我女儿——? 
STENSGÅRD.
Å, hende skal jeg vinde. 
STENSGARD.
Oh, I shall win her. 
史丹斯戈:
喔,我有法子叫她爱我。 
KAMMERHERREN.
Så? Hm! 
THE CHAMBERLAIN.
Indeed? H’m! 
侍从官:
真的?哼! 
STENSGÅRD.
Ja, fordi jeg vil det. Husk på, hvad De fortalte mig igår. De var også misfornøjet med Deres søns giftermål; – se, det har vendt sig til det gode. De skal skrive lærepengene bag øret, som Fjeldbo sagde – 
STENSGARD.
Yes, for I have will on my side. Remember what you told me yesterday. You were opposed to your son’s marriage -- and see how it has turned out! You must put on the glasses of experience, as Fieldbo said -- 
史丹斯戈:
真的,因为我的意志很坚决。别忘了你昨天告诉我的话。当初你反对你儿子的那门亲事—— 可是后来怎么样!费尔博说得好,你一定得戴上经验眼镜--- 
KAMMERHERREN.
Nå, det var sådan ment? 
THE CHAMBERLAIN.
Ah, that was what you meant? 
侍从官:
哦,原来你是这意思? 
FJELDBO.
På ingen måde! Kære herr kammerherre, lad mig få tale alene med ham – 
FIELDBO.
Not in the least! My dear Chamberlain, let me speak to him alone 
费尔博:
不是,不是!侍从官,让我跟他单独谈一谈。 
STENSGÅRD.
Sniksnak; jeg har ikke noget at tale med dig om. Hør nu, herr kammerherre! Vær nu snild og fornuftig. En familje, som Deres, trænger til nye forbindelser, ellers fordummes slægten – 
STENSGARD.
Nonsense; I have nothing to speak to you about. Now, pray be reasonable, Chamberlain! A family like yours needs new alliances, or its brains stagnate -- 
史丹斯戈:
胡说!我跟你没什么可谈的。侍从官,我劝你别固执!像你们这种老世家需要结几门新亲事,要不然你们的脑筋就迟钝了—— 
KAMMERHERREN.
Nej, nu blir det for galt! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, this is too much! 
侍从官:
喔,这话太岂有此理了! 
STENSGÅRD.
Hys, hys; ikke hidsig! Lad alle disse kedelige fornemme griller fare; – for fanden, det er jo dog ikke andet end narrestreger igrunden. De skal se, hvor glad De vil blive i mig, når De bare lærer mig at kende. Jo; jo; De skal blive glad i mig, – både De og Deres datter! Hende skal jeg tvinge – 
STENSGARD.
Now, now, don’t be angry! These high-and- mighty airs are unworthy of you -- of course you know they are all nonsense at bottom. You shall see how much you’ll value me when you come to know me. Yes, yes; you shall value me -- both you and your daughter! I will make her -- 
史丹斯戈:
喂,喂,别生气!你别这么拿架子,摆身份—— 当然你也知道这些东西根本就无聊。你瞧着吧,将来你跟我混熟了,你会看重我。没问题,你们父女俩一定都会看重我!我能叫你女儿—— 
KAMMERHERREN.
Hvad tror De, herr doktor? 
THE CHAMBERLAIN.
What do you think of this, Doctor? 
侍从官:
费尔博大夫,你看这是怎么回事? 
FJELDBO.
Jeg tror, det er galskab! 
FIELDBO.
I think it’s madness. 
费尔博:
我看这是发疯。 
STENSGÅRD.
Ja, for dig vilde det være galskab; men jeg, ser du, jeg har en gerning at gøre her på Guds dejlige jord; – jeg laer mig ikke skræmme af vrøvl og fordomme! 
STENSGARD.
Yes, it would be in you; but I, you see -- I have a mission to fulfil on God’s beautiful earth; -- I am not to be deterred by nonsensical prejudices -- 
史丹斯戈:
在你也许是发疯,可是在我就不一样,在这美丽的世界上,我有个重要使命。我不容许无聊的偏见阻挡我完成这使命。 
KAMMERHERREN.
Herr sagfører; der er døren. 
THE CHAMBERLAIN.
Mr. Stensgard, there is the door. 
侍从官:
史丹斯戈先生,请你出去。 
STENSGÅRD.
De viser mig –? 
STENSGARD.
You show me -- ? 
史丹斯戈:
你轰我——? 
KAMMERHERREN.
Døren. 
THE CHAMBERLAIN.
The door! 
侍从官:
出去! 
STENSGÅRD.
Gør det ikke! 
STENSGARD.
Don’t do that! 
史丹斯戈:
别轰我出去! 
KAMMERHERREN.
Ud med Dem! De er en lykkejæger og en – en; er det dog ikke forbandet! De er – 
THE CHAMBERLAIN.
Out with you! You are an adventurer, an a -- a -- confound my memory! You’re a -- 
侍从官:
滚出去!你是个投机分子,你还是个—— 还是个什么?唉,我的记性坏透了!你还是个—— 
STENSGÅRD.
Hvad er jeg? 
STENSGARD.
What am I? 
史丹斯戈:
我还是个什么? 
KAMMERHERREN.
Det er det andet; det, som ligger mig på tungen, er De! 
THE CHAMBERLAIN.
You are -- that other thing -- it’s on the tip of my tongue -- 
侍从官:
你还是——那个东西—— 这名字就在我嘴边,怎么想不起来了—— 
STENSGÅRD.
Stænger De min livsvej, så vogt Dem! 
STENSGARD.
Beware how you block my career! 
史丹斯戈:
你要小心,别阻碍我的前程! 
KAMMERHERREN.
Hvorfor? 
THE CHAMBERLAIN.
Beware? Of what? 
侍从官:
小心?小心什么? 
STENSGÅRD.
Jo, for så vil jeg forfølge Dem, skrive imod Dem i bladene, bagtale Dem, undergrave Deres ære, om jeg kan komme til. De skal skrige under svøbeslagene. De skal tro at skimte ånder i skyen, som slår ned imod Dem. De skal krøge Dem sammen i skræk, holde Deres arme krumt over hodet for at bøde af, – krybe, lede efter ly for mig – 
STENSGARD.
I will attack you in the papers, persecute you, libel you, do all I can to undermine your reputation. You shall shriek under the lash. You shall seem to see spirits in the air raining blows upon you. You shall huddle together in dread, and crouch with your arms bent over your head to ward off the strokes -- you shall try to creep into shelter -- 
史丹斯戈:
小心我在报纸上攻击你,跟你过不去,造你的谣言,用尽方法破坏你的名誉。我的鞭子抽在你身上,你会疼得哇哇叫。我会让你觉得好像半空中有一群鬼拿着鞭子像雨点儿似的在你身上抽。你会害怕得缩成一团蹲下来,双手抱着脑袋躲鞭子—— 你会爬到僻静地方藏起来—— 
KAMMERHERREN.
Kryb selv i ly – i dårekisten; der hører De hjemme! 
THE CHAMBERLAIN.
Creep into shelter yourself -- in a mad-house; that is the proper place for you! 
侍从官:
你自己快爬到疯人院里躲起来吧!你这人只配进疯人院! 
STENSGÅRD.
Haha; det er et godtkøbsråd; men De skønner ikke bedre, herr Bratsberg! Jeg vil sige Dem det; Vorherres vrede er i mig. Det er hans vilje, De står imod. Han har tænkt det lyseste med mig. Skyg ikke! – Nå, jeg ser nok, at jeg kommer ingen vej med Dem idag; men det gør ingenting. Jeg forlanger ikke andet end at De skal tale til Deres datter. Forbered hende; giv hende dog lejlighed til at vælge! Tænk Dem om, og se Dem omkring her. Hvor kan De vente at finde en svigersøn mellem disse dosmere og landevejstravere? Fjeldbo siger, hun er dyb, stille og trofast. Ja, nu véd De altsammen. Farvel, herr kammerherre; – De kan få mig som De vil, til ven eller uven. Farvel!
(ud i baggrunden.) 
STENSGARD.
Ha-ha; that is a cheap retort; but you know no better, Mr. Bratsberg! I tell you the wrath of the Lord is in me. It is His will you are opposing. He has destined me for the light -- beware how you cast a shadow! -- Well, I see I shall make no way with you to-day; but that matters nothing. I only ask you to speak to your daughter -- to prepare her -- to give her the opportunity of choosing! Reflect, and look around you. Where can you expect to find a son-in-law among these plodding dunces? Fieldbo says she is deep and steadfast and true. So now you know just how matters stand. Good-bye, Chamberlain -- I leave you to choose between my friendship and my enmity. Good-bye!
[Goes out by the back. ] 
史丹斯戈:
哈哈!这种反骂真无聊!可是,布拉茨柏先生,量你也说不出更高明的话!我告诉你,你得罪我,就是触犯了天怒。你反对我,就是反对上帝的意志。上帝派定我走光明的道路--- 你偏要给我蒙上个黑影子!看样子今天我跟你谈不下去了,不过也没关系,我只要你告诉你女儿—— 叫她心里有准备—— 给她个选择的机会!仔细想一想,睁开眼睛四面瞧一瞧!在这些蠢家伙里头你能找着个好女婿吗?费尔博说你女儿又幽静又稳重又端正。现在你明白是怎么回事了。侍从官,再见!要我做你的朋友,还是要我做你的敌人,你自己拿主意吧。再见!
(从后面出去。) 
KAMMERHERREN.
Så vidt er det altså kommet! Sligt vover man at byde mig i mit eget hus! 
THE CHAMBERLAIN.
So it has come to this! This is how they dare to treat me in my own house! 
侍从官:
事情闹到了这步田地!他们竟敢在我自己家里这么侮辱我! 
FJELDBO.
Stensgård vover det; ingen anden. 
FIELDBO.
Stensgard dares; no one else would. 
费尔博:
史丹斯戈敢这么做,别人不敢。 
KAMMERHERREN.
Han idag; andre imorgen. 
THE CHAMBERLAIN.
He to-day; others to-morrow. 
侍从官:
今天是他,明天就许是别人。 
FJELDBO.
Lad dem komme; jeg skal tage stødet af; jeg skal gå gennem ild og vand for Dem –! 
FIELDBO.
Let them come; I shall keep them off; I would go through fire and water for you -- 
费尔博:
让他们来吧。我会把他们轰出去。我愿意为你舍命出力—— 
KAMMERHERREN.
Ja, De, som er skyld i det hele! – Hm; den Stensgård, det er dog den mest uforskammede slyngel, jeg har kendt! Og dog, alligevel, – hvad pokker er det? Han har noget ved sig, som jeg synes om. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, you who have caused all the mischief! -- H’m; that Stensgard is the most impudent scoundrel I have ever known! And yet, after all -- deuce take me if there isn’t something I like about him. 
侍从官:
你就是这件事的祸根子!哼,这个史丹斯戈是个最不要脸的混账东西!可是,话又说回来了,真岂有此理,他还有些叫我喜欢的地方。 
FJELDBO.
Der er muligheder i ham – 
FIELDBO.
He has possibilities 
费尔博:
他这人有前途—— 
KAMMERHERREN.
Der er åbenhjertighed i ham, herr værkslæge! Han går ikke og spiller bag ens ryg, som såmange andre; han – han! 
THE CHAMBERLAIN.
He has openness, Dr. Fieldbo! He doesn’t go playing his own game behind one’s back, like so many other people; he -- he -- ! 
侍从官:
费尔博大夫,他性格很直爽。他不像有些人只会在背后捣鬼。他—— 他——! 
FJELDBO.
Det er ikke værd at strides om. Blot fast, herr kammerherre; nej, og atter nej til Stensgård – 
FIELDBO.
It’s not worth disputing about. Only be firm, Chamberlain; no, and no again, to Stensgard -- ! 
费尔博:
这值不得讨论。侍从官,只要你拿定主意对待史丹斯戈,给他一个不答应,两个不答应! 
KAMMERHERREN.
Å, behold Deres råd for Dem selv! De kan stole på, at hverken han eller nogen anden – 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, keep your advice to yourself! You may rely upon it that neither he nor anyone else -- 
侍从官:
不用你给我出主意!你放心,我不会答应他,也不会答应别人—— 
VÆRKSFORVALTER RINGDAL
(fra døren til højre).
Med tilladelse, herr kammerherre; et ord –
(hvisker.) 
RINGDAL
[enters by the door on the right.]
Excuse me, Chamberlain; one word --
[Whispers. ] 
凌达尔:
(从后边门里进来)
侍从官,对不起。有句话
(耳语。) 
KAMMERHERREN.
Hvad for noget? Inde hos Dem? 
THE CHAMBERLAIN.
What? In your room? 
侍从官:
什么?在你屋子里? 
RINGDAL.
Han kom ind bagdøren og beer indstændigt at få Dem i tale. 
RINGDAL
He came in by the back way, and begs you to see him. 
凌达尔:
他从后门进来的,想见你。 
KAMMERHERREN.
Hm. – Å, doktor, gå et øjeblik ind til damerne; der er en, som –; men sig ingenting til Selma om herr Stensgård og hans besøg. Hun skal holdes udenfor alt dette væsen. Hvad min datter angår, skulde det også være mig kært, om De kunde holde ren mund; men – –. Å, jeg gider ikke –? Nå, vær så god at gå ind.
(Fjeldbo går ind i dagligstuen. Ringdal er imidlertid gået ind i sit kontor igen. En kort stund efter kommer proprietær Monsen ud derfra.) 
THE CHAMBERLAIN.
H’m. -- Oh, Doctor, just go into the drawing-room for a moment; there’s some one here who -- But don’t say a word to Selma of Mr. Stensgard and his visit. She must be kept outside all this business. As for my daughter, I should prefer that you should say nothing to her either; but -- Oh, what’s the use -- ? Please go now.
[FIELDBO goes into the drawing-room. RINGDAL has, in the meantime, gone back to his office, whence MONSEN presently enters. ] 
侍从官:
嗯。喂,费尔博大夫,你上客厅坐会儿,我有个客—— 你千万别跟塞尔玛提起史丹斯戈和他刚上这儿来的事情。这些事都别叫她知道。至于我女儿嘛,我想最好你也别跟她说什么。可是--- 唉,其实有什么用---?你走吧。
(费尔博走进客厅。凌达尔已经回到自己的办公室。不久孟森从办公室走出来。) 
MONSEN
(i døren).
Jeg beer herr kammerherren så meget om forladelse – 
MONSEN
[at the door.]
I beg ten thousand pardons, sir -- 
孟 森:
(在门口)
万分对不起—— 
KAMMERHERREN.
Nå, kom ind; kom ind! 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, come in, come in! 
侍从官:
进来,进来! 
MONSEN.
Jeg håber da, det står vel til med familjen? 
MONSEN.
I trust your family is in good health? 
孟 森:
府上大概都好吧? 
KAMMERHERREN.
Tak. Er det noget, De ønsker? 
THE CHAMBERLAIN.
Thank you. Is there anything you want? 
侍从官:
谢谢。你是不是有事找我帮忙? 
MONSEN.
Kan ikke sige det. Jeg er, Gud ske lov, den mand, som omtrent har alt det, han kan ønske sig. 
MONSEN.
I can’t quite put it that way. Thank heaven, I’m one of those that have got pretty nearly all they can want. 
孟 森:
这话不一定是这么说。谢谢老天,我是个差不多什么东西都不缺的人。 
KAMMERHERREN.
Se, se; det er såmæn meget sagt. 
THE CHAMBERLAIN.
Oh, indeed? That is a good deal to say. 
侍从官:
哦,是吗?能说这句话可不容易。 
MONSEN.
Men jeg har også arbejdet, herr kammerherre. Ja, jeg véd, De har ikke noget godt øje til min virksomhed. 
MONSEN.
But I’ve had to work for it, Chamberlain. Oh, I know you regard my work with no very friendly eye. 
孟 森:
可是那些东西不是白来的,是我辛辛苦苦用力气挣来的。我知道我做的事你不怎么太赞成。 
KAMMERHERREN.
Det har visst heller ingen indflydelse på Deres virksomhed, hvad øje jeg har til den. 
THE CHAMBERLAIN.
I cannot suppose that your work is in any way affected by my way of regarding it. 
侍从官:
我想,我赞成不赞成对你的事业不会有什么影响。 
MONSEN.
Ja, hvem véd? Jeg tænker ialfald nu så småt på at trække mig ud af forretningerne. 
MONSEN.
Who knows? At any rate, I’m thinking of gradually withdrawing from business. 
孟 森:
那谁知道?反正我现在正打算一步一步把身子抽出来,不干这买卖了。 
KAMMERHERREN.
Gør De virkelig det? 
THE CHAMBERLAIN.
Really? 
侍从官:
真的吗? 
MONSEN.
Jeg har havt lykken med mig, skal jeg sige Dem. Jeg er nu kommen så langt, som jeg bryder mig om at komme; og derfor mener jeg det kunde være på tiden lidt efter lidt at vikle af og – 
MONSEN.
The luck has been on my side, I may tell you. I’ve gone ahead as far as I care to; so now I think it’s about time to slack off a little -- 
孟 森:
不瞒你说,我运气一直都很好,我想做的事都做成了,所以现在该是松一把手的时候了—— 
KAMMERHERREN.
Nå, det gratulerer jeg både Dem og mange andre til. 
THE CHAMBERLAIN.
Well, I congratulate both you -- and other people. 
侍从官:
我恭喜你—— 还恭喜别人。 
MONSEN.
Og hvis jeg så med det samme kunde vise kammerherren en tjeneste – 
MONSEN.
And if I could at the same time do you a service, Chamberlain -- 
孟 森:
可是要是同时我能帮你一点忙的话,侍从官—— 
KAMMERHERREN.
Mig? 
THE CHAMBERLAIN.
Me? 
侍从官:
帮我? 
MONSEN.
Da Langerudskogene for fem år siden kom til auktion, så gjorde De bud – 
MONSEN.
When the Langerud woods were put up to auction five years ago, you made a bid for them -- 
孟 森:
五年前拍卖郎吉鲁森林的时候,你出过价钱—— 
KAMMERHERREN.
Ja, men efter auktionen gjorde De overbud og fik tilslaget. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, but you outbade me, and they were knocked down to you. 
侍从官:
不错,可是你出的价钱比我大,让你买到手了。 
MONSEN.
De kan nu få dem med sagbrug og alle herligheder – 
MONSEN.
You can have them now, with the saw-mills and all appurtenances -- 
孟 森:
现在你可以买回去,连森林、锯木厂带全部设备,一起买回去。 
KAMMERHERREN.
Efter den syndige udhugst, som der er drevet –? 
THE CHAMBERLAIN.
After all your sinful cutting and hacking -- ! 
侍从官:
经过了你那伤天害理的一阵子乱砍乱伐—— 
MONSEN.
Å, de har betydelig værdi endnu; og med Deres driftsmåde vil De om nogle år – 
MONSEN.
Oh, they’re worth a good deal still; and with your method of working, in a few years -- 
孟 森:
喔,那些树林子还很值钱,并且要是按照你的办法去经营,要不了几年功夫—— 
KAMMERHERREN.
Takker; jeg kan desværre ikke indlade mig på den sag. 
THE CHAMBERLAIN.
Thank you; unfortunately I must decline the proposal. 
侍从官:
谢谢,可惜我不能跟你做这宗买卖。 
MONSEN.
Men her var meget at tjene, herr kammerherre. Og hvad mig angår –; jeg skal sige Dem, jeg har en stor spekulation fore; der står meget på spil; jeg mener, der er meget at vinde; en hundrede tusend tusend eller så. 
MONSEN.
There’s a great deal of money in it, Chamberlain. As for me, -- I may tell you I have a great speculation on hand; the stakes are large; I mean there’s a big haul to be made -- a hundred thousand or so -- 
孟 森:
侍从官,这里头你可以发一笔大财。我自己呢,不瞒你说,正在做一宗大投机生意,数目很可观,可以捞一大把—— 大概有十万左右—— 
KAMMERHERREN.
Hundrede tusend? Det er i sandhed ingen ringe sum. 
THE CHAMBERLAIN.
A hundred thousand? That is certainly no trifle. 
侍从官:
十万?这可不是小数目。 
MONSEN.
Ha-ha-ha! Ret vakkert at tage med og lægge til det øvrige. Men skal en slå så store slag, så trænger en til hjælpetropper, som det heder. Kontanter er her ikke mange af; de navne, som duer noget, er svært brugte – 
MONSEN.
Ha ha ha! A nice round sum to add to the pile. But when you’re going into a great battle you need reserve forces, as the saying goes. There’s not much ready money about; the names that are worth anything are rather used up -- 
孟 森:
哈哈!好比锦上添花。可是,常言说得好,大战的时候需要后备军。我手里现款不太多,可以用来抵押的户头都用出去了—— 
KAMMERHERREN.
Ja, det har visse folk sørget for. 
THE CHAMBERLAIN.
Yes, certain people have taken care of that. 
侍从官:
不错,有些人在这上头抓得很紧。 
MONSEN.
Den ene hånd vasker den anden. Nå, herr kammerherre, slutter vi så ikke en handel? De kan få skogene for spotpris – 
MONSEN.
It’s a case of you scratch me, I scratch you. Well, Chamberlain, is it to be a bargain? You shall have the woods at your own figure -- 
孟 森:
这种事反正是你算计我,我算计你。侍从官,这个买卖你做不做?我把森林卖给你,价钱由你说—— 
KAMMERHERREN.
Jeg vil ikke have dem for nogen pris, herr Monsen. 
THE CHAMBERLAIN.
I will not have them at any figure, Mr. Monsen.