You are here: BP HOME > TLB > Mahāvyutpatti with sGra sbyor bam po gñis pa > fulltext
Mahāvyutpatti with sGra sbyor bam po gñis pa

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1-20
Click to Expand/Collapse Option§21-40
Click to Expand/Collapse Option§41-60
Click to Expand/Collapse Option§61-80
Click to Expand/Collapse Option§81-100
Click to Expand/Collapse Option§101-120
Click to Expand/Collapse Option§121-140
Click to Expand/Collapse Option§141-160
Click to Expand/Collapse Option§161-180
Click to Expand/Collapse Option§181-200
Click to Expand/Collapse Option§201-220
Click to Expand/Collapse Option§221-240
Click to Expand/Collapse Option§241-260
Click to Expand/Collapse Option§261-280
Click to Expand/Collapse Option§281-283
Click to Expand/Collapse OptionColophon
ṣaṣṭyaṅgasarvanāmāni 
dbyaṅs kyi yan lag drug cu’i miṅ la 
六十種音 
 
 
 
snigdhā 
mñen pa 
柔軟; 流澤 
 
 
 
mṛdukā 
’jam pa 
妙; 柔軟 
 
 
 
manojñā 
yid du ’oṅ ba 
如意; 悅意 
 
 
 
manoramā 
yid du ’thad pa 
得意; 可樂聲 
 
 
 
śuddhā 
dag pa 
真實; 清淨 
 
 
 
vimalā 
dri ma med pa 
無垢; 離於垢聲 
 
 
 
prabhāsvarā 
gsal dbyaṅs (gsal ba) 
明顯; 明亮 
 
 
 
valguḥ 
sñan źiṅ ’jebs pa 
入耳甘美 
 
 
 
śravaṇīyāḥ 
mñan par ’os pa 
堪敬; 樂聞 
 
 
 
anelā 
mi tshugs pa 
不能; 無劣 
 
 
 
kalā (kālā) 
sñan pa 
聞; 圓具 
 
 
 
vinītā 
dul ba 
柔善; 調順 
 
 
 
akarkaśā 
mi rtsub pa 
不粗俗; 無澁 
 
 
 
aparuṣā 
mi brlaṅ ba 
無惡; 無盡意 
 
 
 
suvinītā 
rab tu dul ba 
極柔善; 柔善 
 
 
 
karṇasukhā 
rnar sñan pa 
悅耳; 悅耳鼻 
 
 
 
kāyaprahlādanakarī 
lus sim par byed pa 
適身 
 
 
 
cittodvilyakarī 
sems sim par byed pa 
滲於心; 心生勇銳 
 
 
 
hṛdayasaṃtuṣṭikarī 
sñiṅ dga’ bar byed pa 
心中喜; 心喜 
 
 
 
prītisukhajananī 
dga’ ba daṅ bde ba bskyed pa 
發喜樂; 悅樂 
 
 
 
niṣparidāhā 
yoṅs su gduṅ ba med pa 
無煩惱; 無熱惱 
 
 
 
ājñeyā 
kun tu śes par bya ba 
周知; 如教令 
 
 
 
vijñeyā 
rnam par rig par bya ba 
覺諸事; 善了知 
 
 
 
vispaṣṭā 
rnam par gsal ba 
明諸事; 分明 
 
 
 
premaṇīyā 
dga’ bar byed pa 
作意; 善愛 
 
 
 
abhinandanīyā 
mṅon par dga’ bar byed pa 
現前喜; 令生歡喜 
 
 
 
ājñāpanīyā 
kun tu śes par byed pa 
遍知; 使他如教令 
 
 
 
vijñāpanīyā 
rnam par rig par byed ba 
普覺; 使他善了知 
 
 
 
yuktā 
rigs pa 
如理 
 
 
 
sahitā 
’brel ba 
相連; 利益 
 
 
 
punaruktadoṣajahā 
tshig zlos pa’i skyon med pa 
言無過; 離重複過失 
 
 
 
simhasvaravegā 
seṅ ge’i sgra’i śugs 
獅音力; 如獅子音 
 
 
 
nāgasvaraśabdā 
glaṅ po che’i sgra skad 
如象音; 如龍音 
 
 
 
meghasvaraghoṣā 
’brug gi sgra dbyaṅs 
如雲雷吼; 如龍音 
 
 
 
nāgendrarutā 
klu’i dbaṅ po’i sgra 
如龍音; 如龍王音 
 
 
 
gandharvasaṃgītighoṣā 
dri za’i glu dbyaṅs 
如緊那羅妙歌 
 
 
 
kalaviṇkasvararutā 
ka la piṅ ka’i sgra dbyaṅs 
頻伽鳥音; 如迦陵頻伽音 
 
 
 
brahmasvararutāravitā 
tshaṅs pa’i sgra dbyaṅs bsgrags pa 
梵音; 梵王如音 
 
 
 
jīvañjīvakasvararutāravitā 
śaṅ śaṅ te’u’i sgra dbyaṅs bsgrags pa 
響錢音; 如共命鳥音 
 
 
 
devendramadhuranirghoṣā 
lha’i dbaṅ po’i dbyaṅs ltar sñan pa 
如天主妙音; 如天帝釋美妙音 
 
 
 
dundubhisvarā 
rṅa’i sgra 
鼓音; 如震鼓音 
 
 
 
anunnatā 
ma kheṅs pa 
不滿足; 不高 
 
 
 
anavanatā 
mi dma’ ba 
不低; 不下 
 
 
 
sarvaśabdānupraviṣṭā 
sgra thams cad kyi rjes su źugs pa 
隨諸音所入; 隨入一切音 
 
 
 
apaśabdavigatā 
tshig zur chag pa med pa 
無邪音; 無缺減 
 
 
 
avikalā 
ma tshaṅ ba med pa 
無不備具; 無破壞 
 
 
 
alīnā 
ma źum pa 
無退縮; 無染汙 
 
 
 
adīnā 
mi źan pa 
無劣; 無希取 
 
 
 
pramuditā 
rab tu dga’ ba 
具足; 令眾意歡喜 
 
 
 
prasṛtā 
khyab pa 
莊嚴; 具足 
 
 
 
sakhilā 
chub pa 
入; 說眾生心行 
 
 
 
saritā 
rgyun chags pa 
長貪; 莊嚴 
 
 
 
lalitā 
’brel ba 
連續; 顯示 
 
 
 
sarvasvarapūraṇī 
sgra thams cad rdzogs par byed pa 
諸音滿圓; 圓滿一切音 
 
 
 
sarvendriyasaṃtoṣaṇī 
dbaṅ po thams cad tshim par byed pa 
諸根滿足; 諸根適悅 
 
 
 
aninditā 
ma smad pa 
不欺; 無譏毀 
 
 
 
acañcalā 
mi ’gyur ba 
無輕轉 
 
 
 
acapalā 
ma brtabs pa 
無動搖 
 
 
 
sarvapariṣadanuravitā 
’khor kun tu grags pa 
名稱普遍; 隨入一切眾會 
 
 
 
sarvākāravaropetā 
rnam pa thams cad kyi mchog daṅ ldan pa 
具足諸最勝; 諸相具足 
 
 
 
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login