You are here: BP HOME > TLB > Mahāvyutpatti with sGra sbyor bam po gñis pa > fulltext
Mahāvyutpatti with sGra sbyor bam po gñis pa

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1-20
Click to Expand/Collapse Option§21-40
Click to Expand/Collapse Option§41-60
Click to Expand/Collapse Option§61-80
Click to Expand/Collapse Option§81-100
Click to Expand/Collapse Option§101-120
Click to Expand/Collapse Option§121-140
Click to Expand/Collapse Option§141-160
Click to Expand/Collapse Option§161-180
Click to Expand/Collapse Option§181-200
Click to Expand/Collapse Option§201-220
Click to Expand/Collapse Option§221-240
Click to Expand/Collapse Option§241-260
Click to Expand/Collapse Option§261-280
Click to Expand/Collapse Option§281-283
Click to Expand/Collapse OptionColophon
mantranāyavanirgatāni 
sṅags kyi rgyud nas ’byuṅ ba’i miṅ la 
密咒中所說名; 密續中所說名 
sṅags kyi naṅ nas ’byuṅ ba’i miṅ la | 
 
 
tantram 
sṅags kyi rgyud 
密咒本續; 秘密本續 
tantra źes bya ba tantraprabandhākhyā źes ’byuṅ ste | sṅags kyi rgyud źi ba daṅ rgyas pa la sogs pa rgyun chags par (3)bśad pa’i miṅ ste sṅags kyi rgyud ces bya | 
 
 
uttaratantram 
rgyud bla ma 
無上本續 
 
 
 
mantram 
gsaṅ sṅags 
密咒; 真言; 咒 
mantra źes bya ba mantre guptibhāṣaṇe źes ’byuṅ ste | sṅags kyi lha la sogs pa dgug ciṅ gsaṅ ste brjod pa yin pas na gsaṅ sṅags źes bya | 
 
 
vidyā 
rig sṅags 
明咒 
vidyā źes bya ba vid jñāna źes bya ste | ma rig pa’i gñen por gyur pa lha mo’i gzugs su bźugs pa’i miṅ (4)ste rig sṅags źes bya | 
 
 
dhāraṇī 
gzuṅs sṅags 
總特咒; 陀羅尼; 持明; 總持 
dhāraṇī źes bya (5)ba gzuṅs yin te | dran pa daṅ śes bźin gyis chos kyi tshig daṅ don mi rjed par ’dzin pas na gzuṅs źes bya |
dhāraṇī źes bya ba arthagranthan dhārayatīti dhāraṇī źes bya ste | sṅags kyi chos kyi don daṅ tshig mi brjed par ’dzin ciṅ khyad par gyi rim pa thob par ’gyur ba’i miṅ ste | gzuṅs sṅags źes bya | 
 
da ra ni źes bya ba | a rba gran than | dha ra ya rī tī dha ra ni źes bya ste || sṅags ky chos gi don daṇ tshig myi brjed par ’dzin ciṅ khyad bar gi rim pa thob par ’gyur ba’i myiṅ ste | gzuṅs źes bya | :|1  
maṇḍalam 
dkyil ’khor 
中圈; 曼荼羅 
maṇḍala źes bya ste | maṇḍa ni sāra ste sñiṅ po’am dbyiṅs sam dkyil la bya | la ni ā(5)dāna ste len pa’am ’dzin pa lta bu la ’aṅ bya | khor khor yug zlum po’i miṅ yaṅ maṇḍala źes bya bas na dkyil ’khor du sṅan chad grags pa bźin so na gźag | 
 
man ta la źes bya ba || sñiṅ po ’am dbyiṅs sam dkyil la bya | la ni a dā ni .......
........|| saṅs rgyas daṅ | byaṅ chub sems dpa’ thams cad la phyag ’tshal lo ||2  
śāntikam 
źi ba 
柔善; 息災 
śāntika źes bya ba gnod pa daṅ nad la sogs bźi bar byed pa’i sṅags kyi miṅ ste źi ba źes bya’o || 
 
 
pauṣṭikam 
rgyas pa 
圓滿 
pauṣṭika źes bya ba tshe daṅ sriṅ daṅ (6)loṅs spyod la sogs pa rgyas śiṅ ’phel bar byed pa’i sṅags kyi miṅ yin pas na rgyas pa źes bya | 
 
 
ābhicārikam 
drag śul spyod pa 
勇行; 降伏 
abhicāra źes bya ba gźan la gnod ciṅ phuṅ bar byed pa’i sṅags kyi miṅ ste (7)drag śul spyod pa źes bya | 
 
 
vaśīkaraṇam 
dbaṅ du bya ba 
強; 敬愛法; 召伏 
vaśīkaraṇa źes bya ba pha rol gyi sems sgyur źiṅ bdag ci dga’ bar bya ba’i sṅags kyi miṅ ste dbaṅ du bya ba źes bya | 
 
 
homaḥ 
sbyin sreg 
燒施; 護摩 
homa źes (154b1)bya ba hu dāni źes bya ste sbyin źiṅ mchod pa la yaṅ bya | agnihotraṃ juhuyad ces kyaṅ ’byuṅ ste | lha’o cog la mchod sbyin bya ba’i sgo daṅ kha me yin pas na mer sreg pa’i miṅ du yaṅ ’dren te sbyin sreg ces bya | 
 
 
upacāraḥ 
bya ba’i cho ga daṅ yo byad ces skabs daṅ sbyar 
儀軌; 所作法事 ; 器皿 
upacāra źes bya ba mchod pa’i yo byad kyi skabs su ni yo byad ces gdags | cho ga daṅ sgrub pa’i skabs su ni bya ba’i cho ga źes gdags | 
 
 
vidhiḥ 
cho ga 
法事 
 
 
 
vidhānam 
cho ga 
法事 
 
 
 
kalpaḥ 
cho ga źib mo 
細法事; 細軌 
kalpa źes byab sṅags kyi gźuṅ sṅar bśad pa las phyis cho ga rgyas par bśad pa’i miṅ ste cho ga źib mo źes bya | 
 
 
jāpaḥ 
bzlas brjod 
誦念 
 
 
 
homopakaraṇam 
sbyin sreg gi yo byad 
燒施; 燒施所用物 
 
 
 
hotā (hotṛ) 
sbyin sreg byed pa 
作燒施 
 
 
 
āhutidravyam 
sreg blug gi rdzas 
燒灌之物 
 
 
 
havanam 
sreg pa 
燒 
 
 
 
juhuyāt 
sbyin sreg bya’o 
燒施事; 作燒施事 
 
 
 
abhiṣekaḥ 
dbaṅ bskur ba 
灌物; 灌頂; 主戒 
 
 
 
abhiṣiktaḥ 
dbaṅ bskur ba 
灌頂 
 
 
 
āvāhanam 
spyan draṅ pa 
請至 
 
 
 
ākarṣaṇam 
dgug pa 
召請 
 
 
 
visarjanam 
slar gśegs su gsol ba 
勾召; 請令迴 
 
 
 
bandhanam 
bciṅ ba 
縛 
 
 
 
uccāṭanam 
dgar ba 
分 
 
 
 
garvaḥ 
bsñems pa’i tshul 
傲慢相 
 
 
 
adhiṣṭhānam 
byin brlabs pa 
攝授; 加持 
 
 
 
mantracaryā 
sṅags kyi spyod pa 
咒行 
 
 
 
ālīḍham 
gyas brkyaṅ ba 
展右 
 
 
 
pratyālīḍham 
gyon brkyaṅ ba 
展左 
 
 
 
prasenam 
gsal snaṅ 
明顯 
 
 
 
siddhiḥ 
dṅos grub 
成就 
siddhi źes bya ba sṅags kyi byaṅ chub kyis man chad ’grub pa daṅ | rig sṅags ’chaṅ (2)nas nam mkha’ la ’gro źiṅ tshe bskal par thub pa la sogs pa ci sgrub pa ñid grub pa’i miṅ ste dṅos grub ces bya | 
 
 
mantrī 
sṅags pa 
密咒; 持咒者 
 
 
 
vidyādharaḥ 
rig sṅags ’chaṅ 
持密咒者; 持明咒者 
 
 
 
sādhyam 
bsgrub bya 
所修習 
 
 
 
sādhakaḥ 
sgrub pa po 
修習士 
 
 
 
uttarasādhakaḥ 
sgrub pa’i grogs mchog 
修習勝侶 
 
 
 
māmakī 
bdag gi ma 
自己母; 我母 
 
 
 
mūrdhaṭakaḥ 
gtsug spyod 
頂行 
 
 
 
ekajaṭī 
ral pa gcig ma 
頂髻母; 獨髻母 
 
 
 
buddhalocanā 
saṅs rgyas kyi spyan 
佛眼母; 佛眼 
 
 
 
pāṇḍaravāsinī 
gos dkar can 
具白衣; 白衣母 
 
 
 
tārā 
sgrol ma 
救度母; 救度 
 
 
 
vajrabhṛkuṭī 
rdo rje khro gñer can 
金剛忿怒; 金剛忿怒母 
 
 
 
āryabhṛkuṭī 
’phags ma khro gñer can 
具忿怒勝母; 聖忿怒母 
 
 
 
vajrāmbujā 
rdo rje pad ma 
金剛母 
 
 
 
vajrāṅkuśī 
rdo rje lcags kyu ma 
金剛鐵鉤; 金剛鉤 
 
 
 
ojaḥpratyāhāriṇī 
so sor mdaṅs ’phrog ma 
奪神母 
 
 
 
hāsavatī 
bźad ldan ma 
具笑母 
 
 
 
ratnolkā 
rin chen sgron ma 
寶炬母 
 
 
 
ādhāraṇī 
kun ’dzin ma 
持眾母 
 
 
 
samantabhadrā 
kun tu bzaṅ mo 
普賢母; 普賢 
 
 
 
ratirāgā 
dga’ ba’i ’dod chags ma 
喜欲母 
 
 
 
vajradhātvīśvarī 
rdo rje dbyiṅs kyi dbaṅ phyug ma 
金剛界母; 金剛界自在母 
 
 
 
sarvacakrā 
’khor lo thams cad ma 
諸輪圇 
 
 
 
ratnottamā 
mchog gi rin chen ma 
勝寶母 
 
 
 
sahasrāvartā 
stoṅ ’khyil ma 
千繞母 
 
 
 
sādhumatī 
legs pa’i blo gros ma 
妙慧母 
 
 
 
siddhottamā 
grub mchog ma 
勝成母 
 
 
 
dhāraṇīmudrā 
gzuṅs kyi phyag rgya ma 
持手印母; 持印母 
 
 
 
vajrasattvajñānamudrā 
rdo rje sems dpa’i ye śes kyi phyag rgya ma 
金剛勇識大喜智印母; 金剛薩埵智印; 金剛勇識大喜智手印母 
 
 
 
mahātuṣṭijñānamudrā 
dgyes pa chen po’i ye śes kyi phyag rgya 
光悅圍智手印; 大滿足智印; 大悅智手印 
 
 
 
mahāprabhāmaṇḍalavyūhajñāna mudrā 
’od chen po’i dkyil ’khor bkod pa’i ye śes kyi phyag rgya 
大光中圍智手印; 大光輪莊嚴智印 
 
 
 
sarvadharmasamatājñānamudrā 
chos thams cad mñam pa ñid kyi ye śes kyi phyag rgya 
諸法平等智印; 諸法平等智手印 
 
 
 
sarvatathāgatānurā gaṇājñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad mñes par byed pa’i ye śes kyi phyag rgya 
如來諸喜智手印; 令喜諸如來智手印 
 
 
 
mahāprītivegasambhavajñānamudrā 
dga’ ba’i śugs chen po ’byuṅ ba’i ye śes kyi phyags rgya 
喜大力出智手印; 出喜大力智手印 
 
 
 
sarvatathāgatāśāparipūraṇajñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi dgoṅs pa yoṅs su rdzogs par byed pa’i ye śes kyi phyag rgya 
如來諸思惟圓滿汝智手印; 一切如來教圓滿智印; 一切如來密意令圓滿汝智印 
 
 
 
sarvatathāgatasamājādhiṣṭāna (sarvatathāgatasamayādhiṣṭāna)jñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad ’dus pa’i byin gyis brlabs kyi ba’i ye śes kyi phyag rgya 
如來海慧攝授智手印; 一切如來集如持智印 
 
 
 
sarvatathāgatavajrābhiṣekajñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi rdo rje’i dbaṅ bskur ba’i ye śes kyi phyag rgya 
如來金剛灌戒智手印; 一切如來金剛灌頂智印 
 
 
 
sarvatathāgataprajñājñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi śes rab daṅ ye śes kyi phyag rgya 
諸如來智慧手印; 一切如來慧智印 
 
 
 
sarvatathāgatadharmavāgniṣprapañcajñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi chos kyi tshig spros pa med pa’i ye śes kyi phyag rgya 
諸如來無戲言手印; 一切如來法言無戲論智印; 諸如來言無為手印 
 
 
 
mahācakrapraveśajñānamudrā 
’khor lo chen po ’jug pa’i ye śes kyi phyag rgya 
入大輪智手印 
 
 
 
sarvatathāgataviśvakarmajñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi las sna tshogs kyi ye śes kyi phyag rgya 
諸如來眾智手印; 一切如來諸業智印; 諸如來諸事智手印 
 
 
 
duryodhanavīryajñānamudrā 
’thab dka’ ba’i brtson ’grus kyi ye śes kyi phyag rgya 
難敵精進智手印 
 
 
 
sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanajñānamudrā 
bdud kyi dkyil ’khor thams cad rnam par ’joms pa’i ye śes kyi phyag rgya 
摧諸魔輪智手印 
 
 
 
sarvatathāgatabandhanajñānamudrā 
de bźin gśegs pa thams cad bsdams pa’i ye śes kyi phyag rgya 
諸如來戒智手印; 諸如來縛智印 
 
 
 
sarvatathāgatasuratasukhā 
de bźin gśegs pa thams cad kyi dgyes pa mchog gi bde ba 
諸如來喜勝樂 
 
 
 
sarvatathāgatākarṣaṇī 
de bźin gśegs pa thams cad spyan ’dren pa 
諸如來召請母 
 
 
 
sarvatathāgatānurāgaṇī 
de bźin gśegs pa thams cad mñes byed ma 
諸如來作喜母 
 
 
 
sarvatathāgatasaṃtoṣaṇī 
de bźin gśegs pa thams cad dgyes byed ma 
諸如來作歡母 
 
 
 
mahādhipatiḥ 
bdag mo chen mo 
大我母; 大主母 
 
 
 
mahādyotā 
gsal byed chen mo 
大作明母 
 
 
 
mahāratnavarṣā 
rin chen char (’char) ’bebs 
雨大寶; 雨大寶母 
 
 
 
mahāprītiharṣā 
dga’ ba chen mo tshim pa 
大喜足; 大喜歡母; 大喜以令足 
 
 
 
mahājñānagītā 
ye śes chen mo glu dbyaṅs 
大智歌者; 大智歌音母 
 
 
 
mahāghoṣānugā 
sgra chen po’i rjes su ’jug ma 
隨入大者; 隨入大音母 
 
 
 
gandhavatī 
spos ldan ma 
具香母 
 
 
 
mahābodhyaṅgavatī 
byaṅ chub yan lag che ldan ma 
具大菩提枝葉; 具大菩提支母 
 
 
 
cakṣuṣmatī 
mig ldan ma 
具眼母 
 
 
 
sattvavatī 
sñiṅ stobs ldan 
具力藏; 具勇母 
 
 
 
sumbhaḥ (śumbha) 
gnod mdzes 
妙言; 孫婆; 害美 
 
 
 
nisumbhaḥ (niśumbyaḥ) 
ṅes par gnod mdzes 
定妙言; 你孫婆; 定害美 
 
 
 
amṛtakuṇḍalī 
bdud rtsi thabs sbyor 
便知甘露; 甘露軍荼利 
 
 
 
jambhalaḥ 
rmugs ’dzin 
持昏 
 
 
 
ucchuṣmaḥ 
’chol ba 
暴; 除穢忿怒尊 
 
 
 
āryayamāntakaḥ 
’phags pa gśin rje sel 
勝除獄王; 聖閻曼德迦; 勝除獄帝 
 
 
 
śaṃkaraḥ 
bde byed 
作樂者 
 
 
 
pinākī 
gźu thogs 
有弓者 
 
 
 
vaivasvatī 
ñi ma’i bu 
日女 
 
 
 
guhyakādhipatiḥ 
gsaṅ ba’i bdag po 
密主 
 
 
 
mahāyakṣasenāpatiḥ 
gnod sbyin gyi sde dpon chen po 
施礙大將; 大藥叉軍主 
 
 
 
yajñopavītam 
mchod phyir thogs 
持供; 淨繩 
 
 
 
kuśapavitradhārakaḥ (kuśapavitradharakaḥ) 
ku śa gtsaṅ bsrel 
守固沙淨草; 持茅草淨具 
 
 
 
tripuṇḍrakacihnitam 
thal ba’i sol ris gsum mtshan can 
具炭灰三畫相 
 
 
 
śṛṅgāṭakacihnitam 
sum mdo’i ris mtshan can 
具三岔畫相 
 
 
 
jaṭāvalambitam 
ral pa ’phyaṅ 
垂髮者; 垂髻 
 
 
 
samidhaḥ 
yam bsreg śiṅ 
燒木 
 
 
 
indhanam 
bud śiṅ 
柴木 
 
 
 
agnikuṇḍaḥ 
me thab 
火供魔 
 
 
 
pūrṇāhutiḥ 
dgaṅ blugs 
杓子; 火供杓子 
 
 
 
sruvakam (śruvakam) 
blugs gzar 
火供漏杓; 小漏杓 
 
 
 
pātrī 
dgaṅ gzar 
火供漏杓; 大漏杓 
 
 
 
codanam 
bskul ba 
提請 
 
 
 
vidarbhaṇam 
smos pa 
說 
 
 
 
arghaḥ 
mchod yon 
功德; 功德水 
 
 
 
naivedyam 
lha bźos 
天食; 食 
 
 
 
baliḥ 
gtor ma 
施食 
 
 
 
upaspṛśyaḥ 
ñe reg 
淨六根; 洗淨 
 
 
 
ācamanam 
’thor ’thuṅ 
高見灑; 灑 
 
 
 
prokṣaṇam 
bsaṅ gtor 
彈灑 
 
 
 
vedikā 
kha ran nam kha khyer 
火供竈邊 
 
 
 
upāṃśuḥ 
pu śu 
躲口; 默禱 
 
 
 
niryūhaḥ 
sgo khaṅ ṅam ba gam skabs daṅ sbyar 
門房; 門房; 相合; 平簷; 平簷 
 
 
 
pradakṣiṇapaṭṭikā 
khor sa 
中圍地; 圍地 
 
 
 
abhyantarapaṭṭikā 
naṅ rim 
內層 
 
 
 
bahiṣpaṭṭikā 
phyi rim 
外層 
 
 
 
āpyāyanam 
yoṅs su rgyas bya 
放開; 增盛 
 
 
 
pratyāyanam 
phir glan pa 
後補 
 
 
 
pālī 
kha ran 
口邊 
 
 
 
stambhanam 
reṅs byed 
僵仆 
stambha na źes bya ba sṅags kyis lus kheṅs śiṅ las byed mi nus pa’i miṅ ste reṅs byed ces (3)bya | 
 
 
jambhanam 
rmugs byed 
令愚 
jambhana źes bya ba sṅags kyis sems rmoṅs par byed pa’i miṅ ste rmugs byed ces bya | 
 
 
mohanam 
rmoṅs byed 
作昏 
mohana źes bya ba sṅags kyis sems blun źiṅ mi dran par ’gyur ba’i miṅ ste rmoṅs byed ces bya | 
 
 
ohanam 
’khrul byed 
作亂 
ohana źes bya ba sṅags kyis sems khral khrul khyer bar byed pa’i miṅ ste ’khrul byed ces bya | 
 
 
kṛtyā 
gśed byed 
作害 
 
 
 
karma 
bsgyur ba’i las 
轉變事 
 
 
 
kiraṇaḥ 
gyeṅs byed 
作紊 
 
 
 
kākhordaḥ 
byad 
壓鎮 
 
 
 
vetālaḥ 
ro laṅs 
起尸; 毘陀羅 
vetāḍa źes bya ba mi śi ba’i ro’i naṅ du gdon źugs te gnod par byed pas na ro laṅs źes bya | 
 
 
cicchaḥ 
sems bsgyur ba 
心轉動; 心轉 
 
 
 
preṣakaḥ 
rbod gtoṅ 
放咒 
 
 
 
duścharditam 
skyug ñes 
誤行過 
 
 
 
durbhuktam 
bza’ ñes 
咒咀; 飲食之過 
 
 
 
durlaṅghitam 
bsgoms ñes sam smyuṅ ñes 
鎮伏行等; 誤戒過; 誤想過 
 
 
 
durlikhitam 
bris ñes 
壓鎮; 誤書過 
 
 
 
duḥprekṣitam 
gnod ltas (blta ñes pa) 
障眼法; 誤見過 
 
 
 
duśchāyaḥ 
gnod ’grib 
鎮影; 惡影 
 
 
 
vikarālavikṛtadaṃṣṭraḥ 
mche ba ’jigs su ruṅ źiṅ mi sdug pa 
嘹牙醜惡 
 
 
 
vikṛtavadanaḥ 
bźin ’jigs su ruṅ bar bsgyur ba 
形貌變相 
 
 
 
kīlaḥ 
phur pa’am phur bu 
杵 
 
 
 
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login