You are here: BP HOME > TLB > Vimalakīrtinirdeśa > fulltext
Vimalakīrtinirdeśa

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse OptionChapter I: Buddhakṣetrapariśuddhinidāna
Click to Expand/Collapse OptionChapter II: Acintyopāyakauśalyaparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter III: Śrāvakabodhisatvavisarjanapraśna
Click to Expand/Collapse OptionChapter IV: Glānapratisaṃmodanāparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter V: Acintyavimokṣasaṃdarśanaparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter VI: Devatāparivartaḥ
Click to Expand/Collapse OptionChapter VII: Tathāgatagotraparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter VIII: Advayadharmamukhapraveśaparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter IX: Nirmitabhojanānayanaparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter X: Kṣayākṣayo
Click to Expand/Collapse OptionChapter XI: Abhiratilokadhātvānayanākṣobhyatathāgatadarśanaparivarta
Click to Expand/Collapse OptionChapter XII: Nigamanaparīndanāparivarta
Click to Expand/Collapse OptionColophon
§4 tadyathā samadarśinā ca nāma bodhisatvena mahāsatvena |  samaviṣamadarśinā ca |    samādhivikurvaṇarājena ca |  dharmesvareṇa ca |  dharmaketunā ca |  prabhāketunā ca |  prabhāvyūhena ca |    mahāvyūhena ca  ratnakūṭena ca |  pratibhānakūṭena ca |    ratnamudrāhastena ca |  nityotkṣiptahastena ca |  nityotpalakṛtahastena ca |    nityotkaṇṭhitena ca |  nityaprahasitapramuditendriyeṇa ca |  prāmodyarājena ca |  devarājena ca |  praṇidhiprayātaprāptena ca |  pratisaṃvitpraṇādaprātena ca |  gaganagaṃjena ca |  ratnolkādhāriṇā ca |  ratnavīreṇa ca |  ratnaśriyā ca |  ratnanandinā ca |      indrajālinā ca |  jālinīprabheṇa ca |  anārambaṇadhyāyinā ca |  prajñākūṭena ca |  ratnajāhena ca    mārapramardinā ca |  vidyuddevena ca |  vikurvvaṇarājena ca |  lakṣaṇakūṭena ca |    lakṣaṇakūṭasamatikrāntena ca |  siṃhaghoṣābhigarjitasvareṇa ca |  śailaśikharasaṃghaṭṭanarājena ca |  gandhahastinā ca |  gajagandhahastinā ca |  satatodyuktena ca |  anikṣiptadhureṇa ca |  sumatinā ca |  sujātena ca |  padmaśrīgarbheṇa ca |    padmavyūhena ca |  avalokitesvareṇa ca |  mahāsthāmaprāptena ca |  brahmajālinā ca |  ratnayaṣṭinā ca |    mārajitena ca |  kṣetrālaṃkṛtena ca  maṇiratnacchatreṇa ca |  suvarṇṇacūḍena ca |  maṇicūḍena ca |  maitreyeṇa ca |  mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisatvena mahāsatvena |  evaṃpramukhair dvātriṃśatā bodhisatvasahasraiḥ | 
其名曰正觀菩薩  見正邪菩薩    定化王菩薩  法自在菩薩  法造菩薩  光造菩薩  光淨菩薩    大淨菩薩  寶積菩薩  辯積菩薩  寶掌菩薩  寶印手菩薩  常舉手菩薩    常下手菩薩  常慘菩薩  常笑菩薩喜根菩薩  喜王菩薩      正願至菩薩  虛空藏菩薩  寶甚持菩薩  寶首菩薩        寶池菩薩  寶水菩薩  水光菩薩  捨無業菩薩  智積菩薩    燈王菩薩  制魔菩薩  明施菩薩  造化菩薩    上審菩薩  相積嚴菩薩  師子雷音菩薩  石磨王菩薩  眾香手菩薩  眾手菩薩  常應菩薩  不置遠菩薩  善意諫菩薩    蓮華淨菩薩      闚音菩薩  大勢至菩薩  梵水菩薩  寶幢菩薩    勝邪菩薩  嚴土菩薩    金結菩薩  珠結菩薩  慈氏菩薩  濡首菩薩  其三萬二千 菩薩皆如此 上首者也 
其名曰等觀菩薩  不等觀菩薩  等不等觀菩薩  定自在王菩薩  法自在王菩薩  法相菩薩  光相菩薩  光嚴菩薩    大嚴菩薩  寶積菩薩  辯積菩薩  寶手菩薩  寶印手菩薩  常舉手菩薩    常下手菩薩  常慘菩薩  喜根菩薩  喜王菩薩      辯音菩薩  虛空藏菩薩  執寶炬菩薩  寶勇菩薩        寶見菩薩  帝網菩薩  明網菩薩  無緣觀菩薩  慧積菩薩  寶勝菩薩  天王菩薩  壞魔菩薩  電德菩薩  自在王菩薩      功德相嚴菩薩  師子吼菩薩雷音菩薩  山相擊音菩薩  香象菩薩  白香象菩薩  常精進菩薩  不休息菩薩    妙生菩薩  華嚴菩薩      觀世音菩薩  得大勢菩薩  梵網菩薩  寶杖菩薩  無勝菩薩    嚴土菩薩    金髻菩薩  珠髻菩薩  彌勒菩薩  文殊師利法王子菩薩  如是等三萬二千人 
其名曰等觀菩薩  不等觀菩薩  等不等觀菩薩  定神變王菩薩  法自在菩薩  法幢菩薩  光幢菩薩  光嚴菩薩    大嚴菩薩  寶峰菩薩  辯峰菩薩  寶手菩薩  寶印手菩薩  常舉手菩薩    常下手菩薩  常延頸菩薩  常喜根菩薩  常喜王菩薩      無屈辯菩薩  虛空藏菩薩  執寶炬菩薩      寶吉祥菩薩  寶施菩薩    帝網菩薩  光網菩薩  無障靜慮菩薩  慧峰菩薩    天王菩薩  壞魔菩薩  電天菩薩  現神變王菩薩      峰相等嚴菩薩  師子吼菩薩雲雷音菩薩  山相擊王菩薩  香象菩薩  大香象菩薩  常精進菩薩  不捨善軛菩薩  妙慧菩薩  妙生菩薩  蓮花勝藏菩薩  三摩地王菩薩  蓮花嚴菩薩  觀自在菩薩  得大勢菩薩  梵網菩薩  寶杖菩薩  無勝菩薩  勝魔菩薩  嚴土菩薩  珠寶蓋菩薩  金髻菩薩  珠髻菩薩  慈氐菩薩  妙吉祥菩薩  如是等上首菩薩摩訶薩三萬二千 
| byaṅ chub sems dpa’ mñam par lta ba źes bya daṅ |  | mñam mi mñam lta ba daṅ |    | tiṅ ṅe ’dzin rnam par sprul pa’i rgyal po daṅ |  chos kyi dbaṅ phyug daṅ |  chos kyi tog daṅ |  ’od kyi tog daṅ |  ’od bkod pa daṅ |  rin po che bkod pa daṅ  bkod pa chen po daṅ  rin po che brtsegs pa daṅ |  spobs pa brtsegs pa daṅ |  lag na rin po che daṅ |  lag na phyag rgya rin po che daṅ |  rtag tu lag bteg daṅ |    rtag tu lag brkyaṅ daṅ |  rtag tu gduṅ daṅ |  rtag tu dga’ dgod dbaṅ po daṅ |  mchog tu dga’ ba’i rgyal po daṅ |  lha’i rgyal po daṅ |  smon lam la ñugs pas phyin pa daṅ |  so so yaṅ dag par rig pa rab tu sgrub pa thob daṅ |  nam mkha’i mdzod daṅ |  rin chen sgron ma ’dzin daṅ |  rin chen dpa’ daṅ |  rin chen dpal daṅ |  rin chen dga’ ba daṅ |      mig ’phrul can daṅ |  dra ba can gyi ’od daṅ |  dmigs pa med pa’i bsam gtan daṅ |  śes rab brtsegs daṅ |  rin chen gtoṅ daṅ |    bdud ’joms daṅ |  glog gi lha daṅ |  rnam par ’phrul pa’i rgyal po daṅ |      mtshan brtsegs yaṅ dag ’das daṅ |  seṅ ge’i ṅa ro mṅon par bsgrags pa’i dbyaṅ daṅ |  ri’i rtse mo kun tu ’joms pa’i rgyal po daṅ |  spos kyi glaṅ po che daṅ |  spos kyi bal glaṅ glaṅ po che daṅ |  rtag tu ’bad daṅ |  brtson pa mi ’dor ba daṅ |  rab kyi blo gros daṅ |  mdzes par skyes daṅ |  pad mo’i dpal gyi sñiṅ po daṅ |    pad mo bkod pa daṅ |  spyan ras gzigs kyi dbaṅ phyug daṅ |  mthu chen thob daṅ |  tshaṅs pa’i dra ba can daṅ |  rin chen gdan dkar can daṅ |    bdud las rgyal daṅ |  ñiṅ sñoms rgyan daṅ | |  nor bu rin chen gdugs daṅ |  gtsug na gser daṅ |  gtsug na nor bu daṅ |  byams pa daṅ |  ’jam dpal gźon nur gyur pa daṅ |  de dag la sogs pa byaṅ chub sems dpa’ sum khri ñis stoṅ ṅo || 
There were particularly the Bodhisattvas:                                                                                                                                   
 
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login