You are here: BP HOME > TLB > Laṅkāvatārasūtra > fulltext
Laṅkāvatārasūtra

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER ONE. RĀVANA, LORD OF LANKĀ, ASKS FOR INSTRUCTION
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER TWO. COLLECTION OF ALL THE DHARMAS
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER THREE. ON IMPERMANENCY
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER FOUR. ON INTUITIVE UNDERSTANDING
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER FIVE. ON THE DEDUCTION OF THE PERMANENCY OF TATHAGATAHOOD
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER SIX. ON MOMENTARINESS
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER SEVEN. ON TRANSFORMATION
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER EIGHT. ON MEAT-EATING
Click to Expand/Collapse OptionCHAPTER NINE. THE DHĀRANĪS
Click to Expand/Collapse OptionSAGĀTHAKAM
rāvaṇādhyeṣaṇāparivartaḥ prathamaḥ | 
(16)  一切佛語心品第一之一 
(6)請佛品第一(7)
歸命大智海毘盧遮那佛。 
(11)大乘入楞伽經卷第一(12) 大周于闐國三藏法師(13)實叉難陀奉  勅譯 (14)  羅婆那王勸請品第一 
No Tibetan 
No Tibetan 
 
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavāṃl laṅkāpure samudramalayaśikhare viharati sma nānāratnagotrapuṣpapratimaṇḍite mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca bodhisattvagaṇena nānābuddhakṣetrasaṃnipatitair bodhisattvair mahāsattvaiḥ anekasamādhivaśitābalābhijñāvikrīḍitair mahāmatibodhisattvapūrvaṃgamaiḥ sarvabuddhapāṇyabhiṣekābhiṣiktaiḥ svacittadṛśyagoca(2*)raparijñānārthakuśalair nānāsattvacittacaritrarūpanayavinayadhāribhiḥ pañcadharmasvabhāvavijñānanairātmyādvayagatiṃgataiḥ1 || 
(17)如是我聞。一時佛住南海濱楞伽山頂。種種(18)寶華以爲莊嚴。與大比丘僧及大菩薩衆(19)倶。從彼種種異佛刹來。是諸菩薩摩訶薩。(20)無量三昧自在之力神通遊戲。大慧菩薩摩(21)訶薩而爲上首。一切諸佛手灌其頂。自心現(22)境界善解其義。種種衆生。種種心色。無量度(23)門隨類普現。於五法自性識二種無我。究竟(24)通達。 
如是我聞。一時(8)婆伽婆住大海畔摩羅耶山頂上楞伽城中。(9)彼山種種寶性所成。諸寶間錯光明赫炎。(10)如百千日照曜金山。復有無量花園香樹(11)皆寶香林。微風吹撃搖枝動葉。百千妙香一(12)時流布。百千妙音一時倶發。重巖屈曲處處(13)皆有仙堂靈室龕窟。無數衆寶所成。内外明(14)徹日月光暉不能復現。皆是古昔諸仙賢聖。(15)思如實法得道之處。與大比丘僧及大菩(16)薩衆。皆從種種他方佛土倶來集會。是諸(17)菩薩具足無量自在三昧神通之力奮迅遊(18)化。五法自性二種無我究竟通達。大慧菩(19)薩摩訶薩而爲上首。一切諸佛手灌其頂而(20)授佛位。自心爲境善解其義。種種衆生種(21)種心色。隨種種心種種異念。無量度門隨所(22)應度隨所應見而爲普現 
(15)如是我聞。一時佛住大海濱摩羅耶山頂(16)楞伽城中。與大比丘衆及大菩薩衆倶。其(17)諸菩薩摩訶薩。悉已通達五法三性諸識無(18)我。善知境界自心現義。遊戲無量自在三(19)昧神通諸力。隨衆生心現種種形方便調(20)伏。一切諸佛手灌其頂。皆從種種諸佛國(21)土而來此會。大慧菩薩摩訶薩爲其上首。 
’di skad bdag gis thos pa dus (2) gcig na | bcom ldan ’das lho phyogs kyi rgya mtsho’i ’gram laṅ ka’i ri’i rtsa mo rin po che’i me tog sna tshogs kyis bkod pa na | dge sloṅ gi dge ’dun chen po daṅ | byaṅ chub sems dpa’ sems dpa’ chen po’i tshogs saṅs rgyas kyi źiṅ sna tshogs tha dad pa (3) nas ’dus pa dag daṅ thabs cig tu bźugs te | byaṅ chub sems dpa’ sems dpa’ chen po de dag thams cad kyaṅ tshad med pa’i tiṅ ṅe ’dzin daṅ | dbaṅ po daṅ | stobs daṅ | mṅon par śes pas rnam par rtsen pa śa stag la | byaṅ chub sems (4) dpa’ sems dpa’ chen po blo gros chen po ni gtso bor gyur te | saṅs rgyas thams cad kyi phyag gis spyi bo nas dbaṅ bskur bas dbaṅ bskur ba | raṅ gi sems snaṅ ba’i spyod yul gyi don la rab tu mkhas pa | sems can sna tshogs kyi sems daṅ | gzugs (5) sna tshogs dag | ’dul ba’i sgo tshad med pa rnams ji lta ba bźi du kun du ston pa | chos lṅa daṅ | raṅ bźin daṅ | rnam par śes pa daṅ | bdag med pa gñis rtogs par khoṅ du chud pa’o || 
’di skad bdag gis thos pa dus (2) gcig na | bcom ldan ’das laṅ ka’i groṅ rdal na | rgya mtsho’i ri ma la ya’i rtse mo rin po che’i rigs daṅ | me tog sna tshogs kyis brgyan pa la dge sloṅ gi dge ’dun chen po daṅ | byaṅ chub sems dpa’ sems dpa’ chen po saṅs rgyas kyi źiṅ sna tshogs pa nas ’dus pa tiṅ ṅe (3) ’dzin daṅ | dbaṅ daṅ stobs daṅ | mṅon par śes pa du mas rnam par rol pa | byaṅ chub sems dpa’ blo gros chen po la sogs pa dag saṅs rgyas thams cad kyi phyag gi dbaṅ bskur bas dbaṅ bskur ba bdag gi sems snaṅ ba’i spyod yul yoṅs su śes pa’i don la mkhas pa | (4) sems can gyi sems sna tshogs daṅ | gzugs daṅ tshul daṅ | ’dul ba rnam pa tha dad pa’i cha byad ’chaṅ ba | chos lṅa daṅ | raṅ bźin daṅ | rnam par śes pa daṅ | bdag med pa gñis khoṅ du chud par rtogs pa’i byaṅ chub sems dpa’ dag gi tshogs chen po daṅ thabs (5) cig tu bźugs te | 
Thus have I heard. The Blessed One once stayed in the Castle of Laṅkā which is situated on the peak of Mount Malaya on the great ocean, and which is adorned with flowers made of jewels of various kinds.1 He was with a large assembly of Bhikshus and with a great multitude of Bodhisattvas, who had come together from various Buddha-lands. The Bodhisattva-Mahāsattvas, headed by the Bodhisattva Mahāmati, were all perfect masters2 of the various Samādhis, the [tenfold] self-mastery, the [ten] powers, and the [six] psychic faculties; they were anointed by the hands of all the Buddhas; they all well understood the significance of the objective world as the manifestation of their own Mind; (2) they knew how to maintain [various] forms, teachings, and disciplinary measures, according to the various mentalities and behaviours of beings; they were thoroughly versed in the five Dharmas, the [three] Svabhāvas, the [eight] Vijñānas, and the twofold Non-ātman. 
tena khalu punaḥ samayena bhagavān sāgaranāgarājabhavanāt saptāhenottīrṇa ’bhūt | anekaśakrabrahmanāgakanyākoṭibhiḥ pratyudgamyamāno laṅkāmalayam avalokya smitam akarot - pūrvakair api tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair asmiṃl laṅkāpurīmalayaśikhare svapratyātmāryajñānatarkadṛṣṭitīrthyaśrāvakapratyekabuddhāryaviṣaye2 tadbhāvito dharmo deśitaḥ | yan nv aham api atraiva rāvaṇaṃ yakṣādhipatim adhikṛtya etad evodbhāvayan dharmaṃ deśayeyam || 
 
(23)爾時婆伽婆。於大海龍王宮説法。滿七日(24)已度至南岸。時有無量那由他釋梵天王(25)諸龍王等。無邊大衆悉皆隨從向海南岸。爾(26)時婆伽婆。遙望觀察摩羅耶山楞伽城。光顏(27)舒悦如動金山。熙怡微笑而作是言。過去(28)諸佛應正遍知。於彼摩羅耶山頂上楞伽城(29)中。説自内身聖智證法。離於一切邪見覺(515a1)觀。非諸外道聲聞辟支佛等修行境界。我亦(2)應彼摩羅耶山楞伽城中爲羅婆那夜叉王(3)上首説於此法。 
(22)爾時世尊。於海龍王宮説法。過七日已從(23)大海出。有無量億梵釋護世諸天龍等。奉(24)迎於佛。爾時如來。擧目觀見摩羅耶山楞伽(25)大城。即便微笑而作是言。昔諸如來應正等(26)覺。皆於此城説自所得聖智證法。非諸外(27)道臆度邪見及以二乘修行境界。我今亦當(28)爲羅婆那王開示此法。 
No Tibetan 
yaṅ de’i tshe na bcom ldan ’das rgya mtsho’i klu’i rgyal po’i gnas nas źag bdun lon te byuṅ nas brgya byin daṅ | tshaṅs pa daṅ | klu’i bu mo bye ba du mas bsu ba daṅ laṅ ka’i rim la yal gzigs te | laṅ ka’i groṅ rdal gyi rim la ya’i rtse mo ’dir sṅon gyi de (6) bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas rnams kyis kyaṅ ’phags pa so so raṅ gis rig pa’i ye śes | rtog ge’i lta ba mu stegs can daṅ | ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas daṅ | ’phags pa’i yul ma yin pa de dag gis bsgoms pa’i chos bstan (7) te| ṅas kyaṅ de ñid du gnod sbyin gyi bdag po ’bod ’grogs kyi phyir de ñid bsñad ciṅ chos bstan to sñam nas ’dzum pa mdzad do || 
At that time, the Blessed One who had been preaching in the palace of the King of Sea-serpents came out at the expiration of seven days and was greeted by an innumerable host of Nāgakanyās including Śakra and Brahma, and looking at Laṅkā on Mount Malaya smiled and said, “By the Tathāgatas of the past, who were Arhats and Fully-Enlightened Ones, this Truth was made the subject of their discourse, at that castle of Laṅkā on the mountain-peak of Malaya, —the Truth realisable by noble wisdom in one's inmost self, which is beyond the reasoning knowledge of the philosophers as well as the state of consciousness of the Śrāvakas and Pratyekabuddhas.3 I, too, would now for the sake of Rāvaṇa, Overlord of the Yakshas, discourse on this Truth.” 
aśrauṣīd rāvaṇo rākṣasādhipatis tathāgatādhiṣṭhānāt - bhagavān kila sāgaranāgarājabhavanād uttīrya anekaśakrabrahmanāgakanyākoṭibhiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ samudrataraṃgān avalokya ālayavijñānodadhipravṛttivijñānapavanaviṣaye preritāṃs tebhyaḥ saṃnipatitebhyaś cittāny avalokya tasminn eva sthitaḥ udānam udānayati sma - yan nv ahaṃ gatvā bhagavantam adhyeṣya laṅkāṃ praveśayeyam | tan me syād dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca || 
 
爾時羅婆那夜叉王。以佛(4)神力聞如來聲。時婆伽婆離海龍王宮度(5)大海已。與諸那由他無量釋梵天王諸龍王(6)等圍遶恭敬。爾時如來觀察衆生阿梨耶識(7)大海水波。爲諸境界猛風吹動。轉識波浪隨(8)縁而起。爾時羅婆那夜叉王而自歎言。我應(9)請如來入楞伽城。令我長夜於天人中。與(10)諸人天得大利益快得安樂。 
爾時羅婆那夜叉王。(29)以佛神力聞佛言音。遙知如來從龍宮出。(587c1)梵釋護世天龍圍遶。見海波浪。觀其衆會(2)藏識大海境界風動轉識浪起。發歡喜心。(3)於其城中高聲唱言。我當詣佛請入此城。(4)令我及與諸天世人於長夜中得大饒益。 
No Tibetan 
de nas gnod sbyin gyi bdag po ’bod ’grogs de bźin gśegs pa’i byin gyi rlabs kyis bcom ldan ’das rgya mtsho’i klu’i rgyal po’i gnas nas (56b1) byuṅ ste | brgya byin daṅ tshaṅs pa daṅ | klu’i bu mo brgya stoṅ du mas bskor ciṅ mdun du bdar nas rgya mtsho’i rlabs la gzigs te | kun gźi rnam par śes pa’i rgya mtsho la ’jug pa’i rnam par śes pa yul gyi rluṅ gis bskyod ciṅ de dag gi sems ’byuṅ bar gzigs te | ched du (2) brjod pa ched du brjod pa mdzad do || źes thos nas | bdag soṅ la bcom ldan ’das la gsol ba btab ste la dkar gśegs par bya’o || de ni bdag daṅ lha daṅ mi rnams la yun riṅ po’i don daṅ | phan pa daṅ bde bar ’gyur ro sñam ste | 
[Inspired] by the spiritual power of the Tathāgata, Rāvaṇa, Lord of the Rākshasas, heard [his voice]. Indeed, the Blessed One, surrounded and accompanied by an in-numerable host of Nāgakanyās including Śakra and Brahma, came out of the palace of the King of Sea-serpents; and looking at the waves of the ocean and also at the mental agitations going on in those assembled, [he thought of] the ocean of the Ālayavijñāna where the evolving Vijñānas [like the waves] are stirred by the wind of objectivity. While he was standing there [thus absorbed in contemplation, Rāvaṇa saw him and] uttered a joyous cry, saying: “I will go and request of the Blessed One to enter into Laṅkā; for this long night he would probably profit, do good, and gladden (3) the gods as well as human beings.” 
atha rāvaṇo rākṣasādhipatiḥ saparivāraḥ pauṣpakaṃ vimānam adhiruhya yena bhagavāṃs tenopajagāma | upetya vimānād avatīrya saparivāro bhagavantaṃ triṣkṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya tūryatālāvacaraiḥ pravādyadbhir indranīlamayena daṇḍena vaiḍūryamusāra(galva)pratyuptāṃ vīṇāṃ priyaṅgupāṇḍunā anarghyeṇa3 vastreṇa pārśvāvalambitāṃ kṛtvā ṣaḍjarṣabhagāndhāradhaivataniṣādamadhyamakaiśikagītasvaragrāmamūrchanādiyuktenānusārya salīlaṃ vīṇām anupraviśya gāthābhigītair anugāyati sma - 
 
爾時楞伽城主(11)羅婆那夜叉王。與諸眷屬乘花宮殿至如(12)來所。與諸眷屬從宮殿下遶佛三匝。以種(13)種伎樂樂於如來。所持樂器皆是大青因陀(14)羅寶而用造作。大毘琉璃瑪瑙諸寶以爲間(15)錯。無價色衣以用纒裹。以梵聲等無量種音。(16)歌歎如來一切功徳。而説偈言 
(5)作是語已。即與眷屬乘花宮殿往世尊(6)所。到已下殿右遶三匝。作衆伎樂供養如(7)來。所持樂器皆是大青因陀羅寶。琉璃等寶(8)以爲間錯。無價上衣而用纒裹。其聲美妙音(9)節相和。於中説偈而讃佛曰 
No Tibetan 
de nas gnod sbyin gyi bdag po ’bod (3) ’grogs ’khor daṅ bcas pa me tog gi gźal med khaṅ du źugs nas | bcom ldan ’das ga la ba der soṅ ste phyin pa daṅ | ’khor daṅ bcas te gźal med khaṅ nas babs nas rṅa daṅ sil sñan rnams rab tu bsgrags te | bcom ldan ’das la lan gsum bskor ba byas nas pi baṅ gi (4) khog pa in dra nI la la baiḍūrya daṅ | mus ras spras pa | gos ṅur ka pri yaṅ ku ’dra ba rin thad med pas tshar du dpyaṅs te | ’khor rnams rab tu dga’ bar byas nas | glu’i dbyaṅs śardzA daṅ | riśa b+ha daṅ | gā na dha ra daṅ | d+he.e bA ta daṅ | ni śA daṅ | ma d+h+ya ma daṅ | ko.o śi (5) ka daṅ | glu’i dbyaṅs maṅ por sbyar ba la sogs pa daṅ ldan źiṅ | rgyud rjes su ’thun pa daṅ pi baṅ gi naṅ du chud par byas te tshigs su bcad pa’i dbyaṅs kyis glu blaṅs pa | 
Thereupon, Rāvaṇa, Lord of the Rākshasas, with his attendants, riding in his floral celestial chariot, came up where the Blessed One was, and having arrived there he and his attendants came out of the chariot. Walking around the Blessed One three times from left to right, they played on a musical instrument, beating it with a stick of blue Indra (saphire), and hanging the lute at one side, which was inlaid with the choicest lapis lazuli and supported by [a ribbon of] priceless cloth, yellowish-white like Priyangu, they sang with various notes such as Saharshya, Rishabha, Gāndhāra, Dhaivata, Nishāda. Madyama, and Kaiśika,4 which were melodiously modulated in Grāma, Mūrchana, etc.; the voice in accompaniment with the flute beautifully blended with the measure of the Gāthā. 
cittasvabhāvanayadharmavidhiṃ nairātmyaṃ dṛṣṭivigataṃ hy amalam |
pratyātmavedyagatisūcanakaṃ deśehi nāyaka iha dharmanayam || 1.1 || 
 
(17)心具於法藏 離無我見垢
(18)世尊説諸行 内心所知法 
(10)心自性法藏 無我離見垢
(11)證智之所知 願佛爲宣説 
No Tibetan 
sems kyi raṅ bźin tshul ñid chos kyi gter || bdag med lta daṅ rnam bral dri ma med ||
so so raṅ rig (6) śes pa ston pa yi || chos tshul mgon po ’dir yaṅ bśad du gsol || 
1. “The truth-treasure whose principle is the self-nature of Mind, has no selfhood (nairātmyam), stands above all reasoning, and is free from impurities; it points to the knowledge attained in one's inmost self; Lord, show me here the way leading to the Truth. 
(2,1) śubhadharmasaṃcitatanuṃ sugataṃ nirmāṇanirmitapradarśanakam |
pratyātmavedyagatidharmarataṃ laṅkāṃ hi gantu samayo ’dya mune || 1.2 || 
 
(19)白法得佛身 内身所證法
(20)化身示化身 時到入楞伽 
(12)善法集爲身 證智常安樂
(13)變化自在者 願入楞伽城 
No Tibetan 
dge ba’i chos kyis yaṅ dag bsags pa’i sku || bde gśegs ’phrul pas sprul pa ston pa ste ||
so so raṅ rig rtogs pa’i chos dgyes pa || thub pa deṅ ni laṅ kar gśegs pa’i dus || 
2. “The Sugata is the body in whom are stored immaculate virtues; in him are manifested [bodies] trans-forming and transformed; he enjoys the Truth realised in his inmost self; may he visit Laṅkā. Now is the time, Muni! 
(4*)laṅkām imāṃ pūrvajinādhyuṣitāṃ putraiś ca teṣāṃ bahurūpadharaiḥ |
deśehi nātha iha dharmavaraṃ śroṣyanti yakṣabahurūpadharāḥ || 1.3 || 
 
(21)今此楞伽城 過去無量佛
(22)及諸佛子等 無量身受用
(23)世尊若説法 無量諸夜叉
(24)能現無量身 欲聞説法聲 
(14)過去佛菩薩 皆曾住此城
(15)此諸夜叉衆 一心願聽法 
No Tibetan 
laṅ ka (7) ’di na sṅon gyi rgyal ba daṅ || de yi sras rnams gzugs maṅ ’chaṅ ba bźugs ||
mgon po ’dir ni chos rab bśad du gsol || gzugs maṅ ldan pa’i gnod sbyin kun kyaṅ ñan || 
3. (4) “This Laṅkā was inhabited by the Buddhas of the past, and [they were] accompanied by their sons who were owners of many forms. Lord, show me now the highest Truth, and the Yakshas who are endowed with many forms will listen.” 
atha rāvaṇo laṅkādhipatiḥ toṭakavṛttenānugāyya punar api gāthābhigītenānugāyati sma - 
 
(25)爾時羅婆那楞伽王。以都吒迦種種妙聲。(26)歌歎如來諸功徳已。復更以伽他妙聲歌(27)歎如來。而説偈言 
(16)爾時羅婆那楞伽王。以都咤迦音歌讃佛(17)已。復以歌聲而説頌言 
No Tibetan 
de ltar laṅ ka’i bdag po ’bod ’grogs kyis to ṭa ka’i rgyud du glu blaṅs nas yaṅ tshigs su bcad (57a1) pa’i dbyaṅs kyis glu blaṅs pa || 
Thereupon, Rāvaṇa, the Lord of Laṅkā, further adapting the Totaka rhythm sang this in the measure of the Gāthā. 
saptarātreṇa bhagavān sāgarān makarālayāt |
sāgarendrasya bhavanāt samuttīrya taṭe sthitaḥ || 1.4 || 
 
(28)如來於七日 大海惡獸中
(29)渡海至彼岸 出已即便住 
(18)世尊於七日 住摩竭海中
(19)然後出龍宮 安詳昇此岸 
No Tibetan 
bcom ldan ’das ni dguṅ bdun te || chu srin gnas kyi rgya mtsho yi ||
rgya mtsho’i dpa’ bo’i gnas nas ni || slad du byuṅ ste ’gram na bźugs || 
4. After seven nights, the Blessed One leaving the ocean which is the abode of the Makara, the palace of the sea-king, now stands on the shore. 
sthitamātrasya buddhasya rāvaṇo hy apsaraiḥ saha |
yakṣaiś ca nānāvividhaiḥ śukasāraṇapaṇḍitaiḥ || 1.5 || 
 
(515b1)羅婆那王共 妻子夜叉等
(2)及無量眷屬 大智諸大臣
(3)叔迦婆羅那 如是等天衆 
(20)我與諸婇女 及夜叉眷屬
(21)輸迦娑剌那 衆中聰慧者 
No Tibetan 
saṅs rgyas bźugs ma thag tu yaṅ || ne tso sa ra nas brgyan pa’i ||
(2) gnod sbyin rnam pa maṅ po daṅ || ’bod ’grogs lha mo lhan cig tu || 
5. Just as the Buddha rises, Rāvaṇa, accompanied by the Apsaras and Yakshas numerous, by Suka, Sarana, and learned men, 
ṛddhyā gatvā tam adhvānaṃ yatra tiṣṭhati nāyakaḥ |
avatīrya pauṣpakād yānād vandya pūjya tathāgatam |
nāma saṃśrāvayaṃs tasmai jinendreṇa adhiṣṭhitaḥ || 1.6 || 
 
(4)各各悉皆現 無量諸神通
(5)乘妙花宮殿 倶來到佛所
(6)到已下花殿 禮拜供養佛
(7)依佛住持力 即於如來前 
(22)悉以其神力 往詣如來所
(23)各下花宮殿 禮敬世所尊
(24)復以佛威神 對佛稱己名 
No Tibetan 
mgon po gaṅ na bźugs pa yi || lam der ’phrul gyis soṅ nas ni ||
me tog bźon las babs nas kyaṅ || de bźin gśegs la mchod phyag ’tshal ||
rgyal ba’i dbaṅ pos byin brlabs nas || (3) de la mṅon par mi bsñad pa || 
6. Miraculously goes over to the place where the Lord is standing. Alighting from the floral vehicle, he greets the Tathāgata reverentially, makes him offerings, tells him who he is, and stands by the Lord. 
rāvaṇo ’haṃ daśagrīvo rākṣasendra ihāgataḥ |
anugṛhṇāhi me laṅkāṃ ye cāsmin puravāsinaḥ || 1.7 || 
 
(8)自説己名字 我十頭羅刹
(9)願垂哀愍我 及此城衆生
(10)受此楞伽城 摩羅耶寶山 
(25)我是羅刹王 十首羅婆那
(26)今來詣佛所 願佛攝受我
(27)及楞伽城中 所有諸衆生 
No Tibetan 
bdag ni ’bod ’grogs mgrin bcu ste || srin po’i dbaṅ po ’dir mchis so ||
groṅ rdal ’di na su gnas daṅ || bdag gi laṅ ka rjes su zuṅ || 
7. “I who have come here, am called Rāvaṇa, the ten-headed king of the Rākshasas, mayest thou graciously receive me with Laṅkā and all its residents. 
pūrvair api hi saṃbuddhaiḥ pratyātmagatigocaram |
(5*)śikhare ratnakhacite puramadhye prakāśitam || 1.8 || 
 
(11)過去無量佛 於此楞伽城
(12)種種寶山上 説身所證法 
(28)過去無量佛 咸昇寶山頂
(29)住楞伽城中 説自所證法 
No Tibetan 
rdzogs pa’i saṅs rgyas sṅa mas kyaṅ || so so raṅ rig spyod yul ni ||
rtse mo rin chen brgyan (4) pa yi || groṅ rdal dbus su rab tu bśad || 
8. “In this city, the inmost state of consciousness realised, indeed, by the Enlightened Ones of the past (5) was disclosed on this peak studded with precious stones. 
bhagavān api tatraiva śikhare ratnamaṇḍite |
deśetu dharma virajaṃ jinaputraiḥ parīvṛtaḥ |
śrotukāmā vayaṃ cādya ye ca laṅkānivāsinaḥ || 1.9 || 
 
(13)如來亦應爾 於此寶山中
(14)同諸過去佛 亦説如是法
(15)願共諸佛子 説此清淨法
(16)我及楞伽衆 咸皆欲聽聞 
(588a1)世尊亦應爾 住彼寶嚴山
(2)菩薩衆圍遶 演説清淨法
(3)我等於今日 及住楞伽衆
(4)一心共欲聞 離言自證法 
No Tibetan 
bcom ldan gyis kyaṅ de ñid kyi || rtse mo rin chen brgyan pa la ||
rgyal ba’i sras kyis yoṅs bskor ciṅ || rdul med chos ni bśad du gsol ||
gaṅ rnams laṅ kar gnas pa daṅ || bdag cag de riṅ ñan par ’tshal || 
9. “Let the Blessed One, too. surrounded by sons of the Victorious One, now disclose the Truth immaculate on this peak embellished with precious stones; we, together with the residents of Laṅkā, desire to listen. 
deśanānayanirmuktaṃ pratyātmagatigocaram |
laṅkāvatārasūtraṃ vai pūrvabuddhānuvarṇitam || 1.10 || 
 
(17)入楞伽經典 過去佛讃歎
(18)内身智境界 離所説名字 
No Tibetan 
(5) bśad pa’i tshul las rnam grol ba || so so raṅ rig spyod yul te ||
laṅ kar gśegs pa’i mdo sde ni || saṅs rgyas sṅa mas gsuṅs pa’o || 
10. “The Laṅkāvatāra Sūtra which is praised by the Buddhas of the past [discloses] the inmost state of consciousness realised by them, which is not founded on any system of doctrine. 
smarāmi pūrvakair buddhair jinaputrapuraskṛtaiḥ |
sūtram etan nigadyate bhagavān api bhāṣatām || 1.11 || 
 
(19)我念過去世 無量諸如來
(20)諸佛子圍遶 説此修多羅 
(5)我念去來世 所有無量佛
(6)菩薩共圍遶 演説楞伽經
(7)此入楞伽典 昔佛所稱讃
(8)願佛同往尊 亦爲衆開演2  
No Tibetan 
rgyal ba’i sras kyis yoṅs bskor ciṅ || sṅon gyi saṅs rgyas dag gis kyaṅ ||
mdo sde ’di ni bśad par dran || (6) bcom ldan ’das kyis bśad du gsol || 
11. “I recollect the Buddhas of the past surrounded by sons of the Victorious One recite this sūtra; the Blessed One, too, will speak. 
bhaviṣyanty anāgate kāle buddhā buddhasutāś ca ye |
etam eva nayaṃ divyaṃ śikhare ratnabhūṣite |
deśayiṣyanti yakṣāṇām anukampāya nāyakāḥ || 1.12 || 
 
(21)如來於今日 亦應爲我等
(22)及諸一切衆 説此甚深法
(23)未來諸世尊 及諸佛子等
(24)於此寶山上 亦説此深法 
(9)請佛爲哀愍 無量夜叉衆
(10)入彼寶嚴城 説此妙法門 
No Tibetan 
ma ’oṅs dus na ’byuṅ ba yi || saṅs rgyas saṅs rgyas sras dag kyaṅ ||
’phrul gyi tshul te ’di ñid ni || rtse mo rin chen brgyan pa la ||
gnod sbyin rnams la thugs brtse phyir || ’dren pa rnams ni ston par ’gyur || 
12. “In the time to come, there will be Buddhas and Buddha-Sons pitying the Yakshas; the Leaders will discourse on this magnificent doctrine on the peak adorned with precious stones. 
divyalaṅkāpurīramyāṃ nānāratnair vibhūṣitām |
prāgbhāraiḥ śītalaiḥ ramyai ratnajālavitānakaiḥ || 1.13 || 
 
(25)今此楞伽城 微妙過天宮
(26)牆壁非土石 諸寶羅網覆 
(11)此妙楞伽城 種種寶嚴飾
(12)牆壁非土石 羅網悉珍寶 
No Tibetan 
’phrul (7) gyi laṅ ka’i groṅ rdal ’di || mdaṅs dga’ rin chen sna tshogs daṅ ||
thel sdiṅs rdo steṅs dga’ ba daṅ || rin chen dra ba’i bla res brgyan || 
13. “This magnificent city of Laṅkā is adorned with varieties of precious stones, [surrounded] by peaks, refreshing and beautiful and canopied by a net of jewels. 
rāgadoṣavinirmuktāḥ pratyātmagaticintakāḥ |
santy atra bhagavan yakṣāḥ pūrvabuddhaiḥ kṛtārthinaḥ |
mahāyānanaye śraddhā niviṣṭānyonyayojakāḥ || 1.14 || 
 
(27)此諸夜叉等 已於過去佛
(28)修行離諸過 畢竟住大乘
(29)内心善思惟 如實念相應 
(13)此諸夜叉衆 昔曾供養佛
(14)修行離諸過 證知常明了 
No Tibetan 
rnal ’byor ñes daṅ rnam bral ba || so so raṅ rig sems pa yi ||
bcom ldan ’das ’di na gnod sbyin dag || saṅs rgyas sṅa mas [57b1] mdzad sruṅ ba ||
theg chen tshul la dad pa yi || mṅon par źen ciṅ gźan ’dzud pa || 
14. “Blessed One, here are the Yakshas who are free from faults of greed, reflecting on [the Truth] realised in one's inmost self and making offerings to the Buddhas of the past; they are believers in the teaching of the Mahāyāna and intent on disciplining one another. 
(3,1) yakṣiṇyo yakṣaputrāś ca mahāyānabubhutsavaḥ |
āyātu bhagavān śāstā laṅkāmalayaparvatam || 1.15 || 
 
(515c1)願佛憐愍故 爲諸夜叉説
(2)願佛天人師 入摩羅耶山 
(15)夜叉男女等 渇仰於大乘
(16)自信摩訶衍 亦樂令他住3  
No Tibetan 
gnod sbyin mo daṅ gnod sbyin bu || theg chen rtogs par ’tshal ba mchis ||
laṅ ka ma la ya yi rir || ston pa saṅs rgyas gśegs su gsol || 
15. “There are younger Yakshas, girls and boys, desiring to know the Mahāyāna. Come, Blessed One, who art our Teacher, come to Laṅkā on Mount Malaya. 
(6*) kumbhakarṇapurogāś ca rākṣasāḥ puravāsinaḥ |
śroṣyanti pratyātmagatiṃ mahāyānaparāyaṇāḥ || 1.16 || 
 
(3)夜叉及妻子 欲得摩訶衍
(4)甕耳等羅刹 亦住此城中 
(17)惟願無上尊 爲諸羅刹衆
(18)甕耳等眷屬 往詣楞伽城 
No Tibetan 
bum pa rna la sogs pa (2) rnams || srin po groṅ rdal gnas pa dag ||
theg pa che la rton pa rnams || so so raṅ rig ñan par ’tshal || 
16. (6) “The Rākshasas, with Kumbhakarṇa at their head, who are residing in the city, wish, as they are devoted to the Mahāyāna, to hear about this inmost realisation. 
kṛtādhikārā buddheṣu kariṣyanty adhunā ca vai |
anukampārthaṃ mahyaṃ vai yāhi laṅkāṃ sutaiḥ saha || 1.17 || 
 
(5)曾供養過去 無量億諸佛
(6)今復願供養 現在大法王
(7)欲聞内心行 欲得摩訶衍
(8)願佛憐愍我 及諸夜叉衆
(9)共諸佛子等 入此楞伽城 
(19)我於去來今 勤供養諸佛
(20)願聞自證法 究竟大乘道
18 (21)願佛哀愍我 及諸夜叉衆
(22)共諸佛子等 入此楞伽城 
No Tibetan 
saṅs rgyas rnams la bgyi ba bgyis || da ltar na yaṅ śin tu bgyid ||
bdag la rjes su thugs brtse’i phyir || laṅ kar sras daṅ bcas te gśegs || 
17. “They have made offerings assiduously to the Buddhas [in the past] and are to-day going to do the same. Come, for compassion's sake, to the Laṅkā, together with [thy] sons. 
gṛham apsaravargāś ca hārāṇi vividhāni ca |
ramyāṃ cāśokavanikāṃ pratigṛhṇa mahāmune || 1.18 || 
 
(10)我所有宮殿 妻子及眷屬
(11)寶冠諸瓔珞 種種莊嚴具
(12)阿舒迦園林 種種皆可樂
(13)及所乘花殿 
(23)我宮殿婇女 及以諸瓔珞
(24)可愛無憂園 願佛哀納受 
No Tibetan 
(3) khyim daṅ lha mo tshogs rnams daṅ || se mo do yaṅ sna tshogs daṅ ||
mdaṅs dga’ a śo ka yi tshal || thub pa chen po bźes su gsol || 
18. “Mahāmati, accept my mansion, the company of the Apsaras, necklaces of various sorts, and the delightful Aśoka garden. 
ājñākaro ’haṃ buddhānāṃ ye ca teṣāṃ jinātmajāḥ |
nāsti tad yan na deyaṃ me anukampa mahāmune || 1.19 || 
 
施佛及大衆
(14)我於如來所 無有不捨物
(15)願大牟尼尊 哀愍我受用
(16)我及諸佛子 受佛所説法
(17)願佛垂哀愍 爲我受用説 
(25)我於佛菩薩 無有不捨物
(26)乃至身給侍 *惟願哀納受 
No Tibetan 
bdag ni rgyal sras de dag daṅ || saṅs rgyas rnams kyi bka’ bźin bgyid ||
bdag gis mi dbul gcig ma mchis || (4) thub pa chen po thugs brtser dgoṅs || 
19. “I give myself up to serve the Buddhas and their sons; there is nothing with me that I do not give up [for their sake]; Great Muni, have compassion on me!” 
tasya tadvacanaṃ śrutvā uvāca tribhaveśvaraḥ |
atītair api yakṣendra nāyakai ratnaparvate || 1.20 || 
 
(18)爾時三界尊 聞夜叉請已
(19)即爲夜叉説 過去未來佛
(20)夜叉過去佛 此勝寶山中 
(27)爾時世尊聞是語已。即告之言。夜叉王。過(28)去世中諸大導師。 
No Tibetan 
de yi tshig de gsan pa daṅ || srid gsum dbaṅ pos gsuṅs pa ni ||
gnod sbyin dbaṅ po ’das pa yi || mgon pos rin chen ri bo la || 
20. Hearing him speak thus, the Lord of the Triple World said, “King of Yakshas, this mountain of precious stones was visited by the Leaders in the past. 
pratyātmadharmo nirdiṣṭaḥ tvaṃ caivāpy anukampitaḥ |
anāgatāś ca vakṣyanti girau ratnavibhūṣite || 1.21 || 
 
(21)憐愍夜叉故 説内身證法
(22)未來佛亦爾 於此寶山中
(23)爲諸夜叉等 亦説此深法 
咸哀愍汝受汝勸請。詣(29)寶山中説自證法。未來諸佛亦復如是。 
No Tibetan 
so so raṅ rig chos rnams bstan || khyod ñid la yaṅ thugs brtser dgoṅs ||
rin chen (5) rnam brgyan ri bo la || ma ’oṅs rnams kyaṅ gsuṅ bar ’gyur || 
21. “And, taking pity on you, they discoursed on the Truth revealed in their inmost [consciousness]. [The Buddhas of] the future time will proclaim [the same] on this jewel-adorned mountain. 
yogināṃ nilayo hy eṣa dṛṣṭadharmavihāriṇām |
anukampyo ’si yakṣendra sugatānāṃ mamāpi ca || 1.22 || 
 
(24)夜叉此寶山 如實修行人
(25)現見法行人 乃能住此處
(26)夜叉今告汝 我及諸佛子
(27)憐愍汝等故 受汝施請説 
此(588b1)是修行甚深觀行現法樂者之所住處。我及(2)諸菩薩哀愍汝故受汝所請。 
No Tibetan 
’di ni rnal ’byor ldan pa dag || mthoṅ ba’i chos la spyod pa’i gnas ||
ṅa daṅ sras rnams dag gis kyaṅ || gnod sbyin dbaṅ po brtser dgoṅs rigs || 
22. “This [inmost Truth] is the abode of those Yogins who stand in the presence of the Truth. King of the Yakshas, you have the compassion of the Sugatas and myself.” 
adhivāsya bhagavāṃs tūṣṇīṃ śamabuddhyā vyavasthitaḥ |
ārūḍhaḥ puṣpake yāne rāvaṇenopanāmite || 1.23 || 
 
(28)如來略答竟 寂靜默然住
(29)羅婆那羅刹 奉佛花宮殿 
作是語已默(3)然而住。時羅婆那王。即以所乘妙花宮殿(4)奉施於佛。佛坐其上。 
No Tibetan 
bcom ldan gnaṅ nas mi gsuṅ bar || źi ba’i (6) blo yis rnam par bźugs ||
’bod ’grogs kyis ni phul ba yi || me tog bźon par bźugs par gyur || 
23. The Blessed One accepting the request [of the King] remained silent and undisturbed; he now mounted the floral chariot offered by Rāvaṇa. 
tatraiva rāvaṇo ’nye ca jinaputrā viśāradāḥ |
(7*)apsarair hāsyalāsādyaiḥ pūjyamānāḥ purīṃ gatāḥ || 1.24 || 
 
(516a1)如來及佛子 受已即皆乘
(2)羅婆那夜叉 亦自乘華殿
(3)以諸婇女樂 樂佛到彼城 
王及諸菩薩前後導(5)從4 。無量婇女歌詠讃歎。供養於佛往詣彼(6)城。 
No Tibetan 
de ñid du ni ’bod ’grogs daṅ || ’jigs med rgyal sras gźan yaṅ ste ||
lha mos bźad gaṅ rol mo yis || rab tu mchod ciṅ groṅ du gśegs || 
24. Thus Rāvaṇa and others, wise sons of the Victorious One, (7) honoured by the Apsaras singing and dancing, reached the city. 
tatra gatvā purīṃ ramyāṃ punaḥ pūjāṃ pralabdhavān |
rāvaṇādyair yakṣavargair yakṣiṇībhiś ca pūjitaḥ |
yakṣaputrair yakṣakanyābhī ratnajālaiś ca pūjitaḥ || 1.25 || 
 
(4)到彼妙城已 羅婆那夜叉
(5)及其夜叉妻 夜叉男女等
(6)更持勝供具 種種皆微妙 
到彼城已。羅婆那王及諸眷屬。復作種(7)種上妙供養。 
No Tibetan 
dga’ (7) ba’i groṅ rdal der gśegs nas || mchod pa rab tu yaṅ brñes so ||
’bod ’grogs la sogs gnod sbyin gyi || sde daṅ gnod sbyin mos kyaṅ mchod ||
gnod sbyin bu mo gnod sbyin bus || rin po che yi dra bas mchod || 
25. Arriving in the delightful city [the Buddha was] again the recipient of honours; he was honoured by the group of Yakshas including Rāvaṇa and by the Yaksha women. 
rāvaṇenāpi buddhasya hārā ratnavibhūṣitāḥ |
jinasya jinaputrāṇām uttamāṅgeṣu sthāpitāḥ || 1.26 || 
 
(7)供養於如來 及諸佛子等 1  
夜叉衆中童男童女。以寶羅網(8)供養於佛。羅婆那王施寶瓔珞奉佛菩薩(9)以掛其頸。 
No Tibetan 
’bod ’grogs kyis kyaṅ saṅs rgyas kyi || rin (58a1) chen brgyan pa’i se mo do ||
rgyal ba’i sras daṅ rgyal ba yi || stod kyi yan lag rnams la btags || 
26. A net of jewels was offered to the Buddha by the younger Yakshas, girls and boys, and necklaces beautifully ornamented with jewels were placed by Rāvaṇa about the neck of the Buddha and those of the sons of the Buddha.5  
pragṛhya pūjāṃ bhagavān jinaputraiś ca paṇḍitaiḥ |
dharmaṃ vibhāvayām āsa pratyātmagatigocaram || 1.27 || 
 
(8)諸佛及菩薩 皆受彼供養2  
爾時世尊及諸菩薩受供養已。(10)各爲略説自證境界甚深之法。 
No Tibetan 
bcom ldan rgyal sras mkhas bcas pa || mchod pa phul ba bźes nas ni ||
so so raṅ rig spyod yul gyi || chos ni rnam par bstan pa (2) mdzad || 
27. The Buddhas together with the sons of the Buddha and the wise men, accepting the offerings, discoursed on the Truth which is the state of consciousness realised in the inmost self. 
rāvaṇo yakṣavargāś ca saṃpūjya vadatāṃ varam |
mahāmatiṃ pūjayanti adhyeṣanti punaḥ punaḥ |
tvaṃ praṣṭā sarvabuddhānāṃ pratyātmagatigocaram || 1.28 || 
 
(9)羅婆那等衆 供養説法者
(10)觀察所説法 内身證境界
(11)供養大慧士 數數而請言 
時羅婆那王(11)并其眷屬。復更供養大慧菩薩。而勸請言 
No Tibetan 
gnod sbyin sde daṅ ’bod ’grogs kyis || smra ba rnams kyi mchog mchod de ||
blo gros chen por mchod ciṅ || gsol ba yaṅ daṅ yaṅ ’debs pa ||
khyod ni saṅs rgyas thams cad la || raṅ rig spyod yul ’dri ba yin || 
28. Honouring [him as] the best speaker, Rāvaṇa and the company of the Yakshas honoured Mahāmati and requested of him again and again:6  
(4,1) ahaṃ hi śrotā yakṣāś ca jinaputrāś ca sann iha |
adhyeṣayāmi tvāṃ yakṣā jinaputrāś ca paṇḍitāḥ || 1.29 || 
 
(12)大士能問佛 内身行境界
(13)我與夜叉衆 及諸佛子等
(14)一切諸聽者 咸請仁者問 
(12)我今諸大士 奉問於世尊
(13)一切諸如來 自證智境界
(14)我與夜叉衆 及此諸菩薩
(15)一心願欲聞 是故咸勸請 
No Tibetan 
’di ni bdag daṅ gnod sbyin (3) daṅ || rgyal ba’i sras rnams ñan pa mchis ||
khyod la rgyal sras mkhas pa daṅ || gnod sbyin rnams kyaṅ gsol ba ’debs || 
29. “Thou art the asker of the Buddha concerning the state of consciousness realised in their inmost selves, of which we here, Yakshas as well as the sons of the Buddha, are desirous of hearing. I, together with the Yakshas, the sons of the Buddha, and the wise men, request this of thee. 
vādināṃ tvaṃ mahāvādī yogināṃ yogavāhakaḥ |
adhyeṣayāmi tvāṃ bhaktyā nayaṃ pṛccha viśārada || 1.30 || 
 
(15)大士説法勝 修行亦最勝
(16)我尊重大士 請問佛勝行 
(16)汝是修行者 言論中最勝
(17)是故生尊敬 勸汝請問法 
No Tibetan 
smra ba’i naṅ na smra chen khyod || rnal ’byor can gyi’aṅ rnal ’byor źugs ||
khyod la gus par gsol ’debs kyis || ’jigs pa (4) med pas tshul dris śig || 
30. “Thou art the most eloquent of speakers, and the most strenuous of the Yogins; with faith I beg of thee. Ask [the Buddha] about the doctrine, O thou the proficient one! 
tīrthyadoṣair vinirmuktaṃ pratyekajinaśrāvakaiḥ |
pratyātmadharmatāśuddhaṃ buddhabhūmiprabhāvakam || 1.31 || 
 
(17)離諸外道邊 亦離二乘過
(18)説内法清淨 究竟如來地 
(18)自證清淨法 究竟入佛地
(19)離外道二乘 一切諸過失 
No Tibetan 
raṅ rgyal ñan thos rnams daṅ ni || mu stegs ñes las rnam par grol ||
so so raṅ rig chos ñid gtsaṅ || saṅs rgyas sa ni thob byed pa’o || 
31. “Free from the faults of the philosophers and Pratyekabuddhas and Śrāvakas is (8) the Truth of the inmost consciousness, immaculate and culminating in the stage of Buddhahood.” 
nirmāya bhagavāṃs tatra śikharān ratnabhūṣitān |
anyāni caiva divyāni ratnakoṭīralaṃkṛtāḥ || 1.32 || 
 
(19)爾時佛神力 復化作山城
(20)崔嵬百千相 嚴飾對須彌
(21)無量億花園 皆是衆寶林
(22)香氣廣流布 芬馥未曾聞 
(20)爾時世尊以神通力。於彼山中復更化作(21)無量寶山。悉以諸天百千萬億妙寶嚴飾。 
No Tibetan 
rtse mo rin chen brgyan pa daṅ || gźan yaṅ lha rdzas rnams kyi ni ||
rin chen bye bas brgyan (5) pa dag || bcom ldan ’das kyis der sprul te || 
32.7 Thereupon the Blessed One created jewel-adorned mountains and other objects magnificently embellished with jewels in an immense number. 
ekaikasmin girivare ātmabhāvaṃ vidarśayan |
tatraiva rāvaṇo yakṣa ekaikasmin vyavasthitaḥ || 1.33 || 
 
(23)一一寶山中 皆示現佛身
(24)亦有羅婆那 夜叉衆等住 
一(22)一山上皆現佛身。一一佛前皆有羅婆那王 
No Tibetan 
mgon po ri bo re re la || ñid kyi sku ni rab tu bstan ||
’bod ’grogs gnod sbyin de dag na || re re la ni rnam par gnas || 
33. On the summit of each mountain the Buddha himself was visible, and Rāvaṇa, the Yaksha, also was found standing there. 
atra tāḥ parṣadaḥ sarvā ekaikasmin hi dṛśyate |
sarvakṣetrāṇi tatraiva ye ca teṣu vināyakāḥ || 1.34 || 
 
(25)十方佛國土 及於諸佛身
(26)佛子夜叉王 皆來集彼山 
(23)及其衆會十方所有一切國土皆於中現。一(24)一國中悉有如來。 
No Tibetan 
thams cad ’khor ni ma bri bar || re re na yaṅ śin tu snaṅ ||
de na źiṅ rnams thams (6) cad daṅ || gaṅ yaṅ de na ’dren pa daṅ || 
34. Thus the entire assembly was seen on each mountain-peak, and all the countries Were there, and in each there was a Leader. 
rākṣasendraś ca tatraiva ye ca laṅkānivāsinaḥ |
tatpratispardhinī laṅkā jinena abhinirmitā || 1.35 || 
 
(27)而此楞伽城 所有諸衆等
(28)皆悉見自身 入化楞伽中
(29)如來神力作 亦同彼楞伽 
一一佛前咸有羅婆那王(25)并其眷屬。楞伽大城 
No Tibetan 
de na srin po’i dbaṅ po rnams || gaṅ dag laṅ kar gnas pa’aṅ snaṅ ||
de daṅ ’gran pa’i laṅ ka daṅ || 
35. Here also was the King of the Rākshasas and the residents of Laṅkā, and the Laṅkā created by the Buddha rivaling [the real one]. 
anyāś cāśokavanikā vanaśobhāś ca tatra yāḥ
ekaikasmin girau nātho mahāmatipracoditaḥ || 1.36 || 
 
(516b1)諸山及園林 寶莊嚴亦爾
(2)一一山中佛 皆有大智問 
阿輸迦園。如是莊嚴等(26)無有異。一一皆有大慧菩薩而興請問。 
No Tibetan 
a śo ka li tshal gźan daṅ || nags tshal bzaṅ po de dag kyaṅ || rgyal ba yis ni mṅon par sprul ||
mgon (7) po ri rnams re re la || blo gros chen pos bskul ba daṅ || 
36. Other things were there, too, —the Aśoka with its shining woods, and on each mountain-peak Mahāmati was making a request of the Buddha, 
dharmaṃ dideśa yakṣāya pratyātmagatisūcakam |
dideśa nikhilaṃ sūtraṃ śatasāhasrikaṃ girau || 1.37 || 
 
(3)如來悉爲説 内身所證法
(4)出百千妙聲 説此經法已 
佛(27)爲開示自證智境。以百千妙音説此經已。 
No Tibetan 
so so raṅ rig rjod pa yis || chos ni gnod sbyin rnams la bstan ||
stoṅ phrag brgya pa’i mdo sde dag || ri bo la ni ma lus bśad || 
37. Who discoursed for the sake of the Yakshas on the Truth leading to the inmost realisation; on the mountain-peak he delivered a complete sūtra with an exquisite voice varied in hundreds of thousands of ways.8  
śāstā ca jinaputrāś ca tatraivāntarhitās tataḥ |
adrākṣīd rāvaṇo yakṣa ātmabhāvaṃ gṛhe sthitam || 1.38 || 
 
(5)佛及諸佛子 一切隱不現
(6)羅婆那夜叉 忽然見自身
(7)在己本宮殿 更不見餘物 
(28)佛及諸菩薩皆於空中隱而不現。羅婆那王(29)唯自見身住本宮中。 
No Tibetan 
ston pa daṅ ni rgyal sras rnams || de ñid du yaṅ mi snaṅ gyur ||
gnod sbyin [58b1] ’bod ’grogs bdag gis lus || khyim na gnas par mthoṅ ba daṅ || 
38. [After this] the teacher and the sons of the Buddha vanished away in the air, leaving Rāvaṇa the Yaksha himself standing [above] in his mansion. 
cinteti kim idaṃ ko ’yaṃ deśitaṃ kena vā śrutam |
kiṃ dṛṣṭaṃ kena vā dṛṣṭaṃ nagaro vā kva saugataḥ || 1.39 || 
 
(8)而作是思惟 向見者誰作
(9)説法者爲誰 是誰而聽聞
(10)我所見何法 而有此等事 
作是思惟。向者是誰(588c1)誰聽其説所見何物是誰能見。 
No Tibetan 
bsams pa ’di go ji źig sñam || gaṅ gis bśad de su yis thos ||
ci źig mthoṅ gi gaṅ gis mthoṅ || groṅ khyer de dag gaṅ du soṅ || 
39. Thought he, “How is this? What means this? and by whom was it heard? What was it that was seen? and by whom was it seen? Where is the city? and where is the Buddha? 
tāni kṣetrāṇi te buddhā ratnaśobhāḥ kva saugatāḥ |
svapno ’yam atha vā māyā nagaraṃ gandharvaśabditam || 1.40 || 
 
(11)彼諸佛國土 及諸如來身
(12)如此諸妙事 今皆何處去
(13)爲是夢所憶 爲是幻所作
(14)爲是實城邑 爲乾闥婆城 
佛及國城衆(2)寶山林。如是等物今何所在。爲夢所作爲(3)幻所成。爲復猶如乾闥婆城。 
No Tibetan 
saṅs rgyas de dag źiṅ de rnams || rin chen (2) nags bzaṅ de ga re ||
’di na sgyu ma’am rmi lam rol || dri za’i groṅ źes bsgrags pa’am || 
40. “Where are those countries, those jewel-shining Buddhas, those Sugatas? (9) Is it a dream then? or a vision? or is it a castle conjured up by the Gandharvas? 
timiro mṛgatṛṣṇā vā svapno vandhyāprasūyatam |
(9*)alātacakradhūmo vā yad ahaṃ dṛṣṭavān iha || 1.41 || 
 
(15)爲是翳妄見 爲是陽炎起
(16)爲夢石女生 爲我見火輪
(17)爲見火輪烟 我所見云何 
爲翳所見。爲(4)炎所惑。爲如夢中石女生子。爲如煙焔旋(5)火輪耶。 
No Tibetan 
rab rib yin nam smig rgyu’am || rmi lam mo śam bu byuṅ ṅam ||
bdag gis ’dir ni gaṅ mthoṅ ba || mgal me bskor tam du ba’am || 
41. “Or is it dust in the eye, or a fata morgana, or the dream-child of a barren woman, or the smoke of a fire-wheel, that which I saw here?” 
atha vā dharmatā hy eṣā dharmāṇāṃ cittagocare |
na ca bālā avabudhyante mohitā viśvakalpanaiḥ || 1.42 || 
 
(18)復自深思惟 諸法體如是
(19)唯自心境界 内心能證知
(20)而諸凡夫等 無明所覆障
(21)虚妄心分別 而不能覺知 
復更思惟。一切諸法性皆如是。唯是(6)自心分別境界。凡夫迷惑不能解了。 
No Tibetan 
’on te sems kyi spyod yul (3) la || chos rnams kyi ni chos ñid dam ||
lta ba med ciṅ blta ba’aṅ med || smra med smra bar bya med na || 
42. Then [Rāvaṇa reflected], “This is the nature as it is (Dharmatā) of all things, which belongs to the realm of Mind, and it is not comprehended by the ignorant as they are confused by every form of imagination. 
na draṣṭā na ca draṣṭavyaṃ na vācyo nāpi vācakaḥ |
anyatra hi vikalpo ’yaṃ buddhadharmākṛtisthitiḥ |
ye paśyanti yathādṛṣṭaṃ na te paśyanti nāyakam || 1.43 || 
 
(22)能見及所見 一切不可得
(23)説者及所説 如是等亦無
(24)佛法眞實體 非有亦非無
(25)法相恒如是 唯自心分別 
無有(7)能見亦無所見。無有能説亦無所説。見佛(8)聞法皆是分別。 
No Tibetan 
raṅ gi rtog pas myos pa yi || byis pa rnams kyis mi śes so ||
gźan du rnam par du rnam par rtog pa ’di || saṅs rgyas daṅ ni chos ltar gnas ||
ji ltar mthoṅ (4) bźin su lta ba || de dag ’dren pa mi mthoṅ ṅo || 
43. “There is neither the seer nor the seen, neither the speaker nor the spoken; the form and usage of the Buddha and his Dharma—they are nothing but discrimination. 
(5,1) apravṛttivikalpaś ca yadā buddhaṃ na paśyati |
apravṛttibhave buddhaḥ saṃbuddho yadi paśyati || 1.44 || 
 
(26)如見物爲實 彼人不見佛
(27)不住分別心 亦不能見佛
(28)不見有諸行 如是名爲佛
(29)若能如是見 彼人見如來
(516c1)智者如是觀 一切諸境界
(2)轉身得妙身 是即佛菩提 
如向所見不能見佛。不(9)起分別是則能見。 
No Tibetan 
rnam par rtog pa mi ’jug ciṅ || gaṅ tshe saṅs rgyas mi mthoṅ la ||
’jug med saṅs rgyas yin par ni || gal te mthoṅ na de saṅs rgyas || 
samanantaraprativibuddhe parāvṛttāśraye svacittadṛśyamātrādhigame ’vikalpapracārasthitasya laṅkādhipateḥ pūrvakuśalamūlasaṃcoditasya sarvaśāstravidagdhabuddher yathātathyadarśanasya aparapraṇeyasya svabuddhivicālanakuśalasya tarkadṛṣṭivyapetadarśanasya aparapraṇeyasya mahāyogayogino mahāviśvarūpadhāriṇaḥ upāyakauśalyagatiṃgatasya sarvabhūmyuttarottarasvalakṣaṇādhigamanakuśalasya cittamagomanovijñānasvabhāvavivekaratasya trisaṃtativyavacchinnadarśanasya sarvakāraṇatī(10*)rthyavyapetabuddheḥ tathāgatagarbhabuddhabhūmyadhyātmasamāpannasya sthitabuddhabuddher gaganād adhyātmavedyaśabdam aśrauṣīt  - sādhu sādhu laṅkādhipate, sādhu khalu punas tvaṃ laṅkādhipate | evaṃ śikṣitavyaṃ yoginā yathā tvaṃ śikṣase | evaṃ ca tathāgatā draṣṭavyāḥ dharmāś ca, yathā tvayā dṛṣṭāḥ | anyathā dṛśyamāne ucchedam āśrayaḥ |  cittamanomanovijñānavigatena tvayā sarvadharmā vibhāvayitavyāḥ | antaścāriṇā na bāhyārthadṛṣṭyabhiniviṣṭena |  na ca tvayā śrāvakapratyekabuddhatīrthādhigamapadārthagocarapatitadṛṣṭisamādhinā bhavitavyam | nākhyāyiketihāsaratena bhavitavyam |  na svabhāvadṛṣṭinā, na rājādhipatyamadapatitena, ṣaḍdhyānādidhyāyinā | eṣa laṅkādhipate abhisamayo mahāyogināṃ parapravādamathanānām akuśaladṛṣṭidālanānām ātmadṛṣṭivyāvartanakuśalānāṃ sūkṣmamabhivijñānaparāvṛttikuśalānāṃ jinaputrāṇāṃ mahāyānacaritānām | tathāgatasvapratyātmabhūmipraveśādhigamāya tvayā yogaḥ karaṇīyaḥ |  evaṃ kriyamāṇe bhūyo ’py uttarottaraviśodhako ’yaṃ laṅkādhipate mārgo yastvayā parigṛhītaḥ (11*) samādhikauśalasamāpattyā | na ca śrāvakapratyekabuddhatīrthyānupraveśasukhagocaro yathā bālatīrthayogayogibhiḥ kalpyate ātmagrāhadṛśyalakṣaṇābhiniviṣṭair bhūtaguṇadravyānucāribhir avidyāpratyayadṛṣṭyabhiniveśābhiniviṣṭaiḥ śūnyatotpādavikṣiptair vikalpābhiniviṣṭair lakṣyalakṣaṇapatitāśayaiḥ |  viśvarūpagatiprāpako ’yaṃ laṅkādhipate svapratyātmagatibodhako ’yaṃ mahāyānādhigamaḥ | viśeṣabhavopapattipratilambhāya ca pravartate | paṭalakośavividhavijñānataraṃgavyāvartako ’yaṃ laṅkādhipate mahāyānayogapraveśo na tīrthyayogāśrayapatanam |  tīrthyayogo hi laṅkādhipate tīrthyānām ātmābhiniveśāt pravartate | vijñānasvabhāvadvayārthānām abhiniveśadarśanādasaumyayogastīrthakarāṇām | tat sādhu laṅkādhipate etam evārtham anuvicintayeḥ | yathā vicintitavāṃs tathāgatadarśanāt | etad eva tathāgatadarśanam || 
               
(3)爾時羅婆那十頭羅刹楞伽王。見分別心過。(4)而不住於分別心中。以過去世善根力故。(5)如實覺知一切諸論。如實能見諸法實相。不(6)隨他教善自思惟覺知諸法。能離一切邪(7)見覺知。善能修行如實行法。於自身中能(8)現一切種種色像。而得究竟大方便解。善(9)知一切諸地上上自體相貎。樂觀心意意識(10)自體。見於三界相續身。斷離諸外道常見。(11)因智如實善知如來之藏。善住佛地内心(12)實智。聞虚空中及自身中出於妙聲。而作(13)是言。  善哉善哉楞伽王。諸修行者悉應如汝(14)之所修學。復作是言。善哉楞伽王。諸佛如(15)來法及非法如汝所見。若不如汝之所見(16)者名爲斷見。  楞伽王。汝應遠離心意識。如(17)實修行諸法實相。汝今應當修行内法。莫(18)著外義邪見之相。  楞伽王。汝莫修行聲聞(19)縁覺諸外道等修行境界。汝不應住一切外(20)道諸餘三昧。汝不應樂一切外道種種戲(21)論。  汝不應住一切外道圍陀邪見。汝不應(22)著王位放逸自在力中。汝不應著禪定神(23)通自在力中。楞伽王。如此等事皆是如實修(24)行者行。能降一切外道邪論。能破一切虚妄(25)邪見。能轉一切見我見過。能轉一切微細識(26)行修大乘行。楞伽王。汝應内身入如來地(27)修如實行。如是修行者。得轉上上清淨(28)法。  楞伽王。汝莫捨汝所證之道。善修三昧(29)三摩跋提。莫著聲聞縁覺外道三昧境界以(517a1)爲勝樂。如毛道凡夫外道修行者。汝莫分(2)別。楞伽王。外道著我見。有我相故虚妄分(3)別。外道見有四大之相。而著色聲香味觸(4)法以爲實有。聲聞縁覺見無明縁行以爲(5)實有。起執著心離如實空。虚妄分別專著(6)有法。而墮能見所見心中。  楞伽王。此勝道(7)法。能令衆生内身覺觀。能令衆生得勝大(8)乘能生三有。楞伽王。此入大乘行。能破衆(9)生種種翳瞙種種識波。不墮外道諸見行(10)中。  楞伽王。此是入大乘行。非入外道行。外(11)道行者依於内身有我而行。見識色二法(12)以爲實。故見有生滅。善哉楞伽王。思惟(13)此義。如汝思惟即是見佛 
時楞伽王尋即開悟。離(10)諸雜染證唯自心。住無分別。往昔所種善(11)根力故。於一切法得如實見。不隨他悟。能(12)以自智善巧觀察。永離一切臆度邪解。住(13)大修行爲修行師。現種種身善達方便。巧(14)知諸地上増進相。常樂遠離心意意識。斷三(15)相續見離外道執著。内自覺悟入如來藏(16)趣於佛地。聞虚空中及宮殿内咸出聲言。  善(17)哉大王。如汝所學。諸修行者應如是學應(18)如是見。一切如來應如是見。一切諸法若(19)異見者則是斷見。  汝應永離心意意識。應(20)勤觀察一切諸法。應修内行莫著外見。  莫(21)墮二乘及以外道。所修句義所見境界。及(22)所應得諸三昧法。汝不應樂戲論談笑。  汝(23)不應起圍陀諸見。亦不應著王位自在。亦(24)不應住六定等中。若能如是。即是如實修(25)行者行。能摧他論能破惡見。能捨一切我(26)見執著。能以妙慧轉所依識。能修菩薩大(27)乘之道。能入如來自證之地。汝應如是勤(28)加修學。令所得法轉更清淨。  善修三昧三(29)摩鉢底。莫著二乘外道境界以爲勝樂。如(589a1)凡修者之所分別。外道執我見有我相。及(2)實求那而生取著。二乘見有無明縁行。(3)於性空中亂想分別。  楞伽王此法殊勝是大(4)乘道。能令成就自證聖智。於諸有中受上(5)妙生。楞伽王。此大乘行破無明翳。滅識波(6)浪不墮外道諸邪行中。  楞伽王。外道行者(7)執著於我。作諸異論不能演説離執著(8)見識性二義。善哉楞伽王。汝先見佛思惟(9)此義。如是思惟乃是見佛 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
laṅ ka’i bdag po gnas śin tu gyur pa daṅ | raṅ gi sems snaṅ ba (5) tsam du khoṅ du chud pa rab tu rtogs ma thag tu rnam par rtog pa’i rgyu ba la gnas pa | sṅon gyi dge ba’i rtsa bas bskul ba | gtsug lag thams cad la mkhas pa’i blo de bźin ñid ji lta ba bźin du mthoṅ ba | gźan gyi driṅ mi ’jog pa | bdag gi blo rnam par dpyod pa la mkhas (6) pa| rtog ge ba’i lta ba dad bral bar lta ba | gźan gyi driṅ la mi ’jog pa | rnal ’byor chen po’i rnal ’byor can | gzugs sna tshogs ’chaṅ ba chen po thabs la mkhas pa khoṅ du chud par rtogs pa | goṅ nas goṅ dus thams cad kyi raṅ gi mtshan ñid rtogs par bya ba la (7) mkhas pa | sems daṅ yid daṅ kyi rnam par śes pa’i raṅ bźin dben pa la dga’ ba | rgyud gsum chad par lta ba | rgyu daṅ mu stegs can thams cad kyi rgyu daṅ bral ba’i blor gyur pas de bźin gśegs pa’i sñiṅ po | saṅs rgyas kyis la naṅ du sñoms par źugs pa (59a1) la gnas źiṅ saṅs rgyas kyi blos nam mkha’ daṅ naṅ nas sgra thos pa  laṅ ka’i bdag po legs so legs so || yaṅ laṅ ka’i bdag po khyod ni legs so || ji ltar khyod slob pa de ltar rnal ’byor can rnams kyis bslab par bya’o || ji ltar khyod kyis (2) mthoṅ ba de bźin ñid du de bźin gśegs pa rnams daṅ | chos rnams la blta bar bya’o || rnam pa gźan du bltas na chad pa la gnas par ’gyur ro ||  khyod kyi sems daṅ yid daṅ | yid kyi rnam par śes pa daṅ bral źiṅ naṅ du spyod pas | chos thams cad rnam par (3) bsgom par bya ste | phyi rol gyi don du lta ba la mṅon par chags pas ni ma yin no ||  khyod kyis ñan thos daṅ | raṅ saṅs rgyas daṅ | mu stegs can gyi mṅon par rtogs pa daṅ | tshig gi don gyi spyod yul du lhuṅ ba’i lta ba daṅ | tiṅ ṅe ’dzi na du ma yin | gtam (4) daṅ sgruṅ la dga’ bar ma yin |  rig byed kyi raṅ bźin du lta bar ma yin | rgyal po’i dbaṅ gis dregs pa la lhuṅ bar ma yin | bsam gtan drug la sogs pa la bsam gtan par ma yin te | laṅ ka’i bdag po ’di ni rgyal ba’i sras rnal ’byor chen po’i rnal ’byor daṅ (5) ldan pa | pha rol rgol ba rab tu ’joms pa | lta ba ṅan pa sel ba | bdag tu lta ba rnam par bzlog pa la mkhas pa | blo źib ciṅ rnam par śes pa | śin tu ’gyur ba la mkhas pa | theg pa chen po la spyod pa rnams kyi dam tshig go || de bźin gśegs pa’i bdag (6) gi so so raṅ gi sa la ’jug ba khoṅ du chuṅ par bya ba’i phyir khyod kyis brtson par gyis śig |  de ltar byas na laṅ ka’i bdag po gaṅ khyod kyis tiṅ ṅe ’dzin la mkhas pa’i sñoms par ’jug pas yoṅs su bzuṅ ba’i lam ’di ni phyir źiṅ goṅ nas goṅ du rnam par spyod pa yin te | (7) ji ltar byis pa mu stegs can gyi rnal ’byor la rnal ’byor can bdag tu ’dzin par snaṅ ba’i mtshan ñid la mṅon par chags pa ’byuṅ ba daṅ | yon tan daṅ rdzas kyi rjes su spyod pa | ma rig pa’i rkyen du lta ba la mṅon par cags pas mṅon par źen pa | stoṅ pa daṅ | skye [59b1] bas g-yeṅs pa daṅ | rnam par rtog pa la mṅon par chags pa | mtshan ñid du lhuṅ ba’i bsam pas brtags ba | ñan thos daṅ | raṅ saṅs rgyas daṅ | mu stegs can rjes su ’jug pa’i sgo’i spyod yul ni ma yin no ||  laṅ ka’i bdag po bdag gi so so raṅ gis rig pa (2) rtogs par byed pa’i theg pa chen po khoṅ du chud par byed pa ’di ni gzugs sna tshogs rab tu ’thob par byed pa’o || bye brag gi srid par skye ba yoṅs su ’thob par yaṅ ’gyur ro || laṅ ka’i bdag po theg pa chen po’i rnal ’byor la ’jug pa ’di ni khebs pa’i g-yogs ma rnam (3) par śes pa sna tshogs kyi rlabs zlog par byed pa yin te | mu stegs can gyi rnal ’byor gyi gnas su lhuṅ ba ni ma yin no ||  laṅ ka’i bdag po mu stegs can gyi rnal ’byor ni mu stegs can rnams kyi bdag tu mṅon par źen pa las byuṅ ba’o || rnam par śes pa’i raṅ (4) bźin gñis kyi don la chags par lta bas mu stegs can rnams kyi ’di yaṅ rnal ’byor ma yin no || laṅ ka’i bdag po de legs so || de bźin gśegs pa mthoṅ źiṅ ji ltar rjes su bsams pa’i don de ñid rjes su soms śig daṅ de ñid ni de bźin gśes pa mthoṅ (5) pa yin no || 
The Lord of Laṅkā was then immediately awakened [from his reflection], feeling a revulsion (parāvṛtti) in his mind and realising that the world was nothing but his own mind: he was settled in the realm of non-discrimination, was urged by the stock of his past good deeds, acquired the cleverness of understanding all the texts, obtained the faculty of seeing things as they are, was no more dependent upon others, observed things excellently with his own wisdom (buddhi), gained the insight that was not of discursive reasoning, was no more dependent upon others,10 became a great Yogin of the discipline, was able to manifest himself in all excellent forms, got thoroughly acquainted with all skilful means, had the knowledge of the characteristic aspects of every stage, by which he would surmount it skilfully, was delighted to look into11 the self-nature of Citta, Manas, Manovijñāna, got a view whereby he could cut himself loose from the triple continuation, had the knowledge of disposing of every argument of (10) the philosophers on causation, thoroughly understood the Tathāgata-garbha, the stage of Buddhahood, the inmost self, found himself abiding in the Buddha-knowledge; [when suddenly] a voice was heard from the sky, saying, “It is to be known by oneself.”  “Well done, well done, Lord of Laṅkā! Well done, indeed, Lord of Laṅkā, for once more! The Yogin is to discipline himself as thou doest. The Tathāgatas and all things are to be viewed as they are viewed by thee; otherwise viewed, it is nihilism.  All things are to be comprehended by transcending the Citta, Manas, and Vijñāna as is done by thee. Thou shouldst look inwardly and not become attached to the letter and a superficial view of things;  thou shouldst not fall into the attainments, conceptions, experiences, views, and Samādhis of the Śrāvakas, Pratyekabuddhas, and philosophers; thou shouldst not have any liking for small talk and witticism;  thou shouldst not cherish the notion of self-substance,12 nor have any thought for the vainglory of rulership, nor dwell on such Dhyānas as belong to the six Dhyānas, etc. “Lord of Laṅkā, this is the realisation of the great Yogins: to destroy the discourses advanced by others, to crush mischievous views in pieces, to keep themselves properly away from ego-centered notions, to cause a revulsion in the depths of the mind fittingly by means of an exquisite knowledge. Such are sons of the Buddha who walk in the way of the Mahāyāna. In order to enter upon the stage of self-realisation as attained by the Tathāgatas, the discipline is to be pursued by thee.  “Lord of Laṅkā, conducting thyself in this manner, let thee be further purified in the way thou hast attained; (11) by disciplining thyself well in Samādhi and Samāpatti, follow not the state realised and enjoyed by the Śrāvakas, Pratyekabuddhas, and philosophers, which rises from the imagination of those who discipline themselves according to the practices of the puerile philosophers. They cling to the individual forms of the world created by their egotistical ideas; they maintain such notions as element, quality, and substance; they cling tenaciously to views originating from ignorance; they become confused by cherishing the idea of birth where prevails emptiness; they cling to discrimination [as real]; they fall into the way of thinking where obtains [the dualism of] qualifying and qualified.  “Lord of Laṅkā, this is what leads to various excellent attainments, this is what makes one grow aware of the inmost attainment, this is the Mahāyāna realisation. This will result in the acquirement of an excellent condition of existence. “Lord of Laṅkā, by entering upon the Mahāyāna discipline the veils [of ignorance] are destroyed, and one turns away from the multitudinous waves of the Vijñāna and falls not into the refuge and practice of the philosophers.  “Lord of Laṅkā, the philosophers' practice starts from their own egotistic attachments. Their ugly practice arises from adhering to dualistic views concerning the self-nature of the Vijñāna. “Well done, Lord of Laṅkā; reflect on the signification of this as you did when seeing the Tathāgata before; for this, indeed, is seeing the Tathāgata.” 
atha tasminn antare rāvaṇasyaitad abhavat - yan nv ahaṃ punar api bhagavantaṃ sarvayogavaśavartinaṃ tīrthyayogavyāvartakaṃ pratyātmagatigocarodbhāvakaṃ nairmitanairmāṇikavyapetam adhigamabuddhir (12*) yad yogināṃ yogābhisamayakāle samādhimukhe samāptānām adhigamo bhavati | tasya ca adhigamād yogināṃ yogaśabdo nipātyate adhigamaneneti |  tad ahaṃ kāruṇikaṃ kleśendhanavikalpakṣayakaraṃ taṃ jinaputraiḥ parivṛtaṃ sarvasattvacittāśayānupraviṣṭaṃ sarvagataṃ sarvajñaṃ kriyālakṣaṇavinivṛttaṃ tayaivamṛddhyā (6,1) paśyeyam, taddarśanān nādhigatam adhigaccheyam, adhigataṃ ca me nirvikalpācāraḥ sukhasamādhisamāpattivihāras tathāgatagatibhūmiprāpako vivṛddhiṃ yāyāt || 
   
(14)爾時羅婆那楞伽王。復作是念。我應問佛。(15)如實行法。轉於一切諸外道行。内心修行所(16)觀境界。離於應佛所作應事更有勝法。所謂(17)如實修行者證於法時。所得三昧究竟之樂。(18)若得彼樂是則名爲如實修行者。  是故我應(19)問大慈悲如來世尊。如來能燒煩惱薪盡。(20)及諸佛子亦能燒盡。如來能知一切衆生心(21)使煩惱。如來遍至一切智處。如來如實善能(22)知解是相非相。我今應以妙神通力見於(23)如來。見如來已。未得者得已得者不退。得(24)無分別三昧三摩跋提。得増長滿足如來(25)行處 
(10)爾時羅婆那王。復作是念。願我更得奉見(11)如來。如來世尊於觀自在。離外道法能説(12)自證聖智境界。超諸應化所應作事。住如(13)來定入三昧樂。  是故説名大觀行師。亦復(14)名爲大哀愍者。能燒煩惱分別薪盡。諸佛(15)子衆所共圍遶普入一切衆生心中。遍一(16)切處具一切智。永離一切分別事相。我今願(17)得重見如來大神通力。以得見故。未得者(18)得已得不退。離諸分別住三昧樂。増長滿(19)足如來智地 
No Tibetan  No Tibetan 
de nas de’i skabs su ’bod ’grogs ’di sñam du sems te | yaṅ ’di ltar bdag gis bcom ldan ’das rnal ’byor thams cad la mda’ mdzad pa | mu stegs can gyi rnal ’byor rnam par zlog pa | so so raṅ gis rig pa’i spyod yul ston pa | ’phrul pas (6) sprul pa daṅ bral ba | thugs su chud pa’i blo la gaṅ gi phyir rnal ’byor can rnams rnal ’byor mṅon par rtogs pa’i dus na tiṅ ṅe ’dzin gyi bde ba daṅ | sñoms par ’jug pa rnams khoṅ du chud par ’gyur te | de khoṅ du chud pa’i phyir ’dis khoṅ du chud do źes rnal ’byor can rnams kyi rnal (7) ’byor gyi sgrar gdags te |  de’i phyir bdag gis thugs rje can ñon moṅs pa ’bar ba’i rgyu daṅ | rnam par rtog pa zad par byed pa | rgyal ba’i sras rnams kyis yoṅs su bskor ba | sems can thams cad kyi sems daṅ bsam pa’i rjes su źugs pa | thams cad du khyab (60a1) pa| thams cad mkhyen pa la byed pa’i mtshan ñid rnam par log pa’i rdzu ’phrul gyis de ltar blta’o || de mthoṅ bas ni khoṅ du ma chud pa khoṅ du chud par bya’o || rnam par mi rtog pa la spyod pa bde ba’i tiṅ ṅe ’dzin daṅ | sñoms par ’jug pas gnas pa de (2) bźin gśegs pas thugs su chud pa’i sa thob par byed pa bdag gis khoṅ du chud par yaṅ rnam par ’phel bar ’gyur ro sñam mo || 
At that time it occurred to Rāvaṇa: “I wish to see the Blessed One again, who has all the disciplinary practices at his command, who has turned away from the practices of the philosophers, who is born of the state of realisation in the inmost consciousness, and who is beyond [the dualism of] the transformed and the transforming. He is the knowledge (12) realised by the Yogins, he is the realisation attained by those who enjoy the perfect bliss of the Samādhi which they gain by coming to an intuitive understanding through meditation.  May I see thus [again] the Compassionate One by means of his miraculous powers in whom the fuel of passion and discrimination is destroyed, who is surrounded by sons of the Buddha, who has penetrated into the minds and thoughts of all beings, who moves about everywhere, who knows everything, who keeps himself away from work (kriyā) and form (lakṣana); seeing him may I attain what I have not yet attained, [retain] what I have already gained, may I conduct myself with non-discrimination, abide in the joy of Samādhi and Samāpatti, and attain the ground where the Tathāgatas walk, and in these make progress.” 
atha bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ laṅkādhipateran utpattikadharmakṣāntyadhigataṃ viditvā tayaiva śobhayā daśagrīvasyānukampayā punar apy ātmānaṃ śikhare subahuratnakhacite ratnajālavitate darśayati sma |  adrākṣīd daśagrīvo laṅkādhipatiḥ punar api dṛṣṭānubhūtāṃ śobhāṃ śikhare tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dvātriṃśadvaralakṣaṇavibhūṣitatanum | svātmabhāvaṃ caikaikasmin girau tathāgatānāṃ purataḥ samyaksaṃbuddhānāṃ mahāmatinā sārdhaṃ tathāgatapratyātmagatigocarakathāṃ prakurvantaṃ yakṣaiḥ parivṛtaṃ tāṃ deśanāpāṭhakathāṃ kathayantam | te ca (13*) kṣetrāḥ sanāyakāḥ || 
   
(26)爾時世尊如實照知楞伽王應證無生法忍(27)時至。憐愍十頭羅刹王故。所隱宮殿還復(28)如本。身於種種寶網莊嚴山城中現  (29)爾時十頭羅刹楞伽王。見諸宮殿還復如本。(517b1)一一山中處處皆見有佛世尊應正遍知三(2)十二相妙莊嚴身而在山中。自見己身遍(3)諸佛前。又見一切諸佛國土及諸國王念身(4)無常由貪王位妻子眷屬五欲相縛無解(5)脱期。便捨國土宮殿妻妾象馬珍寶施佛及(6)僧入於山林出家學道。又見佛子在山林(7)中勇猛精進投身餓虎師子羅刹以求佛道。(8)又見佛子在林樹下讀誦經典爲人演説(9)以求佛道。又見菩薩念苦衆生坐於道場(10)菩提樹下思惟佛道。又見一一佛前皆有(11)聖者大慧菩薩説於内身修行境界。亦見一(12)切夜叉眷屬圍遶而説名字章句 
(20)爾時世尊。知楞伽王即當證悟無生法忍。(21)爲哀愍故便現其身。令所化事還復如本。  (22)時十頭王見所曾覩。無量山城悉寶莊嚴。一(23)一城中皆有如來應正等覺。三十二相以嚴(24)其身。自見其身遍諸佛前。悉有大慧夜叉(25)圍遶説自證智所行之法。亦見十方諸佛國(26)土。如是等事悉無有別 
No Tibetan  No Tibetan 
de nas bcom ldan ’das kyis de’i tshe laṅ ka’i bdag po ma skyes pa’i chos la bzod pa thob par thugs su chud nas mgrin bcu la thugs brtse ba’i (3) phyir rin po che maṅ pos brgyan pa | rin po che’i dra bas bres pa’i bdag gi ri’i rtse mo la mdzes pa de lta bu ñid du bdag ñid bstan nas |  yaṅ yaṅ ka’i bdag po mgrin bcus mthoṅ ba daṅ | myoṅ ba’i mdzes pa daṅ | rtse mo la de bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag (4) par rdzogs pa’i saṅs rgyas mtshan rab sum cu rtsa gñis kyis brgyan pa’i sku daṅ | ri bo re re la bdag gi lus kyaṅ de bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas rnams kyi spyan sdan ’dug pa daṅ | de bźin gśegs pa blo gros chen po daṅ thabs (5) cig so so raṅ gis rig pa’i spyod yul gyi gtam mdzad pa daṅ | gnod sbyin gyis bskor ciṅ bśad pa brjod pa’i gtam gsuṅ ba daṅ | mgon po daṅ bcas pa’i źiṅ de dag kyaṅ mthoṅ bar ’gyur to || 
At that moment, the Blessed One recognising that the Lord of Laṅkā is to attain the Anutpattikadharmakshanti showed his glorious compassion for the ten-headed one by making himself visible once more on the mountain-peak studded with many jewels and enveloped in a net-work of jewels.  The ten-headed King of Laṅkā saw the splendour again as seen before on the mountain-peak, [he saw] the Tathāgata, who was the Arhat and the Fully-Enlightened One, with the thirty-two marks of excellence beautifully adorning his person, and also saw himself on each mountain-peak, together with Mahāmati, in front of the Tathāgata, the Fully-Enlightened One, putting forward his discourse on the realisation experienced by the Tathāgata in his inmost self, and, surrounded by the Yakshas, conversing on the verbal teachings and stories [of the Buddha]. Those (13) [Buddha]-lands were seen with the Leaders.13  
13. There is surely a discrepancy here in the text. T'ang reads: “In all the Buddha-lands in the ten quarters were also seen such events going on, and there was no difference whatever." Wei is quite different and has the following: “Besides, he saw all the Buddha-lands and all the kings thinking of the transitoriness of the body. As they are covetously attached to their thrones, wives, children, and relatives, they find themselves bound by the five passions and have no time for emancipation. Seeing this, they abandon their dominions, palaces, wives, concubines, elephants, horses, and precious treasures, giving them all up to the Buddha and his Brotherhood. They now retreat into the mountain-woods, leaving their homes and wishing to study the doctrine. He [Rāvaṇa] then sees the Bodhisattvas in the mountain woods strenuously applying themseves to the mastery of the truth, even to the extent of throwing themselves to the hungry tiger, lion, and Rākshasas. He thus sees the Bodhisattvas reading and reciting the sūtras under a tree in the woods and discoursing on them for others, seeking thereby the truth of the Buddha. He then sees the Bodhisattvas seated under the Bodhi-tree in the Bodhi-mandala thinking of the suffering Beings and meditating on the truth of the Buddha. He then sees the venerable Mahāmati the Bodhisattva before each Buddha preaching about the spiritual discipline of one's inner life, and also sees [the Bodhisattva] surrounded by all the Yakshas and families and talking about names, words, phrases, and paragraphs." This last sentence is evidently the translation of the Sanskrit deśanāpathakatham, which is contrasted in the Laṅkāvatara throughout with pratyātmāryajñānagocara (the spiritual realm realised by noble wisdom in one's inmost consciousness). 
atha bhagavān punar api tasyāṃ velāyāṃ parṣadam avalokya buddhyā na māṃsacakṣuṣā siṃharājavad vijṛmbhya mahāhāsam ahasat | ūrṇākośāc ca raśmiṃ niścāryamāṇaḥ pārśvorukaṭikāyāc ca śrīvatsāt sarvaromakūpebhyo yugāntāgnir iva dīpyamānaḥ tejasendradhanurudayabhāskaropamena prabhāmaṇḍalena dedīpyamānaḥ śakrabrahmalokapālair gaganatale nirīkṣyamāṇaḥ sumeruśṛṅgapratispardhini śikhare niṣaṇṇo mahāhāsam ahasat |  atha tasyā bodhisattvaparṣadaḥ teṣāṃ ca śakrabrahmādīnām etad abhavat - ko nu khalv atra hetuḥ, kaḥ pratyayo yadbhagavān sarvadharmavaśavartī mahāhāsaṃ smitapūrvakaṃ hasati? raśmīṃś ca svavigrahebhyo niścārayati? niścārya tūṣṇīm abhavat svapratyātmāryajñānagocarasamādhimukhe patitāśayo ’vismitaḥ siṃhāvalokanatayā diśo ’valokya rāvaṇasyaiva yogagatipracāram anuvicintayamānaḥ || 
   
(13)爾時世尊智慧觀察現在大衆非肉眼觀。(14)如師子王奮迅視眄呵呵大笑。頂上肉髻放(15)無量光。肩脇腰髀胸卐徳處及諸毛孔。皆(16)放一切無量光明。如空中虹如日千光。如(17)劫盡時大火熾然猛炎之相。帝釋梵王四天(18)王等。於虚空中觀察如來。見佛坐於須彌(19)相對楞伽山頂上呵呵大笑。  爾時菩薩衆帝(20)釋梵天四天王等作是思惟。何因何縁如來(21)應正遍知。於一切法中而得自在。未曾如(22)是呵呵大笑。復於自身出無量光默然而(23)住。專念内身智慧境界不以爲勝。如師子(24)視觀楞伽王念如實行 
(27)爾時世尊普觀衆會。以慧眼觀非肉眼觀。(28)如師子王奮迅迴盻欣然大笑。於其眉間(29)髀脇腰頸及以肩臂徳字之中。一一毛孔皆(589b1)放無量妙色光明。如虹拕暉如日舒光。(2)亦如劫火猛焔熾然。時虚空中梵釋四天。遙(3)見如來坐如須彌楞伽山頂欣然大笑。  爾(4)時諸菩薩及諸天衆咸作是念。如來世尊於(5)法自在。何因縁故欣然大笑。身放光明默(6)然不動。住自證境入三昧樂。如師子王周(7)迴顧視。觀羅婆那念如實法 
No Tibetan  No Tibetan 
de nas bcom ldan ’das kyis da’i tshe saṅs rgyas kyi śa’i spyan gyis ’khor la (6) gzigs nas | seṅ ge’i rgyal po ltar rnam par bsgyiṅs te | bźad mo tshar bźad nas | mdzod spu daṅ | rtsib logs daṅ | brla daṅ | sked pa’i phyogs daṅ | dpal gyi be’u daṅ | spu’i khuṅ bu thams cad nas ni ’od zer rab tu ’byin | dus kyi mtha’i me bźin (7) du ni ’bar | gzi brjid ni ’ja’ lta bu | ’od kyi dkyil ’khor ni ñi ma śar ba daṅ ’dra bar śin tu ’bar | brgya byin daṅ | tshaṅs pa daṅ | ’jig rten skyoṅ pa rnams kyis ni rnam mkha’i dbyiṅs nas lta źiṅ ri rab kyi rtse mo la ’gran pa’i zom la bźugs nas bźad mo cher bźad [60b1] do ||  de nas byaṅ chub sems dpa’i ’khor de daṅ | brgya byin daṅ | tshaṅs pa la sogs pa de dag ’di sñam du sems te | rgyu gaṅ daṅ rkyen gaṅ gis de ltar bcom ldan ’das chos thams cad la mṅa’ mdzad pa sṅon du ’dzum pas bźad mo cher bźad ciṅ raṅ gi sku las ’od zer rab (2) tu ’byin | phyuṅ nas kyaṅ bdag gi so so raṅ gis rig pa’i ’phags pa’i ye śes mthoṅ ba’i spyod yul tiṅ ṅe ’dzin gyi bde ba la dgoṅs pa rab tu bźag ste | gzigs mo med par seṅ ge’i lta bas phyogs su gzigs nas ’bod ’grogs kyi rnal ’byor rtogs pa rgyub la rjes su dgoṅs (3) śiṅ caṅ mi gsuṅ bar gyur sñam mo || 
Then the Blessed One beholding again this great assembly with his wisdom-eye, which is not the human eye, laughed loudly and most vigorously like the lion-king. Emitting rays of light from the tuft of hair between the eyebrows, from the ribs, from the loins, from the Srivatsa14 on the breast, and from every pore of the skin, — emitting rays of light which shone flaming like the fire taking place at the end of a kalpa, like a luminous rainbow, like the rising sun, blazing brilliantly, gloriously—which were observed from the sky by Śakra, Brahma, and the guardians of the world, the one who sat on the peak [of Laṅkā] vying with Mount Sumeru laughed the loudest laugh.  At that time the assembly of the Bodhisattvas together with Śakra and Brahma, each thought within himself: “For what reason, I wonder, from what cause does the Blessed One who is the master of all the world (sarva-dharma-vaśavartin), after smiling first,15 laugh the loudest laugh? Why does he emit rays of light from his own body? Why, emitting [rays of light], does he remain silent, with the realisation [of the Truth] in his inmost self, and absorbed deeply and showing no surprise in the bliss of Samādhi, and reviewing the [ten] quarters, looking around like the lion-king, and thinking only of the discipline, attainment, and performance of Rāvaṇa?” 
atha khalu mahāmatir bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvam evādhyeṣito rāvaṇasyānukampām upādāya tasyā bodhisattva(14*)parṣadaś cittāśayavicāram ājñāya anāgatāṃ janatāṃ cāvalokya deśanāpāṭhābhiratānāṃ sattvānāṃ cittavibhramo bhaviṣyatīti yathārutārthābhiniviṣṭānāṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhatīrthyayogabalābhiniviṣṭānāṃ tathāgatā api bhagavanto vinivṛttavijñānaviṣayā mahāhāsaṃ hasanti |  teṣāṃ kautūhalavinivṛttyarthaṃ bhagavantaṃ paripṛcchati sma - kaḥ khalv atra hetuḥ, kaḥ pratyayaḥ smitasya pravṛttaye?  bhagavān āha - sādhu sādhu mahāmate, sādhu khalu punas tvaṃ mahāmate, lokasvabhāvam avalokya kudṛṣṭipatitānāṃ ca lokānāṃ traikālyacittāvabodhāya māṃ praṣṭum ārabdhaḥ |  evaṃ paṇḍitaiḥ paripṛcchanajātīyair bhavitavyaṃ svaparobhayārtham | eṣa mahāmate rāvaṇo laṅkādhipatiḥ pūrvakān api tathāgatān arhataḥ samyaksaṃbuddhān praśnadvayaṃ pṛṣṭavān |  mām apy etarhi praṣṭukāmo yad anālīḍhaṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhatīrthyayogayogināṃ praśnadvayaprabhedagatilakṣaṇaṃ vibhāvayitum | ya eṣa praṣṭukāmo daśagrīvo ’nāgatān api jinān prakṣyati || 
         
(25)爾時聖者大慧菩薩摩訶薩。先受楞伽羅婆(26)那王所啓請已念楞伽王。知諸一切大菩[(27)薩衆心行之法。觀察未來一切衆生。心皆樂(28)於名字説法。心迷生疑如説而取著於一切(29)聲聞縁覺外道之行。諸佛世尊離諸一切心(517c1)識之行能笑大笑。  爲彼大衆斷於疑心。而(2)問佛言。如來何因何縁何事呵呵大笑。  佛告(3)聖者大慧菩薩。善哉善哉善哉大慧。復善哉(4)大慧。汝能觀察世間妄想分別之心邪見顛(5)倒。汝實能知三世之事而問此事。  如汝所(6)問智者之問亦復如是。爲自利利他故。大(7)慧。此楞伽王。曾問過去一切諸佛應正遍知(8)如是二法。  今復現在亦欲問我如是二法。(9)此二法者。一切聲聞縁覺外道。未嘗知此(10)二法之相。大慧。此十頭羅刹。亦問未來一切(11)諸佛如此二法 
(8)爾時大慧菩薩摩訶薩。先受羅婆那王請。復(9)知菩薩衆會之心。及觀未來一切衆生。皆悉(10)樂著語言文字。隨言取義而生迷惑。執取(11)二乘外道之行。或作是念。世尊已離諸識境(12)界。5   何因縁故欣然大笑。爲斷彼疑而問於(13)佛。  佛即告言。善哉大慧。善哉大慧。汝觀世(14)間愍諸衆生。於三世中惡見所纒。欲令(15)開悟而問於我。  諸智慧人爲利自他。能作(16)是問。大慧。此楞伽王。曾問過去一切如來應(17)正等覺二種之義。  今亦欲問。未來亦爾。此二(18)種義差別之相。一切二乘及諸外道皆不能(19)測。 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
de nas byaṅ chub sems dpa’ sems dpa’ chen po blo gros chen po sṅar gsol ba btab pas ’bod ’grogs la sñiṅ brtse ba daṅ | byaṅ chub sems dpa’i ’khod de dag gi sems daṅ | bsam pa daṅ | rnam par spyod pa yaṅ śes śiṅ ma ’oṅs (4) pa’i skye bo’i tshogs la’aṅ bltas nas bśad pa brjod pa la mṅon par dga’ ba’i sems can rnams daṅ | sgra ji bźin du mṅon par źen ba rnams daṅ | ñan thos daṅ | raṅ saṅs rgyas daṅ | mu stegs can gyis la ’byor gyi stobs la mṅon par źen pa thams cad ’di ltar bcom (5) ldan ’das de bźin gśegs pa rnam par śes pa’i yul las phyir log pa rnams kyaṅ bśad mo cher bźad do sñam du sems śiṅ sems rnam par myos par gyur na mi ruṅ ṅo sñam nas |  de dag gi ṅo mtshar rnam par bzlog pa’i phyir | bcom ldan ’das la źus pa | bcom ldan (6) ’das rgyu gaṅ daṅ rkyen gaṅ gis ’di ltar ’dzum pa mdzad |  bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | blo gros chen po legs so legs so || yaṅ blo gros chen po gaṅ khyod kyis ’jig rten gyi raṅ bźin daṅ | ’jig rten rnams kyi lta ba ṅan pa la bltas te | dus gsum gyi sems khoṅ (7) du chud pas | ṅa la dri bar brtsams pa ni blo gros chen po khyod legs so ||  de ltar mkhas pa rnams kyis bdag daṅ gźan gyi don daṅ | gñis ka’i don du yoṅs su ’dri ba’i raṅ bźin can du bya’o || blo gros chen po laṅ ka’i bdag po ’bod ’grogs ’dis ni sṅon gyi de bźin gśegs (61a1) pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas rnams la dri ba gñis dris so ||  bdag la yaṅ gaṅ ñan thos daṅ | raṅ saṅs rgyas daṅ | mu stegs can gyi rnal ’byor la rnal ’byor pa rnams kyis ma myoṅ ba’i dri ba gñis kyi bye brag khoṅ du chud pa’i mtshan ñid rnam par (2) bsgom pa’i phyir dri bar ’dod do || ’di ltar ’dri bar ’dod pa’i mgrin bcu ’di ni ma ’oṅs pa’i rgyal ba rnams la’aṅ ’dri bar ’gyur ro || 
At that time, Mahāmati the Bodhisattva-Mahāsattva who was previously requested by Rāvaṇa [to ask the Buddha concerning his self-realisation], feeling pity on him, (14) and knowing the minds and thoughts of the assembly of the Bodhisattvas, and observing that beings to be born in the future would be confused in their minds because of their delight in the verbal teaching (desanapatha), because of their clinging to the letter as [fully in accordance with] the spirit (artha), because of their clinging to the disciplinary powers of the Śrāvakas, Pratyekabuddhas, and philosophers, —which might lead them to think how it were that the Tathāgatas, the Blessed Ones, even in their transcendental state of consciousness should burst out into loudest laughter  —Mahāmati the Bodhisattva asked the Buddha in order to put a stop to their inquisitiveness the following question: “For what reason, for what cause did this laughter take place?”  Said the Blessed One: “Well done, well done, Mahāmati! Well done, indeed, for once more, Mahāmati! Viewing the world as it is in itself and wishing to enlighten the people in the world who are fallen into a wrong view of things in the past, present, and future, thou undertakest to ask me the question.  Thus should it be with the wise men who want to ask questions for both themselves and others. Rāvaṇa, Lord of Laṅkā, O Mahāmati, asked a twofold question of the Tathāgatas of the past who are Arhats and perfect Buddhas;  and he wishes now to ask me too a twofold question in order to have its distinction, attainment, and scope ascertained—this is what is never tasted by those who practise the meditation of the Śrāvakas, Pratyekabuddhas, and philosophers; and the same will be asked by the question-loving ten-headed one of the Buddhas to come.” 
jānann eva bhagavāṃl laṅkādhipatim etad avocat - pṛccha tvaṃ laṅkādhipate | kṛtas te tathāgatenāvakāśaḥ | mā vilamba pracalitamaulin | yad yad evākāṅkṣasi, ahaṃ te tasya tasyaiva pra(15*)śnasya vyākaraṇena cittam ārādhayiṣyāmi |  yathā tvaṃ parāvṛttavikalpāśraye bhūmivipakṣakauśalena pravicayabuddhyā vicārayamāṇaḥ pratyātmanayalakṣaṇasamādhisukhavihāraṃ samādhibuddhaiḥ parigṛhītaḥ (7,1) śamathasukhavyavasthitaḥ śrāvakapratyekabuddhasamādhipakṣānatikramya acalāsādhumatīdharmameghābhūmivyavasthito dharmanairātmyayathā tathākuśalo mahāratnapadmavimāne samādhijinābhiṣekatāṃ pratilapsyase |  tadanurūpaiḥ padmaiḥ svakāyavicitrādhiṣṭhānādhiṣṭhitais taiḥ padmaiḥ svakāyaṃ niṣaṇṇaṃ drakṣyasi, anyonyavakramukhanirīkṣaṇaṃ ca kariṣyasi | evam acintyo ’sau viṣayaḥ yad ekenābhinirhārakauśalenābhinirhṛtaś caryābhūmau sthitaḥ |  upāyakauśalaparigrahābhinirhārābhinirhṛte tam acintyaviṣayam anuprāpsyasi, bahurūpavikāratāṃ ca tathāgatabhūmim | yad adṛṣṭapūrvaṃ śrāvakapratyekabuddhatīrthyabrahmendropendrādibhis taṃ prāpsyasi || 
       
(12)爾時如來知而故問羅婆那王而作是言。楞(13)伽王。汝欲問我隨汝疑心今悉可問。我悉(14)能答斷汝疑心令得歡喜。  楞伽王。汝斷虚(15)妄分別之心。得地對治方便觀察。如實智慧(16)能入内身如實之相三昧樂行三昧佛即攝(17)取汝身。善住奢摩他樂境界中。過諸聲聞(18)縁覺三昧不淨之垢。能住不動善慧法雲等(19)地。善知如實無我之法。大寶蓮花王座上而(20)坐。得無量三昧而受佛職。楞伽王。汝當不(21)久自見己身亦在如是蓮花王座上而坐(22)法爾住持。  無量蓮花王眷屬無量菩薩眷屬。(23)各各皆坐蓮花王座。而自圍遶迭相瞻視。各(24)各不久皆得住彼不可思議境界。  所謂起一(25)行方便行住諸地中。能見不可思議境界。(26)見如來地無量無邊種種法相。一切聲聞縁(27)覺四天王帝釋梵王等所未曾見 
爾時如來知楞伽王欲問此義。而告之(20)曰。楞伽王。汝欲問我宜應速問。我當爲汝(21)分別解釋滿汝所願令汝歡喜。  能以智慧(22)思惟觀察。離諸分別善知諸地。修習對治(23)證眞實義。入三昧樂爲諸如來之所攝受。(24)住奢摩他樂遠離二乘三昧過失。住於不(25)動善慧法雲菩薩之地。能如實知諸法無我。(26)當於大寶蓮花宮中。以三昧水而灌其頂。(27)復現無量蓮花圍繞。無數菩薩於中止住。  (28)與諸衆會遞相瞻視。如是境界不可思議。  (29)楞伽王。汝起一方便行住修行地。復起無(589c1)量諸方便行。汝定當得如上所説不思議(2)事。處如來位隨形應物。汝所當得。一切(3)二乘及諸外道梵釋天等所未曾見 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
de nas bcom ldan ’das kyis mkhyen bźin du | laṅ ka’i bdag po la ’di skad ces bka’ stsal to || laṅ ka’i bdag po khyod la de bźin (3) gśegs pas skabs phyes | cod pan rab tu g-yo ba ma sdoṅ par ci daṅ ci ’dod pa ṅal dris śig daṅ | ṅas dri ba de daṅ de’i luṅ bstan pas1   ji ltar khyod rnam par rtog pa’i gnas śin tu gyur nas | sa’i mi ’thun pa’i phyogs la mkhas śiṅ rab tu ’byed pa’i blos so so raṅ gi rig pa’i (4) tshul gyis mtshan ñid kyi tiṅ ṅe ’dzin gyi bde bar gnas pa la rnam par dpyod ciṅ tiṅ ṅe ’dzin gyi saṅs rgyas rnams kyis ni yoṅs su bzuṅ | źi ba’i bde ba la ni rnam par gnas te | ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas kyi tiṅ ṅe ’dzin gyi ñes pa las ’das nas mi g-yo ba daṅ | dge ba’i (5) blo gros daṅ | chos kyi sprin gyis la ni rnam par gnas | chos la bdag med pa’i yaṅ dag pa ji lta ba bźin la ni rab tu mkhas pas rin po che’i pad mo chen po btiṅ ba la tiṅ ṅe ’dzin gyi rgyal bas dbaṅ bskur ba thob par ’gyur źiṅ |  de daṅ rjes su ’thun pa’i pad mo dag la bdag gi (6) lus rnam pa sna tshogs su byin gyi rlabs kyis byin du brlabs te | pad mo de dag la bdag gi lus ’dug pa mthoṅ bar ’gyur ba daṅ | gcig gis gdoṅ la gcig lta bar yaṅ byed par ’gyur ba daṅ | de ltar gaṅ gi phyir bsam gyis mi khyab pa’i yul de ni mṅon par sgrub pa la (7) mkhas pa | gcig gis mṅon par bsgrub pa yin te | spyod pa’i sa la gnas śiṅ  thabs mkhas pas yoṅs su bzuṅ ba’i mṅon par bsgrub pa mṅon par bsgrubs pas | bsam gyis mi khyab pa’i yul de’aṅ rjes su ’thob par ’gyur ba daṅ | de bźin gśegs pa’i sa gzugs [61b1] rnam pa maṅ por rnam par ’gyur la | ñan thos daṅ | raṅ saṅs rgyas daṅ | mu stegs can daṅ | tshaṅs pa daṅ | dbaṅ po daṅ | ñe ba’i dbaṅ po rnams kyis sṅon mthoṅ ba de’aṅ thob par ’gyur bar khyed kyi sems raṅs par bya’o || 
Knowing that, the Blessed One said to the Lord of Laṅkā, thus: “Ask, thou Lord of Laṅkā; the Tathāgata has given thee permission [to ask], delay not, whatever questions thou desirest to have answered, I will answer each of them (15) with judgment to the satisfaction of your heart.  Keeping thy seat of thought free from [false] discrimination, observe well what is to be subdued at each stage; ponder things with wisdom; [seeing into] the nature of the inner principle in thyself, abide in the bliss of Samādhi; embraced by the Buddhas in Samādhi, abide in the bliss of tranquillisation; going beyond the Samādhi and understanding attained by the Śrāvakas and Pratyekabuddhas, abide in [the attainment of the Bodhisattvas] in the stages of Acala, Sadhumati, and Dharmamegha; grasp well the egolessness of all things in its true significance; be anointed by the Buddhas in Samādhi at the great palace of lotus-jewels.16   Surrounded by the Bodhisattvas who are sitting on lotuses of various sorts each supported by the gracious power of the Buddhas, thou shalt find thyself sitting on a lotus and each one of the Bodhisattvas looking at thee face to face. This is a realm beyond the imagination.  Thou shouldst plan out an adequate plan and establish thyself at a stage of discipline by planning out such a plan as shall include [all kinds of] skilful means, so that thou comest to realise that realm which is beyond imagination; and thou shouldst attain the stage of Tathāgatahood in which one is able to manifest oneself in various forms, and which is something never seen before by the Śrāvakas, Pratyekabuddhas, philosophers, Brahma, Indra, Upendra, and others.” 
atha khalu laṅkādhipatir bhagavatā kṛtāvakāśa utthāya tasmād raśmivimalaprabhād ratnapadmasadṛśād ratnaśikharāt sāpsarogaṇaparivṛto vividhair anekavidhair nānāprakāraiḥ puṣpamālyagandhadhūpavilepanacchatradhvajapatākāhārārdhahārakirīṭamukuṭair (16*) anyaiś ca adṛṣṭaśrutapūrvair ābharaṇaviśeṣair viśiṣṭais tūryatālāvacarair devanāgayakṣarākṣasagandharvakinnaramahauragamanuṣyātikrāntaiḥ sarvakāmadhātuparyāpannān vādyabhāṇḍānabhinirmāya ye cānyeṣu buddhakṣetreṣu tūryaviśeṣā dṛṣṭāḥ, tān abhinirmāya bhagavantaṃ bodhisattvāṃś ca ratnajālenāvaṣṭabhya nānāvastrocchritapatākaṃ kṛtvā sapta tālān gagane ’bhyudgamya mahāpūjāmeghānabhipravṛṣya tūryatālāvacarāṇi nirnādya tasmād gaganādavatīrya sūryavidyutprabhe dvitīye mahāratnapadmālaṃkṛtau ratnaśikhare niṣasāda |  niṣadya upacārāt smitapūrvaṃ bhagavatā kṛtāvakāśo bhagavanta praśnadvayaṃ pṛcchati sma - pṛṣṭā mayā pūrvakās tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ | taiś cāpi visarjitam | bhagavantam apy etarhi pṛcchāmi |  deśanāpāṭhe cāyaṃ buddhais tvayā cāvaśyam anuvarṇitaṃ bhaviṣyati | nirmitanirmāṇabhāṣitam idaṃ bhagavan dharmadvayam | na maunais tathāgatair bhāṣitam |  maunā hi bhagavaṃs tathāgatāḥ samādhisukhagocaram evodbhāvayanti | na ca gocaraṃ vikalpayanti | taṃ deśayanti | tatsādhu me bhagavān svayam eva dharmavaśavartī dharmadvayaṃ tathāgato ’rhan samyaksaṃbuddho deśayatu | śroṣyantīme jinaputrā ahaṃ ca || 
       
(28)爾時楞伽王。聞佛世尊聽已問已。彼於無(29)垢無量光明大寶蓮花衆寶莊嚴山上。無量(518a1)天女而自圍遶。現於無量種種異花種種異(2)香散香塗香。寶幢幡蓋寶冠瓔珞莊嚴身具。(3)復現世間未曾聞見種種勝妙莊嚴之具。復(4)現無量種種樂器。過諸天龍夜叉乾闥婆阿(5)修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽人非人等所(6)有樂具。復隨三界欲界色界無色界。所有(7)樂具皆悉化作。復隨十方諸佛國土。所有種(8)種勝妙樂具皆悉化作。化作無量大寶羅網。(9)遍覆一切諸佛菩薩大衆之上。復竪無量(10)種種寶幢。羅婆那王作如是等變化事已。(11)身昇虚空高七多羅樹。住虚空中。雨種種(12)伎樂雨種種花。雨種種香雨種種衣。滿虚(13)空中如澍大雨。以用供養佛及佛子。雨供(14)養已從上而下。於虚空中即坐第二電光(15)明大寶蓮花王種種寶山上[  (a16)]爾時如來見其坐已發於微笑。聽楞伽王(17)問二種法。時楞伽王白佛言。世尊。此二種(18)法我已曾問過去諸佛應正遍知。彼佛世尊(19)已爲我説。  世尊。我今現在依名字章句亦(20)問如來。如來畢竟應爲我説。世尊。應化化(21)佛説此二法非根本如來。  世尊。根本如來(22)修集三昧樂境界者。不説心識外諸境界。(23)善哉世尊。如來自身於一切法而得自在。(24)惟願世尊應正遍知説此二法。一切佛子及(25)我己身亦願欲聞 
(4)爾時楞伽王。蒙佛許已。即於清淨光明如(5)大蓮華寶山頂上。從座而起。諸婇女衆之(6)所圍繞。化作無量種種色花。種種色香末香(7)塗香。幢幡幰蓋冠珮瓔珞。及餘世間未曾見(8)聞種種勝妙莊嚴之具。又復化作欲界所有(9)種種無量諸音樂器。過諸天龍乾闥婆等一(10)切世間之所有者。又復化作十方佛土昔所(11)曾見諸音樂器。又復化作大寶羅網。遍覆(12)一切佛菩薩上。復現種種上妙衣服。建立幢(13)幡以爲供養。作是事已即昇虚空高七(14)多羅樹。於虚空中復雨種種諸供養雲。作(15)諸音樂。從空而下。即坐第二日電光明如(16)大蓮花寶山頂上。  歡喜恭敬而作是言。我今(17)欲問如來二義。如是二義。我已曾問過去(18)如來應正等覺。彼佛世尊已爲我説。我今亦(19)欲問於是義。唯願如來爲我宣説。  世尊。變(20)化如來説此二*義。非根本佛。  根本佛説三(21)昧樂境。不説虚妄分別所行。善哉世尊於(22)法自在。唯願哀愍説此二義。一切佛子心皆(23)樂聞 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
de nas laṅ ka’i bdag po lha mo daṅ (2) bcas pa’i tshogs kyis yoṅs su bskor ba | bcom ldan ’das kyis skabs phye bas rin po che’i pad mo’i ’od zer gyis dri ma med pa’i ’od rin po che’i pad mo daṅ ’dra ba’i rin po che’i rtse mo de nas laṅs nas me tog daṅ | phreṅ ba daṅ | spos daṅ | bdug pa daṅ | byug pa daṅ | (3) gdugs daṅ | rgyal mtshan daṅ | lha’i ba dan daṅ | se mo do daṅ | do śal daṅ | cod pan daṅ | thor tshugs rnam pa du ma rnam pa tha dad pa sna tshogs daṅ | sṅon ma mthoṅ ma thos pa’i rgyan gyi khyad par rnam par ’phags pa gźan dag daṅ | lha daṅ | klu daṅ | gnod sbyin (4) daṅ | srin po daṅ | dri za daṅ | mi’am ci daṅ | lto ’phye chen po daṅ | mi las lhag pa las kyaṅ ’das pa’i rṅa daṅ | sil sñan rnams daṅ | ’dod pa’i khams su gtogs pa’i rol mo’i cha byad thams cad kyaṅ rnam par sprul | gaṅ yaṅ saṅs rgyas kyi źiṅ gźan gyi rol mo’i (5) khyad par mthoṅ ba de dag kyaṅ mṅon par sprul | bcom ldan ’das daṅ byaṅ chub sems dpa’ rnams la rin po che’i dra bas ni mṅon par bkab | gos sna tshogs kyi lha’i ba dan ni rab tu bsgreṅ | ta la bdun tsam du ni nam mkha’ la mṅon par ’phags | mchod pa’i sprin chen po’i char ni (6) mṅon par phab | rṅa daṅ sil sñan rnams kyi sgra ni rab tu phyuṅ ste | nam mkha’ de las babs nas ñi ma daṅ | glog gi ’od lta bu rin po che’i pad mo chen pos brgyan pa’i rin po che’i rtse mo gñis pa la ’dug go ||  ’dug nas źe sar ’dzum pa sṅon du byas te | bcom ldan ’das kyis go (7) skabs phye bas | bcom ldan ’das la dri ba gñis dris so || sṅon gyi de bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas rnams la’aṅ bdag gis źus nas | de rnams kyis kyaṅ lan bla na te | bcom ldan ’das la’aṅ da źu’o ||  bstan pa brjod pa las kyaṅ (62a1) ’di ni saṅs rgyas rnams daṅ | khyod kyis kyaṅ gdon mi ’tshal bar bśad par ’gyur te | bcom ldan ’das chos gñis po ’di ni ’phrul bas sprul pa rnams kyis bstan pa lags te | ṅo bo’i de bźin gśegs pa rnams kyis ni ma gsuṅs so ||  bcom ldan ’das (2) ṅo bo’i de bźin gśegs pa rnams ni tiṅ ṅe ’dzin gyi sgo’i spyod yul ston te | tshig gi spyod yul gyi rnam par rtog par lhuṅ ba ni mi ston na | bcom ldan ’das chos la mṅa’ mdzad pa de bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas ñid kyis chos gñis po de legs par (3) bdag la bśad du gsol | bcom ldan ’das rgyal ba’i sras ’di rnams kyaṅ ñan | bdag kyaṅ ’tshal bar ’gyur ro || 
At that moment the Lord of Laṅkā being permitted by the Blessed One, rose from his seat on the peak of the jewel-mountain which shone like the jewel-lotus immaculate and shining in splendour; he was surrounded by a large company of celestial maidens, and all kinds of garlands, flowers, perfumes, incense, unguents, umbrellas, banners, fiags, necklaces, half-necklaces, diadems, tiaras, (16) and other ornaments whose splendour and excellence were never heard of or seen before, were created; music was played surpassing anything that could be had by the gods, Nagas, Yakshas, Rākshasas, Gandharvas, Kinnaras, Mahoragas, and men; musical instruments were created equal to anything that could be had in all the world of desire and also such superior musical instruments were created as were to be seen in the Buddha-lands; the Blessed One and the Bodhisattvas were enveloped in a net of jewels; a variety of dresses and high banners was made rising high in the air as high as seven tala trees to great [the Buddha], showering great clouds of offerings, playing music which resounded [all around], and then descending from the air, [the Lord of Laṅkā] sat down on the peak of the jewel-mountain ornamented with magnificent jewel-lotus whose splendour was second only to the sun and lightning.  Sitting he made courtesy smiling first to the Blessed One for his permission and proposed him a twofold question: “It was asked of the Tathāgatas of the past, who were Arhats, Fully-Enlightened Ones, and it was solved by them. Blessed One, now I ask of thee;  [the request] will certainly be complied with by thee as far as verbal instruction is concerned17 as it was by the Buddhas [of the past]. Blessed One, duality was discoursed upon by the Transformed Tathāgatas and Tathāgatas of Trans-formation, but not by the Tathāgatas of Silence.18   The Tathāgatas of Silence are absorbed in the blissful state of Samādhi, they do not discriminate concerning this state, nor do they discourse on it. Blessed One, thou assuredly wilt discourse on this subject of duality. Thou art thyself a master of all things, an Arhat, a Tathāgata. The sons of the Buddha and myself are anxious to listen to it.” 
bhagavān āha - brūhi laṅkādhipate dharmadvayam | rākṣasendra (17*) āha - kirīṭāṅgadahāravajrasūtrāvabaddhābharaṇanuśobhāśobhita, dharmā eva prahātavyāḥ prāgevādharmāḥ | tatkathaṃ bhagavan dharmadvayaṃ prahāṇaṃ bhavati? ke cādharmā dharmāḥ? kathaṃ sati dvitvaṃ prahāṇadharmāṇāṃ vikalpalakṣaṇapatitānāṃ vikalpasvabhāvābhāvānāmabhautikabhautikānāmālayavijñānāparijñānādaviśeṣalakṣaṇānāṃ keśoṇḍukasvabhāvāvasthitānām aśuddhakṣayajñānaviṣayiṇām | tatkathaṃ teṣāṃ prahāṇam evaṃbhāvinām? 
 
(26)爾時世尊知而即告楞伽王言。楞伽王。汝(27)問此二法。爾時夜叉王更著種種金冠瓔珞(28)金莊嚴具而作是言。如來常説。法尚應捨(29)何況非法。世尊。云何言二法捨。世尊。何者是(518b1)法何者非法。世尊。捨法云何有二。以墮分(2)別相中。虚妄分別是有無法無大有大。世尊(3)阿梨耶識知名識相。所有體相如虚空中有(4)毛輪住。不淨盡智所知境界。世尊。法若如(5)是云何而捨。 
(24)爾時世尊告彼王言。汝應問。我當爲汝説。(25)時夜叉王。更著種種寶冠瓔珞。諸莊嚴具以(26)嚴其身。而作是言。如來常説。法尚應捨何(27)況非法。云何得捨此二種法。何者是法何者(28)非法。法若應捨云何有二。有二即墮分別(29)相中。有體無體是實非實。如是一切皆是(590a1)分別。不能了知阿頼耶識無差別相。如(2)毛輪住非淨智境。法性如是云何可捨。 
No Tibetan 
bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | laṅ ka’i bdag pa chos gñis po de smros śig | srin po’i dbaṅ po lus la cod pan daṅ | dpuṅ rgyan daṅ | se (4) mo do daṅ | rdo rje mchog gi phreṅ ba thogs śiṅ rgyan bzaṅ pos lus brgyan pas gsol pa | chos ñid kyaṅ spaṅ bar bgyi na | chos ma mchis pa lta ci smos | bcom ldan ’das chos gñis po de ji ltar spaṅ bar ’gyur | chos sam chos ma mchis pa rnams ni gaṅ lags | ji ltar na (5) gñis spaṅ ba’i chos can rnam par rtog pa’i mtshan ñid du lhuṅ ba rnam par rtog pa’i raṅ bźin ’byuṅ ba daṅ | ’byuṅ ba las gyur pa ma lags pa | kun gźi rnam par śes pa yoṅs su ma rig pas khyad par gyi mtshan ñid ma mchis pa | skra śad ’dziṅs pa’i raṅ bźin du gnas pa | (6) śes pa ma dag ciṅ zad par ’gyur ba’i yul can | de lta bu’i raṅ bźin de dag ji ltar spaṅ bar ’gyur | 
The Blessed One said, “Lord of Laṅkā, tell me what you mean by duality?” The Lord of the Rākshasas, (17) who was renewed in his ornaments, full of splendour and beauty, with a diadem, bracelet, and necklace strung with vajra thread, said, “It is said that even dharmas are to be abandoned, and how much more adharmas. Blessed One, why does this dualism exist that we are called upon to abandon? What are adharmas? and what are dharmas? How can there be a duality of things to abandon—a duality that arises from falling into discrimination, from discriminating self-substance where there is none, from [the idea of] things created (bhautika) and uncreated, because the non-differentiating nature of the Ālayavijñāna is not recognised? Like the seeing of a hair-circle as really existing in the air, [the notion of dualism] belongs to the realm of intellection not exhaustively pur-gated. This being the. case as it should be, how could there be any abandonment [of dharmas and adharmas]?” 
bhagavān āha - nanu laṅkādhipate, dṛṣṭo ghaṭādīnāṃ bhedanātmakānāṃ vināśadharmiṇāṃ bālavikalpagocaraiḥ prativibhāgaḥ | evam ihāpi kiṃ na gṛhyate? asti dharmādharmayoḥ prativibhāgo bālaprativikalpam upādāya, na tv āryajñānādhigamaṃ prati darśanena |  tiṣṭhantu tāval laṅkādhipate ghaṭādayo bhāvā vicitralakṣaṇapatitā bālānāṃ na tv āryāṇām | ekasvābhāvikānām ekajvālodbhavaprajvālitānāṃ (8,1) gṛhabhavanodyānaprāsādapratiṣṭhāpitānāṃ dṛṣṭaḥ prativibhāgaḥ indhanavaśād dīrghahrasvaprabhālpamahāviśeṣāś ca |  evam ihāpi kiṃ (18*) na gṛhyate? asti dharmādharmayoḥ prativibhāgaḥ | na kevalam agnijvālāyā ekasaṃtānapatitāyā dṛṣṭo ’rciṣaś ca prativibhāgaḥ | ekabījaprasūtānāṃ yatsaṃtānānām api laṅkādhipate nālāṅkuragaṇḍaparvapatrapalāśapuṣpaphalaśākhāviśeṣāḥ |  evaṃ sarvadharmaprarohadharmiṇāṃ bāhyānām ādhyātmikānām apy avidyāniryātānāṃ skandhadhātvāyatanopagānāṃ sarvadharmāṇāṃ traidhātukopapannānāṃ dṛṣṭasukhasaṃsthānāmabhilāpyagativiśeṣāḥ | vijñānānām ekalakṣaṇānāṃ viṣayābhigrahaṇapravṛttānāṃ dṛṣṭo hīnotkṛṣṭamadhyamaviśeṣo vyavadānāvyavadānataś ca kuśalākuśalataś ca |  na kevalam eṣāṃ laṅkādhipate dharmāṇāṃ prativibhāgaviśeṣaḥ, yoginām api yogamabhyasyatāṃ yogamārge pratyātmagatilakṣaṇaviśeṣo dṛṣṭaḥ | kimaṅga punar dharmādharmayoḥ prativikalpapravṛttayor viśeṣo na bhavati? bhavaty eva || 
         
佛告楞伽王。楞伽王。汝不見(6)瓶等無常敗壞之法。毛道凡夫分別境界差(7)別之相。楞伽王。何故不如是取。  有法非法(8)差別之相。依毛道凡夫分別心有。非聖證(9)智以爲可見。楞伽王。且置瓶等種種相事。(10)毛道凡夫心謂爲有。非謂聖人以爲有法。(11)楞伽王。譬如一火炎燒宮殿園林草木。見(12)種種火光明色炎各各差別。依種種薪草木(13)長短。分別見有勝負之相。  此中何故不如(14)是知有法非法差別之相。楞伽王。非但火(15)炎依一相續身中見有種種諸相差別。  楞(16)伽王。如一種子一相續生牙莖枝葉華果(17)樹林種種異相。如是内外所生諸法。無明及(18)行陰界入等一切諸法。三界所生皆有差(19)別。現樂形相言語去來勝智異相。一相境界(20)而取於相。見下中上勝相染淨善不善相。  楞(21)伽王。非但種種法中見差別相。覺如實道(22)者内證行中亦有見於種種異相。何況法非(23)法無分別種種差別相。楞伽王。有法非法種(24)種差別相 
爾(3)時佛告楞伽王言。楞伽王。汝豈不見瓶等(4)無常敗壞之法。凡夫於中妄生分別。汝今何(5)故不如是知  法與非法差別之相。此是凡(6)夫之所分別非證智見。凡夫墮在種種相(7)中。非諸*證者。楞伽王。如燒宮殿園林見(8)種種焔火性是一。所出光焔由薪力故。長(9)短大小各各差別。  汝今云何不如是知法(10)與非法差別之相。  楞伽王。如一種子生牙(11)莖枝葉及以花果無量差別。外法如是内法(12)亦然。謂無明爲縁生蘊界處一切諸法。於(13)三界中受諸趣生。有苦樂好醜語默行止(14)各各差別。又如諸識相雖是一隨於境界(15)有上中下染淨善惡種種差別。  楞伽王。非但(16)如上法有差別。諸修行者修觀行時。自智(17)所行亦復見有差別之相。況法與非法。而(18)無種種差別分別。 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | laṅ ka’i bdag po ’di ltar bum pa la sogs pa ’chag pa’i raṅ bźin ’jig pa’i chos can rnams byis pa rnams kyi rnam par rtog pa’i spyod (7) yul la tha dad pa’i bye brag tu snaṅ ba | de bźin du ’di la yaṅ ci’i phyir mi gzuṅ | byis pa rnams kyi so so’i rnam par rtog pa ñe bar bzuṅ na | chos daṅ chos med pa tha daṅ pa’i bye brag kyaṅ yod do || ’phags pa’i ye śes khoṅ du chud par bya ba’i phyir mthoṅ bas ni ma yin no ||  laṅ ka’i [62b1] bdag po bum pa la sogs pa’i dṅos po mtshan ñid sna tshogs su lhuṅ ba rnams byis pa dag gi yin te | ’phags pa rnams kyi ma yin pa lta źog la | raṅ bźin gcig ciṅ ’bar ba gcig las byuṅ ba’i rab tu ’bar ba khyim daṅ gnas daṅ skyed mos tshal daṅ | khaṅ pa la ’dug pa śiṅ gi (2) dbaṅ gis ’od riṅ ba daṅ thuṅ ba’i khyad par daṅ tha dad pa’i bye brag tu snaṅ ba  de bźin du ’di la yaṅ chos daṅ | chos med pa tha dad pa’i bye brag yod par ci’i phyir mi gzuṅ | me lce’i rgyud gcig tu gyur pa’i ’od ’phro ba tha dad pa’i bye brag tu snaṅ ba ’ba’ źig tu’aṅ ma zad de | laṅ ka’i bdag pos (3) bon las byuṅ yaṅ myu gu daṅ | ljaṅ bu daṅ | sog ma daṅ | tshigs daṅ | lo ma daṅ | yal ga daṅ | me tog daṅ | ’bras bu daṅ | gra ma’i bye brag yod pa  de bźin du phyi naṅ gi chos skye ba’i chos can | ma rig pa las rab tu byuṅ ba | phuṅ po daṅ | khams daṅ | skye (4) mched du gtogs pa thams cad daṅ | khams gsum du skyes pa’i chos thams cad la bde ba’i dbyibs daṅ | brjod pa daṅ | ’gro ba’i khyad par dag kyaṅ snaṅ ste | mtshan ñid gcig pa’i rnam par śes pa yul la mṅon par ’dzin par rab tu ’jug pa’i khyad par rab daṅ ’briṅ daṅ tha ma’i (5) bye brag daṅ | rnam par byaṅ ba daṅ | dge ba daṅ | mi dge bar yaṅ snaṅ ṅo ||  laṅ ka’i bdag po chos de dag gi tha dad pa’i bye brag tu’aṅ ma zad de | rnal ’byor can rnal ’byor bsgom pa rnams kyi rnal ’byor gyi lam la yaṅ so so raṅ gis rig pa’i mtshan ñid kyi khyad par snaṅ na | (6) so so’i rnam par rtog pa las byuṅ ba’i chos daṅ | chos med pa’i khyad par lta ci’i phyir med de yod do || 
Said the Blessed One, “Lord of Laṅkā, seest thou not that the differentiation of things, such as is perceived in jars and other breakable objects whose nature it is to perish in time, takes place in a realm of discrimination [cherished by] the ignorant? This being so, is it not to be so understood?  It is due to discrimination [cherished by] the ignorant that there exists the differentiation of dharma and adharma. Noble wisdom (āryajñāna), however, is not to be realised by seeing [things this way]. Lord of Laṅkā, let it be so with the ignorant who follow the particularised aspect of existence that there are such objects as jars, etc., but it is not so with the wise. One flame of uniform nature rises up depending on houses, mansions, parks, and terraces, and burns them down; while a difference in the flames is seen according to the power of each burning material which varies in length, magnitude, etc.  This being so, why (18) is it not to be so understood? The duality of dharma and adharma thus comes into existence. Not only is there seen a fire-flame spreading out in one continuity and yet showing a variety of flames, but from one seed, Lord of Laṅkā, are produced, also in one continuity, stems, shoots, knots, leaves, petals, flowers, fruit, branches, all individualised.  As it is with every external object from which grows [a variety of] objects, so also with internal objects. From ignorance there develop the Skandhas, Dhātus, Āyatanas, with all kinds of objects accompanying, which grow out in the triple world where we have, as we see, happiness, form, speech, and behaviour, each differentiating [infinitely]. The oneness of the Vijñāna is grasped variously according to the evolution of an objective world; thus there are seen things inferior, superior, and middling, things defiled and free from defilement, things good and bad.  Not only, Lord of Laṅkā, is there such a difference of conditions in things generally, there is also seen a variety of realisations attained innerly by each Yogin as he treads the path of discipline which constitutes his practice. How much more difference in dharma and adharma do we not see in a world of particulars which is evolved by discrimination? Indeed, we do. 
asti laṅkādhipate dharmādharmayoḥ prativibhāgo vikalpalakṣaṇatvāt | tatra laṅkādhipate dharmāḥ katame? yaduta ete tīrthyaśrāvakapratyekabuddhabālavikalpakalpitāḥ | kāraṇato guṇadravyapūrvakā dharmā ity upadiśyante, te prahātavyāḥ |  na lakṣaṇataḥ prativikalpayitavyāḥ | svacittadṛśyadharmatābhi(19*)niveśān na santi ghaṭādayo dharmā bālaparikalpitā alabdhaśarīrāḥ | evaṃ vidarśanayā prativipaśyataḥ prahīṇā bhavanti || 
   
(25)楞伽王。何者爲法。所謂一切外道聲聞縁覺(26)毛道凡夫分別之見。從因實物以爲根本(27)生種種法。如是等法應捨應離。  莫取於相(28)而生分別。見自心法計以爲實。楞伽王。無(29)瓶實法而毛道凡夫虚妄分別。法本無相。如(518c1)實知觀名捨諸法 
楞伽王。法與非法差別(19)相者。當知悉是相分別故。楞伽王。何者是(20)法。所謂二乘及諸外道。虚妄分別説有實(21)等爲諸法因。如是等法應捨應離。  不應(22)於中分別取相。見自心法性則無執著。瓶(23)等諸物凡愚所取本無有體。諸觀行人以(24)毘鉢舍那如實觀察。名捨諸法。 
No Tibetan  No Tibetan 
laṅ ka’i bdag po rnam par rtog pa’i mtshan ñid kyi phyir chos daṅ | chos med pa tha dad pa’i bye brag yod do || laṅ ka’i bdag po de la chos rnams gaṅ źe na | ’di lta ste | mu (7) stegs can daṅ | ñan thos daṅ | Raṅa saṅs rgyas daṅ | byis pa rnams kyi rnam par rtog pas rnam par brtags pa rgyu las yon tan daṅ rdzas kyis gźi btsugs pa ni chos rnams źes bya’o || de dag ni spaṅ bar bya ba btaṅ bar bya ba ste |  mtshan ñid du so sor rnam par brtag par mi (63a1) bya’o raṅ gi sems snaṅ ba’i chos rnams la mṅon par źen pa’i phyir rdza ma la sogs pa’i chos byis pas kun brtags pa lus su ma red pa’i rnams ni med pa yin te | de lta bur lhag mthoṅ gis rab tu mthoṅ na spaṅs par ’gyur ro || 
“Lord of Laṅkā, the differentiation of dharma and adharma comes from discrimination. Lord of Laṅkā, what are dharmas? That is, they are discriminated by the discriminations cherished by the philosophers, Śrāvakas, Pratyekabuddhas, and ignorant people. They think that the dharmas headed by quality and substance are produced by causes—[these are the notions] to be abandoned.  Such are not to be regarded [as real] because they are appearances (lakṣana). It comes from one's clinging [to appearances] that the manifestations of his own Mind are regarded as reality (Dharmatā). (19) Such things as jars, etc., are products of discrimination conceived by the ignorant, they exist not; their substances are not attainable. The viewing of things from this viewpoint is known as their abandonment. 
tatra adharmāḥ katame? ye ’labdhātmakā lakṣaṇavikalpāpracārā dharmā ahetukāḥ teṣām apravṛttir dṛṣṭā bhūtābhūtataḥ | atha dharmasya prahāṇaṃ bhavati |  punar apy alabdhātmakā dharmāḥ katame? yaduta śaśakharoṣṭravājiviṣāṇavandhyāputraprabhṛtayo dharmāḥ | alabdhātmakatvān na lakṣaṇataḥ kalpyāḥ | te ’nyatra saṃvyavahārārthā abhidhīyante, nābhiniveśato yathā ghaṭādayaḥ |  yathā te praheyā agrahaṇato vijñānena, tathā vikalpabhāvā api praheyāḥ | ato dharmādharmayoḥ prahāṇaṃ bhavati |  yad uktavān asi laṅkādhipate dharmādharmāḥ kathaṃ praheyā iti, tad etad uktam || 
       
(2)楞伽王何等爲非法。所謂無有身相。唯(3)自心滅妄想分別。而諸凡夫見實法非實法。(4)菩薩如實見如是捨非法。  復次楞伽王。何(5)者復爲非法。所謂兔馬驢駝角石女兒等無(6)身無相。而毛道凡夫取以爲無。爲世間(7)義説於名字非取相。如彼瓶等法可捨。  (8)智者不取如是虚妄分別。兔角等名字法亦(9)是可捨。  是故捨法及非法。楞伽王。汝今問(10)我法及非法云何捨。 
楞伽王。何(25)者是非法。所謂諸法無性無相永離分別。如(26)實見者。若有若無如是境界彼皆不起。是名(27)捨非法。  復有非法。所謂兔角石女兒等。皆(28)無性相不可分別。但隨世俗説有名字。(29)非如瓶等而可取著。  以彼非是識之所(590b1)取。如是分別亦應捨離。  是名捨法及捨非(2)法。楞伽王汝先所問我已説竟。 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
de la chos med pa rnams gaṅ źe (2) na| gaṅ de dag bdag ñid du ma red pa yin te | mtshan ñid kyi rnam par rtog pa rgyu ba med pa’i chos don gyi rgyu las byuṅ ba de dag yaṅ dag daṅ | yaṅ dag pa ma yin par ’jug pa med par mthoṅ nas | de’i phyir chos med pa spoṅ bar ’gyur ro ||  yaṅ bdag ñid du ma rñed pa’i chos rnams (3) gaṅ źe na | ’di lta ste | ri boṅ daṅ | rṅa mo daṅ | boṅ bu daṅ | rta’i rwa daṅ | mo śam gyi bu la sogs pa’i chos rnams te | bdag ñid du ma red pa’i phyir ṅe dag ni mtshan ñid du brtag par mi bya’i | gźan du na tha sñad kyi don du brjod de | bum pa la sogs pa ltar mṅon par chags (4) pas ni ma yin no ||  ji ltar de dag rnam par śes pas gzuṅ du med pa’i phyir spaṅ bar bya ba de bźin du rnam par rtog pa’i dṅos po rnams kyaṅ spaṅ bar bya ba yin te | de’i phyir chos daṅ | chos med pa spaṅ ba yin no ||  laṅ ka’i bdag po khyod kyis chos daṅ | chos med pa gñis ji (5) lta bur spaṅ bar bya źes smras pa de ni ’di ltar bśad do || 
“What, then, are adharmas? Lord of Laṅkā, [dharmas] are unattainable as to their selfhood, they are not appearances born of discrimination, they are above causality; there is in them no such [dualistic] happening as is seen as reality and non-reality. This is known as the abandoning of dharmas.  What again is meant by the unattainability of dharmas? That is, it is like horns of a hare, or an ass, or a camel, or a horse, or a child conceived by a barren woman. They are dharmas the nature of which is unattainable; they are not to be thought [as real] because they are appearances. They are only talked about in popular parlance if they have any sense at all; they are not to be adhered to as in the case of jars, etc.  As these [unrealities] are to be abandoned as not comprehensible by the mind (Vijñāna), so are things (bhava) of discrimination also to be abandoned.  This is called the abandoning of dharmas and adharmas. Lord of Laṅkā, your question as to the way of abandoning dharmas and adharmas is hereby answered. 
yad apy uktavān asi laṅkādhipate - pūrvakā api tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā mayā pṛṣṭāḥ, taiś ca visarjitaṃ pūrvam | iti laṅkādhipate vikalpasyaitad adhivacanam | atīto ’py evaṃ vikalpyate atītaḥ |  evam anāgato ’dhunāpi dharmatayā | nirvikalpās tathāgatāḥ sarvavikalpaprapañcātītāḥ | na yathā (20*) rūpasvabhāvo vikalpyate |  anyatrājñānādhigamataḥ sukhārthaṃ vibhāvyate | prajñayā animittacāriṇaḥ | ato jñānātmakās tathāgatā jñānaśarīrāḥ | na kalpante na kalpyante |  kena na kalpante? manasā ātmato jīvataḥ pudgalataḥ |  kathaṃ na vikalpante? manovijñānena viṣayārthahetukena yathā rūpalakṣaṇasaṃsthānākārataś ca |  ato vikalpāvikalpāgatena bhavitavyam || 
           
我已説竟(11)楞伽王。汝言我於過去應正遍知已問此(12)法。彼諸如來已爲我説。楞伽王。汝言過去(13)者即分別相。  未來現在分別亦爾。楞伽王。我(14)説眞如法體是如實者亦是分別。如分別(15)色爲實際。  爲證實智樂修行無相智慧。是(16)故莫分別如來爲智身智體。  心中莫分別。(17)意中莫取我人命等。  云何不分別。意識中(18)取種種境界。如色形相如是莫取。  莫分別(19)可分別 
楞伽王。汝言(3)我於過去諸如來所已問是義。彼諸如來已(4)爲我説。楞伽王。汝言過去但是分別  未來亦(5)然。我亦同彼。楞伽王。彼諸佛法皆離分別。(6)已出一切分別戲論。非如色相唯智能證。  (7)爲令衆生得安樂故而演説法。以無相智(8)説名如來。是故如來以智爲體。  智爲身故(9)不可分別。不可以所分別。不可以我人(10)衆生相分別。  何故不能分別。以意識因境(11)界起取色形相。  是故離能分別。亦離所分(12)別。 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
gaṅ yaṅ laṅ ka’i bdag po khyod kyis sṅon gyi de bźin gśegs pa dgra bcom pa yaṅ dag par rdzogs pa’i saṅs rgyas rnams la’aṅ bdag gis dris te | de dag gis kyaṅ lan blan no źes smras pa yaṅ | laṅ ka’i bdag po sṅon źes (6) bya ba ’di ni rnam par rtog pa’i tshig bla dgas te | ’das pa la’aṅ ’di ltar ’das pa źes rnam par rtog go ||  de bźin du ma ’oṅs pa daṅ | da ltar yaṅ rtog ste | de bźin gśegs pa rnams ni de’i chos ñid kyis rnam par mi rtog pa rnam par rtog pa’i spros pa thams cad las ’das pa ste | (7) gzugs kyi ṅo bo ñid la brtags pa ltar ni ma yin gyi |  gźan du na ye śes thugs su chud pa bde ba’i don du mtshan ma med pa la spyod pa’i śes rab kyis rnam par sgom mo || de’i phyir de bźin gśegs pa rnams ni ye śes kyi bdag ñid ye śes kyi sku ste | brtag par mi bya’o ||  gaṅ gis mi brtag [63b1] ce na | yid kyis bdag daṅ | srog daṅ | gaṅ zag tu mi brtag go ||  ji ltar mi brtag ce na | yul gyi don gyi rgyu las byuṅ ba yid kyi rnam par śes pas ji ltar gzugs kyi mtshan ñid daṅ | dbyibs daṅ rnam pa bźin du mi brtag go ||  de bas na khyod kyis brtag par bya ba daṅ | rnam (2) par rtog pa daṅ bral bar bya’o || 
“Lord of Laṅkā, thou sayest again that thou hast asked [this question] of the Tathāgatas of the past who were Arhats and Fully-Enlightened Ones and that it was solved by them. Lord of Laṅkā, that which is spoken of as the past belongs to discrimination;  as the past is thus a discriminated [idea], even so are the [ideas] of the future and the present. Because of reality (Dharmatā) the Tathāgatas do not discriminate, they go beyond discrimination and futile reasoning, they do not follow (20) the individuation-aspect of forms (rupa)  except when [reality] is disclosed for the edification of the unknowing and for the sake of their happiness.19 It is by transcendental wisdom (prajna) that the Tathāgata performs deeds transcending forms (animittacara); therefore, what constitutes the Tathāgatas in essence as well as in body is wisdom (jñāna). They do not discriminate, nor are they discriminated.  Wherefore do they not discriminate the Manas? Because discrimination is of the self, of soul, of personality.  How do they not discriminate? The Manovijñāna is meant for the objective world where causality prevails as regards forms, appearances, conditions, and figures.  Therefore, discrimination and non-discrimination must be transcended. 
19. 1 This is one of the most important sections in this first introductory chapter, but singularly all the three texts, perhaps excepting T'ang, present some difficulties for clear understanding. Wei: “Lord of Laṅkā, what you speak of as past is a form of discrimination, and so are the future and the present, also of discrimination. Lord of Laṅkā, when I speak of the real nature of suchness as being real, it also belongs to discrimination; it is like discriminating forms as the ultimate limit. If one wishes to realise the bliss of real wisdom, let him discipline himself in the knowledge that transcends forms; therefore, do not discriminate the Tathāgatas as having knowledge-body or wisdom-essence. Do not cherish any discrimination in [thy] mind. Do not cling in [thy] will to such notions as ego, personality, soul, etc. How not to discriminate? It is in the Manovijñāna that various conditions are cherished such as forms, figures, [etc. ]; do not cherish such [discriminations]. Do not discriminate nor be discriminated. Further, Lord of Laṅkā, it is like various forms painted on the wall, all sentient beings are such. Lord of Laṅkā, all sentient beings are like grasses and trees, with them there are no acts, no deeds, Lord of Laṅkā, all dharmas and adharmas, of them nothing is heard, nothing talked...." T'ang: “Lord of Laṅkā, what you speak of as past is no more than discrimination, so is the future; I too am like him. [Is this to be read, “the present, too, is like it"!] Lord of Laṅkā, the teaching of all the Buddhas is outside discrimination; as it goes beyond all discriminations and futile reasonings, it is not a form of particularisation, it is realised only by wisdom. That [this absolute] teaching is at all discoursed about is for the sake of giving bliss to all sentient beings. The discoursing is done by the wisdom transcending forms. It is called the Tathāgata; therefore, the Tathāgata has his essence, his body in this wisdom. He thus does not discriminate, nor is he to be discriminated. Do not discriminate him after the notion of ego, personality, or being. Why this impossibility of discrimination? because the Manovijñāna is aroused on account of an objective world wherein it attaches itself to forms and figures. Therefore, [the Tathāgata] is outside the discriminating [view] as well as the discriminated [idea]. Lord of Laṅkā, it is like beings painted in colours on a wall, they have no sensibility [or intelligence]. Sentient beings in the world are also like them; no acts, no rewards [are with them]. So are all the teachings, no hearing, no preaching.” 
(9,1) api ca laṅkādhipate bhittikhacitavigrahasamaḥ sattvapracāraḥ | niśceṣṭo laṅkādhipate lokasaṃniveśaḥ karmakriyārahito ’sattvāt sarvadharmāṇām |  na cātra kaścic chṛṇoti śrūyate vā | nirmitapratimo hi laṅkādhipate lokasaṃniveśaḥ | na ca tīrthyabālayogino vibhāvayanti |  ya evaṃ paśyati laṅkādhipate, sa samyak paśyati | anyathā paśyanto vikalpe carantīti |  svavikalpā dvidhā gṛhṇanti | tadyathā darpaṇāntargataṃ svabimbapratibimbaṃ jale vā svāṅgacchāyā vā jyotsnādīpapradīpite vā gṛhe vā aṅgacchāyā pratiśrutkāni |  atha svavikalpagrahaṇaṃ pratigṛhya (21*) dharmādharmaṃ prativikalpayanti | na ca dharmādharmayoḥ prahāṇena caranti | vikalpayanti puṣṇanti, na praśamaṃ pratilabhante |  ekāgrasyaitad adhivacanam - tathāgatagarbhasvapratyātmāryajñānagocarasyaitat praveśo yatsamādhiḥ paramo jāyata iti || 
           
(20)復次楞伽王。譬如壁上畫種種相。一切衆生(21)亦復如是。楞伽王。一切衆生猶如草木無業(22)無行。  楞伽王。一切法非法無聞無説。楞伽(23)王。一切世間法皆如幻。而諸外道凡夫不知。  (24)楞伽王。若能如是見如實見者名爲正見。(25)若異見者名爲邪見。  若分別者名爲取二。(26)楞伽王。譬如鏡中像自見像。譬如水中影(27)自見影。如月燈光在屋室中影自見影。如(28)空中響聲自出聲取以爲聲。  若如是取法(29)與非法。皆是虚妄妄想分別。是故不知法及(519a1)非法。増長虚妄不得寂滅。  寂滅者名爲一(2)心。一心者名爲如來藏。入自内身智慧境(3)界。得無生法忍三昧 
楞伽王。譬如壁上彩畫衆生無有覺知。(13)世間衆生悉亦如是無業無報。  諸法亦然無(14)聞無説。楞伽王。世間衆生猶如變化。凡夫外(15)道不能了達。  楞伽王。能如是見名爲正見。(16)若他見者名分別見。  由分別故取著於二。(17)楞伽王。譬如有人於水鏡中自見其像。於(18)燈月中自見其影。於山谷中自聞其響。  便(19)生分別而起取著。此亦如是。法與非法唯(20)是分別。由分別故不能捨離。但更増長一(21)切虚妄不得寂滅。  寂滅者所謂一縁。一縁(22)者是最勝三昧。從此能生自證聖智。以如(23)來藏而爲境界 
No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan  No Tibetan 
laṅ ka’i bdag po ’di ltar yaṅ sems can gyi spyod pa rnams ni rtsig pa’i ri mo’i gzugs daṅ ’dra ste | laṅ ka’i bdag po chos thams cad yod pa ma yin pa’i phyir ’jig rten gnas pa ni g-yo ba med pa ste | las daṅ byed pa daṅ bral ba’o ||  ’di la gaṅ (3) yaṅ ñan pa’am | mñan par bya ba med do || laṅ ka’i bdag po ’jig rten gnas pa ni sprul pa daṅ mtshuṅs na | mu stegs can byis pa’i rnal ’byor ba rnams rnam par mi sgom mo ||  laṅ ka’i bdag po gaṅ gis de ltar mthoṅ ba des ni yaṅ dag par mthoṅ ba ste | rnam pa gźan du mthoṅ na (4) rnam par rtog pa la spyod pa’o ||  de ltar rnam par rtog pa daṅ bcas pa rnams ni rnam pa gñis su ’dzin te | ’di lta ste me loṅ gi naṅ na yod pa’i bdag gi gzugs kyi gzugs brñan daṅ | chul bdag gi lus kyi grib ma daṅ | zla ba’i ’od daṅ | khyim na me mar ’bar ba la bdag gi lus kyi grib ma (5) daṅ | brag ca’am |  gźan yaṅ bdag gi rnam par rtog pa’i gzuṅ ba rab tu bzuṅ ste | chos daṅ chos med par rnam par rtog ciṅ | chos daṅ chos med pa spaṅ ba la mi spyod de spyod do || rnam par rtog go || rgyas par byed do || rab tu źi ba mi ’thob bo ||  ’di ni rtse gcig pa’i tshig bla dgas (6) te | ’di ni de bźin gśegs pa’i sñiṅ po bdag gi ’phags pa so so raṅ gi ye śes kyi spyod yul du ’jug pa’i phyir mchog gi tiṅ ṅe ’dzin skye ba’o || 
“Lord of Laṅkā, beings are appearances, they are like figures painted on the wall, they have no sensibility [or consciousness]. Lord of Laṅkā, all that is in the world is devoid of work and action because all things have no reality,  and there is nothing heard, nothing hearing. Lord of Laṅkā, all that is in the world is like an image magically transformed. This is not comprehended by the philosophers and the ignorant.  Lord of Laṅkā, he who thus sees things, is the one who sees truthfully. Those who see things otherwise walk in discrimination;  as they depend on discrimination, they cling to dualism. It is like seeing one's own image reflected in a mirror, or one's own shadow in the water, or in the moonlight, or seeing one's shadow in the house, or hearing an echo in the valley.  People grasping their own shadows of discrimination (21) uphold the discrimination of dharma and adharma and, failing to carry out the abandonment of the dualism, they go on discriminating and never attain tranquillity.  By tranquillity is meant oneness (ekāgra), and oneness gives birth to the highest Samādhi, which is gained by entering into the womb of Tathāgatahood, which is the realm of noble wisdom realised in one's inmost self.” 
rāvaṇādhyeṣaṇāparivarto nāma prathamaḥ || 
 
 
No Chinese 
No Tibetan 
’bod ’grogs kyis gsol ba btab pa’i le’u ste daṅ po’o || || 
The First Chapter Called “Rāvaṇa Asking for Instruction.”20  
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login