You are here: BP HOME > TLB > Vajracchedikā Prajñāpāramitā > record
Vajracchedikā Prajñāpāramitā

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.

Translator Chinese (A.D. 1018-1058)

Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1
Click to Expand/Collapse Option§2
Click to Expand/Collapse Option§3
Click to Expand/Collapse Option§4
Click to Expand/Collapse Option§5
Click to Expand/Collapse Option§6
Click to Expand/Collapse Option§7
Click to Expand/Collapse Option§8
Click to Expand/Collapse Option§9
Click to Expand/Collapse Option§10
Click to Expand/Collapse Option§11
Click to Expand/Collapse Option§12
Click to Expand/Collapse Option§13
Click to Expand/Collapse Option§14
Click to Expand/Collapse Option§15
Click to Expand/Collapse Option§16
Click to Expand/Collapse Option§17
Click to Expand/Collapse Option§18
Click to Expand/Collapse Option§19
Click to Expand/Collapse Option§21
Click to Expand/Collapse Option§22
Click to Expand/Collapse Option§23
Click to Expand/Collapse Option§24
Click to Expand/Collapse Option§25
Click to Expand/Collapse Option§26
Click to Expand/Collapse Option§27
Click to Expand/Collapse Option§28
Click to Expand/Collapse Option§29
Click to Expand/Collapse Option§30
Click to Expand/Collapse Option§31
Click to Expand/Collapse Option§32
Click to Expand/Collapse OptionColophon
San MS 26a1-2; HW 112,3
namo śākyamunaye tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | ||
Pic108
T 235 748c19
姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
T 236a 752c12
元魏天竺三藏菩提流支譯
T 236b 757a24
元魏留支三藏奉 詔譯
T 237 762a6
陳天竺三藏真諦譯
T 238 771c16-17
隋大業年中三藏笈多譯 歸命一切佛菩薩海等
T 220(9) 979c4-980a6
西明寺沙門玄則撰 竊尋浩汗其源者 必總靈怪之儲 紛糾其峰者 自動鬱冥之觀 況沖照倬存 逸韻遐舉 規真附體 紐玄立極 根大衍於初會 革小成於後心 蓄靈蘊福 信哉宜矣 故其承閑語要 三問桀其摽 節理情塗 兩如肅其致 窮非想以布想 弘不濟之大勳 攝眾度以檀度 勵無行之廣德願侔皦日 挌虛空而未量 信異隨風 汎聲香而不住 忘法身於相好 豈見如來 分剎土於微塵 誰為世界 河沙數非多之多福 山王比非大之大身 法性絕言 謂有說而便謗 菩提離取 知無授而乃成 皆所以拂靄疑津 剪萌心逕 賞觸類而不極 吝緣情而必盡 然金剛之銳 償二物之可銷 對除之猛 雖一念其無罣 詞必舉凡 故率言每約 理好鉤賾 故屬意多迷 前聖由之著論 後賢所以殷學 非直有緣振旦 實亦見重昌期 廣略二本 前後五譯 無新無故 逾練逾明 然經卷所在 則為有佛 故受持之跡 其驗若神 傳之物聽 具如別錄 爾其刷蕩二邊 彰明九觀 雲飄絲鬢 愁含變滅之影 電轉珠目 榮遷倏忽之光 星夜編而曉落 則邪見難保 露陰泫而陽晞 則危蘊方促 以有為之若此 加無相之如彼 寧不荷付囑之 遙恩躬受行之美證矣 大般若波羅蜜多經卷第五百七十七 三藏法師玄奘奉 詔譯 第九能斷金剛分
T 239 771c23
唐三藏沙門義淨譯
Kg ka 121a1
saṅs rgyas daṅ byaṅ chub sems dpa’ thams cad la phyag ’tshal lo |
Poppe (1971) Anon.
(1b)namo buddhay-a :: namo dharmay-a :: namo sangghay-a :: endkegün keleber : ary-a vǰir-a čidika braǰñ-a baramita nam-a maq-a yan-a sudr-a :: töbed-ün keleber : bagsba sisrabgi baroltu (2a)byinba dorǰi gǰodba sis byau-a tigba čenboyi ’mdo :: mongγol-un keleber qutuγ-tu včir-iyar oγtaluγči bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen neretü yeke kölgen sudur :: qamuγ burqan kiged bodisdv-nar-a mörgümüi ::
H 142,3
Hail to Śākyamuni, the Realized, Worthy and Perfectly Awakened One!
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=9ae1a412-48cb-11df-870c-00215aecadea
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login