You are here: BP HOME > TLB > Vajracchedikā Prajñāpāramitā > record
Vajracchedikā Prajñāpāramitā

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.

Translator Chinese (A.D. 1018-1058)

Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1
Click to Expand/Collapse Option§2
Click to Expand/Collapse Option§3
Click to Expand/Collapse Option§4
Click to Expand/Collapse Option§5
Click to Expand/Collapse Option§6
Click to Expand/Collapse Option§7
Click to Expand/Collapse Option§8
Click to Expand/Collapse Option§9
Click to Expand/Collapse Option§10
Click to Expand/Collapse Option§11
Click to Expand/Collapse Option§12
Click to Expand/Collapse Option§13
Click to Expand/Collapse Option§14
Click to Expand/Collapse Option§15
Click to Expand/Collapse Option§16
Click to Expand/Collapse Option§17
Click to Expand/Collapse Option§18
Click to Expand/Collapse Option§19
Click to Expand/Collapse Option§21
Click to Expand/Collapse Option§22
Click to Expand/Collapse Option§23
Click to Expand/Collapse Option§24
Click to Expand/Collapse Option§25
Click to Expand/Collapse Option§26
Click to Expand/Collapse Option§27
Click to Expand/Collapse Option§28
Click to Expand/Collapse Option§29
Click to Expand/Collapse Option§30
Click to Expand/Collapse Option§31
Click to Expand/Collapse Option§32
Click to Expand/Collapse OptionColophon
San MS 38a2-b1; HW 122,4-8
api tu khalu subhūte yasmin pṛthivīpradeśe ito dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ bhāṣyeta vā deśyeta vā sa pṛthivīpradeśaś caityabhūto bhavet | sadevamānuṣāsurasya lokasya kaḥ punar vādaḥ subhūte ya imaṃ dharmaparyāyaṃ dhārayiṣyaṃti parameṇa te āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyaṃti | tasmiṃś ca pṛthivīpradeśe śāstā viharaty anyatarānyataro vā gurusthānīyaḥ |
Pic135
Pic134
T 235 750a6-10
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子
T 236a 754a19-24
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此經須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重似佛
T 236b 758c11-17
復次須菩提隨所在處若有人能從是經典乃至四句偈等讀誦講說當知此處於世間中即成支提一切人天及阿脩羅等皆應恭敬何況有人盡能受持讀誦如此經典當知是人則與無上希有之法而共相應是土地處大師在中或隨有一可尊重人
T 237 763b19-25
復次須菩提隨所在處若有人能從是經典乃至四句偈等讀誦講說當知此處於世間中即成支提一切人天阿修羅等皆應恭敬何況有人盡能受持讀誦如此經典當知是人則與無上希有之法而共相應是土地處大師在中或隨有一可尊重人
T 238 768b17-22
雖然復次時善實此中地分此法本乃至四句等偈為他等說若分別若廣說若彼地分支帝有天人阿脩羅世何復言善實若此法本持當讀當誦當他等及分別廣說當最勝彼希有具足當有此中善實地分教師遊行別異尊重處相似共梵行
T 220(9) 981c27-982a5
復次善現若地方所於此法門乃至為他宣說開示四句伽他此地方所尚為世間諸天及人阿素洛等之所供養如佛靈廟何況有能於此法門具足究竟書寫受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理作意如是有情成就最勝希有功德此地方所大師所住或隨一一尊重處所若諸有智同梵行者說是語已
T 239 773a17-22
妙生若國土中有此法門為他解說乃至四句伽他當知此地即是制底一切天人阿蘇羅等皆應右繞而為敬禮何況盡能受持讀誦當知是人則為最上第一希有又此方所即為有佛及尊重弟子
Kg ka 125a6-7
| yaṅ rab ’byor sa phyogs gaṅ na chos kyi rnam graṅs ’di las tha na tshig bźi pa’i tshigs su bcad pa tsam ’don tam bton pa’i sa phyogs de lha daṅ mi daṅ lha ma yin du bcas pa’i ’jig rten gyi mchod rten du gyur pa yin na | su źig chos kyi rnam graṅs ’di len pa daṅ | ’dzin pa daṅ | klog pa daṅ | kun chub par byed pa daṅ | tshul bźin du yid la byed pa de ṅo mtshar rab daṅ ldan par gyur pa lta ci smos | sa phyogs de na ston pa yaṅ bźugs te | bla ma’i gnas gźan dag kyaṅ gnas so |
Poppe (1971) Anon.
basa subudi a aliba ǰüg-ün oron-dur ene nom-un ǰüil-eče ai dörben ayalγu silüg-ün tedüi-yi uribasu ba : ungsibasu tere eteged-ün /oron tngri kiged kümün asuri-luγ-a/ nigen-e yirtinčü-dekin-ü takil-un čayiti oron (19b)bolqu bügesü ele : ked-be ene nom-un ǰüil-i abubasu . baribasu . uribasu . ungsibasu . qotola-yi dotoraban oroγul-un üiledbesü : törö yosu-bar duran-dur-iyan sedkigčid : tedeger asuru masi γayiqamsiγ tangsuy bolqu-yi ögületele yaγun : tere eteged-ün γaǰar-tur üǰegülügči baγsi ba lam-a metü nigen ber orosiǰu aqu boluyu ::
H 147,33-148,2
“However, Subhūti, the piece of ground where one might do no more than recite or teach just a four-lined verse from this round of teachings would become a veritable shrine for the whole world with its gods, humans and anti-gods, so it goes without saying, Subhūti, that those who will memorize this round of teachings will come to be endowed with the most marvellous thing, and on that piece of ground the Teacher himself dwells, or one or another of his venerable lieutenants.”
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=94e13a44-0cb4-11df-9e60-00215aecadea
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login