You are here: BP HOME > TLB > Vajracchedikā Prajñāpāramitā > record
Vajracchedikā Prajñāpāramitā

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.

Translator Chinese (A.D. 1018-1058)

Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1
Click to Expand/Collapse Option§2
Click to Expand/Collapse Option§3
Click to Expand/Collapse Option§4
Click to Expand/Collapse Option§5
Click to Expand/Collapse Option§6
Click to Expand/Collapse Option§7
Click to Expand/Collapse Option§8
Click to Expand/Collapse Option§9
Click to Expand/Collapse Option§10
Click to Expand/Collapse Option§11
Click to Expand/Collapse Option§12
Click to Expand/Collapse Option§13
Click to Expand/Collapse Option§14
Click to Expand/Collapse Option§15
Click to Expand/Collapse Option§16
Click to Expand/Collapse Option§17
Click to Expand/Collapse Option§18
Click to Expand/Collapse Option§19
Click to Expand/Collapse Option§21
Click to Expand/Collapse Option§22
Click to Expand/Collapse Option§23
Click to Expand/Collapse Option§24
Click to Expand/Collapse Option§25
Click to Expand/Collapse Option§26
Click to Expand/Collapse Option§27
Click to Expand/Collapse Option§28
Click to Expand/Collapse Option§29
Click to Expand/Collapse Option§30
Click to Expand/Collapse Option§31
Click to Expand/Collapse Option§32
Click to Expand/Collapse OptionColophon
San GMs 10a4-10b1
yaś ca khalu punaḥ subhūte yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sumeravaḥ parvatarājās tāvato rāśīn saptānāṃ ratnānām abhisaṃhṛtya dānaṃ dadyād yaś cetaḥ prajñāpāramitāyā antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayed asya subhūte puṇyaskandhasyāsau pūrvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatamīm api kalān nopaiti | yāvad upaniśām api na kṣamate |
T 235 751c29-752a4
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
T 236a 756b1-6
須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一歌羅分不及一數分不及一優波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻所不能及
T 236b 761a13-20
須菩提三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚滿此世界有人持用布施若人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他正說所得功德以前功德比此功德百分不及一千萬億分不及一窮於算數不及其一乃至威力品類相應譬喻所不能及
T 237 765c15-21
須菩提三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚滿此世界有人持用布施若人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他正說所得功德以前功德比此功德百分不及一千萬億分不及一窮於算數不及其一乃至威力品類相應譬喻所不能及
T 238 771a1-7
若復善實所有三千大千世界須彌山王彼所有聚七寶普散如來應等正遍知施與若此智慧彼岸到乃至四句等偈受已為他等分別此善實福聚彼前者福聚百上亦數不及千上亦百千上亦俱致百千上亦俱致那由他百千上亦僧企耶亦迦羅亦算亦譬喻亦憂波泥奢亦乃至譬喻亦不及
T 220(9) 984c27-985a6
復次善現若善男子或善女人集七寶聚量等三千大千世界其中所有妙高山王持用布施若善男子或善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理作意善現前說福聚於此福聚百分計之所不能及如是千分若百千分若俱胝百千分若俱胝那庾多百千分若數分若計分若算分若喻分若烏波尼殺曇分亦不能及
T 239 774c25-775a2
妙生善法者如來說為非法故名善法妙生若三千大千世界中所有諸妙高山王如是等七寶聚有人持用布施若復有人於此經中乃至一四句頌若自受持及為他說以前福聚比此福聚假令分此以為百分彼亦不能及一分或千分億分算分勢分數分因分乃至譬喻亦不能及一
Kg ka 130b7-131a2
| yaṅ rab ’byor rigs kyi bu’am | rigs kyi bu mo gaṅ la la źig gis stoṅ gsum gyi stoṅ chen po’i ’jig rten gyi khams na ri’i rgyal po ri rab gaṅ dag ji sñed yod pa de tsam gyi rin po che sna bdun gyi phuṅ po mṅon par bsdus te sbyin pa byin pa bas gaṅ gis śes rab kyi pha rol tu phyin pa ’di las tha na tshig bźi pa’i tshigs su bcad pa tsam bzuṅ nas gźan dag la yaṅ bstan na | rab ’byor bsod nams kyi phuṅ po ’di la bsod nams kyi phuṅ po sṅa ma des brgya’i char yaṅ mi phod pa nas rgyu’i bar du yaṅ ñe bar mi bzod do |
Poppe (1971) Anon.
basa subudi a iǰaγur-tanu köbegüd ba iǰaγur-tanu ökid ked-be bügesü γurban mingγan yeke mingγan yirtinčü-deki aγulas-un qaγan sümbir (41b)aγulas kedüi toγatan bügsen bügesü tedüi kü doloγan ǰüil erdinis-ün čoγčas-i ilete čiyulγaǰu öglige öggügsen-eče : ken tere ene bilig baramid-ača ai dörben ayalγu silüg-ün tedüi-yi toγtaγaǰu bür-ün : /busud-ta beri ünen-iyer ülegülbesü ele : subudi a ene buyan-u čoγča-dur uridu tere buyan-u čoγča ǰaγun-u qubi-dur ber oyir-a ülü kürküi-eče üliger-tür kürtele ber ülü kü küličemüi ::
H 155,21-26
“If, however, someone were to amass piles of the seven treasures as high as all the Sumerus, kings of all mountains, in the trigalactic megagalactic world-system and give them as a gift, Subhūti, and if someone else were to do no more than learn just a four-lined verse from this Perfection of Insight and teach it to others, then the former quantity of merit, Subhūti, does not approach even a hundredth part of the latter quantity of merit and so on, until nor does it even permit of any analogy.
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=94e17e8c-0cb4-11df-9e60-00215aecadea
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login