You are here: BP HOME > TLB > Vajracchedikā Prajñāpāramitā > record
Vajracchedikā Prajñāpāramitā

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.

Translator Chinese (A.D. 1018-1058)

Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse Option§1
Click to Expand/Collapse Option§2
Click to Expand/Collapse Option§3
Click to Expand/Collapse Option§4
Click to Expand/Collapse Option§5
Click to Expand/Collapse Option§6
Click to Expand/Collapse Option§7
Click to Expand/Collapse Option§8
Click to Expand/Collapse Option§9
Click to Expand/Collapse Option§10
Click to Expand/Collapse Option§11
Click to Expand/Collapse Option§12
Click to Expand/Collapse Option§13
Click to Expand/Collapse Option§14
Click to Expand/Collapse Option§15
Click to Expand/Collapse Option§16
Click to Expand/Collapse Option§17
Click to Expand/Collapse Option§18
Click to Expand/Collapse Option§19
Click to Expand/Collapse Option§21
Click to Expand/Collapse Option§22
Click to Expand/Collapse Option§23
Click to Expand/Collapse Option§24
Click to Expand/Collapse Option§25
Click to Expand/Collapse Option§26
Click to Expand/Collapse Option§27
Click to Expand/Collapse Option§28
Click to Expand/Collapse Option§29
Click to Expand/Collapse Option§30
Click to Expand/Collapse Option§31
Click to Expand/Collapse Option§32
Click to Expand/Collapse OptionColophon
San GMs 12a5-b1
yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ aprameyāsaṃkhyeyāl lokadhātūn saptaratnaparipūrṇān kṛtvā dānan dadyād yaś ca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā antaśaś catuṣpadikam api gāthām udgṛhya dhārayed deśayet paryavāpnuyād [parebhyaś ca vistarena samprakāśayed]1 ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ |
1. Cz 61,11-12:
T 235 752b23-26
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
T 236a 757a1-5
須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說其福勝彼無量阿僧祇
T 236b 761c18-23
須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無數無量世界七寶持用布施若有善男子善女人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦教他修行為他廣說是善男子善女人以是因緣所生福德最多於彼無量無數
T 237 766b16-21
須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無數無量世界七寶持用布施若有善男子善女人從此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦教他修行為他廣說是善男子善女人以是因緣所生福德最多於彼無量無數
T 238 771c6-11
若復時善實菩薩摩訶薩無量無數世界七寶滿中作已如來等應等正遍知等施與若善家子若善家女若如是智慧彼岸到乃至四句等偈受持分別讀誦為他等及分別廣說此如是彼緣多過福聚生無量不可數
T 220(9) 985c11-16
復次善現若菩薩摩訶薩以無量無數世界盛滿七寶奉施如來應正等覺若善男子或善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他受持讀誦究竟通利如理作意及廣為他宣說開示由此因緣所生福聚甚多於前無量無數
T 239 775b16-19
妙生若有人以滿無量無數世界七寶持用布施若復有人能於此經乃至受持讀誦四句伽他令其通利廣為他人正說其義以是因緣所生福聚極多於彼無量無數
Kg ka 132b3-5
| yaṅ rab ’byor byaṅ chub sems dpa’ sems dpa’ chen po gaṅ gis ’jig rten gyi khams dpag tu med ciṅ graṅs med pa dag | rin po che sna bdun gyis rab tu gaṅ bar byas te sbyin pa byin pa bas | rigs kyi bu’am | rigs kyi bu mo gaṅ gis śes rab kyi pha rol tu phyin pa ’di las tha na tshig bźi pa’i tshigs su bcad pa tsam blaṅs nas | ’dzin tam | klog gam | kun chub par byed dam | gźan dag la yaṅ rgya cher yaṅ dag par rab tu ston na | de ñid gźi de las bsod nams maṅ du graṅs med dpag tu med pa bskyed do |
Poppe (1971) Anon.
basa subudi a bodisdv maqasdv-nar ked-be čaγlasi ügei toγ-a tomsi ügei yirtinčüs-i doloγan ǰüil erdinis-iyer (48b)sayitur dügürgeǰü öglige öggügsen-eče : iǰaγur-tanu köbegüd ba iǰaγur-tanu ökid ken /tere/ ene bilig baramid-dača ai dörben ayalγu silüg-ün tedüiken-i abču : baribasu ba : /toγtaγabasu ba/ : uribasu ba : qotolayi /oroγulbasu bal : busud-ta ber aγui yekede ünen-iyer sayitur üǰegülbesü ele : tere kü tere siltaγan-ača asuru /eng/ olan toγ-a tomsi ügei čaγlasi ügei buyan-nuγud-i törögülüyü ::
H 158,26-30
“If, however, any bodhisattva and mahāsattva were to fill immeasurable and incalculable world-systems with the seven treasures and make a gift of them, Subhūti, and if some gentleman or lady were to do no more than learn just a four-lined verse from this Perfection of Insight and memorize it, teach it, and master it, [and elucidate it in full for others,]1 the latter would generate from that a lot more merit, an immeasurable and incalculable amount.
1. H 158,n122:
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=94e18eea-0cb4-11df-9e60-00215aecadea
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login