PY 1281 An + frr.: 10 + fr. (12)

.1  po-]ti-ni-ja , i-qe-ja
.2   ]-mo , o-pi-e-de-i
.3  a-ka , re-u-si-wo-qe VIR 2
.4   au-ke-i-ja-te-we ⟦i-q̣ẹ-j̣ạ ṾỊṚ ⟧
.5   o-na-se-u , ta-ni-ko-qe VIR 2
.6   me-ta-ka-wa , p̣ọ-so-ro VIR 1
.7    mi-jo-qa[ ]e-we-za-no VIR 1
.8    a-p̣ị-e-ṛạ⌞ ⌟to-ze-u  VIR 1
.9     ]-a-ke-ṣị , po-ti-ni-ja , re-si-wo VIR 1
.10 au-ke-i-j̣ạ-ṭẹ-ẉẹ[ ]ro VIR 1
.11 mi-jo-qa , ma-ra-si-jo[ ] VIR 1
.12 me-ta-ka-wa , ti-ta-ra-[ ] VIR 1
.13 a-pi-e-ra , ṛụ-ḳọ-ro  VIR 1
.14 vac.
.15       vac.
Metadata
Site: Pylos
Tablet number: 1281
Set:
Joins: + frr.: 10 + fr.
Writer(s): 12
Stylus: -
Chronology 1: LH IIIB2/LH IIIC
Chronology 2:
Chronology 3:
Museum:
Find spot: Room 99
Basic Tablet Bibliography
Kasus: 229
Docs2: 312
Interpretation: 110T
Melena(2001): 25