You are here: BP HOME > TLB > MSV 2,0: Prātimokṣasūtra > record
MSV 2,0: Prātimokṣasūtra

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
DiacriticaDiacritica-helpSearch-help
ā ī ū
ñ
ś ź
š č ǰ γ    
Note on the transliteration:
The transliteration system of the BP/TLB is based on the Unicode/UTF-8 system. However, there may be difficulties with some of the letters – particularly on PC/Windows-based systems, but not so much on the Mac. We have chosen the most accepted older and traditional systems of transliteration against, e.g, Wylie for Tibetan, since with Unicode it is possible, in Sanskrit and Tibetan, etc., to represent one sound with one letter in almost all the cases (excepting Sanskrit and Tibetan aspirated letters, and Tibetan tsa, tsha, dza). We thus do not use the Wylie system which widely employs two letters for one sound (ng, ny, sh, zh etc.).
 
Important:
We ask you in particular to note the use of the ’ apostrophe and not the ' representing the avagrāha in Sanskrit, and most important the ’a-chuṅ in Tibetan. On the Mac the ’ is Alt-M.
 
If you cannot find the letters on your key-board, you may click on the link "Diacritica" to access it for your search.
Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionPrātimokṣasūtra
Banerji
kṣāntiḥ paramaṃ tapas titikṣā nirvāṇaṃ paramaṃ vadanti buddhāḥ |
na hi pravrajitaḥ paropatāpī śramaṇo bhavati parān viheṭhayānaḥ || 1

cakṣuṣmān viṣamāṇīva vidyamāne parākrame |
paṇḍito jīvaloke ’smin pāpāni parivarjayet || 2

anopavādī nopaghātī prātimokṣe ca saṃvaraḥ {B: anupavādo ’nupaghātaḥ} |
mātrajñatā ca bhakte ’smin prāntaṃ ca śayanāsanam*adhicitte samāyoga etad buddhānuśāsanam* || 3

yathāpi bhramaraḥ puṣpād varṇagandhāv aheṭhayan* [yathā hi] |
ḍayate rasam ādāya evaṃ grāme muniś caret* || 4

na pareṣāṃ vilomāni na pareṣāṃ kṛtākṛtam* |
ātmanas tu samīkṣeta samāni viṣamāṇi ca || 5

adhicetasi mā pramādyato munino maunapadeṣu śikṣataḥ {B:prāmodyato; maunipadeṣu} |
śokā na bhavanti tāyina upaśāntasya sadā smṛtimataḥ || 6

dadataḥ puṇyaṃ pravardhate vairaṃ saṃyamato na cīyate |
kuśalī prajahāti pāpakaṃ kleśānāṃ kṣayatas tu nirvṛtiḥ {B: kṣayitas} || 7

sarvapāpasyākaraṇaṃ kuśalasyopasaṃpadā |
svacittaparidamanam etad buddhānuśāsanam* || 8

kāyena saṃvaraḥ sādhu sādhu vācātha saṃvaraḥ {B: vācā ca} |
manasā saṃvaraḥ sādhu sādhu sarvatra saṃvaraḥ |
sarvatra saṃvṛto bhikṣuḥ sarvaduḥkhāt pramucyate || 9

vācānurakṣī manasā susaṃvṛtaḥ kāyena caivākuśalaṃ na kuryāt* |
etāṃs trīn karmapathān viśodhya nārāgayen mārgam ṛṣipraveditam* || 10

buddho vipaśyī ca śikhī ca viśvabhu krakutsundaḥ kanakamuniś ca kāśyapaḥ 1 |
anuttaraḥ śākyamuniś ca gautamo devātidevo naradamyasārathiḥ || 11

saptānāṃ buddhavīrāṇāṃ lokanāthāgratāyināṃ |
uddiṣṭaḥ prātimokṣo ’yaṃ vistareṇa yaśasvinām* || 12

asmin sagauravā buddhā buddhānāṃ śrāvakāś ca ye |
asmin sagauravā bhūtvā prāpnumadhvam asaṃskṛtam* {B: prāptamadhvam} || 13

ārabhadhvaṃ niṣkrāmata yujyadhvaṃ buddhaśāsane |
dhunīta mṛtyunaḥ sainyaṃ naḍāgāram iva kuñjaraḥ || 14

yo hy asmin dharmavinaye apramattaś cariṣyati |
prahāya jātisaṃsāraṃ duḥkhasyāntaṃ kariṣyati || 15

anyonyaṃ śīlaguptyarhaṃ śāsanasya ca vṛddhaye |
uddiṣṭaḥ prātimokṣo ’yaṃ kṛtaḥ saṃghena poṣadhaḥ || 16

yasyārthe sūtram uddiṣṭaṃ yasyārthe poṣadhaḥ kṛtaḥ |
tac chīlam anurakṣadhvaṃ bālāgraṃ camaro yathā || 17

prātimokṣasamuddeśād yat puṇyaṃ samupārjitaṃ |
aśeṣas tena loko ’yaṃ maunīndraṃ padam āpnuyāt || 18
1. B: krakutsandaḥ
Kj ca 20a4-20b6
bzod pa dka’ thub dam pa bzod pa ni || mya ṅan ’das pa mchog ces saṅs rgyas gsuṅ ||
rab tu byuṅ pa gźan la gnod pa daṅ || gźan la ’tshe ba dge sbyoṅ ma yin no ||

mig (5) ldan ’gro ba yod pa yis || ñam ṅa bdag ji bźin du ||
mkhas pas ’tsho ba’i ’jig rten ’dir || sdig pa dag ni yoṅs su spoṅ ||

skur ba mi gdab gnod mi bya || so sor thar ba’aṅ bsdam par bya ||
zas kyi tshod kyaṅ rig par bya || bas mtha’i gnas su (6) gnas par bya ||

lhag pa’i sems la yaṅ dag sbyor || ’di ni saṅs rgyas bstan pa yin ||
ji ltar buṅ ba me tog las || kha dog dri la mi gnod par ||
khu ba bźibs nas ’phur ba ltar || de bźin thub pa groṅ du rgyu ||

bdag gis rigs daṅ mi rigs la || brtag par bya ste (7) gźan rnams kyi ||
mi mthun pa daṅ gźan dag gi || byas daṅ ma byas rnams la min ||

lhag pa’i sems la bag bya ste || thub pa’i thub gźi rnams la bslab ||
ñer źi rtag tu dran ldan pa’i || skyob pa myaṅ na med pa yin ||
sbyin pas bsod nams rab tu ’phel || legs bsdams dgra sogs mi (20b1) ’gyur ro ||

dge daṅ ldan pas sdig pa spoṅ || ñon moṅs zad pas mya ṅan ’da’ ||
sdig pa thams cad mi bya ste || dge ba phun sum tshogs par sbyad || raṅ gis sems ni yoṅs su gdul ||
’di ni saṅs rgyas bstan pa yin || lus kyi sdom pa’aṅ legs pa yin ||

yid (2) kyi sdom pa legs pa ste || thams cad du ni sdom pa legs ||
kun du bsdams pa’i dge sloṅ ni || sdug bsṅal kun las rab tu grol ||

ṅag rnams bsruṅ źiṅ yid kyi rab bsdams te || lus kyi mi dge ba dag mi byed ciṅ ||
las lam gsum po ’di dag Raba sbyaṅs na || draṅ sroṅ gsuṅs pa’i (3) lam ni thob par ’gyur ||

saṅs rgyas rnam gzigs gtsug tor thams cad skyob || ’khor ba ’jig daṅ gser thub ’od sruṅ daṅ ||
śākya thub pa gau tam lha yi lha || mi ’dul kha lo sgyur ba blan med ||

’jig rten mgon po skyob pa mchog || saṅs rgyas dpa’ bo bdun po daṅ ||
grags ldan rnams (4) kyi so sor thar || ’di ni rab tu rgyas par bton ||

’dil saṅs rgyas rnams daṅ gaṅ || saṅs rgyas ñan thos rnams kyaṅ gus ||
’di la gus daṅ bcas gyur pas || ’dus ma byas pa thob par gyis ||

brtsam par bya źiṅ ’byuṅ bar bya || saṅs rgyas bstan ’jug par bya ||
’dam bu’i khyim na glaṅ chen bźin || (5) ’chi bdag sde ni gźom par bya ||

gaṅ źig rab tu bag yod par || chos ’dul ’di la spyod ’gyur pa ||
skye ba’i ’khor ba rab sbaṅs nas || sdug bsṅal tha mar byed par ’gyur ||

phan tshun tshun khrims bsruṅ ba daṅ || bstan pa ’phel bar bya ba’i phyir ||
so sor thar pa ’di bton pas || dge ’dun gyis ni gso sbyoṅ (6) byas ||
gaṅ gi phyir ni mdo bton daṅ || gaṅ phyir gso sbyoṅ byas gyur pa ||

tshul khrims de ni baspuṅa bya ste || g-yag rṅa’i rtse mo ji bźin no ||
so sor thar pa bton pa yi || bsod nams grub pa gaṅ yod pa ||
des ni ’jig rten ma lus pa || thub dbaṅ go ’phaṅ thob par śog ||
Yìjìng 義淨 507b27-508a13
(27)忍是勤中上 能得涅槃處
(28)出家惱他人 不名爲沙門
(29)此是毘鉢尸如來等正覺説是戒經
(507c1)明眼避險途 能至安隱處
(2)智者於生界 能遠離諸惡

(3)此是尸棄如來等正覺説是戒經
(4)不毀亦不害 善護於戒經
(5)飮食知止足 受用下臥具
(6)勤修増上定 此是諸佛教

(7)此是毘舍浮如來等正覺説是戒經
(8)譬如蜂採花 不壞色與香
(9)但取其味去 苾芻入聚然

(10)此是倶留孫如來等正覺説是戒經
(11)不違逆他人 不觀作不作
(12)但自觀身行 若正若不正

(13)此是羯諾迦如來等正覺説是戒經
(14)勿著於定心 勤修寂靜處
(15)能救者無憂 常令念不失
(16)若人能惠施 福増怨自息
(17)修善除衆惡 惑盡至涅槃

(18)此是迦攝波如來等正覺説是戒經
(19)一切惡莫作 一切善應修
(20)遍調於自心 是則諸佛教
(21)護身爲善哉 能護語亦善
(22)護意爲善哉 盡護最爲善
(23)苾芻護一切 能解脱衆苦
(24)善護於口言 亦善護於意
(25)身不作諸惡 常淨三種業
(26)是則能隨順 大仙所行道

(27)此是釋迦如來等正覺説是戒經
(28)毘鉢尸式棄 毘舍倶留孫
(29)羯諾迦牟尼 迦攝釋迦尊
(508a1)如是天中天 無上調御者
(2)七佛皆雄猛 能救護世間
(3)具足大名稱 咸説此戒法
(4)諸佛及弟子 咸共尊敬戒
(5)恭敬戒經故 獲得無上果
(6)汝當求出離 於佛教勤修
(7)降伏生死軍 如象摧草舍
(8)於此法律中 常爲不放逸
(9)能竭煩惱海 當盡苦邊際
(10)所爲説戒經 和合作長淨
(11)當共尊敬戒 如犛牛愛尾
(12)我已説戒經 衆僧長淨竟
(13)福利諸有情 皆共成佛道
Eng
1. Enduring patience is the highest austerity, Nirvāṇa is the highest, say the Buddhas;
for he who harms others is not a monk, he who violates others is not a śramaṇa.

2. Just as one endowed with sight, in exerting effort, [should avoid] misconduct;
so the wise man should avoid the evils in the world of men.

3. Not censuring [others], not harming others, and restraint according to the Prātimokṣa;
moderation in eating, secluded dwelling, and union with adhicitta; this is the Teaching of the Buddhas,

4. As a bee, not agitating the scent or color of a flower, flies away, taking [only] the nectar; so should a sage enter a village.

5. [One should not contemplate] the faults of others, or what is done and not done by others;
but one should contemplate the same difficulties concerning himself.

6. For the wise one, trained in the steps of sagehood, there is no delight in superior intellect;
for the tranquil protector, always mindful, there are no sorrows.

7. Merit increases for one who gives, enmitydoes not accumulate for one who is well restrained;
the virtuous one renounces evil, and because of putting an end to the kleśas, attains bliss, 8. Not to do any evil, to attain good, to completely subdue one's own mind;
this is the Teaching of the Buddhas,

9. Restraint of the body is good, restraint of speech is good, and restraint in all regards is good;
the monk who is restrained in all regards is released from all suffering.

10. He who guards his speech, is well restrained in his mind, and does not perform evil with his body;
being purified regarding the paths of action in these three, shall attain the road proclaimed by the ṛṣis.

11 and 12. This Prātimokṣa was recited in detail by these seven celebrated, self-possessed Buddhas who were the chief protectors and guardians of the world:
Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhu, Krakucchanda, Kanakamuni, Kāśyapa, and immediately following, Śākyamuni Gautama, the God of Gods, the charioteer who subdued men.

13. The Buddhas and Śrāvakas of the Buddhas are respectful toward it [i.e., the Prātimokṣa];
being respectful toward it, one obtains the unconditioned path.

14. Go forth, cling to, employ the Teaching of the Buddhas;
destroy the army of the Lord of Death, like an elephant [destroys] a house of reeds.

15. One who will diligently engage in this Dharma and Vinaya, having abandoned birth and samsara,
shall put an end to suffering.

16. This Prātimokṣa has been recited, and Poṣadha made by the saṃgha, for the increase of the Teaching,
and for the sake of mutual protection of Śīla.

17. For the sake of those for whom the Sūtra has been recited, and for the sake of those for whom Poṣadha has been made,
you should guard Sila, as a yak protects its first-born.

18. Whatever merit has been gained from the full exposition of the Prātimokṣa,
by that may this entire world obtain the position of the Chief of Sages.
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=fe5045e6-2f1f-11e3-942f-001cc4ddf0f4
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login