Work/ Edition Author
You are here: Bibliografi > Robinsonades > Works > De Engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte, Pseudorobinsonade > Editions > De Engelsche vrouwelyke Robinson, of [..] gevallen van Charlotte, Amsterdam, [1760]

Edition

TitleDe Engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van Charlotte : Bevattende de verdorve opvoeding eener Engelsche Juffrouw; Minnary met den Zoon van een Lord, den Minnaar harer Moeder; haar Gevangenis; vlugt met Milords Knegt, aan wien zy zig overgeeft; ontmoeting van haar Minnaar, met wien zy hymelyk tronwt, en vervolgens naar Holland wykt; Minnary met een duitsche Graaf; Dood van haren Man: wederkering naar Engeland: valt in de handen der Engelsche Struikrovers, die haar vervoeren; belachelyke Rol, die zy onder hen speelt; Huwelyk met den Capitein dier Rovers, die van zyn Volk vermoord wordt, en zy gevangen; Haar zeldzame verlossing door haren Broeder, en vertrek naar Vrankryk; bekomin van een groten Rykdom; Minnary met Karel; desselfs verlies, herkeering naar Engeland; word op de reize van haar Volk berooft; valt in die handen van een Edelman, die haar zoekt te ontereen; Haar mannelyke tegenweer; verdooling in een bosch; val in een Wolfskuil met gevaar van haar leven; verlossing; komst in Engeland; ontmoeting van Karel en gelukkig Huwelyk. Doormengt met ongehoorde gevallen, Minnaryen a la Mode en veele wetenswaardige zaken.
PlaceAmsterdam
Year[1760]
LanguageDutch
Publisher S.J. Baalde, Boekverkoper
SourceUllrich, p.238
Mode of inspectionSecondary
NoteIn Ullrich's list inserted between an entry from 1756 and one from 1769, and with the remark that the library firm existed between 1757 and 1789.

Work

Popular titleGenreHeroYear of origin
De Engelsche vrouwelyke Robinson, of de zeldzame gevallen van CharlottePseudorobinsonade Female [1760]